view libcpp/po/tr.po @ 63:b7f97abdc517 gcc-4.6-20100522

update gcc from gcc-4.5.0 to gcc-4.6
author ryoma <e075725@ie.u-ryukyu.ac.jp>
date Mon, 24 May 2010 12:47:05 +0900
parents 77e2b8dfacca
children f6334be47118
line wrap: on
line source

# Turkish translations for cpplib messages.
# Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc.
#
# Nilgün Belma Bugüner <nilgun@buguner.name.tr>, 2001, ..., 2007.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: cpplib 4.2.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://gcc.gnu.org/bugs.html\n"
"POT-Creation-Date: 2010-04-06 14:10+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2007-05-23 01:17+0300\n"
"Last-Translator: Nilgün Belma Bugüner <nilgun@buguner.name.tr>\n"
"Language-Team: Turkish <gnu-tr-u12a@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#: charset.c:674
#, c-format
msgid "conversion from %s to %s not supported by iconv"
msgstr "%s ile %s arasında dönüşüm iconv tarafından desteklenmiyor"

#: charset.c:677
msgid "iconv_open"
msgstr "iconv_open"

#: charset.c:685
#, c-format
msgid "no iconv implementation, cannot convert from %s to %s"
msgstr "iconv bulunamadığından %s ile %s karakter kümeleri arasında dönüşüm yapılamıyor"

#: charset.c:781
#, c-format
msgid "character 0x%lx is not in the basic source character set\n"
msgstr "0x%lx karakteri temel kaynak karakter kümesinde değil\n"

#: charset.c:798 charset.c:1444
msgid "converting to execution character set"
msgstr "çalışma karakter kümesine dönüştürülüyor"

#: charset.c:804
#, c-format
msgid "character 0x%lx is not unibyte in execution character set"
msgstr "0x%lx karakteri icra karakter kümesindeki tek baytlık karakterlerden değil"

#: charset.c:928
#, c-format
msgid "Character %x might not be NFKC"
msgstr "%x karakteri NFKC olmayabilir"

#: charset.c:994
msgid "universal character names are only valid in C++ and C99"
msgstr "evrensel karakter isimleri sadece C++ ve C99 için geçerlidir"

#: charset.c:997
#, c-format
msgid "the meaning of '\\%c' is different in traditional C"
msgstr "`\\%c'nin anlamı geleneksel C'de farklıdır"

#: charset.c:1006
msgid "In _cpp_valid_ucn but not a UCN"
msgstr "Bir UCN içinde değil, _cpp_valid_ucn içinde"

#: charset.c:1031
#, c-format
msgid "incomplete universal character name %.*s"
msgstr "evrensel karakter ismi %.*s tamamlanmamış"

#: charset.c:1046
#, c-format
msgid "%.*s is not a valid universal character"
msgstr "%.*s geçerli bir evrensel karakter değil"

#: charset.c:1056 lex.c:488
msgid "'$' in identifier or number"
msgstr "belirteç ya da sayı içinde '$'"

#: charset.c:1066
#, c-format
msgid "universal character %.*s is not valid in an identifier"
msgstr "evrensel karakter %.*s bir belirteç içinde geçerli değil"

#: charset.c:1070
#, c-format
msgid "universal character %.*s is not valid at the start of an identifier"
msgstr "evrensel karakter %.*s bir belirtecin başında geçerli değil"

#: charset.c:1102 charset.c:1674
msgid "converting UCN to source character set"
msgstr "UCN'den kaynak karakter kümesine dönüşüm"

#: charset.c:1106
msgid "converting UCN to execution character set"
msgstr "UCN'den icra karakter kümesine dönüşüm"

#: charset.c:1178
msgid "the meaning of '\\x' is different in traditional C"
msgstr "'\\x'in anlamı geleneksel C'de farklıdır"

#: charset.c:1195
msgid "\\x used with no following hex digits"
msgstr "\\x izleyen onaltılık rakamlar olmaksızın kullanılmış"

#: charset.c:1202
msgid "hex escape sequence out of range"
msgstr "onaltılık önceleme dizgesi kapsamdışı"

#: charset.c:1240
msgid "octal escape sequence out of range"
msgstr "sekizlik önceleme dizgesi kapsamdışı"

#: charset.c:1306
msgid "the meaning of '\\a' is different in traditional C"
msgstr "`\\a'nın anlamı geleneksel C'de farklıdır"

#: charset.c:1313
#, c-format
msgid "non-ISO-standard escape sequence, '\\%c'"
msgstr "ISO standardı olmayan önceleme dizgesi, '\\%c'"

#: charset.c:1321
#, fuzzy, c-format
msgid "unknown escape sequence: '\\%c'"
msgstr "bilinmeyen önceleme dizgesi '\\%c'"

#: charset.c:1329
#, c-format
msgid "unknown escape sequence: '\\%s'"
msgstr "bilinmeyen önceleme dizgesi '\\%s'"

#: charset.c:1336
msgid "converting escape sequence to execution character set"
msgstr "önceleme diziliminden icra karakter kümesine dönüşüm"

#: charset.c:1509 charset.c:1573
msgid "character constant too long for its type"
msgstr "karakter sabiti, türü için çok uzun"

#: charset.c:1512
msgid "multi-character character constant"
msgstr "çoklu-karakter karakter sabiti"

#: charset.c:1612
msgid "empty character constant"
msgstr "karakter sabit boş"

#: charset.c:1721
#, c-format
msgid "failure to convert %s to %s"
msgstr "`%s' ile `%s' arasında dönüşüm başarısız"

#: directives.c:222 directives.c:248
#, c-format
msgid "extra tokens at end of #%s directive"
msgstr "#%s yönergesinin sonunda fazladan dizgecikler"

#: directives.c:354
#, c-format
msgid "#%s is a GCC extension"
msgstr "#%s bir GCC uzantısıdır"

#: directives.c:358
#, fuzzy, c-format
msgid "#%s is a deprecated GCC extension"
msgstr "#%s bir GCC uzantısıdır"

#: directives.c:372
msgid "suggest not using #elif in traditional C"
msgstr "geleneksel C'de #elif kullanılmıyor varsayılır"

#: directives.c:375
#, c-format
msgid "traditional C ignores #%s with the # indented"
msgstr "geleneksel C'de girintili # ile #%s yoksayılır"

#: directives.c:379
#, c-format
msgid "suggest hiding #%s from traditional C with an indented #"
msgstr "geleneksel C'den #%s in saklanması için bir girintili # kullanılmış farzedilir"

#: directives.c:405
msgid "embedding a directive within macro arguments is not portable"
msgstr "bir yönergenin makro argümanlarla gömülmesi uyarlanabilir değil"

#: directives.c:425
msgid "style of line directive is a GCC extension"
msgstr "satır yönergesinin tarzı bir GCC özelliğidir"

#: directives.c:480
#, c-format
msgid "invalid preprocessing directive #%s"
msgstr "önişlem yönergesi #%s geçersiz"

#: directives.c:548
msgid "\"defined\" cannot be used as a macro name"
msgstr "\"defined\" makro ismi olarak kullanılamaz"

#: directives.c:554
#, c-format
msgid "\"%s\" cannot be used as a macro name as it is an operator in C++"
msgstr "\"%s\" C++'da bir işleç olduğundan makro ismi olarak kullanılamaz"

#: directives.c:557
#, c-format
msgid "no macro name given in #%s directive"
msgstr "#%s yönergesinde makro ismi verilmemiş"

#: directives.c:560
msgid "macro names must be identifiers"
msgstr "makro isimleri tanımlayıcılar olmalı"

#: directives.c:609
#, c-format
msgid "undefining \"%s\""
msgstr "tanımsız yapılan \"%s\""

#: directives.c:664
msgid "missing terminating > character"
msgstr "sonlandıran > karakteri eksik"

#: directives.c:723
#, c-format
msgid "#%s expects \"FILENAME\" or <FILENAME>"
msgstr "#%s \"DOSYA\" ya da <DOSYA> gerektirir"

#: directives.c:769
#, c-format
msgid "empty filename in #%s"
msgstr "#%s ile belirtilen dosya boş"

#: directives.c:779
msgid "#include nested too deeply"
msgstr "#include iç içeliği çok derin"

#: directives.c:820
msgid "#include_next in primary source file"
msgstr "birncil kaynak dosyasında #include_next"

#: directives.c:846
#, c-format
msgid "invalid flag \"%s\" in line directive"
msgstr "satır yönergesinde geçersiz \"%s\" seçeneği"

#: directives.c:906
msgid "unexpected end of file after #line"
msgstr ""

#: directives.c:909
#, c-format
msgid "\"%s\" after #line is not a positive integer"
msgstr "#line'dan sonraki \"%s\" bir pozitif tamsayı değil"

#: directives.c:915 directives.c:917
msgid "line number out of range"
msgstr "satır numarası kapsam dışı"

#: directives.c:930 directives.c:1010
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid filename"
msgstr "\"%s\" geçerli bir dosya ismi değil"

#: directives.c:970
#, c-format
msgid "\"%s\" after # is not a positive integer"
msgstr "#'dan sonraki \"%s\" bir pozitif tamsayı değil"

#: directives.c:1062
#, c-format
msgid "%s"
msgstr ""

#: directives.c:1086
#, c-format
msgid "invalid #%s directive"
msgstr "#%s yönergesi geçersiz"

#: directives.c:1149
#, c-format
msgid "registering pragmas in namespace \"%s\" with mismatched name expansion"
msgstr "\"%s\" isim-alanındaki pragmalar uyumsuz isim yorumlaması ile kaydediliyor"

#: directives.c:1158
#, c-format
msgid "registering pragma \"%s\" with name expansion and no namespace"
msgstr "pragma \"%s\" isim alansız olarak isim yorumlamasıyla kaydediliyor"

#: directives.c:1176
#, c-format
msgid "registering \"%s\" as both a pragma and a pragma namespace"
msgstr "\"%s\" hem pragma hem de pragma isim alanı olarak kaydediliyor"

#: directives.c:1179
#, c-format
msgid "#pragma %s %s is already registered"
msgstr "#pragma %s %s zaten kayıtlı"

#: directives.c:1182
#, c-format
msgid "#pragma %s is already registered"
msgstr "#pragma %s zaten kayıtlı"

#: directives.c:1212
msgid "registering pragma with NULL handler"
msgstr "pragma NULL eylemci ile kaydediliyor"

#: directives.c:1424
msgid "#pragma once in main file"
msgstr "main dosyasında '#pragma once'"

#: directives.c:1444
#, fuzzy
msgid "invalid #pragma push_macro directive"
msgstr "geçersiz #pragma GCC poison yönergesi"

#: directives.c:1483
#, fuzzy
msgid "invalid #pragma pop_macro directive"
msgstr "geçersiz #pragma GCC poison yönergesi"

#: directives.c:1537
msgid "invalid #pragma GCC poison directive"
msgstr "geçersiz #pragma GCC poison yönergesi"

#: directives.c:1546
#, c-format
msgid "poisoning existing macro \"%s\""
msgstr "zehirlenen mevcut makro \"%s\""

#: directives.c:1565
msgid "#pragma system_header ignored outside include file"
msgstr "başlık dosyasının dışındaki '#pragma system_header' yoksayıldı"

#: directives.c:1590
#, c-format
msgid "cannot find source file %s"
msgstr "%s kaynak dosyası bulunamıyor"

#: directives.c:1594
#, c-format
msgid "current file is older than %s"
msgstr "mevcut dosya %s den daha eski"

#: directives.c:1779
msgid "_Pragma takes a parenthesized string literal"
msgstr "_Pragma bir parantezli dizge sabiti alır"

#: directives.c:1884
msgid "#else without #if"
msgstr "#if siz #else"

#: directives.c:1889
msgid "#else after #else"
msgstr "#else den sonra #else"

#: directives.c:1891 directives.c:1924
msgid "the conditional began here"
msgstr "koşul başlangıcı burası"

#: directives.c:1917
msgid "#elif without #if"
msgstr "#if siz #elif "

#: directives.c:1922
msgid "#elif after #else"
msgstr "#else den sonra #elif"

#: directives.c:1960
msgid "#endif without #if"
msgstr "#if siz #endif"

#: directives.c:2040
msgid "missing '(' after predicate"
msgstr "dayanaktan sonra '(' eksik"

#: directives.c:2055
msgid "missing ')' to complete answer"
msgstr "yanıtı tamamlayacak ')' eksik"

#: directives.c:2075
msgid "predicate's answer is empty"
msgstr "dayanakların cevabı boş"

#: directives.c:2102
msgid "assertion without predicate"
msgstr "dayanaksız olumlama"

#: directives.c:2105
msgid "predicate must be an identifier"
msgstr "dayanak bir tanımlayıcı olmalı"

#: directives.c:2191
#, c-format
msgid "\"%s\" re-asserted"
msgstr "\"%s\" tekrar olumlanmış"

#: directives.c:2474
#, c-format
msgid "unterminated #%s"
msgstr "sonlandırılmamış #%s"

#: directives-only.c:222 lex.c:1516 traditional.c:163
msgid "unterminated comment"
msgstr "sonlandırılmamış açıklama"

#: errors.c:93
msgid "stdout"
msgstr "stdÇ"

#: errors.c:95
#, c-format
msgid "%s: %s"
msgstr "%s: %s"

#: expr.c:282
msgid "too many decimal points in number"
msgstr "sayı içindeki ondalık nokta sayısı çok fazla"

#: expr.c:311 expr.c:396
#, fuzzy
msgid "fixed-point constants are a GCC extension"
msgstr "sanal sabitler bir GCC genişletmesidir"

#: expr.c:324
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid digit \"%c\" in binary constant"
msgstr "sekizlik sabit içindeki \"%c\" geçersiz"

#: expr.c:326
#, c-format
msgid "invalid digit \"%c\" in octal constant"
msgstr "sekizlik sabit içindeki \"%c\" geçersiz"

#: expr.c:334
#, fuzzy
msgid "invalid prefix \"0b\" for floating constant"
msgstr "gerçel sabitin \"%.*s\" soneki geçersiz"

#: expr.c:339
#, fuzzy
msgid "no digits in hexadecimal floating constant"
msgstr "C99 onaltılık gerçel sayı sabit kullanımı"

#: expr.c:343
msgid "use of C99 hexadecimal floating constant"
msgstr "C99 onaltılık gerçel sayı sabit kullanımı"

#: expr.c:352
msgid "exponent has no digits"
msgstr "üs rakam içermiyor"

#: expr.c:359
msgid "hexadecimal floating constants require an exponent"
msgstr "onaltılık gerçel sabitler bir üs gerektirir"

#: expr.c:365
#, c-format
msgid "invalid suffix \"%.*s\" on floating constant"
msgstr "gerçel sabitin \"%.*s\" soneki geçersiz"

#: expr.c:375 expr.c:424
#, c-format
msgid "traditional C rejects the \"%.*s\" suffix"
msgstr "geleneksel C \"%.*s\" sonekini kullanmaz"

#: expr.c:383
#, fuzzy
msgid "suffix for double constant is a GCC extension"
msgstr "sanal sabitler bir GCC genişletmesidir"

#: expr.c:389
#, c-format
msgid "invalid suffix \"%.*s\" with hexadecimal floating constant"
msgstr "onaltılık kayan sabitli \"%.*s\" soneki geçersiz"

#: expr.c:400
#, fuzzy
msgid "decimal float constants are a GCC extension"
msgstr "sanal sabitler bir GCC genişletmesidir"

#: expr.c:410
#, c-format
msgid "invalid suffix \"%.*s\" on integer constant"
msgstr "tamsayı sabitte sonek \"%.*s\" soneki geçersiz"

#: expr.c:433
#, fuzzy
msgid "use of C++0x long long integer constant"
msgstr "ISO C99 long long tamsayı sabitleri yasaklar"

#: expr.c:442
msgid "imaginary constants are a GCC extension"
msgstr "sanal sabitler bir GCC genişletmesidir"

#: expr.c:445
#, fuzzy
msgid "binary constants are a GCC extension"
msgstr "sanal sabitler bir GCC genişletmesidir"

#: expr.c:538
msgid "integer constant is too large for its type"
msgstr "tamsayı sabit, türü için oldukça büyük"

#: expr.c:569
msgid "integer constant is so large that it is unsigned"
msgstr "tamsayı sabit unsigned olarak oldukça büyük"

#: expr.c:664
msgid "missing ')' after \"defined\""
msgstr "\"defined\" dan sonra ')' eksik"

#: expr.c:671
msgid "operator \"defined\" requires an identifier"
msgstr "\"defined\" işleci bir tanımlayıcı gerektirir"

#: expr.c:679
#, c-format
msgid "(\"%s\" is an alternative token for \"%s\" in C++)"
msgstr "(C++'da \"%s\" \"%s\" için bir alternatif dizgeciktir)"

#: expr.c:689
msgid "this use of \"defined\" may not be portable"
msgstr "\"defined\" bu kullanımıyla uyarlanabilir olmayabilir"

#: expr.c:742
msgid "floating constant in preprocessor expression"
msgstr "önişlemci ifadesinde gerçel sayı taşması"

#: expr.c:748
msgid "imaginary number in preprocessor expression"
msgstr "önişlemci ifadesinde sanal sayı"

#: expr.c:795
#, c-format
msgid "\"%s\" is not defined"
msgstr "\"%s\" tanımlı değil"

#: expr.c:807
#, fuzzy
msgid "assertions are a GCC extension"
msgstr "#%s bir GCC uzantısıdır"

#: expr.c:810
msgid "assertions are a deprecated extension"
msgstr ""

#: expr.c:943 expr.c:972
#, c-format
msgid "missing binary operator before token \"%s\""
msgstr "\"%s\" dizgeciğinden önceki iki terimli işleç eksik"

#: expr.c:963
#, c-format
msgid "token \"%s\" is not valid in preprocessor expressions"
msgstr "\"%s\" dizgeciği önişlemci ifadelerinde geçersizdir"

#: expr.c:980
msgid "missing expression between '(' and ')'"
msgstr "'(' ve ')' arasında ifade eksik"

#: expr.c:983
#, fuzzy, c-format
msgid "%s with no expression"
msgstr "#if ifadesiz"

#: expr.c:986
#, c-format
msgid "operator '%s' has no right operand"
msgstr "`%s' işlecinin sağ tarafı yok"

#: expr.c:991
#, c-format
msgid "operator '%s' has no left operand"
msgstr "`%s' işlecinin sol terimi yok"

#: expr.c:1017
msgid " ':' without preceding '?'"
msgstr "':' den önce '?' yok"

#: expr.c:1045
#, fuzzy, c-format
msgid "unbalanced stack in %s"
msgstr "#if ifadesinde karşılıksız yığın"

#: expr.c:1065
#, c-format
msgid "impossible operator '%u'"
msgstr "işleç '%u' imkansız"

#: expr.c:1166
msgid "missing ')' in expression"
msgstr "ifadede ')' eksik"

#: expr.c:1195
msgid "'?' without following ':'"
msgstr "'?' dan sonra ':' yok"

#: expr.c:1205
msgid "integer overflow in preprocessor expression"
msgstr "önişlemci ifadesinde tamsayı taşması"

#: expr.c:1210
msgid "missing '(' in expression"
msgstr "ifadede '(' eksik"

#: expr.c:1242
#, c-format
msgid "the left operand of \"%s\" changes sign when promoted"
msgstr "\"%s\"in soldaki terimi yükseltgenirken işaret değiştiriyor"

#: expr.c:1247
#, c-format
msgid "the right operand of \"%s\" changes sign when promoted"
msgstr "\"%s\"in sağdaki terimi yükseltgenirken işaret değiştiriyor"

#: expr.c:1506
msgid "traditional C rejects the unary plus operator"
msgstr "geleneksel C tekil artı işlecini dışlar"

#: expr.c:1589
msgid "comma operator in operand of #if"
msgstr "#if'in teriminde virgül"

#: expr.c:1725
msgid "division by zero in #if"
msgstr "#if içinde sıfırla bölme"

#: files.c:463
msgid "NULL directory in find_file"
msgstr "find_file içinde boş dizin"

#: files.c:500
msgid "one or more PCH files were found, but they were invalid"
msgstr "bir veya daha fazla PCH dosyası bulundu ama bunlar geçersiz"

#: files.c:503
msgid "use -Winvalid-pch for more information"
msgstr "daha fazla bilgi almak için -Winvalid-pch kullanın"

#: files.c:594
#, c-format
msgid "%s is a block device"
msgstr "%s bir blok aygıtıdır"

#: files.c:611
#, c-format
msgid "%s is too large"
msgstr "%s çok büyük"

#: files.c:646
#, c-format
msgid "%s is shorter than expected"
msgstr "%s beklenenden daha kısa"

#: files.c:881
#, c-format
msgid "no include path in which to search for %s"
msgstr "%s için aranacaklar içinde başlık dosyaları yolu yok"

#: files.c:1306
msgid "Multiple include guards may be useful for:\n"
msgstr "Çoklu include önlemleri aşağıdakiler için kullanışlı olabilir:\n"

#: init.c:485
msgid "cppchar_t must be an unsigned type"
msgstr "cppchar_t bir usigned tür olmalı"

#: init.c:489
#, c-format
msgid "preprocessor arithmetic has maximum precision of %lu bits; target requires %lu bits"
msgstr "önişlemci aritmetiği %lu bitlik maksimum genişliğe sahip; hedef için %lu bit gerekiyor"

#: init.c:496
msgid "CPP arithmetic must be at least as precise as a target int"
msgstr "CPP aritmetiği en azından bir hedef int kadar genişlikte olmalı "

#: init.c:499
msgid "target char is less than 8 bits wide"
msgstr "hedef char 8bitlik genişlikten küçük"

#: init.c:503
msgid "target wchar_t is narrower than target char"
msgstr "hedef wchar_t hedef char'dan daha dar"

#: init.c:507
msgid "target int is narrower than target char"
msgstr "hedef int hedef char'dan daha dar"

#: init.c:512
msgid "CPP half-integer narrower than CPP character"
msgstr "CPP half-integer'ı CPP character'dan daha dar"

#: init.c:516
#, c-format
msgid "CPP on this host cannot handle wide character constants over %lu bits, but the target requires %lu bits"
msgstr "Bu konaktaki CPP %lu bitten büyük karakter sabitleriyle çalışamaz, hedef ise %lu bit gerektiriyor"

#: lex.c:285
msgid "backslash and newline separated by space"
msgstr "ters bölü ve satırsonu arasında boşluk var"

#: lex.c:290
msgid "backslash-newline at end of file"
msgstr "dosyanın sonunda tersbölülü satırsonu"

#: lex.c:305
#, c-format
msgid "trigraph ??%c converted to %c"
msgstr "??%c üçlü harfi %c olarak dönüştürüldü"

#: lex.c:312
#, c-format
msgid "trigraph ??%c ignored, use -trigraphs to enable"
msgstr "??%c üçlü harfi yoksayıldı, yoksayılmaması için -trigraphs kullanın"

#: lex.c:360
msgid "\"/*\" within comment"
msgstr "açıklama içinde \"/*\" bulundu"

#: lex.c:418
#, c-format
msgid "%s in preprocessing directive"
msgstr "önişlem yönergesi içinde %s"

#: lex.c:427
msgid "null character(s) ignored"
msgstr "null karakter(ler) yoksayıldı"

#: lex.c:464
#, c-format
msgid "`%.*s' is not in NFKC"
msgstr "`%.*s' NFKC'de yok"

#: lex.c:467
#, c-format
msgid "`%.*s' is not in NFC"
msgstr "`%.*s' NFC'de yok"

#: lex.c:535 lex.c:612
#, c-format
msgid "attempt to use poisoned \"%s\""
msgstr "zehirli \"%s\" kullanılmaya çalışılıyor"

#: lex.c:543 lex.c:620
msgid "__VA_ARGS__ can only appear in the expansion of a C99 variadic macro"
msgstr "__VA_ARGS__ sadece argümanlarının sayısı değişebilen bir C99 makrosunun genişleme alanında görünebilir"

#: lex.c:549 lex.c:626
#, c-format
msgid "identifier \"%s\" is a special operator name in C++"
msgstr ""

#: lex.c:771
msgid "raw string delimiter longer than 16 characters"
msgstr ""

#: lex.c:774
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid character '%c' in raw string delimiter"
msgstr "evrensel karakter %.*s bir belirteç içinde geçerli değil"

#: lex.c:895 lex.c:917
#, fuzzy
msgid "unterminated raw string"
msgstr "sonlandırılmamış #%s"

#: lex.c:932 lex.c:1031
msgid "null character(s) preserved in literal"
msgstr "null karakter(ler) sabit içinde saklanmış"

#: lex.c:1034
#, c-format
msgid "missing terminating %c character"
msgstr "sonlandıran %c karakteri eksik"

#: lex.c:1527
msgid "C++ style comments are not allowed in ISO C90"
msgstr "C++ tarzı açıklamalara ISO C90'da izin verilmez"

#: lex.c:1529
msgid "(this will be reported only once per input file)"
msgstr "(her girdi dosyasında sadece bir kere raporlanacaktır)"

#: lex.c:1534
msgid "multi-line comment"
msgstr "çok satırlı açıklama"

#: lex.c:1854
#, c-format
msgid "unspellable token %s"
msgstr "dizgecik %s okunabilir değil"

#: macro.c:87
#, c-format
msgid "macro \"%s\" is not used"
msgstr "\"%s\" makrosu kullanılmadı"

#: macro.c:126 macro.c:321
#, c-format
msgid "invalid built-in macro \"%s\""
msgstr "geçersiz yerleşik makro \"%s\""

#: macro.c:160
msgid "could not determine file timestamp"
msgstr "dosya tarih damgası saptanamadı"

#: macro.c:256
msgid "could not determine date and time"
msgstr "tarih ve saat saptanamadı"

#: macro.c:272
msgid "__COUNTER__ expanded inside directive with -fdirectives-only"
msgstr ""

#: macro.c:430
msgid "invalid string literal, ignoring final '\\'"
msgstr "geçersiz dizge sabit, son '\\' yoksayılıyor"

#: macro.c:490
#, c-format
msgid "pasting \"%s\" and \"%s\" does not give a valid preprocessing token"
msgstr "\"%s\" ve \"%s\" geçişi geçerli bir önişlem dizgeciği vermez"

#: macro.c:565
msgid "ISO C99 requires rest arguments to be used"
msgstr "ISO C kalan argümanların kullanılmış olmasını gerektirir"

#: macro.c:570
#, c-format
msgid "macro \"%s\" requires %u arguments, but only %u given"
msgstr "makro \"%s\" %u argüman gerektiriyor ama sadece %u argüman verilmiş"

#: macro.c:575
#, c-format
msgid "macro \"%s\" passed %u arguments, but takes just %u"
msgstr "makro \"%s\" için %u argüman verilmiş ama tam %u argüman alıyor"

#: macro.c:734 traditional.c:681
#, c-format
msgid "unterminated argument list invoking macro \"%s\""
msgstr "sonlandırılmamış argüman listesi çağıran makro \"%s\""

#: macro.c:864
#, c-format
msgid "function-like macro \"%s\" must be used with arguments in traditional C"
msgstr "işlev benzeri makro \"%s\" geleneksel C'de argümanlarla kullanılmalıdır"

#: macro.c:1038
#, c-format
msgid "invoking macro %s argument %d: empty macro arguments are undefined in ISO C90 and ISO C++98"
msgstr ""

#: macro.c:1501
#, c-format
msgid "duplicate macro parameter \"%s\""
msgstr "yinelenmiş makro parametresi \"%s\""

#: macro.c:1547
#, c-format
msgid "\"%s\" may not appear in macro parameter list"
msgstr "\"%s\" makro parametre listesinde görünmeyebilir"

#: macro.c:1555
msgid "macro parameters must be comma-separated"
msgstr "makro parametreleri virgüllerle ayrılmış olmalı"

#: macro.c:1572
msgid "parameter name missing"
msgstr "parametre ismi eksik"

#: macro.c:1589
msgid "anonymous variadic macros were introduced in C99"
msgstr "argümanlarının sayısı değişebilen anonim makrolar C99 da tanıtıldı"

#: macro.c:1594
msgid "ISO C does not permit named variadic macros"
msgstr "ISO C argümanlarının sayısı değişebilen isimli makrolara izin vermez"

#: macro.c:1603
msgid "missing ')' in macro parameter list"
msgstr "makro parametre listesinde ')' eksik"

#: macro.c:1652
msgid "'##' cannot appear at either end of a macro expansion"
msgstr "'##' bir makronun her iki ucunda da görünemez"

#: macro.c:1687
msgid "ISO C99 requires whitespace after the macro name"
msgstr "ISO C99 makro isminden sonra boşluk gerektirir"

#: macro.c:1711
msgid "missing whitespace after the macro name"
msgstr "makro isminden sonra boşluk gerekir"

#: macro.c:1745
msgid "'#' is not followed by a macro parameter"
msgstr "'#' işaretinden sonra bir makro parametresi yok"

#: macro.c:1900
#, c-format
msgid "\"%s\" redefined"
msgstr "\"%s\" yeniden tanımlanmış"

#: macro.c:1905
msgid "this is the location of the previous definition"
msgstr "burası evvelki tanımın yapıldığı yer"

#: macro.c:1966
#, c-format
msgid "macro argument \"%s\" would be stringified in traditional C"
msgstr "makro argümanı \"%s\" geleneksel C'de dizgelenmiş olmalıydı"

#: macro.c:1989
#, c-format
msgid "invalid hash type %d in cpp_macro_definition"
msgstr "cpp_macro_definition içindeki isimli yapı türü %d geçersiz"

#: pch.c:86 pch.c:334 pch.c:346 pch.c:364 pch.c:370 pch.c:379 pch.c:386
msgid "while writing precompiled header"
msgstr "önderlemeli başlık yazılırken"

#: pch.c:617
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: not used because `%.*s' is poisoned"
msgstr "%s: `%s' tanımlı olduğundan kullanılmadı"

#: pch.c:639
#, c-format
msgid "%s: not used because `%.*s' not defined"
msgstr "%s: `%.*s' tanımlı olmadığından kullanılmadı"

#: pch.c:651
#, c-format
msgid "%s: not used because `%.*s' defined as `%s' not `%.*s'"
msgstr "%s: `%.*s' kullanılmadı çünkü `%s' olarak tanımlı, `%.*s' değil"

#: pch.c:692
#, c-format
msgid "%s: not used because `%s' is defined"
msgstr "%s: `%s' tanımlı olduğundan kullanılmadı"

#: pch.c:712
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: not used because `__COUNTER__' is invalid"
msgstr "%s: `%s' tanımlı olduğundan kullanılmadı"

#: pch.c:721 pch.c:894
msgid "while reading precompiled header"
msgstr "önderlemeli başlık okunurken"

#: traditional.c:751
#, c-format
msgid "detected recursion whilst expanding macro \"%s\""
msgstr "makro \"%s\" genişletilirken iç içelik saptandı"

#: traditional.c:969
msgid "syntax error in macro parameter list"
msgstr "makro parametre listesinde sözdizimi hatası"

#~ msgid "warning: "
#~ msgstr "uyarı: "

#~ msgid "internal error: "
#~ msgstr "iç hata: "

#~ msgid "error: "
#~ msgstr "hata: "

#~ msgid "no newline at end of file"
#~ msgstr "dosya sonunda satırsonu karakteri yok"

#~ msgid "In file included from %s:%u"
#~ msgstr ""
#~ "Sırayla bir altındaki dosyada içerilerek:\n"
#~ "\t\t%s:%u"

#~ msgid ""
#~ ",\n"
#~ "         from %s:%u"
#~ msgstr ""
#~ ",\n"
#~ "\t\t%s:%u"