view libcpp/po/vi.po @ 131:84e7813d76e9

gcc-8.2
author mir3636
date Thu, 25 Oct 2018 07:37:49 +0900
parents 04ced10e8804
children 1830386684a0
line wrap: on
line source

# Vietnamese translation for CPPlib.
# Bản dịch tiếng Việt dành cho cpplib.
# Copyright © 2016 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the gcc package.
# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2005-2010.
# Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>, 2012-2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: cpplib 8.1-b20180128\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gcc.gnu.org/bugs/\n"
"POT-Creation-Date: 2018-01-26 22:47+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-01-30 15:12+0700\n"
"Last-Translator: Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>\n"
"Language-Team: Vietnamese <translation-team-vi@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: vi\n"
"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language-Team-Website: <http://translationproject.org/team/vi.html>\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
"X-Poedit-SourceCharset: UTF-8\n"

#: charset.c:674
#, c-format
msgid "conversion from %s to %s not supported by iconv"
msgstr "iconv không hỗ trợ khả năng chuyển đổi từ %s sang %s"

#: charset.c:677
msgid "iconv_open"
msgstr "iconv_open"

#: charset.c:685
#, c-format
msgid "no iconv implementation, cannot convert from %s to %s"
msgstr "iconv chưa thực hiện nên không thể chuyển đổi từ %s sang %s"

#: charset.c:781
#, c-format
msgid "character 0x%lx is not in the basic source character set\n"
msgstr "ký tự 0x%lx không phải nằm trong bộ ký tự nguồn cơ bản\n"

#: charset.c:798 charset.c:1677
msgid "converting to execution character set"
msgstr "đang chuyển đổi sang bộ ký tự thi hành"

#: charset.c:804
#, c-format
msgid "character 0x%lx is not unibyte in execution character set"
msgstr "ký tự 0x%lx không có dạng byte đơn trong bộ ký tự thi hành"

#: charset.c:1047
msgid "universal character names are only valid in C++ and C99"
msgstr "tên ký tự chung chỉ hợp lệ trong ngôn ngữ C++ và C99"

#: charset.c:1051
msgid "C99's universal character names are incompatible with C90"
msgstr "tên ký tự chung C99 là không tương thích với C99"

#: charset.c:1054
#, c-format
msgid "the meaning of '\\%c' is different in traditional C"
msgstr "“\\%c” có nghĩa khác trong ngôn ngữ C truyền thống"

#: charset.c:1063
msgid "In _cpp_valid_ucn but not a UCN"
msgstr "Trong “_cpp_valid_ucn” nhưng mà không phải là một UCN"

#: charset.c:1096
#, c-format
msgid "incomplete universal character name %.*s"
msgstr "tên ký tự chung %.*s chưa hoàn thành"

#: charset.c:1111
#, c-format
msgid "%.*s is not a valid universal character"
msgstr "%.*s không phải là ký tự chung hợp lệ"

#: charset.c:1121 lex.c:1333
msgid "'$' in identifier or number"
msgstr "gặp “$” trong định danh hay con số"

#: charset.c:1131
#, c-format
msgid "universal character %.*s is not valid in an identifier"
msgstr "ký tự toàn cầu %.*s không hợp lệ trong một định danh"

#: charset.c:1135
#, c-format
msgid "universal character %.*s is not valid at the start of an identifier"
msgstr "ký tự toàn cầu %.*s không hợp lệ tại đầu của một định danh"

#: charset.c:1181 charset.c:2000
msgid "converting UCN to source character set"
msgstr "đang chuyển đổi UCN sang bộ ký tự nguồn"

#: charset.c:1188
msgid "converting UCN to execution character set"
msgstr "đang chuyển đổi UCN sang bộ ký tự thi hành"

#: charset.c:1277
msgid "the meaning of '\\x' is different in traditional C"
msgstr "“\\x” có nghĩa khác trong ngôn ngữ C truyền thống"

#: charset.c:1302
msgid "\\x used with no following hex digits"
msgstr "\\x được dùng mà không có chữ số thập lục theo sau"

#: charset.c:1309
msgid "hex escape sequence out of range"
msgstr "dãy thoát dạng thập lục phân ở ngoài phạm vi"

#: charset.c:1361
msgid "octal escape sequence out of range"
msgstr "dãy thoát dạng bát phân ở ngoài phạm vi"

#: charset.c:1443
msgid "the meaning of '\\a' is different in traditional C"
msgstr "“\\a” có nghĩa khác trong ngôn ngữ C truyền thống"

#: charset.c:1450
#, c-format
msgid "non-ISO-standard escape sequence, '\\%c'"
msgstr "dãy thoát khác chuẩn ISO: “\\%c”"

#: charset.c:1458
#, c-format
msgid "unknown escape sequence: '\\%c'"
msgstr "không hiểu dãy thoát: “\\%c”"

#: charset.c:1466
#, c-format
msgid "unknown escape sequence: '\\%s'"
msgstr "không hiểu dãy thoát: “\\%s”"

#: charset.c:1474
msgid "converting escape sequence to execution character set"
msgstr "đang chuyển đổi dãy thoát sang bộ ký tự thi hành"

#: charset.c:1614
msgid "missing open quote"
msgstr "thiếu dấu trích dẫn mở"

#: charset.c:1827 charset.c:1891
msgid "character constant too long for its type"
msgstr "hằng ký tự quá dài cho kiểu nó"

#: charset.c:1830
msgid "multi-character character constant"
msgstr "hằng ký tự đa ký tự"

#: charset.c:1931
msgid "empty character constant"
msgstr "hằng ký tự trống"

#: charset.c:2047
#, c-format
msgid "failure to convert %s to %s"
msgstr "gặp lỗi nghiêm trong khi chuyển đổi %s sang %s"

#: directives.c:235 directives.c:278
#, c-format
msgid "extra tokens at end of #%s directive"
msgstr "gặp thẻ bài thừa tại kết thúc của chỉ thị #%s"

#: directives.c:385
#, c-format
msgid "#%s is a GCC extension"
msgstr "#%s là phần mở rộng kiểu GCC"

#: directives.c:390
#, c-format
msgid "#%s is a deprecated GCC extension"
msgstr "#%s là một phần mở rộng GCC đã lạc hậu"

#: directives.c:403
msgid "suggest not using #elif in traditional C"
msgstr "khuyên bạn không dùng #elif trong ngôn ngữ C truyền thống"

#: directives.c:406
#, c-format
msgid "traditional C ignores #%s with the # indented"
msgstr "ngôn ngữ C truyền thống bỏ qua #%s với # được thụt lề"

#: directives.c:410
#, c-format
msgid "suggest hiding #%s from traditional C with an indented #"
msgstr "khuyên bạn ẩn #%s ra ngôn ngữ C truyền thống bằng # được thụt lề"

#: directives.c:436
msgid "embedding a directive within macro arguments is not portable"
msgstr "khả năng nhúng chỉ thị vào đối số vĩ lệnh không thể mạng theo"

#: directives.c:456
msgid "style of line directive is a GCC extension"
msgstr "kiểu chỉ thị dòng là phần mở rộng GCC"

#: directives.c:537
#, c-format
msgid "invalid preprocessing directive #%s"
msgstr "chỉ thị tiền xử lý không hợp lệ #%s"

#: directives.c:606
msgid "\"defined\" cannot be used as a macro name"
msgstr "không thể dùng “defined” (đã định nghĩa) như là tên vĩ lệnh"

#: directives.c:611
msgid "\"__has_include__\" cannot be used as a macro name"
msgstr "không thể dùng “__has_include__” (đã bao gồm) như là tên vĩ lệnh"

#: directives.c:617
#, c-format
msgid "\"%s\" cannot be used as a macro name as it is an operator in C++"
msgstr "không thể dùng “%s” như là tên vĩ lệnh vì nó là toán tử trong ngôn ngữ C++"

#: directives.c:620
#, c-format
msgid "no macro name given in #%s directive"
msgstr "chỉ thị #%s không chứa tên vĩ lệnh"

#: directives.c:623
msgid "macro names must be identifiers"
msgstr "mọi tên vĩ lệnh phải là một định danh"

#: directives.c:672 directives.c:677
#, c-format
msgid "undefining \"%s\""
msgstr "đang hủy định nghĩa “%s”"

#: directives.c:732
msgid "missing terminating > character"
msgstr "thiếu ký tự “>” chấm dứt"

#: directives.c:791
#, c-format
msgid "#%s expects \"FILENAME\" or <FILENAME>"
msgstr "#%s cần \"TÊN_TẬP_TIN\" hoặc <TÊN_TẬP_TIN>"

#: directives.c:837
#, c-format
msgid "empty filename in #%s"
msgstr "#%s chứa tên tập tin trống"

#: directives.c:847
msgid "#include nested too deeply"
msgstr "“#include” (bao gồm) lồng nhau quá sâu"

#: directives.c:888
msgid "#include_next in primary source file"
msgstr "gặp “#include_next” (bao gồm kế tiếp) nằm trong tập tin nguồn chính"

#: directives.c:914
#, c-format
msgid "invalid flag \"%s\" in line directive"
msgstr "gặp cờ không hợp lệ “%s” nằm trong chỉ thị dòng"

#: directives.c:974
msgid "unexpected end of file after #line"
msgstr "gặp kết thúc tập tin bất thường đằng sau #line"

#: directives.c:977
#, c-format
msgid "\"%s\" after #line is not a positive integer"
msgstr "“%s” nằm sau “#line” (dòng) không phải là số nguyên dương"

#: directives.c:983 directives.c:985
msgid "line number out of range"
msgstr "số dòng nằm ngoài phạm vi"

#: directives.c:998 directives.c:1079
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid filename"
msgstr "“%s” không phải là tên tập tin hợp lệ"

#: directives.c:1039
#, c-format
msgid "\"%s\" after # is not a positive integer"
msgstr "“%s” nằm sau “#” không phải là số nguyên dương"

#: directives.c:1098
#, c-format
msgid "file \"%s\" linemarker ignored due to incorrect nesting"
msgstr "tập tin linemarker \"%s\" bị bỏ qua bởi vì lồng nhau không đúng"

#: directives.c:1157 directives.c:1159 directives.c:1161 directives.c:1747
#, c-format
msgid "%s"
msgstr "%s"

#: directives.c:1185
#, c-format
msgid "invalid #%s directive"
msgstr "chỉ thị #%s không hợp lệ"

#: directives.c:1248
#, c-format
msgid "registering pragmas in namespace \"%s\" with mismatched name expansion"
msgstr "việc đăng ký các lệnh mã nguồn điều khiển trình biên dịch (pragma) trong miền tên “%s” sai mở rộng tên "

#: directives.c:1257
#, c-format
msgid "registering pragma \"%s\" with name expansion and no namespace"
msgstr "việc đăng ký lệnh mã nguồn điều khiển trình biên dịch (pragma) “%s” có mở rộng tên nhưng không có miền tên"

#: directives.c:1275
#, c-format
msgid "registering \"%s\" as both a pragma and a pragma namespace"
msgstr "đang đăng ký “%s” là cả lệnh nguồn điều khiển trình biện dịch (pragma), lẫn miền tên của lệnh nguồn điều khiển trình biên dịch."

#: directives.c:1278
#, c-format
msgid "#pragma %s %s is already registered"
msgstr "“#pragma %s %s” đã được đăng ký"

#: directives.c:1281
#, c-format
msgid "#pragma %s is already registered"
msgstr "“#pragma %s” đã được đăng ký"

#: directives.c:1311
msgid "registering pragma with NULL handler"
msgstr "việc đăng ký lệnh mã nguồn điều khiển trình biên dịch (pragma) có bộ quản lý vô giá trị (NULL)"

#: directives.c:1528
msgid "#pragma once in main file"
msgstr "Có “#pragma” một lần trong tập tin chính"

#: directives.c:1551
msgid "invalid #pragma push_macro directive"
msgstr "gặp chỉ thị #pragma push_macro sai"

#: directives.c:1606
msgid "invalid #pragma pop_macro directive"
msgstr "gặp chỉ thị #pragma pop_macro sai"

#: directives.c:1661
msgid "invalid #pragma GCC poison directive"
msgstr "gặp chỉ thị vô hiệu hóa (poison) GCC “#pragma” không hợp lệ"

#: directives.c:1670
#, c-format
msgid "poisoning existing macro \"%s\""
msgstr "đang vô hiệu hóa vĩ lệnh tồn tại “%s”"

#: directives.c:1689
msgid "#pragma system_header ignored outside include file"
msgstr "“#pragma system_header” (đầu trang hệ thống) bị bỏ qua ở ngoài tập tin bao gồm"

#: directives.c:1714
#, c-format
msgid "cannot find source file %s"
msgstr "không tìm thấy tập tin nguồn %s"

#: directives.c:1718
#, c-format
msgid "current file is older than %s"
msgstr "tập tin hiện thời là cũ hơn %s"

#: directives.c:1742
#, c-format
msgid "invalid \"#pragma GCC %s\" directive"
msgstr "gặp chỉ thị \"#pragma GCC %s\" không hợp lệ"

#: directives.c:1943
msgid "_Pragma takes a parenthesized string literal"
msgstr "“_Pragma” nhận một hằng chuỗi được đặt trong ngoặc đơn"

#: directives.c:2064
msgid "#else without #if"
msgstr "#else (nếu không) mà không có #if (nếu)"

#: directives.c:2069
msgid "#else after #else"
msgstr "#else (nếu không) nằm sau #else"

#: directives.c:2071 directives.c:2104
msgid "the conditional began here"
msgstr "điều kiện đã bắt đầu ở đây"

#: directives.c:2097
msgid "#elif without #if"
msgstr "#elif (nếu không thì nếu) không có #if (nếu)"

#: directives.c:2102
msgid "#elif after #else"
msgstr "#elif (nếu không thì nếu) nằm sau #else (nếu không)"

#: directives.c:2133
msgid "#endif without #if"
msgstr "#endif (nếu không đúng) không có #if (nếu)"

#: directives.c:2213
msgid "missing '(' after predicate"
msgstr "thiếu “(” nằm sau vị ngữ"

#: directives.c:2228
msgid "missing ')' to complete answer"
msgstr "thiếu “)” để hoàn tất câu trả lời"

#: directives.c:2248
msgid "predicate's answer is empty"
msgstr "vị ngữ chứa trả lời trống"

#: directives.c:2275
msgid "assertion without predicate"
msgstr "sự khẳng định không có vị ngữ"

#: directives.c:2278
msgid "predicate must be an identifier"
msgstr "vị ngữ phải là định danh"

#: directives.c:2364
#, c-format
msgid "\"%s\" re-asserted"
msgstr "“%s” được khẳng định lại"

#: directives.c:2656
#, c-format
msgid "unterminated #%s"
msgstr "#%s chưa chấm dứt"

#: directives-only.c:221 lex.c:2851 traditional.c:167
msgid "unterminated comment"
msgstr "gặp chú thích chưa được chấm dứt"

#: errors.c:284
#, c-format
msgid "%s: %s"
msgstr "%s: %s"

#: errors.c:296
msgid "stdout"
msgstr "thiết bị xuất chuẩn"

#: expr.c:628 expr.c:745
msgid "fixed-point constants are a GCC extension"
msgstr "hằng số thực dấu chấm tĩnh là phần mở rộng GCC"

#: expr.c:653
msgid "invalid prefix \"0b\" for floating constant"
msgstr "gặp tiền tố không hợp lệ “0b” cho hằng dấu chấm động"

#: expr.c:666
msgid "use of C++17 hexadecimal floating constant"
msgstr "dùng hằng dấu chấm động thập lục C++17"

#: expr.c:669
msgid "use of C99 hexadecimal floating constant"
msgstr "dùng hằng dấu chấm động thập lục C99"

#: expr.c:713
#, c-format
msgid "invalid suffix \"%.*s\" on floating constant"
msgstr "gặp hậu tố không hợp lệ “%.*s” nằm trên hằng dấu chấm động"

#: expr.c:724 expr.c:784
#, c-format
msgid "traditional C rejects the \"%.*s\" suffix"
msgstr "ngôn ngữ C truyền thống từ chối hậu tố “%.*s”"

#: expr.c:732
msgid "suffix for double constant is a GCC extension"
msgstr "hậu tố cho hằng số đôi là một phần mở rộng GCC"

#: expr.c:738
#, c-format
msgid "invalid suffix \"%.*s\" with hexadecimal floating constant"
msgstr "gặp hậu tố không hợp lệ “%.*s”  có hằng dấu chấm động thập lục"

#: expr.c:749
msgid "decimal float constants are a GCC extension"
msgstr "hằng dấu chấm động thập lục là phần mở rộng GCC"

#: expr.c:767
#, c-format
msgid "invalid suffix \"%.*s\" on integer constant"
msgstr "gặp hậu tố không hợp lệ “%.*s” nằm trên hằng số nguyên"

#: expr.c:792
msgid "use of C++11 long long integer constant"
msgstr "dùng hằng số nguyên dài dài C++11"

#: expr.c:793
msgid "use of C99 long long integer constant"
msgstr "dùng hằng số nguyên dài dài C99"

#: expr.c:809
msgid "imaginary constants are a GCC extension"
msgstr "hằng ảo là phần mở rộng GCC"

#: expr.c:815
msgid "binary constants are a C++14 feature or GCC extension"
msgstr "hằng nhị phân là đặc tính C++14 hoặc phần mở rộng GCC"

#: expr.c:817
msgid "binary constants are a GCC extension"
msgstr "hằng nhị phân là phần mở rộng GCC"

#: expr.c:912
msgid "integer constant is too large for its type"
msgstr "hằng số nguyên quá lớn cho kiểu nó"

#: expr.c:943
msgid "integer constant is so large that it is unsigned"
msgstr "hằng số nguyên quá lớn thì không có dấu"

#: expr.c:1038
msgid "missing ')' after \"defined\""
msgstr "thiếu “)” nằm sau “defined” (đã định nghĩa)"

#: expr.c:1045
msgid "operator \"defined\" requires an identifier"
msgstr "toán tử “defined” (đã định nghĩa) cần đến định danh"

#: expr.c:1053
#, c-format
msgid "(\"%s\" is an alternative token for \"%s\" in C++)"
msgstr "(“%s” là một thẻ bài thay thế cho “%s” trong ngôn ngữ C++)"

#: expr.c:1065
msgid "this use of \"defined\" may not be portable"
msgstr "khả năng dùng “defined” (đã định nghĩa) có lẽ không khả chuyển"

#: expr.c:1125
msgid "user-defined literal in preprocessor expression"
msgstr "kiểu do người dùng định nghĩa trong biểu thức tiền xử lý"

#: expr.c:1130
msgid "floating constant in preprocessor expression"
msgstr "gặp hằng dấu chấm động nằm trong biểu thức tiền xử lý"

#: expr.c:1136
msgid "imaginary number in preprocessor expression"
msgstr "gặp số ảo nằm trong biểu thức tiền xử lý"

#: expr.c:1189
#, c-format
msgid "\"%s\" is not defined, evaluates to 0"
msgstr "chưa định nghĩa “%s”, định giá thành 0"

#: expr.c:1202
msgid "assertions are a GCC extension"
msgstr "khẳng định là một phần mở rộng GCC"

#: expr.c:1205
msgid "assertions are a deprecated extension"
msgstr "khẳng định là một phần mở rộng GCC bị phản đối"

#: expr.c:1451
#, c-format
msgid "unbalanced stack in %s"
msgstr "có ngăn xếp không cân bằng trong %s"

#: expr.c:1471
#, c-format
msgid "impossible operator '%u'"
msgstr "toán tử không thể “%u”"

#: expr.c:1572
msgid "missing ')' in expression"
msgstr "thiếu “)” trong biểu thức"

#: expr.c:1601
msgid "'?' without following ':'"
msgstr "dấu hỏi “?” mà không có dấu hai chấm “:” đi sau"

#: expr.c:1611
msgid "integer overflow in preprocessor expression"
msgstr "tràn số nguyên trong biểu thức tiền xử lý"

#: expr.c:1616
msgid "missing '(' in expression"
msgstr "thiếu “(” trong biểu thức"

#: expr.c:1648
#, c-format
msgid "the left operand of \"%s\" changes sign when promoted"
msgstr "toán hạng bên trái của “%s” thay đổi dấu (dương/âm) khi được tăng cấp"

#: expr.c:1653
#, c-format
msgid "the right operand of \"%s\" changes sign when promoted"
msgstr "toán hạng bên phải của “%s” thay đổi dấu (dương/âm) khi đươc tăng cấp"

#: expr.c:1912
msgid "traditional C rejects the unary plus operator"
msgstr "ngôn ngữ C truyền thống từ chối toán tử cộng chỉ có một toán hạng"

#: expr.c:2010
msgid "comma operator in operand of #if"
msgstr "toán tử dấu phẩy nằm trong toán hạng của #if (nếu)"

#: expr.c:2146
msgid "division by zero in #if"
msgstr "chia cho số không trong #if (nếu)"

#: expr.c:2243
msgid "operator \"__has_include__\" requires a header string"
msgstr "toán tử “__has_include__” (đã bao gồm) cần một chuỗi đầu"

#: expr.c:2259
msgid "missing ')' after \"__has_include__\""
msgstr "thiếu “)” sau “__has_include__” (đã bao gồm)"

#: files.c:573
msgid "one or more PCH files were found, but they were invalid"
msgstr "tìm thấy một hay nhiều tập tin PCH, nhưng chúng không hợp lệ"

#: files.c:576
msgid "use -Winvalid-pch for more information"
msgstr "dùng “-Winvalid-pch” để biết thêm thông tin cần thiết"

#: files.c:981
#, c-format
msgid "no include path in which to search for %s"
msgstr "không có đường dẫn bao gồm trong đó có thể tìm kiếm %s"

#: files.c:1441
msgid "Multiple include guards may be useful for:\n"
msgstr "Nhiều bộ bảo vệ bao gồm có lẽ hữu ích cho :\n"

#: init.c:565
msgid "cppchar_t must be an unsigned type"
msgstr "“cppchar_t” phải là kiểu không dấu"

#: init.c:569
#, c-format
msgid "preprocessor arithmetic has maximum precision of %lu bits; target requires %lu bits"
msgstr "thuật toán của trình tiền xử lý có độ chính xác tối đa là %lu bit còn đích cần đến %lu bit"

#: init.c:576
msgid "CPP arithmetic must be at least as precise as a target int"
msgstr "thuật toán CPP phải là ít nhất cùng chính xác với “int” đích"

#: init.c:579
msgid "target char is less than 8 bits wide"
msgstr "“char” đích có độ rộng ít hơn 8 bit"

#: init.c:583
msgid "target wchar_t is narrower than target char"
msgstr "“wchar_t” đích có độ rộng ít hơn “char” đích"

#: init.c:587
msgid "target int is narrower than target char"
msgstr "“int” đích có độ rộng ít hơn “char” đích"

#: init.c:592
msgid "CPP half-integer narrower than CPP character"
msgstr "nửa-số-nguyên CPP có độ rộng ít hơn ký tự CPP"

#: init.c:596
#, c-format
msgid "CPP on this host cannot handle wide character constants over %lu bits, but the target requires %lu bits"
msgstr "Trên máy này, CPP không thể xử lý hằng ký tự rộng hơn %lu bit, còn đích lại yêu cầu %lu bit"

#: lex.c:1126
msgid "backslash and newline separated by space"
msgstr "dấu gạch ngược và ký tự dòng mới phân cách nhau bởi dấu cách"

#: lex.c:1131
msgid "backslash-newline at end of file"
msgstr "gặp dấu gạch ngược tại kết thúc của tập tin"

#: lex.c:1147
#, c-format
msgid "trigraph ??%c converted to %c"
msgstr "bộ ba “??%c” đã được chuyển đổi thành “%c”"

#: lex.c:1155
#, c-format
msgid "trigraph ??%c ignored, use -trigraphs to enable"
msgstr "bộ ba “??%c” bị bỏ qua nên hãy sử dụng tùy chọn “-trigraphs” (bộ ba) để hiệu lực nó"

#: lex.c:1204
msgid "\"/*\" within comment"
msgstr "gặp “/*” nằm trong chú thích"

#: lex.c:1262
#, c-format
msgid "%s in preprocessing directive"
msgstr "gặp %s nằm trong chỉ thị tiền xử lý"

#: lex.c:1271
msgid "null character(s) ignored"
msgstr "(mọi) ký tự null bị bỏ qua"

#: lex.c:1308
#, c-format
msgid "`%.*s' is not in NFKC"
msgstr "“%.*s” không phải nằm trong NFKC"

#: lex.c:1311
#, c-format
msgid "`%.*s' is not in NFC"
msgstr "“%.*s” không nằm trong NFC"

#: lex.c:1365
msgid "__VA_OPT__ is not available until C++2a"
msgstr "__VA_OPT__ không sẵn có cho đến tận C++2a"

#: lex.c:1372
msgid "__VA_OPT__ can only appear in the expansion of a C++2a variadic macro"
msgstr "__VA_OPT__ chỉ có thể xuất hiện trong phần mở rộng của vĩ lệnh biến thiên C++2a"

#: lex.c:1403 lex.c:1495
#, c-format
msgid "attempt to use poisoned \"%s\""
msgstr "đã cố gắng dùng “%s” bị vô hiệu hóa"

#: lex.c:1413 lex.c:1505
msgid "__VA_ARGS__ can only appear in the expansion of a C++11 variadic macro"
msgstr "“__VA_ARGS__” chỉ có thể xuất hiện trong sự mở rộng của vĩ lệnh biến thiên C++11"

#: lex.c:1417 lex.c:1509
msgid "__VA_ARGS__ can only appear in the expansion of a C99 variadic macro"
msgstr "“__VA_ARGS__” chỉ có thể xuất hiện trong sự mở rộng của vĩ lệnh biến thiên C99"

#: lex.c:1427 lex.c:1521
#, c-format
msgid "identifier \"%s\" is a special operator name in C++"
msgstr "định danh “%s” là một tên toán tử đặc biệt trong C++"

#: lex.c:1811
msgid "raw string delimiter longer than 16 characters"
msgstr "gặp dấu giới hạn chuỗi thô dài hơn 16 ký tự"

#: lex.c:1815
msgid "invalid new-line in raw string delimiter"
msgstr "ký tự dòng-mới không hợp lệ trong dấu giới hạn chuỗi thô"

#: lex.c:1819
#, c-format
msgid "invalid character '%c' in raw string delimiter"
msgstr "gặp ký tự sai “%c” trong dấu giới hạn chuỗi thô"

#: lex.c:1868 lex.c:1890
msgid "unterminated raw string"
msgstr "chuỗi thô chưa được chấm dứt"

#: lex.c:1912 lex.c:2043
msgid "invalid suffix on literal; C++11 requires a space between literal and string macro"
msgstr "hậu tố ở chuỗi văn bản không hợp lệ; C++11 yêu cầu cần có khoảng trắng giữ chuỗi văn bản và chuỗi vĩ lệnh"

#: lex.c:2024
msgid "null character(s) preserved in literal"
msgstr "(các) ký tự rỗng được giữ lại trong chuỗi văn học"

#: lex.c:2027
#, c-format
msgid "missing terminating %c character"
msgstr "thiếu ký tự “%c” chấm dứt"

#: lex.c:2061
msgid "C++11 requires a space between string literal and macro"
msgstr "C++11 yêu cầu cần có khoảng trắng giữ chuỗi văn bản và vĩ lệnh"

#: lex.c:2865 lex.c:2899
msgid "C++ style comments are not allowed in ISO C90"
msgstr "không cho phép chú thích kiểu C++ nằm trong ISO C90"

#: lex.c:2867 lex.c:2878 lex.c:2901
msgid "(this will be reported only once per input file)"
msgstr "(điều này sẽ được thông báo chỉ một lần cho mỗi tập tin đầu vào)"

#: lex.c:2876
msgid "C++ style comments are incompatible with C90"
msgstr "không cho phép chú thích kiểu C++ nằm trong C90"

#: lex.c:2907
msgid "multi-line comment"
msgstr "gặp chú thích đa dòng"

#: lex.c:3287
#, c-format
msgid "unspellable token %s"
msgstr "gặp thẻ bài không thể chính tả %s"

#: macro.c:93
msgid "'##' cannot appear at either end of __VA_OPT__"
msgstr "không cho phép “##” nằm hoặc trước __VA_OPT__"

#: macro.c:352
#, c-format
msgid "macro \"%s\" is not used"
msgstr "vĩ lệnh “%s” không được dùng"

#: macro.c:391 macro.c:639
#, c-format
msgid "invalid built-in macro \"%s\""
msgstr "vĩ lệnh dựng-sẵn không hợp lệ “%s”"

#: macro.c:398 macro.c:500
#, c-format
msgid "macro \"%s\" might prevent reproducible builds"
msgstr "vĩ lệnh \"%s\" có thể ngăn cản việc dịch tái sinh"

#: macro.c:429
msgid "could not determine file timestamp"
msgstr "không thể xác định nhãn giờ của tập tin"

#: macro.c:546
msgid "could not determine date and time"
msgstr "không thể phân giải ngày và giờ"

#: macro.c:562
msgid "__COUNTER__ expanded inside directive with -fdirectives-only"
msgstr "__COUNTER__ đã mở rộng bên trong chỉ thị với “-fdirectives-only”"

#: macro.c:758
msgid "invalid string literal, ignoring final '\\'"
msgstr "chuỗi văn học không hợp lệ nên bỏ qua “\\” cuối cùng"

#: macro.c:820
#, c-format
msgid "pasting \"%s\" and \"%s\" does not give a valid preprocessing token"
msgstr "việc dán “%s” và “%s” không đưa ra thẻ bài tiền xử lý hợp lệ"

#: macro.c:946
msgid "ISO C++11 requires at least one argument for the \"...\" in a variadic macro"
msgstr "ISO C++11 cần ít nhất một đối số cho \"…\" còn lại trong vĩ lệnh biến thiên"

#: macro.c:950
msgid "ISO C99 requires at least one argument for the \"...\" in a variadic macro"
msgstr "ISO C99 cần ít nhất một đối số cho \"…\" còn lại trong vĩ lệnh biến thiên"

#: macro.c:957
#, c-format
msgid "macro \"%s\" requires %u arguments, but only %u given"
msgstr "vĩ lệnh “%s” cần đến %u đối số, nhưng chỉ đưa ra %u thôi"

#: macro.c:962
#, c-format
msgid "macro \"%s\" passed %u arguments, but takes just %u"
msgstr "vĩ lệnh “%s” đã chuyển %u đối số, nhưng chỉ nhận được %u thôi"

#: macro.c:1156 traditional.c:819
#, c-format
msgid "unterminated argument list invoking macro \"%s\""
msgstr "danh sách đối số không được chấm dứt có gọi vĩ lệnh “%s”"

#: macro.c:1307
#, c-format
msgid "function-like macro \"%s\" must be used with arguments in traditional C"
msgstr "vĩ lệnh giống hàm số “%s” phải được dùng với đối số trong ngôn ngữ C truyền thống"

#: macro.c:2003
#, c-format
msgid "invoking macro %s argument %d: empty macro arguments are undefined in ISO C++98"
msgstr "đang gọi vĩ lệnh %s đối số %d: đối số vĩ lệnh trống rỗng là không hợp lệ trong ISO C++98 "

#: macro.c:2011 macro.c:2020
#, c-format
msgid "invoking macro %s argument %d: empty macro arguments are undefined in ISO C90"
msgstr "đang gọi vĩ lệnh %s đối số %d: đối số vĩ lệnh trống rỗng là không hợp lệ trong  ISO C90"

#: macro.c:2984
#, c-format
msgid "duplicate macro parameter \"%s\""
msgstr "tham số vĩ lệnh trùng lặp “%s”"

#: macro.c:3033
#, c-format
msgid "\"%s\" may not appear in macro parameter list"
msgstr "không cho phép “%s” xuất hiện trong danh sách tham số vĩ lệnh"

#: macro.c:3041
msgid "macro parameters must be comma-separated"
msgstr "các tham số bộ đối số phải được ngăn cách bởi dấu phẩy"

#: macro.c:3060
msgid "parameter name missing"
msgstr "thiếu tên tham số"

#: macro.c:3081
msgid "anonymous variadic macros were introduced in C++11"
msgstr "vĩ lệnh biến thiên vô danh đã được giới thiệu trong C++11"

#: macro.c:3085 macro.c:3090
msgid "anonymous variadic macros were introduced in C99"
msgstr "vĩ lệnh biến thiên vô danh đã được giới thiệu trong C99"

#: macro.c:3097
msgid "ISO C++ does not permit named variadic macros"
msgstr "ISO C++ không cho phép vĩ lệnh biến thiên có tên"

#: macro.c:3100
msgid "ISO C does not permit named variadic macros"
msgstr "ISO C không cho phép vĩ lệnh biến thiên có tên"

#: macro.c:3110
msgid "missing ')' in macro parameter list"
msgstr "thiếu “)” trong danh sách tham số bộ đối số"

#: macro.c:3161
msgid "'##' cannot appear at either end of a macro expansion"
msgstr "không cho phép “##” nằm hoặc trước hoặc sau sự mở rộng vĩ lệnh"

#: macro.c:3198
msgid "ISO C++11 requires whitespace after the macro name"
msgstr "ISO C++11 cần đến khoảng trắng nằm sau tên vĩ lệnh"

#: macro.c:3201
msgid "ISO C99 requires whitespace after the macro name"
msgstr "ISO C99 cần đến khoảng trắng nằm sau tên vĩ lệnh"

#: macro.c:3226
msgid "missing whitespace after the macro name"
msgstr "thiếu khoảng trắng nằm sau tên vĩ lệnh"

#: macro.c:3263
msgid "'#' is not followed by a macro parameter"
msgstr "“#” không cho phép đi theo sau một tham số vĩ lệnh"

#: macro.c:3430
#, c-format
msgid "\"%s\" redefined"
msgstr "“%s” bị định nghĩa lại"

#: macro.c:3435
msgid "this is the location of the previous definition"
msgstr "đây là vị trí của lời định nghĩa trước"

#: macro.c:3496
#, c-format
msgid "macro argument \"%s\" would be stringified in traditional C"
msgstr "đối số vĩ lệnh “%s” nên được chuyển đổi thành chuỗi trong ngôn ngữ C truyền thống"

#: macro.c:3532
#, c-format
msgid "invalid hash type %d in cpp_macro_definition"
msgstr "gặp kiểu băm không hợp lệ %d trong “cpp_macro_definition” (lời định nghĩa vĩ lệnh)"

#: pch.c:89 pch.c:347 pch.c:361 pch.c:379 pch.c:385 pch.c:394 pch.c:401
msgid "while writing precompiled header"
msgstr "trong khi ghi đầu trang biên dịch sẵn"

#: pch.c:621
#, c-format
msgid "%s: not used because `%.*s' is poisoned"
msgstr "%s: không được dùng vì “%.*s” không còn tin cậy lại (bị dữ liệu sai thay thế)"

#: pch.c:643
#, c-format
msgid "%s: not used because `%.*s' not defined"
msgstr "%s: không được dùng vì chưa định nghĩa “%.*s”"

#: pch.c:655
#, c-format
msgid "%s: not used because `%.*s' defined as `%s' not `%.*s'"
msgstr "%s: không được dùng vì “%.*s” đã được định nghĩa là “%s” không phải “%.*s”"

#: pch.c:696
#, c-format
msgid "%s: not used because `%s' is defined"
msgstr "%s: không được dùng vì “%s” đã được định nghĩa"

#: pch.c:716
#, c-format
msgid "%s: not used because `__COUNTER__' is invalid"
msgstr "%s: không được dùng vì “__COUNTER__” không hợp lệ"

#: pch.c:725 pch.c:903
msgid "while reading precompiled header"
msgstr "trong khi đọc đầu trang biên dịch sẵn"

#: traditional.c:889
#, c-format
msgid "detected recursion whilst expanding macro \"%s\""
msgstr "đã phát hiện sự đệ qui trong khi mở rộng vĩ lệnh “%s”"

#: traditional.c:1108
msgid "syntax error in macro parameter list"
msgstr "gặp lỗi cú pháp trong danh sách tham số vĩ lệnh"

#~ msgid "NULL directory in find_file"
#~ msgstr "thư mục RỖNG trong “find_file” (tìm tập tin)"

#~ msgid "%s is a block device"
#~ msgstr "%s là một thiết bị khối"

#~ msgid "%s is too large"
#~ msgstr "%s quá lớn"

#~ msgid "%s is shorter than expected"
#~ msgstr "%s ngắn hơn mong đợi"

#~ msgid "Character %x might not be NFKC"
#~ msgstr "Ký tự %x có lẽ không phải có kiểu NFKC"

#~ msgid "too many decimal points in number"
#~ msgstr "con số chứa quá nhiều dấu thập phân"

#~ msgid "invalid digit \"%c\" in binary constant"
#~ msgstr "gặp chữ số không hợp lệ “%c” trong hằng nhị phân"

#~ msgid "invalid digit \"%c\" in octal constant"
#~ msgstr "gặp chữ số không hợp lệ “%c” trong hằng bát phân"

#~ msgid "no digits in hexadecimal floating constant"
#~ msgstr "hằng dấu chấm động thập lục không chứa chữ số"

#~ msgid "exponent has no digits"
#~ msgstr "số mũ không có chữ số nào"

#~ msgid "hexadecimal floating constants require an exponent"
#~ msgstr "mỗi hằng dấu chấm động thập lục cần đến một số mũ"

#~ msgid "missing binary operator before token \"%s\""
#~ msgstr "thiếu toán tử nhị phân nằm trước thẻ bài “%s”"

#~ msgid "token \"%s\" is not valid in preprocessor expressions"
#~ msgstr "thẻ bài “%s” không hợp lệ trong biểu thức tiền xử lý"

#~ msgid "missing expression between '(' and ')'"
#~ msgstr "thiếu biểu thức nằm giữa “(” và “)”"

#~ msgid "%s with no expression"
#~ msgstr "%s mà không có biểu thức"

#~ msgid "operator '%s' has no right operand"
#~ msgstr "toán tử “%s” không có toán hạng bên phải"

#~ msgid "operator '%s' has no left operand"
#~ msgstr "toán tử “%s” không có tác từ bên trái"

#~ msgid " ':' without preceding '?'"
#~ msgstr " Dấu hai chấm “:” mà không có dấu hỏi “?” đi trước"