view libcpp/po/da.po @ 63:b7f97abdc517 gcc-4.6-20100522

update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
author ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
date Mon, 24 May 2010 12:47:05 +0900
parents 77e2b8dfacca
children f6334be47118
line wrap: on
line source

# Danish version of GCC strings.
# Copyright (C) 2002, 03 Free Software Foundation, Inc.
# Ole Laursen <olau@hardworking.dk>, 2001, 02, 03.
#
# Konventioner:
#
# ABI -> binær grænseflade
# ANSI -> (har jeg tilladt mig at opdatere til (modsvarer Info-hjælpen)) ISO
# access -> tilgangs-
# aggregate -> en variabel af en sammensat type (fx struct, class)
# ambigeous -> tvetydig
# arg, argument -> parameter (for ikke at blande sammen med diskussionsargument)
# array -> tabel
# assembler -> maskinkodeoversætter
# assertion -> postulat
# attribute -> egenskab
# base class -> stamklasse
# basic block -> basisblok (funktioner deles op i disse under oversættelsen)
# braces -> krøllede paranteser
# braced-group -> sætningsblok
# branch -> forgrening
# buffer -> mellemlager
# cast -> typetildeling, omtvingelse af typen
# con-/destructor -> kon-/destruktionsfunktion
# conflicting -> modstridende
# convert -> konvertere, omdanne
# declared -> erklæret
# defaults to -> antages at være
# dereference -> følge
# discard -> fjerne
# discard -> kassere
# driver -> styringsprogram
# duplicate -> optræder mere end én gang; mangfoldiggøre
# edge list -> kantliste
# elt -> udtrykstræ
# endian -> endet (fx storendet, lillendet)
# endianness -> endethed
# exception handling -> håndtering af undtagelser
# excess -> for mange
# expansion -> udfoldning
# extra -> (ret ofte) overskydende
# floating point -> kommatal
# formals -> parametre
# format string -> formateringsstreng
# forward -> forhånd (f.eks. forhåndserklæring)
# frame table -> rammetabel
# friend -> ven(ne-)
# gp (general purpose) register -> alment register (havde først brug- med, med det er overflødigt)
# hard register -> hardware-register
# have no effect -> udvirker intet
# identifier -> kaldenavn
# incompatible -> uforenelig, passer ikke
# incomplete -> ufuldstændig
# initialize -> tildele startværdi, klargøre
# initializer -> startværdi
# initializer list -> klargøringsliste
# inline -> integrede, indbygges (eller som reserveret ord: inline)
# instance -> instans (fx af en klasse)
# issue (fx warnings) -> fremkom med
# iterator -> løkkevariabel
# junk -> ragelse
# keyword -> reserveret ord
# label -> etiket
# linking -> sammenkædning
# lvalue -> venstreværdi
# macro -> makro
# malformed -> forkert udformet, misdannet
# member function/method -> [medlems]funktion (metode i Objective C)
# mismatch -> passer ikke med
# mmap -> indlæse
# modifier, qualifier -> modifikation
# multiple inheritance -> multipel nedarvning
# newline -> linjeskift
# non-numeric -> ikke et tal
# null character -> nultegn
# null pointer -> nul[-]henvisning
# offset -> forskydning
# opcodes (til ovenstående) -> instruktioner
# out of range -> uden for det gyldige (til tider mulige) interval
# overflow -> (til tider) løber over
# overlap -> [interval]sammenfald
# overloading -> flertydiggørelse
# padding -> udfylning
# pass -> overbringe (fx parametre), videregive
# pointer -> henvisning[svariabel]
# preprocessor -> præprocessor
# profiling -> profilering
# promote -> forfremme
# request -> (til tider) forespørgsel
# return -> returnerer
# schedule -> planlæg
# scope -> virkningsfelt
# shadowing -> skygger for
# shift -> skift
# specified -> (oftest) angivet
# specifier -> anvisning, angivelse
# stab -> stik (?)
# statement -> sætning
# storage class -> lagringsklasse
# strict -> nøje
# string -> streng
# subscript -> indeks, opslag
# target -> mål[arkitektur]
# template -> skabelon
# thrown -> kastet
# token -> symbol
# top-level -> øverste niveau
# trigraphs ('??%c'-dimser) -> trigrafer
# undefine -> glemme definitionen
# undefined blahblah -> blahblah er ikke defineret
# underscore -> understreg
# universal-character-name -> universelt tegn[navn]
# unsigned -> uden fortegn
# varargs -> variable parameterlister
# variadic macro -> makro med vilkårligt antal parametre
# variabels -> variabler (med afslutnings-r)
# vtable -> virtuel tabel
# wide character -> bredtegn
# white space -> mellemrum
# whitespace -> mellemrum
#
# Reserverede ord ofte ikke oversat, ej heller er der anbragt ' omkring
# (fx unsigned -> unsigned; derimod function -> funktion). Forkortelser
# som decl (for declaration) og arg (for argument) er oversat uforkortet
# - der er jo masser af plads at tage af.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gcc 3.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://gcc.gnu.org/bugs.html\n"
"POT-Creation-Date: 2010-04-06 14:10+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2003-05-25 18:00+0200\n"
"Last-Translator: Ole Laursen <olau@hardworking.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: charset.c:674
#, fuzzy, c-format
msgid "conversion from %s to %s not supported by iconv"
msgstr "konvertering fra NaN til unsigned int"

#: charset.c:677
msgid "iconv_open"
msgstr ""

#: charset.c:685
#, c-format
msgid "no iconv implementation, cannot convert from %s to %s"
msgstr ""

#: charset.c:781
#, fuzzy, c-format
msgid "character 0x%lx is not in the basic source character set\n"
msgstr "universelt tegnnavn står for '%c', som er en del af det basale kildekodetegnsæt"

#: charset.c:798 charset.c:1444
msgid "converting to execution character set"
msgstr ""

#: charset.c:804
#, c-format
msgid "character 0x%lx is not unibyte in execution character set"
msgstr ""

#: charset.c:928
#, c-format
msgid "Character %x might not be NFKC"
msgstr ""

#: charset.c:994
#, fuzzy
msgid "universal character names are only valid in C++ and C99"
msgstr "universelt tegn '\\U%08x' er ikke gyldigt i kaldenavne"

#: charset.c:997
#, c-format
msgid "the meaning of '\\%c' is different in traditional C"
msgstr "betydningen af '\\%c' er anderledes i traditionel C"

#: charset.c:1006
msgid "In _cpp_valid_ucn but not a UCN"
msgstr ""

#: charset.c:1031
#, fuzzy, c-format
msgid "incomplete universal character name %.*s"
msgstr "ufuldstændigt universelt tegnnavn"

#: charset.c:1046
#, fuzzy, c-format
msgid "%.*s is not a valid universal character"
msgstr "'%T::%D' er ikke en gyldig erklærer"

#: charset.c:1056 lex.c:488
#, fuzzy
msgid "'$' in identifier or number"
msgstr "'$'-tegn i kaldenavn eller tal"

#: charset.c:1066
#, fuzzy, c-format
msgid "universal character %.*s is not valid in an identifier"
msgstr "universelt tegn '\\U%08x' er ikke gyldigt i kaldenavne"

#: charset.c:1070
#, fuzzy, c-format
msgid "universal character %.*s is not valid at the start of an identifier"
msgstr "universelt tegn '\\U%08x' er ikke gyldigt i kaldenavne"

#: charset.c:1102 charset.c:1674
#, fuzzy
msgid "converting UCN to source character set"
msgstr "konverterer NULL til en ikke-henvisningstype"

#: charset.c:1106
#, fuzzy
msgid "converting UCN to execution character set"
msgstr "konverterer NULL til en ikke-henvisningstype"

#: charset.c:1178
msgid "the meaning of '\\x' is different in traditional C"
msgstr "betydningen af '\\x' er anderledes i traditionel C"

#: charset.c:1195
msgid "\\x used with no following hex digits"
msgstr "\\x angivet uden efterfølgende hexadecimale cifre"

#: charset.c:1202
msgid "hex escape sequence out of range"
msgstr "den hexadecimale undvigesekvens er uden for det gyldige interval"

#: charset.c:1240
msgid "octal escape sequence out of range"
msgstr "den oktale undvigesekvens er uden for det gyldige interval"

#: charset.c:1306
msgid "the meaning of '\\a' is different in traditional C"
msgstr "betydningen af '\\a' er anderledes i traditionel C"

#: charset.c:1313
#, c-format
msgid "non-ISO-standard escape sequence, '\\%c'"
msgstr "undvigesekvensen '\\%c' er ikke ISO-standard"

#: charset.c:1321
#, fuzzy, c-format
msgid "unknown escape sequence: '\\%c'"
msgstr "ukendt undvigesekvensen '\\%c'"

#: charset.c:1329
#, fuzzy, c-format
msgid "unknown escape sequence: '\\%s'"
msgstr "ukendt undvigesekvensen '\\%c'"

#: charset.c:1336
#, fuzzy
msgid "converting escape sequence to execution character set"
msgstr "undvigesekvens er uden for det gyldig interval for tegn"

#: charset.c:1509 charset.c:1573
msgid "character constant too long for its type"
msgstr "tegnkonstanten er for lang for dens type"

#: charset.c:1512
msgid "multi-character character constant"
msgstr "flerbyte-tegnkonstant"

#: charset.c:1612
msgid "empty character constant"
msgstr "tom tegnkonstant"

#: charset.c:1721
#, fuzzy, c-format
msgid "failure to convert %s to %s"
msgstr "kunne ikke konvertere '%E' til '%T'"

#: directives.c:222 directives.c:248
#, c-format
msgid "extra tokens at end of #%s directive"
msgstr "ekstra symboler i slutningen af #%s-direktiv"

#: directives.c:354
#, c-format
msgid "#%s is a GCC extension"
msgstr "#%s er en GCC-udvidelse"

#: directives.c:358
#, fuzzy, c-format
msgid "#%s is a deprecated GCC extension"
msgstr "#%s er en GCC-udvidelse"

#: directives.c:372
msgid "suggest not using #elif in traditional C"
msgstr "foreslår undladelse af brug af #elif i traditionel C"

#: directives.c:375
#, c-format
msgid "traditional C ignores #%s with the # indented"
msgstr "traditionel C ignorerer #%s når '#' er indrykket"

#: directives.c:379
#, c-format
msgid "suggest hiding #%s from traditional C with an indented #"
msgstr "foreslår at skjule #%s fra traditionel C vha. indrykket '#'"

#: directives.c:405
msgid "embedding a directive within macro arguments is not portable"
msgstr "indlejring af et direktiv inden i makroparametre er ikke portabelt"

#: directives.c:425
msgid "style of line directive is a GCC extension"
msgstr "linjestilsdirektiv er en GCC-udvidelse"

#: directives.c:480
#, c-format
msgid "invalid preprocessing directive #%s"
msgstr "ugyldigt præprocessordirektiv #%s"

#: directives.c:548
msgid "\"defined\" cannot be used as a macro name"
msgstr "\"defined\" kan ikke bruges som makronavn"

#: directives.c:554
#, c-format
msgid "\"%s\" cannot be used as a macro name as it is an operator in C++"
msgstr "\"%s\" kan ikke bruges som et makronavn da det er en operator i C++"

#: directives.c:557
#, c-format
msgid "no macro name given in #%s directive"
msgstr "intet makronavn angivet i direktivet #%s"

#: directives.c:560
msgid "macro names must be identifiers"
msgstr "makronavne skal være kaldenavne"

#: directives.c:609
#, c-format
msgid "undefining \"%s\""
msgstr "glemmer definitionen af \"%s\""

#: directives.c:664
msgid "missing terminating > character"
msgstr "manglende afsluttende '>'-tegn"

#: directives.c:723
#, c-format
msgid "#%s expects \"FILENAME\" or <FILENAME>"
msgstr "#%s forventer \"FILNAVN\" eller <FILNAVN>"

#: directives.c:769
#, fuzzy, c-format
msgid "empty filename in #%s"
msgstr "tomt filnavn i #%s"

#: directives.c:779
msgid "#include nested too deeply"
msgstr "#include indlejret for dybt"

#: directives.c:820
msgid "#include_next in primary source file"
msgstr "#include_next i den primære kildekodefil"

#: directives.c:846
#, c-format
msgid "invalid flag \"%s\" in line directive"
msgstr "ugyldigt flag \"%s\" i linjedirektiv"

#: directives.c:906
#, fuzzy
msgid "unexpected end of file after #line"
msgstr "Justér den forventede hukommelsesventetid"

#: directives.c:909
#, c-format
msgid "\"%s\" after #line is not a positive integer"
msgstr "\"%s\" efter #line er ikke et positivt heltal"

#: directives.c:915 directives.c:917
msgid "line number out of range"
msgstr "linjenummer er uden for det gyldige interval"

#: directives.c:930 directives.c:1010
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid filename"
msgstr "\"%s\" er ikke et ugyldigt filnavn"

#: directives.c:970
#, c-format
msgid "\"%s\" after # is not a positive integer"
msgstr "\"%s\" efter # er ikke et positivt heltal"

#: directives.c:1062
#, c-format
msgid "%s"
msgstr "%s"

#: directives.c:1086
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid #%s directive"
msgstr "ugyldigt #ident-direktiv"

#: directives.c:1149
#, c-format
msgid "registering pragmas in namespace \"%s\" with mismatched name expansion"
msgstr ""

#: directives.c:1158
#, fuzzy, c-format
msgid "registering pragma \"%s\" with name expansion and no namespace"
msgstr "registrerer \"%s\" som både et pragma og som et pragmanavnerum"

#: directives.c:1176
#, c-format
msgid "registering \"%s\" as both a pragma and a pragma namespace"
msgstr "registrerer \"%s\" som både et pragma og som et pragmanavnerum"

#: directives.c:1179
#, c-format
msgid "#pragma %s %s is already registered"
msgstr "#pragma %s %s er allerede registreret"

#: directives.c:1182
#, c-format
msgid "#pragma %s is already registered"
msgstr "#pragma %s er allerede registreret"

#: directives.c:1212
msgid "registering pragma with NULL handler"
msgstr ""

#: directives.c:1424
msgid "#pragma once in main file"
msgstr "'#pragma once' i hovedfil"

#: directives.c:1444
#, fuzzy
msgid "invalid #pragma push_macro directive"
msgstr "ugyldigt #pragma GCC poison-direktiv"

#: directives.c:1483
#, fuzzy
msgid "invalid #pragma pop_macro directive"
msgstr "ugyldigt #pragma GCC poison-direktiv"

#: directives.c:1537
msgid "invalid #pragma GCC poison directive"
msgstr "ugyldigt #pragma GCC poison-direktiv"

#: directives.c:1546
#, c-format
msgid "poisoning existing macro \"%s\""
msgstr "forgifter eksisterende makro \"%s\""

#: directives.c:1565
msgid "#pragma system_header ignored outside include file"
msgstr "'#pragma system_header' ignoreret uden for inkluderingsfil"

#: directives.c:1590
#, fuzzy, c-format
msgid "cannot find source file %s"
msgstr "kan ikke finde kilden %s"

#: directives.c:1594
#, c-format
msgid "current file is older than %s"
msgstr "aktuel fil er ældre end %s"

#: directives.c:1779
msgid "_Pragma takes a parenthesized string literal"
msgstr "_Pragma tager en strengkonstant med paranteser omkring"

#: directives.c:1884
msgid "#else without #if"
msgstr "#else uden #if"

#: directives.c:1889
msgid "#else after #else"
msgstr "#else efter #else"

#: directives.c:1891 directives.c:1924
msgid "the conditional began here"
msgstr "betingelsen begyndte her"

#: directives.c:1917
msgid "#elif without #if"
msgstr "#elif uden #if"

#: directives.c:1922
msgid "#elif after #else"
msgstr "#elif efter #else"

#: directives.c:1960
msgid "#endif without #if"
msgstr "#endif uden #if"

#: directives.c:2040
msgid "missing '(' after predicate"
msgstr "manglende '(' efter udsagn"

#: directives.c:2055
msgid "missing ')' to complete answer"
msgstr "manglende ')' til at fuldføre svar"

#: directives.c:2075
msgid "predicate's answer is empty"
msgstr "udsagnets svar et tomt"

#: directives.c:2102
msgid "assertion without predicate"
msgstr "postulat uden udsagn"

#: directives.c:2105
msgid "predicate must be an identifier"
msgstr "udsagn skal være et kaldenavn"

#: directives.c:2191
#, c-format
msgid "\"%s\" re-asserted"
msgstr "\"%s\" genpostuleret"

#: directives.c:2474
#, c-format
msgid "unterminated #%s"
msgstr "uafsluttet #%s"

#: directives-only.c:222 lex.c:1516 traditional.c:163
msgid "unterminated comment"
msgstr "uafsluttet kommentar"

#: errors.c:93
msgid "stdout"
msgstr "std-ud"

#: errors.c:95
#, c-format
msgid "%s: %s"
msgstr "%s: %s"

#: expr.c:282
msgid "too many decimal points in number"
msgstr "for mange decimalkommaer i tal"

#: expr.c:311 expr.c:396
#, fuzzy
msgid "fixed-point constants are a GCC extension"
msgstr "imaginære konstanter er en GCC-udvidelse"

#: expr.c:324
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid digit \"%c\" in binary constant"
msgstr "ugyldig ciffer \"%c\" i oktal konstant"

#: expr.c:326
#, c-format
msgid "invalid digit \"%c\" in octal constant"
msgstr "ugyldig ciffer \"%c\" i oktal konstant"

#: expr.c:334
#, fuzzy
msgid "invalid prefix \"0b\" for floating constant"
msgstr "ugyldig endelse \"%.*s\" i kommatalskonstant"

#: expr.c:339
#, fuzzy
msgid "no digits in hexadecimal floating constant"
msgstr "brug af C99 hexadecimal kommatalskonstant"

#: expr.c:343
msgid "use of C99 hexadecimal floating constant"
msgstr "brug af C99 hexadecimal kommatalskonstant"

#: expr.c:352
msgid "exponent has no digits"
msgstr "der er ingen cifre i eksponent"

#: expr.c:359
msgid "hexadecimal floating constants require an exponent"
msgstr "hexadecimal kommatalskonstant skal have en eksponent"

#: expr.c:365
#, c-format
msgid "invalid suffix \"%.*s\" on floating constant"
msgstr "ugyldig endelse \"%.*s\" i kommatalskonstant"

#: expr.c:375 expr.c:424
#, c-format
msgid "traditional C rejects the \"%.*s\" suffix"
msgstr "traditionel C tillader ikke endelsen \"%.*s\""

#: expr.c:383
#, fuzzy
msgid "suffix for double constant is a GCC extension"
msgstr "imaginære konstanter er en GCC-udvidelse"

#: expr.c:389
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid suffix \"%.*s\" with hexadecimal floating constant"
msgstr "ugyldig endelse \"%.*s\" i kommatalskonstant"

#: expr.c:400
#, fuzzy
msgid "decimal float constants are a GCC extension"
msgstr "imaginære konstanter er en GCC-udvidelse"

#: expr.c:410
#, c-format
msgid "invalid suffix \"%.*s\" on integer constant"
msgstr "ugyldig endelse \"%.*s\" i heltalskonstant"

#: expr.c:433
#, fuzzy
msgid "use of C++0x long long integer constant"
msgstr "brug af ISO C99 long long-heltalskonstanter"

#: expr.c:442
msgid "imaginary constants are a GCC extension"
msgstr "imaginære konstanter er en GCC-udvidelse"

#: expr.c:445
#, fuzzy
msgid "binary constants are a GCC extension"
msgstr "imaginære konstanter er en GCC-udvidelse"

#: expr.c:538
msgid "integer constant is too large for its type"
msgstr "heltalskonstanten er for stor for dens type"

#: expr.c:569
msgid "integer constant is so large that it is unsigned"
msgstr "heltalskonstanten er så stor at den er unsigned"

#: expr.c:664
msgid "missing ')' after \"defined\""
msgstr "manglende ')' efter \"defined\""

#: expr.c:671
msgid "operator \"defined\" requires an identifier"
msgstr "operatoren \"defined\" kræver et kaldenavn"

#: expr.c:679
#, c-format
msgid "(\"%s\" is an alternative token for \"%s\" in C++)"
msgstr "(\"%s\" er et alternativt symbol for \"%s\" i C++)"

#: expr.c:689
msgid "this use of \"defined\" may not be portable"
msgstr "denne brug af \"defined\" er muligvis ikke portabel"

#: expr.c:742
msgid "floating constant in preprocessor expression"
msgstr "kommatalskonstant i præprocessorudtryk"

#: expr.c:748
msgid "imaginary number in preprocessor expression"
msgstr "imaginært tal i præprocessorudtryk"

#: expr.c:795
#, c-format
msgid "\"%s\" is not defined"
msgstr "\"%s\" er ikke defineret"

#: expr.c:807
#, fuzzy
msgid "assertions are a GCC extension"
msgstr "#%s er en GCC-udvidelse"

#: expr.c:810
msgid "assertions are a deprecated extension"
msgstr ""

#: expr.c:943 expr.c:972
#, c-format
msgid "missing binary operator before token \"%s\""
msgstr "manglende binær operator før symbolet \"%s\""

#: expr.c:963
#, c-format
msgid "token \"%s\" is not valid in preprocessor expressions"
msgstr "symbolet \"%s\" er ikke gyldigt i præprocessorudtryk"

#: expr.c:980
#, fuzzy
msgid "missing expression between '(' and ')'"
msgstr "tomt udtryk mellem '(' og ')'"

#: expr.c:983
#, fuzzy, c-format
msgid "%s with no expression"
msgstr "#if uden noget udtryk"

#: expr.c:986
#, c-format
msgid "operator '%s' has no right operand"
msgstr "operatoren '%s' har ikke nogen højre operand"

#: expr.c:991
#, c-format
msgid "operator '%s' has no left operand"
msgstr "operatoren '%s' har ikke nogen venstre operand"

#: expr.c:1017
msgid " ':' without preceding '?'"
msgstr " ':' uden forudgående '?'"

#: expr.c:1045
#, fuzzy, c-format
msgid "unbalanced stack in %s"
msgstr "uafbalanceret stak i #if"

#: expr.c:1065
#, c-format
msgid "impossible operator '%u'"
msgstr "umulig operator '%u'"

#: expr.c:1166
msgid "missing ')' in expression"
msgstr "manglende ')' i udtryk"

#: expr.c:1195
msgid "'?' without following ':'"
msgstr "'?' uden efterfølgende ':'"

#: expr.c:1205
msgid "integer overflow in preprocessor expression"
msgstr "heltallet løber over i præprocessorudtrykket"

#: expr.c:1210
msgid "missing '(' in expression"
msgstr "manglende '(' i udtryk"

#: expr.c:1242
#, c-format
msgid "the left operand of \"%s\" changes sign when promoted"
msgstr "den venstre operand til \"%s\" ændrer fortegn ved forfremmelse"

#: expr.c:1247
#, c-format
msgid "the right operand of \"%s\" changes sign when promoted"
msgstr "den højre operand til \"%s\" ændrer fortegn ved forfremmelse"

#: expr.c:1506
msgid "traditional C rejects the unary plus operator"
msgstr "traditionel C tillader ikke operatoren unær plus"

#: expr.c:1589
msgid "comma operator in operand of #if"
msgstr "kommeoperator i en operand til #if"

#: expr.c:1725
msgid "division by zero in #if"
msgstr "division med nul i #if"

#: files.c:463
msgid "NULL directory in find_file"
msgstr ""

#: files.c:500
msgid "one or more PCH files were found, but they were invalid"
msgstr ""

#: files.c:503
msgid "use -Winvalid-pch for more information"
msgstr ""

#: files.c:594
#, c-format
msgid "%s is a block device"
msgstr "%s er en blokenhed"

#: files.c:611
#, c-format
msgid "%s is too large"
msgstr "%s er for stor"

#: files.c:646
#, c-format
msgid "%s is shorter than expected"
msgstr "%s er kortere end forventet"

#: files.c:881
#, fuzzy, c-format
msgid "no include path in which to search for %s"
msgstr "der er ingen inkluderingssti at finde %s i"

#: files.c:1306
msgid "Multiple include guards may be useful for:\n"
msgstr "Flere inkluderingsvagter kan være nyttige til:\n"

#: init.c:485
msgid "cppchar_t must be an unsigned type"
msgstr "cppchar_t skal være en unsigned type"

#: init.c:489
#, c-format
msgid "preprocessor arithmetic has maximum precision of %lu bits; target requires %lu bits"
msgstr "præprocessorberegning har en maksimal præcision på %lu bit; målarkitektur kræver %lu bit"

#: init.c:496
msgid "CPP arithmetic must be at least as precise as a target int"
msgstr "CPP-beregning skal være mindst lige så præcis som en målarkitekturs int"

#: init.c:499
msgid "target char is less than 8 bits wide"
msgstr "målarkitekturs char er mindre end 8 bit bred"

#: init.c:503
msgid "target wchar_t is narrower than target char"
msgstr "målarkitekturs wchar_t er mindre end målarkitekturs char"

#: init.c:507
msgid "target int is narrower than target char"
msgstr "målarkitekturs int er mindre end målarkitekturs char"

#: init.c:512
msgid "CPP half-integer narrower than CPP character"
msgstr "CPP-halvheltal er mindre end CPP-tegn"

#: init.c:516
#, c-format
msgid "CPP on this host cannot handle wide character constants over %lu bits, but the target requires %lu bits"
msgstr "CPP på denne vært kan ikke håndtere bredtegnkonstanter over %lu bit, men målarkitekturen kræver %lu bit"

#: lex.c:285
msgid "backslash and newline separated by space"
msgstr "omvendt skråstreg og linjeskift er adskilt af mellemrum"

#: lex.c:290
msgid "backslash-newline at end of file"
msgstr "omvendt skråstreg efterfulgt af linjeskift ved slutningen af filen"

#: lex.c:305
#, c-format
msgid "trigraph ??%c converted to %c"
msgstr "trigrafen ??%c konverteret til %c"

#: lex.c:312
#, fuzzy, c-format
msgid "trigraph ??%c ignored, use -trigraphs to enable"
msgstr "trigrafen ??%c ignoreret"

#: lex.c:360
msgid "\"/*\" within comment"
msgstr "\"/*\" i en kommentar"

#: lex.c:418
#, c-format
msgid "%s in preprocessing directive"
msgstr "%s i præprocessordirektiv"

#: lex.c:427
msgid "null character(s) ignored"
msgstr "nultegn ignoreret"

#: lex.c:464
#, fuzzy, c-format
msgid "`%.*s' is not in NFKC"
msgstr "\"%s\" er ikke defineret"

#: lex.c:467
#, fuzzy, c-format
msgid "`%.*s' is not in NFC"
msgstr "\"%s\" er ikke defineret"

#: lex.c:535 lex.c:612
#, c-format
msgid "attempt to use poisoned \"%s\""
msgstr "forsøg på at bruge forgiftet \"%s\""

#: lex.c:543 lex.c:620
msgid "__VA_ARGS__ can only appear in the expansion of a C99 variadic macro"
msgstr "__VA_ARGS__ kan kun optræde i udfoldelsen af en C99-makro med vilkårligt antal parametre"

#: lex.c:549 lex.c:626
#, c-format
msgid "identifier \"%s\" is a special operator name in C++"
msgstr ""

#: lex.c:771
msgid "raw string delimiter longer than 16 characters"
msgstr ""

#: lex.c:774
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid character '%c' in raw string delimiter"
msgstr "ugyldigt tegn '%c' i #if"

#: lex.c:895 lex.c:917
#, fuzzy
msgid "unterminated raw string"
msgstr "uafsluttet formateringsstreng"

#: lex.c:932 lex.c:1031
msgid "null character(s) preserved in literal"
msgstr "nultegn bevaret i strengkonstant"

#: lex.c:1034
#, c-format
msgid "missing terminating %c character"
msgstr "manglende afsluttende '%c'-tegn"

#: lex.c:1527
msgid "C++ style comments are not allowed in ISO C90"
msgstr "kommentarer i C++-stil er ikke tilladt i ISO C90"

#: lex.c:1529
msgid "(this will be reported only once per input file)"
msgstr "(dette rapporteres kun en enkelt gang per inddatafil)"

#: lex.c:1534
msgid "multi-line comment"
msgstr "flerlinjers kommentar"

#: lex.c:1854
#, c-format
msgid "unspellable token %s"
msgstr "symbol %s kan ikke staves"

#: macro.c:87
#, c-format
msgid "macro \"%s\" is not used"
msgstr "makroen \"%s\" bliver ikke brugt"

#: macro.c:126 macro.c:321
#, c-format
msgid "invalid built-in macro \"%s\""
msgstr "ugyldig indbygget makro \"%s\""

#: macro.c:160
#, fuzzy
msgid "could not determine file timestamp"
msgstr "kunne ikke bestemme dato og tid"

#: macro.c:256
msgid "could not determine date and time"
msgstr "kunne ikke bestemme dato og tid"

#: macro.c:272
msgid "__COUNTER__ expanded inside directive with -fdirectives-only"
msgstr ""

#: macro.c:430
msgid "invalid string literal, ignoring final '\\'"
msgstr "ugyldig strengkonstant, ignorerer afsluttende '\\'"

#: macro.c:490
#, c-format
msgid "pasting \"%s\" and \"%s\" does not give a valid preprocessing token"
msgstr "indsættelse af \"%s\" og \"%s\" giver ikke et gyldigt præprocessorsymbol"

#: macro.c:565
msgid "ISO C99 requires rest arguments to be used"
msgstr "ISO C99 påkræver at restparametrene skal bruges"

#: macro.c:570
#, c-format
msgid "macro \"%s\" requires %u arguments, but only %u given"
msgstr "makroen \"%s\" kræver %u parametre, men modtager kun %u"

#: macro.c:575
#, c-format
msgid "macro \"%s\" passed %u arguments, but takes just %u"
msgstr "makroen \"%s\" bliver viderebragt %u parametre, men tager kun mod %u"

#: macro.c:734 traditional.c:681
#, c-format
msgid "unterminated argument list invoking macro \"%s\""
msgstr "uafsluttet parameterliste ved kald af makroen \"%s\""

#: macro.c:864
#, c-format
msgid "function-like macro \"%s\" must be used with arguments in traditional C"
msgstr "funktionsagtig makro \"%s\" skal bruges med parametre i traditionel C"

#: macro.c:1038
#, c-format
msgid "invoking macro %s argument %d: empty macro arguments are undefined in ISO C90 and ISO C++98"
msgstr ""

#: macro.c:1501
#, c-format
msgid "duplicate macro parameter \"%s\""
msgstr "makroparameternavnet \"%s\" optræder mere end én gang"

#: macro.c:1547
#, c-format
msgid "\"%s\" may not appear in macro parameter list"
msgstr "\"%s\" må ikke optræde i makroparameterliste"

#: macro.c:1555
msgid "macro parameters must be comma-separated"
msgstr "makroparametre skal være komma-adskilte"

#: macro.c:1572
msgid "parameter name missing"
msgstr "parameternavn mangler"

#: macro.c:1589
msgid "anonymous variadic macros were introduced in C99"
msgstr "anonyme makroer med vilkårligt antal parametre blev introduceret i C99"

#: macro.c:1594
msgid "ISO C does not permit named variadic macros"
msgstr "ISO C tillader ikke navngivne makroer med vilkårligt antal parametre"

#: macro.c:1603
msgid "missing ')' in macro parameter list"
msgstr "manglende ')' i makroparameterliste"

#: macro.c:1652
msgid "'##' cannot appear at either end of a macro expansion"
msgstr "'##' må ikke optræde ved nogen af enderne i en makrokrop"

#: macro.c:1687
#, fuzzy
msgid "ISO C99 requires whitespace after the macro name"
msgstr "ISO C påkræver mellemrum efter makronavnet"

#: macro.c:1711
#, fuzzy
msgid "missing whitespace after the macro name"
msgstr "ISO C påkræver mellemrum efter makronavnet"

#: macro.c:1745
msgid "'#' is not followed by a macro parameter"
msgstr "'#' efterfølges ikke af en makroparameter"

#: macro.c:1900
#, c-format
msgid "\"%s\" redefined"
msgstr "\"%s\" omdefineret"

#: macro.c:1905
msgid "this is the location of the previous definition"
msgstr "den foregående definition er her"

#: macro.c:1966
#, c-format
msgid "macro argument \"%s\" would be stringified in traditional C"
msgstr "makroparameteren \"%s\" ville blive gjort til en streng i traditionel C"

#: macro.c:1989
#, c-format
msgid "invalid hash type %d in cpp_macro_definition"
msgstr "ugyldig hashtype %d i cpp_macro_definition"

#: pch.c:86 pch.c:334 pch.c:346 pch.c:364 pch.c:370 pch.c:379 pch.c:386
msgid "while writing precompiled header"
msgstr ""

#: pch.c:617
#, c-format
msgid "%s: not used because `%.*s' is poisoned"
msgstr ""

#: pch.c:639
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: not used because `%.*s' not defined"
msgstr "etiketten '%s' er benyttet, men ikke defineret"

#: pch.c:651
#, c-format
msgid "%s: not used because `%.*s' defined as `%s' not `%.*s'"
msgstr ""

#: pch.c:692
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: not used because `%s' is defined"
msgstr "'%s' brugt, men aldrig defineret"

#: pch.c:712
#, c-format
msgid "%s: not used because `__COUNTER__' is invalid"
msgstr ""

#: pch.c:721 pch.c:894
msgid "while reading precompiled header"
msgstr ""

#: traditional.c:751
#, c-format
msgid "detected recursion whilst expanding macro \"%s\""
msgstr "opdagede rekursion ved udfoldelse af makroen \"%s\""

#: traditional.c:969
#, fuzzy
msgid "syntax error in macro parameter list"
msgstr "\"%s\" må ikke optræde i makroparameterliste"

#~ msgid "`%s' attribute directive ignored"
#~ msgstr "egenskabsdirektivet '%s' ignoreret"

#~ msgid "wrong number of arguments specified for `%s' attribute"
#~ msgstr "forkert antal parametre angivet til egenskaben '%s'"

#~ msgid "`%s' attribute does not apply to types"
#~ msgstr "egenskaben '%s' kan ikke anvendes på typer"

#~ msgid "`%s' attribute only applies to function types"
#~ msgstr "egenskaben '%s' kan kun anvendes sammen med funktionstyper"

#~ msgid "`%s' attribute ignored"
#~ msgstr "egenskaben '%s' ignoreret"

#~ msgid "offset outside bounds of constant string"
#~ msgstr "forskydning udenfor grænserne af konstant streng"

#~ msgid "second arg to `__builtin_prefetch' must be a constant"
#~ msgstr "den anden parameter til '__builtin_prefetch' skal være en konstant"

#~ msgid "invalid second arg to __builtin_prefetch; using zero"
#~ msgstr "ugyldig anden parameter til '__builtin_prefetch'; benytter nul"

#~ msgid "third arg to `__builtin_prefetch' must be a constant"
#~ msgstr "en tredje parameter til '__builtin_prefetch' skal være en konstant"

#~ msgid "invalid third arg to __builtin_prefetch; using zero"
#~ msgstr "ugyldig tredje parameter til '__builtin_prefetch'; benytter nul"

#~ msgid "__builtin_saveregs not supported by this target"
#~ msgstr "__builtin_saveregs understøttes ikke af denne målarkitektur"

#~ msgid "argument of `__builtin_args_info' must be constant"
#~ msgstr "parameteren til '__builtin_args_info' skal være konstant"

#~ msgid "argument of `__builtin_args_info' out of range"
#~ msgstr "parameteren til '__builtin_args_info' er uden for det gyldige interval"

#~ msgid "missing argument in `__builtin_args_info'"
#~ msgstr "manglende parameter i '__builtin_args_info'"

#~ msgid "`va_start' used in function with fixed args"
#~ msgstr "`va_start' benyttet i en funktion med fast antal parametre"

#~ msgid "second parameter of `va_start' not last named argument"
#~ msgstr "den anden parameter til 'va_start' er ikke den sidste navngivne parameter"

#~ msgid "`__builtin_next_arg' called without an argument"
#~ msgstr "`__builtin_next_arg' kaldt uden en parameter"

#~ msgid "too many arguments to function `va_start'"
#~ msgstr "for mange parametre til funktionen 'va_start'"

#~ msgid "first argument to `va_arg' not of type `va_list'"
#~ msgstr "den første parameter til 'va_arg' er ikke af typen 'va_list'"

#~ msgid "`%s' is promoted to `%s' when passed through `...'"
#~ msgstr "'%s' forfremmes til '%s' ved overbringelse gennem '...'"

#~ msgid "(so you should pass `%s' not `%s' to `va_arg')"
#~ msgstr "(så du skal overbring '%s' ikke '%s' til 'va_arg')"

#~ msgid "invalid arg to `__builtin_frame_address'"
#~ msgstr "ugyldig parameter til '__builtin_frame_address'"

#~ msgid "invalid arg to `__builtin_return_address'"
#~ msgstr "ugyldig parameter til '__builtin_return_address'"

#~ msgid "unsupported arg to `__builtin_frame_address'"
#~ msgstr "ikke-understøttet parameter til '__builtin_frame_address'"

#~ msgid "unsupported arg to `__builtin_return_address'"
#~ msgstr "ikke-understøttet parameter til '__builtin_return_address'"

#~ msgid "second arg to `__builtin_expect' must be a constant"
#~ msgstr "den anden parameter til '__builtin_expect' skal være en konstant"

#~ msgid "__builtin_longjmp second argument must be 1"
#~ msgstr "den anden paramter til '__builtin_longjmp' skal være 1"

#~ msgid "built-in function `%s' not currently supported"
#~ msgstr "den indbyggede funktion '%s' understøttes i øjeblikket ikke"

#~ msgid "target format does not support infinity"
#~ msgstr "målprocessoren understøtter ikke uendelig"

#~ msgid "`%s' is not defined outside of function scope"
#~ msgstr "'%s' er ikke defineret uden for funktionsvirkefelt"

#~ msgid "string length `%d' is greater than the length `%d' ISO C%d compilers are required to support"
#~ msgstr "strenglængden '%d' er større end den længde på '%d' som ISO C%d-oversættere er pålagt at understøtte"

#~ msgid "concatenation of string literals with __FUNCTION__ is deprecated"
#~ msgstr "sammensætning af strengkonstanter med __FUNCTION__ er forældet"

#~ msgid "overflow in constant expression"
#~ msgstr "overløb i konstant udtryk"

#~ msgid "integer overflow in expression"
#~ msgstr "heltalsoverløb i udtryk"

#~ msgid "floating point overflow in expression"
#~ msgstr "kommatalsoverløb i udtryk"

#~ msgid "vector overflow in expression"
#~ msgstr "vektoroverløb i udtryk"

#~ msgid "large integer implicitly truncated to unsigned type"
#~ msgstr "stort heltal forkortes underforstået til type uden fortegn"

#~ msgid "negative integer implicitly converted to unsigned type"
#~ msgstr "negativt heltal forkortes underforstået til type uden fortegn"

#~ msgid "overflow in implicit constant conversion"
#~ msgstr "overløb i underforstået konstant konvertering"

#~ msgid "operation on `%s' may be undefined"
#~ msgstr "brug af '%s' er muligvis ikke defineret"

#~ msgid "expression statement has incomplete type"
#~ msgstr "udtrykket er af en ufuldstændig type"

#~ msgid "case label does not reduce to an integer constant"
#~ msgstr "case-etiketten kan ikke reduceres til en heltalskonstant"

#~ msgid "invalid truth-value expression"
#~ msgstr "ugyldigt sandhedsværdiudtryk"

#~ msgid "invalid operands to binary %s"
#~ msgstr "ugyldige operander til binær %s"

#~ msgid "comparison is always false due to limited range of data type"
#~ msgstr "sammenligning er altid falsk på grund af den begrænsede rækkevidde af datatypen"

#~ msgid "comparison is always true due to limited range of data type"
#~ msgstr "sammenligning er altid sand på grund af den begrænsede rækkevidde af datatypen"

#~ msgid "comparison of unsigned expression >= 0 is always true"
#~ msgstr "sammenligning med unsigned udtryk >= 0 er altid sand"

#~ msgid "comparison of unsigned expression < 0 is always false"
#~ msgstr "sammenligning med unsigned udtryk < 0 er altid falsk"

#~ msgid "pointer of type `void *' used in arithmetic"
#~ msgstr "henvisning af typen 'void *' benyttet i udregning"

#~ msgid "pointer to a function used in arithmetic"
#~ msgstr "henvisning til en funktion benyttet i udregning"

#~ msgid "pointer to member function used in arithmetic"
#~ msgstr "henvisning til en medlemsfunktion benyttet i udregning"

#~ msgid "pointer to a member used in arithmetic"
#~ msgstr "henvisning til et medlem benyttet i udregning"

#~ msgid "struct type value used where scalar is required"
#~ msgstr "værdi af struct-type angivet hvor skalar er påkrævet"

#~ msgid "union type value used where scalar is required"
#~ msgstr "værdi af union-type angivet hvor skalar er påkrævet"

#~ msgid "array type value used where scalar is required"
#~ msgstr "værdi af tabeltype angivet hvor skalar er påkrævet"

#~ msgid "suggest parentheses around assignment used as truth value"
#~ msgstr "foreslår paranteser omkring tildeling der er benyttet som boolsk værdi"

#~ msgid "invalid use of `restrict'"
#~ msgstr "ugyldig brug af 'restrict'"

#~ msgid "invalid application of `sizeof' to a function type"
#~ msgstr "ugyldig anvendelse af 'sizeof' på en funktionstype"

#~ msgid "invalid application of `%s' to a void type"
#~ msgstr "ugyldig anvendelse af '%s' på en void-type"

#~ msgid "invalid application of `%s' to an incomplete type"
#~ msgstr "ugyldig anvendelse af '%s' på en ufuldstændig type"

#~ msgid "`__alignof' applied to a bit-field"
#~ msgstr "'__alignof' benyttet på et bitfelt"

#~ msgid "cannot disable built-in function `%s'"
#~ msgstr "kan ikke deaktivere den indbyggede funktion '%s'"

#~ msgid "too few arguments to function `%s'"
#~ msgstr "for få parametre til funktionen '%s'"

#~ msgid "too many arguments to function `%s'"
#~ msgstr "for mange parametre til funktionen '%s'"

#~ msgid "non-floating-point argument to function `%s'"
#~ msgstr "parameter der ikke er et kommatal, til funktionen '%s'"

#~ msgid "pointers are not permitted as case values"
#~ msgstr "henvisningsvariabler er ikke tilladt som case-værdier"

#~ msgid "ISO C++ forbids range expressions in switch statements"
#~ msgstr "ISO C++ forbyder intervaludtryk i switch-sætninger"

#~ msgid "ISO C forbids range expressions in switch statements"
#~ msgstr "ISO C forbyder intervaludtryk i switch-sætninger"

#~ msgid "empty range specified"
#~ msgstr "tomt interval angivet"

#~ msgid "duplicate (or overlapping) case value"
#~ msgstr "case-værdi optræder mere end én gang (måske pga. intervalsammenfald)"

#~ msgid "this is the first entry overlapping that value"
#~ msgstr "dette er det første punkt som falder sammen med den værdi"

#~ msgid "duplicate case value"
#~ msgstr "case-værdi optræder mere end én gang"

#~ msgid "previously used here"
#~ msgstr "tidligere benyttet her"

#~ msgid "multiple default labels in one switch"
#~ msgstr "flere default-etiketter i én switch-konstruktion"

#~ msgid "this is the first default label"
#~ msgstr "dette er den første default-etiket"

#~ msgid "ISO C++ forbids taking the address of a label"
#~ msgstr "ISO C++ forbyder at tage adressen af en etiket"

#~ msgid "ISO C forbids taking the address of a label"
#~ msgstr "ISO C forbyder at tage adressen af en etiket"

#~ msgid "declaration of `%s' shadows %s"
#~ msgstr "erklæring af '%s' skygger for '%s'"

#~ msgid "unknown machine mode `%s'"
#~ msgstr "ukendt maskintilstand '%s'"

#~ msgid "no data type for mode `%s'"
#~ msgstr "ingen datatype til tilstanden '%s'"

#~ msgid "unable to emulate '%s'"
#~ msgstr "kunne ikke emulere '%s'"

#~ msgid "section attribute cannot be specified for local variables"
#~ msgstr "sektionsegenskaben kan ikke angives for lokale variabler"

#~ msgid "section of `%s' conflicts with previous declaration"
#~ msgstr "sektionen '%s' strider mod tidligere erklæring"

#~ msgid "section attribute not allowed for `%s'"
#~ msgstr "sektionsegenskaben er ikke tilladt for '%s'"

#~ msgid "section attributes are not supported for this target"
#~ msgstr "sektionsegenskaber understøttes ikke på denne målarkitektur"

#~ msgid "requested alignment is not a constant"
#~ msgstr "angivet justering er ikke en konstant"

#~ msgid "requested alignment is not a power of 2"
#~ msgstr "angivet justering er ikke en potens af 2"

#~ msgid "requested alignment is too large"
#~ msgstr "angivet justering er for stor"

#~ msgid "alignment may not be specified for `%s'"
#~ msgstr "justering må ikke angives for '%s'"

#~ msgid "`%s' defined both normally and as an alias"
#~ msgstr "'%s' er defineret både normalt og som et alias"

#~ msgid "alias arg not a string"
#~ msgstr "aliasparameter er ikke en streng"

#~ msgid "visibility arg not a string"
#~ msgstr "synlighedsparameter er ikke en streng"

#~ msgid "visibility arg must be one of \"default\", \"hidden\", \"protected\" or \"internal\""
#~ msgstr "synlighedsparameter skal være en af \"default\", \"hidden\", \"protected\" eller \"internal\""

#~ msgid "tls_model arg not a string"
#~ msgstr "tls_model-parameter er ikke en streng"

#~ msgid "tls_model arg must be one of \"local-exec\", \"initial-exec\", \"local-dynamic\" or \"global-dynamic\""
#~ msgstr "tls_model-parameter skal være en af \"local-exec\", \"initial-exec\", \"local-dynamic\" eller \"global-dynamic\""

#~ msgid "`%s' attribute applies only to functions"
#~ msgstr "'%s'-egenskaben kan kun anvendes sammen med funktioner"

#~ msgid "can't set `%s' attribute after definition"
#~ msgstr "kan ikke angive '%s'-egenskaben efter definitionen"

#~ msgid "`%s' attribute ignored for `%s'"
#~ msgstr "'%s'-egenskaben ignoreret for '%s'"

#~ msgid "invalid vector type for attribute `%s'"
#~ msgstr "ugyldig vektortype for egenskaben '%s'"

#~ msgid "no vector mode with the size and type specified could be found"
#~ msgstr "ingen vektortilstand med den angivne størrelse og typen kunne findes"

#~ msgid "nonnull attribute without arguments on a non-prototype"
#~ msgstr "ikke-nul egenskab uden parametre til en ikke-prototype"

#~ msgid "nonnull argument has invalid operand number (arg %lu)"
#~ msgstr "ikke-nul parameter har ugyldig operandnummer (parameter %lu)"

#~ msgid "nonnull argument with out-of-range operand number (arg %lu, operand %lu)"
#~ msgstr "ikke-nul parameter med operandnummer uden for det gyldig interval (parameter %lu, operand %lu)"

#~ msgid "nonnull argument references non-pointer operand (arg %lu, operand %lu)"
#~ msgstr "ikke-nul parameter refererer til ikke-henvisningsoperand (parameter %lu, operand %lu)"

#~ msgid "null argument where non-null required (arg %lu)"
#~ msgstr "nulparameter hvor ikke-nul er påkrævet (parameter %lu)"

#~ msgid "void value not ignored as it ought to be"
#~ msgstr "tom værdi er ikke ignoreret som den burde være"

#~ msgid "conversion to non-scalar type requested"
#~ msgstr "konvertering til ikke-skalartype udbedt"

#~ msgid "array `%s' assumed to have one element"
#~ msgstr "tabellen '%s' antages kun at have ét element"

#~ msgid "`struct %s' incomplete in scope ending here"
#~ msgstr "'struct %s' er ufuldstændig ved virkefeltets afslutning her"

#~ msgid "`union %s' incomplete in scope ending here"
#~ msgstr "'union %s' er ufuldstændig ved virkefeltets afslutning her"

#~ msgid "`enum %s' incomplete in scope ending here"
#~ msgstr "'enum %s' er ufuldstændig ved virkefeltets afslutning her"

#~ msgid "label `%s' defined but not used"
#~ msgstr "etiketten '%s' er defineret, men ikke benyttet"

#~ msgid "function `%s' redeclared as inline"
#~ msgstr "funktionen '%s' omerklæret som inline"

#~ msgid "previous declaration of function `%s' with attribute noinline"
#~ msgstr "tidligere erklæring af funktionen '%s' med egenskaben noinline"

#~ msgid "function `%s' redeclared with attribute noinline"
#~ msgstr "funktionen '%s' omerklæret med egenskaben noinline"

#~ msgid "previous declaration of function `%s' was inline"
#~ msgstr "tidligere erklæring af funktionen '%s' var inline"

# shadowing betyder at en funktion har samme navn og dermed skjuler en anden
#~ msgid "shadowing built-in function `%s'"
#~ msgstr "skygger for den indbyggede funktion '%s'"

#~ msgid "shadowing library function `%s'"
#~ msgstr "skygger for biblioteksfunktionen '%s'"

#~ msgid "library function `%s' declared as non-function"
#~ msgstr "biblioteksfunktionen '%s' er erklæret som noget der ikke er en funktion"

#~ msgid "built-in function `%s' declared as non-function"
#~ msgstr "den indbyggede funktion '%s' er erklæret som noget der ikke er en funktion"

#~ msgid "`%s' redeclared as different kind of symbol"
#~ msgstr "'%s' omerklæret som en anden form for symbol"

#~ msgid "previous declaration of `%s'"
#~ msgstr "'%s' er tidligere erklæret"

#~ msgid "conflicting types for built-in function `%s'"
#~ msgstr "modstridende typer for den indbyggede funktion '%s'"

#~ msgid "conflicting types for `%s'"
#~ msgstr "modstridende typer for '%s'"

#~ msgid "a parameter list with an ellipsis can't match an empty parameter name list declaration"
#~ msgstr "en parameterliste med '...' passer ikke til en erklæring med en tom parameterliste"

#~ msgid "an argument type that has a default promotion can't match an empty parameter name list declaration"
#~ msgstr "en parametertype med automatisk forfremmelse passer ikke til en erklæring med en tom parameterliste"

#~ msgid "thread-local declaration of `%s' follows non thread-local declaration"
#~ msgstr "trådlokal erklæring af '%s' følger ikke-trådlokal erklæring"

#~ msgid "non thread-local declaration of `%s' follows thread-local declaration"
#~ msgstr "ikke-trådlokal erklæring af '%s' følger trådlokal erklæring"

#~ msgid "redefinition of `%s'"
#~ msgstr "omdefinering af '%s'"

#~ msgid "redeclaration of `%s'"
#~ msgstr "omerklæring af '%s'"

#~ msgid "conflicting declarations of `%s'"
#~ msgstr "modstridende erklæringer af '%s'"

#~ msgid "prototype for `%s' follows"
#~ msgstr "prototypen for '%s' følger"

#~ msgid "non-prototype definition here"
#~ msgstr "definition uden prototype her"

#~ msgid "prototype for `%s' follows and number of arguments doesn't match"
#~ msgstr "prototypen for '%s' følger og antallet af parametre passer ikke"

#~ msgid "prototype for `%s' follows and argument %d doesn't match"
#~ msgstr "prototypen for '%s' følger og den %d. parameter passer ikke"

#~ msgid "`%s' declared inline after being called"
#~ msgstr "'%s' er erklæret inline efter at være blevet kaldt"

#~ msgid "`%s' declared inline after its definition"
#~ msgstr "'%s' er erklæret inline efter dens definition"

# anden 'declaration' er underforstået i engelsk original
#~ msgid "static declaration for `%s' follows non-static"
#~ msgstr "static-erklæring af '%s' følger erklæring uden static"

#~ msgid "non-static declaration for `%s' follows static"
#~ msgstr "erklæring uden static af '%s' følger static-erklæring"

#~ msgid "const declaration for `%s' follows non-const"
#~ msgstr "const-erklæring af '%s' følger ikke-konstant erklæring"

#~ msgid "type qualifiers for `%s' conflict with previous decl"
#~ msgstr "typemodifikationer for '%s' strider mod tidligere erklæring"

#~ msgid "redundant redeclaration of `%s' in same scope"
#~ msgstr "overflødig omerklæring af '%s' i samme virkefelt"

#~ msgid "declaration of `%s' shadows a parameter"
#~ msgstr "erklæring af '%s' skygger for en parameter"

#~ msgid "declaration of `%s' shadows a symbol from the parameter list"
#~ msgstr "erklæring af '%s' skygger for et symbol fra parameterlisten"

#~ msgid "a parameter"
#~ msgstr "en parameter"

#~ msgid "a previous local"
#~ msgstr "en tidligere lokal variabel"

#~ msgid "a global declaration"
#~ msgstr "en global erklæring"

#~ msgid "nested extern declaration of `%s'"
#~ msgstr "indlejret extern-erklæring af '%s'"

#~ msgid "`%s' used prior to declaration"
#~ msgstr "'%s' benyttes før erklæringen"

#~ msgid "`%s' was declared implicitly `extern' and later `static'"
#~ msgstr "'%s' blev underforstået erklæret 'extern' og derefter 'static'"

#~ msgid "type mismatch with previous external decl"
#~ msgstr "typen passer ikke med tidligere ekstern erklæring"

#~ msgid "previous external decl of `%s'"
#~ msgstr "tidligere ekstern erklæring af '%s'"

#~ msgid "type mismatch with previous implicit declaration"
#~ msgstr "typen passer ikke med tidligere underforstået erklæring"

#~ msgid "previous implicit declaration of `%s'"
#~ msgstr "tidligere underforstået erklæring af '%s'"

#~ msgid "`%s' was previously implicitly declared to return `int'"
#~ msgstr "'%s' blev tidligere underforstået erklæret til at returnere 'int'"

#~ msgid "`%s' was declared `extern' and later `static'"
#~ msgstr "'%s' blev erklæret 'extern' og derefter 'static'"

#~ msgid "extern declaration of `%s' doesn't match global one"
#~ msgstr "extern-erklæring af '%s' passer ikke med den globale"

#~ msgid "`%s' locally external but globally static"
#~ msgstr "'%s' er lokalt ekstern, men globalt statisk"

#~ msgid "function `%s' was previously declared within a block"
#~ msgstr "funktionen '%s' blev tidligere erklæret inden for en blok"

#~ msgid "implicit declaration of function `%s'"
#~ msgstr "underforstået erklæring af funktionen '%s'"

#~ msgid "label %s referenced outside of any function"
#~ msgstr "der er blevet henvist til etiketten '%s' uden for en funktion"

#~ msgid "duplicate label declaration `%s'"
#~ msgstr "etiketten '%s' er blevet erklæret mere end én gang"

#~ msgid "this is a previous declaration"
#~ msgstr "dette er en tidligere erklæring"

#~ msgid "unnamed struct/union that defines no instances"
#~ msgstr "unavngiven struct/union som ikke definerer nogen instanser"

#~ msgid "useless keyword or type name in empty declaration"
#~ msgstr "ubrugeligt reserveret ord eller typenavn i tom erklæring"

#~ msgid "two types specified in one empty declaration"
#~ msgstr "to typer angivet i én tom erklæring"

#~ msgid "empty declaration"
#~ msgstr "tom erklæring"

#~ msgid "ISO C90 does not support `static' or type qualifiers in parameter array declarators"
#~ msgstr "ISO C90 understøtter ikke 'static' eller typemodifikationer i parametertabelerklæringer"

#~ msgid "ISO C90 does not support `[*]' array declarators"
#~ msgstr "ISO C90 understøtter ikke tabelerklæringer med '[*]'"

#~ msgid "GCC does not yet properly implement `[*]' array declarators"
#~ msgstr "GCC understøtter endnu ikke ordentligt tabelerklæringer med '[*]'"

#~ msgid "static or type qualifiers in abstract declarator"
#~ msgstr "static eller typemodifikationer i abstrakt erklæring"

#~ msgid "`%s' is usually a function"
#~ msgstr "'%s' er sædvanligvis en funktion"

# init dækker over værditildeling her - samme for de næste mange
#~ msgid "typedef `%s' is initialized (use __typeof__ instead)"
#~ msgstr "typedef '%s' bliver tildelt en værdi (benyt __typeof__ i stedet)"

#~ msgid "function `%s' is initialized like a variable"
#~ msgstr "funktionen '%s' bliver tildelt en startværdi som en variabel"

#~ msgid "parameter `%s' is initialized"
#~ msgstr "parameteren '%s' bliver tildelt en startværdi"

#~ msgid "variable-sized object may not be initialized"
#~ msgstr "et objekt af variabel størrelse må ikke tildeles en startværdi"

#~ msgid "variable `%s' has initializer but incomplete type"
#~ msgstr "variablen '%s' bliver tildelt en startværdi, men er af en ufuldstændig type"

#~ msgid "elements of array `%s' have incomplete type"
#~ msgstr "elementer i tabellen '%s' er af en ufuldstændig type"

#~ msgid "declaration of `%s' has `extern' and is initialized"
#~ msgstr "erklæringen af '%s' indeholder 'extern' og variablen bliver tildelt en startværdi"

#~ msgid "inline function `%s' given attribute noinline"
#~ msgstr "inline funktion '%s' givet egenskaben noinline"

#~ msgid "initializer fails to determine size of `%s'"
#~ msgstr "startværdien giver ikke størrelsen af '%s'"

#~ msgid "array size missing in `%s'"
#~ msgstr "tabelstørrelsen mangler i '%s'"

#~ msgid "zero or negative size array `%s'"
#~ msgstr "nul eller negativ størrelse for tabellen '%s'"

#~ msgid "storage size of `%s' isn't known"
#~ msgstr "lagringsstørrelsen af '%s' er ikke kendt"

#~ msgid "storage size of `%s' isn't constant"
#~ msgstr "lagringsstørrelsen af '%s' er ikke konstant"

#~ msgid "ignoring asm-specifier for non-static local variable `%s'"
#~ msgstr "ignorerer asm-anvisning til den ikke-statiske, lokale variabel '%s'"

#~ msgid "ISO C forbids parameter `%s' shadowing typedef"
#~ msgstr "ISO C forbyder at parameteren '%s' skygger for typedef"

#~ msgid "`long long long' is too long for GCC"
#~ msgstr "'long long long' er for langt for GCC"

#~ msgid "ISO C90 does not support `long long'"
#~ msgstr "ISO C90 understøtter ikke 'long long'"

#~ msgid "duplicate `%s'"
#~ msgstr "'%s' optræder mere end én gang"

#~ msgid "`__thread' before `extern'"
#~ msgstr "'__thread' før 'extern'"

#~ msgid "`__thread' before `static'"
#~ msgstr "'__thread' før 'static'"

#~ msgid "two or more data types in declaration of `%s'"
#~ msgstr "mere end én datatype i erklæringen af '%s'"

#~ msgid "`%s' fails to be a typedef or built in type"
#~ msgstr "'%s' er hverken en typedef eller en indbygget type"

#~ msgid "type defaults to `int' in declaration of `%s'"
#~ msgstr "typen antages at være 'int' i erklæringen af '%s'"

#~ msgid "both long and short specified for `%s'"
#~ msgstr "både long og short er angivet for '%s'"

#~ msgid "long or short specified with char for `%s'"
#~ msgstr "long eller short angivet samtidig med char for '%s'"

#~ msgid "long or short specified with floating type for `%s'"
#~ msgstr "long eller short angivet samtidig med en kommatalstype for '%s'"

#~ msgid "the only valid combination is `long double'"
#~ msgstr "den eneste gyldige kombination er 'long double'"

#~ msgid "both signed and unsigned specified for `%s'"
#~ msgstr "både signed og unsigned er angivet for '%s'"

#~ msgid "long, short, signed or unsigned invalid for `%s'"
#~ msgstr "long, short, signed og unsigned er ugyldige for '%s'"

#~ msgid "long, short, signed or unsigned used invalidly for `%s'"
#~ msgstr "long, short, signed og unsigned er benyttet på ugyldig vis for '%s'"

#~ msgid "complex invalid for `%s'"
#~ msgstr "complex ugyldig for '%s'"

#~ msgid "ISO C90 does not support complex types"
#~ msgstr "ISO C90 understøtter ikke komplekse typer"

#~ msgid "ISO C does not support plain `complex' meaning `double complex'"
#~ msgstr "ISO C understøtter ikke at blot 'complex' betyder 'double complex'"

#~ msgid "ISO C does not support complex integer types"
#~ msgstr "ISO C understøtter ikke komplekse heltalstyper"

#~ msgid "duplicate `const'"
#~ msgstr "'const' optræder mere end én gang"

#~ msgid "duplicate `restrict'"
#~ msgstr "'restrict' optræder mere end én gang"

#~ msgid "duplicate `volatile'"
#~ msgstr "'volatile' optræder mere end én gang"

#~ msgid "multiple storage classes in declaration of `%s'"
#~ msgstr "flere lagringsklasser optræder i erklæringen af '%s'"

#~ msgid "function definition declared `auto'"
#~ msgstr "'auto' er påhæftet funktionsdefinitionen"

#~ msgid "function definition declared `register'"
#~ msgstr "'register' er påhæftet funktionsdefinitionen"

#~ msgid "function definition declared `typedef'"
#~ msgstr "'typedef' er påhæftet funktionsdefinitionen"

#~ msgid "function definition declared `__thread'"
#~ msgstr "'__thread' er påhæftet funktionsdefinitionen"

#~ msgid "storage class specified for structure field `%s'"
#~ msgstr "lagringsklasse angivet for strukturfelt '%s'"

#~ msgid "storage class specified for parameter `%s'"
#~ msgstr "lagringsklasse angivet for parameter '%s'"

#~ msgid "storage class specified for typename"
#~ msgstr "lagringsklasse angivet for typenavn"

#~ msgid "`%s' initialized and declared `extern'"
#~ msgstr "'%s' bliver tildelt en startværdi og er samtidig erklæret 'extern'"

#~ msgid "`%s' has both `extern' and initializer"
#~ msgstr "'%s' er erklæret 'extern', men bliver tildelt en startværdi"

#~ msgid "top-level declaration of `%s' specifies `auto'"
#~ msgstr "erklæring af '%s' på øverste niveau angiver 'auto'"

#~ msgid "nested function `%s' declared `extern'"
#~ msgstr "indlejret funktion '%s' er erklæret 'extern'"

#~ msgid "function-scope `%s' implicitly auto and declared `__thread'"
#~ msgstr "'%s' i funktionsvirkefelt underforstået auto og erklæret '__thread'"

#~ msgid "static or type qualifiers in non-parameter array declarator"
#~ msgstr "static eller typemodifikationer i ikke-parametertabelerklæring"

#~ msgid "declaration of `%s' as array of voids"
#~ msgstr "'%s' erklæret som en tabel af void"

#~ msgid "declaration of `%s' as array of functions"
#~ msgstr "'%s' erklæret som en tabel af funktioner"

#~ msgid "invalid use of structure with flexible array member"
#~ msgstr "ugyldig brug af struktur med fleksibelt tabelmedlem"

#~ msgid "size of array `%s' has non-integer type"
#~ msgstr "størrelsen af tabellen '%s' er ikke af en heltalstype"

#~ msgid "ISO C forbids zero-size array `%s'"
#~ msgstr "ISO C forbyder tabellen '%s' med størrelsen nul"

#~ msgid "size of array `%s' is negative"
#~ msgstr "størrelsen af tabellen '%s' er negativ"

#~ msgid "ISO C90 forbids array `%s' whose size can't be evaluated"
#~ msgstr "ISO C90 forbyder tabellen '%s' hvis størrelse ikke kan bestemmes"

#~ msgid "ISO C90 forbids variable-size array `%s'"
#~ msgstr "ISO C90 forbyder tabellen '%s' med variabel størrelse"

#~ msgid "size of array `%s' is too large"
#~ msgstr "størrelsen af tabellen '%s' er for stor"

#~ msgid "ISO C90 does not support flexible array members"
#~ msgstr "ISO C90 understøtter ikke fleksible tabelmedlemmer"

#~ msgid "array type has incomplete element type"
#~ msgstr "tabeltypen er af en ufuldstændig type"

#~ msgid "ISO C forbids const or volatile function types"
#~ msgstr "ISO C forbyder const eller volatile funktionstyper"

#~ msgid "`%s' declared as function returning a function"
#~ msgstr "'%s' er erklæret som en funktion der returnerer en funktion"

#~ msgid "`%s' declared as function returning an array"
#~ msgstr "'%s' er erklæret som en funktion der returnerer en tabel"

#~ msgid "ISO C forbids qualified void function return type"
#~ msgstr "ISO C forbyder void funktionsreturtype med modifikationer"

#~ msgid "type qualifiers ignored on function return type"
#~ msgstr "typemodifikationer ignoreret i funktionsreturtypen"

#~ msgid "ISO C forbids qualified function types"
#~ msgstr "ISO C forbyder funktionsreturtype med modifikationer"

#~ msgid "invalid type modifier within pointer declarator"
#~ msgstr "ugyldig typemodifikation i erklæring af henvisning"

#~ msgid "variable or field `%s' declared void"
#~ msgstr "variabel eller felt '%s' erklæret void"

#~ msgid "attributes in parameter array declarator ignored"
#~ msgstr "egenskaber i parametertabelerklæring ignoreret"

#~ msgid "invalid type modifier within array declarator"
#~ msgstr "ugyldig typemodifikation i tabelerklæring"

#~ msgid "field `%s' declared as a function"
#~ msgstr "feltet '%s' er erklæret som en funktion"

#~ msgid "field `%s' has incomplete type"
#~ msgstr "feltet '%s' er af en ufuldstændig type"

#~ msgid "invalid storage class for function `%s'"
#~ msgstr "ugyldig lagringsklasse for funktion '%s'"

#~ msgid "`noreturn' function returns non-void value"
#~ msgstr "en funktion uden returtype returnerer en ikke-tom værdi"

# at oversætte inline med et udsagnsord her bliver vist for tvetydigt
#~ msgid "cannot inline function `main'"
#~ msgstr "funktionen 'main' kan ikke være inline"

#~ msgid "variable `%s' declared `inline'"
#~ msgstr "variablen '%s' er erklæret 'inline'"

#~ msgid "thread-local storage not supported for this target"
#~ msgstr "trådlokal lagring understøttes ikke på målarkitekturen"

#~ msgid "function declaration isn't a prototype"
#~ msgstr "funktionserklæringen er ikke en prototype"

#~ msgid "parameter names (without types) in function declaration"
#~ msgstr "parameternavne (uden typer) i funktionserklæringen"

#~ msgid "parameter `%s' has incomplete type"
#~ msgstr "parameteren '%s' er af en ufuldstændig type"

#~ msgid "parameter has incomplete type"
#~ msgstr "parameteren er af en ufuldstændig type"

# engelsk original upræcis (hvordan kan man henvise til en type?)
#~ msgid "parameter `%s' points to incomplete type"
#~ msgstr "parameteren '%s' er en henvisning til en ufuldstændig type"

#~ msgid "parameter points to incomplete type"
#~ msgstr "parameteren er en henvisning til en ufuldstændig type"

#~ msgid "parameter `%s' has just a forward declaration"
#~ msgstr "parameteren '%s' har kun en forhåndserklæring"

#~ msgid "`void' in parameter list must be the entire list"
#~ msgstr "'void' i en parameterliste skal udgøre hele listen"

#~ msgid "`struct %s' declared inside parameter list"
#~ msgstr "'struct %s' erklæret inde i en parameterliste"

#~ msgid "`union %s' declared inside parameter list"
#~ msgstr "'union %s' erklæret inde i en parameterliste"

#~ msgid "`enum %s' declared inside parameter list"
#~ msgstr "'enum %s' erklæret inde i en parameterliste"

#~ msgid "anonymous struct declared inside parameter list"
#~ msgstr "anonym struct erklæret inde i en parameterliste"

#~ msgid "anonymous union declared inside parameter list"
#~ msgstr "anonym union erklæret inde i en parameterliste"

#~ msgid "anonymous enum declared inside parameter list"
#~ msgstr "anonym enum erklæret inde i en parameterliste"

#~ msgid "its scope is only this definition or declaration, which is probably not what you want"
#~ msgstr "dens virkefelt er kun denne definition eller erklæring hvilket sandsynligvis ikke er hvad du ønsker."

#~ msgid "redefinition of `union %s'"
#~ msgstr "omdefinering af 'union %s'"

#~ msgid "redefinition of `struct %s'"
#~ msgstr "omdefinering af 'struct %s'"

#~ msgid "declaration does not declare anything"
#~ msgstr "erklæring erklærer ikke noget"

# engelsk original forkortet
#~ msgid "%s defined inside parms"
#~ msgstr "%s defineret inden i parameterliste"

#~ msgid "union"
#~ msgstr "union"

#~ msgid "structure"
#~ msgstr "struktur"

#~ msgid "%s has no %s"
#~ msgstr "%s har ingen %s"

#~ msgid "struct"
#~ msgstr "struct"

#~ msgid "named members"
#~ msgstr "navngivne medlemmer"

#~ msgid "members"
#~ msgstr "medlemmer"

#~ msgid "nested redefinition of `%s'"
#~ msgstr "indlejret omdefinering af '%s'"

#~ msgid "bit-field `%s' width not an integer constant"
#~ msgstr "bredden af bitfeltet '%s' er ikke en heltalskonstant"

#~ msgid "bit-field `%s' has invalid type"
#~ msgstr "bitfeltet '%s' er af en ufuldstændig type"

#~ msgid "bit-field `%s' type invalid in ISO C"
#~ msgstr "typen af bitfeltet '%s' er ugyldig i ISO C"

#~ msgid "negative width in bit-field `%s'"
#~ msgstr "negativ bredde i bitfeltet '%s'"

#~ msgid "width of `%s' exceeds its type"
#~ msgstr "bredden af '%s' overstiger typen"

#~ msgid "zero width for bit-field `%s'"
#~ msgstr "en bredde på nul for bitfeltet '%s'"

# RETMIG: find på et eller andet med præcisionen
#~ msgid "`%s' is narrower than values of its type"
#~ msgstr "'%s' er smallere end værdier af dens type"

#~ msgid "flexible array member in union"
#~ msgstr "fleksibelt tabelmedlem i union"

#~ msgid "flexible array member not at end of struct"
#~ msgstr "fleksibelt tabelmedlem ikke i slutningen af struktur"

#~ msgid "flexible array member in otherwise empty struct"
#~ msgstr "fleksibelt tabelmedlem i ellers tom struktur"

#~ msgid "duplicate member `%s'"
#~ msgstr "medlemmet '%s' optræder mere end én gang"

#~ msgid "union cannot be made transparent"
#~ msgstr "union kan ikke ikke gøres gennemsigtig"

#~ msgid "redeclaration of `enum %s'"
#~ msgstr "omerklæring af 'enum %s'"

# original forkortet
#~ msgid "enum defined inside parms"
#~ msgstr "enum defineret inden i parameterliste"

#~ msgid "enumeration values exceed range of largest integer"
#~ msgstr "enum-værdier overstige rækkevidden af det største heltal"

#~ msgid "enumerator value for `%s' not integer constant"
#~ msgstr "enum-værdien for '%s' er ikke en heltalskonstant"

#~ msgid "overflow in enumeration values"
#~ msgstr "enum-værdier for store"

#~ msgid "ISO C restricts enumerator values to range of `int'"
#~ msgstr "ISO C begrænser enum-værdier til rækkevidden af 'int'"

#~ msgid "return type is an incomplete type"
#~ msgstr "returtypen er en ufuldstændig type"

#~ msgid "return type defaults to `int'"
#~ msgstr "returtypen antages at være 'int'"

#~ msgid "no previous prototype for `%s'"
#~ msgstr "ingen tidligere prototype for '%s'"

#~ msgid "`%s' was used with no prototype before its definition"
#~ msgstr "'%s' blev brugt uden en prototype før dens definition"

#~ msgid "no previous declaration for `%s'"
#~ msgstr "ingen tidligere erklæring af '%s'"

#~ msgid "`%s' was used with no declaration before its definition"
#~ msgstr "'%s' blev brugt uden en erklæring før dens definition"

#~ msgid "return type of `%s' is not `int'"
#~ msgstr "returtypen til '%s' er ikke 'int'"

#~ msgid "first argument of `%s' should be `int'"
#~ msgstr "den første parameter til '%s' skal være 'int'"

#~ msgid "second argument of `%s' should be `char **'"
#~ msgstr "den anden parameter til '%s' skal være 'char **'"

#~ msgid "third argument of `%s' should probably be `char **'"
#~ msgstr "den tredje parameter til '%s' skal sandsynligvis være 'char **'"

#~ msgid "`%s' takes only zero or two arguments"
#~ msgstr "'%s' tager kun mod to eller ingen parametre"

#~ msgid "`%s' is normally a non-static function"
#~ msgstr "'%s' er normalt en ikke-statisk funktion"

#~ msgid "parm types given both in parmlist and separately"
#~ msgstr "parametertyper angivet både i parameterliste og separat"

#~ msgid "parameter name omitted"
#~ msgstr "parameternavn udeladt"

#~ msgid "parameter `%s' declared void"
#~ msgstr "parameteren '%s' erklæret void"

#~ msgid "parameter name missing from parameter list"
#~ msgstr "parameternavn mangler fra parameterliste"

#~ msgid "multiple parameters named `%s'"
#~ msgstr "flere parametre ved navn '%s'"

#~ msgid "type of `%s' defaults to `int'"
#~ msgstr "typen til '%s' antages at være 'int'"

#~ msgid "declaration for parameter `%s' but no such parameter"
#~ msgstr "erklæring af parameteren '%s', men ingen sådan parameter"

#~ msgid "number of arguments doesn't match prototype"
#~ msgstr "antallet af parametre passer ikke til prototypen"

#~ msgid "promoted argument `%s' doesn't match prototype"
#~ msgstr "den forfremmede parameter '%s' passer ikke til prototypen"

#~ msgid "argument `%s' doesn't match prototype"
#~ msgstr "parameteren '%s' passer ikke til prototypen"

#~ msgid "no return statement in function returning non-void"
#~ msgstr "ingen return-sætning i en funktion der ikke returnerer void"

#~ msgid "this function may return with or without a value"
#~ msgstr "denne funktion kan returnere med eller uden en værdi"

#~ msgid "size of return value of `%s' is %u bytes"
#~ msgstr "størrelsen af returtypen til '%s' er %u byte"

#~ msgid "size of return value of `%s' is larger than %d bytes"
#~ msgstr "størrelsen af returtypen til '%s' er større end %d byte"

#~ msgid "`for' loop initial declaration used outside C99 mode"
#~ msgstr "begyndelseserklæring i 'for'-løkke benyttet uden for C99-tilstand"

#~ msgid "`struct %s' declared in `for' loop initial declaration"
#~ msgstr "'struct %s' erklæret i begyndelseserklæring i 'for'-løkke"

#~ msgid "`union %s' declared in `for' loop initial declaration"
#~ msgstr "'union %s' erklæret i begyndelseserklæring i 'for'-løkke"

#~ msgid "`enum %s' declared in `for' loop initial declaration"
#~ msgstr "'enum %s' erklæret i begyndelseserklæring i 'for'-løkke"

#~ msgid "declaration of non-variable `%s' in `for' loop initial declaration"
#~ msgstr "erklæring af '%s' der ikke er en variabel, i begyndelseserklæring i 'for'-løkke"

#~ msgid "declaration of static variable `%s' in `for' loop initial declaration"
#~ msgstr "erklæring af '%s' der er en statisk variabel, i begyndelseserklæring i 'for'-løkke"

#~ msgid "declaration of `extern' variable `%s' in `for' loop initial declaration"
#~ msgstr "erklæring af '%s' der er en 'extern'-variabel, i begyndelseserklæring i 'for'-løkke"

#~ msgid "format string arg not a string type"
#~ msgstr "formateringsstrengsparameter er ikke af en strengtype"

#~ msgid "args to be formatted is not '...'"
#~ msgstr "parametrene der skal formateres, er ikke '...'"

#~ msgid "strftime formats cannot format arguments"
#~ msgstr "strftime-formater kan ikke formatere parametre"

#~ msgid "format string has invalid operand number"
#~ msgstr "formateringsstrengen har et ugyldigt operandtal"

#~ msgid "function does not return string type"
#~ msgstr "funktionen returnerer ikke en strengtype"

#~ msgid "unrecognized format specifier"
#~ msgstr "ukendt formateringsanvisning"

#~ msgid "`%s' is an unrecognized format function type"
#~ msgstr "'%s' er en ukendt formateringsfunktionstype"

#~ msgid "format string arg follows the args to be formatted"
#~ msgstr "formateringsstrengsparameter efterfølger parametrene der skal formateres"

# her er der tale om en signalering
#~ msgid "` ' flag"
#~ msgstr "' '-flag"

#~ msgid "the ` ' printf flag"
#~ msgstr "' '-printf-flaget"

#~ msgid "`+' flag"
#~ msgstr "'+'-flag"

#~ msgid "the `+' printf flag"
#~ msgstr "'+'-printf-flaget"

#~ msgid "`#' flag"
#~ msgstr "'#'-flag"

#~ msgid "the `#' printf flag"
#~ msgstr "'#'-printf-flaget"

#~ msgid "`0' flag"
#~ msgstr "'0'-flag"

#~ msgid "the `0' printf flag"
#~ msgstr "'0'-printf-flaget"

#~ msgid "`-' flag"
#~ msgstr "'-'-flag"

#~ msgid "the `-' printf flag"
#~ msgstr "'-'-printf-flaget"

#~ msgid "`'' flag"
#~ msgstr "'''-flag"

#~ msgid "the `'' printf flag"
#~ msgstr "'''-printf-flaget"

#~ msgid "`I' flag"
#~ msgstr "'I'-flag"

#~ msgid "the `I' printf flag"
#~ msgstr "'I'-printf-flaget"

#~ msgid "field width"
#~ msgstr "feltbredde"

#~ msgid "field width in printf format"
#~ msgstr "feltbredde i printf-formatering"

#~ msgid "precision"
#~ msgstr "præcision"

#~ msgid "precision in printf format"
#~ msgstr "præcision i printf-formatering"

#~ msgid "length modifier"
#~ msgstr "længdetilpasning"

#~ msgid "length modifier in printf format"
#~ msgstr "længdetilpasning i printf-formatering"

#~ msgid "assignment suppression"
#~ msgstr "tildelingsundertrykkelse"

#~ msgid "the assignment suppression scanf feature"
#~ msgstr "den tildelingsundertrykkende scanf-facilitet"

#~ msgid "`a' flag"
#~ msgstr "'a'-flag"

#~ msgid "the `a' scanf flag"
#~ msgstr "'a'-scanf-flaget"

#~ msgid "field width in scanf format"
#~ msgstr "feltbredde i scanf-formatering"

#~ msgid "length modifier in scanf format"
#~ msgstr "længdetilpasning i scanf-formatering"

#~ msgid "the `'' scanf flag"
#~ msgstr "'''-scanf-flaget"

#~ msgid "the `I' scanf flag"
#~ msgstr "'I'-scanf-flaget"

#~ msgid "`_' flag"
#~ msgstr "'_'-flag"

#~ msgid "the `_' strftime flag"
#~ msgstr "'_'-strftime-flaget"

#~ msgid "the `-' strftime flag"
#~ msgstr "'-'-strftime-flaget"

#~ msgid "the `0' strftime flag"
#~ msgstr "'0'-strftime-flaget"

#~ msgid "`^' flag"
#~ msgstr "'^'-flag"

#~ msgid "the `^' strftime flag"
#~ msgstr "'^'-strftime-flaget"

#~ msgid "the `#' strftime flag"
#~ msgstr "'#'-strftime-flaget"

#~ msgid "field width in strftime format"
#~ msgstr "feltbredde i strftime-formatering"

#~ msgid "`E' modifier"
#~ msgstr "'E'-modifikation"

#~ msgid "the `E' strftime modifier"
#~ msgstr "'E'-strftime-modifikationen"

#~ msgid "`O' modifier"
#~ msgstr "'O'-modifikation"

#~ msgid "the `O' strftime modifier"
#~ msgstr "'O'-strftime-modifikationen"

#~ msgid "the `O' modifier"
#~ msgstr "'O'-modifikation"

#~ msgid "fill character"
#~ msgstr "udfyldningstegn"

#~ msgid "fill character in strfmon format"
#~ msgstr "udfyldningstegn i strfmon-formatering"

#~ msgid "the `^' strfmon flag"
#~ msgstr "'^'-strfmon-flaget"

#~ msgid "the `+' strfmon flag"
#~ msgstr "'+'-strfmon-flaget"

#~ msgid "`(' flag"
#~ msgstr "'('-flag"

#~ msgid "the `(' strfmon flag"
#~ msgstr "'('-strfmon-flaget"

#~ msgid "`!' flag"
#~ msgstr "'!'-flag"

#~ msgid "the `!' strfmon flag"
#~ msgstr "'!'-strfmon-flaget"

#~ msgid "the `-' strfmon flag"
#~ msgstr "'-'-strfmon-flaget"

#~ msgid "field width in strfmon format"
#~ msgstr "feltbredde i strfmon-formatering"

#~ msgid "left precision"
#~ msgstr "venstrepræcision"

#~ msgid "left precision in strfmon format"
#~ msgstr "venstrepræcision i strfmon-formatering"

#~ msgid "right precision"
#~ msgstr "højrepræcision"

#~ msgid "right precision in strfmon format"
#~ msgstr "højrepræcision i strfmon-formatering"

#~ msgid "length modifier in strfmon format"
#~ msgstr "længdemodifikation i strfmon-formatering"

#~ msgid "function might be possible candidate for `%s' format attribute"
#~ msgstr "funktion er en mulig kandidat til '%s'-formateringsegenskab"

#~ msgid "missing $ operand number in format"
#~ msgstr "manglende $-operandnummer i formatering"

#~ msgid "%s does not support %%n$ operand number formats"
#~ msgstr "%s understøtter ikke %%n$-operandnummerformateringer"

#~ msgid "operand number out of range in format"
#~ msgstr "operandnummer uden for det gyldige interval"

#~ msgid "format argument %d used more than once in %s format"
#~ msgstr "formateringsparameter %d brugt mere end en gang i %s-formatering"

#~ msgid "format argument %d unused before used argument %d in $-style format"
#~ msgstr "formateringsparameter %d ubenyttet før den brugte parameter %d i formatering med $"

#~ msgid "format not a string literal, format string not checked"
#~ msgstr "formatering er ikke en strengkonstant, formateringsstrengen er ikke kontrolleret"

#~ msgid "format not a string literal and no format arguments"
#~ msgstr "formatering er ikke en strengkonstant og der er ingen formateringsparametre"

#~ msgid "format not a string literal, argument types not checked"
#~ msgstr "formatering er ikke en strengkonstant, parametertyper er ikke kontrolleret"

#~ msgid "too many arguments for format"
#~ msgstr "for mange parametre til formatering"

#~ msgid "unused arguments in $-style format"
#~ msgstr "ubenyttede parametre i formatering med $"

#~ msgid "zero-length %s format string"
#~ msgstr "formateringsstreng %s med længden nul"

#~ msgid "format is a wide character string"
#~ msgstr "formatering er en bredtegnsstreng"

#~ msgid "embedded `\\0' in format"
#~ msgstr "indlejret '\\0' i formatering"

#~ msgid "spurious trailing `%%' in format"
#~ msgstr "mystisk afsluttende '%%' i formatering"

#~ msgid "repeated %s in format"
#~ msgstr "gentaget %s i formatering"

#~ msgid "missing fill character at end of strfmon format"
#~ msgstr "mangler fyldtegn i slutningen af strfmon-formatering"

#~ msgid "too few arguments for format"
#~ msgstr "for få parametre til formatering"

#~ msgid "zero width in %s format"
#~ msgstr "bredde på nul i %s-formatering"

#~ msgid "empty left precision in %s format"
#~ msgstr "tom venstrepræcision i %s-formatering"

#~ msgid "field precision"
#~ msgstr "feltpræcision"

#~ msgid "empty precision in %s format"
#~ msgstr "tom præcision i %s-formatering"

#~ msgid "%s does not support the `%s' %s length modifier"
#~ msgstr "%s understøtter ikke '%s' %s-længdemodifikationen"

#~ msgid "conversion lacks type at end of format"
#~ msgstr "konvertering mangler type i slutningen af formatering"

#~ msgid "unknown conversion type character `%c' in format"
#~ msgstr "ukendt konverteringstypetegn '%c' i formatering"

#~ msgid "unknown conversion type character 0x%x in format"
#~ msgstr "ukendt konverteringstypetegn 0x%x i formatering"

#~ msgid "%s does not support the `%%%c' %s format"
#~ msgstr "%s understøtter ikke '%%%c' %s-formateringen"

#~ msgid "%s used with `%%%c' %s format"
#~ msgstr "%s brugt med '%%%c' %s-formatering"

#~ msgid "%s does not support %s"
#~ msgstr "%s understøtter ikke %s"

#~ msgid "%s does not support %s with the `%%%c' %s format"
#~ msgstr "%s understøtter ikke %s med '%%%c' %s-formateringen"

#~ msgid "%s ignored with %s and `%%%c' %s format"
#~ msgstr "%s ignoreret med %s og '%%%c' %s-formatering"

#~ msgid "%s ignored with %s in %s format"
#~ msgstr "%s ignoreret med %s i %s-formatering"

#~ msgid "use of %s and %s together with `%%%c' %s format"
#~ msgstr "brug af %s og %s sammen med '%%%c' %s-formatering"

#~ msgid "use of %s and %s together in %s format"
#~ msgstr "brug af %s og %s sammen i %s-formatering"

#~ msgid "`%%%c' yields only last 2 digits of year in some locales"
#~ msgstr "'%%%c' giver kun de to sidste cifre af året under nogle regionalindstillinger"

#~ msgid "`%%%c' yields only last 2 digits of year"
#~ msgstr "'%%%c' giver kun de to sidste cifre af året"

#~ msgid "no closing `]' for `%%[' format"
#~ msgstr "ingen afsluttende '[' til '%%['-formatering"

#~ msgid "use of `%s' length modifier with `%c' type character"
#~ msgstr "brug af '%s'-længdemodifikation med '%c'-typetegn"

#~ msgid "%s does not support the `%%%s%c' %s format"
#~ msgstr "%s understøtter ikke '%%%s%c' %s-formateringen"

#~ msgid "operand number specified with suppressed assignment"
#~ msgstr "operandnummer angivet med undertrykt tildeling"

#~ msgid "operand number specified for format taking no argument"
#~ msgstr "operandnummer angiver for formatering der ikke tager mod parametre"

#~ msgid "writing through null pointer (arg %d)"
#~ msgstr "skrivning gennem nulhenvisning (parameter %d)"

#~ msgid "reading through null pointer (arg %d)"
#~ msgstr "læsning gennem nulhenvisning (parameter %d)"

#~ msgid "writing into constant object (arg %d)"
#~ msgstr "skrivning til konstant objekt (parameter %d)"

#~ msgid "extra type qualifiers in format argument (arg %d)"
#~ msgstr "ekstra typemodifikationer i formateringsparameter (parameter %d)"

#~ msgid "format argument is not a pointer (arg %d)"
#~ msgstr "formateringsparameter er ikke en henvisning (parameter %d)"

#~ msgid "format argument is not a pointer to a pointer (arg %d)"
#~ msgstr "formateringsparameter er ikke en henvisning til en henvisning (parameter %d)"

#~ msgid "pointer"
#~ msgstr "henvisning"

#~ msgid "different type"
#~ msgstr "anden type"

#~ msgid "%s is not type %s (arg %d)"
#~ msgstr "%s er ikke af typen %s (parameter %d)"

#~ msgid "%s format, %s arg (arg %d)"
#~ msgstr "%s-formatering, %s-parameter (parameter %d)"

#~ msgid "YYDEBUG not defined"
#~ msgstr "YYDEBUG ikke defineret"

#~ msgid "badly nested C headers from preprocessor"
#~ msgstr "ugyldigt indlejrede C-inkluderingsfiler fra præprocessoren"

#~ msgid "ignoring #pragma %s %s"
#~ msgstr "ignorerer #pragma %s %s"

#~ msgid "universal-character-name '\\u%04x' not valid in identifier"
#~ msgstr "universelt tegn '\\u%04x' er ikke gyldigt i kaldenavne"

#~ msgid "stray '%c' in program"
#~ msgstr "vildfaren '%c' i program"

#~ msgid "stray '\\%o' in program"
#~ msgstr "vildfaren '\\%o' i program"

#~ msgid "this decimal constant is unsigned only in ISO C90"
#~ msgstr "denne kommatalskonstant er kun unsigned i ISO C90"

#~ msgid "this decimal constant would be unsigned in ISO C90"
#~ msgstr "denne kommatalskonstant ville være unsigned i ISO C90"

#~ msgid "integer constant is too large for \"%s\" type"
#~ msgstr "heltalskonstanten er for stor til typen '%s'"

#~ msgid "floating constant exceeds range of \"%s\""
#~ msgstr "kommatalskonstant overskrider intervallet for '%s'"

#~ msgid "ignoring invalid multibyte character"
#~ msgstr "ignorerer ugyldigt flerbyte-tegn"

#~ msgid "missing argument to \"-%s\""
#~ msgstr "der mangler en parameter til tilvalget '-%s'"

#~ msgid "no class name specified with \"-%s\""
#~ msgstr "intet klassenavn angivet med '-%s'"

#~ msgid "missing filename after \"-%s\""
#~ msgstr "et filnavn mangler efter '-%s'"

#~ msgid "missing target after \"-%s\""
#~ msgstr "et mål mangler efter '-%s'"

#~ msgid "options array incorrectly sorted: %s is before %s"
#~ msgstr "tilvalgstabel sorteret forkert: %s er før %s"

#~ msgid "too many filenames given. Type %s --help for usage"
#~ msgstr "for mange filnavne angivet - vejledning i brug kan fås med '%s --help'"

#~ msgid "-Wno-strict-prototypes is not supported in C++"
#~ msgstr "-Wno-strict-prototypes er ikke understøttet i C++"

#~ msgid "switch \"%s\" is no longer supported"
#~ msgstr "tilvalget '%s' understøttes ikke længere"

#~ msgid "switch \"%s\" is deprecated, please see documentation for details"
#~ msgstr "tilvalget '%s' er forældet, se venligst dokumentationen for detaljer"

#~ msgid "-fhandle-exceptions has been renamed to -fexceptions (and is now on by default)"
#~ msgstr "-fhandle-exceptions er blevet omdøbt til -fexceptions (og er nu til som standard)"

#~ msgid "output filename specified twice"
#~ msgstr "uddatafilnavnet er angivet to gange"

#~ msgid "-Wformat-y2k ignored without -Wformat"
#~ msgstr "-Wformat-y2k ignoreret uden -Wformat"

#~ msgid "-Wformat-extra-args ignored without -Wformat"
#~ msgstr "-Wformat-extra-args ignoreret uden -Wformat"

#~ msgid "-Wformat-zero-length ignored without -Wformat"
#~ msgstr "-Wformat-zero-length ignoreret uden -Wformat"

#~ msgid "-Wformat-nonliteral ignored without -Wformat"
#~ msgstr "-Wformat-nonliteral ignoreret uden -Wformat"

#~ msgid "-Wformat-security ignored without -Wformat"
#~ msgstr "-Wformat-security ignoreret uden -Wformat"

#~ msgid "-Wmissing-format-attribute ignored without -Wformat"
#~ msgstr "-Wmissing-format-attribute ignoreret uden -Wformat"

#~ msgid "opening output file %s"
#~ msgstr "åbner uddatafilen %s"

#~ msgid "opening dependency file %s"
#~ msgstr "åbner afhængighedsfilen %s"

#~ msgid "closing dependency file %s"
#~ msgstr "lukker afhængighedsfilen %s"

#~ msgid "when writing output to %s"
#~ msgstr "ved skrivning af uddata til %s"

#~ msgid "to generate dependencies you must specify either -M or -MM"
#~ msgstr "for at generere afhængigheder skal du angive enten -M eller -MM"

#~ msgid "\"-%s\" is valid for %s but not for %s"
#~ msgstr "'-%s' er gyldigt for %s, men ikke for %s"

# den fulde tekst til disse bidder findes også senere
#~ msgid ""
#~ "Switches:\n"
#~ " -include <file>      Include the contents of <file> before other files\n"
#~ " -imacros <file>      Accept definition of macros in <file>\n"
#~ " -iprefix <path>      Specify <path> as a prefix for next two options\n"
#~ " -iwithprefix <dir>    Add <dir> to the end of the system include path\n"
#~ " -iwithprefixbefore <dir> Add <dir> to the end of the main include path\n"
#~ " -isystem <dir>      Add <dir> to the start of the system include path\n"
#~ msgstr ""
#~ "Tilvalg:\n"
#~ " -include <fil>      Inkludér indholdet af <fil> før andre filer\n"
#~ " -imacros <fil>      Læs makrodefinitionerne i <fil>\n"
#~ " -iprefix <sti>      Angiv <sti> som et præfiks til de næste to tilvalg\n"
#~ " -iwithprefix <ktlg>    Føj <ktlg> til slutningen af systeminkluderingsstien\n"
#~ " -withprefixbefore <ktlg> Føj <ktlg> til slutningen af den alm. inkluderingssti\n"
#~ " -isystem <ktlg>      Føj <ktlg> til begyndelsen af systeminkluderingsstien\n"

#~ msgid ""
#~ " -idirafter <dir>     Add <dir> to the end of the system include path\n"
#~ " -I <dir>         Add <dir> to the end of the main include path\n"
#~ " -I-            Fine-grained include path control; see info docs\n"
#~ " -nostdinc         Do not search system include directories\n"
#~ "               (dirs specified with -isystem will still be used)\n"
#~ " -nostdinc++        Do not search system include directories for C++\n"
#~ " -o <file>         Put output into <file>\n"
#~ msgstr ""
#~ " -idirafter <ktlg>     Føj <ktlg> til slutningen af systeminkluderingsstien\n"
#~ " -I <ktlg>         Føj <ktlg> til slutningen af den alm. inkluderingssti\n"
#~ " -I-            Nøje kontrolleret inkluderingssti; se info-hjælpen\n"
#~ " -nostdinc         Søg ikke i systeminkluderingskataloger\n"
#~ "               (kataloger angivet med -isystem søges dog stadig)\n"
#~ " -nostdinc++        Søg ikke i systeminkluderingskataloger til C++\n"
#~ " -o <fil>         Send uddata til <fil>\n"

#~ msgid ""
#~ " -trigraphs        Support ISO C trigraphs\n"
#~ " -std=<std name>      Specify the conformance standard; one of:\n"
#~ "              gnu89, gnu99, c89, c99, iso9899:1990,\n"
#~ "              iso9899:199409, iso9899:1999, c++98\n"
#~ " -w            Inhibit warning messages\n"
#~ " -W[no-]trigraphs     Warn if trigraphs are encountered\n"
#~ " -W[no-]comment{s}     Warn if one comment starts inside another\n"
#~ msgstr ""
#~ " -trigraphs        Understøt ISO C trigrafer\n"
#~ " -std=<standardnavn>    Angiv at koden retter sig efter en af standarderne:\n"
#~ "               gnu89, gnu99, c89, c99, iso9899:1990,\n"
#~ "               iso9899:199409, iso9899:1999, c++98\n"
#~ " -w            Undertryk advarselsmeddelelser\n"
#~ " -W[no-]trigraphs     Advar hvis trigrafer mødes\n"
#~ " -W[no-]comment{s}     Advar hvis en kommentar begynder inden i en anden\n"

#~ msgid ""
#~ " -W[no-]traditional    Warn about features not present in traditional C\n"
#~ " -W[no-]undef       Warn if an undefined macro is used by #if\n"
#~ " -W[no-]import       Warn about the use of the #import directive\n"
#~ msgstr ""
#~ " -W[no-]traditional    Advar om utilgængelige faciliteter i traditionel C\n"
#~ " -W[no-]undef       Advar hvis en ikkedefineret makro bruges med #if\n"
#~ " -W[no-]import       Advar om brug af #import-direktivet\n"

#~ msgid ""
#~ " -W[no-]error       Treat all warnings as errors\n"
#~ " -W[no-]system-headers   Do not suppress warnings from system headers\n"
#~ " -W[no-]all        Enable most preprocessor warnings\n"
#~ msgstr ""
#~ " -W[no-]error       Behandl alle advarsler som fejl\n"
#~ " -W[no-]system-headers   Undertryk ikke advarsler fra systeminkluderingsfiler\n"
#~ " -W[no-]all        Slå alle præprocessoradvarsler til\n"

#~ msgid ""
#~ " -M            Generate make dependencies\n"
#~ " -MM            As -M, but ignore system header files\n"
#~ " -MD            Generate make dependencies and compile\n"
#~ " -MMD           As -MD, but ignore system header files\n"
#~ " -MF <file>        Write dependency output to the given file\n"
#~ " -MG            Treat missing header file as generated files\n"
#~ msgstr ""
#~ " -M            Generér afhængigheder til make\n"
#~ " -MM            Som -M, men ignorér systeminkluderingsfiler\n"
#~ " -MD            Generer make-afhængigheder og oversæt\n"
#~ " -MMD           Som -MD, men ignorér systeminkluderingsfiler\n"
#~ " -MF <fil>         Skriv afhænghedsuddata til den givne fil\n"
#~ " -MG            Behandl manglende inkl.-filer som genererede filer\n"

# make kalder phony targets for falske mål
#~ msgid ""
#~ " -MP\t\t\t  Generate phony targets for all headers\n"
#~ " -MQ <target>       Add a MAKE-quoted target\n"
#~ " -MT <target>       Add an unquoted target\n"
#~ msgstr ""
#~ " -MP            Generér \"falske\" mål for alle inkluderingsfiler\n"
#~ " -MQ <mål>         Tilføj et MAKE-mål i anførselstegn\n"
#~ " -MT <mål>         Tilføj et mål uden anførselstegn\n"

#~ msgid ""
#~ " -D<macro>         Define a <macro> with string '1' as its value\n"
#~ " -D<macro>=<val>      Define a <macro> with <val> as its value\n"
#~ " -A<question>=<answer>   Assert the <answer> to <question>\n"
#~ " -A-<question>=<answer>  Disable the <answer> to <question>\n"
#~ " -U<macro>         Undefine <macro> \n"
#~ " -v            Display the version number\n"
#~ msgstr ""
#~ " -D<makro>         Definér makroen <makro> med strengen '1' som værdi\n"
#~ " -D<makro>=<værdi>     Definér makroen <makro> med værdien <værdi>\n"
#~ " -A<spørgsmål>=<svar>   Angiv at <svar> er svar på <spørgsmål>\n"
#~ " -A-<spørgsmål>=<svar>   Angiv at <svar> ikke er svar på <spørgsmål>\n"
#~ " -U<makro>         Glem definitionen af <makro>\n"
#~ " -v            Skriv versionsnummeret\n"

#~ msgid ""
#~ " -H            Print the name of header files as they are used\n"
#~ " -C            Do not discard comments\n"
#~ " -dM            Display a list of macro definitions active at end\n"
#~ " -dD            Preserve macro definitions in output\n"
#~ " -dN            As -dD except that only the names are preserved\n"
#~ " -dI            Include #include directives in the output\n"
#~ msgstr ""
#~ " -H            Skriv navnene på inkluderingsfilerne når de bruges\n"
#~ " -C            Fjern ikke kommentarer\n"
#~ " -dM            Vis til sidst de aktive makrodefinitioner\n"
#~ " -dD            Bevar makrodefinitioner i uddata\n"
#~ " -dN            Som -dD bortset fra at kun navnene bevares\n"
#~ " -dI            Inkludér #include-anvisninger i uddata\n"

#~ msgid ""
#~ " -f[no-]preprocessed    Treat the input file as already preprocessed\n"
#~ " -ftabstop=<number>    Distance between tab stops for column reporting\n"
#~ " -P            Do not generate #line directives\n"
#~ " -remap          Remap file names when including files\n"
#~ " --help          Display this information\n"
#~ msgstr ""
#~ " -f[no-]preprocessed    Behandl inddatafilen som allerede præprocesseret\n"
#~ " -ftabstop=<tal>      Afstand mellem tabulatorstop i kolonnerapportering\n"
#~ " -P            Generér ikke #line-angivelser\n"
#~ " -remap          Omdan filnavne ved filinkludering\n"
#~ " --help          Vis denne vejledning\n"

#~ msgid "syntax error"
#~ msgstr "syntaksfejl"

#~ msgid "syntax error: cannot back up"
#~ msgstr "syntaksfejl: kan ikke gå tilbage"

#~ msgid "ISO C forbids an empty source file"
#~ msgstr "ISO C forbyder en tom kildefil"

#~ msgid "argument of `asm' is not a constant string"
#~ msgstr "parameteren til 'asm' er ikke en konstant streng"

#~ msgid "ISO C forbids data definition with no type or storage class"
#~ msgstr "ISO C forbyder definition af data uden angivelse af type eller lagringsklasse"

#~ msgid "data definition has no type or storage class"
#~ msgstr "definition af data uden angivelse af type eller lagringsklasse"

#~ msgid "ISO C does not allow extra `;' outside of a function"
#~ msgstr "ISO C tillader ikke ekstra ';' uden for funktioner"

#~ msgid "`sizeof' applied to a bit-field"
#~ msgstr "'sizeof' benyttet på et bitfelt"

#~ msgid "ISO C forbids omitting the middle term of a ?: expression"
#~ msgstr "ISO C forbyder udeladelse af den midterste del af et '?:'-udtryk"

#~ msgid "ISO C89 forbids compound literals"
#~ msgstr "ISO C89 forbyder sammensatte konstanter"

#~ msgid "ISO C forbids braced-groups within expressions"
#~ msgstr "ISO C forbyder sætningsblokke inden i udtryk"

#~ msgid "first argument to __builtin_choose_expr not a constant"
#~ msgstr "første parameter til '__builtin_choose_expr' skal være en konstant"

#~ msgid "traditional C rejects ISO C style function definitions"
#~ msgstr "traditionel C tillader ikke ISO C-functionsdefinitioner"

#~ msgid "`%s' is not at beginning of declaration"
#~ msgstr "'%s' er ikke ved begyndelsen af erklæringen"

#~ msgid "ISO C forbids empty initializer braces"
#~ msgstr "ISO C forbyder tom startværdiblok"

#~ msgid "ISO C89 forbids specifying subobject to initialize"
#~ msgstr "ISO C89 forbyder angivelse af underobjekt til klargøring"

# RETMIG: hm, gad vide om dette er rigtigt
#~ msgid "obsolete use of designated initializer without `='"
#~ msgstr "forældet brug af udpeget startværdi uden '='"

#~ msgid "obsolete use of designated initializer with `:'"
#~ msgstr "forældet brug af udpeget startværdi med ':'"

#~ msgid "ISO C forbids specifying range of elements to initialize"
#~ msgstr "ISO C forbyder angivelse af interval af elementer til klargøring"

#~ msgid "ISO C forbids nested functions"
#~ msgstr "ISO C forbyder indlejrede funktioner"

#~ msgid "ISO C forbids forward references to `enum' types"
#~ msgstr "ISO C forbyder forhåndsreferencer til 'enum'-typer"

#~ msgid "comma at end of enumerator list"
#~ msgstr "komma i slutningen af enum-liste"

#~ msgid "no semicolon at end of struct or union"
#~ msgstr "intet semikolon i slutningen af struct eller union"

#~ msgid "extra semicolon in struct or union specified"
#~ msgstr "ekstra semikolon angivet i struct eller union"

#~ msgid "ISO C doesn't support unnamed structs/unions"
#~ msgstr "ISO C understøtter ikke unavngivne struct/union-konstruktioner"

#~ msgid "ISO C forbids member declarations with no members"
#~ msgstr "ISO C forbyder medlemserklæringer uden medlemmer"

#~ msgid "deprecated use of label at end of compound statement"
#~ msgstr "forældet brug af etiket i slutningen af sammensat sætning"

#~ msgid "ISO C89 forbids mixed declarations and code"
#~ msgstr "ISO C89 forbyder blandede erklæringer og kode"

#~ msgid "ISO C forbids label declarations"
#~ msgstr "ISO C forbyder etiketerklæringer"

#~ msgid "braced-group within expression allowed only inside a function"
#~ msgstr "sætningsblokke i udtryk er kun tilladt inde i en funktion"

#~ msgid "empty body in an else-statement"
#~ msgstr "tom krop i en else-sætning"

#~ msgid "ISO C forbids `goto *expr;'"
#~ msgstr "ISO C forbyder 'goto *udtryk;'"

#~ msgid "ISO C forbids forward parameter declarations"
#~ msgstr "ISO C forbyder forhåndsparametererklæringer"

#~ msgid "ISO C requires a named argument before `...'"
#~ msgstr "ISO C påkræver en navngiven parameter før '...'"

#~ msgid "`...' in old-style identifier list"
#~ msgstr "'...' i gammeldags liste af kaldenavne"

#~ msgid "parse error; also virtual memory exhausted"
#~ msgstr "tolkningsfejl; desuden løbet tør for virtuel hukommelse"

#~ msgid "parse error"
#~ msgstr "tolkningsfejl"

#~ msgid "parser stack overflow"
#~ msgstr "overløb i tolkerens stak"

#~ msgid "%s at end of input"
#~ msgstr "%s ved slutning af inddata"

#~ msgid "%s before %s'%c'"
#~ msgstr "%s før %s'%c'"

#~ msgid "%s before %s'\\x%x'"
#~ msgstr "%s før %s'\\x%x'"

#~ msgid "%s before string constant"
#~ msgstr "%s før strengkonstant"

#~ msgid "%s before numeric constant"
#~ msgstr "%s før talkonstant"

#~ msgid "%s before \"%s\""
#~ msgstr "%s før \"%s\""

#~ msgid "%s before '%s' token"
#~ msgstr "%s før symbolet '%s'"

#~ msgid "traditional C rejects string concatenation"
#~ msgstr "traditionel C tillader ikke strengsammensætning"

#~ msgid "syntax error at '%s' token"
#~ msgstr "syntaksfejl ved symbolet '%s'"

#~ msgid "#pragma pack (pop) encountered without matching #pragma pack (push, <n>)"
#~ msgstr "'#pragma pack (pop)' mødt uden tilsvarende '#pragma pack (push, <n>)'"

#~ msgid "#pragma pack(pop, %s) encountered without matching #pragma pack(push, %s, <n>)"
#~ msgstr "'#pragma pack(pop, %s)' mødt uden tilsvarende '#pragma pack(push, %s, <n>)'"

#~ msgid "#pragma pack(push[, id], <n>) is not supported on this target"
#~ msgstr "#pragma pack(push[, id], <n>) understøttes ikke på målarkitekturen"

#~ msgid "#pragma pack(pop[, id], <n>) is not supported on this target"
#~ msgstr "#pragma pack(pop[, id], <n>) understøttes ikke på målarkitekturen"

#~ msgid "missing '(' after '#pragma pack' - ignored"
#~ msgstr "manglende '(' efter '#pragma pack' - ignoreret"

#~ msgid "malformed '#pragma pack' - ignored"
#~ msgstr "forkert udformet '#pragma pack' - ignoreret"

#~ msgid "malformed '#pragma pack(push[, id], <n>)' - ignored"
#~ msgstr "forkert udformet '#pragma pack(push[, id], <n>)' - ignoreret"

#~ msgid "malformed '#pragma pack(pop[, id])' - ignored"
#~ msgstr "forkert udformet '#pragma pack(pop[, id])' - ignoreret"

#~ msgid "unknown action '%s' for '#pragma pack' - ignored"
#~ msgstr "ukendt handling '%s' for '#pragma pack' - ignoreret"

#~ msgid "junk at end of '#pragma pack'"
#~ msgstr "ragelse i slutningen af '#pragma pack'"

#~ msgid "alignment must be a small power of two, not %d"
#~ msgstr "justering skal være en lille potens af to, ikke %d"

#~ msgid "applying #pragma weak `%s' after first use results in unspecified behavior"
#~ msgstr "anvendelse af #pragma weak '%s' efter første brug resulterer i ikke-defineret opførsel"

#~ msgid "malformed #pragma weak, ignored"
#~ msgstr "forkert udformet '#pragma weak' - ignoreret"

#~ msgid "junk at end of #pragma weak"
#~ msgstr "ragelse i slutningen af '#pragma weak'"

#~ msgid "malformed #pragma redefine_extname, ignored"
#~ msgstr "forkert udformet '#pragma redefine_extname' - ignoreret"

#~ msgid "junk at end of #pragma redefine_extname"
#~ msgstr "ragelse i slutningen af '#pragma redefine_extname'"

#~ msgid "#pragma redefine_extname conflicts with declaration"
#~ msgstr "#pragma redefine_extname er i konflikt med erklæring"

#~ msgid "malformed #pragma extern_prefix, ignored"
#~ msgstr "forkert udformet '#pragma extern_prefix' - ignoreret"

#~ msgid "junk at end of #pragma extern_prefix"
#~ msgstr "ragelse i slutningen af '#pragma extern_prefix'"

#~ msgid "asm declaration conflicts with previous rename"
#~ msgstr "asm-erklæring er i konflikt med tidligere omdøbelse"

#~ msgid "break statement not within loop or switch"
#~ msgstr "break-sætning befinder sig ikke i en løkke- eller switch-konstruktion"

#~ msgid "continue statement not within a loop"
#~ msgstr "continue-sætning befinder sig ikke i en løkke"

#~ msgid "destructor needed for `%#D'"
#~ msgstr "destruktionsfunktion påkrævet til '%#D'"

#~ msgid "where case label appears here"
#~ msgstr "hvor case-etiket optræder her"

#~ msgid "(enclose actions of previous case statements requiring destructors in their own scope.)"
#~ msgstr "(indesluttede handlinger fra tidligere case-sætninger kræver destruktionsfunktioner i deres eget virkefelt)"

#~ msgid "%s qualifier ignored on asm"
#~ msgstr "%s-modifikation ignoreret ved asm"

#~ msgid "`%s' has an incomplete type"
#~ msgstr "'%s' er af en ufuldstændig type"

#~ msgid "invalid use of void expression"
#~ msgstr "ugyldig brug af void-udtryk"

#~ msgid "invalid use of flexible array member"
#~ msgstr "ugyldig brug af fleksibelt tabelmedlem"

#~ msgid "invalid use of array with unspecified bounds"
#~ msgstr "ugyldig brug af tabel uden angivne grænser"

#~ msgid "invalid use of undefined type `%s %s'"
#~ msgstr "ugyldig brug af en type '%s %s' der ikke er defineret"

#~ msgid "invalid use of incomplete typedef `%s'"
#~ msgstr "ugyldig brug af ufuldstændig typedef '%s'"

#~ msgid "function types not truly compatible in ISO C"
#~ msgstr "funktionstyper ikke er fuldt ud forenelige i ISO C"

#~ msgid "types are not quite compatible"
#~ msgstr "typer er ikke helt forenelige"

#~ msgid "arithmetic on pointer to an incomplete type"
#~ msgstr "beregninger udført på en henvisning til en ufuldstændig type"

#~ msgid "%s has no member named `%s'"
#~ msgstr "%s har intet medlem ved navn '%s'"

#~ msgid "request for member `%s' in something not a structure or union"
#~ msgstr "forespørgsel efter medlemmet '%s' i noget der hverken er en union eller en struktur"

#~ msgid "dereferencing pointer to incomplete type"
#~ msgstr "forsøg på at følge en henvisning til en variabel af en ufuldstændig type"

#~ msgid "dereferencing `void *' pointer"
#~ msgstr "forsøg på at følge en 'void *'-henvisning"

#~ msgid "invalid type argument of `%s'"
#~ msgstr "ugyldig typeparameter '%s'"

#~ msgid "subscript missing in array reference"
#~ msgstr "indeks mangler i tabelopslag"

#~ msgid "array subscript has type `char'"
#~ msgstr "tabelindeks er af typen 'char'"

#~ msgid "array subscript is not an integer"
#~ msgstr "tabelindeks er ikke et heltal"

#~ msgid "ISO C forbids subscripting `register' array"
#~ msgstr "ISO C forbyder opslag i 'register'-tabel"

#~ msgid "ISO C90 forbids subscripting non-lvalue array"
#~ msgstr "ISO C90 forbyder opslag i tabel der ikke er venstreværdi"

#~ msgid "subscript has type `char'"
#~ msgstr "indeks er af typen 'char'"

#~ msgid "subscripted value is neither array nor pointer"
#~ msgstr "værdien der er påført et indeks, er hverken en tabel eller en henvisningsvariabel"

#~ msgid "`%s' undeclared here (not in a function)"
#~ msgstr "'%s' ikke erklæret her (ikke i en funktion)"

#~ msgid "`%s' undeclared (first use in this function)"
#~ msgstr "'%s' er ikke erklæret (først benyttet i denne funktion)"

#~ msgid "(Each undeclared identifier is reported only once"
#~ msgstr "(et kaldenavn der ikke er erklæret, rapporteres kun én gang"

#~ msgid "for each function it appears in.)"
#~ msgstr "per funktion)"

#~ msgid "local declaration of `%s' hides instance variable"
#~ msgstr "den lokale erklæring af funktionen '%s' skjuler instansvariabel"

#~ msgid "called object is not a function"
#~ msgstr "det kaldte objekt er ikke en funktion"

#~ msgid "too many arguments to function"
#~ msgstr "for mange parametre til funktionen"

#~ msgid "type of formal parameter %d is incomplete"
#~ msgstr "typen af den formelle parameter %d er ufuldstændig"

#~ msgid "%s as integer rather than floating due to prototype"
#~ msgstr "%s som heltal i stedet for kommatal på grund af prototypen"

#~ msgid "%s as integer rather than complex due to prototype"
#~ msgstr "%s som heltal i stedet for complex på grund af prototypen"

#~ msgid "%s as complex rather than floating due to prototype"
#~ msgstr "%s som complex i stedet for kommatal på grund af prototypen"

#~ msgid "%s as floating rather than integer due to prototype"
#~ msgstr "%s som kommatal i stedet for heltal på grund af prototypen"

#~ msgid "%s as complex rather than integer due to prototype"
#~ msgstr "%s som complex i stedet for heltal på grund af prototypen"

#~ msgid "%s as floating rather than complex due to prototype"
#~ msgstr "%s som kommatal i stedet for complex på grund af prototypen"

#~ msgid "%s as `float' rather than `double' due to prototype"
#~ msgstr "%s som float i stedet for double på grund af prototypen"

#~ msgid "%s with different width due to prototype"
#~ msgstr "%s med anderledes bredde på grund af prototypen"

#~ msgid "%s as unsigned due to prototype"
#~ msgstr "%s som unsigned på grund af prototypen"

#~ msgid "%s as signed due to prototype"
#~ msgstr "%s som signed på grund af prototypen"

#~ msgid "too few arguments to function"
#~ msgstr "for få parametre til funktionen"

#~ msgid "suggest parentheses around + or - inside shift"
#~ msgstr "foreslår paranteser omkring + eller - inden i skifteoperation"

#~ msgid "suggest parentheses around && within ||"
#~ msgstr "foreslår paranteser omkring && inden i ||"

#~ msgid "suggest parentheses around arithmetic in operand of |"
#~ msgstr "foreslår paranteser omkring beregning i operand til |"

#~ msgid "suggest parentheses around comparison in operand of |"
#~ msgstr "foreslår paranteser omkring sammenligning i operand til |"

#~ msgid "suggest parentheses around arithmetic in operand of ^"
#~ msgstr "foreslår paranteser omkring beregning i operand til ^"

#~ msgid "suggest parentheses around comparison in operand of ^"
#~ msgstr "foreslår paranteser omkring sammenligning i operand til ^"

#~ msgid "suggest parentheses around + or - in operand of &"
#~ msgstr "foreslår paranteser omkring + eller - i operand til &"

#~ msgid "suggest parentheses around comparison in operand of &"
#~ msgstr "foreslår paranteser omkring sammenligning i operand til &"

#~ msgid "comparisons like X<=Y<=Z do not have their mathematical meaning"
#~ msgstr "sammenligninger som 'x <= y <= z' følger ikke den matematiske betydning"

#~ msgid "division by zero"
#~ msgstr "division med nul"

#~ msgid "right shift count is negative"
#~ msgstr "højreskiftsantal er negativ"

#~ msgid "right shift count >= width of type"
#~ msgstr "højreskiftsantal er større end bredden af typen"

#~ msgid "left shift count is negative"
#~ msgstr "venstreskiftsantal er negativ"

#~ msgid "left shift count >= width of type"
#~ msgstr "venstreskiftsantal er større end bredden af typen"

#~ msgid "shift count is negative"
#~ msgstr "skifteantal er negativ"

#~ msgid "shift count >= width of type"
#~ msgstr "skifteantal er større end bredden af typen"

#~ msgid "comparing floating point with == or != is unsafe"
#~ msgstr "sammenligning af kommatal med == eller != er ikke sikkert"

#~ msgid "ISO C forbids comparison of `void *' with function pointer"
#~ msgstr "ISO C forbyder sammenligning af 'void *' med funktionshenvisning"

#~ msgid "comparison of distinct pointer types lacks a cast"
#~ msgstr "sammenligning med forskellige henvisningstyper mangler en typeomtvingelse"

#~ msgid "comparison between pointer and integer"
#~ msgstr "sammenligning mellem henvisningsvariabel og heltal"

#~ msgid "ISO C forbids ordered comparisons of pointers to functions"
#~ msgstr "ISO C forbyder ordnede sammenligninger af henvisninger til funktioner"

#~ msgid "comparison of complete and incomplete pointers"
#~ msgstr "sammenligning mellem en fuldstændig og ufuldstændig henvisning"

#~ msgid "ordered comparison of pointer with integer zero"
#~ msgstr "ordnet sammenligning af henvisning med heltallet nul"

#~ msgid "unordered comparison on non-floating point argument"
#~ msgstr "uordnet sammenligning af ikke-kommatalsparameter"

#~ msgid "comparison between signed and unsigned"
#~ msgstr "sammenligning mellem signed og unsigned"

#~ msgid "comparison of promoted ~unsigned with constant"
#~ msgstr "sammenligning af forfremmet ~unsigned med konstant"

#~ msgid "comparison of promoted ~unsigned with unsigned"
#~ msgstr "sammenligning af forfremmet ~unsigned med unsigned"

#~ msgid "pointer of type `void *' used in subtraction"
#~ msgstr "henvisning af typen 'void *' benyttet i subtraktion"

#~ msgid "pointer to a function used in subtraction"
#~ msgstr "henvisning til en funktion benyttet i subtraktion"

#~ msgid "wrong type argument to unary plus"
#~ msgstr "forkert parametertype til unært plus"

#~ msgid "wrong type argument to unary minus"
#~ msgstr "forkert parametertype til unært minus"

#~ msgid "ISO C does not support `~' for complex conjugation"
#~ msgstr "ISO C understøtter ikke '~' til compleks-konjugering"

#~ msgid "wrong type argument to bit-complement"
#~ msgstr "forkert parametertype til bitkomplement"

#~ msgid "wrong type argument to abs"
#~ msgstr "forkert parametertype til abs"

#~ msgid "wrong type argument to conjugation"
#~ msgstr "forkert parametertype til konjugation"

#~ msgid "wrong type argument to unary exclamation mark"
#~ msgstr "forkert parametertype til unært udråbstegn"

#~ msgid "ISO C does not support `++' and `--' on complex types"
#~ msgstr "ISO C understøtter ikke '++' og '--' for complex-typer"

# man kan ikke stikke en forøgelse (++) en type som parameter, 'type
# argument' skal opfattes på en anden måde
#~ msgid "wrong type argument to increment"
#~ msgstr "forkert parametertype til forøgelse"

#~ msgid "wrong type argument to decrement"
#~ msgstr "forkert parametertype til formindskelse"

#~ msgid "increment of pointer to unknown structure"
#~ msgstr "forøgelse af henvisning til en ukendt struktur"

#~ msgid "decrement of pointer to unknown structure"
#~ msgstr "formindskelse af henvisning til en ukendt struktur"

# RETMIG: hvad betyder dette?
#~ msgid "ISO C forbids the address of a cast expression"
#~ msgstr "ISO C forbyder adressen af et typeomtvingningsudtryk"

#~ msgid "invalid lvalue in unary `&'"
#~ msgstr "ugyldig venstreværdi i unær '&'"

#~ msgid "attempt to take address of bit-field structure member `%s'"
#~ msgstr "forsøg på at finde adressen af bitfeltstrukturmedlemmet '%s'"

#~ msgid "ISO C forbids use of conditional expressions as lvalues"
#~ msgstr "ISO C forbyder brug af betingede udtryk som venstreværdier"

#~ msgid "ISO C forbids use of compound expressions as lvalues"
#~ msgstr "ISO C forbyder brug af sammensatte udtryk som venstreværdier"

#~ msgid "ISO C forbids use of cast expressions as lvalues"
#~ msgstr "ISO C forbyder brug af typeomtvingningsudtryk som venstreværdier"

# RETMIG: lettere klodset konstruktion
#~ msgid "%s of read-only member `%s'"
#~ msgstr "%s af medlemmet '%s' der kun må læses"

#~ msgid "%s of read-only variable `%s'"
#~ msgstr "%s af variablen '%s' der kun må læses"

#~ msgid "%s of read-only location"
#~ msgstr "%s af placering der kun må læses"

#~ msgid "cannot take address of bit-field `%s'"
#~ msgstr "kan ikke finde adressen af bitfeltet '%s'"

#~ msgid "global register variable `%s' used in nested function"
#~ msgstr "global registervariabel '%s' benyttet i indlejret funktion"

#~ msgid "register variable `%s' used in nested function"
#~ msgstr "registervariabel '%s' benyttet i indlejret funktion"

#~ msgid "address of global register variable `%s' requested"
#~ msgstr "forespørgsel efter adressen af den globale registervariabel '%s'"

#~ msgid "cannot put object with volatile field into register"
#~ msgstr "kan ikke anbringe et objekt med et volatile-felt i et register"

#~ msgid "address of register variable `%s' requested"
#~ msgstr "forespørgsel efter adressen af registervariablen '%s'"

#~ msgid "signed and unsigned type in conditional expression"
#~ msgstr "signed og unsigned type i betinget udtryk"

#~ msgid "ISO C forbids conditional expr with only one void side"
#~ msgstr "ISO C forbyder betingede udtryk med kun én tom side"

#~ msgid "ISO C forbids conditional expr between `void *' and function pointer"
#~ msgstr "ISO C++ forbyder betinget udtryk mellem 'void *' og funktionshenvisning"

#~ msgid "pointer type mismatch in conditional expression"
#~ msgstr "henvisningstyperne i betingelsesudtrykket passer ikke sammen"

#~ msgid "pointer/integer type mismatch in conditional expression"
#~ msgstr "henvisnings- og heltalstype i betingelsesudtrykket passer ikke sammen"

#~ msgid "type mismatch in conditional expression"
#~ msgstr "typerne i betingelsesudtrykket passer ikke sammen"

#~ msgid "left-hand operand of comma expression has no effect"
#~ msgstr "venstreoperanden til kommaudtrykket har ingen virkning"

#~ msgid "cast specifies array type"
#~ msgstr "typetildelingen angiver en tabeltype"

#~ msgid "cast specifies function type"
#~ msgstr "typetildelingen angiver en funktionstype"

#~ msgid "ISO C forbids casting nonscalar to the same type"
#~ msgstr "ISO C forbyder omtvingelse af ikke-skalar til den samme type"

#~ msgid "ISO C forbids casts to union type"
#~ msgstr "ISO C forbyder omtvingelse til uniontype"

#~ msgid "cast to union type from type not present in union"
#~ msgstr "typetildeling til en uniontype fra en type der ikke findes i union'en"

#~ msgid "cast adds new qualifiers to function type"
#~ msgstr "typeomtvingning tilføjer modifikationer til en funktionstype"

#~ msgid "cast discards qualifiers from pointer target type"
#~ msgstr "typeomtvingelse kasserer modifikationer på henvisningsmålets type"

#~ msgid "cast increases required alignment of target type"
#~ msgstr "typeomtvingelse forøger den påkrævne justering af måltypen"

#~ msgid "cast from pointer to integer of different size"
#~ msgstr "typeomtvingelse fra henvisning til heltal af en anden størrelse"

#~ msgid "cast does not match function type"
#~ msgstr "typeomtvingelse passer ikke til funktionstype"

#~ msgid "cast to pointer from integer of different size"
#~ msgstr "typeomtvingelse fra heltal til henvisning af en anden størrelse"

#~ msgid "type-punning to incomplete type might break strict-aliasing rules"
#~ msgstr "typeomtvingning af ufuldstændig type bryder muligvis strenge aliasregler"

#~ msgid "dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules"
#~ msgstr "følgning af en typeomtvunget henvisning vil bryde strenge aliasregler"

#~ msgid "invalid lvalue in assignment"
#~ msgstr "ugyldig venstreværdi i tildeling"

#~ msgid "assignment"
#~ msgstr "tildeling"

#~ msgid "cannot pass rvalue to reference parameter"
#~ msgstr "kan ikke videregive højreværdi til referenceparameter"

#~ msgid "%s makes qualified function pointer from unqualified"
#~ msgstr "%s opretter en funktionshenvisning med modifikationer fra én uden"

#~ msgid "%s discards qualifiers from pointer target type"
#~ msgstr "%s kasserer modifikationer på henvisningsmålets type"

#~ msgid "ISO C prohibits argument conversion to union type"
#~ msgstr "ISO C forbyder parameterkonvertering til uniontype"

#~ msgid "ISO C forbids %s between function pointer and `void *'"
#~ msgstr "ISO C forbyder %s mellem funktionshenvisning og 'void *'"

#~ msgid "pointer targets in %s differ in signedness"
#~ msgstr "fortegnene i henvisningsmål i %s er forskellige"

#~ msgid "%s from incompatible pointer type"
#~ msgstr "%s fra en henvisningstype der ikke er forenelig med målets"

#~ msgid "%s makes pointer from integer without a cast"
#~ msgstr "%s opretter en henvisningsvariabel ud fra et heltal uden en typeomtvingning"

#~ msgid "%s makes integer from pointer without a cast"
#~ msgstr "%s opretter et heltal ud fra en henvisningsvariabel uden en typeomtvingning"

#~ msgid "incompatible type for argument %d of `%s'"
#~ msgstr "typen af den %d. parameter i '%s' passer ikke"

#~ msgid "incompatible type for argument %d of indirect function call"
#~ msgstr "typen af den %d. parameter i det indirekte funktionskald passer ikke"

#~ msgid "incompatible types in %s"
#~ msgstr "uforenelige typer i %s"

#~ msgid "passing arg of `%s'"
#~ msgstr "videregiver parameter til '%s'"

#~ msgid "passing arg of pointer to function"
#~ msgstr "videregiver parameter af henvisning til funktion"

#~ msgid "passing arg %d of `%s'"
#~ msgstr "videregiver den %d. parameter til '%s'"

#~ msgid "passing arg %d of pointer to function"
#~ msgstr "videregiver den %d. parameter af henvisning til funktion"

#~ msgid "initializer for static variable is not constant"
#~ msgstr "startværdien for den statiske variabel er ikke en konstant"

#~ msgid "initializer for static variable uses complicated arithmetic"
#~ msgstr "startværdien for den statiske variabel benytter komplicerede beregninger"

#~ msgid "aggregate initializer is not constant"
#~ msgstr "startværdi til variabel af en sammensat type er ikke en konstant"

#~ msgid "aggregate initializer uses complicated arithmetic"
#~ msgstr "startværdien til variabel af en sammensat type benytter komplicerede beregninger"

# 'automatic aggregate' betyder automatisk allokerede variabler, dvs.
# ganske almindelige lokale variabler (kan evt. erklæres med 'auto')
#~ msgid "traditional C rejects automatic aggregate initialization"
#~ msgstr "traditionel C forbyder klargøring af auto-variabler af sammensatte typer"

#~ msgid "(near initialization for `%s')"
#~ msgstr "(i nærheden af klargøringen af '%s')"

#~ msgid "char-array initialized from wide string"
#~ msgstr "char-tabel får tildelt startværdi fra en bred streng"

#~ msgid "int-array initialized from non-wide string"
#~ msgstr "int-tabel får tildelt startværdi fra en ikke-bred streng"

#~ msgid "initializer-string for array of chars is too long"
#~ msgstr "startværdistrengen til char-tabellen er for lang"

#~ msgid "array initialized from non-constant array expression"
#~ msgstr "tabel får tildelt en startværdi fra et tabeludtryk der ikke er konstant"

#~ msgid "initializer element is not constant"
#~ msgstr "startværdielement er ikke en konstant"

#~ msgid "initialization"
#~ msgstr "klargøring"

#~ msgid "initializer element is not computable at load time"
#~ msgstr "startværdielement kan ikke beregnes ved indlæsningstidspunktet"

#~ msgid "invalid initializer"
#~ msgstr "ugyldig startværdi"

#~ msgid "extra brace group at end of initializer"
#~ msgstr "overskydende krøllede paranteser ved slutningen af startværdien"

#~ msgid "missing braces around initializer"
#~ msgstr "krøllede paranteser mangler omkring startværdien"

#~ msgid "braces around scalar initializer"
#~ msgstr "krøllede paranteser omkring skalarstartværdi"

# RETMIG: eller er det fleksibel tabel-medlem
#~ msgid "initialization of flexible array member in a nested context"
#~ msgstr "klargøring af fleksibelt tabelmedlem i en indlejret kontekst"

#~ msgid "initialization of a flexible array member"
#~ msgstr "klargøring af fleksibelt tabelmedlem"

#~ msgid "missing initializer"
#~ msgstr "manglende startværdi"

#~ msgid "empty scalar initializer"
#~ msgstr "tom skalarstartværdi"

#~ msgid "extra elements in scalar initializer"
#~ msgstr "overskydende elementer i skalarstarværdi"

#~ msgid "initialization designators may not nest"
#~ msgstr "klargøringstegn må ikke indlejres"

#~ msgid "array index in non-array initializer"
#~ msgstr "tabelindeks i en startværdi der ikke er en tabel"

# RETMIG: record?
#~ msgid "field name not in record or union initializer"
#~ msgstr "feltnavn ikke i struktur- eller union-startværdi"

#~ msgid "nonconstant array index in initializer"
#~ msgstr "tabelindekset i startværdien er ikke en konstant"

#~ msgid "array index in initializer exceeds array bounds"
#~ msgstr "tabelindeks i startværdi overskrider tabelgrænser"

#~ msgid "empty index range in initializer"
#~ msgstr "tomt indeksinterval i startværdi"

#~ msgid "array index range in initializer exceeds array bounds"
#~ msgstr "tabelindeksinterval i startværdi overskrider tabelgrænser"

#~ msgid "unknown field `%s' specified in initializer"
#~ msgstr "ukendt felt '%s' angivet i startværdi"

#~ msgid "initialized field with side-effects overwritten"
#~ msgstr "klargjort felt med bivirkninger overskrevet"

#~ msgid "excess elements in char array initializer"
#~ msgstr "for mange elementer i char-tabelstartværdien"

#~ msgid "excess elements in struct initializer"
#~ msgstr "for mange elementer i struct-startværdi"

#~ msgid "non-static initialization of a flexible array member"
#~ msgstr "ikke-statisk klargøring af fleksibelt tabelmedlem"

#~ msgid "excess elements in union initializer"
#~ msgstr "for mange elementer i union-startværdi"

#~ msgid "traditional C rejects initialization of unions"
#~ msgstr "traditionel C forbyder tildeling af startværdi til unioner"

#~ msgid "excess elements in array initializer"
#~ msgstr "for mange elementer i tabelstartværdi"

#~ msgid "excess elements in vector initializer"
#~ msgstr "for mange elementer i vektorstartværdi"

#~ msgid "excess elements in scalar initializer"
#~ msgstr "for mange elementer i skalarstartværdi"

#~ msgid "asm template is not a string constant"
#~ msgstr "asm-sætning er ikke en strengkonstant"

#~ msgid "invalid lvalue in asm statement"
#~ msgstr "ugyldig venstreværdi i asm-sætning"

#~ msgid "modification by `asm'"
#~ msgstr "ændring af 'asm'"

#~ msgid "function declared `noreturn' has a `return' statement"
#~ msgstr "funktion der er erklæret 'noreturn' har en 'return'-sætning"

#~ msgid "`return' with no value, in function returning non-void"
#~ msgstr "'return' uden nogen værdi i en funktion der ikke returnerer void"

#~ msgid "`return' with a value, in function returning void"
#~ msgstr "'return' med en værdi i en funktion der returnerer void"

#~ msgid "return"
#~ msgstr "returnering"

#~ msgid "function returns address of local variable"
#~ msgstr "funktion returnerer adressen på en lokal variabel"

#~ msgid "switch quantity not an integer"
#~ msgstr "switch-størrelsen er ikke et heltal"

#~ msgid "`long' switch expression not converted to `int' in ISO C"
#~ msgstr "'long'-udtryk i switch konverteres ikke til 'int' i ISO C"

#~ msgid "case label not within a switch statement"
#~ msgstr "case-etiket befinder sig ikke inden i en switch-sætning"

#~ msgid "`default' label not within a switch statement"
#~ msgstr "'default'-etiket befinder sig ikke inden i en switch-sætning"

#~ msgid "inlining failed in call to `%s'"
#~ msgstr "indlejring mislykkedes i kald til '%s'"

#~ msgid "called from here"
#~ msgstr "kaldt herfra"

#~ msgid "can't inline call to `%s'"
#~ msgstr "kan ikke indlejre kald til '%s'"

#~ msgid "function call has aggregate value"
#~ msgstr "funktionskald har en sammensat værdi"

#~ msgid "Size of loop %d should be %d, not %d."
#~ msgstr "Størrelsen af løkke %d burde være %d, ikke %d."

#~ msgid "Bb %d do not belong to loop %d."
#~ msgstr "Basisblok %d hører ikke til løkke %d."

#~ msgid "Loop %d's header does not have exactly 2 entries."
#~ msgstr "Løkke %d's hoved har ikke præcis 2 elementer."

#~ msgid "Loop %d's latch does not have exactly 1 successor."
#~ msgstr "Løkke %d's ende har ikke præcis 1 efterfølger."

#~ msgid "Loop %d's latch does not have header as successor."
#~ msgstr "Løkke %d's ende har ikke hoved som efterfølger."

#~ msgid "Loop %d's latch does not belong directly to it."
#~ msgstr "Løkke %d's ende tilhører ikke direkte løkken."

#~ msgid "Loop %d's header does not belong directly to it."
#~ msgstr "Løkke %d's hoved tilhører ikke direkte løkken."

#~ msgid "bb %d on wrong place"
#~ msgstr "basisblok %d ved et forkerte sted"

#~ msgid "prev_bb of %d should be %d, not %d"
#~ msgstr "prev_bb for %d bør være %d, ikke %d"

#~ msgid "end insn %d for block %d not found in the insn stream"
#~ msgstr "slutinstruktion %d for blok %d ikke fundet i instruktionsstrømmen"

#~ msgid "insn %d is in multiple basic blocks (%d and %d)"
#~ msgstr "instruktion %d er i flere basisblokke (%d og %d)"

#~ msgid "head insn %d for block %d not found in the insn stream"
#~ msgstr "hovedinstruktion %d for blok %d ikke fundet i instruktionsstrømmen"

#~ msgid "verify_flow_info: REG_BR_PROB does not match cfg %i %i"
#~ msgstr "verify_flow_info: REG_BR_PROB passer ikke til konf. %i %i"

#~ msgid "verify_flow_info: Wrong count of block %i %i"
#~ msgstr "verify_flow_info: Ukorrekt antal af blok %i %i"

#~ msgid "verify_flow_info: Wrong frequency of block %i %i"
#~ msgstr "verify_flow_info: Ukorrekt frekvens af blok %i %i"

#~ msgid "verify_flow_info: Duplicate edge %i->%i"
#~ msgstr "verify_flow_info: Dobbelt kant %i->%i"

#~ msgid "verify_flow_info: Wrong probability of edge %i->%i %i"
#~ msgstr "verify_flow_info: Ukorrekt sandsynlighed for kant %i->%i %i"

#~ msgid "verify_flow_info: Wrong count of edge %i->%i %i"
#~ msgstr "verify_flow_info: Ukorrekt antal for kant %i->%i %i"

#~ msgid "verify_flow_info: Incorrect blocks for fallthru %i->%i"
#~ msgstr "verify_flow_info: Ukorrekte blokke til fald-gennem %i->%i"

#~ msgid "verify_flow_info: Incorrect fallthru %i->%i"
#~ msgstr "verify_flow_info: Ukorrekt fald-gennem %i->%i"

#~ msgid "wrong insn in the fallthru edge"
#~ msgstr "forkert instruktion i fald-gennem-kant"

#~ msgid "verify_flow_info: Basic block %d succ edge is corrupted"
#~ msgstr "verify_flow_info: Efterfølgende kant til basisblok %d er ødelagt"

#~ msgid "Missing REG_EH_REGION note in the end of bb %i"
#~ msgstr "Mangler REG_EH_REGION-note i slutningen af basisblok %i"

#~ msgid "Too many outgoing branch edges from bb %i"
#~ msgstr "For mange udgående forgreningskanter fra basisblok %i"

#~ msgid "Fallthru edge after unconditional jump %i"
#~ msgstr "Fald gennem-kant efter ubetinget spring %i"

#~ msgid "Wrong amount of branch edges after unconditional jump %i"
#~ msgstr "Forkert antal forgreningskanter efter ubetinget spring %i"

#~ msgid "Wrong amount of branch edges after conditional jump %i"
#~ msgstr "Forkert antal forgreningskanter efter betinget spring %i"

#~ msgid "Call edges for non-call insn in bb %i"
#~ msgstr "Kaldekanter for ikke-kaldsinstruktion i basisblok %i"

#~ msgid "Abnormal edges for no purpose in bb %i"
#~ msgstr "Unormale kanter uden noget formål i basisblok %i"

#~ msgid "missing barrier after block %i"
#~ msgstr "manglende barriere efter blok %i"

#~ msgid "basic block %d pred edge is corrupted"
#~ msgstr "foregående kant til basisblok %d er ødelagt"

#~ msgid "insn %d inside basic block %d but block_for_insn is NULL"
#~ msgstr "instruktion %d inden i basisblok %d, men block_for_insn er NULL"

#~ msgid "insn %d inside basic block %d but block_for_insn is %i"
#~ msgstr "instruktion %d inden i basisblok %d, men block_for_insn er %i"

#~ msgid "NOTE_INSN_BASIC_BLOCK is missing for block %d"
#~ msgstr "NOTE_INSN_BASIC_BLOCK mangler for blok %d"

#~ msgid "NOTE_INSN_BASIC_BLOCK %d in middle of basic block %d"
#~ msgstr "NOTE_INSN_BASIC_BLOCK %d i midten af basisblok %d"

#~ msgid "in basic block %d:"
#~ msgstr "i basisblok %d:"

#~ msgid "flow control insn inside a basic block"
#~ msgstr "strømkontrolinstruktion inden i en basisblok"

#~ msgid "basic block %i edge lists are corrupted"
#~ msgstr "kantlister til basisblok %i er ødelagt"

#~ msgid "basic blocks not numbered consecutively"
#~ msgstr "basisblokkene er ikke nummeret i rækkefølge"

#~ msgid "insn outside basic block"
#~ msgstr "instruktion uden for basisblok"

#~ msgid "return not followed by barrier"
#~ msgstr "returnering følges ikke af barriere"

#~ msgid "number of bb notes in insn chain (%d) != n_basic_blocks (%d)"
#~ msgstr "antallet af basisbloknoter i instruktionskæden (%d) != n_basic_blocks (%d)"

#~ msgid "verify_flow_info failed"
#~ msgstr "verify_flow_info mislykkedes"

#~ msgid "internal error"
#~ msgstr "intern fejl"

#~ msgid "no arguments"
#~ msgstr "ingen parametre"

#~ msgid "fopen %s"
#~ msgstr "fopen %s"

#~ msgid "fclose %s"
#~ msgstr "fclose %s"

#~ msgid "collect2 version %s"
#~ msgstr "collect2 version %s"

#~ msgid "%d constructor(s) found\n"
#~ msgstr "%d konstruktionsfunktion(er) fundet\n"

#~ msgid "%d destructor(s) found\n"
#~ msgstr "%d destruktionsfunktion(er) fundet\n"

#~ msgid "%d frame table(s) found\n"
#~ msgstr "%d rammetabel(ler) fundet\n"

#~ msgid "%s terminated with signal %d [%s]%s"
#~ msgstr "%s afsluttet af signal %d [%s]%s"

#~ msgid "%s returned %d exit status"
#~ msgstr "%s returnerede afslutningskoden %d"

#~ msgid "[cannot find %s]"
#~ msgstr "[kan ikke finde %s]"

#~ msgid "cannot find `%s'"
#~ msgstr "kan ikke finde '%s'"

#~ msgid "redirecting stdout: %s"
#~ msgstr "omdirigerer standard-ud: %s"

#~ msgid "[Leaving %s]\n"
#~ msgstr "[Efterlader %s]\n"

#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "write_c_file - output name is %s, prefix is %s\n"
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "write_c_file - uddatanavnet er %s, præfikset er %s\n"

#~ msgid "cannot find `nm'"
#~ msgstr "kan ikke finde 'nm'"

#~ msgid "pipe"
#~ msgstr "pipe"

#~ msgid "fdopen"
#~ msgstr "fdopen"

#~ msgid "dup2 %d 1"
#~ msgstr "dup2 %d 1"

#~ msgid "close %d"
#~ msgstr "close %d"

#~ msgid "execv %s"
#~ msgstr "fejl under kørsel (vha. execv) af %s"

#~ msgid "init function found in object %s"
#~ msgstr "klargøringsfunktion fundet i objekt %s"

#~ msgid "fini function found in object %s"
#~ msgstr "afslutningsfunktion fundet i objekt %s"

#~ msgid "fclose"
#~ msgstr "fclose"

#~ msgid "unable to open file '%s'"
#~ msgstr "kunne ikke åbne filen '%s'"

#~ msgid "unable to stat file '%s'"
#~ msgstr "kunne ikke få fat i oplysninger om filen '%s'"

#~ msgid "unable to mmap file '%s'"
#~ msgstr "kunne ikke indlæse filen '%s'"

#~ msgid "not found\n"
#~ msgstr "ikke fundet\n"

#~ msgid "dynamic dependency %s not found"
#~ msgstr "dynamisk afhængighed %s ikke fundet"

#~ msgid "bad magic number in file '%s'"
#~ msgstr "ugyldigt magisk tal i filen '%s'"

#~ msgid "dynamic dependencies.\n"
#~ msgstr "dynamiske afhængigheder.\n"

#~ msgid "cannot find `ldd'"
#~ msgstr "kan ikke finde 'ldd'"

#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "ldd output with constructors/destructors.\n"
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "ldd-uddata med konstruktions-/destruktionsfunktioner.\n"

#~ msgid "unable to open dynamic dependency '%s'"
#~ msgstr "kan ikke åbne den dynamiske afhængighed '%s'"

#~ msgid "%s: not a COFF file"
#~ msgstr "%s: ikke en COFF-fil"

#~ msgid "%s: cannot open as COFF file"
#~ msgstr "%s: kan ikke åbnes som en COFF-fil"

#~ msgid "library lib%s not found"
#~ msgstr "biblioteket lib%s ikke fundet"

#~ msgid "open %s"
#~ msgstr "fejl ved åbning af %s"

#~ msgid "incompatibilities between object file & expected values"
#~ msgstr "uoverensstemmelser mellem objektfil og forventede værdier"

#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "Processing symbol table #%d, offset = 0x%.8lx, kind = %s\n"
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "Behandler symboltabel nr. %d, forskydning = 0x%.8lx, form = %s\n"

#~ msgid "string section missing"
#~ msgstr "strengsektion mangler"

#~ msgid "section pointer missing"
#~ msgstr "sektionshenvisning mangler"

#~ msgid "no symbol table found"
#~ msgstr "ingen symboltabel fundet"

#~ msgid "no cmd_strings found"
#~ msgstr "ingen cmd_strings fundet"

#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "Updating header and load commands.\n"
#~ "\n"
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "Opdaterer hoved- og indlæsningskommandoer.\n"
#~ "\n"

#~ msgid "load command map, %d cmds, new size %ld.\n"
#~ msgstr "indlæser kommandooversigt, %d kommandoer, ny størrelse %ld.\n"

#~ msgid ""
#~ "writing load commands.\n"
#~ "\n"
#~ msgstr ""
#~ "skriver indlæsningskommandoer.\n"
#~ "\n"

#~ msgid "close %s"
#~ msgstr "fejl ved lukning af %s"

#~ msgid "could not convert 0x%l.8x into a region"
#~ msgstr "kunne ikke konvertere 0x%l.8x til en region"

#~ msgid "%s function, region %d, offset = %ld (0x%.8lx)\n"
#~ msgstr "%s-funktion, region %d, forskydning = %ld (0x%.8lx)\n"

#~ msgid "bad magic number"
#~ msgstr "ugyldigt magisk tal"

#~ msgid "bad header version"
#~ msgstr "ugyldig version af hovedet"

#~ msgid "bad raw header version"
#~ msgstr "ugyldig version af råhovedet"

#~ msgid "raw header buffer too small"
#~ msgstr "råhoved-mellemlager for småt"

#~ msgid "old raw header file"
#~ msgstr "gammel råhovedfil"

#~ msgid "unsupported version"
#~ msgstr "versionen er ikke understøttet"

#~ msgid "unknown {de,en}code_mach_o_hdr return value %d"
#~ msgstr "ukendt {de,en}code_mach_o_hdr returneringsværdi %d"

#~ msgid "fstat %s"
#~ msgstr "fejl ved egenskabsundersøgelse af filen %s"

#~ msgid "lseek %s 0"
#~ msgstr "fejl ved søgning til begyndelsen i filen %s"

#~ msgid "read %s"
#~ msgstr "fejl ved læsning af %s"

#~ msgid "read %ld bytes, expected %ld, from %s"
#~ msgstr "læste %ld byte, forventede %ld, fra %s"

#~ msgid "msync %s"
#~ msgstr "fejl ved synkronisering mellem hukommelse og disk af %s"

#~ msgid "munmap %s"
#~ msgstr "fejl ved fjernelse af %s fra hukommelsen"

#~ msgid "write %s"
#~ msgstr "fejl ved skrivning til %s"

#~ msgid "wrote %ld bytes, expected %ld, to %s"
#~ msgstr "skrev %ld byte, forventede %ld, til %s"

#~ msgid ""
#~ ";; Combiner statistics: %d attempts, %d substitutions (%d requiring new space),\n"
#~ ";; %d successes.\n"
#~ "\n"
#~ msgstr ""
#~ ";; kombineringsstatistik: %d forsøg, %d udskiftninger (%d kræver ny plads),\n"
#~ ";; %d vellykkede.\n"
#~ "\n"

#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ ";; Combiner totals: %d attempts, %d substitutions (%d requiring new space),\n"
#~ ";; %d successes.\n"
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ ";; kombineringstotal: %d forsøg, %d udskiftninger (%d kræver ny plads),\n"
#~ ";; %d succeser.\n"

#~ msgid "cannot convert to a pointer type"
#~ msgstr "kan ikke konverteres til en henvisningstype"

#~ msgid "pointer value used where a floating point value was expected"
#~ msgstr "en henvisningsværdi er angivet hvor der forventedes en kommatalsværdi"

#~ msgid "aggregate value used where a float was expected"
#~ msgstr "en værdi af en sammensat type er angivet hvor der forventedes et kommatal"

#~ msgid "conversion to incomplete type"
#~ msgstr "konvertering til en ufuldstændig type"

#~ msgid "can't convert between vector values of different size"
#~ msgstr "kan ikke konvertere vektorværdier af forskellige størrelser"

#~ msgid "aggregate value used where an integer was expected"
#~ msgstr "en værdi af en sammensat type er angivet hvor der forventedes et heltal"

#~ msgid "pointer value used where a complex was expected"
#~ msgstr "en henvisningsværdi er angivet hvor der forventedes et komplekst tal"

#~ msgid "aggregate value used where a complex was expected"
#~ msgstr "en værdi af en sammensat type er angivet hvor der forventedes et komplekst tal"

#~ msgid "can't convert value to a vector"
#~ msgstr "kan ikke konvertere værdi til en vektor"

#~ msgid "warning: "
#~ msgstr "advarsel: "

#~ msgid "internal error: "
#~ msgstr "intern fejl: "

#~ msgid "ISO C++ does not permit \"%s\" in #if"
#~ msgstr "ISO C++ tillader ikke \"%s\" i #if"

#~ msgid "invalid character '\\%03o' in #if"
#~ msgstr "ugyldigt tegn '\\%03o' i #if"

#~ msgid "absolute file name in remap_filename"
#~ msgstr "absolut filnavn i remap_filename"

#~ msgid "ignoring nonexistent directory \"%s\"\n"
#~ msgstr "ignorerer det ikke-eksisterende katalog \"%s\"\n"

#~ msgid "%s: Not a directory"
#~ msgstr "%s: ikke et katalog"

#~ msgid "ignoring duplicate directory \"%s\"\n"
#~ msgstr "ignorerer mere end én angivelse af kataloget \"%s\"\n"

#~ msgid " as it is a non-system directory that duplicates a system directory\n"
#~ msgstr " da det er et ikke-systemkatalog som dublerer et systemkatalog\n"

#~ msgid "#include \"...\" search starts here:\n"
#~ msgstr "#include \"...\"-søgning begynder her:\n"

#~ msgid "#include <...> search starts here:\n"
#~ msgstr "#include <...>-søgning begynder her:\n"

#~ msgid "End of search list.\n"
#~ msgstr "Slut på søgningslisten.\n"

#~ msgid "<built-in>"
#~ msgstr "<indbygget>"

#~ msgid "<command line>"
#~ msgstr "<kommandolinje>"

#~ msgid "assertion missing after %s"
#~ msgstr "et postulat mangler efter %s"

#~ msgid "directory name missing after %s"
#~ msgstr "et katalognavn mangler efter %s"

#~ msgid "file name missing after %s"
#~ msgstr "et filnavn mangler efter %s"

#~ msgid "macro name missing after %s"
#~ msgstr "et makronavn mangler efter %s"

#~ msgid "path name missing after %s"
#~ msgstr "navnet på en sti mangler efter %s"

#~ msgid "-I- specified twice"
#~ msgstr "-I- er angivet to gange"

#~ msgid "no newline at end of file"
#~ msgstr "ingen linjeskift ved slutningen af filen"

#~ msgid "unknown string token %s\n"
#~ msgstr "ukendt strengsymbol %s\n"

#~ msgid "non-hex digit '%c' in universal-character-name"
#~ msgstr "'%c' der ikke er et hexadecimalt ciffer, optræder i universelt tegnnavn"

#~ msgid "universal-character-name on EBCDIC target"
#~ msgstr "universelt tegnnavn på EBCDIC-mål"

#~ msgid "universal-character-name out of range"
#~ msgstr "universelt tegnnavn uden for det gyldige interval"

#~ msgid "unknown escape sequence: '\\%03o'"
#~ msgstr "ukendt undvigesekvensen '\\%03o'"

#~ msgid "escape sequence out of range for its type"
#~ msgstr "undvigesekvensen er uden for det gyldig interval for dens type"

#~ msgid "#import is obsolete, use an #ifndef wrapper in the header file"
#~ msgstr "#import er forældet, brug en #ifndef-indpakning i inkluderingsfilen"

#~ msgid "#pragma once is obsolete"
#~ msgstr "'#pragma once' er forældet"

#~ msgid "\"%s\" is not a valid option to the preprocessor"
#~ msgstr "\"%s\" er ikke et gyldigt tilvalg til præprocessoren"

#~ msgid "too many input files"
#~ msgstr "for mange inddatafiler"

#~ msgid ";; Processing block from %d to %d, %d sets.\n"
#~ msgstr ";; Behandler blok fra %d til %d, %d mængder.\n"

#~ msgid "((anonymous))"
#~ msgstr "((anonym))"

#~ msgid "%s: warnings being treated as errors\n"
#~ msgstr "%s: advarsler bliver opfattet som fejl\n"

#~ msgid "%s: %s: "
#~ msgstr "%s: %s: "

#~ msgid "%s "
#~ msgstr "%s "

#~ msgid " %s"
#~ msgstr " %s"

#~ msgid "At top level:"
#~ msgstr "Ved øverste niveau:"

#~ msgid "In member function `%s':"
#~ msgstr "I medlemsfunktionen '%s':"

#~ msgid "In function `%s':"
#~ msgstr "I funktionen '%s':"

#~ msgid "compilation terminated.\n"
#~ msgstr "oversættelse afsluttede.\n"

#~ msgid "%s:%d: confused by earlier errors, bailing out\n"
#~ msgstr "%s:%d: forvirret af tidligere fejl, opgiver ævred\n"

#~ msgid ""
#~ "Please submit a full bug report,\n"
#~ "with preprocessed source if appropriate.\n"
#~ "See %s for instructions.\n"
#~ msgstr ""
#~ "Indsend venligst en komplet fejlrapport med\n"
#~ "præprocesseret kildekode om nødvendigt.\n"
#~ "Se %s for instruktioner.\n"

#~ msgid "Internal compiler error: Error reporting routines re-entered.\n"
#~ msgstr "Intern oversætterfejl: fejlrapporteringsrutiner blev kaldt igen.\n"

#~ msgid "in %s, at %s:%d"
#~ msgstr "i %s, ved %s:%d"

#~ msgid "In file included from %s:%d"
#~ msgstr "I filen inkluderet af %s:%d"

# kommer til at stå neden under ovenstående, derfor "af"
#~ msgid ""
#~ ",\n"
#~ "         from %s:%d"
#~ msgstr ""
#~ ",\n"
#~ "          af %s:%d"

#~ msgid ":\n"
#~ msgstr ":\n"

#~ msgid "`%s' is deprecated (declared at %s:%d)"
#~ msgstr "'%s' er forældet (erklæret ved %s:%d)"

#~ msgid "`%s' is deprecated"
#~ msgstr "'%s' er forældet"

#~ msgid "type is deprecated (declared at %s:%d)"
#~ msgstr "type er forældet (erklæret ved %s:%d)"

#~ msgid "type is deprecated"
#~ msgstr "type er forældet"

#~ msgid "dominator of %d should be %d, not %d"
#~ msgstr "dominator for %d burde være %d, ikke %d"

#~ msgid "DW_LOC_OP %s not implemented\n"
#~ msgstr "DW_LOC_OP %s understøttes ikke\n"

#~ msgid "internal regno botch: `%s' has regno = %d\n"
#~ msgstr "internt reg.nr.-problem: '%s' har reg.nr. = %d\n"

#~ msgid "support for the DWARF1 debugging format is deprecated"
#~ msgstr "understøttelse for DWARF1-fejlanalyseringsformatet er forældet"

#~ msgid "can't get current directory"
#~ msgstr "kan ikke få fat i det aktuelle katalog"

#~ msgid "can't access real part of complex value in hard register"
#~ msgstr "kan ikke tilgå den reelle del af komplekst tal i et hardwareregister"

#~ msgid "can't access imaginary part of complex value in hard register"
#~ msgstr "kan ikke tilgå den imaginære del af komplekst tal i et hardwareregister"

#~ msgid "ICE: emit_insn used where emit_jump_insn needed:\n"
#~ msgstr "ICE: emit_insn brugt hvor emit_jump_insn behøves:\n"

#~ msgid "abort in %s, at %s:%d"
#~ msgstr "afbrudt i %s ved %s:%d"

#~ msgid "exception handling disabled, use -fexceptions to enable"
#~ msgstr "håndtering af undtagelser er slået fra, angiv -fexceptions for at slå dem til"

#~ msgid "argument of `__builtin_eh_return_regno' must be constant"
#~ msgstr "parameteren til '__builtin_eh_return_regno' skal være konstant"

#~ msgid "__builtin_eh_return not supported on this target"
#~ msgstr "__builtin_eh_return understøttes ikke på målarkitekturen"

#~ msgid "stack limits not supported on this target"
#~ msgstr "stakgrænser understøttes ikke på målarkitekturen"

#~ msgid "function using short complex types cannot be inline"
#~ msgstr "funktioner der benytter short complex-typer, kan ikke indbygges"

#~ msgid "unsupported wide integer operation"
#~ msgstr "bred heltalsoperation understøttes ikke"

#~ msgid "prior parameter's size depends on `%s'"
#~ msgstr "foregående parameters størrelse afhænger af '%s'"

#~ msgid "returned value in block_exit_expr"
#~ msgstr "returnerede værdi i block_exit_expr"

#~ msgid "cannot take the address of an unaligned member"
#~ msgstr "kan ikke tage adressen af et ikke-justeret medlem"

#~ msgid "negative insn length"
#~ msgstr "negativ instruktionslængde"

#~ msgid "could not split insn"
#~ msgstr "kunne ikke dele instruktion"

#~ msgid "invalid `asm': "
#~ msgstr "ugyldig 'asm': "

#~ msgid "nested assembly dialect alternatives"
#~ msgstr "indlejrede alternativer for maskinkodedialekter"

#~ msgid "unterminated assembly dialect alternative"
#~ msgstr "uafsluttet alternativ for maskinkodedialekt"

#~ msgid "operand number missing after %%-letter"
#~ msgstr "operandtal mangler efter %%-letter"

#~ msgid "operand number out of range"
#~ msgstr "operandtal er uden for det gyldige interval"

#~ msgid "invalid %%-code"
#~ msgstr "ugyldig %%-kode"

#~ msgid "`%%l' operand isn't a label"
#~ msgstr "'%%l'-operand er ikke en etiket"

#~ msgid "floating constant misused"
#~ msgstr "kommatalskonstant misbrugt"

#~ msgid "invalid expression as operand"
#~ msgstr "ugyldigt udtryk som operand"

#~ msgid "function might be possible candidate for attribute `noreturn'"
#~ msgstr "funktion er muligvis en kandidat til egenskaben 'noreturn'"

#~ msgid "`noreturn' function does return"
#~ msgstr "funktion med egenskaben 'noreturn' returnerer"

# RETMIG: dette må kunne gøres bedre
#~ msgid "control reaches end of non-void function"
#~ msgstr "kontrol når til slutningen af ikke-void funktion"

#~ msgid "Attempt to delete prologue/epilogue insn:"
#~ msgstr "forsøg på at slette indledende/afsluttende instruktion:"

#~ msgid "comparison is always %d due to width of bit-field"
#~ msgstr "sammenligning er altid %d på grund af den begrænsede rækkevidde af bitfeltet"

#~ msgid "comparison is always %d"
#~ msgstr "sammenligning er altid %d"

# RETMIG: det giver ikke mening
#~ msgid "`or' of unmatched not-equal tests is always 1"
#~ msgstr "'or' af uafbalancerede sammenligninger med forskellig fra er altid 1"

#~ msgid "`and' of mutually exclusive equal-tests is always 0"
#~ msgstr "'and' af udtryk der hver for sig udelukker hinanden, er altid 0"

#~ msgid "size of variable `%s' is too large"
#~ msgstr "størrelsen af variablen '%s' er for stor"

#~ msgid "impossible constraint in `asm'"
#~ msgstr "umulig begrænsing i 'asm'"

#~ msgid "`%s' might be used uninitialized in this function"
#~ msgstr "'%s' bliver måske brugt uden at have en startværdi i denne funktion"

#~ msgid "variable `%s' might be clobbered by `longjmp' or `vfork'"
#~ msgstr "variablen '%s' bliver måske overskrevet af 'longjmp' eller 'vfork'"

#~ msgid "argument `%s' might be clobbered by `longjmp' or `vfork'"
#~ msgstr "parameteren '%s' bliver måske overskrevet af 'longjmp' eller 'vfork'"

#~ msgid "function returns an aggregate"
#~ msgstr "funktion returnerer en værdi af en sammensat type"

#~ msgid "unused parameter `%s'"
#~ msgstr "ubenyttet parameter '%s'"

#~ msgid "ambiguous abbreviation %s"
#~ msgstr "tvetydig forkortelse %s"

#~ msgid "incomplete `%s' option"
#~ msgstr "ufuldstændigt tilvalg '%s'"

#~ msgid "missing argument to `%s' option"
#~ msgstr "der mangler en parameter til tilvalget '%s'"

#~ msgid "extraneous argument to `%s' option"
#~ msgstr "der er en parameter for meget til tilvalget '%s'"

#~ msgid "Using built-in specs.\n"
#~ msgstr "Benytter indbyggede specifikationer.\n"

#~ msgid ""
#~ "Setting spec %s to '%s'\n"
#~ "\n"
#~ msgstr ""
#~ "Sætter specifikation %s til '%s'\n"
#~ "\n"

#~ msgid "Reading specs from %s\n"
#~ msgstr "Læser specifikationer fra %s\n"

#~ msgid "specs %%include syntax malformed after %ld characters"
#~ msgstr "%%include-syntaks i specifikationer misdannet efter %ld tegn"

#~ msgid "could not find specs file %s\n"
#~ msgstr "kunne ikke finde specifikationsfilen %s\n"

#~ msgid "specs %%rename syntax malformed after %ld characters"
#~ msgstr "%%rename-syntaks i specifikationer misdannet efter %ld tegn"

#~ msgid "specs %s spec was not found to be renamed"
#~ msgstr "%s-specifikation i specifikationer kunne ikke findes til omdøbelse"

#~ msgid "%s: attempt to rename spec '%s' to already defined spec '%s'"
#~ msgstr "%s: forsøg på at omdøbe specifikation '%s' til allerede defineret specifikation '%s'"

#~ msgid "rename spec %s to %s\n"
#~ msgstr "omdøb specifikation %s til %s\n"

#~ msgid ""
#~ "spec is '%s'\n"
#~ "\n"
#~ msgstr ""
#~ "specifikation er '%s'\n"
#~ "\n"

#~ msgid "specs unknown %% command after %ld characters"
#~ msgstr "ukendt %%-kommando i specifikationer efter %ld tegn"

#~ msgid "specs file malformed after %ld characters"
#~ msgstr "specifikationsfil misdannet efter %ld tegn"

#~ msgid "spec file has no spec for linking"
#~ msgstr "specifikationsfil har ingen specifikation til sammenkædning"

#~ msgid "-pipe not supported"
#~ msgstr "-pipe understøttes ikke"

#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "Go ahead? (y or n) "
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "Fortsæt, ja (y) eller nej (n)?"

#~ msgid ""
#~ "Internal error: %s (program %s)\n"
#~ "Please submit a full bug report.\n"
#~ "See %s for instructions."
#~ msgstr ""
#~ "Intern fejl: %s (programmet %s)\n"
#~ "Indsend venligst en komplet fejlrapport.\n"
#~ "Se %s for instruktioner."

#~ msgid "# %s %.2f %.2f\n"
#~ msgstr "# %s %.2f %.2f\n"

#~ msgid "Usage: %s [options] file...\n"
#~ msgstr "Brug: %s [tilvalg] fil...\n"

#~ msgid "Options:\n"
#~ msgstr "Tilvalg:\n"

#~ msgid " -pass-exit-codes     Exit with highest error code from a phase\n"
#~ msgstr " -pass-exit-codes     Afslut med den højeste fejlkode fra en fase\n"

#~ msgid " --help          Display this information\n"
#~ msgstr " --help          Vis disse oplysninger\n"

#~ msgid " --target-help      Display target specific command line options\n"
#~ msgstr " --target-help      Vis målspecifikke kommandolinjetilvalg\n"

#~ msgid " (Use '-v --help' to display command line options of sub-processes)\n"
#~ msgstr " (benyt '-v --help' for at vise kommandolinjetilvalg for underprocesser)\n"

#~ msgid " -dumpspecs        Display all of the built in spec strings\n"
#~ msgstr " -dumpspecs        Vis alle de indbyggede specifikationsstrenge\n"

#~ msgid " -dumpversion       Display the version of the compiler\n"
#~ msgstr " -dumpversion       Vis versionsnummeret af oversætteren\n"

#~ msgid " -dumpmachine       Display the compiler's target processor\n"
#~ msgstr " -dumpmachine       Vis oversætterens målprocessor\n"

#~ msgid " -print-search-dirs    Display the directories in the compiler's search path\n"
#~ msgstr " -print-search-dirs    Vis katalogerne i oversætterens søgesti\n"

#~ msgid " -print-libgcc-file-name Display the name of the compiler's companion library\n"
#~ msgstr " -print-libgcc-file-name Vis navnet på oversætterens tilhørende bibliotek\n"

#~ msgid " -print-file-name=<lib>  Display the full path to library <lib>\n"
#~ msgstr " -print-file-name=<bibl> Vis den komplette sti til biblioteket <bibl>\n"

#~ msgid " -print-prog-name=<prog> Display the full path to compiler component <prog>\n"
#~ msgstr " -print-prog-name=<prog> Vis den komplette sti til oversætterkomponenten <prog>\n"

#~ msgid " -print-multi-directory  Display the root directory for versions of libgcc\n"
#~ msgstr " -print-multi-directory  Vis rodkataloget for versioner af libgcc\n"

#~ msgid ""
#~ " -print-multi-lib     Display the mapping between command line options and\n"
#~ "              multiple library search directories\n"
#~ msgstr ""
#~ " -print-multi-lib     Vis afbildningen mellem kommandolinjetilvalg og\n"
#~ "              flere bibliotekssøgekataloger\n"

#~ msgid " -print-multi-os-directory Display the relative path to OS libraries\n"
#~ msgstr " -print-multi-os-directory Vis den relative sti for OS-biblioteker\n"

#~ msgid " -Wa,<options>      Pass comma-separated <options> on to the assembler\n"
#~ msgstr " -Wa,<tilvalg>      Videregiv komma-adskilte <tilvalg> til maskinkodeoversætteren\n"

#~ msgid " -Wp,<options>      Pass comma-separated <options> on to the preprocessor\n"
#~ msgstr " -Wp,<tilvalg>      Videregiv komma-adskilte <tilvalg> til præprocessoren\n"

#~ msgid " -Wl,<options>      Pass comma-separated <options> on to the linker\n"
#~ msgstr " -Wl,<tilvalg>      Videregiv komma-adskilte <tilvalg> til sammenkæderen\n"

#~ msgid " -Xlinker <arg>      Pass <arg> on to the linker\n"
#~ msgstr " -Xlinker <para>     Videregiv <para> til sammenkæderen\n"

#~ msgid " -save-temps       Do not delete intermediate files\n"
#~ msgstr " -save-temps       Slet ikke midlertidige filer\n"

#~ msgid " -pipe          Use pipes rather than intermediate files\n"
#~ msgstr " -pipe          Brug datakanaler i stedet for midlertidige filer\n"

#~ msgid " -time          Time the execution of each subprocess\n"
#~ msgstr " -time          Tag tid på udførslen af hver underproces\n"

#~ msgid " -specs=<file>      Override built-in specs with the contents of <file>\n"
#~ msgstr " -specs=<fil>       Overskriv indbyggede specifikationer med indholdet af <fil>\n"

#~ msgid " -std=<standard>     Assume that the input sources are for <standard>\n"
#~ msgstr " -std=<standard>     Antag at inddatakildekoden er skrevet til <standard>\n"

#~ msgid " -B <directory>      Add <directory> to the compiler's search paths\n"
#~ msgstr " -B <katalog>       Tilføj katalog til oversætterens søgestier\n"

#~ msgid " -b <machine>       Run gcc for target <machine>, if installed\n"
#~ msgstr " -b <maskine>       Kør GCC til målet <maskine>, hvis installeret\n"

#~ msgid " -V <version>       Run gcc version number <version>, if installed\n"
#~ msgstr " -V <version>       Kør GCC med versionsnummeret <version>, hvis installeret\n"

#~ msgid " -v            Display the programs invoked by the compiler\n"
#~ msgstr " -v            Vis de programmer der startes af oversætteren\n"

#~ msgid " -###           Like -v but options quoted and commands not executed\n"
#~ msgstr ""
#~ " -###           Som '-v', men tilvalg anbringes i anførselstegn\n"
#~ "              og kommandoerne udføres ikke\n"

#~ msgid " -E            Preprocess only; do not compile, assemble or link\n"
#~ msgstr " -E            Forbehandl kun; oversæt og sammenkæd ikke\n"

#~ msgid " -S            Compile only; do not assemble or link\n"
#~ msgstr " -S            Oversæt kun; maskinekodeoversæt og sammenkæd ikke\n"

#~ msgid " -c            Compile and assemble, but do not link\n"
#~ msgstr " -c            Oversæt, også til maskinkode, men sammenkæd ikke\n"

#~ msgid " -o <file>        Place the output into <file>\n"
#~ msgstr " -o <fil>         Anbring uddataene i <fil>\n"

#~ msgid ""
#~ " -x <language>      Specify the language of the following input files\n"
#~ "              Permissible languages include: c c++ assembler none\n"
#~ "              'none' means revert to the default behavior of\n"
#~ "              guessing the language based on the file's extension\n"
#~ msgstr ""
#~ " -x <sprog>        Angiv sproget for de følgende inddatafiler.\n"
#~ "              Tilladte sprog inkluderer: c c++ assembler none\n"
#~ "              'none' betyder at standardopførslen med at gætte\n"
#~ "              sproget på filendelsen udføres\n"

#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "Options starting with -g, -f, -m, -O, -W, or --param are automatically\n"
#~ " passed on to the various sub-processes invoked by %s. In order to pass\n"
#~ " other options on to these processes the -W<letter> options must be used.\n"
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "Tilvalg der begynder med -g, -f, -m, -O, -W eller --param bliver automatisk\n"
#~ " givet videre til de forskellige underprocesser som %s starter. For at\n"
#~ " videregive andre indstillinger til disse processer kan tilvalg på formen\n"
#~ " '-W<bogstav>' bruges.\n"

#~ msgid "`-%c' option must have argument"
#~ msgstr "tilvalget '-%c' skal have en parameter"

#~ msgid "couldn't run `%s': %s"
#~ msgstr "kunne ikke køre '%s': %s"

#~ msgid "%s (GCC) %s\n"
#~ msgstr "%s (GCC) %s\n"

#~ msgid "Copyright (C) 2003 Free Software Foundation, Inc.\n"
#~ msgstr "Copyright © 2003 Free Software Foundation, Inc.\n"

#~ msgid ""
#~ "This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
#~ "warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
#~ "\n"
#~ msgstr ""
#~ "Dette er et frit program; se kildekoden for kopieringsbetingelser. Der er\n"
#~ "INGEN garanti; ikke engang for SALGBARHED eller BRUGBARHED TIL NOGET FORMÅL.\n"

#~ msgid "argument to `-Xlinker' is missing"
#~ msgstr "der mangler en parameter til '-Xlinker'"

#~ msgid "argument to `-l' is missing"
#~ msgstr "der mangler en parameter til '-l'"

#~ msgid "argument to `-specs' is missing"
#~ msgstr "der mangler en parameter til '-specs'"

#~ msgid "argument to `-specs=' is missing"
#~ msgstr "der mangler en parameter til '-specs='"

#~ msgid "`-%c' must come at the start of the command line"
#~ msgstr "'-%c' skal være i begyndelsen af kommandolinjen"

#~ msgid "argument to `-B' is missing"
#~ msgstr "der mangler en parameter til '-B'"

#~ msgid "cannot specify -o with -c or -S and multiple compilations"
#~ msgstr "kan ikke angive -o med -c eller -S og flere oversættelser"

#~ msgid "warning: -pipe ignored because -save-temps specified"
#~ msgstr "advarsel: -pipe ignoreret fordi -save-temps er angivet"

#~ msgid "warning: -pipe ignored because -time specified"
#~ msgstr "advarsel: -pipe ignoreret fordi -time er angivet"

#~ msgid "argument to `-x' is missing"
#~ msgstr "der mangler en parameter til '-x'"

#~ msgid "argument to `-%s' is missing"
#~ msgstr "der mangler en parameter til '-%s'"

#~ msgid "warning: `-x %s' after last input file has no effect"
#~ msgstr "advarsel: '-x %s' efter den sidste inddatafil har ingen effekt"

#~ msgid "invalid specification! Bug in cc"
#~ msgstr "ugyldig specifikation! Fejl i cc."

#~ msgid "%s\n"
#~ msgstr "%s\n"

#~ msgid "spec failure: '%%*' has not been initialized by pattern match"
#~ msgstr "specifikationsfejl: '%%*' er ikke blevet klargjort af mønstersøgning"

#~ msgid "warning: use of obsolete %%[ operator in specs"
#~ msgstr "advarsel: forældet '%%['-operator benyttet i specifikationer"

#~ msgid "Processing spec %c%s%c, which is '%s'\n"
#~ msgstr "Behandler specifikation %c%s%c, som er '%s'\n"

#~ msgid "spec failure: unrecognized spec option '%c'"
#~ msgstr "specifikationsfejl: ukendt specifikationstilvalg '%c'"

#~ msgid "unknown spec function `%s'"
#~ msgstr "ukendt specifikationsfunktion '%s'"

#~ msgid "error in args to spec function `%s'"
#~ msgstr "fejl i parametre til specifikationsfunktion '%s'"

#~ msgid "malformed spec function name"
#~ msgstr "forkert udformet specifikationsfunktionsnavn"

#~ msgid "no arguments for spec function"
#~ msgstr "ingen parametre til specifikationsfunktion"

#~ msgid "malformed spec function arguments"
#~ msgstr "forkert udformede specifikationsfunktionsparametre"

#~ msgid "mismatched braces in specs"
#~ msgstr "uafbalancerede krøllede paranteser i specifikationer"

#~ msgid "unrecognized option `-%s'"
#~ msgstr "ukendt tilvalg '-%s'"

#~ msgid "install: %s%s\n"
#~ msgstr "installering: %s%s\n"

#~ msgid "programs: %s\n"
#~ msgstr "programmer: %s\n"

#~ msgid "libraries: %s\n"
#~ msgstr "biblioteker: %s\n"

#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "For bug reporting instructions, please see:\n"
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "For fejlrapporteringsinstruktioner, se:\n"

#~ msgid "Configured with: %s\n"
#~ msgstr "Konfigureret med: %s\n"

#~ msgid "Thread model: %s\n"
#~ msgstr "Trådmodel: %s\n"

#~ msgid "gcc version %s\n"
#~ msgstr "GCC version %s\n"

#~ msgid "gcc driver version %s executing gcc version %s\n"
#~ msgstr "GCC-styringsprogram version %s kører GCCc version %s\n"

#~ msgid "no input files"
#~ msgstr "ingen inddatafiler"

#~ msgid "%s: %s compiler not installed on this system"
#~ msgstr "%s: %s-oversætter ikke installeret på dette system"

#~ msgid "%s: linker input file unused because linking not done"
#~ msgstr "%s: sammenkæderinddatafil ikke benyttet eftersom sammenkædning ikke blev foretaget"

#~ msgid "language %s not recognized"
#~ msgstr "sproget %s ikke genkendt"

#~ msgid "internal gcc abort"
#~ msgstr "intern GCC-afbrydelse"

#~ msgid "Internal gcov abort.\n"
#~ msgstr "Intern gcov afbrydelse.\n"

#~ msgid ""
#~ "Usage: gcov [OPTION]... SOURCEFILE\n"
#~ "\n"
#~ msgstr ""
#~ "Brug: gcov [TILVALG]... KILDEFIL\n"
#~ "\n"

#~ msgid ""
#~ "Print code coverage information.\n"
#~ "\n"
#~ msgstr ""
#~ "Udskriv kodedækningsoplysninger.\n"
#~ "\n"

#~ msgid " -h, --help           Print this help, then exit\n"
#~ msgstr " -h, --help           Udskriv denne hjælp og afslut\n"

#~ msgid " -v, --version          Print version number, then exit\n"
#~ msgstr " -v, --version          Udskriv versionsnummeret og afslut\n"

#~ msgid " -b, --branch-probabilities   Include branch probabilities in output\n"
#~ msgstr " -b, --branch-probabilities   Medtag forgreningssandsynligheder i uddata\n"

#~ msgid ""
#~ " -c, --branch-counts       Given counts of branches taken\n"
#~ "                  rather than percentages\n"
#~ msgstr " -c, --branch-counts       Antal forgreninger taget i stedet for procenter\n"

#~ msgid " -n, --no-output         Do not create an output file\n"
#~ msgstr " -n, --no-output         Opret ikke en uddatafil\n"

#~ msgid ""
#~ " -l, --long-file-names      Use long output file names for included\n"
#~ "                  source files\n"
#~ msgstr " -l, --long-file-names      Brug lange filnavne til inkluderede kildefiler\n"

#~ msgid " -f, --function-summaries    Output summaries for each function\n"
#~ msgstr " -f, --function-summaries    Udskriv sammendrag for hver funktion\n"

#~ msgid " -o, --object-directory DIR|FILE Search for object files in DIR or called FILE\n"
#~ msgstr " -o, --object-directory KAT|FIL Søg efter objektfiler i KAT eller kaldt FIL\n"

#~ msgid " -p, --preserve-paths      Preserve all pathname components\n"
#~ msgstr " -p, --preserve-paths      Bevar alle stinavnskomponenter\n"

#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "For bug reporting instructions, please see:\n"
#~ "%s.\n"
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "For fejlrapporteringsinstruktioner, se:\n"
#~ "%s.\n"

#~ msgid "gcov (GCC) %s\n"
#~ msgstr "gcov (GCC) %s\n"

#~ msgid "Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.\n"
#~ msgstr "Copyright © 2001 Free Software Foundation, Inc.\n"

#~ msgid "Could not open basic block file %s.\n"
#~ msgstr "Kunne ikke åbne basisblokfilen %s.\n"

#~ msgid "Could not open program flow graph file %s.\n"
#~ msgstr "Kunne ikke åbne programstrømsgraffilen %s.\n"

#~ msgid "Could not open data file %s.\n"
#~ msgstr "Kunne ikke åbne datafilen %s.\n"

#~ msgid "Assuming that all execution counts are zero.\n"
#~ msgstr "Antager at alle kørselstællere er nul.\n"

#~ msgid "No executable code associated with file %s.\n"
#~ msgstr "Ingen kørbar kode associeret med filen %s.\n"

#~ msgid "%s of %d lines executed in %s %s\n"
#~ msgstr "%s af %d linjer udført i %s %s\n"

#~ msgid "No executable lines in %s %s\n"
#~ msgstr "Ingen kørbare linjer i %s %s\n"

#~ msgid "%s of %d branches executed in %s %s\n"
#~ msgstr "%s af %d forgreninger udført i %s %s\n"

#~ msgid "%s of %d branches taken at least once in %s %s\n"
#~ msgstr "%s af %d forgreninger valgt mindst én gang i %s %s\n"

#~ msgid "No branches in %s %s\n"
#~ msgstr "Ingen forgreninger i %s %s\n"

#~ msgid "%s of %d calls executed in %s %s\n"
#~ msgstr "%s af %d kald udført i %s %s\n"

#~ msgid "No calls in %s %s\n"
#~ msgstr "Ingen kald i %s %s\n"

#~ msgid "didn't use all bb entries of graph, function %s\n"
#~ msgstr "brugte ikke alle grafens basisblokelementer, funktion %s\n"

#~ msgid "block_num = %ld, num_blocks = %d\n"
#~ msgstr "block_num = %ld, num_blocks = %d\n"

#~ msgid "ERROR: unexpected line number %ld\n"
#~ msgstr "Fejl: uventet linjenummer %ld\n"

#~ msgid "ERROR: too many basic blocks in function %s\n"
#~ msgstr "Fejl: for mange basisblokke i funktionen %s\n"

#~ msgid "ERROR: out of range line number in function %s\n"
#~ msgstr "Fejl: linjenummer uden for det gyldige interval i funktionen %s\n"

#~ msgid "Could not open source file %s.\n"
#~ msgstr "Kunne ikke åbne kildefilen %s.\n"

#~ msgid "Warning: source file %s is newer than %s\n"
#~ msgstr "Advarsel: kildefil %s er nyere end %s\n"

#~ msgid "Unexpected EOF while reading source file %s.\n"
#~ msgstr "Stødt på slutningen af kildefilen %s tidligere end forventet.\n"

#~ msgid "call  %2d never executed\n"
#~ msgstr "kald %2d aldrig udført\n"

#~ msgid "call  %2d returns %s\n"
#~ msgstr "kald %2d returnerer %s\n"

#~ msgid "branch %2d never executed\n"
#~ msgstr "forgrening %2d aldrig udført\n"

#~ msgid "branch %2d taken %s\n"
#~ msgstr "forgrening %2d valgt %s\n"

#~ msgid "Creating %s.\n"
#~ msgstr "Opretter %s.\n"

#~ msgid "Error writing output file %s.\n"
#~ msgstr "Fejl ved skrivning af uddatafilen %s.\n"

#~ msgid "Could not open output file %s.\n"
#~ msgstr "Kunne ikke åbne uddatafilen %s.\n"

#~ msgid "GCSE disabled: %d > 1000 basic blocks and %d >= 20 edges/basic block"
#~ msgstr "GCSE deaktiveret: %d > 1000 basisblokke og %d >= 20 kanter/basisblok"

#~ msgid "GCSE disabled: %d basic blocks and %d registers"
#~ msgstr "GCSE deaktiveret: %d basisblokke og %d registre"

#~ msgid "Name `%s' contains quotes"
#~ msgstr "Navnet '%s' indeholder citationstegn"

#~ msgid "invalid string `%s' in define_cpu_unit"
#~ msgstr "ugyldig streng '%s' i define_cpu_unit"

#~ msgid "invalid string `%s' in define_query_cpu_unit"
#~ msgstr "ugyldig streng '%s' i define_query_cpu_unit"

#~ msgid "invalid string `%s' in define_bypass"
#~ msgstr "ugyldig streng '%s' i define_bypass"

#~ msgid "invalid first string `%s' in exclusion_set"
#~ msgstr "ugyldig første streng '%s' i exclusion_set"

#~ msgid "invalid second string `%s' in exclusion_set"
#~ msgstr "ugyldig anden streng '%s' i exclusion_set"

#~ msgid "invalid first string `%s' in presence_set"
#~ msgstr "ugyldig første streng '%s' i presence_set"

#~ msgid "invalid second string `%s' in presence_set"
#~ msgstr "ugyldig anden streng '%s' i presence_set"

#~ msgid "invalid first string `%s' in absence_set"
#~ msgstr "ugyldig første streng '%s' i absence_set"

#~ msgid "invalid second string `%s' in absence_set"
#~ msgstr "ugyldig anden streng '%s' i absence_set"

#~ msgid "invalid string `%s' in define_automaton"
#~ msgstr "ugyldig streng '%s' i define_automaton"

#~ msgid "invalid option `%s' in automata_option"
#~ msgstr "ugyldigt tilvalg '%s' i automata_option"

#~ msgid "garbage after ) in reservation `%s'"
#~ msgstr "ragelse efter ) i reservering '%s'"

#~ msgid "invalid `%s' in reservation `%s'"
#~ msgstr "ugyldig '%s' i reservering '%s'"

#~ msgid "repetition `%s' <= 1 in reservation `%s'"
#~ msgstr "gentagelse '%s' <= 1 i reservering '%s'"

#~ msgid "unit `%s' in exclusion is not declared"
#~ msgstr "enhed '%s' i ekskludering er ikke erklæret"

#~ msgid "`%s' in exclusion is not unit"
#~ msgstr "'%s' i ekskludering er ikke enhed"

#~ msgid "unit `%s' excludes itself"
#~ msgstr "enheden '%s' ekskluderer sig selv"

#~ msgid "units `%s' and `%s' in exclusion set belong to different automata"
#~ msgstr "enhederne '%s' og '%s' i ekskluderingsmængde tilhører forskellige automater"

#~ msgid "unit `%s' excludes and requires presence of `%s'"
#~ msgstr "enheden '%s' ekskluderer og kræver tilstedeværelse af '%s'"

#~ msgid "unit `%s' requires absence and presence of `%s'"
#~ msgstr "enheden '%s' kræver tilstedeværelse og fravær af '%s'"

#~ msgid "repeated declaration of automaton `%s'"
#~ msgstr "gentaget erklæring af automaten '%s'"

#~ msgid "define_insn_reservation `%s' has negative latency time"
#~ msgstr "define_insn_reservation '%s' har negativ ventetid"

#~ msgid "`%s' is already used as insn reservation name"
#~ msgstr "`%s' bliver allerede benyttet som instruktionsreserveringsnavn"

#~ msgid "define_bypass `%s - %s' has negative latency time"
#~ msgstr "define_bypass '%s - %s' har negativ ventetid"

#~ msgid "automaton `%s' is not declared"
#~ msgstr "automaten '%s' er ikke erklæret"

#~ msgid "define_unit `%s' without automaton when one defined"
#~ msgstr "define_unit '%s' uden automat når en er defineret"

#~ msgid "`%s' is declared as cpu unit"
#~ msgstr "'%s' er erklæret som CPU-enhed"

#~ msgid "`%s' is declared as cpu reservation"
#~ msgstr "'%s' er erklæret som CPU-reservering"

#~ msgid "repeated declaration of unit `%s'"
#~ msgstr "gentaget erklæring af enheden '%s'"

#~ msgid "repeated declaration of reservation `%s'"
#~ msgstr "gentaget erklæring af reserveringen '%s'"

#~ msgid "there is no insn reservation `%s'"
#~ msgstr "der er ingen instruktionsreservering '%s'"

#~ msgid "the same bypass `%s - %s' is already defined"
#~ msgstr "den samme videreledning '%s - %s' er allerede defineret"

#~ msgid "bypass `%s - %s' is already defined"
#~ msgstr "videreledning '%s - %s' er allerede defineret"

#~ msgid "automaton `%s' is not used"
#~ msgstr "automat '%s' bliver ikke benyttet"

#~ msgid "undeclared unit or reservation `%s'"
#~ msgstr "ikke-erklæret enhed eller reservering '%s'"

#~ msgid "unit `%s' is not used"
#~ msgstr "enhed '%s' bliver ikke benyttet"

#~ msgid "reservation `%s' is not used"
#~ msgstr "reservering '%s' bliver ikke benyttet"

#~ msgid "cycle in definition of reservation `%s'"
#~ msgstr "cyklus i definering af reservering '%s'"

#~ msgid "Units `%s' and `%s' should be in the same automaton"
#~ msgstr "Enhederne '%s' og '%s' skal være i den samme automat"

#~ msgid "-split has no argument."
#~ msgstr "-split uden parametre"

#~ msgid "option `-split' has not been implemented yet\n"
#~ msgstr "tilvalget '-split' understøttes ikke endnu\n"

#~ msgid "Automaton `%s': Insn `%s' will never be issued"
#~ msgstr "Automat '%s': instruktion '%s' vil aldrig blive udført"

#~ msgid "Insn `%s' will never be issued"
#~ msgstr "Instruktion '%s' vil aldrig blive udført"

#~ msgid "Errors in DFA description"
#~ msgstr "Fejl i DFA-beskrivelse"

#~ msgid "Error in writing DFA description file %s"
#~ msgstr "Fejl ved skrivning af DFA-beskrivelsesfil %s"

#~ msgid "No input file name."
#~ msgstr "Intet inddatafilnavn."

#~ msgid "can't open %s"
#~ msgstr "kan ikke åbne %s"

#~ msgid "fix_sched_param: unknown param: %s"
#~ msgstr "fix_sched_param: ukendt parameter: %s"

#~ msgid "function cannot be inline"
#~ msgstr "funktion kan ikke indbygges"

#~ msgid "varargs function cannot be inline"
#~ msgstr "funktion med variabel parameterliste kan ikke indbygges"

#~ msgid "function using alloca cannot be inline"
#~ msgstr "funktion der bruger alloca, kan ikke indbygges"

#~ msgid "function using setjmp cannot be inline"
#~ msgstr "funktion der bruger setjmp, kan ikke indbygges"

#~ msgid "function uses __builtin_eh_return"
#~ msgstr "funktionen bruger __builtin_eh_return"

#~ msgid "function with nested functions cannot be inline"
#~ msgstr "funktion med indlejrede funktioner kan ikke indbygges"

#~ msgid "function with label addresses used in initializers cannot inline"
#~ msgstr "funktion hvor etiketadresser benyttes i klargøringer, kan ikke indbygges"

#~ msgid "function too large to be inline"
#~ msgstr "funktionen er for stor til at blive indbygget"

#~ msgid "no prototype, and parameter address used; cannot be inline"
#~ msgstr "ingen prototype, og parameteradressen benyttes; kan ikke indbygges"

#~ msgid "inline functions not supported for this return value type"
#~ msgstr "integrerede funktioner understøttes ikke for denne returværditype"

#~ msgid "function with varying-size return value cannot be inline"
#~ msgstr "funktioner med returværdier af varierende størrelse kan ikke indbygges"

#~ msgid "function with varying-size parameter cannot be inline"
#~ msgstr "funktioner med parametre af varierende størrelse kan ikke indbygges"

#~ msgid "function with transparent unit parameter cannot be inline"
#~ msgstr "funktioner med gennemsigtig union-parameter kan ikke indbygges"

#~ msgid "function with computed jump cannot inline"
#~ msgstr "funktioner med beregnede spring kan ikke indbygges"

#~ msgid "function with nonlocal goto cannot be inline"
#~ msgstr "funktioner med ikke-lokale goto'er kan ikke indbygges"

#~ msgid "function with target specific attribute(s) cannot be inlined"
#~ msgstr "funktioner med målspecifikke egenskaber kan ikke indbygges"

#~ msgid "In file included from %s:%u"
#~ msgstr "I filen inkluderet af %s:%u"

#~ msgid ""
#~ ",\n"
#~ "         from %s:%u"
#~ msgstr ""
#~ ",\n"
#~ "          af %s:%u"

#~ msgid "invalid parameter `%s'"
#~ msgstr "ugyldig parameter '%s'"

#~ msgid "Profile does not match flowgraph of function %s (out of date?)"
#~ msgstr "Profil passer ikke til flowgraph af funktionen %s (forældet?)"

#~ msgid ".da file corrupted"
#~ msgstr ".da-fil ødelagt"

# 'prob' står for sandsynlighed
#~ msgid "corrupted profile info: prob for %d-%d thought to be %d"
#~ msgstr "ødelagte profilinfo: sandsynlighed for %d-%d menes at være %d"

#~ msgid "file %s not found, execution counts assumed to be zero"
#~ msgstr "filen %s ikke fundet, antager at kørselstællere er nul"

#~ msgid "%s: internal abort\n"
#~ msgstr "%s: intern afbrydelse\n"

#~ msgid "%s: error writing file `%s': %s\n"
#~ msgstr "%s: fejl ved skrivning til filen '%s': %s\n"

#~ msgid "%s: usage '%s [ -VqfnkN ] [ -i <istring> ] [ filename ... ]'\n"
#~ msgstr "%s: brug '%s [ -VqfnkN ] [ -i <istreng> ] [ filenavn ... ]'\n"

#~ msgid "%s: usage '%s [ -VqfnkNlgC ] [ -B <dirname> ] [ filename ... ]'\n"
#~ msgstr "%s: brug '%s [ -VqfnkNlgC ] [ -B <katalognavn> ] [ filnavn ... ]'\n"

#~ msgid "%s: warning: no read access for file `%s'\n"
#~ msgstr "%s: advarsel: ingen læseadgang til filen '%s'\n"

#~ msgid "%s: warning: no write access for file `%s'\n"
#~ msgstr "%s: advarsel: ingen skriveadgang til filen '%s'\n"

#~ msgid "%s: warning: no write access for dir containing `%s'\n"
#~ msgstr "%s: advarsel: ingen skriveadgang til kataloget der indeholder '%s'\n"

#~ msgid "%s: invalid file name: %s\n"
#~ msgstr "%s: ugyldigt filnavn: %s\n"

#~ msgid "%s: %s: can't get status: %s\n"
#~ msgstr "%s: %s: kan ikke finde ud af filens status: %s\n"

#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "%s: fatal error: aux info file corrupted at line %d\n"
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "%s: fatal fejl: hjælpeinformationsfilen er beskadiget ved linje %d\n"

#~ msgid "%s:%d: declaration of function `%s' takes different forms\n"
#~ msgstr "%s:%d: erklæringen af funktionen '%s' antager forskellige former\n"

#~ msgid "%s: compiling `%s'\n"
#~ msgstr "%s: oversætter '%s'\n"

#~ msgid "%s: wait: %s\n"
#~ msgstr "%s: vent: %s\n"

#~ msgid "%s: subprocess got fatal signal %d\n"
#~ msgstr "%s: underprocessen modtog fatalt signal %d\n"

#~ msgid "%s: %s exited with status %d\n"
#~ msgstr "%s: %s afsluttede med status %d\n"

#~ msgid "%s: warning: missing SYSCALLS file `%s'\n"
#~ msgstr "%s: advarsel: manglende SYSCALLS-fil '%s'\n"

#~ msgid "%s: can't read aux info file `%s': %s\n"
#~ msgstr "%s: kan ikke læse hjælpeinformationsfilen '%s': %s\n"

#~ msgid "%s: can't get status of aux info file `%s': %s\n"
#~ msgstr "%s: kan ikke få status for hjælpeinformationsfilen '%s': %s\n"

#~ msgid "%s: can't open aux info file `%s' for reading: %s\n"
#~ msgstr "%s: kan ikke åbne hjælpeinformationsfilen '%s' til at læse fra: %s\n"

#~ msgid "%s: error reading aux info file `%s': %s\n"
#~ msgstr "%s: fejl ved læsning af hjælpeinformationsfilen '%s': %s\n"

#~ msgid "%s: error closing aux info file `%s': %s\n"
#~ msgstr "%s: fejl ved lukning af hjælpeinformationsfilen '%s': %s\n"

#~ msgid "%s: can't delete aux info file `%s': %s\n"
#~ msgstr "%s: kan ikke slette hjælpeinformationsfilen '%s': %s\n"

#~ msgid "%s: can't delete file `%s': %s\n"
#~ msgstr "%s: kan ikke slette filen '%s': %s\n"

#~ msgid "%s: warning: can't rename file `%s' to `%s': %s\n"
#~ msgstr "%s: advarsel: kan ikke omdøbe filen '%s' til '%s': %s\n"

#~ msgid "%s: conflicting extern definitions of '%s'\n"
#~ msgstr "%s: modstridende eksterne definitioner af '%s'\n"

#~ msgid "%s: declarations of '%s' will not be converted\n"
#~ msgstr "%s: erklæringer af '%s' vil ikke blive omdannet\n"

#~ msgid "%s: conflict list for '%s' follows:\n"
#~ msgstr "%s: modstridene for '%s' følger:\n"

#~ msgid "%s: warning: using formals list from %s(%d) for function `%s'\n"
#~ msgstr "%s: advarsel: bruger parameterlisten fra %s(%d) til funktionen '%s'\n"

#~ msgid "%s: %d: `%s' used but missing from SYSCALLS\n"
#~ msgstr "%s: %d: '%s' benyttet, men mangler i SYSCALLS\n"

#~ msgid "%s: %d: warning: no extern definition for `%s'\n"
#~ msgstr "%s: %d: advarsel: ingen ekstern definition af '%s'\n"

#~ msgid "%s: warning: no static definition for `%s' in file `%s'\n"
#~ msgstr "%s: advarsel: ingen statisk definition af '%s' i filen '%s'\n"

#~ msgid "%s: multiple static defs of `%s' in file `%s'\n"
#~ msgstr "%s: flere statiske definitioner af '%s' i filen '%s'\n"

#~ msgid "%s: %d: warning: source too confusing\n"
#~ msgstr "%s: %d: advarsel: koden er for forvirrende\n"

#~ msgid "%s: %d: warning: varargs function declaration not converted\n"
#~ msgstr "%s: %d: advarsel: funktionserklæring med variabel parameterliste er ikke omdannet\n"

#~ msgid "%s: declaration of function `%s' not converted\n"
#~ msgstr "%s: erklæringen af funktionen '%s' er ikke omdannet\n"

#~ msgid "%s: warning: too many parameter lists in declaration of `%s'\n"
#~ msgstr "%s: advarsel: for mange parameterlister i erklæringen af '%s'\n"

#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "%s: warning: too few parameter lists in declaration of `%s'\n"
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "%s: advarsel: for få parameterlister i erklæringen af '%s'\n"

#~ msgid "%s: %d: warning: found `%s' but expected `%s'\n"
#~ msgstr "%s: %d: advarsel: fandt '%s', men forventede '%s'\n"

#~ msgid "%s: local declaration for function `%s' not inserted\n"
#~ msgstr "%s: den lokale erklæring af funktionen '%s' er ikke indsat\n"

#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "%s: %d: warning: can't add declaration of `%s' into macro call\n"
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "%s: %d: advarsel: kan ikke tilføje erklæringen af '%s' i makrokald\n"

#~ msgid "%s: global declarations for file `%s' not inserted\n"
#~ msgstr "%s: globale erklæringer for filen '%s' er ikke indsat\n"

#~ msgid "%s: definition of function `%s' not converted\n"
#~ msgstr "%s: definitionen af funktionen '%s' er ikke omdannet\n"

#~ msgid "%s: %d: warning: definition of %s not converted\n"
#~ msgstr "%s: %d: advarsel: definitionen af '%s' er ikke omdannet\n"

#~ msgid "%s: found definition of `%s' at %s(%d)\n"
#~ msgstr "%s: fandt definitionen af '%s' ved %s(%d)\n"

#~ msgid "%s: %d: warning: `%s' excluded by preprocessing\n"
#~ msgstr "%s: %d: advarsel: '%s' ekskluderet af forbehandlingen\n"

#~ msgid "%s: function definition not converted\n"
#~ msgstr "%s: funktionsdefinitionen er ikke omdannet\n"

#~ msgid "%s: `%s' not converted\n"
#~ msgstr "%s: '%s' ikke omdannet\n"

#~ msgid "%s: would convert file `%s'\n"
#~ msgstr "%s: ville omdanne filen '%s'\n"

#~ msgid "%s: converting file `%s'\n"
#~ msgstr "%s: omdanner filen '%s'\n"

#~ msgid "%s: can't get status for file `%s': %s\n"
#~ msgstr "%s: kan ikke få status for filen '%s': %s\n"

#~ msgid "%s: can't open file `%s' for reading: %s\n"
#~ msgstr "%s: kan ikke åbne filen '%s' til at læse fra: %s\n"

#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "%s: error reading input file `%s': %s\n"
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "%s: fejl ved læsning af inddatafilen '%s': %s\n"

#~ msgid "%s: can't create/open clean file `%s': %s\n"
#~ msgstr "%s: kan ikke oprette/åbne oprydningsfilen '%s': %s\n"

#~ msgid "%s: warning: file `%s' already saved in `%s'\n"
#~ msgstr "%s: advarsel: filen '%s' er allerede gemt i '%s'\n"

#~ msgid "%s: can't link file `%s' to `%s': %s\n"
#~ msgstr "%s: kan ikke kæde filen '%s' sammen med '%s': %s\n"

#~ msgid "%s: can't create/open output file `%s': %s\n"
#~ msgstr "%s: kan ikke oprette/åbne uddatafilen '%s': %s\n"

#~ msgid "%s: can't change mode of file `%s': %s\n"
#~ msgstr "%s: kan ikke ændre tilstanden af filen '%s': '%s'\n"

#~ msgid "%s: cannot get working directory: %s\n"
#~ msgstr "%s: kan ikke få fat i arbejdskataloget: %s\n"

#~ msgid "%s: input file names must have .c suffixes: %s\n"
#~ msgstr "%s: inddatafilnavn skal have '.c'-endelser: %s\n"

#~ msgid "Didn't find a coloring.\n"
#~ msgstr "Kunne ikke finde en farvning.\n"

#~ msgid "output constraint %d must specify a single register"
#~ msgstr "uddatabegrænsning %d skal angive et enkelt register"

#~ msgid "output constraint %d cannot be specified together with \"%s\" clobber"
#~ msgstr "uddatabegrænsning %d kan ikke angives samtidig med overskrivning af \"%s\""

#~ msgid "output regs must be grouped at top of stack"
#~ msgstr "uddataregistre skal grupperes i toppen af stakken"

#~ msgid "implicitly popped regs must be grouped at top of stack"
#~ msgstr "implicit aflæste registre skal grupperes i toppen af stakken"

#~ msgid "output operand %d must use `&' constraint"
#~ msgstr "uddataoperand %d skal bruge begrænsningen '&'"

#~ msgid "can't use '%s' as a %s register"
#~ msgstr "kan ikke bruge '%s' som et %s-register"

#~ msgid "unknown register name: %s"
#~ msgstr "ukendt registernavn: %s"

#~ msgid "global register variable follows a function definition"
#~ msgstr "en global registervariabel følger en funktionsdefinition"

#~ msgid "register used for two global register variables"
#~ msgstr "register brugt til to globale registervariabler"

#~ msgid "call-clobbered register used for global register variable"
#~ msgstr "kaldeoverskrevet register brugt til global registervariabel"

#~ msgid "validate_value_data: [%u] Bad next_regno for empty chain (%u)"
#~ msgstr "validate_value_data: [%u] Ugyldig next_regno til tom kæde (%u)"

#~ msgid "validate_value_data: Loop in regno chain (%u)"
#~ msgstr "validate_value_data: Løkke i registertalskæde (%u)"

#~ msgid "validate_value_data: [%u] Bad oldest_regno (%u)"
#~ msgstr "validate_value_data: [%u] Ugyldig oldest_regno (%u)"

#~ msgid "validate_value_data: [%u] Non-empty reg in chain (%s %u %i)"
#~ msgstr "validate_value_data: [%u] Ikke-tomt register i kæde (%s %u %i)"

#~ msgid "cannot reload integer constant operand in `asm'"
#~ msgstr "kan ikke genindlæse heltalskonstantoperand i 'asm'"

#~ msgid "impossible register constraint in `asm'"
#~ msgstr "umulig registerbegrænsing i 'asm'"

#~ msgid "`&' constraint used with no register class"
#~ msgstr "'&'-begrænsning brugt uden registerklasse"

#~ msgid "unable to generate reloads for:"
#~ msgstr "kunne ikke generere genindlæsninger for:"

#~ msgid "inconsistent operand constraints in an `asm'"
#~ msgstr "inkonsistente operandbegræsninger i 'asm'"

#~ msgid "frame size too large for reliable stack checking"
#~ msgstr "rammestørrelse for stor til pålidelig stakkontrol"

#~ msgid "try reducing the number of local variables"
#~ msgstr "forsøg at reducere antallet af lokale variable"

#~ msgid "can't find a register in class `%s' while reloading `asm'"
#~ msgstr "kan ikke finde et register i klassen '%s' ved genindlæsning af 'asm'"

#~ msgid "unable to find a register to spill in class `%s'"
#~ msgstr "kan ikke finde et register at bortødsle i klassen '%s'"

#~ msgid "this is the insn:"
#~ msgstr "dette er instruktionen:"

#~ msgid "`asm' operand requires impossible reload"
#~ msgstr "'asm'-operand kræver umulig genindlæsning"

#~ msgid "could not find a spill register"
#~ msgstr "kunne ikke finde et register at bortødsle"

#~ msgid "`asm' operand constraint incompatible with operand size"
#~ msgstr "'asm'-operandbegrænsning ikke forenelig med operandstørrelse"

#~ msgid "VOIDmode on an output"
#~ msgstr "VOID-tilstand ved uddata"

#~ msgid "output operand is constant in `asm'"
#~ msgstr "uddataoperand er konstant i 'asm'"

#~ msgid "unrecognizable insn:"
#~ msgstr "ukendt instruktion:"

#~ msgid "insn does not satisfy its constraints:"
#~ msgstr "instruktion tilfredsstiller ikke sine begrænsninger:"

#~ msgid "RTL check: access of elt %d of `%s' with last elt %d in %s, at %s:%d"
#~ msgstr "RTL-kontrol: tilgang til udtrykstræ %d fra '%s' med sidste udtrykstræ %d i %s, ved %s:%d"

#~ msgid "RTL check: expected elt %d type '%c', have '%c' (rtx %s) in %s, at %s:%d"
#~ msgstr "RTL-kontrol: forventede udtrykstræ %d type '%c', har '%c' (registeroverførselsudtryk %s) i %s, ved %s:%d"

#~ msgid "RTL check: expected elt %d type '%c' or '%c', have '%c' (rtx %s) in %s, at %s:%d"
#~ msgstr "RTL-kontrol: forventede udtrykstræ %d type '%c' eller '%c', har '%c' (registeroverførselsudtryk %s) i %s, ved %s:%d"

#~ msgid "RTL check: expected code `%s', have `%s' in %s, at %s:%d"
#~ msgstr "RTL-kontrol: forventede koden '%s', har '%s' i %s, ved %s:%d"

#~ msgid "RTL check: expected code `%s' or `%s', have `%s' in %s, at %s:%d"
#~ msgstr "RTL-kontrol: forventede koden '%s' eller '%s', har '%s' i %s, ved %s:%d"

#~ msgid "RTL check: access of elt %d of vector with last elt %d in %s, at %s:%d"
#~ msgstr "RTL-kontrol: tilgang til udtrykstræ %d af vektor hvis sidste udtrykstræ er %d i %s, ved %s:%d"

#~ msgid "RTL flag check: %s used with unexpected rtx code `%s' in %s, at %s:%d"
#~ msgstr "RTL-flagskontrol: %s benyttet med uventet rtx-kode '%s' i %s, ved %s:%d"

#~ msgid "jump to `%s' invalidly jumps into binding contour"
#~ msgstr "spring til '%s' rammer på ugyldig vis ind i bindingskontur"

#~ msgid "label `%s' used before containing binding contour"
#~ msgstr "etiket '%s' brugt før indholdende bindingskontur"

#~ msgid "output operand constraint lacks `='"
#~ msgstr "uddataoperandbegrænsning mangler '='"

#~ msgid "output constraint `%c' for operand %d is not at the beginning"
#~ msgstr "uddatabegrænsning '%c' for operanden %d er ikke ved begyndelsen"

#~ msgid "operand constraint contains incorrectly positioned '+' or '='"
#~ msgstr "operandbegrænsning indeholder forkert placeret '+' eller '='"

#~ msgid "`%%' constraint used with last operand"
#~ msgstr "'%%'-begrænsning brugt med sidste operand"

#~ msgid "matching constraint not valid in output operand"
#~ msgstr "begrænsningen er ikke gyldig for uddataoperanden"

#~ msgid "input operand constraint contains `%c'"
#~ msgstr "inddataoperandbegrænsningen indeholder '%c'"

#~ msgid "matching constraint references invalid operand number"
#~ msgstr "begrænsning refererer til et ugyldigt operandtal"

#~ msgid "invalid punctuation `%c' in constraint"
#~ msgstr "ugyldig punktuering '%c' i begrænsning"

#~ msgid "asm-specifier for variable `%s' conflicts with asm clobber list"
#~ msgstr "asm-anvisning for variablen '%s' strider mod asm-overskrivelsesliste"

#~ msgid "unknown register name `%s' in `asm'"
#~ msgstr "ukendt registernavn '%s' i 'asm'"

#~ msgid "more than %d operands in `asm'"
#~ msgstr "mere end %d operander i 'asm'"

#~ msgid "output number %d not directly addressable"
#~ msgstr "uddata nr. %d kan ikke adresseres direkte"

#~ msgid "asm operand %d probably doesn't match constraints"
#~ msgstr "'asm'-operand %d passer sandsynligvis ikke til begrænsninger"

#~ msgid "asm clobber conflict with output operand"
#~ msgstr "asm-overskrivelse er i modstrid med uddataoperander"

#~ msgid "asm clobber conflict with input operand"
#~ msgstr "asm-overskrivelse er i modstrid med inddataoperander"

#~ msgid "too many alternatives in `asm'"
#~ msgstr "for mange alternativer i 'asm'"

#~ msgid "operand constraints for `asm' differ in number of alternatives"
#~ msgstr "operandbegrænsninger til 'asm' har forskellige antal alternativer"

#~ msgid "duplicate asm operand name '%s'"
#~ msgstr "'asm'-operandnavnet '%s' optræder mere end én gang"

#~ msgid "missing close brace for named operand"
#~ msgstr "manglende afsluttende krøllet parantes til navngiven operand"

#~ msgid "undefined named operand '%s'"
#~ msgstr "ikkedefineret navngiven operand '%s'"

#~ msgid "unused variable `%s'"
#~ msgstr "ubrugt variabel '%s'"

#~ msgid "enumeration value `%s' not handled in switch"
#~ msgstr "enum-værdien '%s' håndteres ikke i switch-sætning"

#~ msgid "case value `%ld' not in enumerated type"
#~ msgstr "case-værdien '%ld' eksisterer ikke i enum-type"

#~ msgid "case value `%ld' not in enumerated type `%s'"
#~ msgstr "case-værdien '%ld' eksisterer ikke i enum-typen '%s'"

#~ msgid "switch missing default case"
#~ msgstr "switch-konstruktion mangler default"

#~ msgid "type size can't be explicitly evaluated"
#~ msgstr "det er ikke muligt eksplicit at finde typens størrelse"

#~ msgid "variable-size type declared outside of any function"
#~ msgstr "en type med en variabel størrelse er erklæret uden for en funktion"

#~ msgid "size of `%s' is %d bytes"
#~ msgstr "størrelsen af '%s' er %d byte"

#~ msgid "size of `%s' is larger than %d bytes"
#~ msgstr "størrelsen af '%s' er større end %d byte"

#~ msgid "packed attribute causes inefficient alignment for `%s'"
#~ msgstr "packed-egenskab forårsager ineffektiv justering af '%s'"

#~ msgid "packed attribute is unnecessary for `%s'"
#~ msgstr "packed-egenskab er unødvendig for '%s'"

#~ msgid "padding struct to align `%s'"
#~ msgstr "udfylder struct for at justere '%s'"

#~ msgid "padding struct size to alignment boundary"
#~ msgstr "udfylder struct-størrelse til justeringskant"

#~ msgid "packed attribute causes inefficient alignment"
#~ msgstr "packed-egenskab forårsager ineffektiv justering"

#~ msgid "packed attribute is unnecessary"
#~ msgstr "packed-egenskab er unødvendig"

#~ msgid "cannot timevar_pop '%s' when top of timevars stack is '%s'"
#~ msgstr "kan ikke udføre timevar_pop '%s' når toppen af timevars-stakken er '%s'"

#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "Execution times (seconds)\n"
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "Udførselstid (sekunder)\n"

#~ msgid " TOTAL         :"
#~ msgstr " TOTAL         :"

#~ msgid "time in %s: %ld.%06ld (%ld%%)\n"
#~ msgstr "tid i %s: %ld.%06ld (%ld%%)\n"

#~ msgid "collect: reading %s\n"
#~ msgstr "collect: læser %s\n"

#~ msgid "collect: recompiling %s\n"
#~ msgstr "collect: genoversætter '%s'\n"

# RETMIG: rigtigt?
#~ msgid "collect: tweaking %s in %s\n"
#~ msgstr "collect: presser %s i %s\n"

#~ msgid "collect: relinking\n"
#~ msgstr "collect: kæder sammen igen\n"

#~ msgid "ld returned %d exit status"
#~ msgstr "ld returnerede afslutningskoden %d"

#~ msgid "Generate debugging info in default format"
#~ msgstr "Generér fejlfindingsinfo i standardformat"

#~ msgid "Generate debugging info in default extended format"
#~ msgstr "Generér fejlfindingsinfo i udvidet standardformat"

#~ msgid "Generate STABS format debug info"
#~ msgstr "Generér fejlfindingsinfo i STABS-format"

#~ msgid "Generate extended STABS format debug info"
#~ msgstr "Generér fejlfindingsinfo i udvidet STABS-format"

#~ msgid "Generate DWARF-1 format debug info"
#~ msgstr "Generér fejlfindingsinfo i DWARF-1-format"

#~ msgid "Generate extended DWARF-1 format debug info"
#~ msgstr "Generér fejlfindingsinfo i udvidet DWARF-1-format"

#~ msgid "Generate DWARF-2 debug info"
#~ msgstr "Generér fejlfindingsinfo i DWARF-2-format"

#~ msgid "Generate XCOFF format debug info"
#~ msgstr "Generér fejlfindingsinfo i XCOFF-format"

#~ msgid "Generate extended XCOFF format debug info"
#~ msgstr "Generér fejlfindingsinfo i udvidet XCOFF-format"

#~ msgid "Generate COFF format debug info"
#~ msgstr "Generér fejlfindingsinfo i COFF-format"

#~ msgid "Generate VMS format debug info"
#~ msgstr "Generér fejlfindingsinfo i VMS-format"

#~ msgid "Perform DWARF2 duplicate elimination"
#~ msgstr "Udfør DWARF2-eliminering af dubletter"

#~ msgid "Do not store floats in registers"
#~ msgstr "Lagr ikke kommatal i registre"

#~ msgid "Consider all mem refs through pointers as volatile"
#~ msgstr "Betragt alle hukommelsesferencer gennem henvisninger som volatile"

#~ msgid "Consider all mem refs to global data to be volatile"
#~ msgstr "Betragt alle hukommelsesferencer til globale data som volatile"

#~ msgid "Consider all mem refs to static data to be volatile"
#~ msgstr "Betragt alle hukommelsesferencer til statiske data som volatile"

#~ msgid "Defer popping functions args from stack until later"
#~ msgstr "Vent med fjernelse af funktionsparametre fra stakken til senere"

#~ msgid "When possible do not generate stack frames"
#~ msgstr "Generér ikke stakrammer når det kan undgås"

#~ msgid "Optimize sibling and tail recursive calls"
#~ msgstr "Optimér søskende- og halerekursive kald"

#~ msgid "Perform superblock formation via tail duplication"
#~ msgstr "Udfør superbloksformering vha. haleduplikering"

# RETMIG: hvad er CSE?
#~ msgid "When running CSE, follow jumps to their targets"
#~ msgstr "Ved kørsel af CSE følg spring til deres mål"

#~ msgid "When running CSE, follow conditional jumps"
#~ msgstr "Ved kørsel af CSE følg betingede spring"

#~ msgid "Perform a number of minor, expensive optimizations"
#~ msgstr "Udfør et antal mindre, dyre optimeringer"

#~ msgid "Perform jump threading optimizations"
#~ msgstr "Udfør springtrådningsoptimeringer"

#~ msgid "Perform strength reduction optimizations"
#~ msgstr "Udfør styrkereduceringsoptimeringer"

#~ msgid "Perform loop unrolling when iteration count is known"
#~ msgstr "Udfør løkkeudrulning når iterationsantallet er kendt"

#~ msgid "Perform loop unrolling for all loops"
#~ msgstr "Udfør løkkeudrulning for alle løkker"

#~ msgid "Generate prefetch instructions, if available, for arrays in loops"
#~ msgstr "Generér præhentningsinstruktioner, hvis tilgængelige, for tabeller i løkker"

#~ msgid "Force all loop invariant computations out of loops"
#~ msgstr "Tving alle løkkeinvariansberegninger ud af løkker"

#~ msgid "Strength reduce all loop general induction variables"
#~ msgstr "Styrkereducér alle generelle løkkeinduktionsvariabler"

#~ msgid "Store strings in writable data section"
#~ msgstr "Gem strenge i en skrivbar datasektion"

#~ msgid "Enable machine specific peephole optimizations"
#~ msgstr "Aktivér maskinspecifikke kighulsoptimeringer"

#~ msgid "Copy memory operands into registers before using"
#~ msgstr "Kopiér hukommelsesoperander ind i registre før brug"

#~ msgid "Copy memory address constants into regs before using"
#~ msgstr "Kopiér hukommelsesadressekonstanter ind i registre før brug"

#~ msgid "Allow function addresses to be held in registers"
#~ msgstr "Tillad funktionsadresser at blive opbevaret i registre"

#~ msgid "Integrate simple functions into their callers"
#~ msgstr "Integrér simple funktioner i deres kaldere"

#~ msgid "Generate code for funcs even if they are fully inlined"
#~ msgstr "Generér kode for funktioner selv hvis de indlejres helt"

#~ msgid "Pay attention to the 'inline' keyword"
#~ msgstr "Læg mærke til 'inline'-nøgleordet"

#~ msgid "Emit static const variables even if they are not used"
#~ msgstr "Konstruér statiske, konstante variabler selv hvis de ikke bruges"

#~ msgid "Check for syntax errors, then stop"
#~ msgstr "Kontrollér syntaks og stop derefter"

#~ msgid "Mark data as shared rather than private"
#~ msgstr "Markér data som delt snarere end privat"

#~ msgid "Enable saving registers around function calls"
#~ msgstr "Aktivér gemning af registrer omkring funktionskald"

#~ msgid "Return 'short' aggregates in memory, not registers"
#~ msgstr "Returnér små sammensatte værdier i hukommelsen, ikke i registre"

#~ msgid "Return 'short' aggregates in registers"
#~ msgstr "Returnér små sammensatte værdier i registre"

#~ msgid "Attempt to fill delay slots of branch instructions"
#~ msgstr "Forsøg at udfylde ventepladser med forgreningsinstruktioner"

#~ msgid "Perform the global common subexpression elimination"
#~ msgstr "Udfør global eliminering af fælles underudtryk"

#~ msgid "Perform enhanced load motion during global subexpression elimination"
#~ msgstr "Udfør forbedret indlæsningsbevægelse under eliminering af fælles underudtryk"

#~ msgid "Perform store motion after global subexpression elimination"
#~ msgstr "Udfør lagringsbevægelse efter eliminering af fælles underudtryk"

#~ msgid "Perform the loop optimizations"
#~ msgstr "Udfør løkkeoptimeringerne"

#~ msgid "Perform cross-jumping optimization"
#~ msgstr "Udfør krydsspringsoptimering"

#~ msgid "Perform conversion of conditional jumps to branchless equivalents"
#~ msgstr "Udfør konvertering af betingede spring til forgreningsløse ækvivalenter"

#~ msgid "Perform conversion of conditional jumps to conditional execution"
#~ msgstr "Udfør konvertering af betingede spring til betinget udførsel"

#~ msgid "Run CSE pass after loop optimizations"
#~ msgstr "Kør CSE-fase efter løkkeoptimeringer"

#~ msgid "Run the loop optimizer twice"
#~ msgstr "Kør løkkeoptimeringen to gange"

#~ msgid "Delete useless null pointer checks"
#~ msgstr "Fjern ubrugelige nul-henvisningstjek"

#~ msgid "Reschedule instructions before register allocation"
#~ msgstr "Omplanlæg instruktioner før registerallokering"

#~ msgid "Reschedule instructions after register allocation"
#~ msgstr "Omplanlæg instruktioner efter registerallokering"

#~ msgid "Enable scheduling across basic blocks"
#~ msgstr "Aktivér planlægning over basisblokke"

#~ msgid "Allow speculative motion of non-loads"
#~ msgstr "Tillad spekulativ bevægelse af ikke-indlæsninger"

#~ msgid "Allow speculative motion of some loads"
#~ msgstr "Tillad spekulativ bevægelse af nogle indlæsninger"

#~ msgid "Allow speculative motion of more loads"
#~ msgstr "Tillad spekulativ bevægelse af flere indlæsninger"

# RETMIG: rigtig?
#~ msgid "Replace add,compare,branch with branch on count reg"
#~ msgstr "Erstat tilføj,sammenlign,forgrening med forgrening på tælleregister"

#~ msgid "Generate position independent code, if possible"
#~ msgstr "Generér placeringsuafhængig kode, om muligt"

#~ msgid "Enable exception handling"
#~ msgstr "Aktivér undtagelseshåndtering"

#~ msgid "Just generate unwind tables for exception handling"
#~ msgstr "Generér blot afvindingstabeller for undtagelseshåndtering"

#~ msgid "Generate unwind tables exact at each instruction boundary"
#~ msgstr "Generér afvindingstabeller eksakt for hver instruktionsgrænse"

#~ msgid "Support synchronous non-call exceptions"
#~ msgstr "Understøt synkrone ikke-kaldende undtagelser"

#~ msgid "Insert arc based program profiling code"
#~ msgstr "Indsæt buebaseret programprofileringskode"

#~ msgid "Create data files needed by gcov"
#~ msgstr "Opret datafiler som gcov har brug for"

#~ msgid "Use profiling information for branch probabilities"
#~ msgstr "Benyt profileringsoplysninger til forgreningssandsynligheder"

#~ msgid "Enable basic program profiling code"
#~ msgstr "Aktivér basal programprofileringskode"

#~ msgid "Reorder basic blocks to improve code placement"
#~ msgstr "Omordn basisblokke for at forbedre kodeplacering"

#~ msgid "Reorder functions to improve code placement"
#~ msgstr "Omordn funktioner for at forbedre kodeplacering"

#~ msgid "Do the register renaming optimization pass"
#~ msgstr "Foretag registeromdøbningsoptimering"

#~ msgid "Do the register copy-propagation optimization pass"
#~ msgstr "Foretag registerkopipropageringsoptimering"

#~ msgid "Do not put uninitialized globals in the common section"
#~ msgstr "Anbring ikke uklargjorte globale variabler i den fælles sektion"

#~ msgid "Do not generate .size directives"
#~ msgstr "Generér ikke .size-direktiver"

#~ msgid "place each function into its own section"
#~ msgstr "placér hver funktion i dens egen sektion"

#~ msgid "place data items into their own section"
#~ msgstr "placér dataelementer i deres egen sektion"

#~ msgid "Add extra commentary to assembler output"
#~ msgstr "Tilføj ekstra kommentarer til menneskeligt læsbar maskinkodeuddata"

#~ msgid "Output GNU ld formatted global initializers"
#~ msgstr "Udskriv GNU ld-formaterede globale startværdier"

#~ msgid "Enables a register move optimization"
#~ msgstr "Aktivér en registerflytningsoptimering"

#~ msgid "Do the full regmove optimization pass"
#~ msgstr "Foretag en komplet registerflytningsoptimering"

#~ msgid "Pack structure members together without holes"
#~ msgstr "Pak strukturmedlemmer sammen uden mellemrum"

#~ msgid "Insert stack checking code into the program"
#~ msgstr "Indsæt stakkontrolleringskode i programmet"

#~ msgid "Specify that arguments may alias each other & globals"
#~ msgstr "Angiv at parametre kan være aliaser for hinanden og for globale variable"

#~ msgid "Assume arguments may alias globals but not each other"
#~ msgstr "Antag at parametre kan være aliaser for globale variable, men ikke for hinanden"

#~ msgid "Assume arguments do not alias each other or globals"
#~ msgstr "Antag at parametre ikke er aliaser for hinanden eller for globale variable"

#~ msgid "Assume strict aliasing rules apply"
#~ msgstr "Antag at strenge aliasregler skal anvendes"

#~ msgid "Align the start of loops"
#~ msgstr "Justér begyndelsen af løkker"

#~ msgid "Align labels which are only reached by jumping"
#~ msgstr "Justér etiketter som kun nås ved spring"

#~ msgid "Align all labels"
#~ msgstr "Justér alle etiketter"

#~ msgid "Align the start of functions"
#~ msgstr "Justér begyndelsen af funktioner"

#~ msgid "Attempt to merge identical constants across compilation units"
#~ msgstr "Forsøg at forene identiske konstanter over forskellige oversættelsesenheder"

#~ msgid "Attempt to merge identical constants and constant variables"
#~ msgstr "Forsøg at forene identiske konstanter og konstante variabler"

#~ msgid "Suppress output of instruction numbers and line number notes in debugging dumps"
#~ msgstr "Undtryk udskrift af instruktionstal og linjenummernoter i fejlfindingsdump"

#~ msgid "Instrument function entry/exit with profiling calls"
#~ msgstr "Instrumentér funktionsindgange/-afslutninger med profileringskald"

#~ msgid "Put zero initialized data in the bss section"
#~ msgstr "Anbring nul-klargjorte data i bss-sektionen"

#~ msgid "Enable SSA optimizations"
#~ msgstr "Aktivér SSA-optimeringer"

#~ msgid "Enable SSA conditional constant propagation"
#~ msgstr "Aktivér betinget konstant SSA-propagering"

#~ msgid "Enable aggressive SSA dead code elimination"
#~ msgstr "Aktivér aggressiv SSA-eliminering af ubrugt kode"

#~ msgid "External symbols have a leading underscore"
#~ msgstr "Eksterne symboler har indledende understreg"

#~ msgid "Process #ident directives"
#~ msgstr "Behandl #ident-direktiver"

#~ msgid "Enables an rtl peephole pass run before sched2"
#~ msgstr "Aktivér en RTL-kikhulsfase før sched2"

#~ msgid "Assume no NaNs or +-Infs are generated"
#~ msgstr "Antag at ingen NaN eller +-Inf bliver genereret"

#~ msgid "Enables guessing of branch probabilities"
#~ msgstr "Aktivér gæt af forgreningssandsynligheder"

#~ msgid "Set errno after built-in math functions"
#~ msgstr "Sæt errno efter indbyggede matematikfunktioner"

#~ msgid "Floating-point operations can trap"
#~ msgstr "Kommatalsoperationer kan fange"

#~ msgid "Allow math optimizations that may violate IEEE or ANSI standards"
#~ msgstr "Tillad matematikoptimeringer der kan overtræde IEEE- eller ANSI-standarderne"

#~ msgid "Disable optimizations observable by IEEE signaling NaNs"
#~ msgstr "Deaktivér optimeringer som kan opdages ved IEEE-signalerende NaN'er"

#~ msgid "Generate code to check bounds before indexing arrays"
#~ msgstr "Generér kode til at kontrollere grænserne før tabeller indekseres"

#~ msgid "Convert floating point constant to single precision constant"
#~ msgstr "Konvertér kommatalskonstanter til enkeltpræcisionskonstanter"

#~ msgid "Report time taken by each compiler pass at end of run"
#~ msgstr "Rapportér den tid det tager for hver oversættelsesfase ved afslutningen af kørslen"

#~ msgid "Report on permanent memory allocation at end of run"
#~ msgstr "Rapportér om permanente hukommelsesallokering ved afslutningen af kørslen"

#~ msgid "Trap for signed overflow in addition / subtraction / multiplication"
#~ msgstr "Opsæt fælde for overløb med fortegn i addition/subtraktion/multiplikation"

#~ msgid "Use graph coloring register allocation."
#~ msgstr "Allokér registre vha. graffarvning"

#~ msgid "Compile just for ISO C90"
#~ msgstr "Oversæt kun til ISO C90"

#~ msgid "Determine language standard"
#~ msgstr "Bestem sprogstandarden"

#~ msgid "Make bit-fields by unsigned by default"
#~ msgstr "Lad bitfelter være uden fortegn som standard"

#~ msgid "Make 'char' be signed by default"
#~ msgstr "Lad 'char' være med fortegn som standard"

#~ msgid "Make 'char' be unsigned by default"
#~ msgstr "Lad 'char' være uden fortegn som standard"

#~ msgid "Do not recognize the 'asm' keyword"
#~ msgstr "Genkend ikke det reserverede ord 'asm'"

#~ msgid "Do not recognize any built in functions"
#~ msgstr "Genkend ikke nogen indbyggede funktioner"

#~ msgid "Assume normal C execution environment"
#~ msgstr "Antag normalt C-kørselsmiljø"

#~ msgid "Assume that standard libraries & main might not exist"
#~ msgstr "Antag at standardbibliotekerne og main måske ikke eksisterer"

#~ msgid "Allow different types as args of ? operator"
#~ msgstr "Tillad forskellige typer som parametre til ?-operatoren"

#~ msgid "Allow the use of $ inside identifiers"
#~ msgstr "Tillad brug af $ inden i kaldenavne"

#~ msgid "Use the same size for double as for float"
#~ msgstr "Benyt den samme størrelse til double som til float"

#~ msgid "Use the smallest fitting integer to hold enums"
#~ msgstr "Benyt den mindst mulige størrelse heltal til enum-værdier"

#~ msgid "Override the underlying type for wchar_t to `unsigned short'"
#~ msgstr "Overskriv den underliggende type af wchar_t til 'unsigned short'"

#~ msgid "Enable most warning messages"
#~ msgstr "Aktivér de fleste advarselsbeskeder"

#~ msgid "Warn about casting functions to incompatible types"
#~ msgstr "Advar om omtvingning af funktioner til ikke-kompatible typer"

#~ msgid "Warn about functions which might be candidates for format attributes"
#~ msgstr "Advar om funktioner som kan være kandidater til formateringsegenskaber"

#~ msgid "Warn about casts which discard qualifiers"
#~ msgstr "Advar om typeomtvingninger som forkaster modifikationer"

#~ msgid "Warn about subscripts whose type is 'char'"
#~ msgstr "Advar som tabelindeksering hvis type er 'char'"

#~ msgid "Warn if nested comments are detected"
#~ msgstr "Advar hvis indlejrede kommentarer mødes"

#~ msgid "Warn about possibly confusing type conversions"
#~ msgstr "Advar om typekonverteringer der kan være forvirrende"

#~ msgid "Do not warn about compile-time integer division by zero"
#~ msgstr "Advar ikke om heltalsdivision på oversættelsestidspunktet med nul"

#~ msgid "Warn about testing equality of floating point numbers"
#~ msgstr "Advar om lighedssammenligninger mellem kommatal"

#~ msgid "Warn about printf/scanf/strftime/strfmon format anomalies"
#~ msgstr "Advar om printf/scanf/strftime/strfmon-formateringsanormaliteter"

#~ msgid "Don't warn about too many arguments to format functions"
#~ msgstr "Advar ikke om for mange parametre til formateringsfunktioner"

#~ msgid "Warn about non-string-literal format strings"
#~ msgstr "Advar om formateringsstrenge der ikke er strengkonstanter"

#~ msgid "Warn about possible security problems with format functions"
#~ msgstr "Advar om mulige sikkerhedsproblemer i forbindelse med formateringsfunktioner"

#~ msgid "Don't warn about strftime formats yielding 2 digit years"
#~ msgstr "Advar ikke om strftime-formateringer med 2-cifres år"

#~ msgid "Warn about implicit function declarations"
#~ msgstr "Advar om underforståede funktionserklæringer"

#~ msgid "Warn when a declaration does not specify a type"
#~ msgstr "Advar når en erklæring ikke angiver en type"

#~ msgid "Warn about the use of the #import directive"
#~ msgstr "Advar om brug af #import-direktivet"

#~ msgid "Do not warn about using 'long long' when -pedantic"
#~ msgstr "Advar ikke om brug af 'long long' når -pedantic benyttes"

#~ msgid "Warn about suspicious declarations of main"
#~ msgstr "Advar om mistænkelige erklæringer af main"

#~ msgid "Warn about possibly missing braces around initializers"
#~ msgstr "Advar om mulige manglende krøllede paranteser omkring startværdier"

#~ msgid "Warn about global funcs without previous declarations"
#~ msgstr "Advar om globale funktioner uden tidligere erklæringer"

#~ msgid "Warn about global funcs without prototypes"
#~ msgstr "Advar om globale funktioner uden prototyper"

#~ msgid "Warn about use of multicharacter literals"
#~ msgstr "Advar om brug af multitegnskonstanter"

#~ msgid "Warn about externs not at file scope level"
#~ msgstr "Advar om extern-erklæringer som ikke er ved filvirkefeltsniveauet"

#~ msgid "Warn about possible missing parentheses"
#~ msgstr "Advar om mulige manglende paranteser"

#~ msgid "Warn about function pointer arithmetic"
#~ msgstr "Advar om beregninger på funktionshenvisninger"

#~ msgid "Warn about multiple declarations of the same object"
#~ msgstr "Advar om flere erklæring af det samme objekt"

#~ msgid "Warn whenever a function's return-type defaults to int"
#~ msgstr "Advar når en funktions returtype antages at være int"

#~ msgid "Warn about possible violations of sequence point rules"
#~ msgstr "Advar om mulige brud på sekvenspunktreglerne"

#~ msgid "Warn about signed/unsigned comparisons"
#~ msgstr "Advar om sammenligninger mellem typer med og uden fortegn"

#~ msgid "Warn about non-prototyped function decls"
#~ msgstr "Advar om funktionserklæringer uden prototype"

#~ msgid "Warn about constructs whose meanings change in ISO C"
#~ msgstr "Advar om konstruktioner hvis betydning er ændret i ISO C"

#~ msgid "Warn when trigraphs are encountered"
#~ msgstr "Advar når trigrafer mødes"

#~ msgid "Warn about unrecognized pragmas"
#~ msgstr "Advar om ukendte pragmaer"

#~ msgid "Mark strings as 'const char *'"
#~ msgstr "Markér strenge som 'const char *'"

#~ msgid "Warn when a function is unused"
#~ msgstr "Advar når en funktion ikke benyttes"

#~ msgid "Warn when a label is unused"
#~ msgstr "Advar når en etiket ikke benyttes"

#~ msgid "Warn when a function parameter is unused"
#~ msgstr "Advar når en funktionsparameter ikke benyttes"

#~ msgid "Warn when a variable is unused"
#~ msgstr "Advar når en variabel ikke benyttes"

#~ msgid "Warn when an expression value is unused"
#~ msgstr "Advar når værdien af et udtryk ikke benyttes"

#~ msgid "Do not suppress warnings from system headers"
#~ msgstr "Undertryk ikke advarsler fra systeminkluderingsfiler"

#~ msgid "Treat all warnings as errors"
#~ msgstr "Behandl alle advarsler som fejl"

#~ msgid "Warn when one local variable shadows another"
#~ msgstr "Advar når en lokal variabel skygger for en anden"

#~ msgid "Warn about enumerated switches, with no default, missing a case"
#~ msgstr "Advar om switch-sætninger over enum-typer som mangler et tilfælde og ikke har default"

#~ msgid "Warn about enumerated switches missing a default case"
#~ msgstr "Advar om switch-sætninger over enum-typer som mangler default"

#~ msgid "Warn about all enumerated switches missing a specific case"
#~ msgstr "Advar om alle switch-sætninger over enum-typer som mangler et bestemt tilfælde"

#~ msgid "Warn about returning structures, unions or arrays"
#~ msgstr "Advar om returnering af struct, union og tabeller"

#~ msgid "Warn about pointer casts which increase alignment"
#~ msgstr "Advar om typeomtvingning af henvisninger som forøger justeringen"

#~ msgid "Warn about code that will never be executed"
#~ msgstr "Advar om kode som aldrig bliver udført"

#~ msgid "Warn about uninitialized automatic variables"
#~ msgstr "Advar om ikke-klargjorte automatiske variabler"

#~ msgid "Warn when an inlined function cannot be inlined"
#~ msgstr "Advar når en inline funktion ikke kan indbygges"

#~ msgid "Warn when the packed attribute has no effect on struct layout"
#~ msgstr "Advar når packed-egenskaben ikke har nogen effekt på struct-layoutet"

#~ msgid "Warn when padding is required to align struct members"
#~ msgstr "Advar når udfyldning er påkrævet for at justere struct-medlemmer"

#~ msgid "Warn when an optimization pass is disabled"
#~ msgstr "Advar når en optimeringsfase deaktiveres"

#~ msgid "Warn about uses of __attribute__((deprecated)) declarations"
#~ msgstr "Advar om brug af __attribute__((deprecated))-erklæringer"

#~ msgid "Warn about functions which might be candidates for attribute noreturn"
#~ msgstr "Advar om funktioner som kan være kandidater til egenskaben noreturn"

#~ msgid "Warn about code which might break the strict aliasing rules"
#~ msgstr "Advar om kode som kan bryde strenge aliasregler"

#~ msgid "invalid option `%s'"
#~ msgstr "ugyldigt tilvalg '%s'"

#~ msgid "`%s' declared `static' but never defined"
#~ msgstr "'%s' erklæret 'static', men aldrig defineret"

#~ msgid "`%s' defined but not used"
#~ msgstr "'%s' defineret, men aldrig brugt"

#~ msgid "invalid register name `%s' for register variable"
#~ msgstr "ugyldigt registernavn '%s' for registervariabel"

#~ msgid " -ffixed-<register>   Mark <register> as being unavailable to the compiler\n"
#~ msgstr " -ffixed-<register>   Markér <register> som værende utilgængeligt for oversætteren\n"

#~ msgid " -fcall-used-<register> Mark <register> as being corrupted by function calls\n"
#~ msgstr " -fcall-used-<register> Markér <register> som værende benyttet af funktionskald\n"

#~ msgid " -fcall-saved-<register> Mark <register> as being preserved across functions\n"
#~ msgstr " -fcall-saved-<register> Markér <register> som værende bevaret over funktioner\n"

#~ msgid " -finline-limit=<number> Limits the size of inlined functions to <number>\n"
#~ msgstr " -finline-limit=<str>  Begræns størrelsen af inlie funktion til <str>\n"

#~ msgid " -fmessage-length=<number> Limits diagnostics messages lengths to <number> characters per line. 0 suppresses line-wrapping\n"
#~ msgstr " -fmessage-length=<antal> Begræns længden af diagnosticeringmeddelelser til længden <antal> tegn/linje. 0 undertrykker linjeombrydning\n"

#~ msgid " -fdiagnostics-show-location=[once | every-line] Indicates how often source location information should be emitted, as prefix, at the beginning of diagnostics when line-wrapping\n"
#~ msgstr " -fdiagnostics-show-location=[once | every-line] Indikerer hvor ofte kildeplaceringsoplysninger skal udsendes som præfiks til begyndelsen af meddelelserne ved linjeombrydning\n"

#~ msgid " -ftls-model=[global-dynamic | local-dynamic | initial-exec | local-exec] Indicates the default thread-local storage code generation model\n"
#~ msgstr " -ftls-model=[global-dynamic | local-dynamic | initial-exec | local-exec] Indikerer den forvalgte tråd-lokale lagringsmodel for kodegenerering\n"

#~ msgid " -O[number]       Set optimization level to [number]\n"
#~ msgstr " -O[tal]         Sæt optimeringsniveauet til [tal]\n"

#~ msgid " -Os           Optimize for space rather than speed\n"
#~ msgstr " -Os           Optimér mht. plads i stedet for hastighed\n"

#~ msgid " -pedantic        Issue warnings needed by strict compliance to ISO C\n"
#~ msgstr " -pedantic        Udsend advarsler som er nødvendige for streng overholdelse af ISO C\n"

#~ msgid " -pedantic-errors    Like -pedantic except that errors are produced\n"
#~ msgstr " -pedantic-errors    Som -pedantic bortset fra at problemer bliver til fejl\n"

#~ msgid " -w           Suppress warnings\n"
#~ msgstr " -w           Undertryk advarsler\n"

#~ msgid " -W           Enable extra warnings\n"
#~ msgstr " -W           Aktivér ekstra advarsler\n"

#~ msgid " -Wunused        Enable unused warnings\n"
#~ msgstr " -Wunused        Aktivér ubrugthedsadvarsler\n"

#~ msgid " -Wlarger-than-<number> Warn if an object is larger than <number> bytes\n"
#~ msgstr " -Wlarger-than-<tal>   Advar hvis et objekt er større end <tal> byte\n"

#~ msgid " -p           Enable function profiling\n"
#~ msgstr " -p           Aktivér funktionsprofilering\n"

#~ msgid " -o <file>        Place output into <file> \n"
#~ msgstr " -o <fil>        Anbring uddata i <fil>\n"

#~ msgid ""
#~ " -G <number>       Put global and static data smaller than <number>\n"
#~ "             bytes into a special section (on some targets)\n"
#~ msgstr " -G <str>        Anbring globale og statiske data mindre end <tal> byte i en specialsektion (på nogle målarkitekturer)\n"

#~ msgid " -aux-info <file>    Emit declaration info into <file>\n"
#~ msgstr " -aux-info <fil>     Udskriv erklæringsoplysninger til <fil>\n"

#~ msgid " -quiet         Do not display functions compiled or elapsed time\n"
#~ msgstr " -quiet         Vis ikke funktioner der oversættes eller forløbet tid\n"

#~ msgid " -version        Display the compiler's version\n"
#~ msgstr " -version        Udskriv oversætterens version\n"

#~ msgid " -d[letters]       Enable dumps from specific passes of the compiler\n"
#~ msgstr " -d[bogstaver]      Aktivér dump fra specifikke faser i oversætteren\n"

#~ msgid " -dumpbase <file>    Base name to be used for dumps from specific passes\n"
#~ msgstr " -dumpbase <fil>     Basisnavn til brug for dump fra specifikke faser\n"

#~ msgid " -fsched-verbose=<number> Set the verbosity level of the scheduler\n"
#~ msgstr " -fsched-verbose=<tal>  Angiv hvor meget planlæggeren skal fortælle\n"

#~ msgid " --help         Display this information\n"
#~ msgstr " --help         Vis disse oplysninger\n"

#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "Language specific options:\n"
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "Sprogspecifikke tilvalg:\n"

#~ msgid " %-23.23s [undocumented]\n"
#~ msgstr " %-23.23s [ikke dokumenteret]\n"

# %s er et sprog
#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "There are undocumented %s specific options as well.\n"
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "Der er også ikke-dokumenterede specifikke tilvalg til %s.\n"

#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ " Options for %s:\n"
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ " Tilvalg til %s:\n"

#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "Target specific options:\n"
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "Målspecifikke tilvalg:\n"

#~ msgid " -m%-23.23s [undocumented]\n"
#~ msgstr " -m%-23.23s [ikke dokumenteret]\n"

#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "There are undocumented target specific options as well.\n"
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "Der er også ikke-dokumenterede målspecifikke tilvalg.\n"

#~ msgid " They exist, but they are not documented.\n"
#~ msgstr " De eksisterer, men er ikke dokumenteret.\n"

#~ msgid "unrecognized gcc debugging option: %c"
#~ msgstr "ukendt GCC-fejlfindingstilvalg: %c"

#~ msgid "`%s': unknown tls-model option"
#~ msgstr "'%s': ukendt tls-model-tilvalg"

#~ msgid "unrecognized register name `%s'"
#~ msgstr "ukendt registernavn '%s'"

#~ msgid "unrecognized option `%s'"
#~ msgstr "ukendt tilvalg '%s'"

#~ msgid "-Wid-clash-LEN is no longer supported"
#~ msgstr "-Wid-clash-LEN understøttes ikke længere"

#~ msgid "use -gdwarf -g%d for DWARF v1, level %d"
#~ msgstr "benyt - gdwarf -g%d til DWARF v1, niveau %d"

#~ msgid "use -gdwarf-2  for DWARF v2"
#~ msgstr "benyt -gdwarf-2 til DWARF v2"

#~ msgid "ignoring option `%s' due to invalid debug level specification"
#~ msgstr "ignorerer tilvalget '%s' på grund af ugyldig specifikation af fejlfindingsniveau"

#~ msgid "`%s': unknown or unsupported -g option"
#~ msgstr "'%s': ukendt eller ikke-understøttet '-g'-tilvalg"

#~ msgid "`%s' ignored, conflicts with `-g%s'"
#~ msgstr "'%s' ignoreret, er i konflikt med '-g%s'"

#~ msgid "-param option missing argument"
#~ msgstr "'-param'-tilvalg mangler parameter"

#~ msgid "invalid --param option: %s"
#~ msgstr "ugyldigt '--param'-tilvalg: %s"

#~ msgid "invalid parameter value `%s'"
#~ msgstr "ugyldig parameterværdi '%s'"

#~ msgid ""
#~ "%s%s%s version %s (%s)\n"
#~ "%s\tcompiled by GNU C version %s.\n"
#~ "%s%s%s version %s (%s) compiled by CC.\n"
#~ msgstr ""
#~ "%s%s%s version %s (%s)\n"
#~ "%s\toversat af GNU C version %s.\n"
#~ "%s%s%s version %s (%s) oversat af CC.\n"

#~ msgid "%s%sGGC heuristics: --param ggc-min-expand=%d --param ggc-min-heapsize=%d\n"
#~ msgstr "%s%sGGC-heuristikker: --param ggc-min-expand=%d --param ggc-min-heapsize=%d\n"

#~ msgid "options passed: "
#~ msgstr "tilvalg overbragt: "

#~ msgid "options enabled: "
#~ msgstr "tilvalg slået til: "

#~ msgid "can't open %s for writing"
#~ msgstr "kan ikke åbne '%s' til skrivning"

#~ msgid "ignoring command line option '%s'"
#~ msgstr "ignorerer kommandolinjetilvalget '%s'"

#~ msgid "(it is valid for %s but not the selected language)"
#~ msgstr "(det er gyldigt for %s, men ikke for det valgte sprog)"

#~ msgid "-Wuninitialized is not supported without -O"
#~ msgstr "-Wuninitialized understøttes ikke uden -O"

#~ msgid "instruction scheduling not supported on this target machine"
#~ msgstr "instruktionsplanlægning understøttes ikke på målarkitekturen"

#~ msgid "this target machine does not have delayed branches"
#~ msgstr "målarkitekturen har ikke forsinkede forgreninger"

#~ msgid "-f%sleading-underscore not supported on this target machine"
#~ msgstr "-f%sleading-underscore understøttes ikke på målarkitekturen"

#~ msgid "-ffunction-sections not supported for this target"
#~ msgstr "-ffunction-sections understøttes ikke på målarkitekturen"

#~ msgid "-fdata-sections not supported for this target"
#~ msgstr "-fdata-sections understøttes ikke på målarkitekturen"

#~ msgid "-ffunction-sections disabled; it makes profiling impossible"
#~ msgstr "-ffunction-sections deaktiveret; dette gør profilering umulig"

#~ msgid "-fprefetch-loop-arrays not supported for this target"
#~ msgstr "-fprefetch-loop-arrays understøttes ikke på målarkitekturen"

#~ msgid "-fprefetch-loop-arrays not supported for this target (try -march switches)"
#~ msgstr "-fprefetch-loop-arrays understøttes ikke på målarkitekturen (prøv '-march'-tilvalgene)"

#~ msgid "-fprefetch-loop-arrays is not supported with -Os"
#~ msgstr "-fprefetch-loop-arrays understøttes ikke med -Os"

#~ msgid "-ffunction-sections may affect debugging on some targets"
#~ msgstr "-ffunction-sections kan have indflydelse på fejlfinding på nogle målarkitekturer"

#~ msgid "error writing to %s"
#~ msgstr "fejl ved skrivning til %s"

#~ msgid "error closing %s"
#~ msgstr "fejl ved lukning af %s"

#~ msgid "could not open dump file `%s'"
#~ msgstr "kunne ikke åbne dumpningsfilen '%s'"

#~ msgid "ignoring unknown option `%.*s' in `-f%s'"
#~ msgstr "ignorerer ukendt tilvalg '%.*s' i '-f%s'"

#~ msgid "arrays of functions are not meaningful"
#~ msgstr "en tabel af funktioner giver ikke mening"

#~ msgid "function return type cannot be function"
#~ msgstr "en funktions returtype kan ikke være en funktion"

#~ msgid "invalid initializer for bit string"
#~ msgstr "ugyldig startværdi til bitstreng"

#~ msgid "tree check: expected %s, have %s in %s, at %s:%d"
#~ msgstr "træ-kontrol: forventede %s, har %s i %s, ved %s:%d"

#~ msgid "tree check: expected class '%c', have '%c' (%s) in %s, at %s:%d"
#~ msgstr "træ-kontrol: forventede klasse '%c', har '%c' (%s) i %s, ved %s:%d"

#~ msgid "tree check: accessed elt %d of tree_vec with %d elts in %s, at %s:%d"
#~ msgstr "RTL-kontrol: tilgik udtrykstræ %d af tree_vec med %d udtrykstræer i %s, ved %s:%d"

#~ msgid "%s causes a section type conflict"
#~ msgstr "%s forårsager en sektionstypekonflikt"

#~ msgid "register name not specified for `%s'"
#~ msgstr "registernavn ikke angivet for '%s'"

#~ msgid "invalid register name for `%s'"
#~ msgstr "ugyldigt registernavn for '%s'"

#~ msgid "data type of `%s' isn't suitable for a register"
#~ msgstr "datatypen for '%s' passer ikke med et register"

#~ msgid "register specified for `%s' isn't suitable for data type"
#~ msgstr "registeret som er angivet for '%s' passer ikke med datatypen"

#~ msgid "global register variable has initial value"
#~ msgstr "global registervariabel har en startværdi"

#~ msgid "volatile register variables don't work as you might wish"
#~ msgstr "registervariable erklæret volatile virker ikke som du måske ønsker"

#~ msgid "register name given for non-register variable `%s'"
#~ msgstr "registernavn givet for ikke-registervariablen '%s'"

#~ msgid "alignment of `%s' is greater than maximum object file alignment. Using %d"
#~ msgstr "justering af '%s' er større end den maksimale objektfilsjustering - bruger %d"

#~ msgid "thread-local COMMON data not implemented"
#~ msgstr "tråd-lokal COMMON-data er ikke implementeret"

#~ msgid "requested alignment for %s is greater than implemented alignment of %d"
#~ msgstr "forespurgt justering for %s er større end den implementerede justering af %d"

#~ msgid "initializer for integer value is too complicated"
#~ msgstr "startværdien for heltallet er for kompliceret"

#~ msgid "initializer for floating value is not a floating constant"
#~ msgstr "startværdien for kommatal er ikke en kommatalskonstant"

#~ msgid "unknown set constructor type"
#~ msgstr "ukendt mængdekonstruktionstype"

#~ msgid "invalid initial value for member `%s'"
#~ msgstr "ugyldig startværdi for medlemmet '%s'"

#~ msgid "weak declaration of `%s' must precede definition"
#~ msgstr "svag erklæring af '%s' skal komme før definitionen"

#~ msgid "weak declaration of `%s' after first use results in unspecified behavior"
#~ msgstr "svag erklæring af '%s' efter første brug resulterer i ikke-defineret opførsel"

#~ msgid "weak declaration of `%s' must be public"
#~ msgstr "svag erklæring af '%s' skal være public"

#~ msgid "weak declaration of `%s' not supported"
#~ msgstr "svag erklæring af '%s' ikke understøttet"

#~ msgid "only weak aliases are supported in this configuration"
#~ msgstr "kun svage aliaser understøttes i denne konfiguration"

#~ msgid "alias definitions not supported in this configuration; ignored"
#~ msgstr "aliasdefinitioner er ikke understøttet i denne konfiguration; ignoreret"

#~ msgid "visibility attribute not supported in this configuration; ignored"
#~ msgstr "synlighedsegenskab er ikke understøttet i denne konfiguration; ignoreret"

#~ msgid "virtual array %s[%lu]: element %lu out of bounds in %s, at %s:%d"
#~ msgstr "virtuel tabel %s[%lu]: element %lu ude over grænserne i %s, ved %s:%d"

#~ msgid "no sclass for %s stab (0x%x)\n"
#~ msgstr "ingen sclass for %s stab (0x%x)\n"

#~ msgid "#`%s' not supported by %s#"
#~ msgstr "#'%s' ikke understøttet af %s#"

#~ msgid "The maximum number of instructions in a single function eligible for inlining"
#~ msgstr "Det maksimale antal instruktioner i en enkelt funktion der må indbygges"

#~ msgid "The maximum number of instructions when automatically inlining"
#~ msgstr "Det maksimale antal instruktioner ved automatisk indbygning"

#~ msgid "The maximum number of instructions by repeated inlining before gcc starts to throttle inlining"
#~ msgstr "Det maksimale antal instruktioner ved gentagen indbygning før GCC dæmper indbygningen"

#~ msgid "The slope of the linear function throttling inlining after the recursive inlining limit has been reached is given by the negative reciprocal value of this parameter"
#~ msgstr "Hældningen af den lineære funktion der dæmper indbygning efter at den rekursive indbygningsgrænse er nået, er givet ved den negative, reciprokke værdi af denne parameter"

#~ msgid "The number of instructions in a single functions still eligible to inlining after a lot recursive inlining"
#~ msgstr "Antallet af instruktioner i en enkelt funktion der stadig indbygges efter megen rekursiv indbygning"

#~ msgid "The maximum number of instructions for the RTL inliner"
#~ msgstr "Det maksimale antal instruktioner til RTL-indbyggeren"

#~ msgid "The maximum number of instructions to consider to fill a delay slot"
#~ msgstr "Det maksimale antal instruktioner det overvejes at udfylde ventepladser med"

#~ msgid "The maximum number of instructions to consider to find accurate live register information"
#~ msgstr "Det maksimale antal instruktioner der overvejes under søgning efter præcis registerinfo"

#~ msgid "The maximum length of scheduling's pending operations list"
#~ msgstr "Den maksimale længde af planlæggerens liste over ventende operationer"

#~ msgid "The maximum amount of memory to be allocated by GCSE"
#~ msgstr "Den maksimale mængde hukommelse som skal allokeres af GCSE"

#~ msgid "The maximum number of passes to make when doing GCSE"
#~ msgstr "Det maksimale antal faser der skal gennemgås ved udførsel af GCSE"

#~ msgid "The maximum number of instructions to consider to unroll in a loop"
#~ msgstr "Det maksimale antal instruktioner der overvejes at udrulle i en løkke"

#~ msgid "Select fraction of the maximal count of repetitions of basic block in program given basic block needs to have to be considered hot"
#~ msgstr "Vælg den andel af det maksimale antal gentagelser af basisblokke i et program en given basisblok skal have for at blive betragtet som \"varm\""

#~ msgid "Select fraction of the maximal frequency of executions of basic block in function given basic block needs to have to be considered hot"
#~ msgstr "Vælg den andel af den maksimale frekvens af udførsler af basisblokke i et program en given basisblok skal have for at blive betragtet som \"varm\""

#~ msgid "The percentage of function, weighted by execution frequency, that must be covered by trace formation. Used when profile feedback is available"
#~ msgstr "Den procendel af funktioner vægtet efter udførselsfrekvens som skal dækkes af sporingsformering; benyttes når profileringsfeedback er tilgængeligt"

#~ msgid "The percentage of function, weighted by execution frequency, that must be covered by trace formation. Used when profile feedback is not available"
#~ msgstr "Den procendel af funktioner vægtet efter udførselsfrekvens som skal dækkes af sporingsformering; benyttes når profileringsfeedback ikke er tilgængeligt"

#~ msgid "Maximal code growth caused by tail duplication (in percents)"
#~ msgstr "Maksimal kodevækst forårsaget af haleduplikering (i procent)"

#~ msgid "Stop reverse growth if the reverse probability of best edge is less than this threshold (in percents)"
#~ msgstr "Stop omvendt vækst hvis den omvendte sandsynlighed for den bedste kant er mindre end denne tærskel (i procent)"

#~ msgid "Stop forward growth if the probability of best edge is less than this threshold (in percents). Used when profile feedback is available"
#~ msgstr "Stop fremadrettet vækst hvis sandsynligheden for den bedste kant er mindre end denne tærskel (i procent); benyttes når profileringsfeedback er tilgængeligt"

#~ msgid "Stop forward growth if the probability of best edge is less than this threshold (in percents). Used when profile feedback is not available"
#~ msgstr "Stop fremadrettet vækst hvis sandsynligheden for den bedste kant er mindre end denne tærskel (i procent); benyttes når profileringsfeedback ikke er tilgængeligt"

#~ msgid "The maximum number of incoming edges to consider for crossjumping"
#~ msgstr "Det maksimale antal indadgående kanter der overvejes til krydsspring"

#~ msgid "Minimum heap expansion to trigger garbage collection, as a percentage of the total size of the heap."
#~ msgstr "Minimal heap-udvidelse for at udløse garbage collection, som en procentdel af den totale heap"

#~ msgid "Minimum heap size before we start collecting garbage, in kilobytes."
#~ msgstr "Minimal heap-størrelse før garbage collection startes, i kilobyte."

#~ msgid "too many #pragma options align=reset"
#~ msgstr "for mange '#pragma options align=reset'"

#~ msgid "malformed '#pragma options', ignoring"
#~ msgstr "forkert udformet '#pragma options', ignorerer"

#~ msgid "junk at end of '#pragma options'"
#~ msgstr "ragelse i slutningen af '#pragma options'"

#~ msgid "malformed '#pragma options align={mac68k|power|reset}', ignoring"
#~ msgstr "forkert udformet '#pragma options align={mac68k|power|reset}', ignorerer"

#~ msgid "missing '(' after '#pragma unused', ignoring"
#~ msgstr "manglende '(' efter '#pragma unused', ignorerer"

#~ msgid "missing ')' after '#pragma unused', ignoring"
#~ msgstr "manglende ')' efter '#pragma unused', ignorerer"

#~ msgid "junk at end of '#pragma unused'"
#~ msgstr "ragelse i slutningen af '#pragma unused'"

#~ msgid "-msystem-v and -p are incompatible"
#~ msgstr "-msystem-v og -p er indbyrdes uforenelige"

#~ msgid "-msystem-v and -mthreads are incompatible"
#~ msgstr "-msystem-v og -mthreads er indbyrdes uforenelige"

#~ msgid "-f%s ignored for Unicos/Mk (not supported)"
#~ msgstr "-f%s ignoreret for Unicos/Mk (ikke understøttet)"

#~ msgid "-mieee not supported on Unicos/Mk"
#~ msgstr "-mieee understøttes ikke på Unicos/Mk"

#~ msgid "-mieee-with-inexact not supported on Unicos/Mk"
#~ msgstr "-mieee-with-inexact understøttes ikke på Unicos/Mk"

#~ msgid "bad value `%s' for -mtrap-precision switch"
#~ msgstr "ugyldig værdi '%s' til tilvalget -mtrap-precision"

#~ msgid "bad value `%s' for -mfp-rounding-mode switch"
#~ msgstr "ugyldig værdi '%s' til tilvalget -mfp-rounding-mode"

#~ msgid "bad value `%s' for -mfp-trap-mode switch"
#~ msgstr "ugyldig værdi '%s' til tilvalget -mfp-trap-mode"

#~ msgid "bad value `%s' for -mtls-size switch"
#~ msgstr "ugyldig værdi '%s' til tilvalget -mtls-size"

#~ msgid "bad value `%s' for -mcpu switch"
#~ msgstr "ugyldig værdi '%s' til tilvalget -mcpu"

#~ msgid "trap mode not supported on Unicos/Mk"
#~ msgstr "fældetilstand understøttes ikke på Unicos/Mk"

#~ msgid "fp software completion requires -mtrap-precision=i"
#~ msgstr "kommatalssoftwarefuldførelse kræver -mtrap-precision=i"

#~ msgid "rounding mode not supported for VAX floats"
#~ msgstr "afrundingstilstand er ikke understøttet for VAX-kommatal"

#~ msgid "trap mode not supported for VAX floats"
#~ msgstr "fældetilstand er ikke understøttet for VAX-kommatal"

#~ msgid "L%d cache latency unknown for %s"
#~ msgstr "L%d-mellemlagersventetid ukendt for %s"

#~ msgid "bad value `%s' for -mmemory-latency"
#~ msgstr "ugyldig værdi '%s' for -mmemory-latency"

#~ msgid "invalid %%H value"
#~ msgstr "ugyldig %%H-værdi"

#~ msgid "invalid %%J value"
#~ msgstr "ugyldig %%J-værdi"

#~ msgid "invalid %%r value"
#~ msgstr "ugyldig %%r-værdi"

#~ msgid "invalid %%R value"
#~ msgstr "ugyldig %%R-værdi"

#~ msgid "invalid %%N value"
#~ msgstr "ugyldig %%N-værdi"

#~ msgid "invalid %%P value"
#~ msgstr "ugyldig %%P-værdi"

#~ msgid "invalid %%h value"
#~ msgstr "ugyldig %%h-værdi"

#~ msgid "invalid %%L value"
#~ msgstr "ugyldig %%L-værdi"

#~ msgid "invalid %%m value"
#~ msgstr "ugyldig %%m-værdi"

#~ msgid "invalid %%M value"
#~ msgstr "ugyldig %%M-værdi"

#~ msgid "invalid %%U value"
#~ msgstr "ugyldig %%U-værdi"

#~ msgid "invalid %%s value"
#~ msgstr "ugyldig %%s-værdi"

#~ msgid "invalid %%C value"
#~ msgstr "ugyldig %%C-værdi"

#~ msgid "invalid %%E value"
#~ msgstr "ugyldig %%E-værdi"

#~ msgid "unknown relocation unspec"
#~ msgstr "ukendt relokaliserings-unspec"

#~ msgid "invalid %%xn code"
#~ msgstr "ugyldig %%xn-kode"

#~ msgid "bad builtin fcode"
#~ msgstr "ugyldig indbygget fcode"

#~ msgid "Use hardware fp"
#~ msgstr "Brug hardwarekommatal"

#~ msgid "Do not use hardware fp"
#~ msgstr "Brug ikke hardwarekommatal"

#~ msgid "Use fp registers"
#~ msgstr "Brug kommatalsregistre"

#~ msgid "Do not use fp registers"
#~ msgstr "Brug ikke kommatalsregistre"

#~ msgid "Do not assume GAS"
#~ msgstr "Antag ikke GAS"

#~ msgid "Assume GAS"
#~ msgstr "Antag GAS"

#~ msgid "Request IEEE-conformant math library routines (OSF/1)"
#~ msgstr "Påkræv at matematiksbibliotekrutiner opfylder IEEE-standarden (OSF/1)"

#~ msgid "Emit IEEE-conformant code, without inexact exceptions"
#~ msgstr "Udsend kode der opfylder IEEE-standarden, uden ineksakte undtagelser"

#~ msgid "Emit IEEE-conformant code, with inexact exceptions"
#~ msgstr "Udsend kode der opfylder IEEE-standarden, med ineksakte undtagelser"

#~ msgid "Do not emit complex integer constants to read-only memory"
#~ msgstr "Udsend ikke komplekse heltalskonstanter til skrivebeskyttet hukommelse"

#~ msgid "Use VAX fp"
#~ msgstr "Benyt VAX-kommatal"

#~ msgid "Do not use VAX fp"
#~ msgstr "Benyt ikke VAX-kommatal"

#~ msgid "Emit code for the byte/word ISA extension"
#~ msgstr "Udsend kode for byte/word-ISA-udvidelsen"

#~ msgid "Emit code for the motion video ISA extension"
#~ msgstr "Udsend kode for video-ISA-udvidelsen"

#~ msgid "Emit code for the fp move and sqrt ISA extension"
#~ msgstr "Udsend kode for kommatalsflytning og kvadratrod-ISA-udvidelsen"

#~ msgid "Emit code for the counting ISA extension"
#~ msgstr "Udsend kode for tæller-ISA-udvidelsen"

#~ msgid "Emit code using explicit relocation directives"
#~ msgstr "Udsend kode der bruger eksplicitte relokaliseringsdirektiver"

#~ msgid "Emit 16-bit relocations to the small data areas"
#~ msgstr "Udsend 16-bit relokalisering til det lille dataområde"

#~ msgid "Emit 32-bit relocations to the small data areas"
#~ msgstr "Udsend 32-bit relokalisering til det lille dataområde"

#~ msgid "Emit rdval instead of rduniq for thread pointer"
#~ msgstr "Udsend rdval i stedet for rduniq for trådhenvisning"

#~ msgid "Use features of and schedule given CPU"
#~ msgstr "Brug faciliteter fra og planlæg mht. den givne processor"

#~ msgid "Schedule given CPU"
#~ msgstr "Planlæg til en given processor"

#~ msgid "Control the generated fp rounding mode"
#~ msgstr "Kontrollér den genererede kommatalsafrundingstilstand"

#~ msgid "Control the IEEE trap mode"
#~ msgstr "Kontrollér IEEE-fældetilstanden"

#~ msgid "Control the precision given to fp exceptions"
#~ msgstr "Kontrollér den præcision der gives til kommatalsundtagelser"

#~ msgid "Specify bit size of immediate TLS offsets"
#~ msgstr "Angiv bitstørrelse for umiddelbar TLS-afsæt"

#~ msgid "bad value (%s) for -mcpu switch"
#~ msgstr "ugyldig værdi '%s' til tilvalget -mcpu"

#~ msgid "argument of `%s' attribute is not a string constant"
#~ msgstr "parameteren til egenskaben '%s er ikke en strengkonstant"

#~ msgid "argument of `%s' attribute is not \"ilink1\" or \"ilink2\""
#~ msgstr "parameteren til egenskaben '%s er ikke \"ilink1\" eller \"ilink2\""

#~ msgid "invalid operand to %%R code"
#~ msgstr "ugyldig operand til %%R-koden"

#~ msgid "invalid operand to %%H/%%L code"
#~ msgstr "ugyldig operand til %%H/%%L-koden"

#~ msgid "invalid operand to %%U code"
#~ msgstr "ugyldig operand til %%U-koden"

#~ msgid "invalid operand to %%V code"
#~ msgstr "ugyldig operand til %%V-koden"

#~ msgid "invalid operand output code"
#~ msgstr "ugyldig operand-uddatakode"

#~ msgid "switch -mcpu=%s conflicts with -march= switch"
#~ msgstr "tilvalget -mcpu=%s er i konflikt med tilvalget -march="

#~ msgid "bad value (%s) for %s switch"
#~ msgstr "ugyldig værdi (%s) til tilvalget %s"

#~ msgid "target CPU does not support APCS-32"
#~ msgstr "målprocessoren understøtter ikke APCS-32"

#~ msgid "target CPU does not support APCS-26"
#~ msgstr "målprocessoren understøtter ikke APCS-26"

#~ msgid "target CPU does not support interworking"
#~ msgstr "målprocessoren understøtter ikke interarbejde"

#~ msgid "target CPU does not support THUMB instructions"
#~ msgstr "målprocessoren understøtter ikke THUMB-instruktioner"

#~ msgid "enabling backtrace support is only meaningful when compiling for the Thumb"
#~ msgstr "aktivering af tilbagesporingsunderstøttelse giver kun mening ved oversættelse for en Thumb"

#~ msgid "enabling callee interworking support is only meaningful when compiling for the Thumb"
#~ msgstr "aktivering af interarbejdeunderstøttelse for kaldte objekter giver kun mening ved oversættelse for en Thumb"

#~ msgid "enabling caller interworking support is only meaningful when compiling for the Thumb"
#~ msgstr "aktivering af interarbejdeunderstøttelse for kaldere giver kun mening ved oversættelse for en Thumb"

#~ msgid "interworking forces APCS-32 to be used"
#~ msgstr "interarbejde tvinger APCS-32 til at blive brugt"

#~ msgid "-mapcs-stack-check incompatible with -mno-apcs-frame"
#~ msgstr "-mapcs-stack-check og -mno-apcs-frame er indbyrdes uforenelige"

#~ msgid "-fpic and -mapcs-reent are incompatible"
#~ msgstr "-fpic og -mapcs-reent er indbyrdes uforenelige"

#~ msgid "APCS reentrant code not supported. Ignored"
#~ msgstr "APCS-genindtrædelig kode er ikke understøttet - ignoreret"

#~ msgid "-g with -mno-apcs-frame may not give sensible debugging"
#~ msgstr "-g med -mno-apcs-frame giver måske ikke fornuftig fejlanalysering"

#~ msgid "passing floating point arguments in fp regs not yet supported"
#~ msgstr "overbringelse af kommatalsparametre i kommatalsregistre er ikke understøttet endnu"

#~ msgid "invalid floating point emulation option: -mfpe-%s"
#~ msgstr "ugyldigt tilvalg til kommatalsemulering: -mfpe-%s"

#~ msgid "structure size boundary can only be set to 8 or 32"
#~ msgstr "strukturstørrelsesgrænse kan kun sættes til 8 eller 32"

#~ msgid "-mpic-register= is useless without -fpic"
#~ msgstr "-mpic-register= er ubrugelig uden -fpic"

#~ msgid "unable to use '%s' for PIC register"
#~ msgstr "kan ikke bruge '%s' til PIC-register"

#~ msgid "`%s' attribute only applies to functions"
#~ msgstr "egenskaben '%s' kan kun anvendes sammen med funktioner"

#~ msgid "unable to compute real location of stacked parameter"
#~ msgstr "kan ikke beregne virkelig placering af stakkede parametre"

#~ msgid "no low registers available for popping high registers"
#~ msgstr "ingen lave registre er tilgængelige til at modtage værdier fra høje registre"

#~ msgid "interrupt Service Routines cannot be coded in Thumb mode"
#~ msgstr "afbrydelsesservicerutiner kan ikke kodes i Thumb-tilstand"

#~ msgid "initialized variable `%s' is marked dllimport"
#~ msgstr "variablen '%s' med startværdi er markeret dllimport"

#~ msgid "static variable `%s' is marked dllimport"
#~ msgstr "statisk variabel '%s' er markeret dllimport"

#~ msgid "Generate APCS conformant stack frames"
#~ msgstr "Generér APCS-overholdende stakrammer"

#~ msgid "Store function names in object code"
#~ msgstr "Gem funktionsnavne i objektkode"

#~ msgid "Use the 32-bit version of the APCS"
#~ msgstr "Benyt 32 bit-udgaven af APCS"

#~ msgid "Use the 26-bit version of the APCS"
#~ msgstr "Benyt 26 bit-udgaven af APCS"

#~ msgid "Pass FP arguments in FP registers"
#~ msgstr "Videregiv kommatalsparametre i kommatalsregistre"

#~ msgid "Generate re-entrant, PIC code"
#~ msgstr "Generér genindtrædelig PIC-kode"

#~ msgid "The MMU will trap on unaligned accesses"
#~ msgstr "MMU'en vil aktiveres ved ikke-justerede tilgange"

#~ msgid "Use library calls to perform FP operations"
#~ msgstr "Benyt bibliotekskald til at udføre kommatalsoperationer"

#~ msgid "Use hardware floating point instructions"
#~ msgstr "Benyt hardware-kommatalsinstruktioner"

#~ msgid "Assume target CPU is configured as big endian"
#~ msgstr "Antag at målprocessoren er konfigureret som storendet"

#~ msgid "Assume target CPU is configured as little endian"
#~ msgstr "Antag at målprocessoren er konfigureret som lilleendet"

#~ msgid "Assume big endian bytes, little endian words"
#~ msgstr "Antag storendede byte og lilleendede word"

#~ msgid "Support calls between Thumb and ARM instruction sets"
#~ msgstr "Understøt kald mellem Thumb- og ARM-instruktionssættene"

#~ msgid "Generate a call to abort if a noreturn function returns"
#~ msgstr "Generér et kald til abort hvis en noreturn-funktion returnerer"

#~ msgid "Do not move instructions into a function's prologue"
#~ msgstr "Flyt ikke instruktioner til en funktions begyndelse"

#~ msgid "Do not load the PIC register in function prologues"
#~ msgstr "Indlæs ikke PIC-registeret i funktionsbegyndelser"

#~ msgid "Generate call insns as indirect calls, if necessary"
#~ msgstr "Generér kaldeinstruktioner som indirekte kald, om nødvendigt"

#~ msgid "Compile for the Thumb not the ARM"
#~ msgstr "Oversæt til Thymb, ikke til ARM"

#~ msgid "Thumb: Generate (non-leaf) stack frames even if not needed"
#~ msgstr "Thumb: Generér (ikke-yderste) stakrammer selv hvis det ikke er nødvendigt"

#~ msgid "Thumb: Generate (leaf) stack frames even if not needed"
#~ msgstr "Thumb: Generér (yderste) stakrammer selv hvis det ikke er nødvendigt"

#~ msgid "Thumb: Assume non-static functions may be called from ARM code"
#~ msgstr "Thumb: Antag at ikke-statiske funktioner kan kaldes fra ARM-kode"

#~ msgid "Thumb: Assume function pointers may go to non-Thumb aware code"
#~ msgstr "Thumb: Antag at funktionshenvisninger kan gå til kode der ikke er opmærksom på Thumb"

#~ msgid "Specify the name of the target CPU"
#~ msgstr "Angiv navnet på målprocessoren"

#~ msgid "Specify the name of the target architecture"
#~ msgstr "Angiv navnet på målarkitekturen"

#~ msgid "Specify the version of the floating point emulator"
#~ msgstr "Angiv versionen af kommatalsemulatoren"

#~ msgid "Specify the minimum bit alignment of structures"
#~ msgstr "Angiv den mindste bitjustering af strukturer"

#~ msgid "Specify the register to be used for PIC addressing"
#~ msgstr "Angiv det register der skal bruges til PIC-adressering"

#~ msgid "Ignore dllimport attribute for functions"
#~ msgstr "Ignorér dllimport-egenskaben for funktioner"

#~ msgid "large frame pointer change (%d) with -mtiny-stack"
#~ msgstr "stor rammehenvisningsændring (%d) med -mtiny-stack"

#~ msgid "bad address, not (reg+disp):"
#~ msgstr "ugyldig adresse, ikke (reg+disp):"

#~ msgid "internal compiler error. Bad address:"
#~ msgstr "intern oversætterfejl - ugyldig adresse:"

#~ msgid "internal compiler error. Unknown mode:"
#~ msgstr "intern oversætterfejl - ugyldig tilstand:"

#~ msgid "invalid insn:"
#~ msgstr "ugyldig instruktion:"

#~ msgid "incorrect insn:"
#~ msgstr "ukorrekt instruktion:"

#~ msgid "unknown move insn:"
#~ msgstr "ukendt flytteinstruktion:"

#~ msgid "bad shift insn:"
#~ msgstr "ugyldig skifteinstruktion:"

#~ msgid "internal compiler error. Incorrect shift:"
#~ msgstr "intern oversætterfejl - ukorrekt skift:"

#~ msgid "only initialized variables can be placed into program memory area"
#~ msgstr "kun variabler med startværdi kan placeres i programhukommelsesområdet"

#~ msgid "only uninitialized variables can be placed in the .noinit section"
#~ msgstr "kun variabler uden startværdi kan placeres i .noinit-sektionen"

#~ msgid "MCU `%s' supported for assembler only"
#~ msgstr "MCU '%s' understøttes kun for maskinkode"

#~ msgid "Assume int to be 8 bit integer"
#~ msgstr "Antag at int er 8 bit-heltal"

#~ msgid "Change the stack pointer without disabling interrupts"
#~ msgstr "Ændr stakhenvisningen uden at deaktivere afbrydelser"

#~ msgid "Use subroutines for function prologue/epilogue"
#~ msgstr "Benyt subrutiner for funktionsindledning/-afslutninger"

#~ msgid "Change only the low 8 bits of the stack pointer"
#~ msgstr "Ændr kun de laveste 8 bit af stakhenvisningen"

#~ msgid "Do not generate tablejump insns"
#~ msgstr "Generér ikke tabelspringsinstruktioner"

#~ msgid "Use rjmp/rcall (limited range) on >8K devices"
#~ msgstr "Benyt rjmp/rcall (begrænset omfang) på >8K-enheder"

#~ msgid "Output instruction sizes to the asm file"
#~ msgstr "Anbring instruktionsstørrelser i asm-filen"

#~ msgid "Specify the initial stack address"
#~ msgstr "Angiv den første stakadresse"

#~ msgid "Specify the MCU name"
#~ msgstr "Angiv MCU-navnet"

#~ msgid "trampolines not supported"
#~ msgstr "trampoliner understøttes ikke"

#~ msgid "missing '(' after '#pragma %s' - ignored"
#~ msgstr "manglende '(' efter '#pragma %s' - ignoreret"

#~ msgid "missing function name in '#pragma %s' - ignored"
#~ msgstr "manglende funktionsnavn i '#pragma %s' - ignoreret"

#~ msgid "malformed '#pragma %s' - ignored"
#~ msgstr "forkert udformet '#pragma %s' - ignoreret"

#~ msgid "missing section name in '#pragma %s' - ignored"
#~ msgstr "manglende sektionsnavn i '#pragma %s' - ignoreret"

#~ msgid "missing ')' for '#pragma %s' - ignored"
#~ msgstr "manglende '(' for '#pragma %s' - ignoreret"

#~ msgid "junk at end of '#pragma %s'"
#~ msgstr "ragelse i slutningen af '#pragma %s'"

#~ msgid "unknown CPU version %d, using 40.\n"
#~ msgstr "ukendt processorversion %d, bruger 40.\n"

#~ msgid "ISR %s requires %d words of local vars, max is 32767"
#~ msgstr "ISR %s kræver %d ord af lokale variable, maks. er 32767"

#~ msgid "using CONST_DOUBLE for address"
#~ msgstr "bruger CONST_DOUBLE til adresse"

#~ msgid "c4x_address_cost: Invalid addressing mode"
#~ msgstr "c4x_address_cost: Ugyldig adresseringstilstand"

#~ msgid "c4x_print_operand: %%L inconsistency"
#~ msgstr "c4x_print_operand: %%L-inkonsistens"

#~ msgid "c4x_print_operand: %%N inconsistency"
#~ msgstr "c4x_print_operand: %%N-inkonsistens"

#~ msgid "c4x_print_operand: %%O inconsistency"
#~ msgstr "c4x_print_operand: %%O-inkonsistens"

#~ msgid "c4x_print_operand: Bad operand case"
#~ msgstr "c4x_print_operand: Ugyldig operand-case"

#~ msgid "c4x_print_operand_address: Bad post_modify"
#~ msgstr "c4x_print_operand_address: Ugyldig post_modify"

#~ msgid "c4x_print_operand_address: Bad pre_modify"
#~ msgstr "c4x_print_operand_address: Ugyldig pre_modify"

#~ msgid "c4x_print_operand_address: Bad operand case"
#~ msgstr "c4x_print_operand_address: Ugyldig operand-case"

#~ msgid "c4x_rptb_insert: Cannot find start label"
#~ msgstr "c4x_rptb_insert: Kan ikke finde startetiket"

#~ msgid "mode not QImode"
#~ msgstr "tilstand ikke QImode"

#~ msgid "invalid indirect memory address"
#~ msgstr "ugyldig indirekte hukommelsesadresse"

#~ msgid "invalid indirect (S) memory address"
#~ msgstr "ugyldig indirekte (S) hukommelsesadresse"

#~ msgid "c4x_valid_operands: Internal error"
#~ msgstr "c4x_valid_operands: Intern fejl"

#~ msgid "c4x_operand_subword: invalid mode"
#~ msgstr "c4x_operand_subword: ugyldig tilstand"

#~ msgid "c4x_operand_subword: invalid operand"
#~ msgstr "c4x_operand_subword: ugyldig operand"

#~ msgid "c4x_operand_subword: invalid autoincrement"
#~ msgstr "c4x_operand_subword: ugyldig selvforøgelse"

#~ msgid "c4x_operand_subword: invalid address"
#~ msgstr "c4x_operand_subword: ugyldig adresse"

#~ msgid "c4x_operand_subword: address not offsettable"
#~ msgstr "c4x_operand_subword: adresse kan ikke tilføjes et offset"

#~ msgid "c4x_rptb_rpts_p: Repeat block top label moved\n"
#~ msgstr "c4x_rptb_rpts_p: Topetiket til gentagelsesblok flyttet\n"

#~ msgid "Small memory model"
#~ msgstr "Lille hukommelsesmodel"

#~ msgid "Big memory model"
#~ msgstr "Stor hukommelsesmodel"

#~ msgid "Use MPYI instruction for C3x"
#~ msgstr "Benyt MPYI-instruktionen til C3x"

#~ msgid "Do not use MPYI instruction for C3x"
#~ msgstr "Benyt ikke MPYI-instruktionen til C3x"

#~ msgid "Use fast but approximate float to integer conversion"
#~ msgstr "Benyt hurtig, men approksimativ konvertering fra komma- til heltal"

#~ msgid "Use slow but accurate float to integer conversion"
#~ msgstr "Benyt langsom, men nøjagtig konvertering fra komma- til heltal"

#~ msgid "Enable use of RTPS instruction"
#~ msgstr "Aktivér brug af RTPS-instruktionen"

#~ msgid "Disable use of RTPS instruction"
#~ msgstr "Deaktivér brug af RTPS-instruktionen"

#~ msgid "Enable use of RTPB instruction"
#~ msgstr "Aktivér brug af RTPB-instruktionen"

#~ msgid "Disable use of RTPB instruction"
#~ msgstr "Deaktivér brug af RTPB-instruktionen"

#~ msgid "Generate code for C30 CPU"
#~ msgstr "Generér kode til en C30-processor"

#~ msgid "Generate code for C31 CPU"
#~ msgstr "Generér kode til en C31-processor"

#~ msgid "Generate code for C32 CPU"
#~ msgstr "Generér kode til en C32-processor"

#~ msgid "Generate code for C33 CPU"
#~ msgstr "Generér kode til en C33-processor"

#~ msgid "Generate code for C40 CPU"
#~ msgstr "Generér kode til en C40-processor"

#~ msgid "Generate code for C44 CPU"
#~ msgstr "Generér kode til en C44-processor"

#~ msgid "Emit code compatible with TI tools"
#~ msgstr "Udsend kode der er kompatibel med TI-værktøjer"

#~ msgid "Emit code to use GAS extensions"
#~ msgstr "Udsend kode der bruger GAS-udvidelser"

# RETMIG: hvad står ISR for?
#~ msgid "Save DP across ISR in small memory model"
#~ msgstr "Gem DP over ISR i lille hukommelsesmodel"

#~ msgid "Don't save DP across ISR in small memory model"
#~ msgstr "Gem ikke DP over ISR i lille hukommelsesmodel"

#~ msgid "Pass arguments on the stack"
#~ msgstr "Overbring parametre på stakken"

#~ msgid "Pass arguments in registers"
#~ msgstr "Overbring parametre i registre"

#~ msgid "Enable new features under development"
#~ msgstr "Aktivér nye faciliteter under udvikling"

#~ msgid "Disable new features under development"
#~ msgstr "Deaktivér nye faciliteter under udvikling"

#~ msgid "Use the BK register as a general purpose register"
#~ msgstr "Benyt BK-registeret som et alment register"

#~ msgid "Do not allocate BK register"
#~ msgstr "Allokér ikke BK-registeret"

#~ msgid "Enable use of DB instruction"
#~ msgstr "Aktivér brug af DB-instruktioner"

#~ msgid "Disable use of DB instruction"
#~ msgstr "Deaktivér brug af DB-instruktioner"

#~ msgid "Enable debugging"
#~ msgstr "Aktivér fejlanalyseringsinfo"

#~ msgid "Disable debugging"
#~ msgstr "Deaktivér fejlanalyseringsinfo"

# RETMIG: hvad betyder hoisting? (det har noget med jage indlæsning af dem ud af registre)
#~ msgid "Force constants into registers to improve hoisting"
#~ msgstr "Tving konstanter ind i registre for at forbedre hoisting"

#~ msgid "Don't force constants into registers"
#~ msgstr "Tving ikke konstanter ind i registre"

#~ msgid "Force RTL generation to emit valid 3 operand insns"
#~ msgstr "Tving RTL-generering til at udsende gyldig 3-operandinstruktioner"

#~ msgid "Allow RTL generation to emit invalid 3 operand insns"
#~ msgstr "Tillad RTL-generering at udsende ugyldig 3-operandinstruktioner"

#~ msgid "Allow unsigned iteration counts for RPTB/DB"
#~ msgstr "Tillad iterationstællere uden fortegn for RPTB/DB"

#~ msgid "Disallow unsigned iteration counts for RPTB/DB"
#~ msgstr "Tillad ikke iterationstællere uden fortegn for RPTB/DB"

#~ msgid "Preserve all 40 bits of FP reg across call"
#~ msgstr "Bevar alle 40 bit af kommatalsregisteret på tværs af kald"

#~ msgid "Only preserve 32 bits of FP reg across call"
#~ msgstr "Bevar kun 32 bit af kommatalsregisteret på tværs af kald"

#~ msgid "Enable parallel instructions"
#~ msgstr "Aktivér parallelle instruktioner"

#~ msgid "Disable parallel instructions"
#~ msgstr "Deaktivér parallelle instruktioner"

#~ msgid "Enable MPY||ADD and MPY||SUB instructions"
#~ msgstr "Aktivér instruktionerne MPY||ADD og MPY||SUB"

#~ msgid "Disable MPY||ADD and MPY||SUB instructions"
#~ msgstr "Deaktivér instruktionerne MPY||ADD og MPY||SUB"

#~ msgid "Assume that pointers may be aliased"
#~ msgstr "Antag at henvisninger kan være aliaser"

#~ msgid "Assume that pointers not aliased"
#~ msgstr "Antag at henvisninger ikke kan være aliaser"

#~ msgid "Specify maximum number of iterations for RPTS"
#~ msgstr "Angiv maksimalt antal iterationer for RPTS"

#~ msgid "Select CPU to generate code for"
#~ msgstr "Vælg den processor der skal genereres kode til"

#~ msgid "unexpected index-type in cris_print_index"
#~ msgstr "uventet indekstype i cris_print_index"

#~ msgid "unexpected base-type in cris_print_base"
#~ msgstr "uventet grundtype in cris_print_base"

#~ msgid "stackframe too big: %d bytes"
#~ msgstr "stakramme for stor: %d byte"

#~ msgid "allocated but unused delay list in epilogue"
#~ msgstr "allokeret, men ubenyttet venteliste i afslutning"

#~ msgid "unexpected function type needing stack adjustment for __builtin_eh_return"
#~ msgstr "uventet funktionstype behøver stak justering for __builtin_eh_return"

#~ msgid "invalid operand for 'b' modifier"
#~ msgstr "ugyldig operand til 'b'-ændring"

#~ msgid "invalid operand for 'v' modifier"
#~ msgstr "ugyldig operand til 'v'-ændring"

#~ msgid "invalid operand for 'P' modifier"
#~ msgstr "ugyldig operand til 'P'-ændring"

#~ msgid "invalid operand for 'p' modifier"
#~ msgstr "ugyldig operand til 'p'-ændring"

#~ msgid "invalid operand for 'z' modifier"
#~ msgstr "ugyldig operand til 'z'-ændring"

#~ msgid "invalid operand for 'H' modifier"
#~ msgstr "ugyldig operand til 'H'-ændring"

#~ msgid "bad register"
#~ msgstr "ugyldigt register"

#~ msgid "invalid operand for 'e' modifier"
#~ msgstr "ugyldig operand til 'e'-ændring"

#~ msgid "invalid operand for 'm' modifier"
#~ msgstr "ugyldig operand til 'm'-ændring"

#~ msgid "invalid operand for 'A' modifier"
#~ msgstr "ugyldig operand til 'A'-ændring"

#~ msgid "invalid operand for 'D' modifier"
#~ msgstr "ugyldig operand til 'D'-ændring"

#~ msgid "invalid operand for 'T' modifier"
#~ msgstr "ugyldig operand til 'T'-ændring"

#~ msgid "invalid operand modifier letter"
#~ msgstr "ugyldigt operandændringsbogstav"

#~ msgid "internal error: bad register: %d"
#~ msgstr "intern fejl: ugyldigt register: %d"

#~ msgid "unexpected multiplicative operand"
#~ msgstr "uventet multiplikativ operand"

#~ msgid "unexpected operand"
#~ msgstr "uventet operand"

#~ msgid "unrecognized address"
#~ msgstr "ukendt adresse"

#~ msgid "internal error: sideeffect-insn affecting main effect"
#~ msgstr "intern fejl: bivirkningsinstruktion påvirker hovedvirkning"

#~ msgid "internal error: cris_side_effect_mode_ok with bad operands"
#~ msgstr "intern fejl: cris_side_effect_mode_ok med ugyldige operander"

#~ msgid "unrecognized supposed constant"
#~ msgstr "ukendt formodet konstant"

#~ msgid "unrecognized supposed constant in cris_global_pic_symbol"
#~ msgstr "ukendt formodet konstant i cris_global_pic_symbol"

#~ msgid "-max-stackframe=%d is not usable, not between 0 and %d"
#~ msgstr "-max-stackframe=%d er ikke brugbar mellem 0 og %d"

#~ msgid "unknown CRIS version specification in -march= or -mcpu= : %s"
#~ msgstr "ukendt CRIS-versionsspecifikation i -march= eller -mcpu=: %s"

#~ msgid "unknown CRIS cpu version specification in -mtune= : %s"
#~ msgstr "ukendt CRIS-versionsspecifikation i -mtune=: %s"

#~ msgid "-fPIC and -fpic are not supported in this configuration"
#~ msgstr "-fPIC og -fpic understøttes ikke af denne konfiguration"

#~ msgid "that particular -g option is invalid with -maout and -melinux"
#~ msgstr "det bestemte '-g'-tilvalg er ugyldigt med -maout og -melinux"

#~ msgid "unexpected side-effects in address"
#~ msgstr "uventede bivirkninger i adresse"

#~ msgid "unexpected PIC symbol"
#~ msgstr "uventet PIC-symbol"

#~ msgid "PIC register isn't set up"
#~ msgstr "PIC-register er ikke sat op"

#~ msgid "unexpected address expression"
#~ msgstr "uventet adresseudtryk"

#~ msgid "emitting PIC operand, but PIC register isn't set up"
#~ msgstr "udsender PIC-operand, men PIC-register er ikke sat op"

#~ msgid "unexpected NOTE as addr_const:"
#~ msgstr "uventet NOTE som addr_const:"

#~ msgid "Compile for the MMU-less Etrax 100-based elinux system"
#~ msgstr "Oversæt for det Etrax 100-baserede elinux-system uden MMU"

#~ msgid "For elinux, request a specified stack-size for this program"
#~ msgstr "For elinux; forespørg en angivet stakstørrelse for dette program"

#~ msgid "Compile for ETRAX 4 (CRIS v3)"
#~ msgstr "Oversæt for ETRAX 4 (CRIS v3)"

#~ msgid "Compile for ETRAX 100 (CRIS v8)"
#~ msgstr "Oversæt for ETRAX 100 (CRIS v8)"

#~ msgid "Emit verbose debug information in assembly code"
#~ msgstr "Udsend fejlanalyseringsinfo i maskinkode"

#~ msgid "Do not use condition codes from normal instructions"
#~ msgstr "Benyt ikke betingelseskoder fra normale instruktioner"

#~ msgid "Do not emit addressing modes with side-effect assignment"
#~ msgstr "Udsend ikke adresseringstilstande med bivirkningstildeling"

#~ msgid "Do not tune stack alignment"
#~ msgstr "Finjustér ikke stakjustering"

#~ msgid "Do not tune writable data alignment"
#~ msgstr "Finjustér ikke justering af skrivbare data"

#~ msgid "Do not tune code and read-only data alignment"
#~ msgstr "Finjustér ikke justering af kode og skrivebeskyttet data"

#~ msgid "Align code and data to 32 bits"
#~ msgstr "Justér kode og data til 32 bit"

#~ msgid "Don't align items in code or data"
#~ msgstr "Justér ikke elementer i kode eller data"

#~ msgid "Do not emit function prologue or epilogue"
#~ msgstr "Udsend ikke funktionsindledning eller -afslutning"

#~ msgid "Use the most feature-enabling options allowed by other options"
#~ msgstr "Benyt de tilvalg der giver de fleste faciliteter tilladt af andre tilvalg"

#~ msgid "Override -mbest-lib-options"
#~ msgstr "Overskriv -mbest-lib-options"

#~ msgid "Generate code for the specified chip or CPU version"
#~ msgstr "Generér kode til en given chip- eller processorversion"

#~ msgid "Tune alignment for the specified chip or CPU version"
#~ msgstr "Finjustér justering til en given chip- eller processorversion"

#~ msgid "Warn when a stackframe is larger than the specified size"
#~ msgstr "Advar når en stakramme er større end den angivne størrelse"

#~ msgid "no FUNCTION_PROFILER for CRIS"
#~ msgstr "ingen FUNCTION_PROFILER for CRIS"

#~ msgid "Together with -fpic and -fPIC, do not use GOTPLT references"
#~ msgstr "Benyt ikke GOTPLT-referencer sammen med -fpic og -fPIC"

#~ msgid "bad modes_tieable_p for register %s, mode1 %s, mode2 %s"
#~ msgstr "ugyldig modes_tieable_p for register %s, mode1 %s, mode2 %s"

#~ msgid "bad insn to d30v_print_operand_address:"
#~ msgstr "ugyldig instruktion til d30v_print_operand_address:"

#~ msgid "bad insn to d30v_print_operand_memory_reference:"
#~ msgstr "ugyldig instruktion til d30v_print_operand_memory_reference:"

#~ msgid "bad insn to d30v_print_operand, 'f' modifier:"
#~ msgstr "ugyldig instruktion til d30v_print_operand, 'f'-ændring:"

#~ msgid "bad insn to d30v_print_operand, 'A' modifier:"
#~ msgstr "ugyldig instruktion til d30v_print_operand, 'A'-ændring:"

#~ msgid "bad insn to d30v_print_operand, 'M' modifier:"
#~ msgstr "ugyldig instruktion til d30v_print_operand, 'M'-ændring:"

#~ msgid "bad insn to print_operand, 'F' or 'T' modifier:"
#~ msgstr "ugyldig instruktion til d30v_print_operand, 'F'- eller 'T'-ændring:"

#~ msgid "bad insn to print_operand, 'B' modifier:"
#~ msgstr "ugyldig instruktion til d30v_print_operand, 'B'-ændring:"

#~ msgid "bad insn to print_operand, 'E' modifier:"
#~ msgstr "ugyldig instruktion til d30v_print_operand, 'E'-ændring:"

#~ msgid "bad insn to print_operand, 'R' modifier:"
#~ msgstr "ugyldig instruktion til d30v_print_operand, 'R'-ændring:"

#~ msgid "bad insn to print_operand, 's' modifier:"
#~ msgstr "ugyldig instruktion til d30v_print_operand, 's'-ændring:"

#~ msgid "bad insn in d30v_print_operand, 0 case"
#~ msgstr "ugyldig instruktion til d30v_print_operand, 0 case"

#~ msgid "d30v_emit_comparison"
#~ msgstr "d30v_emit_comparison"

#~ msgid "bad call to d30v_move_2words"
#~ msgstr "ugyldigt kald af d30v_move_2words"

#~ msgid "Enable use of conditional move instructions"
#~ msgstr "Aktivér brug af betingede flytteinstruktioner"

#~ msgid "Disable use of conditional move instructions"
#~ msgstr "Deaktivér brug af betingede flytteinstruktioner"

#~ msgid "Debug argument support in compiler"
#~ msgstr "Fejlanalyser parameterunderstøttelse i oversætteren"

#~ msgid "Debug stack support in compiler"
#~ msgstr "Fejlanalyser stakunderstøttelse i oversætteren"

#~ msgid "Debug memory address support in compiler"
#~ msgstr "Fejlanalyser hukommelsesadresseunderstøttelse i oversætteren"

#~ msgid "Make adjacent short instructions parallel if possible"
#~ msgstr "Gør nærliggende korte instruktioner parallelle om muligt"

#~ msgid "Do not make adjacent short instructions parallel"
#~ msgstr "Gør ikke nærliggende korte instruktioner parallelle"

#~ msgid "Link programs/data to be in external memory by default"
#~ msgstr "Sammenkæd program/data til at være i ekstern hukommelse som standard"

#~ msgid "Link programs/data to be in onchip memory by default"
#~ msgstr "Sammenkæd program/data til at være i hukommelsen på chippen som standard"

#~ msgid "Change the branch costs within the compiler"
#~ msgstr "Skift forgreningsomkostningen i oversætteren"

#~ msgid "Change the threshold for conversion to conditional execution"
#~ msgstr "Skift tærsklen for konvertering til betinget udførelse"

#~ msgid "stack size > 32k"
#~ msgstr "stakstørrelse > 32k"

#~ msgid "invalid addressing mode"
#~ msgstr "ugyldig adresseringstilstand"

#~ msgid "bad register extension code"
#~ msgstr "ugyldig registerudvidelseskode"

#~ msgid "invalid offset in ybase addressing"
#~ msgstr "ugyldigt afsæt i ybase-adressering"

#~ msgid "invalid register in ybase addressing"
#~ msgstr "ugyldigt register i ybase-adressering"

#~ msgid "invalid shift operator in emit_1600_core_shift"
#~ msgstr "ugyldig skifteoperator i emit_1600_core_shift"

#~ msgid "invalid mode for gen_tst_reg"
#~ msgstr "ugyldig tilstand for gen_tst_reg"

#~ msgid "invalid mode for integer comparison in gen_compare_reg"
#~ msgstr "ugyldig tilstand for heltalssammenligning i gen_compare_reg"

#~ msgid "Pass parameters in registers (default)"
#~ msgstr "Overbring parametre i registre (standard)"

#~ msgid "Don't pass parameters in registers"
#~ msgstr "Overbring ikke parametre i registre"

#~ msgid "Generate code for near calls"
#~ msgstr "Generér kode til nære kald"

#~ msgid "Don't generate code for near calls"
#~ msgstr "Generér ikke kode til nære kald"

#~ msgid "Generate code for near jumps"
#~ msgstr "Generér kode til nære spring"

#~ msgid "Don't generate code for near jumps"
#~ msgstr "Generér ikke kode til nære spring"

#~ msgid "Generate code for a bit-manipulation unit"
#~ msgstr "Generér kode til en bit-manipuleringsenhed"

#~ msgid "Don't generate code for a bit-manipulation unit"
#~ msgstr "Generér ikke kode til en bit-manipuleringsenhed"

#~ msgid "Generate code for memory map1"
#~ msgstr "Generér kode til memory map1"

#~ msgid "Generate code for memory map2"
#~ msgstr "Generér kode til memory map2"

#~ msgid "Generate code for memory map3"
#~ msgstr "Generér kode til memory map3"

#~ msgid "Generate code for memory map4"
#~ msgstr "Generér kode til memory map4"

#~ msgid "Ouput extra code for initialized data"
#~ msgstr "Udsend ekstra kode til data med startværdier"

#~ msgid "Don't let reg. allocator use ybase registers"
#~ msgstr "Lad ikke registerallokeringen benytte ybase-registre"

#~ msgid "Output extra debug info in Luxworks environment"
#~ msgstr "Udsend ekstra fejlanalyseringsinfo i Luxworks-miljøet"

#~ msgid "Save temp. files in Luxworks environment"
#~ msgstr "Gem midlertidige filer i Luxworks-miljøet"

#~ msgid "Specify alternate name for text section"
#~ msgstr "Angiv alternativt navn til tekstsektionen"

#~ msgid "Specify alternate name for data section"
#~ msgstr "Angiv alternativt navn til datasektionen"

#~ msgid "Specify alternate name for bss section"
#~ msgstr "Angiv alternativt navn til bss-sektionen"

#~ msgid "Specify alternate name for constant section"
#~ msgstr "Angiv alternativt navn til konstantsektionen"

#~ msgid "Specify alternate name for dsp16xx chip"
#~ msgstr "Angiv alternativt navn til dsp16xx-chippen"

#~ msgid "profiling not implemented yet"
#~ msgstr "profilering understøttes ikke endnu"

#~ msgid "trampolines not yet implemented"
#~ msgstr "trampoliner understøttes ikke endnu"

#~ msgid "fr30_print_operand_address: unhandled address"
#~ msgstr "fr30_print_operand_address: ikke-håndteret adresse"

#~ msgid "fr30_print_operand: unrecognized %%p code"
#~ msgstr "fr30_print_operand: ukendt '%%p'-kode"

#~ msgid "fr30_print_operand: unrecognized %%b code"
#~ msgstr "fr30_print_operand: ukendt '%%b'-kode"

#~ msgid "fr30_print_operand: unrecognized %%B code"
#~ msgstr "fr30_print_operand: ukendt '%%B'-kode"

#~ msgid "fr30_print_operand: invalid operand to %%A code"
#~ msgstr "fr30_print_operand: ugyldig operand til '%%A'-kode"

#~ msgid "fr30_print_operand: invalid %%x code"
#~ msgstr "fr30_print_operand: ugyldig '%%x'-kode"

#~ msgid "fr30_print_operand: invalid %%F code"
#~ msgstr "fr30_print_operand: ugyldig '%%F'-kode"

#~ msgid "fr30_print_operand: unknown code"
#~ msgstr "fr30_print_operand: ukendt kode"

#~ msgid "fr30_print_operand: unhandled MEM"
#~ msgstr "fr30_print_operand: ikke-håndteret MEM"

#~ msgid "Assume small address space"
#~ msgstr "Antag lille adresserum"

#~ msgid "Unknown cpu: -mcpu=%s"
#~ msgstr "Ukendt processor: -mcpu=%s"

#~ msgid "-fpic and -gdwarf are incompatible (-fpic and -g/-gdwarf-2 are fine)"
#~ msgstr "-fpic og -gdwarf er indbyrdes uforenelige (-fpic og -g/-gdwarf-2 er i orden)"

#~ msgid "Bad insn to frv_print_operand_address:"
#~ msgstr "Ugyldig instruktion til frv_print_operand_address:"

#~ msgid "Bad register to frv_print_operand_memory_reference_reg:"
#~ msgstr "Ugyldigt register til frv_print_operand_memory_reference_reg:"

#~ msgid "Bad insn to frv_print_operand_memory_reference:"
#~ msgstr "Ugyldig instruktion til frv_print_operand_memory_reference:"

#~ msgid "Bad insn in frv_print_operand, bad const_double"
#~ msgstr "Ugyldig instruktion i frv_print_operand, ugyldig const_double"

#~ msgid "Bad insn to frv_print_operand, 'C' modifier:"
#~ msgstr "Ugyldig instruktionen til frv_print_operand, 'C'-modifikation:"

#~ msgid "Bad insn to frv_print_operand, 'c' modifier:"
#~ msgstr "Ugyldig instruktion til frv_print_operand, 'c'-modifikation:"

#~ msgid "Bad insn to frv_print_operand, 'e' modifier:"
#~ msgstr "Ugyldig instruktion til frv_print_operand, 'e'-modifikation:"

#~ msgid "Bad insn to frv_print_operand, 'F' modifier:"
#~ msgstr "Ugyldig instruktion til frv_print_operand, 'F'-modifikation:"

#~ msgid "Bad insn to frv_print_operand, 'f' modifier:"
#~ msgstr "Ugyldig instruktion til frv_print_operand, 'f'-modifikation:"

#~ msgid "Bad insn to frv_print_operand, 'L' modifier:"
#~ msgstr "Ugyldig instruktion til frv_print_operand, 'L'-modifikation:"

#~ msgid "Bad insn to frv_print_operand, 'M/N' modifier:"
#~ msgstr "Ugyldig instruktion til frv_print_operand, 'M/N'-modifikation:"

#~ msgid "Bad insn to frv_print_operand, 'O' modifier:"
#~ msgstr "Ugyldig instruktion til frv_print_operand, 'O'-modifikation:"

#~ msgid "Bad insn to frv_print_operand, P modifier:"
#~ msgstr "Ugyldig instruktion til frv_print_operand, P-modifikation:"

#~ msgid "Bad insn in frv_print_operand, z case"
#~ msgstr "Ugyldig instruktion i frv_print_operand, tilfældet z"

#~ msgid "Bad insn in frv_print_operand, 0 case"
#~ msgstr "Ugyldig instruktion i frv_print_operand, tilfældet 0"

#~ msgid "frv_print_operand: unknown code"
#~ msgstr "fr_print_operand: ukendt kode"

#~ msgid "Bad output_move_single operand"
#~ msgstr "Ugyldig output_move_single-operand"

#~ msgid "Bad output_move_double operand"
#~ msgstr "Ugyldig output_move_double-operand"

#~ msgid "Bad output_condmove_single operand"
#~ msgstr "Ugyldig output_condmove_single-operand"

#~ msgid "frv_registers_update"
#~ msgstr "frv_registers_update"

#~ msgid "frv_registers_used_p"
#~ msgstr "frv_registers_used_p"

#~ msgid "frv_registers_set_p"
#~ msgstr "frv_registers_set_p"

#~ msgid "accumulator is not a constant integer"
#~ msgstr "akkumulator er ikke et konstant heltal"

#~ msgid "accumulator number is out of bounds"
#~ msgstr "akkumulatortal er uden for det gyldig interval"

#~ msgid "inappropriate accumulator for `%s'"
#~ msgstr "forkert akkumulator for '%s'"

#~ msgid "`%s' expects a constant argument"
#~ msgstr "'%s' forventer en konstant parameter"

#~ msgid "constant argument out of range for `%s'"
#~ msgstr "konstant parameter uden for det gyldige interval for '%s'"

#~ msgid "media functions are not available unless -mmedia is used"
#~ msgstr "mediafunktioner er ikke tilgængelige medmindre -mmedia benyttes"

#~ msgid "this media function is only available on the fr500"
#~ msgstr "denne mediafunktion er kun tilgængelig på fr500"

#~ msgid "this media function is only available on the fr400"
#~ msgstr "denne mediafunktion er kun tilgængelig på fr400"

#~ msgid " (frv)"
#~ msgstr " (frv)"

#~ msgid "-ms2600 is used without -ms"
#~ msgstr "-ms2600 benyttet uden -ms"

#~ msgid "-mn is used without -mh or -ms"
#~ msgstr "-mn benyttet uden -mh eller -ms"

#~ msgid "Generate H8S code"
#~ msgstr "Generér H8S-kode"

#~ msgid "Do not generate H8S code"
#~ msgstr "Generér ikke H8S-kode"

#~ msgid "Generate H8S/2600 code"
#~ msgstr "Generér H8S/2600-kode"

#~ msgid "Do not generate H8S/2600 code"
#~ msgstr "Generér ikke H8S/2600-kode"

#~ msgid "Make integers 32 bits wide"
#~ msgstr "Gør heltal 32 bit brede"

#~ msgid "Use registers for argument passing"
#~ msgstr "Benyt registre til parameteroverbringning"

#~ msgid "Do not use registers for argument passing"
#~ msgstr "Benyt ikke registre til parameteroverbringning"

#~ msgid "Consider access to byte sized memory slow"
#~ msgstr "Betragt tilgang til bytestørrelseshukommelse som langsomt"

#~ msgid "Enable linker relaxing"
#~ msgstr "Aktivér tolerant sammenkædning"

#~ msgid "Generate H8/300H code"
#~ msgstr "Generér H8/300H-kode"

#~ msgid "Enable the normal mode"
#~ msgstr "Aktivér den normale tilstand"

#~ msgid "Do not generate H8/300H code"
#~ msgstr "Generér ikke H8/300H-kode"

#~ msgid "Use H8/300 alignment rules"
#~ msgstr "Benyt H8/300-justeringsregler"

#~ msgid "junk at end of #pragma map"
#~ msgstr "ragelse i slutningen af #pragma map"

#~ msgid "malformed #pragma map, ignored"
#~ msgstr "forkert udformet '#pragma map' - ignoreret"

#~ msgid "real name is too long - alias ignored"
#~ msgstr "rigtigt navn for langt - alias ignoreret"

#~ msgid "alias name is too long - alias ignored"
#~ msgstr "aliasnavn for langt - alias ignoreret"

#~ msgid "internal error--no jump follows compare:"
#~ msgstr "intern fejl - intet spring efterfølger sammenligning:"

#~ msgid "Generate char instructions"
#~ msgstr "Generér char-instruktioner"

#~ msgid "Do not generate char instructions"
#~ msgstr "Generér ikke char-instruktioner"

#~ msgid "code model %s not supported in PIC mode"
#~ msgstr "kodemodellen %s er ikke understøttet i PIC-tilstand"

#~ msgid "bad value (%s) for -mcmodel= switch"
#~ msgstr "ugyldig værdi (%s) til tilvalget -mcmodel="

#~ msgid "bad value (%s) for -masm= switch"
#~ msgstr "ugyldig værdi (%s) til tilvalget -masm="

#~ msgid "code model `%s' not supported in the %s bit mode"
#~ msgstr "kodemodellen %s er ikke understøttet i %s bit-tilstand"

#~ msgid "code model `large' not supported yet"
#~ msgstr "kodemodellen 'large' er ikke understøttet endnu"

#~ msgid "%i-bit mode not compiled in"
#~ msgstr "%i bit-tilstand er ikke oversat med ind"

#~ msgid "bad value (%s) for -march= switch"
#~ msgstr "ugyldig værdi (%s) til tilvalget -march="

#~ msgid "bad value (%s) for -mcpu= switch"
#~ msgstr "ugyldig værdi (%s) til tilvalget -mcpu="

#~ msgid "-mregparm=%d is not between 0 and %d"
#~ msgstr "-mregparm=%d er ikke mellem 0 og %d"

#~ msgid "-malign-loops is obsolete, use -falign-loops"
#~ msgstr "-malign-loops er forældet, benyt -falign-loops"

#~ msgid "-malign-loops=%d is not between 0 and %d"
#~ msgstr "-malign-loops=%d er ikke mellem 0 og %d"

#~ msgid "-malign-jumps is obsolete, use -falign-jumps"
#~ msgstr "-malign-jumps er forældet, benyt -falign-jumps"

#~ msgid "-malign-functions is obsolete, use -falign-functions"
#~ msgstr "-malign-functions er forældet, benyt -falign-functions"

#~ msgid "-mpreferred-stack-boundary=%d is not between %d and 12"
#~ msgstr "-mpreferred-stack-boundary=%d er ikke mellem %d og 12"

#~ msgid "-mbranch-cost=%d is not between 0 and 5"
#~ msgstr "-mbranch-cost=%d er ikke mellem 0 og 5"

#~ msgid "bad value (%s) for -mtls-dialect= switch"
#~ msgstr "ugyldig værdi (%s) til tilvalget -mtls-dialect"

#~ msgid "-malign-double makes no sense in the 64bit mode"
#~ msgstr "-malign-double giver ikke mening i 64 bit-tilstand"

#~ msgid "-mrtd calling convention not supported in the 64bit mode"
#~ msgstr "kaldekonventionen -mrtd er ikke understøttet i 64 bit-tilstand"

#~ msgid "SSE instruction set disabled, using 387 arithmetics"
#~ msgstr "SSE-instruktionssæt deaktiveret, bruger 387-beregninger"

#~ msgid "387 instruction set disabled, using SSE arithmetics"
#~ msgstr "387-instruktionssæt deaktiveret, bruger SSE-beregninger"

#~ msgid "bad value (%s) for -mfpmath= switch"
#~ msgstr "ugyldig værdi (%s) til tilvalget -mfpmath="

#~ msgid "`%s' attribute requires an integer constant argument"
#~ msgstr "egenskaben '%s' kræver en heltalskonstant som parameter"

#~ msgid "argument to `%s' attribute larger than %d"
#~ msgstr "parameter til egenskaben '%s' er større end %d"

#~ msgid "invalid UNSPEC as operand"
#~ msgstr "ugyldig UNSPEC som operand"

#~ msgid "extended registers have no high halves"
#~ msgstr "udvidede registre har ikke høje halvdele"

#~ msgid "unsupported operand size for extended register"
#~ msgstr "ikke-understøttet operandstørrelse for udvidede registre"

#~ msgid "operand is neither a constant nor a condition code, invalid operand code 'c'"
#~ msgstr "operand er hverken en konstant eller en betingelseskode, ugyldig operandkode 'c'"

#~ msgid "invalid operand code `%c'"
#~ msgstr "ugyldig operandkode '%c'"

#~ msgid "invalid constraints for operand"
#~ msgstr "ugyldige begrænsninger for operand"

#~ msgid "unknown insn mode"
#~ msgstr "ukendt instruktionstilstand"

#~ msgid "selector must be an immediate"
#~ msgstr "vælger skal være en umiddelbar værdi"

#~ msgid "mask must be an immediate"
#~ msgstr "maske skal være en umiddelbar værdi"

#~ msgid "shift must be an immediate"
#~ msgstr "skifteværdi skal være en umiddelbar værdi"

#~ msgid "`%s' attribute only applies to variables"
#~ msgstr "egenskaben '%s' kan kun anvendes på variabler"

#~ msgid "`%s' declared as both exported to and imported from a DLL"
#~ msgstr "'%s' erklæret som både eksporteret til og importeret fra en DLL"

#~ msgid "Use the Cygwin interface"
#~ msgstr "Benyt Cygwin-grænsefladen"

#~ msgid "Use the Mingw32 interface"
#~ msgstr "Benyt Mingw32-grænsefladen"

#~ msgid "Create GUI application"
#~ msgstr "Opret grafisk program"

#~ msgid "Don't set Windows defines"
#~ msgstr "Angiv ikke Windows-definitioner"

#~ msgid "Set Windows defines"
#~ msgstr "Angiv Windows-definitioner"

#~ msgid "Create console application"
#~ msgstr "Opret konsolprogram"

#~ msgid "Generate code for a DLL"
#~ msgstr "Generér kode til en DLL"

#~ msgid "Ignore dllimport for functions"
#~ msgstr "Ignorér dllimport til funktioner"

#~ msgid "Use Mingw-specific thread support"
#~ msgstr "Benyt Mingw-specifik trådunderstøttelse"

#~ msgid "-f%s ignored for target (all code is position independent)"
#~ msgstr "-f%s ignoreret for målarkitekturen (all kode er positionsuafhængigt)"

#~ msgid "-mbnu210 is ignored (option is obsolete)"
#~ msgstr "-mbnu210 ignoreres (tilvalget er forældet)"

#~ msgid "Alternate calling convention"
#~ msgstr "Alternativ kaldekonvention"

#~ msgid "Use normal calling convention"
#~ msgstr "Brug normal kaldekonvention"

#~ msgid "Align some doubles on dword boundary"
#~ msgstr "Justér nogle double-variabler til dword-grænserne"

#~ msgid "Align doubles on word boundary"
#~ msgstr "Justér double-variabler til word-grænserne"

#~ msgid "Uninitialized locals in .bss"
#~ msgstr "Lokale variabler uden startværdi i .bss"

#~ msgid "Uninitialized locals in .data"
#~ msgstr "Lokale variabler uden startværdi i .data"

#~ msgid "Use IEEE math for fp comparisons"
#~ msgstr "Brug IEEE-matematik til kommatalssammenligninger"

#~ msgid "Do not use IEEE math for fp comparisons"
#~ msgstr "Brug ikke IEEE-matematik til kommatalssammenligninger"

#~ msgid "Return values of functions in FPU registers"
#~ msgstr "Returnér værdier fra funktioner i fpu-registre"

#~ msgid "Do not return values of functions in FPU registers"
#~ msgstr "Returnér ikke værdier fra funktioner i fpu-registre"

#~ msgid "Do not generate sin, cos, sqrt for FPU"
#~ msgstr "Generér ikke sin, cos, sqrt til fpu"

#~ msgid "Generate sin, cos, sqrt for FPU"
#~ msgstr "Generér sin, cos og sqrt til fpu"

#~ msgid "Omit the frame pointer in leaf functions"
#~ msgstr "Udelad rammehenvisningen i de yderste funktioner"

#~ msgid "Enable stack probing"
#~ msgstr "Aktivér stakprøvning"

#~ msgid "Align destination of the string operations"
#~ msgstr "Justér strengoperationernes destination"

#~ msgid "Do not align destination of the string operations"
#~ msgstr "Justér ikke strengoperationernes destination"

#~ msgid "Inline all known string operations"
#~ msgstr "Indbyg alle kendte strengoperationer"

#~ msgid "Do not inline all known string operations"
#~ msgstr "Indbyg ikke alle kendte strengoperationer"

#~ msgid "Use push instructions to save outgoing arguments"
#~ msgstr "Brug push-instruktioner til at gemme udgående parametre"

#~ msgid "Do not use push instructions to save outgoing arguments"
#~ msgstr "Brug ikke push-instruktioner til at gemme udgående parametre"

# shadowing betyder at en funktion har samme navn og dermed skjuler en anden
#~ msgid "Support MMX built-in functions"
#~ msgstr "Understøt indbyggede MMX-funktioner"

#~ msgid "Do not support MMX built-in functions"
#~ msgstr "Understøt ikke indbyggede MMX-funktioner"

# shadowing betyder at en funktion har samme navn og dermed skjuler en anden
#~ msgid "Support 3DNow! built-in functions"
#~ msgstr "Understøt indbyggede 3DNow!-funktioner"

#~ msgid "Do not support 3DNow! built-in functions"
#~ msgstr "Understøt ikke indbyggede 3DNow!-funktioner"

#~ msgid "Support MMX and SSE built-in functions and code generation"
#~ msgstr "Understøt indbyggede MMX- og SSE-funktioner og kodegenerering"

#~ msgid "Do not support MMX and SSE built-in functions and code generation"
#~ msgstr "Understøt ikke indbyggede MMX- og SSE-funktioner og kodegenerering"

#~ msgid "Support MMX, SSE and SSE2 built-in functions and code generation"
#~ msgstr "Understøt indbyggede MMX-, SSE- og SSE2-funktioner og kodegenerering"

#~ msgid "Do not support MMX, SSE and SSE2 built-in functions and code generation"
#~ msgstr "Understøt ikke indbyggede MMX-, SSE- og SSE2-funktioner og kodegenerering"

#~ msgid "sizeof(long double) is 16"
#~ msgstr "sizeof(long double) er 16"

#~ msgid "sizeof(long double) is 12"
#~ msgstr "sizeof(long double) er 12"

#~ msgid "Generate 64bit x86-64 code"
#~ msgstr "Generér 64 bit x86-64-kode"

#~ msgid "Generate 32bit i386 code"
#~ msgstr "Generér 64 bit i386-kode"

#~ msgid "Use red-zone in the x86-64 code"
#~ msgstr "Benyt rødzone i x86-64-koden"

#~ msgid "Do not use red-zone in the x86-64 code"
#~ msgstr "Benyt ikke rødzone i x86-64-koden"

#~ msgid "Schedule code for given CPU"
#~ msgstr "Planlæg koden til en given processor"

#~ msgid "Generate floating point mathematics using given instruction set"
#~ msgstr "Generér kommatalsmatematik vha. givent instruktionssæt"

#~ msgid "Generate code for given CPU"
#~ msgstr "Generér kode til en given processor"

#~ msgid "Number of registers used to pass integer arguments"
#~ msgstr "Antallet af registre der skal bruges til at overbringe heltalsparametre"

#~ msgid "Loop code aligned to this power of 2"
#~ msgstr "Løkkekode skal justeres til denne potens af 2"

#~ msgid "Jump targets are aligned to this power of 2"
#~ msgstr "Steder der skal springes til, justeres til denne potens af 2"

#~ msgid "Function starts are aligned to this power of 2"
#~ msgstr "Funktionsbegyndelser justeres til denne potens af 2"

#~ msgid "Attempt to keep stack aligned to this power of 2"
#~ msgstr "Forsøg at holde stakken justeret til denne potens af 2"

#~ msgid "Branches are this expensive (1-5, arbitrary units)"
#~ msgstr "Forgreninger koster dette (1-5, vilkårlige enheder)"

#~ msgid "Use given x86-64 code model"
#~ msgstr "Benyt den givne x86-64-kodemodel"

#~ msgid "Use given assembler dialect"
#~ msgstr "Benyt den givne maskinkodedialekt"

#~ msgid "Use given thread-local storage dialect"
#~ msgstr "Benyt den givne tråd-lokale lagringsdialekt"

#~ msgid "Generate ELF output"
#~ msgstr "Generér ELF-uddata"

#~ msgid "Use Mingw32 interface"
#~ msgstr "Benyt Mingw32-grænseflade"

#~ msgid "Use Cygwin interface"
#~ msgstr "Benyt Cygwin-grænseflade"

#~ msgid "Use bare Windows interface"
#~ msgstr "Benyt bar Windows-grænseflade"

#~ msgid "environment variable DJGPP not defined"
#~ msgstr "miljøvariablen DJGPP er ikke defineret"

#~ msgid "environment variable DJGPP points to missing file '%s'"
#~ msgstr "miljøvariablen DJGPP peger på den manglende fil '%s'"

#~ msgid "environment variable DJGPP points to corrupt file '%s'"
#~ msgstr "miljøvariablen DJGPP peger på den ødelagte fil '%s'"

#~ msgid "sorry, not implemented: #pragma align NAME=SIZE"
#~ msgstr "desværre, ikke implementeret: #pragma align NAVN=STØRRELSE"

#~ msgid "malformed #pragma align - ignored"
#~ msgstr "forkert udformet '#pragma align' - ignoreret"

#~ msgid "sorry, not implemented: #pragma noalign NAME"
#~ msgstr "desværre, ikke implementeret: #pragma noalign NAVN"

#~ msgid "conflicting architectures defined - using C series"
#~ msgstr "modstridende arkitekturer defineret - bruger C-serien"

#~ msgid "conflicting architectures defined - using K series"
#~ msgstr "modstridende arkitekturer defineret - bruger K-serien"

#~ msgid "iC2.0 and iC3.0 are incompatible - using iC3.0"
#~ msgstr "iC2.0 og iC3.0 er inkompatible - bruger iC3.0"

#~ msgid "stack limit expression is not supported"
#~ msgstr "stakgrænseudtryk understøttes ikke"

#~ msgid "Generate SA code"
#~ msgstr "Generér SA-kode"

#~ msgid "Generate SB code"
#~ msgstr "Generér SB-kode"

#~ msgid "Generate KA code"
#~ msgstr "Generér KA-kode"

#~ msgid "Generate KB code"
#~ msgstr "Generér KB-kode"

#~ msgid "Generate JA code"
#~ msgstr "Generér JA-kode"

#~ msgid "Generate JD code"
#~ msgstr "Generér JD-kode"

#~ msgid "Generate JF code"
#~ msgstr "Generér JF-kode"

#~ msgid "generate RP code"
#~ msgstr "Generér RP-kode"

#~ msgid "Generate MC code"
#~ msgstr "Generér MC-kode"

#~ msgid "Generate CA code"
#~ msgstr "Generér CA-kode"

#~ msgid "Generate CF code"
#~ msgstr "Generér CF-kode"

#~ msgid "Use software floating point"
#~ msgstr "Benyt softwarekommatal"

#~ msgid "Use alternate leaf function entries"
#~ msgstr "Benyt alternative elementer til yderste funktioner"

#~ msgid "Do not use alternate leaf function entries"
#~ msgstr "Benyt ikke alternative elementer til yderste funktioner"

#~ msgid "Perform tail call optimization"
#~ msgstr "Udfør halekaldsoptimering"

#~ msgid "Do not perform tail call optimization"
#~ msgstr "Udfør ikke halekaldsoptimering"

#~ msgid "Use complex addressing modes"
#~ msgstr "Benyt komplekse adresseringstilstande"

#~ msgid "Do not use complex addressing modes"
#~ msgstr "Benyt ikke komplekse adresseringstilstande"

#~ msgid "Align code to 8 byte boundary"
#~ msgstr "Justér kode til 8 byte-grænser"

#~ msgid "Do not align code to 8 byte boundary"
#~ msgstr "Justér ikke kode til 8 byte-grænser"

#~ msgid "Enable compatibility with iC960 v2.0"
#~ msgstr "Aktivér kompatibilitet med iC960 v2.0"

#~ msgid "Enable compatibility with iC960 v3.0"
#~ msgstr "Aktivér kompatibilitet med iC960 v3.0"

#~ msgid "Enable compatibility with ic960 assembler"
#~ msgstr "Aktivér kompatibilitet med ic960-maskinkodeoversætteren"

#~ msgid "Do not permit unaligned accesses"
#~ msgstr "Tillad ikke ikke-justeret adgang"

#~ msgid "Permit unaligned accesses"
#~ msgstr "Tillad ikke-justeret adgang"

#~ msgid "Layout types like Intel's v1.3 gcc"
#~ msgstr "Sammensæt typer som Intels v1.3 gcc"

#~ msgid "Do not layout types like Intel's v1.3 gcc"
#~ msgstr "Sammensæt ikke typer som Intels v1.3 gcc"

#~ msgid "Use 64 bit long doubles"
#~ msgstr "Benyt 64 bit long double"

#~ msgid "Enable linker relaxation"
#~ msgstr "Aktivér tolerant sammenkæder"

#~ msgid "Do not enable linker relaxation"
#~ msgstr "Aktivér ikke tolerant sammenkæder"

#~ msgid "malformed #pragma builtin"
#~ msgstr "forkert udformet '#pragma builtin'"

#~ msgid "ia64_print_operand: unknown code"
#~ msgstr "ia64_print_operand: ukendt kode"

#~ msgid "value of -mfixed-range must have form REG1-REG2"
#~ msgstr "værdien af -mfixed-range skal være på formen REG1-REG2"

#~ msgid "%s-%s is an empty range"
#~ msgstr "%s-%s er et tomt interval"

#~ msgid "cannot optimize floating point division for both latency and throughput"
#~ msgstr "kan ikke optimere kommatalsdivision for både ventetid og båndbredde"

#~ msgid "cannot optimize integer division for both latency and throughput"
#~ msgstr "kan ikke optimere heltalsdivision for både ventetid og båndbredde"

#~ msgid "bad value (%s) for -mtls-size= switch"
#~ msgstr "ugyldig værdi (%s) for tilvalget -mtls-size="

#~ msgid "Generate big endian code"
#~ msgstr "Generér storendet kode"

#~ msgid "Generate little endian code"
#~ msgstr "Generér lilleendet kode"

#~ msgid "Generate code for GNU as"
#~ msgstr "Generér kode til GNU as"

#~ msgid "Generate code for Intel as"
#~ msgstr "Generér kode til Intel as"

#~ msgid "Generate code for GNU ld"
#~ msgstr "Generér kode til GNU ld"

#~ msgid "Generate code for Intel ld"
#~ msgstr "Generér kode til Intel ld"

#~ msgid "Generate code without GP reg"
#~ msgstr "Generér kode uden GP-registeret"

#~ msgid "Emit stop bits before and after volatile extended asms"
#~ msgstr "Udsend stopbit før og efter volatile udvidede asm-sætninger"

#~ msgid "Don't emit stop bits before and after volatile extended asms"
#~ msgstr "Udsend ikke stopbit før og efter volatile udvidede asm-sætninger"

#~ msgid "Emit code for Itanium (TM) processor B step"
#~ msgstr "Udsend kode for Itanium (TM) processor B-skridt"

#~ msgid "Use in/loc/out register names"
#~ msgstr "Benyt in/loc/out-registernavne"

#~ msgid "Disable use of sdata/scommon/sbss"
#~ msgstr "Deaktivér brug af sdata/scommon/sbss"

#~ msgid "Enable use of sdata/scommon/sbss"
#~ msgstr "Aktivér brug af sdata/scommon/sbss"

#~ msgid "gp is constant (but save/restore gp on indirect calls)"
#~ msgstr "gp er konstant (men gem/gendan gp ved indirekte kald)"

#~ msgid "Generate self-relocatable code"
#~ msgstr "Generér selvflyttende kode"

#~ msgid "Generate inline floating point division, optimize for latency"
#~ msgstr "Generér indlejrede kommatalsdivisioner, optimér for ventetid"

#~ msgid "Generate inline floating point division, optimize for throughput"
#~ msgstr "Generér indlejrede kommatalsdivisioner, optimér for båndbredde"

#~ msgid "Generate inline integer division, optimize for latency"
#~ msgstr "Generér indlejrede heltalsdivisioner, optimér for ventetid"

#~ msgid "Generate inline integer division, optimize for throughput"
#~ msgstr "Generér indlejrede heltalsdivisioner, optimér for båndbredde"

#~ msgid "Enable Dwarf 2 line debug info via GNU as"
#~ msgstr "Aktivér Dwarf 2-linjefejlanalyseringsinfo via GNU as"

#~ msgid "Disable Dwarf 2 line debug info via GNU as"
#~ msgstr "Deaktivér Dwarf 2-linjefejlanalyseringsinfo via GNU as"

#~ msgid "Specify range of registers to make fixed"
#~ msgstr "Angiv interval af registre der skal gøres faste"

#~ msgid "bad operand"
#~ msgstr "ugyldig operand"

#~ msgid "bad value (%s) for -mmodel switch"
#~ msgstr "ugyldig værdi (%s) til tilvalget -mmodel"

#~ msgid "bad value (%s) for -msdata switch"
#~ msgstr "ugyldig værdi (%s) til tilvalget -msdata"

#~ msgid "invalid argument of `%s' attribute"
#~ msgstr "ugyldig parameter til egenskaben '%s'"

#~ msgid "const objects cannot go in .sdata/.sbss"
#~ msgstr "konstante objekter kan ikke anbringes i .sdata/.sbss"

#~ msgid "invalid operand to %%s code"
#~ msgstr "ugyldig operand til %%s-koden"

#~ msgid "invalid operand to %%p code"
#~ msgstr "ugyldig operand til %%p-koden"

#~ msgid "bad insn for 'A'"
#~ msgstr "ugyldig instruktion for 'A'"

#~ msgid "invalid operand to %%T/%%B code"
#~ msgstr "ugyldig operand til %%T/%%B-koden"

#~ msgid "invalid operand to %%N code"
#~ msgstr "ugyldig operand til %%N-koden"

#~ msgid "pre-increment address is not a register"
#~ msgstr "præfiks forøgelsesadresse er ikke et register"

#~ msgid "pre-decrement address is not a register"
#~ msgstr "præfiks formindskelsesadresse er ikke et register"

#~ msgid "post-increment address is not a register"
#~ msgstr "postfiks forøgelsesadresse er ikke et register"

#~ msgid "bad address"
#~ msgstr "ugyldig adresse"

#~ msgid "lo_sum not of register"
#~ msgstr "lo_sum ikke af register"

#~ msgid "Display compile time statistics"
#~ msgstr "Vis oversættelsesstatistikker"

#~ msgid "Align all loops to 32 byte boundary"
#~ msgstr "Justér alle løkker til 32 byte-grænserne"

#~ msgid "Only issue one instruction per cycle"
#~ msgstr "Udfør kun én instruktion pr. cyklus"

#~ msgid "Prefer branches over conditional execution"
#~ msgstr "Foretræk forgrening frem for betinget udførelse"

#~ msgid "Code size: small, medium or large"
#~ msgstr "Kodestørrelse: small, medium eller large"

#~ msgid "Small data area: none, sdata, use"
#~ msgstr "Område til små data: none, sdata, use"

#~ msgid "-f%s ignored for 68HC11/68HC12 (not supported)"
#~ msgstr "-f%s ignoreret for 68HC11/68HC12 (ikke understøttet)"

#~ msgid "`trap' and `far' attributes are not compatible, ignoring `far'"
#~ msgstr "egenskaberne 'trap' og 'far' kan ikke bruges på samme tid, ignorerer 'far'"

#~ msgid "`trap' attribute is already used"
#~ msgstr "egenskaben 'trap' er allerede benyttet"

#~ msgid "move insn not handled"
#~ msgstr "flytteinstruktion ikke håndteret"

#~ msgid "invalid register in the move instruction"
#~ msgstr "ugyldigt register i flytteinstruktionen"

#~ msgid "invalid operand in the instruction"
#~ msgstr "ugyldig operand i instruktionen"

#~ msgid "invalid register in the instruction"
#~ msgstr "ugyldigt register i instruktionen"

#~ msgid "operand 1 must be a hard register"
#~ msgstr "operand 1 skal være et hårdt register"

#~ msgid "invalid rotate insn"
#~ msgstr "ugyldig roteringsinstruktion"

#~ msgid "registers IX, IY and Z used in the same INSN"
#~ msgstr "registrene IX, IY og Z benyttet i samme INSN"

#~ msgid "cannot do z-register replacement"
#~ msgstr "kan ikke udføre Z-registererstatning"

#~ msgid "invalid Z register replacement for insn"
#~ msgstr "ugyldig Z-registererstatning for instruktion"

#~ msgid "Compile with 16-bit integer mode"
#~ msgstr "Oversæt med 16 bit-heltalstilstand"

#~ msgid "Compile with 32-bit integer mode"
#~ msgstr "Oversæt med 32 bit-heltalstilstand"

#~ msgid "Auto pre/post decrement increment allowed"
#~ msgstr "Selvformindskelse tilladt"

#~ msgid "Auto pre/post decrement increment not allowed"
#~ msgstr "Selvforøgelse ikke tilladt"

#~ msgid "Min/max instructions allowed"
#~ msgstr "Min/max-instruktioner tilladt"

#~ msgid "Min/max instructions not allowed"
#~ msgstr "Min/max-instruktioner ikke tilladt"

#~ msgid "Use call and rtc for function calls and returns"
#~ msgstr "Benyt call og rtc til funktionskald og returneringer"

#~ msgid "Use jsr and rts for function calls and returns"
#~ msgstr "Benyt jsr og rts til funktionskald og returneringer"

#~ msgid "Do not use direct addressing mode for soft registers"
#~ msgstr "Benyt ikke direkte adresseringstilstand til bløde registre"

#~ msgid "Use direct addressing mode for soft registers"
#~ msgstr "Benyt direkte adresseringstilstand til bløde registre"

#~ msgid "Compile for a 68HC11"
#~ msgstr "Oversæt til en 68HC11"

#~ msgid "Compile for a 68HC12"
#~ msgstr "Oversæt til en 68HC12"

#~ msgid "Compile for a 68HCS12"
#~ msgstr "Oversæt til en 68HCS12"

#~ msgid "Specify the register allocation order"
#~ msgstr "Angiv registerallokeringsordnen"

#~ msgid "Indicate the number of soft registers available"
#~ msgstr "Angiv antallet af bløde registre der er til rådighed"

#~ msgid "-malign-loops=%d is not between 1 and %d"
#~ msgstr "-malign-loops=%d er ikke mellem 1 og %d"

#~ msgid "-malign-jumps=%d is not between 1 and %d"
#~ msgstr "-malign-jumps=%d er ikke mellem 1 og %d"

#~ msgid "-malign-functions=%d is not between 1 and %d"
#~ msgstr "-malign-functions=%d er ikke mellem 1 og %d"

#~ msgid "-fPIC is not currently supported on the 68000 or 68010\n"
#~ msgstr "-fPIC understøttes ikke på nuværende tidspunkt på 68000 og 68010\n"

#~ msgid "Generate code for a 68020"
#~ msgstr "Generér kode til en 68020"

#~ msgid "Generate code for a 68000"
#~ msgstr "Generér kode til en 68000"

#~ msgid "Use the bit-field instructions"
#~ msgstr "Benyt bitfeltinstruktionerne"

#~ msgid "Do not use the bit-field instructions"
#~ msgstr "Benyt ikke bitfeltinstruktionerne"

#~ msgid "Use different calling convention using 'rtd'"
#~ msgstr "Benyt anden kaldekonvention vha. 'rtd'"

#~ msgid "Consider type `int' to be 16 bits wide"
#~ msgstr "Lad typen 'int' være 16 bit bred"

#~ msgid "Consider type `int' to be 32 bits wide"
#~ msgstr "Lad typen 'int' være 32 bit bred"

#~ msgid "Generate code for a Sun FPA"
#~ msgstr "Generér kode til en Sun FPA"

#~ msgid "Do not generate code for a Sun FPA"
#~ msgstr "Generér ikke kode til en Sun FPA"

#~ msgid "Generate code for a Sun Sky board"
#~ msgstr "Generér kode til et Sun Sky-kort"

#~ msgid "Do not use Sky linkage convention"
#~ msgstr "Benyt ikke Sky-kædningskonventionen"

#~ msgid "Generate code for a 68881"
#~ msgstr "Generér kode til en 68881"

#~ msgid "Generate code with library calls for floating point"
#~ msgstr "Generér kode med bibliotekskald for kommatalsoperationer"

#~ msgid "Generate code for a 68040, without any new instructions"
#~ msgstr "Generér kode til en 68040 uden nogen nye instruktioner"

#~ msgid "Generate code for a 68060, without any new instructions"
#~ msgstr "Generér kode til en 68060 uden nogen nye instruktioner"

#~ msgid "Generate code for a 68030"
#~ msgstr "Generér kode til en 68030"

#~ msgid "Generate code for a 68040"
#~ msgstr "Generér kode til en 68040"

#~ msgid "Generate code for a 68060"
#~ msgstr "Generér kode til en 68060"

#~ msgid "Generate code for a 520X"
#~ msgstr "Generér kode til en 520X"

#~ msgid "Generate code for a 68851"
#~ msgstr "Generér kode til en 68851"

#~ msgid "Do no generate code for a 68851"
#~ msgstr "Generér ikke kode til en 68851"

#~ msgid "Generate code for a 68302"
#~ msgstr "Generér kode til en 68302"

#~ msgid "Generate code for a 68332"
#~ msgstr "Generér kode til en 68332"

#~ msgid "Generate code for a cpu32"
#~ msgstr "Generér kode til en cpu32"

#~ msgid "Align variables on a 32-bit boundary"
#~ msgstr "Justér variabler til 32 bit-grænserne"

#~ msgid "Align variables on a 16-bit boundary"
#~ msgstr "Justér variabler til 16 bit-grænserne"

#~ msgid "Generate pc-relative code"
#~ msgstr "Generér pc-relativ kode"

#~ msgid "Do not use unaligned memory references"
#~ msgstr "Benyt ikke ikke-justerede hukommelsesreferencer"

#~ msgid "Use unaligned memory references"
#~ msgstr "Benyt ikke-justerede hukommelsesreferencer"

#~ msgid "internal gcc monitor: short-branch(%x)"
#~ msgstr "intern GCC-overvågning: short-branch(%x)"

#~ msgid "internal gcc error: Can't express symbolic location"
#~ msgstr "intern GCC-fejl: Kan ikke udtrykke symbolsk placering"

#~ msgid "argument #%d is a structure"
#~ msgstr "%d. parameter er en struktur"

#~ msgid "%%R not followed by %%B/C/D/E"
#~ msgstr "%%R efterfølges ikke af %%B/C/D/E"

#~ msgid "invalid %%x/X value"
#~ msgstr "ugyldig %%x/X-værdi"

#~ msgid "invalid %%Q value"
#~ msgstr "ugyldig %%Q-værdi"

#~ msgid "invalid %%q value"
#~ msgstr "ugyldig %%q-værdi"

#~ msgid "invalid %%o value"
#~ msgstr "ugyldig %%o-værdi"

#~ msgid "invalid %%p value"
#~ msgstr "ugyldig %%p-værdi"

#~ msgid "invalid %%s/S value"
#~ msgstr "ugyldig %%s/S-værdi"

#~ msgid "invalid %%P operand"
#~ msgstr "ugyldig %%P-operand"

#~ msgid "invalid %%B value"
#~ msgstr "ugyldig %%B-værdi"

#~ msgid "invalid %%D value"
#~ msgstr "ugyldig %%D-værdi"

#~ msgid "`%%d' operand isn't a register"
#~ msgstr "operanden '%%d' er ikke et register"

#~ msgid "operand is r0"
#~ msgstr "operanden er r0"

#~ msgid "operand is const_double"
#~ msgstr "operanden er const_double"

#~ msgid "invalid code"
#~ msgstr "ugyldig kode"

#~ msgid "-mtrap-large-shift and -mhandle-large-shift are incompatible"
#~ msgstr "-mtrap-large-shift og -mhandle-large-shift er indbyrdes uforenelige"

#~ msgid "invalid option `-mshort-data-%s'"
#~ msgstr "ugyldigt tilvalg '-mshort-data-%s'"

#~ msgid "-mshort-data-%s is too large "
#~ msgstr "-mshort-data-%s er for stor"

#~ msgid "-mshort-data-%s and PIC are incompatible"
#~ msgstr "-mshort-data-%s og PIC er indbyrdes uforenelige"

#~ msgid "invalid option `-mstack-increment=%s'"
#~ msgstr "ugyldigt tilvalg '-mshort-increment=%s'"

#~ msgid "Inline constants if it can be done in 2 insns or less"
#~ msgstr "Indlejr konstanter hvis det kan gøres med 2 instruktioner eller mindre"

#~ msgid "Inline constants if it only takes 1 instruction"
#~ msgstr "Indlejr konstanter hvis det kan gøres med 1 instruktion"

#~ msgid "Set maximum alignment to 4"
#~ msgstr "Sæt maksimal justering til 4"

#~ msgid "Set maximum alignment to 8"
#~ msgstr "Sæt maksimal justering til 8"

#~ msgid "Do not use the divide instruction"
#~ msgstr "Benyt ikke divisionsinstruktionen"

#~ msgid "Do not arbitrary sized immediates in bit operations"
#~ msgstr "Benyt ikke vilkårlige størrelsers umiddelbare værdier i bitoperationer"

#~ msgid "Always treat bit-field as int-sized"
#~ msgstr "Behandl altid bitfelter som af størrelsen int"

#~ msgid "Force functions to be aligned to a 4 byte boundary"
#~ msgstr "Tving funktioner til at blive justeret til en 4 byte-grænse"

#~ msgid "Force functions to be aligned to a 2 byte boundary"
#~ msgstr "Tving funktioner til at blive justeret til en 2 byte-grænse"

#~ msgid "Emit call graph information"
#~ msgstr "Udsend kaldegrafinfo"

#~ msgid "Prefer word accesses over byte accesses"
#~ msgstr "Foretræk ord-tilgange frem for byte-tilgange"

#~ msgid "Generate code for the M*Core M340"
#~ msgstr "Generér kode til en M*Core M340"

#~ msgid "Maximum amount for a single stack increment operation"
#~ msgstr "Maksimalt antal for en enkelt stakforøgelsesoperation"

#~ msgid "bad value (%s) for -mabi= switch"
#~ msgstr "ugyldig værdi (%s) til tilvalget -mabi="

#~ msgid "-mips%d conflicts with the other architecture options, which specify a MIPS%d processor"
#~ msgstr "-mips%d er i konflikt med de andre arkitekturtilvalg som angiver en MIPS%d-processor"

#~ msgid "bad value (%s) for -mips switch"
#~ msgstr "ugyldig værdi (%s) til tilvalget -mips"

#~ msgid "-march=%s is not compatible with the selected ABI"
#~ msgstr "-march=%s er ikke forenelig med den valgte ABI"

#~ msgid "-mgp64 used with a 32-bit processor"
#~ msgstr "-mgp64 benyttet med en 32 bit-processor"

#~ msgid "-mgp32 used with a 64-bit ABI"
#~ msgstr "-mgp32 benyttet med et 64 bit-ABI"

#~ msgid "-mgp64 used with a 32-bit ABI"
#~ msgstr "-mgp64 benyttet med et 32 bit-ABI"

#~ msgid "unsupported combination: %s"
#~ msgstr "ikke-understøttet kombination: %s"

#~ msgid "generation of Branch Likely instructions enabled, but not supported by architecture"
#~ msgstr "generering af Branch Likely-instruktioner er aktiveret, men ikke understøttet af arkitekturen"

#~ msgid "-G is incompatible with PIC code which is the default"
#~ msgstr "-G er uforenelig med PIC-kode som genereres som standard"

#~ msgid "-membedded-pic and -mabicalls are incompatible"
#~ msgstr "-membedded-pic og -mabicalls er indbyrdes uforenelige"

#~ msgid "-G and -membedded-pic are incompatible"
#~ msgstr "-G og -membedded-pic er indbyrdes uforenelige"

#~ msgid "invalid option `entry%s'"
#~ msgstr "ugyldigt tilvalg 'entry%s'"

#~ msgid "-mentry is only meaningful with -mips-16"
#~ msgstr "-mentry giver kun mening sammen med -mips-16"

#~ msgid "internal error: %%) found without a %%( in assembler pattern"
#~ msgstr "intern fejl: %%) fundet uden en %%) i maskinkodeoversættermønster"

#~ msgid "internal error: %%] found without a %%[ in assembler pattern"
#~ msgstr "intern fejl: %%] fundet uden en %%[ i maskinkodeoversættermønster"

#~ msgid "internal error: %%> found without a %%< in assembler pattern"
#~ msgstr "intern fejl: %%> fundet uden en %%< i maskinkodeoversættermønster"

#~ msgid "internal error: %%} found without a %%{ in assembler pattern"
#~ msgstr "intern fejl: %%} fundet uden en %%{ i maskinkodeoversættermønster"

#~ msgid "PRINT_OPERAND: unknown punctuation '%c'"
#~ msgstr "PRINT_OPERAND: ukendt tegnsætning '%c'"

#~ msgid "PRINT_OPERAND null pointer"
#~ msgstr "PRINT_OPERAND nul-henvisning"

#~ msgid "invalid use of %%d, %%x, or %%X"
#~ msgstr "ugyldigt brug af %%d, %%x eller %%X"

#~ msgid "PRINT_OPERAND_ADDRESS, null pointer"
#~ msgstr "PRINT_OPERAND_ADDRESS, nul-henvisning"

#~ msgid "MIPS ECOFF format does not allow changing filenames within functions with #line"
#~ msgstr "MIPS ECOFF-formatet tillader ikke skift af filnavne inden i funktioner med #line"

#~ msgid "can't rewind temp file"
#~ msgstr "kan ikke spole midlertidig fil tilbage"

#~ msgid "can't write to output file"
#~ msgstr "kan ikke skrive i uddatafil"

#~ msgid "can't read from temp file"
#~ msgstr "kan ikke læse fra midlertidig fil"

#~ msgid "can't close temp file"
#~ msgstr "kan ikke lukke midlertidig fil"

#~ msgid "gp_offset (%ld) or end_offset (%ld) is less than zero"
#~ msgstr "gp_offset (%ld) eller end_offset (%ld) er mindre end nul"

#~ msgid "fp_offset (%ld) or end_offset (%ld) is less than zero"
#~ msgstr "fp_offset (%ld) eller end_offset (%ld) er mindre end nul"

#~ msgid "can not handle inconsistent calls to `%s'"
#~ msgstr "kan ikke håndtere inkonsistente kald af '%s'"

#~ msgid "the cpu name must be lower case"
#~ msgstr "processornavnet skal staves med små bogstaver"

#~ msgid "bad value (%s) for %s"
#~ msgstr "ugyldig værdi (%s) for %s"

#~ msgid "No default crt0.o"
#~ msgstr "Ingen standard crt0.o"

#~ msgid "Use 64-bit int type"
#~ msgstr "Benyt 64 bit int-type"

#~ msgid "Use 64-bit long type"
#~ msgstr "Benyt 64 bit long-type"

#~ msgid "Use 32-bit long type"
#~ msgstr "Benyt 32 bit long-type"

#~ msgid "Optimize lui/addiu address loads"
#~ msgstr "Optimér lui/addiu-adresseindlæsninger"

#~ msgid "Don't optimize lui/addiu address loads"
#~ msgstr "Optimér ikke lui/addiu-adresseindlæsninger"

# 'as' står for assembler
#~ msgid "Use MIPS as"
#~ msgstr "Benyt MIPS as"

#~ msgid "Use GNU as"
#~ msgstr "Benyt GNU as"

#~ msgid "Use symbolic register names"
#~ msgstr "Benyt symbolske registernavne"

#~ msgid "Don't use symbolic register names"
#~ msgstr "Benyt ikke symbolske registernavne"

#~ msgid "Use GP relative sdata/sbss sections"
#~ msgstr "Benyt GP-relative sdata/sbss-sektioner"

#~ msgid "Don't use GP relative sdata/sbss sections"
#~ msgstr "Benyt ikke GP-relative sdata/sbss-sektioner"

#~ msgid "Output compiler statistics"
#~ msgstr "Udsend oversættelsesstatistik"

#~ msgid "Don't output compiler statistics"
#~ msgstr "Udsend ikke oversættelsesstatistik"

#~ msgid "Don't optimize block moves"
#~ msgstr "Optimér ikke blokflytninger"

#~ msgid "Optimize block moves"
#~ msgstr "Optimér blokflytninger"

#~ msgid "Use mips-tfile asm postpass"
#~ msgstr "Benyt mips-tfile-maskinkodeefterfase"

#~ msgid "Don't use mips-tfile asm postpass"
#~ msgstr "Benyt ikke mips-tfile-maskinkodeefterfase"

#~ msgid "Use hardware floating point"
#~ msgstr "Benyt hardware-kommatal"

#~ msgid "Use 64-bit FP registers"
#~ msgstr "Benyt 64 bit-kommatalsregistre"

#~ msgid "Use 32-bit FP registers"
#~ msgstr "Benyt 32 bit-kommatalsregistre"

#~ msgid "Use 64-bit general registers"
#~ msgstr "Benyt 64 bit almene registre"

#~ msgid "Use 32-bit general registers"
#~ msgstr "Benyt 32 bit almene registre"

#~ msgid "Use Irix PIC"
#~ msgstr "Benyt Irix PIC"

#~ msgid "Don't use Irix PIC"
#~ msgstr "Benyt ikke Irix PIC"

#~ msgid "Use indirect calls"
#~ msgstr "Benyt indirekte kald"

#~ msgid "Don't use indirect calls"
#~ msgstr "Benyt ikke indirekte kald"

#~ msgid "Use embedded PIC"
#~ msgstr "Benyt indlejret PIC"

#~ msgid "Don't use embedded PIC"
#~ msgstr "Benyt ikke indlejret PIC"

#~ msgid "Use ROM instead of RAM"
#~ msgstr "Benyt ROM i stedet for RAM"

#~ msgid "Don't use ROM instead of RAM"
#~ msgstr "Benyt ikke ROM i stedet for RAM"

#~ msgid "Put uninitialized constants in ROM (needs -membedded-data)"
#~ msgstr "Anbring konstanter uden startværdi i ROM (behøver -membedded-data)"

#~ msgid "Don't put uninitialized constants in ROM"
#~ msgstr "Anbring ikke konstanter uden startværdi i ROM"

#~ msgid "Use big-endian byte order"
#~ msgstr "Benyt storendet byteordning"

#~ msgid "Use little-endian byte order"
#~ msgstr "Benyt lilleendet byteordning"

#~ msgid "Use single (32-bit) FP only"
#~ msgstr "Benyt kun enkeltpræcisions (32 bit) kommatal"

#~ msgid "Don't use single (32-bit) FP only"
#~ msgstr "Benyt ikke kun enkeltpræcisions (32 bit) kommatal"

# hvad så det er...
#~ msgid "Use multiply accumulate"
#~ msgstr "Benyt multiplikationsakkumulering"

#~ msgid "Don't use multiply accumulate"
#~ msgstr "Benyt ikke multiplikationsakkumulering"

#~ msgid "Don't generate fused multiply/add instructions"
#~ msgstr "Generér ikke sammensatte gang/addér-instruktioner"

#~ msgid "Generate fused multiply/add instructions"
#~ msgstr "Generér sammensatte gang/addér-instruktioner"

#~ msgid "Work around early 4300 hardware bug"
#~ msgstr "Arbejd rundt om tidlig 4300-hardwarefejl"

#~ msgid "Don't work around early 4300 hardware bug"
#~ msgstr "Arbejd ikke rundt om tidlig 4300-hardwarefejl"

#~ msgid "Trap on integer divide by zero"
#~ msgstr "Forårsag undtagelse ved heltalsdivision med nul"

#~ msgid "Don't trap on integer divide by zero"
#~ msgstr "Forårsag ikke undtagelse ved heltalsdivision med nul"

#~ msgid "Trap on integer divide overflow"
#~ msgstr "Forårsag undtagelse ved heltalsdivisionsoverløb"

#~ msgid "Don't trap on integer divide overflow"
#~ msgstr "Forårsag ikke undtagelse ved heltalsdivisionsoverløb"

#~ msgid "Use Branch Likely instructions, overriding default for arch"
#~ msgstr "Benyt Branch Likely-instruktioner, overskrivende forvalget for arkitektur"

#~ msgid "Don't use Branch Likely instructions, overriding default for arch"
#~ msgstr "Benyt ikke Branch Likely-instruktioner, overskrivende forvalget for arkitektur"

#~ msgid "Specify CPU for scheduling purposes"
#~ msgstr "Angiv processor til planlægningsformål"

#~ msgid "Specify CPU for code generation purposes"
#~ msgstr "Angiv processor til kodegenereringsformål"

#~ msgid "Specify an ABI"
#~ msgstr "Angiv en ABI"

#~ msgid "Specify a Standard MIPS ISA"
#~ msgstr "Angiv en Standard MIPS ISA"

#~ msgid "Use mips16 entry/exit psuedo ops"
#~ msgstr "Benyt MIPS16-indtrædelse-/afslutningspseudooperationer"

#~ msgid "Don't use MIPS16 instructions"
#~ msgstr "Benyt ikke MIPS16-instruktioner"

#~ msgid "Don't call any cache flush functions"
#~ msgstr "Kald ikke nogen mellemlagertømningsfunktion"

#~ msgid "Specify cache flush function"
#~ msgstr "Angiv mellemlagertømningsfunktion"

#~ msgid "mips16 function profiling"
#~ msgstr "MIPS16-funktionsprofilering"

#~ msgid "-f%s not supported: ignored"
#~ msgstr "-f%s er ikke understøttet: ignoreret"

#~ msgid "too large function value type, needs %d registers, have only %d registers for this"
#~ msgstr "for stor funktionsværditype, behøver %d registre, har kun %d registre til dette"

#~ msgid "function_profiler support for MMIX"
#~ msgstr "function_profiler-understøttelse for MMIX"

#~ msgid "MMIX Internal: Last named vararg would not fit in a register"
#~ msgstr "MMIX-intern: Sidst navngivne variabel parameter kan ikke passes i et register"

#~ msgid "MMIX Internal: Expected a CONST_INT, not this"
#~ msgstr "MMIX-intern: Forventede en CONST_INT, ikke dette"

#~ msgid "MMIX Internal: Bad register: %d"
#~ msgstr "MMIX-intern: Ugyldigt register: %d"

#~ msgid "MMIX Internal: Bad value for 'm', not a CONST_INT"
#~ msgstr "MMIX-intern: Ugyldigt værdi for 'm', ikke en CONST_INT"

#~ msgid "MMIX Internal: Expected a register, not this"
#~ msgstr "MMIX-intern: Forventede et register, ikke dette"

#~ msgid "MMIX Internal: Expected a constant, not this"
#~ msgstr "MMIX-intern: Forventede en konstant, ikke dette"

#~ msgid "MMIX Internal: Missing `%c' case in mmix_print_operand"
#~ msgstr "MMIX-intern: Mangler '%c'-case i mmix_print_operand"

#~ msgid "MMIX Internal: Cannot decode this operand"
#~ msgstr "MMIX-intern: Kan ikke dekode denne operand"

#~ msgid "MMIX Internal: This is not a recognized address"
#~ msgstr "MMIX-intern: Dette er ikke en genkendt adresse"

#~ msgid "stack frame not a multiple of 8 bytes: %d"
#~ msgstr "stakramme ikke et produkt af 8 byte: %d"

#~ msgid "stack frame not a multiple of octabyte: %d"
#~ msgstr "stakramme ikke et produkt af 8 byte: %d"

#~ msgid "MMIX Internal: %s is not a shiftable int"
#~ msgstr "MMIX-intern: %s er ikke en int der kan skiftes"

#~ msgid "MMIX Internal: Trying to output invalidly reversed condition:"
#~ msgstr "MMIX-intern: Forsøger at udskrive ugyldigt omvendt betingelse:"

#~ msgid "MMIX Internal: What's the CC of this?"
#~ msgstr "MMIX-intern: Hvad er CC af dette?"

#~ msgid "MMIX Internal: What is the CC of this?"
#~ msgstr "MMIX-intern: Hvad er CC af dette?"

#~ msgid "MMIX Internal: This is not a constant:"
#~ msgstr "MMIX-intern: Dette er ikke en konstant:"

#~ msgid "Set start-address of the program"
#~ msgstr "Angiv startadressen for programmet"

#~ msgid "Set start-address of data"
#~ msgstr "Angiv startadressen for data"

#~ msgid "For intrinsics library: pass all parameters in registers"
#~ msgstr "For indbyggede biblioteker: overbring alle parametre i registre"

#~ msgid "Use register stack for parameters and return value"
#~ msgstr "Benyt registerstakken til parametre og returværdier"

#~ msgid "Use call-clobbered registers for parameters and return value"
#~ msgstr "Benyt kaldeoptagne registre til parametre og returværdier"

#~ msgid "Use epsilon-respecting floating point compare instructions"
#~ msgstr "Benyt epsilon-respekterende instruktioner til kommatalssammenligning"

#~ msgid "Use zero-extending memory loads, not sign-extending ones"
#~ msgstr "Benyt nul-udvidende hukommelsesindlæsninger, ikke fortegnsudvidende"

#~ msgid "Generate divide results with reminder having the same sign as the divisor (not the dividend)"
#~ msgstr "Generér divisionsresultater med rest som har det samme fortegn som nævneren (ikke tælleren)"

#~ msgid "Prepend global symbols with \":\" (for use with PREFIX)"
#~ msgstr "Tilføj \":\" til starten af globale symboler (til brug sammen med PREFIX)"

#~ msgid "Do not provide a default start-address 0x100 of the program"
#~ msgstr "Tilbyd ikke standardstartadressen 0x100 for programmet"

#~ msgid "Link to emit program in ELF format (rather than mmo)"
#~ msgstr "Lad sammenkædningen udsende programmet i ELF-format (i stedet for mmo)"

#~ msgid "Use P-mnemonics for branches statically predicted as taken"
#~ msgstr "Benyt P-aliaser for forgreninger som statistisk forudses at blive taget"

#~ msgid "Don't use P-mnemonics for branches"
#~ msgstr "Benyt ikke P-aliaser for forgreninger"

#~ msgid "Use addresses that allocate global registers"
#~ msgstr "Benyt adresser der allokerer globale registre"

#~ msgid "Do not use addresses that allocate global registers"
#~ msgstr "Benyt ikke adresser der allokerer globale registre"

#~ msgid "Generate a single exit point for each function"
#~ msgstr "Generér et enkelt afslutningspunkt for hver funktion"

#~ msgid "Do not generate a single exit point for each function"
#~ msgstr "Generér ikke et enkelt afslutningspunkt for hver funktion"

#~ msgid "Work around hardware multiply bug"
#~ msgstr "Arbejd omkring hardware-multiplikationsfejl"

#~ msgid "Do not work around hardware multiply bug"
#~ msgstr "Arbejd ikke omkring hardware-multiplikationsfejl"

#~ msgid "Target the AM33 processor"
#~ msgstr "Målret mod AM33-processoren"

#~ msgid "Enable linker relaxations"
#~ msgstr "Aktivér tolerant sammenkædning"

#~ msgid "Don't use hardware fp"
#~ msgstr "Benyt ikke hardware-kommatal"

#~ msgid "Alternative calling convention"
#~ msgstr "Alternativ kaldekonvention"

#~ msgid "Pass some arguments in registers"
#~ msgstr "Overbring nogle parametre i registre"

#~ msgid "Pass all arguments on stack"
#~ msgstr "Overbring alle parametre på stakken"

#~ msgid "Optimize for 32532 cpu"
#~ msgstr "Optimér for en 32532-processor"

#~ msgid "Optimize for 32332 cpu"
#~ msgstr "Optimér for en 32332-processor"

#~ msgid "Optimize for 32032"
#~ msgstr "Optimér for en 32032-processor"

#~ msgid "Register sb is zero. Use for absolute addressing"
#~ msgstr "Registeret 'sb' er nul; benyt til absolut adressering"

#~ msgid "Do not use register sb"
#~ msgstr "Benyt ikke registeret 'sb'"

#~ msgid "Use bit-field instructions"
#~ msgstr "Benyt bitfeltinstruktioner"

#~ msgid "Do not use bit-field instructions"
#~ msgstr "Benyt ikke bitfeltinstruktioner"

#~ msgid "Generate code for high memory"
#~ msgstr "Generér kode til høj hukommelse"

#~ msgid "Generate code for low memory"
#~ msgstr "Generér kode til lav hukommelse"

#~ msgid "32381 fpu"
#~ msgstr "32381-fpu"

#~ msgid "Use multiply-accumulate fp instructions"
#~ msgstr "Benyt kommatalsinstruktioner til multiplikationsakkumulering"

#~ msgid "Do not use multiply-accumulate fp instructions"
#~ msgstr "Benyt ikke kommatalsinstruktioner til multiplikationsakkumulering"

#~ msgid "\"Small register classes\" kludge"
#~ msgstr "\"Små registerklasser\"-lapning"

#~ msgid "No \"Small register classes\" kludge"
#~ msgstr "Ingen \"Små registerklasser\"-lapning"

#~ msgid ""
#~ "unknown -mschedule= option (%s).\n"
#~ "Valid options are 700, 7100, 7100LC, 7200, 7300, and 8000\n"
#~ msgstr ""
#~ "ukendt parameter til -mschedule= (%s).\n"
#~ "Gyldige parametre er 700, 7100, 7100LC, 7200, 7300 og 8000\n"

#~ msgid ""
#~ "unknown -march= option (%s).\n"
#~ "Valid options are 1.0, 1.1, and 2.0\n"
#~ msgstr ""
#~ "ukendt parameter til -march= (%s).\n"
#~ "Gyldige parametre er 1.0, 1.1 og 2.0\n"

#~ msgid "PIC code generation is not supported in the portable runtime model\n"
#~ msgstr "PIC-kodegenerering er ikke understøttet i den portable kørselsmodel\n"

#~ msgid "PIC code generation is not compatible with fast indirect calls\n"
#~ msgstr "PIC-kodegenerering er ikke kompatibel med hurtige indirekte kald\n"

#~ msgid "-g is only supported when using GAS on this processor,"
#~ msgstr "-g er kun understøttet ved brug af GAS på denne processor,"

#~ msgid "-g option disabled"
#~ msgstr "tilvalget -g deaktiveret"

#~ msgid "Generate cpp defines for server IO"
#~ msgstr "Generér CPP-defineringer til server-IO"

#~ msgid "Generate cpp defines for workstation IO"
#~ msgstr "Generér CPP-defineringer til arbejdsstation-IO"

#~ msgid "Generate PA1.1 code"
#~ msgstr "Generér PA1.1-kode"

#~ msgid "Generate PA1.0 code"
#~ msgstr "Generér PA1.0-kode"

#~ msgid "Generate PA2.0 code (requires binutils 2.10 or later)"
#~ msgstr "Generér PA2.0-kode (kræver binutils 2.10 eller nyere)"

#~ msgid "Disable FP regs"
#~ msgstr "Deaktivér kommatalsregistre"

#~ msgid "Do not disable FP regs"
#~ msgstr "Deaktivér ikke kommatalsregistre"

#~ msgid "Disable space regs"
#~ msgstr "Deaktivér pladsregistre"

#~ msgid "Do not disable space regs"
#~ msgstr "Deaktivér ikke pladsregistre"

#~ msgid "Put jumps in call delay slots"
#~ msgstr "Anbring spring på kaldeventetidspladser"

#~ msgid "Do not put jumps in call delay slots"
#~ msgstr "Anbring ikke spring på kaldeventetidspladser"

#~ msgid "Disable indexed addressing"
#~ msgstr "Deaktivér indekseret adressering"

#~ msgid "Do not disable indexed addressing"
#~ msgstr "Deaktivér ikke indekseret adressering"

#~ msgid "Use portable calling conventions"
#~ msgstr "Benyt portable kaldekonventioner"

#~ msgid "Do not use portable calling conventions"
#~ msgstr "Benyt ikke portable kaldekonventioner"

#~ msgid "Assume code will be assembled by GAS"
#~ msgstr "Antag at koden bliver oversat af GAS"

#~ msgid "Do not assume code will be assembled by GAS"
#~ msgstr "Antag ikke at koden bliver oversat af GAS"

#~ msgid "Do not use software floating point"
#~ msgstr "Benyt ikke softwarekommatal"

#~ msgid "Emit long load/store sequences"
#~ msgstr "Udsend lange load/store-sekvenser"

#~ msgid "Do not emit long load/store sequences"
#~ msgstr "Udsend ikke lange load/store-sekvenser"

#~ msgid "Generate fast indirect calls"
#~ msgstr "Generér hurtige indirekte kald"

#~ msgid "Do not generate fast indirect calls"
#~ msgstr "Generér ikke hurtige indirekte kald"

#~ msgid "Generate code for huge switch statements"
#~ msgstr "Generér kode til store switch-sætninger"

#~ msgid "Do not generate code for huge switch statements"
#~ msgstr "Generér ikke kode til store switch-sætninger"

#~ msgid "Always generate long calls"
#~ msgstr "Generér altid lange kalde"

#~ msgid "Generate long calls only when needed"
#~ msgstr "Generér kun lange kalde når det er nødvendigt"

#~ msgid "Enable linker optimizations"
#~ msgstr "Aktivér sammenkæderoptimeringer"

#~ msgid "Specify architecture for code generation. Values are 1.0, 1.1, and 2.0. 2.0 requires gas snapshot 19990413 or later."
#~ msgstr "Angiv arkitekturen for kodegenerering. Mulige værdier er 1.0, 1.1 og 2.0. 2.0 kræver GAS-snapshot 19990413 eller senere."

#~ msgid "Assume code will be linked by GNU ld"
#~ msgstr "Antag at kode vil blive sammenkædet med GNU ld"

#~ msgid "Assume code will be linked by HP ld"
#~ msgstr "Antag at kode vil blive sammenkædet med HP ld"

#~ msgid "Do not use hardware floating point"
#~ msgstr "Benyt ikke hardware-kommatal"

#~ msgid "Return floating point results in ac0"
#~ msgstr "Returnér kommatalsresultater i ac0"

#~ msgid "Return floating point results in memory"
#~ msgstr "Returnér kommatalsresultater i hukommelse"

#~ msgid "Generate code for an 11/40"
#~ msgstr "Generér kode til en 11/40"

#~ msgid "Generate code for an 11/45"
#~ msgstr "Generér kode til en 11/45"

#~ msgid "Generate code for an 11/10"
#~ msgstr "Generér kode til en 11/10"

#~ msgid "Use 32 bit int"
#~ msgstr "Benyt 32 bit int"

#~ msgid "Use 16 bit int"
#~ msgstr "Benyt 16 bit int"

#~ msgid "Use 32 bit float"
#~ msgstr "Benyt 32 bit float"

#~ msgid "Use 64 bit float"
#~ msgstr "Benyt 64 bit float"

#~ msgid "Target has split I&D"
#~ msgstr "Målarkitektur har delt I&D"

#~ msgid "Target does not have split I&D"
#~ msgstr "Målarkitektur har ikke delt I&D"

#~ msgid "Use UNIX assembler syntax"
#~ msgstr "Benyt UNIX-maskinkodesyntaks"

#~ msgid "Use DEC assembler syntax"
#~ msgstr "Benyt DEC-maskinkodesyntaks"

#~ msgid "invalid %%S value"
#~ msgstr "ugyldig %%S-værdi"

#~ msgid "invalid %%b value"
#~ msgstr "ugyldig %%b-værdi"

#~ msgid "invalid %%z value"
#~ msgstr "ugyldig %%z-værdi"

#~ msgid "invalid %%Z value"
#~ msgstr "ugyldig %%Z-værdi"

#~ msgid "invalid %%k value"
#~ msgstr "ugyldig %%k-værdi"

#~ msgid "invalid %%j value"
#~ msgstr "ugyldig %%j-værdi"

#~ msgid "can't have varargs with -mfp-arg-in-fp-regs"
#~ msgstr "kan ikke have variable parameterlister med -mfp-arg-in-fp-regs"

#~ msgid "ignoring malformed #pragma longcall"
#~ msgstr "ignorerer forkert udformet #pragma longcall"

#~ msgid "missing open paren"
#~ msgstr "manglende startparantes"

#~ msgid "missing number"
#~ msgstr "manglende tal"

#~ msgid "missing close paren"
#~ msgstr "manglende slutparantes"

#~ msgid "number must be 0 or 1"
#~ msgstr "tal skal enten være 0 eller 1"

#~ msgid "junk at end of #pragma longcall"
#~ msgstr "ragelse i slutningen af #pragma longcall"

#~ msgid "-mmultiple is not supported on little endian systems"
#~ msgstr "-mmultiple er ikke understøttet på lilleendede systemer"

#~ msgid "-mstring is not supported on little endian systems"
#~ msgstr "-mstring er ikke understøttet på lilleendede systemer"

#~ msgid "unknown -mdebug-%s switch"
#~ msgstr "ukendt tilvalg -mdebug-%s"

#~ msgid "unknown -mtraceback arg `%s'; expecting `full', `partial' or `none'"
#~ msgstr "ukendt parameter '%s' til -mtraceback; forventer 'full', 'partial' eller 'none'"

#~ msgid "Unknown switch -mlong-double-%s"
#~ msgstr "Ukendt tilvalg -mlong-double-%s"

#~ msgid "unknown -misel= option specified: '%s'"
#~ msgstr "ukendt tilvalg til -misel= angivet: '%s'"

#~ msgid "unknown -mvrsave= option specified: '%s'"
#~ msgstr "ukendt tilvalg til -mvrsave= angivet: '%s'"

#~ msgid "unknown ABI specified: '%s'"
#~ msgstr "ukendt ABI angivet: '%s'"

#~ msgid "argument 1 must be a 5-bit signed literal"
#~ msgstr "1. parameter skal være en 5 bit-konstant med fortegn"

#~ msgid "argument 2 must be a 5-bit unsigned literal"
#~ msgstr "2. parameter skal være en 5 bit-konstant uden fortegn"

#~ msgid "argument 1 of __builtin_altivec_predicate must be a constant"
#~ msgstr "1. parameter til __builtin_altivec_predicate skal være en konstant"

#~ msgid "argument 1 of __builtin_altivec_predicate is out of range"
#~ msgstr "1. parameter til __builtin_altivec_predicate er uden for det gyldige interval"

#~ msgid "argument 3 must be a 4-bit unsigned literal"
#~ msgstr "3. parameter skal være en 4 bit-konstant uden fortegn"

#~ msgid "argument to `%s' must be a 2-bit unsigned literal"
#~ msgstr "parameter til '%s' skal være en 2 bit-konstant uden fortegn"

#~ msgid "argument to dss must be a 2-bit unsigned literal"
#~ msgstr "parameter til dss skal være en 2 bit-konstant uden fortegn"

#~ msgid "argument 1 of __builtin_spe_predicate must be a constant"
#~ msgstr "1. parameter til __builtin_spe_predicate skal være en konstant"

#~ msgid "argument 1 of __builtin_spe_predicate is out of range"
#~ msgstr "1. parameter til __builtin_spe_predicate er uden for det gyldige interval"

#~ msgid "invalid %%f value"
#~ msgstr "ugyldig %%f-værdi"

#~ msgid "invalid %%F value"
#~ msgstr "ugyldig %%F-værdi"

#~ msgid "invalid %%G value"
#~ msgstr "ugyldig %%G-værdi"

#~ msgid "invalid %%j code"
#~ msgstr "ugyldig %%j-kode"

#~ msgid "invalid %%J code"
#~ msgstr "ugyldig %%J-kode"

#~ msgid "invalid %%K value"
#~ msgstr "ugyldig %%K-værdi"

#~ msgid "invalid %%O value"
#~ msgstr "ugyldig %%O-værdi"

#~ msgid "invalid %%T value"
#~ msgstr "ugyldig %%T-værdi"

#~ msgid "invalid %%u value"
#~ msgstr "ugyldig %%u-værdi"

#~ msgid "invalid %%v value"
#~ msgstr "ugyldig %%v-værdi"

#~ msgid "no profiling of 64-bit code for this ABI"
#~ msgstr "ingen profilering af 64 bit-kode for denne ABI"

#~ msgid "Always pass floating-point arguments in memory"
#~ msgstr "Overbring altid kommatalsparametre i hukommelse"

#~ msgid "Don't always pass floating-point arguments in memory"
#~ msgstr "Overbring ikke altid kommatalsparametre i hukommelse"

#~ msgid "Support message passing with the Parallel Environment"
#~ msgstr "Understøt meddelelsesoverbringelse med Parallel Environment"

#~ msgid "Compile for 64-bit pointers"
#~ msgstr "Oversæt for 64 bit-henvisninger"

#~ msgid "Compile for 32-bit pointers"
#~ msgstr "Oversæt for 32 bit-henvisninger"

#~ msgid "-maix64 and POWER architecture are incompatible"
#~ msgstr "-maix64 og POWER-arkitekturen er indbyrdes uforenelige"

#~ msgid "-maix64 requires PowerPC64 architecture remain enabled"
#~ msgstr "-maix64 kræver at PowerPC64-arkitekturen forbliver aktiveret"

#~ msgid "-maix64 required: 64-bit computation with 32-bit addressing not yet supported"
#~ msgstr "-maix64 påkrævet: 64 bit-beregninger med 32 bit-adressering understøttes endnu ikke"

#~ msgid "Use POWER instruction set"
#~ msgstr "Benyt POWER-instruktionssættet"

#~ msgid "Use POWER2 instruction set"
#~ msgstr "Benyt POWER2-instruktionssættet"

#~ msgid "Do not use POWER2 instruction set"
#~ msgstr "Benyt ikke POWER2-instruktionssættet"

#~ msgid "Do not use POWER instruction set"
#~ msgstr "Benyt ikke POWER-instruktionssættet"

#~ msgid "Use PowerPC instruction set"
#~ msgstr "Benyt PowerPC-instruktionssættet"

#~ msgid "Do not use PowerPC instruction set"
#~ msgstr "Benyt ikke PowerPC-instruktionssættet"

#~ msgid "Use PowerPC General Purpose group optional instructions"
#~ msgstr "Benyt valgfrie instruktioner fra PowerPC General Purpose-gruppen"

#~ msgid "Don't use PowerPC General Purpose group optional instructions"
#~ msgstr "Benyt ikke valgfrie instruktioner fra PowerPC General Purpose-gruppen"

#~ msgid "Use PowerPC Graphics group optional instructions"
#~ msgstr "Benyt valgfrie instruktioner fra PowerPC Graphics-gruppen"

#~ msgid "Don't use PowerPC Graphics group optional instructions"
#~ msgstr "Benyt ikke valgfrie instruktioner fra PowerPC Graphics-gruppen"

#~ msgid "Use PowerPC-64 instruction set"
#~ msgstr "Benyt PowerPC-64-instruktionssættet"

#~ msgid "Don't use PowerPC-64 instruction set"
#~ msgstr "Benyt ikke PowerPC-64-instruktionssættet"

#~ msgid "Use AltiVec instructions"
#~ msgstr "Benyt AltiVec-instruktioner"

#~ msgid "Don't use AltiVec instructions"
#~ msgstr "Benyt ikke AltiVec-instruktioner"

#~ msgid "Use new mnemonics for PowerPC architecture"
#~ msgstr "Benyt nye aliaser for PowerPC-arkitekturen"

#~ msgid "Use old mnemonics for PowerPC architecture"
#~ msgstr "Benyt tidligere aliaser for PowerPC-arkitekturen"

#~ msgid "Put everything in the regular TOC"
#~ msgstr "Anbring alting i den regulære indholdsfortegnelse"

#~ msgid "Place floating point constants in TOC"
#~ msgstr "Anbring kommatalskonstanter i indholdsfortegnelsen"

#~ msgid "Don't place floating point constants in TOC"
#~ msgstr "Anbring ikke kommatalskonstanter i indholdsfortegnelsen"

#~ msgid "Place symbol+offset constants in TOC"
#~ msgstr "Anbring symbol+afsæt-konstanter i indholdsfortegnelsen"

#~ msgid "Don't place symbol+offset constants in TOC"
#~ msgstr "Anbring ikke symbol+afsæt-konstanter i indholdsfortegnelsen"

#~ msgid "Place variable addresses in the regular TOC"
#~ msgstr "Anbring variabeladresser i den regulære indholdsfortegnelse"

#~ msgid "Generate load/store multiple instructions"
#~ msgstr "Generér flere indlæsnings-/lagringsinstruktioner"

#~ msgid "Do not generate load/store multiple instructions"
#~ msgstr "Generér ikke flere indlæsnings-/lagringsinstruktioner"

#~ msgid "Generate string instructions for block moves"
#~ msgstr "Generér strengoperationer til blokflytninger"

#~ msgid "Do not generate string instructions for block moves"
#~ msgstr "Generér ikke strengoperationer til blokflytninger"

#~ msgid "Generate load/store with update instructions"
#~ msgstr "Generér indlæsning/lagring med opdateringsinstruktioner"

#~ msgid "Do not generate load/store with update instructions"
#~ msgstr "Generér ikke indlæsning/lagring med opdateringsinstruktioner"

#~ msgid "Don't schedule the start and end of the procedure"
#~ msgstr "Planlæg ikke begyndelsen og slutningen af proceduren"

#~ msgid "Return all structures in memory (AIX default)"
#~ msgstr "Returnér alle strukturer i hukommelse (SVR4-standard)"

#~ msgid "Return small structures in registers (SVR4 default)"
#~ msgstr "Returnér små strukturer i registre (SVR4-standard)"

#~ msgid "Use features of and schedule code for given CPU"
#~ msgstr "Benyt faciliteter fra og planlæg koden til en given processor"

#~ msgid "Enable debug output"
#~ msgstr "Aktivér fejlanalyseringsuddata"

#~ msgid "Select full, part, or no traceback table"
#~ msgstr "Vælg komplet, partiel eller ingen tilbagesporingstabel"

#~ msgid "Specify ABI to use"
#~ msgstr "Angiv ABI der skal bruges"

#~ msgid "Specify size of long double (64 or 128 bits)"
#~ msgstr "Angiv størrelsen af long double (64 eller 128 bit)"

#~ msgid "Specify yes/no if isel instructions should be generated"
#~ msgstr "Angiv yes/no hvis isel-instruktioner skal genereres"

#~ msgid "Specify yes/no if VRSAVE instructions should be generated for AltiVec"
#~ msgstr "Angiv yes/no hvis VRSAVE-instruktioner skal genereres til AltiVec"

#~ msgid "Avoid all range limits on call instructions"
#~ msgstr "Undgå alle områdegrænser ved kaldeinstruktioner"

#~ msgid "RETURN_ADDRESS_OFFSET not supported"
#~ msgstr "RETURN_ADDRESS_OFFSET er ikke understøttet"

#~ msgid "Select ABI calling convention"
#~ msgstr "Angiv ABI-kaldekonvention"

#~ msgid "Select method for sdata handling"
#~ msgstr "Angiv metode for sdata-håndtering"

#~ msgid "Align to the base type of the bit-field"
#~ msgstr "Justér til grundtypen for bitfeltet"

#~ msgid "Don't align to the base type of the bit-field"
#~ msgstr "Justér ikke til grundtypen for bitfeltet"

#~ msgid "Don't assume that unaligned accesses are handled by the system"
#~ msgstr "Antag ikke at ujusterede tilgange håndteres af systemet"

#~ msgid "Assume that unaligned accesses are handled by the system"
#~ msgstr "Antag at ujusterede tilgange håndteres af systemet"

#~ msgid "Produce code relocatable at runtime"
#~ msgstr "Generér kode som kan flyttes på kørselstidspunktet"

#~ msgid "Don't produce code relocatable at runtime"
#~ msgstr "Generér ikke kode som kan flyttes på kørselstidspunktet"

#~ msgid "Produce little endian code"
#~ msgstr "Generér lilleendet kode"

#~ msgid "Produce big endian code"
#~ msgstr "Generér storendet kode"

#~ msgid "no description yet"
#~ msgstr "ingen beskrivelse endnu"

#~ msgid "Use EABI"
#~ msgstr "Benyt EABI"

#~ msgid "Don't use EABI"
#~ msgstr "Benyt ikke EABI"

#~ msgid "Do not allow bit-fields to cross word boundaries"
#~ msgstr "Tillad ikke bitfelter at krydse ordgrænser"

#~ msgid "Use alternate register names"
#~ msgstr "Benyt alternative registernavne"

#~ msgid "Don't use alternate register names"
#~ msgstr "Benyt ikke alternative registernavne"

#~ msgid "Link with libsim.a, libc.a and sim-crt0.o"
#~ msgstr "Sammenkæd med libsim.a, libc.a og sim-crt0.o"

#~ msgid "Link with libads.a, libc.a and crt0.o"
#~ msgstr "Sammenkæd med libads.a, libc.a og crt0.o"

#~ msgid "Link with libyk.a, libc.a and crt0.o"
#~ msgstr "Sammenkæd med libyk.a, libc.a og crt0.o"

#~ msgid "Link with libmvme.a, libc.a and crt0.o"
#~ msgstr "Sammenkæd med libmvme.a, libc.a og crt0.o"

#~ msgid "Set the PPC_EMB bit in the ELF flags header"
#~ msgstr "Sæt PPC_EMB-bitten i ELF-tilvalgshovedet"

#~ msgid "Use the WindISS simulator"
#~ msgstr "Benyt WindISS-simulatoren"

#~ msgid "bad value for -mcall-%s"
#~ msgstr "ugyldig værdi til -mcall-%s"

#~ msgid "bad value for -msdata=%s"
#~ msgstr "ugyldig værdi til -msdata=%s"

#~ msgid "-mrelocatable and -msdata=%s are incompatible"
#~ msgstr "-mrelocatable og -msdata=%s er indbyrdes uforenelige"

#~ msgid "-f%s and -msdata=%s are incompatible"
#~ msgstr "-f%s og -msdata=%s er indbyrdes uforenelige"

#~ msgid "-msdata=%s and -mcall-%s are incompatible"
#~ msgstr "-msdata=%s og -mcall-%s er indbyrdes uforenelige"

#~ msgid "-mrelocatable and -mno-minimal-toc are incompatible"
#~ msgstr "-mrelocatable og -mno-minimal-toc er indbyrdes uforenelige"

#~ msgid "-mrelocatable and -mcall-%s are incompatible"
#~ msgstr "-mrelocatable og -mcall-%s er indbyrdes uforenelige"

#~ msgid "-fPIC and -mcall-%s are incompatible"
#~ msgstr "-fPIC og -mcall-%s er indbyrdes uforenelige"

#~ msgid "-mcall-aixdesc must be big endian"
#~ msgstr "-mcall-aixdesc skal være stor-endet"

#~ msgid "invalid UNSPEC as operand (1)"
#~ msgstr "ugyldig UNSPEC som operand (1)"

#~ msgid "invalid UNSPEC as operand (2)"
#~ msgstr "ugyldig UNSPEC som operand (2)"

#~ msgid "UNKNOWN in s390_output_symbolic_const !?"
#~ msgstr "UNKNOWN i s390_output_symbolic_const !?"

#~ msgid "Cannot decompose address."
#~ msgstr "Kan ikke adskille adresse."

#~ msgid "UNKNOWN in print_operand !?"
#~ msgstr "UNKNOWN i print_operand !?"

#~ msgid "Total size of local variables exceeds architecture limit."
#~ msgstr "Total størrelse af lokale variable overstiger arkitekturgrænsen."

# RETMIG: hvad er backchain?
#~ msgid "Set backchain"
#~ msgstr "Sæt backchain"

#~ msgid "Don't set backchain (faster, but debug harder"
#~ msgstr "Sæt ikke backchain (hurtigere, men sværere at fejlanalysere)"

#~ msgid "Use bras for executable < 64k"
#~ msgstr "Benyt bras til kørbar fil < 64k"

#~ msgid "Don't use bras"
#~ msgstr "Benyt ikke bras"

#~ msgid "Additional debug prints"
#~ msgstr "Udskriv ekstra fejlanalyseringsinfo"

#~ msgid "Don't print additional debug prints"
#~ msgstr "Udskriv ikke ekstra fejlanalyseringsinfo"

#~ msgid "64 bit mode"
#~ msgstr "64 bit-tilstand"

#~ msgid "31 bit mode"
#~ msgstr "31 bit-tilstand"

#~ msgid "mvcle use"
#~ msgstr "Benyt mvcle"

#~ msgid "mvc&ex"
#~ msgstr "mvc&ex"

#~ msgid "__builtin_saveregs not supported by this subtarget"
#~ msgstr "__builtin_saveregs understøttes ikke af denne undermålarkitektur"

#~ msgid "attribute interrupt_handler is not compatible with -m5-compact"
#~ msgstr "egenskaben interrupt_handler er ikke forenelig med -m5-compact"

#~ msgid "`%s' attribute only applies to interrupt functions"
#~ msgstr "egenskaben '%s' kan kun anvendes sammen med afbrydelsesfunktioner"

#~ msgid "`%s' attribute argument not a string constant"
#~ msgstr "parameteren til egenskaben '%s' er ikke en strengkonstant"

#~ msgid "`%s' attribute argument not an integer constant"
#~ msgstr "parameteren til egenskaben '%s' er ikke en heltalskonstant"

#~ msgid "Profiling is not supported on this target."
#~ msgstr "Profilering er ikke understøttet på målarkitekturen."

#~ msgid "%s is not supported by this configuration"
#~ msgstr "%s understøttes ikke af denne konfiguration"

#~ msgid "-mlong-double-64 not allowed with -m64"
#~ msgstr "-mlong-double-64 er ikke tilladt med -m64"

#~ msgid "-mcmodel= is not supported on 32 bit systems"
#~ msgstr "-mcmodel= understøttes ikke på 32 bit-systemer"

#~ msgid "invalid %%Y operand"
#~ msgstr "ugyldig %%Y-operand"

#~ msgid "invalid %%A operand"
#~ msgstr "ugyldig %%A-operand"

#~ msgid "invalid %%B operand"
#~ msgstr "ugyldig %%B-operand"

#~ msgid "invalid %%c operand"
#~ msgstr "ugyldig %%c-operand"

#~ msgid "invalid %%C operand"
#~ msgstr "ugyldig %%C-operand"

#~ msgid "invalid %%d operand"
#~ msgstr "ugyldig %%d-operand"

#~ msgid "invalid %%D operand"
#~ msgstr "ugyldig %%D-operand"

#~ msgid "invalid %%f operand"
#~ msgstr "ugyldig %%f-operand"

#~ msgid "invalid %%s operand"
#~ msgstr "ugyldig %%s-operand"

#~ msgid "long long constant not a valid immediate operand"
#~ msgstr "long long-konstant er ikke en gyldig umiddelbar operand"

#~ msgid "floating point constant not a valid immediate operand"
#~ msgstr "kommatalskonstant er ikke en gyldig umiddelbar operand"

#~ msgid "Use 128 bit long doubles"
#~ msgstr "Benyt 128 bit long double"

#~ msgid "Generate code for big endian"
#~ msgstr "Generér kode til storendet"

#~ msgid "Generate code for little endian"
#~ msgstr "Generér kode til lilleendet"

#~ msgid "Use little-endian byte order for data"
#~ msgstr "Benyt lilleendet byte-orden til data"

#~ msgid "Assume possible double misalignment"
#~ msgstr "Antag at double-variabler kan være ujusterede"

#~ msgid "Assume all doubles are aligned"
#~ msgstr "Antag at alle double-variabler er justerede"

#~ msgid "Pass -assert pure-text to linker"
#~ msgstr "Overbring -assert pure-text til sammenkæderen"

#~ msgid "Do not pass -assert pure-text to linker"
#~ msgstr "Overbring ikke -assert pure-text til sammenkæderen"

#~ msgid "Use flat register window model"
#~ msgstr "Benyt flad registervinduesmodel"

#~ msgid "Do not use flat register window model"
#~ msgstr "Benyt ikke flad registervinduesmodel"

#~ msgid "Use ABI reserved registers"
#~ msgstr "Benyt ABI-reserverede registre"

#~ msgid "Do not use ABI reserved registers"
#~ msgstr "Benyt ikke ABI-reserverede registre"

#~ msgid "Use hardware quad fp instructions"
#~ msgstr "Benyt hardware quad-kommatalsinstruktioner"

#~ msgid "Do not use hardware quad fp instructions"
#~ msgstr "Benyt ikke hardware quad-kommatalsinstruktioner"

#~ msgid "Compile for v8plus ABI"
#~ msgstr "Oversæt for v8plus-ABI"

#~ msgid "Do not compile for v8plus ABI"
#~ msgstr "Oversæt ikke for v8plus-ABI"

#~ msgid "Utilize Visual Instruction Set"
#~ msgstr "Benyt Visual Instruction Set"

#~ msgid "Do not utilize Visual Instruction Set"
#~ msgstr "Benyt ikke Visual Instruction Set"

#~ msgid "Optimize for Cypress processors"
#~ msgstr "Optimér for Cypress-processorer"

#~ msgid "Optimize for SPARCLite processors"
#~ msgstr "Optimér for SPARCLite-processorer"

#~ msgid "Optimize for F930 processors"
#~ msgstr "Optimér for F930-processorer"

#~ msgid "Optimize for F934 processors"
#~ msgstr "Optimér for F934-processorer"

#~ msgid "Use V8 SPARC ISA"
#~ msgstr "Benyt V8 SPARC ISA"

#~ msgid "Optimize for SuperSPARC processors"
#~ msgstr "Optimér for SuperSPARC-processorer"

#~ msgid "Pointers are 64-bit"
#~ msgstr "Henvisninger er 64 bit"

#~ msgid "Pointers are 32-bit"
#~ msgstr "Henvisninger er 32 bit"

#~ msgid "Use 32-bit ABI"
#~ msgstr "Benyt 32 bit-API"

#~ msgid "Use 64-bit ABI"
#~ msgstr "Benyt 64 bit-API"

#~ msgid "Use stack bias"
#~ msgstr "Benyt stakafsæt"

#~ msgid "Do not use stack bias"
#~ msgstr "Benyt ikke stakafsæt"

#~ msgid "Use structs on stronger alignment for double-word copies"
#~ msgstr "Benyt strukturer på stærkere justering til dobbelt-ord kopier"

#~ msgid "Do not use structs on stronger alignment for double-word copies"
#~ msgstr "Benyt ikke strukturer på stærkere justering til dobbelt-ord kopier"

#~ msgid "Optimize tail call instructions in assembler and linker"
#~ msgstr "Optimér halekaldsinstruktioner i maskinkodeoversætteren og sammenkæderen"

#~ msgid "Do not optimize tail call instructions in assembler or linker"
#~ msgstr "Optimér ikke halekaldsinstruktioner i maskinkodeoversætteren og sammenkæderen"

#~ msgid "Use given SPARC code model"
#~ msgstr "Benyt given SPARC-kodemodel"

#~ msgid "cannot use va_start in interrupt function"
#~ msgstr "kan ikke bruge va_start i afbrydelsesfunktion"

#~ msgid "`B' operand is not constant"
#~ msgstr "'B'-operanden er ikke konstant"

#~ msgid "`B' operand has multiple bits set"
#~ msgstr "'B'-operanden har flere bit sat"

#~ msgid "`o' operand is not constant"
#~ msgstr "'o'-operanden er ikke konstant"

#~ msgid "xstormy16_print_operand: unknown code"
#~ msgstr "xstormy16_print_operand: ukendt kode"

#~ msgid "switch statement of size %lu entries too large"
#~ msgstr "switch-sætning med %lu elementer er for stor"

#~ msgid "#pragma GHS endXXXX found without previous startXXX"
#~ msgstr "'#pragma GHS endXXXX' fundet uden forudgående 'startXXX'"

#~ msgid "#pragma GHS endXXX does not match previous startXXX"
#~ msgstr "'#pragma GHS endXXXX' passer ikke med forudgående 'startXXX'"

#~ msgid "cannot set interrupt attribute: no current function"
#~ msgstr "kan ikke sætte afbrydelsesegenskaben: ingen aktuel funktion"

#~ msgid "cannot set interrupt attribute: no such identifier"
#~ msgstr "kan ikke sætte afbrydelsesegenskaben: intet sådant kaldenavn"

#~ msgid "junk at end of #pragma ghs section"
#~ msgstr "ragelse i slutningen af '#pragma ghs section'"

#~ msgid "unrecognized section name \"%s\""
#~ msgstr "ukendt sektionsnavn \"%s\""

#~ msgid "malformed #pragma ghs section"
#~ msgstr "forkert udformet '#pragma ghs section'"

#~ msgid "junk at end of #pragma ghs interrupt"
#~ msgstr "ragelse i slutningen af '#pragma ghs interrupt'"

#~ msgid "junk at end of #pragma ghs starttda"
#~ msgstr "ragelse i slutningen af '#pragma ghs starttda'"

#~ msgid "junk at end of #pragma ghs startsda"
#~ msgstr "ragelse i slutningen af '#pragma ghs startsda'"

#~ msgid "junk at end of #pragma ghs startzda"
#~ msgstr "ragelse i slutningen af '#pragma ghs startzda'"

#~ msgid "junk at end of #pragma ghs endtda"
#~ msgstr "ragelse i slutningen af '#pragma ghs endtda'"

#~ msgid "junk at end of #pragma ghs endsda"
#~ msgstr "ragelse i slutningen af '#pragma ghs endsda'"

#~ msgid "junk at end of #pragma ghs endzda"
#~ msgstr "ragelse i slutningen af '#pragma ghs endzda'"

#~ msgid "%s=%s is not numeric"
#~ msgstr "%s=%s er ikke et tal"

#~ msgid "%s=%s is too large"
#~ msgstr "%s=%s er for stor"

#~ msgid "const_double_split got a bad insn:"
#~ msgstr "const_double_split modtog en ugyldig instruktion:"

#~ msgid "output_move_single:"
#~ msgstr "output_move_single:"

#~ msgid "a data area attribute cannot be specified for local variables"
#~ msgstr "en dataområdeegenskab kan ikke angives for lokale variable"

#~ msgid "data area of '%s' conflicts with previous declaration"
#~ msgstr "dataområdet '%s' er i modstrid med tidligere erklæring"

#~ msgid "bogus JR construction: %d\n"
#~ msgstr "falsk JR-konstruktion: %d\n"

#~ msgid "bad amount of stack space removal: %d"
#~ msgstr "ugyldig størrelse af stakpladsfjernelse: %d"

#~ msgid "bogus JARL construction: %d\n"
#~ msgstr "falsk JARL-konstruktion: %d\n"

#~ msgid "Bogus DISPOSE construction: %d\n"
#~ msgstr "Falsk DISPOSE-konstruktion: %d\n"

#~ msgid "Too much stack space to dispose of: %d"
#~ msgstr "For meget stakplads at tage sig af: %d"

#~ msgid "Bogus PREPEARE construction: %d\n"
#~ msgstr "Falsk PREPARE-konstruktion: %d\n"

#~ msgid "Too much stack space to prepare: %d"
#~ msgstr "For meget stakplads at forberede: %d"

#~ msgid "Support Green Hills ABI"
#~ msgstr "Understøt Green Hills-ABI"

#~ msgid "Prohibit PC relative function calls"
#~ msgstr "Forbyd PC-relative funktionskald"

#~ msgid "Reuse r30 on a per function basis"
#~ msgstr "Genbrug r30 på et pr. funktionsgrundlag"

#~ msgid "Use stubs for function prologues"
#~ msgstr "Benyt stubbe til funktionsindledninger"

#~ msgid "Same as: -mep -mprolog-function"
#~ msgstr "Samme som: -mep -mprolog-function"

#~ msgid "Enable backend debugging"
#~ msgstr "Aktivér bagendefejlanalyseringsinfo"

#~ msgid "Compile for the v850 processor"
#~ msgstr "Oversæt for v850-processoren"

#~ msgid "Compile for v850e processor"
#~ msgstr "Oversæt for v850e-processoren"

#~ msgid "Enable the use of the short load instructions"
#~ msgstr "Aktivér brug af short load-instruktioner"

#~ msgid "Do not use the callt instruction"
#~ msgstr "Benyt ikke callt-instruktionen"

#~ msgid "Do not use registers r2 and r5"
#~ msgstr "Benyt ikke registrene r2 og r5"

#~ msgid "Enforce strict alignment"
#~ msgstr "Gennemtving streng justering"

#~ msgid "Use 4 byte entries in switch tables"
#~ msgstr "Benyt 4 byte-elementer i switch-tabeller"

#~ msgid "Set the max size of data eligible for the TDA area"
#~ msgstr "Angiv den maks. størrelse af data til TDA-området"

#~ msgid "Set the max size of data eligible for the SDA area"
#~ msgstr "Angiv den maks. størrelse af data til SDA-området"

#~ msgid "Set the max size of data eligible for the ZDA area"
#~ msgstr "Angiv den maks. størrelse af data til ZDA-området"

#~ msgid "bad test"
#~ msgstr "ugyldig test"

#~ msgid "boolean registers required for the floating-point option"
#~ msgstr "booleske registre er påkrævet til kommatalsindstillingen"

#~ msgid "invalid mask"
#~ msgstr "ugyldig maske"

#~ msgid "invalid address"
#~ msgstr "ugyldig adresse"

#~ msgid "no register in address"
#~ msgstr "ingen registre i adresse"

#~ msgid "address offset not a constant"
#~ msgstr "adresseafsæt er ikke en konstant"

#~ msgid "only uninitialized variables can be placed in a .bss section"
#~ msgstr "kun variabler uden startværdi kan placeres i .bss-sektionen"

#~ msgid "Use the Xtensa code density option"
#~ msgstr "Benyt Xtensa-kodetæthedsindstillingen"

#~ msgid "Do not use the Xtensa code density option"
#~ msgstr "Benyt ikke Xtensa-kodetæthedsindstillingen"

#~ msgid "Use the Xtensa MAC16 option"
#~ msgstr "Benyt Xtensa-MAC16-indstillingen"

#~ msgid "Do not use the Xtensa MAC16 option"
#~ msgstr "Benyt ikke Xtensa-MAC16-indstillingen"

#~ msgid "Use the Xtensa MUL16 option"
#~ msgstr "Benyt Xtensa-MUL16-indstillingen"

#~ msgid "Do not use the Xtensa MUL16 option"
#~ msgstr "Benyt ikke Xtensa-MUL16-indstillingen"

#~ msgid "Use the Xtensa MUL32 option"
#~ msgstr "Benyt Xtensa-MUL32-indstillingen"

#~ msgid "Do not use the Xtensa MUL32 option"
#~ msgstr "Benyt ikke Xtensa-MUL32-indstillingen"

#~ msgid "Use the Xtensa NSA option"
#~ msgstr "Benyt Xtensa-NSA-indstillingen"

#~ msgid "Do not use the Xtensa NSA option"
#~ msgstr "Benyt ikke Xtensa-NSA-indstillingen"

#~ msgid "Use the Xtensa MIN/MAX option"
#~ msgstr "Benyt Xtensa-MIN/MAX-indstillingen"

#~ msgid "Do not use the Xtensa MIN/MAX option"
#~ msgstr "Benyt ikke Xtensa-MIN/MAX-indstillingen"

#~ msgid "Use the Xtensa SEXT option"
#~ msgstr "Benyt Xtensa-SEXT-indstillingen"

#~ msgid "Do not use the Xtensa SEXT option"
#~ msgstr "Benyt ikke Xtensa-SEXT-indstillingen"

#~ msgid "Use the Xtensa boolean register option"
#~ msgstr "Benyt Xtensa-indstillingen til booleske registre"

#~ msgid "Do not use the Xtensa boolean register option"
#~ msgstr "Benyt ikke Xtensa-indstillingen til booleske registre"

#~ msgid "Use the Xtensa floating-point unit"
#~ msgstr "Benyt kommatalsenheden til Xtensa"

#~ msgid "Do not use the Xtensa floating-point unit"
#~ msgstr "Benyt ikke kommatalsenheden til Xtensa"

#~ msgid "Disable fused multiply/add and multiply/subtract FP instructions"
#~ msgstr "Deaktivér sammensatte gang/addér- og gang/subtrahér-kommatalsinstruktioner"

#~ msgid "Enable fused multiply/add and multiply/subtract FP instructions"
#~ msgstr "Aktivér sammensatte gang/addér- og gang/subtrahér-kommatalsinstruktioner"

#~ msgid "Serialize volatile memory references with MEMW instructions"
#~ msgstr "Serialisér volatile hukommelsesreference med MEMW-instruktioner"

#~ msgid "Do not serialize volatile memory references with MEMW instructions"
#~ msgstr "Serialisér ikke volatile hukommelsesreference med MEMW-instruktioner"

#~ msgid "Intersperse literal pools with code in the text section"
#~ msgstr "Fordel konstanter med kode i tekstsektionen"

#~ msgid "Put literal pools in a separate literal section"
#~ msgstr "Anbring konstanter i en adskilt konstantsektion"

#~ msgid "Automatically align branch targets to reduce branch penalties"
#~ msgstr "Justér automatisk forgreningsmål for at reducere forgreningsstraffe"

#~ msgid "Do not automatically align branch targets"
#~ msgstr "Justér ikke automatisk forgreningsmål"

#~ msgid "Use indirect CALLXn instructions for large programs"
#~ msgstr "Benyt indirekte CALLXn-instruktioner for store programmer"

#~ msgid "Use direct CALLn instructions for fast calls"
#~ msgstr "Benyt direkte CALLn-instruktioner for hurtige kald"

#~ msgid "`-gnat' misspelled as `-gant'"
#~ msgstr "'-gnat' stavet forkert som '-gant'"

#~ msgid "qualified type `%T' does not match destructor name `~%T'"
#~ msgstr "den modificerede type '%T' passer ikke til destruktionsfunktionsnavnet '~%T'"

#~ msgid "type of `%E' does not match destructor type `%T' (type was `%T')"
#~ msgstr "typen af '%E' passer ikke til destruktionsfunktionstypen '%T' (typen var '%T')"

#~ msgid "`%D' is a namespace"
#~ msgstr "'%D' er et navnerum"

#~ msgid "base object `%E' of scoped method call is of non-aggregate type `%T'"
#~ msgstr "stamobjektet '%E' fra metodekald forsynet med virkefelt er af en ikke-sammensat type '%T'"

#~ msgid "unable to call pointer to member function here"
#~ msgstr "kan ikke kalde henvisning til medlemsfunktion her"

#~ msgid "destructors take no parameters"
#~ msgstr "destruktionsfunktioner kan ikke have parametre"

#~ msgid "destructor name `~%T' does not match type `%T' of expression"
#~ msgstr "destruktionsfunktionsnavn '~T' passer ikke med typen '%T' for udtrykket"

#~ msgid "request for member `%D' in `%E', which is of non-aggregate type `%T'"
#~ msgstr "forespørgsel efter medlemmet '%D' i '%E' som er af en ikke-sammensat type '%T'"

#~ msgid "request for member `%D' is ambiguous"
#~ msgstr "forespørgsel efter medlemmet '%D' er tvetydigt"

#~ msgid "%s %D(%T, %T, %T) <built-in>"
#~ msgstr "%s %D(%T, %T, %T) <indbygget>"

#~ msgid "%s %D(%T, %T) <built-in>"
#~ msgstr "%s %D(%T, %T) <indbygget>"

#~ msgid "%s %D(%T) <built-in>"
#~ msgstr "%s %D(%T) <indbygget>"

#~ msgid "%s %T <conversion>"
#~ msgstr "%s %T <konvertering>"

#~ msgid "%s %+#D%s"
#~ msgstr "%s %+#D%s"

#~ msgid "conversion from `%T' to `%T' is ambiguous"
#~ msgstr "konvertering fra '%T' til '%T' er tvetydigt"

#~ msgid "incomplete type '%T' cannot be used to name a scope"
#~ msgstr "ufuldstændig type '%T' kan ikke bruges til at navngive et virkefelt"

#~ msgid "'%D' has no member named '%E'"
#~ msgstr "'%D' har intet medlem ved navn '%E'"

#~ msgid "no matching function for call to `%D(%A)'"
#~ msgstr "ingen passende funktion for kald til '%D(%A)'"

#~ msgid "call of overloaded `%D(%A)' is ambiguous"
#~ msgstr "kald af flertydig '%D(%A)' er tvetydigt"

#~ msgid "pointer-to-member function %E cannot be called without an object; consider using .* or ->*"
#~ msgstr "henvisning til medlemsfunktionen %E kan ikke kaldes uden et objekt; overvej at benytte .* eller ->*"

#~ msgid "no match for call to `(%T) (%A)'"
#~ msgstr "ingen passende fundet for kald til '(%T) (%A)'"

#~ msgid "call of `(%T) (%A)' is ambiguous"
#~ msgstr "kald af '(%T) (%A)' er tvetydigt"

#~ msgid "%s for `%T ? %T : %T' operator"
#~ msgstr "%s for operatoren '%T ? %T : %T'"

#~ msgid "%s for `%T %s' operator"
#~ msgstr "%s for operatoren '%T %s' "

#~ msgid "%s for `%T [%T]' operator"
#~ msgstr "%s for operatoren '%T [%T]'"

#~ msgid "%s for `%T %s %T' operator"
#~ msgstr "%s for operatoren '%T %s %T'"

#~ msgid "%s for `%s %T' operator"
#~ msgstr "%s for operatoren '%s %T'"

#~ msgid "ISO C++ forbids omitting the middle term of a ?: expression"
#~ msgstr "ISO C++ forbyder udeladelse af den mellemste del af et ?:-udtryk"

#~ msgid "`%E' has type `void' and is not a throw-expression"
#~ msgstr "'%E' har typen 'void' og er ikke et throw-udtryk"

#~ msgid "operands to ?: have different types"
#~ msgstr "operander til ?: har forskellige typer"

#~ msgid "enumeral mismatch in conditional expression: `%T' vs `%T'"
#~ msgstr "enum-typer passer ikke sammen i betinget udtryk: '%T' og '%T'"

#~ msgid "enumeral and non-enumeral type in conditional expression"
#~ msgstr "enum- og ikke enum-type i betinget udtryk"

#~ msgid "`%D' must be declared before use"
#~ msgstr "'%D' skal erklæres før brug"

#~ msgid "no `%D(int)' declared for postfix `%s', trying prefix operator instead"
#~ msgstr "ingen '%D(int)' erklæret for suffiks '%s', prøver præfiksoperatoren i stedet"

#~ msgid "using synthesized `%#D' for copy assignment"
#~ msgstr "bruger syntetiseret '%#D' for kopitildeling"

#~ msgid " where cfront would use `%#D'"
#~ msgstr " hvor cfront ville bruge '%#D'"

#~ msgid "comparison between `%#T' and `%#T'"
#~ msgstr "sammenligning mellem '%#T' og '%#T'"

#~ msgid "no suitable `operator delete' for `%T'"
#~ msgstr "ingen passende 'operator delete' for '%T'"

#~ msgid "`%+#D' is private"
#~ msgstr "'%+#D' er privat"

#~ msgid "`%+#D' is protected"
#~ msgstr "'%+#D' er beskyttet"

#~ msgid "`%+#D' is inaccessible"
#~ msgstr "'%+#D' er ikke tilgængelig"

#~ msgid "within this context"
#~ msgstr "i denne kontekst"

#~ msgid "invalid conversion from `%T' to `%T'"
#~ msgstr "ugyldig konvertering fra '%T' til '%T'"

#~ msgid " initializing argument %P of `%D'"
#~ msgstr " ved klargøring af parameteren %P til '%D'"

#~ msgid " initializing argument %P of `%D' from result of `%D'"
#~ msgstr " ved klargøring af parameteren %P til '%D' fra resultatet af '%D'"

#~ msgid " initializing temporary from result of `%D'"
#~ msgstr " ved klargøring af midlertidig variabel fra resultatet af '%D'"

#~ msgid "cannot pass objects of non-POD type `%#T' through `...'; call will abort at runtime"
#~ msgstr "kan ikke videregive objekter af en ikke-POD type '%#T' gennem '...'; kald vil afbryde på kørselstidspunktet"

#~ msgid "cannot receive objects of non-POD type `%#T' through `...'"
#~ msgstr "kan ikke modtage objekter af en ikke-POD type '%#T' gennem '...'"

#~ msgid "passing `%T' as `this' argument of `%#D' discards qualifiers"
#~ msgstr "videregivelse af '%T' som 'this'-parameteren til '%#D' forkaster modifikationer"

#~ msgid "could not find class$ field in java interface type `%T'"
#~ msgstr "kunne ikke finde et class$-felt i Java-grænsefladetypen '%T'"

#~ msgid "call to non-function `%D'"
#~ msgstr "kald af ikke-funktion '%D'"

#~ msgid "no matching function for call to `%T::%D(%A)%#V'"
#~ msgstr "ingen passende funktion for kald til '%T::%D(%A)%#V'"

#~ msgid "cannot call member function `%D' without object"
#~ msgstr "kan ikke kalde medlemsfunktionen '%D' uden et objekt"

#~ msgid "passing `%T' chooses `%T' over `%T'"
#~ msgstr "videregivelse af '%T' vælger '%T' frem for '%T'"

#~ msgid " in call to `%D'"
#~ msgstr " i kald af '%D'"

#~ msgid "choosing `%D' over `%D'"
#~ msgstr "vælger '%D' frem for '%D'"

#~ msgid " for conversion from `%T' to `%T'"
#~ msgstr " for konvertering fra '%T' til '%T'"

#~ msgid " because conversion sequence for the argument is better"
#~ msgstr " fordi konverteringssekvensen for parameteren er bedre"

#~ msgid "ISO C++ says that `%D' and `%D' are ambiguous even though the worst conversion for the former is better than the worst conversion for the latter"
#~ msgstr "ifølge ISO C++ er '%D' og '%D' tvetydigt selvom den værste konvertering for førstnævnte er bedre end den værste konvertering for den sidstnævnte"

#~ msgid "cannot convert from base `%T' to derived type `%T' via virtual base `%T'"
#~ msgstr "kan ikke konvertere fra stamklassen '%T' til den nedarvede type '%T' via den virtuelle stamklasse '%T'"

#~ msgid "`%#D' and `%#D' cannot be overloaded"
#~ msgstr "'%#D' og '%#D' kan ikke flertydiggøres"

#~ msgid "duplicate enum value `%D'"
#~ msgstr "enum-værdien '%D' optræder mere end én gang"

#~ msgid "duplicate field `%D' (as enum and non-enum)"
#~ msgstr "feltet '%D' optræder mere end én gang (som enum og som ikke-enum)"

#~ msgid "duplicate nested type `%D'"
#~ msgstr "den indlejrede type '%D' optræder mere end én gang"

#~ msgid "duplicate field `%D' (as type and non-type)"
#~ msgstr "feltet '%D' optræder mere end én gang (som type og som ikke-type)"

#~ msgid "duplicate member `%D'"
#~ msgstr "medlemmet '%D' optræder mere end én gang"

#~ msgid "conflicting access specifications for method `%D', ignored"
#~ msgstr "modstridende tilgangsanvisninger til metoden '%D', ignoreret"

#~ msgid "conflicting access specifications for field `%s', ignored"
#~ msgstr "modstridende tilgangsanvisninger til feltet '%s', ignoreret"

#~ msgid "`%D' names constructor"
#~ msgstr "'%D' navngiver en konstruktionsfunktion"

#~ msgid "`%D' invalid in `%T'"
#~ msgstr "'%D' ugyldig i '%T'"

#~ msgid "no members matching `%D' in `%#T'"
#~ msgstr "ingen medlemmer passer til '%D' i '%#T'"

#~ msgid "`%D' invalid in `%#T'"
#~ msgstr "'%D' ugyldig i '%#T'"

#~ msgid " because of local method `%#D' with same name"
#~ msgstr " på grund af den lokale metode '%#D' med det samme navn"

#~ msgid " because of local member `%#D' with same name"
#~ msgstr " på grund af det lokale medlem '%#D' med det samme navn"

#~ msgid "base class `%#T' has a non-virtual destructor"
#~ msgstr "stamklassen '%#T' har en ikke-virtuel destruktionsfunktion"

#~ msgid "base `%T' with only non-default constructor in class without a constructor"
#~ msgstr "stamklasse '%T' med kun ikke-standardkonstruktionsfunktion i klasse uden en konstruktionsfunktion"

#~ msgid "all member functions in class `%T' are private"
#~ msgstr "alle medlemsfunktioner i klassen '%T' er private"

#~ msgid "`%#T' only defines a private destructor and has no friends"
#~ msgstr "'%#T' definerer kun en privat destruktionsfunktion og har ingen venner"

#~ msgid "`%#T' only defines private constructors and has no friends"
#~ msgstr "'%#T' definerer kun private konstruktionsfunktioner og har ingen venner"

#~ msgid "redefinition of `%#T'"
#~ msgstr "omdefinering af '%#T'"

#~ msgid "previous definition of `%#T'"
#~ msgstr "tidligere definition af '%#T'"

# %D er en funktion
#~ msgid "no unique final overrider for `%D' in `%T'"
#~ msgstr "ingen unik endelig overskrivning af '%D' i '%T'"

#~ msgid "`%D' was hidden"
#~ msgstr "'%D' var skjult"

#~ msgid " by `%D'"
#~ msgstr " af '%D'"

#~ msgid "ISO C++ forbids member `%D' with same name as enclosing class"
#~ msgstr "ISO C++ forbyder medlemmet '%D' med samme navn som den omgivende klasse"

#~ msgid "`%#D' invalid; an anonymous union can only have non-static data members"
#~ msgstr "'%#D' er ugyldig; en anonym union kan kun have ikke-statiske datamedlemmer"

#~ msgid "private member `%#D' in anonymous union"
#~ msgstr "privat medlem '%#D' i en anonym union"

#~ msgid "protected member `%#D' in anonymous union"
#~ msgstr "beskyttet medlem '%#D' i en anonym union"

#~ msgid "vtable layout for class `%T' may not be ABI-compliant and may change in a future version of GCC due to implicit virtual destructor"
#~ msgstr "vtable-layout for klassen '%T' følger ikke nødvendigvis ABI'et og kan ændre sig i en fremtidig version af GCC pga. underforstået virtuel destruktionsfunktion"

#~ msgid "bit-field `%#D' with non-integral type"
#~ msgstr "bitfelt '%#D' med en ikke-heltalstype"

#~ msgid "bit-field `%D' width not an integer constant"
#~ msgstr "bredden af bitfeltet '%D' er ikke en heltalskonstant"

#~ msgid "negative width in bit-field `%D'"
#~ msgstr "negativ bredde i bitfeltet '%D'"

#~ msgid "zero width for bit-field `%D'"
#~ msgstr "en bredde på nul for bitfeltet '%D'"

#~ msgid "width of `%D' exceeds its type"
#~ msgstr "bredden af '%D' overstiger typen"

#~ msgid "`%D' is too small to hold all values of `%#T'"
#~ msgstr "'%D' er for lille til at indeholde alle værdierne af '%#T'"

#~ msgid "member `%#D' with constructor not allowed in union"
#~ msgstr "medlemmet '%#D' med en konstruktionsfunktion er ikke tilladt i en union"

#~ msgid "member `%#D' with destructor not allowed in union"
#~ msgstr "medlemmet '%#D' med en destruktionsfunktion er ikke tilladt i en union"

#~ msgid "member `%#D' with copy assignment operator not allowed in union"
#~ msgstr "medlemmet '%#D' med en kopitildelingsoperator er ikke tilladt i en union"

#~ msgid "multiple fields in union `%T' initialized"
#~ msgstr "flere felter i union '%T' tildeles startværdi"

#~ msgid "field `%D' in local class cannot be static"
#~ msgstr "feltet '%D' i lokal klasse kan ikke være statisk"

#~ msgid "field `%D' invalidly declared function type"
#~ msgstr "feltet '%D' er på ugyldig vis erklæret som en funktionstype"

#~ msgid "field `%D' invalidly declared method type"
#~ msgstr "feltet '%D' er på ugyldig vis erklæret som en medlemsfunktionstype"

#~ msgid "field `%D' invalidly declared offset type"
#~ msgstr "feltet '%D' er på ugyldig vis erklæret som en afstandstype"

#~ msgid "field `%D' declared static in union"
#~ msgstr "feltet '%D' er erklæret statisk i union"

#~ msgid "non-static reference `%#D' in class without a constructor"
#~ msgstr "ikke-statisk reference '%#D' i klasse uden en konstruktionsfunktion"

#~ msgid "non-static const member `%#D' in class without a constructor"
#~ msgstr "ikke-statisk konstant medlem '%#D' i klasse uden en konstruktionsfunktion"

#~ msgid "field `%#D' with same name as class"
#~ msgstr "felt '%#D' med samme navn som klassen"

#~ msgid "`%#T' has pointer data members"
#~ msgstr "'%#T' har henvisningsdatamedlemmer"

#~ msgid " but does not override `%T(const %T&)'"
#~ msgstr " men overskriver ikke '%T(const %T&)'"

#~ msgid " or `operator=(const %T&)'"
#~ msgstr " eller 'operator=(const %T&)'"

#~ msgid " but does not override `operator=(const %T&)'"
#~ msgstr " men overskriver ikke 'operator=(const %T&)'"

#~ msgid "offset of empty base `%T' may not be ABI-compliant and maychange in a future version of GCC"
#~ msgstr "afsættet for tom stamklasse '%T' følger ikke nødvendigvis ABI'en og kan ændre sig i en fremtidig version af GCC"

#~ msgid "class `%T' will be considered nearly empty in a future version of GCC"
#~ msgstr "klassen '%T' vil blive betragtet som næsten tom i en fremtidig version af GCC"

#~ msgid "initializer specified for non-virtual method `%D'"
#~ msgstr "startværdi angivet for ikke-virtuel medlemsfunktion '%D'"

#~ msgid "offset of virtual base `%T' is not ABI-compliant and may change in a future version of GCC"
#~ msgstr "afsættet for virtuel stamklasse '%T' følger ikke ABI'en og kan ændre sig i en fremtidig version af GCC"

#~ msgid "direct base `%T' inaccessible in `%T' due to ambiguity"
#~ msgstr "direkte stamklasse '%T' er ikke tilgængelig i '%T' på grund af tvetydighed"

#~ msgid "virtual base `%T' inaccessible in `%T' due to ambiguity"
#~ msgstr "virtuel stamklasse '%T' er ikke tilgængelig i '%T' på grund af tvetydighed"

#~ msgid "size assigned to `%T' may not be ABI-compliant and may change in a future version of GCC"
#~ msgstr "størrelsen der bliver tildelt '%T' følger ikke nødvendigvis ABI'en og kan ændre sig i en fremtidig version af GCC"

#~ msgid "offset of `%D' is not ABI-compliant and may change in a future version of GCC"
#~ msgstr "afsættet for '%D' følger ikke ABI'en og kan ændre sig i en fremtidig version af GCC"

#~ msgid "`%D' contains empty classes which may cause base classes to be placed at different locations in a future version of GCC"
#~ msgstr "'%D' indeholder tomme klasser hvad der kan få stamklasser til at blive placeret andre steder i en fremtidig version af GCC"

#~ msgid "layout of classes derived from empty class `%T' may change in a future version of GCC"
#~ msgstr "layoutet af klasser der nedarver fra den tomme klasse '%T' kan ændre sig i en fremtidig version af GCC"

#~ msgid "`%#T' has virtual functions but non-virtual destructor"
#~ msgstr "'%#T' har virtuelle funktioner, men ikke-virtuel destruktionsfunktion"

#~ msgid "trying to finish struct, but kicked out due to previous parse errors"
#~ msgstr "forsøgte at afslutte struct, men blev stoppet af tidligere fortolkningsfejl"

#~ msgid "language string `\"%s\"' not recognized"
#~ msgstr "sprogstrengen '\"%s\"' ikke genkendt"

#~ msgid "cannot resolve overloaded function `%D' based on conversion to type `%T'"
#~ msgstr "kan ikke benytte den flertydiggjorte funktion '%D' baseret på konvertering til typen '%T'"

#~ msgid "no matches converting function `%D' to type `%#T'"
#~ msgstr "ingen passende ved konvertering af funktionen '%D' til typen '%#T'"

#~ msgid "converting overloaded function `%D' to type `%#T' is ambiguous"
#~ msgstr "konvertering af den flertydiggjorte funktion '%D' til typen '%T' er tvetydig"

#~ msgid "assuming pointer to member `%D'"
#~ msgstr "antager henvisning til medlemmet '%D'"

#~ msgid "(a pointer to member can only be formed with `&%E')"
#~ msgstr "(en henvisning til medlem kan kun dannes med '&%E')"

#~ msgid "not enough type information"
#~ msgstr "ikke tilstrækkelig information om typen"

#~ msgid "argument of type `%T' does not match `%T'"
#~ msgstr "parameter af typen '%T' passer ikke til '%T'"

#~ msgid "invalid operation on uninstantiated type"
#~ msgstr "ugyldig operation på uudskiftet type"

#~ msgid "declaration of `%#D'"
#~ msgstr "omerklæring af '%#D'"

#~ msgid "changes meaning of `%D' from `%+#D'"
#~ msgstr "skifter betydningen af '%D' fra '%+#D'"

#~ msgid "can't convert from incomplete type `%T' to `%T'"
#~ msgstr "kan ikke konvertere fra ufuldstændig type '%T' til '%T'"

#~ msgid "conversion of `%E' from `%T' to `%T' is ambiguous"
#~ msgstr "konvertering af '%E' fra '%T' til '%T' er tvetydigt"

#~ msgid "converting from `%T' to `%T'"
#~ msgstr "konvertering fra '%T' til '%T'"

#~ msgid "pointer to member cast from `%T' to `%T' is via virtual base"
#~ msgstr "typekonvertering af henvisning til medlem fra '%T' til '%T' er via virtuel stamklasse"

#~ msgid "cannot convert `%E' from type `%T' to type `%T'"
#~ msgstr "kan ikke konvertere '%E' fra typen '%T' til typen '%T'"

#~ msgid "invalid conversion from '%T' to '%T'"
#~ msgstr "ugyldig konvertering fra '%T' til '%T'"

#~ msgid "conversion from `%T' to `%T' discards qualifiers"
#~ msgstr "konvertering fra '%T' til '%T' forkaster modifikationer"

#~ msgid "casting `%T' to `%T' does not dereference pointer"
#~ msgstr "typeomtvingning af '%T' til '%T' følger ikke henvisning"

#~ msgid "cannot convert type `%T' to type `%T'"
#~ msgstr "kan ikke konvertere typen '%T' til typen '%T'"

#~ msgid "conversion from `%#T' to `%#T'"
#~ msgstr "konvertering fra '%#T' til '%#T'"

#~ msgid "`%#T' used where a `%T' was expected"
#~ msgstr "'%#T' benyttet hvor '%T' var forventet"

#~ msgid "the address of `%D', will always be `true'"
#~ msgstr "adressen af '%D' vil altid være 'true'"

#~ msgid "`%#T' used where a floating point value was expected"
#~ msgstr "'%#T' benyttet hvor der forventedes en kommatalsværdi"

#~ msgid "conversion from `%T' to non-scalar type `%T' requested"
#~ msgstr "konvertering fra '%T' til en ikke-skalartype '%T' udbedt"

#~ msgid "object of incomplete type `%T' will not be accessed in %s"
#~ msgstr "objekt af den ufuldstændige type '%T' vil ikke blive tilgået i %s"

#~ msgid "object of type `%T' will not be accessed in %s"
#~ msgstr "objekt af typen '%T' vil ikke blive tilgået i %s"

#~ msgid "object `%E' of incomplete type `%T' will not be accessed in %s"
#~ msgstr "objektet '%E' af den ufuldstændige type '%T' vil ikke blive tilgået i %s"

#~ msgid "%s cannot resolve address of overloaded function"
#~ msgstr "%s kan ikke finde adressen af flertydiggjort funktion"

#~ msgid "%s is a reference, not call, to function `%E'"
#~ msgstr "%s er en reference til og ikke et kald af funktionen '%E'"

#~ msgid "ambiguous default type conversion from `%T'"
#~ msgstr "tvetydig standardtypekonvertering fra '%T'"

#~ msgid " candidate conversions include `%D' and `%D'"
#~ msgstr " kandidater til konverteringen inkluderer '%D' og '%D'"

#~ msgid "conflicts with previous declaration `%#D'"
#~ msgstr "strider mod tidligere erklæring '%#D'"

#~ msgid "label `%D' used but not defined"
#~ msgstr "etiketten '%D' er benyttet, men ikke defineret"

#~ msgid "label `%D' defined but not used"
#~ msgstr "etiketten '%D' er defineret, men ikke benyttet"

#~ msgid "namespace alias `%D' not allowed here, assuming `%D'"
#~ msgstr "navnerumsalias '%D' er ikke tilladt her, antager '%D'"

#~ msgid "previous declaration of `%D'"
#~ msgstr "'%D' er tidligere erklæret"

#~ msgid "shadowing %s function `%#D'"
#~ msgstr "skygger for en %s-funktion '%#D'"

#~ msgid "library function `%#D' redeclared as non-function `%#D'"
#~ msgstr "biblioteksfunktionen '%#D' er omerklæret som '%#D' der ikke er en funktion"

#~ msgid "conflicts with built-in declaration `%#D'"
#~ msgstr "strider mod indbygget erklæring '%#D'"

# følges af næste tekst
#~ msgid "new declaration `%#D'"
#~ msgstr "ny erklæring af '%#D'"

#~ msgid "ambiguates built-in declaration `%#D'"
#~ msgstr "tvetydiggør indbygget erklæring '%#D'"

#~ msgid "`%#D' redeclared as different kind of symbol"
#~ msgstr "'%#D' omerklæret som en anden form for symbol"

#~ msgid "previous declaration of `%#D'"
#~ msgstr "tidligere erklæring af '%#D'"

#~ msgid "declaration of template `%#D'"
#~ msgstr "erklæring af skabelon '%#D'"

#~ msgid "ambiguates old declaration `%#D'"
#~ msgstr "tvetydiggør tidligere erklæring '%#D'"

#~ msgid "declaration of C function `%#D' conflicts with"
#~ msgstr "erklæring af C-funktionen '%#D' strider mod"

#~ msgid "previous declaration `%#D' here"
#~ msgstr "tidligere erklæring af '%#D' her"

#~ msgid "conflicting types for `%#D'"
#~ msgstr "modstridende typer for '%#D'"

#~ msgid "previous declaration as `%#D'"
#~ msgstr "tidligere erklæring som '%#D'"

#~ msgid "`%#D' previously defined here"
#~ msgstr "'%#D' tidligere defineret her"

#~ msgid "`%#D' previously declared here"
#~ msgstr "'%#D' tidligere erklæret her"

#~ msgid "prototype for `%#D'"
#~ msgstr "prototypen for '%#D'"

#~ msgid "follows non-prototype definition here"
#~ msgstr "følger definition uden prototype her"

#~ msgid "previous declaration of `%#D' with %L linkage"
#~ msgstr "tidligere erklæring af '%#D' med %L-kædning"

#~ msgid "conflicts with new declaration with %L linkage"
#~ msgstr "strider mod ny erklæring af med %L-kædning"

#~ msgid "default argument given for parameter %d of `%#D'"
#~ msgstr "standardparameter givet til %d. parameter for '%#D'"

#~ msgid "after previous specification in `%#D'"
#~ msgstr "efter tidligere specifikation i '%#D'"

#~ msgid "`%#D' was used before it was declared inline"
#~ msgstr "'%#D' blev brugt før erklæring som inline"

#~ msgid "previous non-inline declaration here"
#~ msgstr "tidligere ikke-inline erklæring her"

#~ msgid "redundant redeclaration of `%D' in same scope"
#~ msgstr "overflødig omerklæring af '%D' i samme virkefelt"

#~ msgid "declaration of `%F' throws different exceptions"
#~ msgstr "erklæring af '%F' kaster forskellige undtagelser"

#~ msgid "than previous declaration `%F'"
#~ msgstr "end tidligere erklæring '%F'"

#~ msgid "explicit specialization of %D after first use"
#~ msgstr "eksplicit specialisering af %D efter første brug"

#~ msgid "`%#D' used prior to declaration"
#~ msgstr "'%#D' benyttet før erklæring"

#~ msgid "redeclaration of `wchar_t' as `%T'"
#~ msgstr "omerklæring af 'wchar_t' som '%T'"

#~ msgid "invalid redeclaration of `%D'"
#~ msgstr "ugyldig omerklæring af '%D'"

#~ msgid "as `%D'"
#~ msgstr "som '%D'"

#~ msgid "previous external decl of `%#D'"
#~ msgstr "tidligere ekstern erklæring af '%#D'"

#~ msgid "`%D' was previously implicitly declared to return `int'"
#~ msgstr "'%D' blev tidligere underforstået erklæret til at returnere 'int'"

#~ msgid "extern declaration of `%#D' doesn't match"
#~ msgstr "extern-erklæring af '%#D' passer ikke med"

#~ msgid "global declaration `%#D'"
#~ msgstr "global erklæring '%#D'"

#~ msgid "declaration of `%#D' shadows a parameter"
#~ msgstr "erklæring af '%#D' skygger for en parameter"

#~ msgid "declaration of `%s' shadows a member of `this'"
#~ msgstr "erklæring af '%s' skygger for et medlem af 'this'"

#~ msgid "`%#D' hides constructor for `%#T'"
#~ msgstr "'%#D' skjuler konstruktionsfunktion for '%#T'"

#~ msgid "`%#D' conflicts with previous using declaration `%#D'"
#~ msgstr "'%#D' strider mod tidligere using-erklæring '%#D'"

#~ msgid "previous non-function declaration `%#D'"
#~ msgstr "tidligere ikke-funktionserklæring '%#D'"

#~ msgid "conflicts with function declaration `%#D'"
#~ msgstr "strider mod funktionserklæring '%#D'"

#~ msgid "implicit declaration of function `%#D'"
#~ msgstr "underforstået erklæring af funktionen '%#D'"

#~ msgid "label `%s' referenced outside of any function"
#~ msgstr "der er blevet henvist til etiketten '%s' uden for en funktion"

#~ msgid "jump to label `%D'"
#~ msgstr "spring til etiketten '%D' "

#~ msgid "jump to case label"
#~ msgstr "spring til case-etiket"

#~ msgid " crosses initialization of `%#D'"
#~ msgstr " krydser klargøring af '%#D'"

#~ msgid " enters scope of non-POD `%#D'"
#~ msgstr " går ind i virkefelt af ikke-POD '%#D'"

#~ msgid " enters try block"
#~ msgstr " går ind i try-blok"

#~ msgid " enters catch block"
#~ msgstr " går ind i catch-blok"

#~ msgid " from here"
#~ msgstr " herfra"

#~ msgid " skips initialization of `%#D'"
#~ msgstr " springer over klargøring af '%#D'"

#~ msgid "label named wchar_t"
#~ msgstr "etiket med navnet wchar_t"

#~ msgid "duplicate label `%D'"
#~ msgstr "etiketten '%D' optræder mere end én gang"

#~ msgid "case label `%E' not within a switch statement"
#~ msgstr "case-etiket '%E' befinder sig ikke inden i en switch-sætning"

#~ msgid "`%#D' redeclared as %C"
#~ msgstr "'%#D' omerklæret som %C"

#~ msgid "invalid use of `%D'"
#~ msgstr "ugyldig brug af '%D"

#~ msgid "`%D::%D' is not a template"
#~ msgstr "'%D::%D' er ikke en skabelon"

#~ msgid "`%D' undeclared in namespace `%D'"
#~ msgstr "'%D' ikke erklæret i navnerummet '%D'"

#~ msgid "`%D' used without template parameters"
#~ msgstr "'%D' benyttet uden skabelonsparametre"

#~ msgid "no class template named `%#T' in `%#T'"
#~ msgstr "ingen klasseskabelon ved navn '%#T' i '%#T'"

#~ msgid "no type named `%#T' in `%#T'"
#~ msgstr "ingen type ved navn '%#T' i '%#T'"

#~ msgid "lookup of `%D' finds `%#D'"
#~ msgstr "opslag af '%D' finder '%#D'"

#~ msgid " instead of `%D' from dependent base class"
#~ msgstr " i stedet for '%D' fra afhængig stamklasse"

#~ msgid " (use `typename %T::%D' if that's what you meant)"
#~ msgstr " (benyt 'typename %T::%D' hvis det er hvad du mener)"

#~ msgid "name lookup of `%D' changed"
#~ msgstr "navneopslag for '%D' ændret"

#~ msgid " matches this `%D' under ISO standard rules"
#~ msgstr " passer med '%D' under ISO-standardreglerne"

#~ msgid " matches this `%D' under old rules"
#~ msgstr " passer med '%D' under tidligere regler"

#~ msgid "name lookup of `%D' changed for new ISO `for' scoping"
#~ msgstr "navneopslaget af '%D' er ændret til ISO 'for'-virkefelt"

#~ msgid " cannot use obsolete binding at `%D' because it has a destructor"
#~ msgstr " kan ikke bruge forældet binding til '%D' fordi den har en destruktionsfunktion"

#~ msgid " using obsolete binding at `%D'"
#~ msgstr " bruger forældet binding til '%D'"

#~ msgid "lookup of `%D' in the scope of `%#T' (`%#D') does not match lookup in the current scope (`%#D')"
#~ msgstr "opslag af '%D' i virkefeltet for '%#T' ('%#D') passer ikke med opslaget i det aktuelle virkefelt ('%#D')"

#~ msgid "an anonymous union cannot have function members"
#~ msgstr "en anonym union kan ikke have funktionsmedlemmer"

#~ msgid "member %#D' with constructor not allowed in anonymous aggregate"
#~ msgstr "medlemmet '%#D' med konstruktionsfunktion er ikke tilladt i anonym sammensat type"

#~ msgid "member %#D' with destructor not allowed in anonymous aggregate"
#~ msgstr "medlemmet '%#D' med destruktionsfunktion er ikke tilladt i anonym sammensat type"

#~ msgid "member %#D' with copy assignment operator not allowed in anonymous aggregate"
#~ msgstr "medlemmet '%#D' med kopitildelingsoperator er ikke tilladt i anonym sammensat type"

#~ msgid "redeclaration of C++ built-in type `%T'"
#~ msgstr "omerklæring af indbygget type i C++ '%T'"

#~ msgid "multiple types in one declaration"
#~ msgstr "flere typer i én erklæring"

#~ msgid "missing type-name in typedef-declaration"
#~ msgstr "manglende typenavn i typedef-erklæring"

#~ msgid "ISO C++ prohibits anonymous structs"
#~ msgstr "ISO C++ forbyder anonyme strukturer"

#~ msgid "`%D' can only be specified for functions"
#~ msgstr "'%D' kan kun angives for funktioner"

#~ msgid "`%D' can only be specified inside a class"
#~ msgstr "'%D' kan kun angives inden i en klasse"

#~ msgid "`%D' can only be specified for constructors"
#~ msgstr "'%D' kan kun angives for konstruktionsfunktioner"

#~ msgid "`%D' can only be specified for objects and functions"
#~ msgstr "'%D' kan kun angives for objekter og funktioner"

# init dækker over værditildeling her - samme for de næste mange
#~ msgid "typedef `%D' is initialized (use __typeof__ instead)"
#~ msgstr "typedef '%D' bliver tildelt en værdi (benyt __typeof__ i stedet)"

#~ msgid "function `%#D' is initialized like a variable"
#~ msgstr "funktionen '%#D' bliver tildelt en startværdi som en variabel"

#~ msgid "declaration of `%#D' has `extern' and is initialized"
#~ msgstr "erklæringen af '%#D' indeholder 'extern' og variablen bliver tildelt en startværdi"

#~ msgid "`%#D' is not a static member of `%#T'"
#~ msgstr "'%#D' er ikke et statisk medlem af '%#T'"

#~ msgid "ISO C++ does not permit `%T::%D' to be defined as `%T::%D'"
#~ msgstr "ISO C++ tillader ikke '%T::%D' at blive defineret som '%T::%D'"

#~ msgid "duplicate initialization of %D"
#~ msgstr "%D tildelt startværdi mere end én gang"

#~ msgid "declaration of `%#D' outside of class is not definition"
#~ msgstr "erklæring af '%#D' uden for en klasse er ikke en definition"

#~ msgid "variable `%#D' has initializer but incomplete type"
#~ msgstr "variablen '%#D' bliver tildelt en startværdi, men er af en ufuldstændig type"

#~ msgid "elements of array `%#D' have incomplete type"
#~ msgstr "elementer i tabellen '%#D' er af en ufuldstændig type"

#~ msgid "aggregate `%#D' has incomplete type and cannot be defined"
#~ msgstr "den sammensatte type '%#D' er af en ufuldstændig type og kan ikke defineres"

#~ msgid "`%D' declared as reference but not initialized"
#~ msgstr "'%D' erklæret som en reference, men bliver ikke tildelt en startværdi"

#~ msgid "ISO C++ forbids use of initializer list to initialize reference `%D'"
#~ msgstr "ISO C++ forbyder brug af en startværdiliste til at klargøre referencen '%D'"

#~ msgid "cannot initialize `%T' from `%T'"
#~ msgstr "kan ikke klargøre '%T' fra %T'"

#~ msgid "initializer fails to determine size of `%D'"
#~ msgstr "startværdien giver ikke størrelsen af '%D'"

#~ msgid "array size missing in `%D'"
#~ msgstr "tabelstørrelsen mangler i '%D'"

#~ msgid "zero-size array `%D'"
#~ msgstr "nulstørrelsestabel '%D'"

#~ msgid "storage size of `%D' isn't known"
#~ msgstr "lagringsstørrelsen af '%D' er ikke kendt"

#~ msgid "storage size of `%D' isn't constant"
#~ msgstr "lagringsstørrelsen af '%D' er ikke konstant"

#~ msgid "sorry: semantics of inline function static data `%#D' are wrong (you'll wind up with multiple copies)"
#~ msgstr "semantikken for indlejret funktionsstatisk data '%#D' er forkert (du ender med flere kopier)"

#~ msgid " you can work around this by removing the initializer"
#~ msgstr " du kan arbejde dig rundt om dette ved at fjerne startværdien"

#~ msgid "uninitialized const `%D'"
#~ msgstr "konstant '%D' uden startværdi"

#~ msgid "brace-enclosed initializer used to initialize `%T'"
#~ msgstr "startværdi i krøllede paranteser benyttet til at klargøre '%T'"

#~ msgid "initializer for `%T' must be brace-enclosed"
#~ msgstr "startværdi for '%T' skal være indesluttet i krøllede paranteser"

#~ msgid "ISO C++ does not allow designated initializers"
#~ msgstr "ISO C++ tillader ikke udpegede startværdier"

#~ msgid "`%T' has no non-static data member named `%D'"
#~ msgstr "'%T' har intet ikke-statisk medlem ved navn '%D'"

#~ msgid "too many initializers for `%T'"
#~ msgstr "for mange startværdier for '%T'"

#~ msgid "variable-sized object `%D' may not be initialized"
#~ msgstr "objektet '%D' af variabel størrelse må ikke tildeles en startværdi"

#~ msgid "`%D' has incomplete type"
#~ msgstr "'%D' er af en ufuldstændig type"

#~ msgid "`%D' must be initialized by constructor, not by `{...}'"
#~ msgstr "'%D' skal klargøres af en konstruktionsfunktion, ikke af '{...}'"

#~ msgid "structure `%D' with uninitialized const members"
#~ msgstr "struktur '%D' med konstante medlemmer uden startværdi"

#~ msgid "structure `%D' with uninitialized reference members"
#~ msgstr "struktur '%D' med referencemedlemmer uden startværdi"

#~ msgid "assignment (not initialization) in declaration"
#~ msgstr "tildeling (ikke klargøring) i erklæring"

#~ msgid "cannot initialize `%D' to namespace `%D'"
#~ msgstr "kan ikke tildele startværdi til '%D' med navnerummet '%D'"

#~ msgid "shadowing previous type declaration of `%#D'"
#~ msgstr "skygger for tidligere typeerklæring af '%#D'"

#~ msgid "`%D' cannot be thread-local because it has non-POD type `%T'"
#~ msgstr "'%D' kan ikke være trådlokal eftersom den er af en ikke-POD type '%T'"

#~ msgid "`%D' is thread-local and so cannot be dynamically initialized"
#~ msgstr "'%D' er trådlokal og kan derfor ikke blive tildelt en startværdi dynamisk"

#~ msgid "multiple initializations given for `%D'"
#~ msgstr "flere startværdier angivet for '%D'"

#~ msgid "invalid catch parameter"
#~ msgstr "ugyldig catch-parameter"

#~ msgid "destructor for alien class `%T' cannot be a member"
#~ msgstr "destruktionsfunktionen for den fremmede klasse '%T' kan ikke være et medlem"

#~ msgid "constructor for alien class `%T' cannot be a member"
#~ msgstr "konstruktionsfunktionen for den fremmede klasse '%T' kan ikke være et medlem"

#~ msgid "`%D' declared as a `virtual' %s"
#~ msgstr "'%D' erklæret som 'virtual' %s"

#~ msgid "`%D' declared as an `inline' %s"
#~ msgstr "'%D' erklæret som 'inline' %s"

# %s bliver omsat til typen
#~ msgid "`const' and `volatile' function specifiers on `%D' invalid in %s declaration"
#~ msgstr "'const'- og 'volatile'-funktionsangivelser til '%D' er ugyldigt i erklæring af %s"

#~ msgid "`%D' declared as a friend"
#~ msgstr "'%D' er erklæret som en ven"

#~ msgid "`%D' declared with an exception specification"
#~ msgstr "'%D' erklæret med en undtagelsesspecifikation"

#~ msgid "cannot declare `::main' to be a template"
#~ msgstr "kan ikke erklære '::main' som en skabelon"

#~ msgid "cannot declare `::main' to be inline"
#~ msgstr "kan ikke erklære '::main' som indlejret"

#~ msgid "cannot declare `::main' to be static"
#~ msgstr "kan ikke erklære '::main' som statisk"

#~ msgid "`main' must return `int'"
#~ msgstr "'main' skal returnere typen 'int'"

#~ msgid "non-local function `%#D' uses anonymous type"
#~ msgstr "ikke-lokal funktion '%#D' bruger anonym type"

#~ msgid "`%#D' does not refer to the unqualified type, so it is not used for linkage"
#~ msgstr "'%#D' refererer ikke til den ikkemodificerede type, so den bruges ikke til sammenkædning"

#~ msgid "non-local function `%#D' uses local type `%T'"
#~ msgstr "ikke-lokal funktion '%#D' bruger lokal type '%T'"

#~ msgid "%smember function `%D' cannot have `%T' method qualifier"
#~ msgstr "%smedlemsfunktion '%D' kan ikke have metodemodifikationen '%T'"

#~ msgid "defining explicit specialization `%D' in friend declaration"
#~ msgstr "definering af eksplicit specialisering '%D' i friend-erklæring"

#~ msgid "invalid use of template-id `%D' in declaration of primary template"
#~ msgstr "ugyldig brug af skabelons-id '%D' i erklæring af primær skabelon"

#~ msgid "default arguments are not allowed in declaration of friend template specialization `%D'"
#~ msgstr "standardparametre er ikke tilladt i erklæring af venneskabelonsspecialisering '%D'"

#~ msgid "`inline' is not allowed in declaration of friend template specialization `%D'"
#~ msgstr "'inline' er ikke tilladt i erklæring venneskabelonsspecialisering '%D'"

#~ msgid "definition of implicitly-declared `%D'"
#~ msgstr "definition af underforstået-erklæret '%D'"

#~ msgid "no `%#D' member function declared in class `%T'"
#~ msgstr "ingen medlemsfunktion '%#D' erklæret i klassen '%T'"

#~ msgid "non-local variable `%#D' uses local type `%T'"
#~ msgstr "ikke-lokal variabel '%#D' bruger lokal type '%T'"

#~ msgid "invalid in-class initialization of static data member of non-integral type `%T'"
#~ msgstr "ugyldig tildeling af startværdi i klasse til statisk datamedlem af en ikke-heltalstype '%T'"

#~ msgid "ISO C++ forbids in-class initialization of non-const static member `%D'"
#~ msgstr "ISO C++ forbyder tildeling af startværdi i klasse til ikke-konstant statisk medlem '%D'"

#~ msgid "ISO C++ forbids initialization of member constant `%D' of non-integral type `%T'"
#~ msgstr "ISO C++ forbyder tildeling af startværdi til medlemskonstant '%D' af en ikke-heltallig type"

#~ msgid "size of array `%D' has non-integer type"
#~ msgstr "størrelsen af tabellen '%D' er ikke af en heltalstype"

#~ msgid "size of array has non-integer type"
#~ msgstr "størrelsen af tabel er ikke af en heltalstype"

#~ msgid "size of array `%D' is negative"
#~ msgstr "størrelsen af tabellen '%D' er negativ"

#~ msgid "size of array is negative"
#~ msgstr "størrelsen af tabel er negativ"

#~ msgid "ISO C++ forbids zero-size array `%D'"
#~ msgstr "ISO C++ forbyder tabellen '%D' med størrelsen nul"

#~ msgid "ISO C++ forbids zero-size array"
#~ msgstr "ISO C++ forbyder tabel med størrelsen nul"

#~ msgid "size of array `%D' is not an integral constant-expression"
#~ msgstr "størrelsen af tabellen '%D' er ikke af et heltalligt konstantudtryk"

#~ msgid "size of array is not an integral constant-expression"
#~ msgstr "størrelsen af tabel er ikke af et heltalligt konstantudtryk"

#~ msgid "ISO C++ forbids variable-size array `%D'"
#~ msgstr "ISO C++ forbyder tabellen '%D' med variabel størrelse"

#~ msgid "ISO C++ forbids variable-size array"
#~ msgstr "ISO C++ forbyder tabel med variabel størrelse"

#~ msgid "overflow in array dimension"
#~ msgstr "tabeldimension for stor"

#~ msgid "declaration of `%D' as %s"
#~ msgstr "erklæring af '%D' som %s"

#~ msgid "creating %s"
#~ msgstr "opretter %s"

#~ msgid "declaration of `%D' as multidimensional array must have bounds for all dimensions except the first"
#~ msgstr "erklæring af '%D' som flerdimensional tabel skal have grænser for alle dimensioner pånær den første"

#~ msgid "multidimensional array must have bounds for all dimensions except the first"
#~ msgstr "flerdimensional tabel skal have grænser for alle dimensioner pånær den første"

#~ msgid "return type specification for constructor invalid"
#~ msgstr "angivelse af returneringstypen til konstruktionsfunktion er ugyldigt"

#~ msgid "return type specification for destructor invalid"
#~ msgstr "angivelse af returneringstypen til destruktionsfunktion er ugyldigt"

#~ msgid "operator `%T' declared to return `%T'"
#~ msgstr "operator '%T' erklæret til at returnere '%T'"

#~ msgid "return type specified for `operator %T'"
#~ msgstr "returtype angivet for 'operator %T'"

#~ msgid "destructors must be member functions"
#~ msgstr "destruktionsfunktioner skal være medlemmer"

#~ msgid "destructor `%T' must match class name `%T'"
#~ msgstr "destruktionsfunktion '%T' skal passe til klassenavnet '%T'"

#~ msgid "variable declaration is not allowed here"
#~ msgstr "variabelerklæring er ikke tilladt her"

#~ msgid "invalid declarator"
#~ msgstr "ugyldig erklærer"

#~ msgid "declarator-id missing; using reserved word `%D'"
#~ msgstr "erklærer-id mangler; bruger reserveret ord '%D'"

#~ msgid "type `%T' is not derived from type `%T'"
#~ msgstr "typen '%T' er ikke nedarvet fra typen '%T'"

#~ msgid "`%T' specified as declarator-id"
#~ msgstr "'%T' angivet som erklærer-id"

#~ msgid " perhaps you want `%T' for a constructor"
#~ msgstr " måske ønsker du '%T' for en konstruktionsfunktion"

#~ msgid "invalid use of template-name '%E' in a declarator"
#~ msgstr "ugyldig brug af skabelonsnavn '%E' i erklæring"

#~ msgid "declaration of `%D' as non-function"
#~ msgstr "erklæring af '%D' som ikke-funktion"

#~ msgid "`bool' is now a keyword"
#~ msgstr "'bool' er et reserveret ord"

#~ msgid "extraneous `%T' ignored"
#~ msgstr "overflødig '%T' ignoreret"

#~ msgid "multiple declarations `%T' and `%T'"
#~ msgstr "flere erklæringer '%T' og '%T'"

#~ msgid "ISO C++ does not support `long long'"
#~ msgstr "ISO C++ understøtter ikke 'long long'"

#~ msgid "ISO C++ forbids declaration of `%s' with no type"
#~ msgstr "ISO C++ forbyder erklæring af '%s' uden en type"

#~ msgid "`%T' is implicitly a typename"
#~ msgstr "'%T' er underforstået et typenavn"

#~ msgid "short, signed or unsigned invalid for `%s'"
#~ msgstr "short, signed eller unsigned er ugyldig for '%s'"

#~ msgid "long and short specified together for `%s'"
#~ msgstr "long og short er begge angivet for '%s'"

#~ msgid "signed and unsigned given together for `%s'"
#~ msgstr "signed og unsigned er begge angivet for '%s'"

#~ msgid "qualifiers are not allowed on declaration of `operator %T'"
#~ msgstr "modifikationer er ikke tilladt i erklæring af 'operator %T'"

#~ msgid "member `%D' cannot be declared both virtual and static"
#~ msgstr "medlemmet '%D' kan ikke afklæres både virtual og static"

#~ msgid "storage class specifiers invalid in parameter declarations"
#~ msgstr "lagringsklasseanvisninger er ugyldige i parametererklæringer"

#~ msgid "typedef declaration invalid in parameter declaration"
#~ msgstr "typedef-erklæringer er ugyldig i parametererklæringer"

#~ msgid "virtual outside class declaration"
#~ msgstr "virtual angivet uden for klasseerklæring"

#~ msgid "storage class specified for %s `%s'"
#~ msgstr "lagringsklasse angivet for %s '%s'"

#~ msgid "storage class specifiers invalid in friend function declarations"
#~ msgstr "lagringsklasseanvisninger er ugyldige i vennefunktionserklæringer"

#~ msgid "destructor cannot be static member function"
#~ msgstr "destruktionsfunktionen kan ikke være en statisk medlemsfunktion"

#~ msgid "destructors may not be `%s'"
#~ msgstr "destruktionsfunktioner må ikke være '%s'"

#~ msgid "constructor cannot be static member function"
#~ msgstr "konstruktionsfunktionen kan ikke være en statisk medlemsfunktion"

#~ msgid "constructors cannot be declared virtual"
#~ msgstr "konstruktionsfunktioner kan ikke erklæres virtual"

#~ msgid "constructors may not be `%s'"
#~ msgstr "konstruktionsfunktioner må ikke være '%s'"

#~ msgid "return value type specifier for constructor ignored"
#~ msgstr "angivelse af typen af returværdien til konstruktionsfunktionen ignoreret"

#~ msgid "can't initialize friend function `%s'"
#~ msgstr "kan ikke tildele en startværdi til vennefunktionen '%s'"

#~ msgid "virtual functions cannot be friends"
#~ msgstr "en virtuel funktion kan ikke erklæres som friend"

#~ msgid "friend declaration not in class definition"
#~ msgstr "friend-erklæringen er ikke i klassedefinitionen"

#~ msgid "can't define friend function `%s' in a local class definition"
#~ msgstr "kan ikke definere vennefunktion '%s' i en lokal klassedefinition"

#~ msgid "destructors may not have parameters"
#~ msgstr "destruktionsfunktioner må ikke have parametre"

#~ msgid "cannot declare reference to `%#T'"
#~ msgstr "kan ikke erklære reference til '%#T'"

#~ msgid "cannot declare pointer to `%#T'"
#~ msgstr "kan ikke erklære henvisning til '%#T'"

#~ msgid "cannot declare pointer to `%#T' member"
#~ msgstr "kan ikke erklære henvisning til medlemmet '%#T'"

#~ msgid "extra qualification `%T::' on member `%s' ignored"
#~ msgstr "ekstra modifikation '%T::' af medlemmet '%s' ignoreret"

#~ msgid "cannot declare member function `%T::%s' within `%T'"
#~ msgstr "kan ikke erklære medlemsfunktion '%T::%s' inde i '%T'"

#~ msgid "cannot declare member `%T::%s' within `%T'"
#~ msgstr "kan ikke erklære medlem '%T::%s' inde i '%T'"

#~ msgid "data member may not have variably modified type `%T'"
#~ msgstr "datamedlem må ikke have variabelt ændret type '%T'"

#~ msgid "parameter may not have variably modified type `%T'"
#~ msgstr "parameter må ikke have variabelt ændret type '%T'"

#~ msgid "only declarations of constructors can be `explicit'"
#~ msgstr "kun erklæringer af konstruktionsfunktioner kan være 'explicit'"

#~ msgid "non-member `%s' cannot be declared `mutable'"
#~ msgstr "'%s' som ikke er medlem, kan ikke erklæres 'mutable'"

#~ msgid "non-object member `%s' cannot be declared `mutable'"
#~ msgstr "'%s' som ikke er objektmedlem, kan ikke erklæres 'mutable'"

#~ msgid "function `%s' cannot be declared `mutable'"
#~ msgstr "funktionen '%s' kan ikke erklæres 'mutable'"

#~ msgid "static `%s' cannot be declared `mutable'"
#~ msgstr "static '%s' kan ikke erklæres 'mutable'"

#~ msgid "const `%s' cannot be declared `mutable'"
#~ msgstr "const '%s' kan ikke erklæres 'mutable'"

#~ msgid "template-id `%D' used as a declarator"
#~ msgstr "skabelons-id '%D' benyttet som erklærer"

#~ msgid "ISO C++ forbids nested type `%D' with same name as enclosing class"
#~ msgstr "ISO C++ forbyder indlejret type '%D' med samme navn som den omgivende klasse"

#~ msgid "typedef name may not be class-qualified"
#~ msgstr "typedef-navn kan ikke klassemodificeres"

#~ msgid "invalid type qualifier for non-member function type"
#~ msgstr "ugyldig typemodifikation for ikke-medlemsfunktionstype"

#~ msgid "type qualifiers specified for friend class declaration"
#~ msgstr "typemodifikationer angivet for friend class-erklæring"

#~ msgid "`inline' specified for friend class declaration"
#~ msgstr "'inline' angivet for friend class-erklæring"

#~ msgid "template parameters cannot be friends"
#~ msgstr "skabelonsparametre kan ikke være venner"

#~ msgid "friend declaration requires class-key, i.e. `friend class %T::%D'"
#~ msgstr "friend-erklæring kræver klasseangivelse, dvs. 'friend class %T::%D'"

#~ msgid "friend declaration requires class-key, i.e. `friend %#T'"
#~ msgstr "friend-erklæring kræver klasseangivelse, dvs. 'friend %#T'"

#~ msgid "trying to make class `%T' a friend of global scope"
#~ msgstr "forsøg på at gøre klassen '%T' til ven af det globale virkningsfelt"

#~ msgid "invalid qualifiers on non-member function type"
#~ msgstr "ugyldige modifikationer for ikke-medlemsfunktionstype"

#~ msgid "abstract declarator `%T' used as declaration"
#~ msgstr "abstrakt erklærer '%T' benyttet som erklæring"

#~ msgid "unnamed variable or field declared void"
#~ msgstr "unavngiven variabel eller felt erklæret void"

#~ msgid "variable or field declared void"
#~ msgstr "variabel eller felt erklæret void"

#~ msgid "cannot use `::' in parameter declaration"
#~ msgstr "kan ikke bruge '::' i parametererklæring"

#~ msgid "invalid use of `::'"
#~ msgstr "ugyldig brug af '::'"

#~ msgid "function `%D' cannot be declared friend"
#~ msgstr "funktionen '%D' kan ikke erklæres friend"

#~ msgid "can't make `%D' into a method -- not in a class"
#~ msgstr "kan ikke gøre '%D' til en metode - er ikke i en klasse"

#~ msgid "function `%D' declared virtual inside a union"
#~ msgstr "funktionen '%D' erklæret virtual inden i en union"

#~ msgid "`%D' cannot be declared virtual, since it is always static"
#~ msgstr "'%D' kan ikke erklæres virtual eftersom den altid er statisk"

#~ msgid "field `%D' has incomplete type"
#~ msgstr "feltet '%D' er af en ufuldstændig type"

#~ msgid "name `%T' has incomplete type"
#~ msgstr "navnet '%T' er af en ufuldstændig type"

#~ msgid " in instantiation of template `%T'"
#~ msgstr " i instantiering af skabelonen '%T'"

#~ msgid "`%s' is neither function nor member function; cannot be declared friend"
#~ msgstr "'%s' er hverken en almindelig funktion eller en medlemsfunktion; kan ikke erklæres som friend"

#~ msgid "member functions are implicitly friends of their class"
#~ msgstr "medlemsfunktioner er underforstået venner af deres klasse"

#~ msgid "ISO C++ forbids initialization of member `%D'"
#~ msgstr "ISO C++ forbyder tildeling af startværdi til medlemmet '%D'"

#~ msgid "making `%D' static"
#~ msgstr "gør '%D' statisk"

#~ msgid "ISO C++ forbids static data member `%D' with same name as enclosing class"
#~ msgstr "ISO C++ forbyder statisk datamedlem '%D' med samme navn som den omgivende klasse"

#~ msgid "storage class `auto' invalid for function `%s'"
#~ msgstr "lagringsklassen 'auto' er ugyldig for funktionen '%s'"

#~ msgid "storage class `register' invalid for function `%s'"
#~ msgstr "lagringsklassen 'register' er ugyldig for funktionen '%s'"

#~ msgid "storage class `__thread' invalid for function `%s'"
#~ msgstr "lagringsklassen '__thread' er ugyldig for funktionen '%s'"

#~ msgid "storage class `static' invalid for function `%s' declared out of global scope"
#~ msgstr "lagringsklassen 'static' er ugyldig for funktionen '%s' erklæret uden for det globale virkefelt"

#~ msgid "storage class `inline' invalid for function `%s' declared out of global scope"
#~ msgstr "lagringsklassen 'inline' er ugyldig for funktionen '%s' erklæret uden for det globale virkefelt"

#~ msgid "virtual non-class function `%s'"
#~ msgstr "virtuel funktion '%s' tilhører ikke en klasse"

#~ msgid "cannot declare member function `%D' to have static linkage"
#~ msgstr "kan ikke erklære medlemsfunktion '%D' til at have statisk kædning"

#~ msgid "cannot declare static function inside another function"
#~ msgstr "kan ikke erklære en funktion for static inden i en anden funktion"

#~ msgid "`static' may not be used when defining (as opposed to declaring) a static data member"
#~ msgstr "'static' må ikke bruges ved definering (i modsætning til erklæring) af et statisk datamedlem"

#~ msgid "static member `%D' declared `register'"
#~ msgstr "statisk medlem '%D' erklæret 'register'"

#~ msgid "cannot explicitly declare member `%#D' to have extern linkage"
#~ msgstr "kan ikke eksplicit erklære medlemmet '%#D' til at have extern-kædning"

#~ msgid "default argument for `%#D' has type `%T'"
#~ msgstr "standardparameter for '%#D' har typen '%T'"

#~ msgid "default argument for parameter of type `%T' has type `%T'"
#~ msgstr "standardparameter for parameter af typen '%T' har typen '%T'"

#~ msgid "default argument `%E' uses local variable `%D'"
#~ msgstr "standardparameter '%E' bruger lokal variabel '%D'"

#~ msgid "invalid string constant `%E'"
#~ msgstr "ugyldig strengkonstant '%E'"

#~ msgid "invalid integer constant in parameter list, did you forget to give parameter name?"
#~ msgstr "ugyldig heltalskonstant i parameterlisten, måske mangler parameternavnet?"

#~ msgid "parameter `%D' invalidly declared method type"
#~ msgstr "parameteren '%D' er på ugyldig vis erklæret som af en medlemsfunktionstype"

#~ msgid "parameter `%D' invalidly declared offset type"
#~ msgstr "parameteren '%D' er på ugyldig vis erklæret som af en offset-type"

#~ msgid "parameter `%D' includes %s to array of unknown bound `%T'"
#~ msgstr "parameteren '%D' inkluderer %s til tabel med ukendt grænse '%T'"

#~ msgid "invalid constructor; you probably meant `%T (const %T&)'"
#~ msgstr "ugyldig konstruktionsfunktion; du mente sandsynligvis '%T (const %T&)'"

#~ msgid "`%D' must be a nonstatic member function"
#~ msgstr "'%D' skal være en ikke-statisk medlemsfunktion"

#~ msgid "`%D' must be either a non-static member function or a non-member function"
#~ msgstr "'%D' skal enten være en ikke-statisk medlemsfunktion eller ikke en medlemsfunktion"

#~ msgid "`%D' must have an argument of class or enumerated type"
#~ msgstr "'%D' skal have en parameter af en klasse- eller enum-type"

#~ msgid "conversion to %s%s will never use a type conversion operator"
#~ msgstr "konvertering til %s%s vil aldrig bruge en typekonverteringsoperator"

#~ msgid "ISO C++ prohibits overloading operator ?:"
#~ msgstr "ISO C++ forbyder flertydiggørelse af operatoren ?:"

#~ msgid "postfix `%D' must take `int' as its argument"
#~ msgstr "postfiks '%D' skal tage mod 'int' som parameter"

#~ msgid "postfix `%D' must take `int' as its second argument"
#~ msgstr "postfiks '%D' skal tage mod 'int' som den anden parameter"

#~ msgid "`%D' must take either zero or one argument"
#~ msgstr "'%D' skal tage mod nul eller én parameter"

#~ msgid "`%D' must take either one or two arguments"
#~ msgstr "'%D' skal tage mod én eller to parametre"

#~ msgid "prefix `%D' should return `%T'"
#~ msgstr "præfiks '%D' skal returnere '%T'"

#~ msgid "postfix `%D' should return `%T'"
#~ msgstr "postfiks '%D' skal returnere '%T'"

#~ msgid "`%D' must take `void'"
#~ msgstr "'%D' skal tage mod 'void'"

#~ msgid "`%D' must take exactly one argument"
#~ msgstr "'%s' skal tage mod én parameter"

#~ msgid "`%D' must take exactly two arguments"
#~ msgstr "'%s' skal tage mod to parametre"

#~ msgid "user-defined `%D' always evaluates both arguments"
#~ msgstr "brugerdefineret '%D' evaluerer altid begge parametre"

#~ msgid "`%D' should return by value"
#~ msgstr "'%D' skal returnere pr. værdi (ikke reference)"

#~ msgid "`%D' cannot have default arguments"
#~ msgstr "'%D' kan ikke have standardparametre"

#~ msgid "using typedef-name `%D' after `%s'"
#~ msgstr "bruger typedef-navn '%D' efter '%s'"

#~ msgid "using template type parameter `%T' after `%s'"
#~ msgstr "bruger skabelonstypeparameter '%D' efter '%s'"

#~ msgid "`%s %T' declares a new type at namespace scope"
#~ msgstr "'%s %T' erklærer en ny type ved navnerumsvirkefelt"

#~ msgid " names from dependent base classes are not visible to unqualified name lookup - to refer to the inherited type, say `%s %T::%T'"
#~ msgstr " navne fra afhængige stamklasser er ikke synlige for umodificerede navneopslag - benyt '%s %T::%T' for at referere til den nedarvede type"

#~ msgid "use of enum `%#D' without previous declaration"
#~ msgstr "brug af enum '%#D' uden tidligere erklæring"

#~ msgid "derived union `%T' invalid"
#~ msgstr "nedarvet union '%T' ugyldig"

#~ msgid "base type `%T' fails to be a struct or class type"
#~ msgstr "stamklassetype '%T' er hverken en struct- eller class-type"

#~ msgid "base class `%T' has incomplete type"
#~ msgstr "stamklasse '%T' er af en ufuldstændig type"

#~ msgid "recursive type `%T' undefined"
#~ msgstr "rekursiv type '%T' ikke defineret"

#~ msgid "duplicate base type `%T' invalid"
#~ msgstr "stamklassetype '%T' optræder mere end én gang"

#~ msgid "multiple definition of `%#T'"
#~ msgstr "flere definitioner af '%#T'"

#~ msgid "previous definition here"
#~ msgstr "tidligere definition her"

#~ msgid "enumerator value for `%D' not integer constant"
#~ msgstr "enum-værdi for '%D' er ikke en heltalskonstant"

#~ msgid "overflow in enumeration values at `%D'"
#~ msgstr "enum-værdier for store ved '%D'"

#~ msgid "return type `%#T' is incomplete"
#~ msgstr "returtype '%#T' er ufuldstændig"

#~ msgid "semicolon missing after declaration of `%#T'"
#~ msgstr "semikolon mangler efter erklæring af '%#T'"

#~ msgid "return type for `main' changed to `int'"
#~ msgstr "returtype for 'main' ændret til 'int'"

#~ msgid "`%D' implicitly declared before its definition"
#~ msgstr "'%s' er underforstået erklæret efter dens definition"

#~ msgid "`operator=' should return a reference to `*this'"
#~ msgstr "'operator=' bør returnere en reference til '*this'"

#~ msgid "parameter `%D' declared void"
#~ msgstr "parameteren '%D' erklæret void"

#~ msgid "`%D' is already defined in class `%T'"
#~ msgstr "'%D' er allerede defineret i klassen '%T'"

#~ msgid "static member function `%#D' declared with type qualifiers"
#~ msgstr "statisk medlemsfunktion '%#D' erklæret med typemodifikationer"

#~ msgid "duplicate type qualifiers in %s declaration"
#~ msgstr "dobbelte typemodifikationer i %s-erklæring"

#~ msgid "template `%#D' instantiated in file without #pragma interface"
#~ msgstr "skabelon '%#D' instantieret i fil uden #pragma interface"

#~ msgid "template `%#D' defined in file without #pragma interface"
#~ msgstr "skabelon '%#D' defineret i fil uden #pragma interface"

#~ msgid "name missing for member function"
#~ msgstr "navn mangler for medlemsfunktion"

#~ msgid "parser may be lost: is there a '{' missing somewhere?"
#~ msgstr "fortolkeren kan være faret vild: mangler der en '{' et eller andet sted?"

#~ msgid "ambiguous conversion for array subscript"
#~ msgstr "tvetydig konvertering af tabelindeks"

#~ msgid "invalid types `%T[%T]' for array subscript"
#~ msgstr "ugyldige typer '%T[%T]' for tabelopslag"

#~ msgid "type `%#T' argument given to `delete', expected pointer"
#~ msgstr "parameter af typen '%#T' givet til 'delete', forventede henvisning"

#~ msgid "anachronistic use of array size in vector delete"
#~ msgstr "forældet brug af tabelstørrelse i tabelformen af delete"

#~ msgid "cannot delete a function. Only pointer-to-objects are valid arguments to `delete'"
#~ msgstr "kan ikke udføre delete på en funktion; kun henvisninger til objekter er gyldige som parameter til 'delete'"

#~ msgid "deleting `%T' is undefined"
#~ msgstr "benyttelse af delete på '%T' er ikke defineret"

#~ msgid "deleting array `%#D'"
#~ msgstr "benyttelse af delete på tabellen '%#D'"

#~ msgid "invalid declaration of member template `%#D' in local class"
#~ msgstr "ugyldig erklæring af medlemsskabelon '%#D' i lokal klasse"

#~ msgid "invalid use of `virtual' in template declaration of `%#D'"
#~ msgstr "ugyldig brug af 'virtual' i skabelonserklæring af '%#D'"

#~ msgid "template declaration of `%#D'"
#~ msgstr "skabelonserklæring af '%#D'"

#~ msgid "Java method '%D' has non-Java return type `%T'"
#~ msgstr "Java-metoden '%D' har har en returtype '%T' som ikke er fra Java"

#~ msgid "Java method '%D' has non-Java parameter type `%T'"
#~ msgstr "Java-metoden '%D' har har en parametertype '%T' som ikke er fra Java"

#~ msgid "prototype for `%#D' does not match any in class `%T'"
#~ msgstr "prototypen for '%#D' passer ikke nogen i klassen '%T'"

#~ msgid "local class `%#T' shall not have static data member `%#D'"
#~ msgstr "lokal klasse '%#T' må ikke have det statiske datamedlem '%#D'"

#~ msgid "initializer invalid for static member with constructor"
#~ msgstr "tildeling af startværdi er ugyldig for statisk medlem med konstruktionsfunktion"

#~ msgid "(an out of class initialization is required)"
#~ msgstr "(en klargøring uden for klassens erklæring er nødvendig)"

#~ msgid "invalid data member initialization"
#~ msgstr "ugyldig tildeling af startværdi til datamedlem"

#~ msgid "(use `=' to initialize static data members)"
#~ msgstr "(brug '=' for at klargøre statiske datamedlemmer)"

#~ msgid "member `%D' conflicts with virtual function table field name"
#~ msgstr "medlemmet '%D' er i konflikt med feltnavn fra den virtuelle funktionstabel"

#~ msgid "`%D' is already defined in `%T'"
#~ msgstr "'%D' er allerede defineret i '%T'"

#~ msgid "field initializer is not constant"
#~ msgstr "feltets startværdi er ikke en konstant"

#~ msgid "`asm' specifiers are not permitted on non-static data members"
#~ msgstr "'asm'-angivelser er ikke tilladt på ikke-statiske datamedlemmer"

#~ msgid "cannot declare `%D' to be a bit-field type"
#~ msgstr "kan ikke erklære '%D' til at være en bitfeltstype"

#~ msgid "cannot declare bit-field `%D' with function type"
#~ msgstr "kan ikke erklære bitfelt '%D' med funktionstype"

#~ msgid "`%D' is already defined in the class %T"
#~ msgstr "'%D' er allerede defineret i klassen '%T'"

#~ msgid "static member `%D' cannot be a bit-field"
#~ msgstr "statisk medlem '%D' kan ikke være et bitfelt"

#~ msgid "initializer specified for non-member function `%D'"
#~ msgstr "startværdi angivet for ikke-medlemsfunktion '%D'"

#~ msgid "invalid initializer for virtual method `%D'"
#~ msgstr "ugyldig startværdi til virtuel medlemsfunktion '%D'"

#~ msgid "anonymous struct not inside named type"
#~ msgstr "anonym struct er ikke inden i en navngiven type"

#~ msgid "namespace-scope anonymous aggregates must be static"
#~ msgstr "anonyme variabler af sammensatte typer i navnerumsvirkefelt skal erklæres static"

#~ msgid "anonymous aggregate with no members"
#~ msgstr "anonym sammensat type uden medlemmer"

#~ msgid "`operator new' must return type `%T'"
#~ msgstr "'operator new' skal returnere typen '%T'"

#~ msgid "`operator new' takes type `size_t' (`%T') as first parameter"
#~ msgstr "den første parameter til 'operator new' skal være af typen 'size_t' ('%T')"

#~ msgid "`operator delete' must return type `%T'"
#~ msgstr "'operator delete' skal returnere typen '%T'"

#~ msgid "`operator delete' takes type `%T' as first parameter"
#~ msgstr "den første parameter til 'operator delete' skal være af typen '%T'"

#~ msgid "too many initialization functions required"
#~ msgstr "for mange klargøringsfunktioner påkrævet"

#~ msgid "inline function `%D' used but never defined"
#~ msgstr "indbygget funktion '%D' benyttet, men aldrig defineret"

#~ msgid "use of old-style cast"
#~ msgstr "brug af ældre type typeomtvingning"

#~ msgid "use of `%D' is ambiguous"
#~ msgstr "brug af '%D' er tvetydigt"

#~ msgid " first declared as `%#D' here"
#~ msgstr " først erklæret som '%#D' her"

#~ msgid " also declared as `%#D' here"
#~ msgstr " også erklæret som '%#D' her"

#~ msgid "`%D' denotes an ambiguous type"
#~ msgstr "'%D' angiver en tvetydig type"

#~ msgid " first type here"
#~ msgstr " første type her"

#~ msgid " other type here"
#~ msgstr " anden type her"

#~ msgid "declaration of `%D' not in a namespace surrounding `%D'"
#~ msgstr "erklæring af '%D' er ikke i et navnerum der omgiver '%D'"

#~ msgid "`%D' should have been declared inside `%D'"
#~ msgstr "'%D' skulle have været erklæret inden i '%D'"

#~ msgid "`%D' is not a function,"
#~ msgstr "'%s' er ikke en funktion,"

#~ msgid " conflict with `%D'"
#~ msgstr " konflikt med '%D'"

#~ msgid "unknown namespace `%D'"
#~ msgstr "ukendt navnerum '%D'"

#~ msgid "`%T' is not a namespace"
#~ msgstr "'%T' er ikke et navnerum"

#~ msgid "`%D' is not a namespace"
#~ msgstr "'%D' er ikke et navnerum"

#~ msgid "a using-declaration cannot specify a template-id. Try `using %D'"
#~ msgstr "en using-erklæring kan ikke angive en skabelons-id; prøv 'using %D'"

#~ msgid "namespace `%D' not allowed in using-declaration"
#~ msgstr "navnerum '%D' ikke tilladt i using-erklæring"

#~ msgid "`%D' not declared"
#~ msgstr "'%D' ikke erklæret"

#~ msgid "`%D' is already declared in this scope"
#~ msgstr "'%D' er allerede erklæret i dette navnerum"

#~ msgid "using declaration `%D' introduced ambiguous type `%T'"
#~ msgstr "using-erklæring '%D' introducerede tvetydig type '%T'"

#~ msgid "using-declaration for non-member at class scope"
#~ msgstr "using-erklæring for ikke-medlem ved klassevirkefelt"

#~ msgid "using-declaration for destructor"
#~ msgstr "using-erklæring for destruktionsfunktion"

#~ msgid "a using-declaration cannot specify a template-id. Try `using %T::%D'"
#~ msgstr "en using-erklæring kan ikke angive en skabelons-id; prøv 'using %T::%D'"

#~ msgid "namespace `%T' undeclared"
#~ msgstr "navnerummet '%T' er ikke erklæret"

#~ msgid "default argument missing for parameter %P of `%+#D'"
#~ msgstr "standardparameter mangler for parameter %P i '%+#D'"

#~ msgid "extra qualification `%T::' on member `%D' ignored"
#~ msgstr "ekstra modifikation '%T::' af medlemmet '%D' ignoreret"

#~ msgid "`%T' does not have a class or union named `%D'"
#~ msgstr "'%T' har ikke en klasse eller en union ved navn '%D'"

#~ msgid "`%T' is not a class or union type"
#~ msgstr "'%T' er ikke af en klasse- eller union-type"

#~ msgid "template argument is required for `%T'"
#~ msgstr "skabelonsparameter er påkrævet for '%T'"

#~ msgid "declaration of `%D' in `%D' which does not enclose `%D'"
#~ msgstr "erklæring af '%D' i '%D' som ikke omgiver '%D'"

#~ msgid "`%s' not supported by %s"
#~ msgstr "'%s' ikke understøttet af %s"

#~ msgid "<anonymous %s>"
#~ msgstr "<anonym %s>"

#~ msgid "(static %s for %s)"
#~ msgstr "(statisk %s for %s)"

#~ msgid "\\x%x"
#~ msgstr "\\x%x"

#~ msgid "In %s `%s':"
#~ msgstr "I %s '%s':"

#~ msgid "%s: In instantiation of `%s':\n"
#~ msgstr "%s: i instantiering af '%s':\n"

#~ msgid "%s:%d:  instantiated from `%s'\n"
#~ msgstr "%s:%d:  instantieret fra '%s'\n"

#~ msgid "%s:%d:  instantiated from here\n"
#~ msgstr "%s:%d:  instantieret herfra\n"

#~ msgid "unexpected letter `%c' in locate_error\n"
#~ msgstr "uventet bogstav '%c' i locate_error\n"

#~ msgid "type `%T' is disallowed in Java `throw' or `catch'"
#~ msgstr "typen '%T' er ikke tilladt i Java 'throw' eller 'catch'"

#~ msgid "call to Java `catch' or `throw' with `jthrowable' undefined"
#~ msgstr "kald til Java 'catch' eller 'throw' mens 'jthrowable' ikke er defineret"

#~ msgid "type `%T' is not derived from `java::lang::Throwable'"
#~ msgstr "typen '%T' nedarver ikke fra 'java::lang::Throwable'"

#~ msgid "mixing C++ and Java catches in a single translation unit"
#~ msgstr "blander C++ og Java 'catch' i én oversættelsesenhed"

#~ msgid "throwing NULL, which has integral, not pointer type"
#~ msgstr "kaster NULL som har en heltals-, ikke en henvisningstype"

#~ msgid " in thrown expression"
#~ msgstr " i kastet udtryk"

#~ msgid "expression '%E' of abstract class type '%T' cannot be used in throw-expression"
#~ msgstr "udtrykket '%E' med den abstrakte klassetype '%T' kan ikke bruges i throw-udtryk"

#~ msgid "exception of type `%T' will be caught"
#~ msgstr "undtagelse af typen '%T' vil blive fanget"

#~ msgid "  by earlier handler for `%T'"
#~ msgstr " af tidligere håndtering af '%T'"

#~ msgid "`...' handler must be the last handler for its try block"
#~ msgstr "håndteringen '...' skal være den sidste håndtering i try-blokken"

#~ msgid "`%D' is already a friend of class `%T'"
#~ msgstr "'%D' er allerede en ven af klassen '%T'"

#~ msgid "previous friend declaration of `%D'"
#~ msgstr "tidligere friend-erklæring af '%D'"

#~ msgid "invalid type `%T' declared `friend'"
#~ msgstr "ugyldig type '%T' erklæret 'friend'"

#~ msgid "partial specialization `%T' declared `friend'"
#~ msgstr "partiel specialisering '%T' erklæret 'friend'"

#~ msgid "class `%T' is implicitly friends with itself"
#~ msgstr "klassen '%T' er underforstået ven med sig selv"

#~ msgid "typename type `%#T' declared `friend'"
#~ msgstr "typename-type '%#T' erklæret 'friend'"

#~ msgid "template parameter type `%T' declared `friend'"
#~ msgstr "skabelonsparametertypen '%T' erklæret 'friend'"

#~ msgid "`%#T' is not a template"
#~ msgstr "'%#T' er ikke en skabelon"

#~ msgid "`%T' is already a friend of `%T'"
#~ msgstr "'%T' er allerede en ven af '%T'"

#~ msgid "member `%D' declared as friend before type `%T' defined"
#~ msgstr "medlemmet '%D' erklæret som friend før typen '%T' er defineret"

#~ msgid "friend declaration `%#D' declares a non-template function"
#~ msgstr "friend-erklæring '%#D' erklærer en ikke-skabelonsfunktion"

#~ msgid "(if this is not what you intended, make sure the function template has already been declared and add <> after the function name here) -Wno-non-template-friend disables this warning"
#~ msgstr "(hvis dette er hvad du ønsker, så sikr dig at funktionsskabelonen allerede er blevet erklæret og tilføj <> efter funktionsnavnet her) -Wno-non-template-friend deaktiverer denne advarsel"

#~ msgid "argument to `%s' missing\n"
#~ msgstr "en parameter til '%s' mangler\n"

#~ msgid "`%D' should be initialized in the member initialization list"
#~ msgstr "'%D' bør blive klargjort i medlemsklargøringslisten"

#~ msgid "default-initialization of `%#D', which has reference type"
#~ msgstr "standardklargøring af '%#D' som er af en referencetype"

#~ msgid "uninitialized reference member `%D'"
#~ msgstr "referencemedlem '%D' uden startværdi"

#~ msgid "initializer list treated as compound expression"
#~ msgstr "klargøringsliste behandlet som et sammensat udtryk"

#~ msgid "`%D' will be initialized after"
#~ msgstr "'%D' vil blive klargjort efter"

#~ msgid "base `%T' will be initialized after"
#~ msgstr "stamklasse '%T' vil blive klargjort efter"

#~ msgid " `%#D'"
#~ msgstr " '%#D'"

#~ msgid " base `%T'"
#~ msgstr " stamklasse '%T'"

#~ msgid "multiple initializations given for base `%T'"
#~ msgstr "flere startværdier angivet for stamklassen '%T'"

#~ msgid "initializations for multiple members of `%T'"
#~ msgstr "startværdier for flere medlemmer af '%T'"

#~ msgid "base class `%#T' should be explicitly initialized in the copy constructor"
#~ msgstr "stamklassen '%#T' bør eksplicit blive klargjort i kopikonstruktionsfunktionen"

#~ msgid "class `%T' does not have any field named `%D'"
#~ msgstr "klassen '%T' har ikke et felt ved navn '%D'"

#~ msgid "field `%#D' is static; the only point of initialization is its definition"
#~ msgstr "feltet '%#D' er statisk; det eneste sted det kan klargøres er ved dets definition"

#~ msgid "unnamed initializer for `%T', which has no base classes"
#~ msgstr "unavngiven klargøring af '%T' som ikke har nogen stamklasser"

#~ msgid "unnamed initializer for `%T', which uses multiple inheritance"
#~ msgstr "unavngiven klargøring af '%T' som benytter multipel nedarvning"

#~ msgid "type `%D' is not a direct or virtual base of `%T'"
#~ msgstr "typen '%D' er ikke en direkte eller en virtuel stamklasse til '%T'"

#~ msgid "type `%D' is not a direct base of `%T'"
#~ msgstr "typen '%D' er ikke en direkte stamklasse til '%T'"

#~ msgid "bad array initializer"
#~ msgstr "ugyldig tildeling af startværdi til tabel"

#~ msgid "`%T' is not an aggregate type"
#~ msgstr "'%T' er ikke en sammensat type"

#~ msgid "`%T' fails to be an aggregate typedef"
#~ msgstr "'%T' er ikke en sammensat typedef"

#~ msgid "type `%T' is of non-aggregate type"
#~ msgstr "typen '%T' er ikke en sammensat type"

#~ msgid "cannot call destructor `%T::~%T' without object"
#~ msgstr "kan ikke kalde destruktionsfunktion '%T::~%T' uden objekt"

#~ msgid "invalid use of non-static field `%D'"
#~ msgstr "ugyldig brug af ikke-statisk felt '%D'"

#~ msgid "invalid use of member `%D'"
#~ msgstr "ugyldig brug af medlemmet '%D'"

#~ msgid "no method `%T::%D'"
#~ msgstr "ingen metode ved navn '%T::%D'"

#~ msgid "incomplete type `%T' does not have member `%D'"
#~ msgstr "ufuldstændig type '%T' har ikke medlemmet '%D'"

#~ msgid "`%D' is not a member of type `%T'"
#~ msgstr "'%D' er ikke et medlem af typen '%T'"

#~ msgid "invalid pointer to bit-field `%D'"
#~ msgstr "ugyldig henvisning til bitfeltet '%D'"

#~ msgid "object missing in use of pointer-to-member construct"
#~ msgstr "der mangler et objekt i henvisning til medlem-konstruktion"

#~ msgid "member `%D' is non-static but referenced as a static member"
#~ msgstr "medlemmet '%D' er ikke statisk, men refereres som et statisk medlem"

#~ msgid "at this point in file"
#~ msgstr "ved dette sted i filen"

#~ msgid "object missing in `%E'"
#~ msgstr "objekt mangler i '%E'"

#~ msgid "new of array type fails to specify size"
#~ msgstr "new virkende på en tabeltype mangler at angive størrelsen"

#~ msgid "size in array new must have integral type"
#~ msgstr "størrelse i tabel-new skal være en heltalstype"

#~ msgid "zero size array reserves no space"
#~ msgstr "tabel med størrelsen nul reserverer ingen plads"

#~ msgid "new cannot be applied to a reference type"
#~ msgstr "new kan ikke bruges på en referencetype"

#~ msgid "new cannot be applied to a function type"
#~ msgstr "new kan ikke bruges på en funktionstype"

#~ msgid "call to Java constructor, while `jclass' undefined"
#~ msgstr "kald af Java-konstruktionsfunktion mens 'jclass' ikke er defineret"

#~ msgid "can't find class$"
#~ msgstr "kan ikke finde class$"

#~ msgid "invalid type `void' for new"
#~ msgstr "ugyldig type 'void' til new"

#~ msgid "call to Java constructor with `%s' undefined"
#~ msgstr "kald af Java-konstruktionsfunktion mens '%s' ikke er defineret"

#~ msgid "ISO C++ forbids initialization in array new"
#~ msgstr "ISO C++ forbyder startværdier i tabel-new"

#~ msgid "initializer list being treated as compound expression"
#~ msgstr "klargøringsliste bliver behandlet som et sammensat udtryk"

#~ msgid "ISO C++ forbids aggregate initializer to new"
#~ msgstr "ISO C++ forbyder sammensat startværditildeling ved new"

#~ msgid "uninitialized const in `new' of `%#T'"
#~ msgstr "konstant uden startværdi i 'new' af '%#T'"

#~ msgid "initializer ends prematurely"
#~ msgstr "startværdien slutter for tidligt"

#~ msgid "cannot initialize multi-dimensional array with initializer"
#~ msgstr "kan ikke klargøre multidimensional tabel med startværdi"

#~ msgid "unknown array size in delete"
#~ msgstr "ukendt tabelstørrelse i delete"

#~ msgid "type to vector delete is neither pointer or array type"
#~ msgstr "variablen til tabel-delete er hverken af en henvisnings- eller en tabeltype"

#~ msgid "type name expected before `*'"
#~ msgstr "der forventedes et typenavn før '*'"

#~ msgid "cannot declare references to references"
#~ msgstr "kan ikke erklære referencer til referencer"

#~ msgid "cannot declare pointers to references"
#~ msgstr "kan ikke erklære henvisninger til referencer"

#~ msgid "type name expected before `&'"
#~ msgstr "der forventedes et typenavn før '&'"

#~ msgid "semicolon missing after %s declaration"
#~ msgstr "semikolon mangler efter %s-erklæring"

#~ msgid "semicolon missing after declaration of `%T'"
#~ msgstr "semikolon mangler efter erklæring af '%T'"

#~ msgid "junk at end of #pragma %s"
#~ msgstr "ragelse i slutningen 'af #pragma %s'"

#~ msgid "invalid #pragma %s"
#~ msgstr "ugyldig #pragma %s"

#~ msgid "#pragma vtable no longer supported"
#~ msgstr "'#pragma vtable' understøttes ikke længere"

#~ msgid "#pragma implementation for %s appears after file is included"
#~ msgstr "'#pragma implementation' til %s optræder efter filen er inkluderet"

#~ msgid "junk at end of #pragma GCC java_exceptions"
#~ msgstr "ragelse i slutningen af #pragma GCC java_exceptions"

#~ msgid "`%D' not defined"
#~ msgstr "'%D' er ikke defineret"

#~ msgid "`%D' was not declared in this scope"
#~ msgstr "'%D' blev ikke erklæret i dette virkefelt"

#~ msgid "`%D' undeclared (first use this function)"
#~ msgstr "'%D' er ikke erklæret (først benyttet i denne funktion)"

# dækkende, og pænere end original i praktisk brug
#~ msgid "(Each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in.)"
#~ msgstr "(et kaldenavn der ikke er erklæret, rapporteres kun én gang per funktion)"

#~ msgid "`::%D' undeclared (first use here)"
#~ msgstr "'::%D' er ikke erklæret (først benyttet her)"

#~ msgid "real-valued template parameters when cross-compiling"
#~ msgstr "skabelonsparametre med reelle værdi ved krydsoversættelse"

#~ msgid "the mangled name of `%D' will change in a future version of GCC"
#~ msgstr "det ABI-navnet for '%D' vil ændre sig i en fremtidig version af GCC"

#~ msgid "due to a defect in the G++ 3.2 ABI, G++ has assigned the same mangled name to two different types"
#~ msgstr "pga. en fejl i G++ 3.2-ABI'en har G++ tildelt det samme sammensatte navn til det to forskellige typer"

#~ msgid "invalid use of member `%D' in static member function"
#~ msgstr "ugyldig brug af medlemmet '%D' i statisk medlemsfunktion"

#~ msgid "use of namespace `%D' as expression"
#~ msgstr "brug af navnerummet '%D' som udtryk"

#~ msgid "use of class template `%T' as expression"
#~ msgstr "brug af klasseskabelonen '%T' som udtryk"

#~ msgid "use of %s from containing function"
#~ msgstr "brug af %s fra indeholdende funktion"

#~ msgid " `%#D' declared here"
#~ msgstr " '%#D' erklæret her"

#~ msgid "request for member `%D' is ambiguous in multiple inheritance lattice"
#~ msgstr "forespørgsel efter medlemmet '%D' er tvetydigt i det multiple nedarvningsnet"

#~ msgid "generic thunk code fails for method `%#D' which uses `...'"
#~ msgstr "generel thunk-kode mislykkes for metoden '%#D' som bruger '...'"

#~ msgid "non-static const member `%#D', can't use default assignment operator"
#~ msgstr "ikke-statisk konstant medlem '%#D' kan ikke bruge standardtildelingsoperatoren"

#~ msgid "non-static reference member `%#D', can't use default assignment operator"
#~ msgstr "ikke-statisk referencemedlem '%#D' kan ikke bruge standardtildelingsoperatoren"

#~ msgid "`%s' tag used in naming `%#T'"
#~ msgstr "'%s'-mærke benyttet i navngivning af '%#T'"

#~ msgid "keyword `export' not implemented, and will be ignored"
#~ msgstr "det reserverede ord 'export' er ikke implementeret og vil blive ignoreret"

#~ msgid "use of linkage spec `%D' is different from previous spec `%D'"
#~ msgstr "brug af kædningsangivelse '%D' er forskellig fra den tidligere angivelse '%D'"

#~ msgid "no base or member initializers given following ':'"
#~ msgstr "ingen stamklasse- eller medlemsklargøringer er angivet efter ':'"

#~ msgid "anachronistic old style base class initializer"
#~ msgstr "forældet stamklasseklargøring"

#~ msgid "`>>' should be `> >' in template class name"
#~ msgstr "'>>' skulle have været '> >' i skabelonsklassenavn"

#~ msgid "use of template qualifier outside template"
#~ msgstr "brug af skabelonsmodifikation uden for skabelon"

#~ msgid "ISO C++ forbids an empty condition for `%s'"
#~ msgstr "ISO C++ forbyder en tom betingelse til '%s'"

#~ msgid "definition of class `%T' in condition"
#~ msgstr "definition af klassen '%T' i betingelse"

#~ msgid "definition of enum `%T' in condition"
#~ msgstr "definition af enum '%T' i betingelse"

#~ msgid "definition of array `%#D' in condition"
#~ msgstr "definition af tabel '%#D' i betingelse"

#~ msgid "old style placement syntax, use () instead"
#~ msgstr "forældet placeringssyntaks, brug () i stedet"

#~ msgid "`%T' is not a valid expression"
#~ msgstr "'%T' er ikke et gyldigt udtryk"

#~ msgid "initialization of new expression with `='"
#~ msgstr "tildeling af startværdi til new-udtryk med '='"

#~ msgid "ISO C++ forbids compound literals"
#~ msgstr "ISO C++ forbyder sammensatte konstanter"

#~ msgid "ISO C++ forbids braced-groups within expressions"
#~ msgstr "ISO C++ forbyder krøllet parantes-grupper inden i udtryk"

#~ msgid "sigof type specifier"
#~ msgstr "sigof-typeangivelse"

#~ msgid "`sigof' applied to non-aggregate expression"
#~ msgstr "'sigof' benyttet på et udtryk der ikke er af en sammensat type"

#~ msgid "`sigof' applied to non-aggregate type"
#~ msgstr "'sigof' benyttet på en type der ikke er sammensat"

#~ msgid "using `typename' outside of template"
#~ msgstr "bruger 'typename' uden for en skabelon"

#~ msgid "storage class specifier `%s' not allowed after struct or class"
#~ msgstr "lagringsklasseangivelsen '%s' er ikke tilladt efter struct eller class"

#~ msgid "type specifier `%s' not allowed after struct or class"
#~ msgstr "typeangivelsen '%s' er ikke tilladt efter struct eller class"

#~ msgid "type qualifier `%s' not allowed after struct or class"
#~ msgstr "typemodifikationen '%s' er ikke tilladt efter struct eller class"

#~ msgid "no body nor ';' separates two class, struct or union declarations"
#~ msgstr "der er hverken en krop eller et semikolon mellem to class, struct eller union-erklæringer"

#~ msgid "no bases given following `:'"
#~ msgstr "ingen stamklasse er angivet efter ':'"

#~ msgid "`%D' access"
#~ msgstr "'%D'-tilgang"

#~ msgid "multiple access specifiers"
#~ msgstr "mere end én tilgangsangivelse"

#~ msgid "multiple `virtual' specifiers"
#~ msgstr "mere end én 'virtual'-angivelse"

#~ msgid "missing ';' before right brace"
#~ msgstr "der mangler et semikolon før en højre krøllet parantes"

#~ msgid "ISO C++ forbids array dimensions with parenthesized type in new"
#~ msgstr "ISO C++ forbyder tabeldimensioner med parantetiseret type i new"

#~ msgid "`%T' is not a class or namespace"
#~ msgstr "'%T' er ikke en klasse eller et navnerum"

#~ msgid "ISO C++ forbids label declarations"
#~ msgstr "ISO C++ forbyder etiketerklæringer"

#~ msgid "ISO C++ forbids computed gotos"
#~ msgstr "ISO C++ forbyder beregnede goto'er"

#~ msgid "label must be followed by statement"
#~ msgstr "etiketten skal efterfølges af en sætning"

#~ msgid "must have at least one catch per try block"
#~ msgstr "skal have mindst én catch pr. try-blok"

#~ msgid "ISO C++ forbids compound statements inside for initializations"
#~ msgstr "ISO C++ forbyder sammensatte sætninger inden i 'for'-klargøringer"

#~ msgid "possibly missing ')'"
#~ msgstr "muligvis mangler en ')'"

#~ msgid "type specifier omitted for parameter"
#~ msgstr "typeangivelsen er ikke angivet for parameteren"

#~ msgid "`%E' is not a type, use `typename %E' to make it one"
#~ msgstr "'%E' er ikke en type, benyt 'typename %E' for at gøre den til en"

#~ msgid "no type `%D' in `%T'"
#~ msgstr "ingen type '%D' i '%T'"

#~ msgid "type specifier omitted for parameter `%E'"
#~ msgstr "typeangivelse udeladt for parameteren '%E'"

#~ msgid "'%D' is used as a type, but is not defined as a type."
#~ msgstr "'%D' benyttes som en type, men er ikke defineret som en type"

#~ msgid "data member `%D' cannot be a member template"
#~ msgstr "datamedlem '%D' kan ikke være en medlemsskabelon"

#~ msgid "invalid member template declaration `%D'"
#~ msgstr "ugyldig medlemsskabelonerklæring '%D'"

#~ msgid "explicit specialization in non-namespace scope `%D'"
#~ msgstr "eksplicit specialisering i virkefeltet '%D' der ikke er et navnerum"

#~ msgid "enclosing class templates are not explicitly specialized"
#~ msgstr "omgivende klasseskabeloner er ikke eksplicit specialiserede"

#~ msgid "specializing `%#T' in different namespace"
#~ msgstr "specialiserer '%#T' i andet navnerum"

# hænger sammen med foregående tekst, derfor ikke 'fra'
#~ msgid " from definition of `%#D'"
#~ msgstr " i forhold til definition af '%#D'"

#~ msgid "specialization of `%T' after instantiation"
#~ msgstr "specialisering af '%T' efter instantiering"

#~ msgid "specialization `%T' after instantiation `%T'"
#~ msgstr "specialisering af '%T' efter instantiering '%T'"

#~ msgid "explicit specialization of non-template `%T'"
#~ msgstr "eksplicit specialisering af '%T' der ikke er en skabelon"

#~ msgid "specialization of %D after instantiation"
#~ msgstr "specialisering af '%D' efter instantiering"

#~ msgid "%s %+#D"
#~ msgstr "%s %+#D"

#~ msgid "`%D' is not a function template"
#~ msgstr "'%D' er ikke en funktionsskabelon"

#~ msgid "template-id `%D' for `%+D' does not match any template declaration"
#~ msgstr "skabelons-id '%D' for '%+D' passer ikke til nogen skabelonserklæring"

#~ msgid "ambiguous template specialization `%D' for `%+D'"
#~ msgstr "tvetydig skabelonsspecialisering '%D' for '%+D'"

#~ msgid "template-id `%D' in declaration of primary template"
#~ msgstr "skabelons-id '%D' i erklæring af primær skabelon"

#~ msgid "template parameter list used in explicit instantiation"
#~ msgstr "skabelonsparameterliste benyttet i eksplicit instantiering"

#~ msgid "definition provided for explicit instantiation"
#~ msgstr "definition angivet for eksplicit instantiering"

#~ msgid "too many template parameter lists in declaration of `%D'"
#~ msgstr "for mange skabelonsparameterlister angivet i erklæring af '%D'"

#~ msgid "too few template parameter lists in declaration of `%D'"
#~ msgstr "for få skabelonsparameterlister angivet i erklæring af '%D'"

#~ msgid "explicit specialization not preceded by `template <>'"
#~ msgstr "eksplicit specialisering følger ikke efter 'template <>'"

#~ msgid "partial specialization `%D' of function template"
#~ msgstr "pa