view gcc/po/da.po @ 16:04ced10e8804

gcc 7
author kono
date Fri, 27 Oct 2017 22:46:09 +0900
parents f6334be47118
children 84e7813d76e9
line wrap: on
line source

# Danish version of GCC strings.
# Copyright (C) 2017 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the gcc package.
# Ole Laursen <olau@hardworking.dk>, 2001, 02, 03, 04.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2015, 2016, 2017.
#
# Konventioner:
#
# ABI -> binær grænseflade
# ANSI -> (har jeg tilladt mig at opdatere til (modsvarer Info-hjælpen)) ISO
# access -> tilgangs-
# aggregate -> en variabel af en sammensat type (fx struct, class)
# ambigeous -> tvetydig
# arg, argument -> parameter (for ikke at blande sammen med diskussionsargument)
# array -> tabel (array har vi vis ofte uoversat?)
# assembler -> maskinkodeoversætter
# assertion -> postulat
# attribute -> egenskab
# base class -> stamklasse
# basic block -> basisblok (funktioner deles op i disse under oversættelsen)
# big endian -> storendet (ses også som big-endian; er der forskel?)
# braces -> krøllede paranteser
# braced-group -> sætningsblok
# branch -> forgrening (gren)
# buffer -> mellemlager
# cast -> typetildeling, omtvingelse af typen
# con-/destructor -> kon-/destruktionsfunktion
# conflicting -> modstridende
# convert -> konvertere, omdanne
# declared -> erklæret
# defaults to -> antages at være
# dereference -> følge
# directory -> mappe
# discard -> fjerne
# discard -> kassere
# divide -> division
# driver -> styringsprogram
# duplicate -> optræder mere end én gang; mangfoldiggøre
# edge list -> kantliste
# elt -> udtrykstræ
# endian -> endet (fx storendet, lillendet)
# endianness -> endethed
# exception handling -> håndtering af undtagelser
# excess -> for mange
# expansion -> udfoldning
# extra -> (ret ofte) overskydende
# floating point -> kommatal
# formals -> parametre
# format string -> formateringsstreng
# forward -> forhånd (f.eks. forhåndserklæring)
# frame table -> rammetabel
# friend -> ven(ne-)
# gp (general purpose) register -> alment register (havde først brug- med, med det er overflødigt)
# hard register -> hardware-register
# have no effect -> udvirker intet
# identifier -> kaldenavn
# incompatible -> uforenelig, passer ikke
# incomplete -> ufuldstændig
# initialize -> tildele startværdi, klargøre
# initializer -> startværdi
# initializer list -> klargøringsliste
# inline -> integrede, indbygges (eller som reserveret ord: inline)
# instance -> instans (fx af en klasse)
# issue (fx warnings) -> fremkom med
# iterator -> løkkevariabel
# junk -> ragelse
# keyword -> reserveret ord
# label -> etiket
# linking -> sammenkædning
# little endian -> lilleendet
# lvalue -> venstreværdi
# macro -> makro
# malformed -> forkert udformet, misdannet
# member function/method -> [medlems]funktion (metode i Objective C)
# mismatch -> passer ikke med
# mmap -> indlæse
# modifier, qualifier -> modifikation
# multiple inheritance -> multipel nedarvning
# newline -> linjeskift
# non-numeric -> ikke et tal
# null character -> nultegn
# null pointer -> nul[-]henvisning
# offset -> forskydning
# opcodes (til ovenstående) -> instruktioner
# option -> tilvalg
# out of range -> uden for det gyldige (til tider mulige) interval
# overflow -> (til tider) løber over
# overlap -> [interval]sammenfald
# overloading -> flertydiggørelse
# padding -> udfylning
# pass -> overbringe (fx parametre), videregive
# pointer -> henvisning[svariabel]
# preprocessor -> præprocessor (forbrænder)
# profiling -> profilering
# promote -> forfremme
# request -> (til tider) forespørgsel
# return -> returnerer
# schedule -> planlæg
# scope -> virkningsfelt
# shadowing -> skygger for
# shift -> skift
# slice -> skive (NB UAFKLARET, BEDRE FORSLAG?)
# specified -> (oftest) angivet
# specifier -> anvisning, angivelse
# stab -> stik (?)
# statement -> sætning
# storage class -> lagringsklasse
# strict -> nøje
# string -> streng
# subscript -> indeks, opslag
# target -> mål[arkitektur]
# template -> skabelon
# thrown -> kastet
# token -> symbol
# top-level -> øverste niveau
# trigraphs ('??%c'-dimser) -> trigrafer
# undefine -> glemme definitionen
# undefined blahblah -> blahblah er ikke defineret
# underscore -> understreg
# universal-character-name -> universelt tegn[navn]
# unsigned -> uden fortegn
# use -> brug
# varargs -> variable parameterlister
# variadic macro -> makro med vilkårligt antal parametre
# variabels -> variabler (med afslutnings-r)
# vtable -> virtuel tabel
# wide character -> bredtegn
# white space -> mellemrum
# whitespace -> mellemrum
#
# Reserverede ord ofte ikke oversat, ej heller er der anbragt ' omkring
# (fx unsigned -> unsigned; derimod function -> funktion). Forkortelser
# som decl (for declaration) og arg (for argument) er oversat uforkortet
# - der er jo masser af plads at tage af.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gcc 7.1.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gcc.gnu.org/bugs/\n"
"POT-Creation-Date: 2017-08-04 22:17+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-05-21 11:00+0200\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Language: da\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#: cfgrtl.c:2661
msgid "flow control insn inside a basic block"
msgstr "strømkontrolinstruktion inden i en basisblok"

#: cfgrtl.c:2893
msgid "wrong insn in the fallthru edge"
msgstr "forkert instruktion i fald-gennem-kant"

#: cfgrtl.c:2950
msgid "insn outside basic block"
msgstr "instruktion uden for basisblok"

#: cfgrtl.c:2957
msgid "return not followed by barrier"
msgstr "returnering følges ikke af barriere"

#: collect-utils.c:164
#, c-format
msgid "[cannot find %s]"
msgstr "[kan ikke finde %s]"

#: collect2.c:1557
#, c-format
msgid "collect2 version %s\n"
msgstr "collect2-version %s\n"

#: collect2.c:1664
#, c-format
msgid "%d constructor found\n"
msgid_plural "%d constructors found\n"
msgstr[0] "%d konstruktionsfunktion fundet\n"
msgstr[1] "%d konstruktionsfunktioner fundet\n"

#: collect2.c:1668
#, c-format
msgid "%d destructor found\n"
msgid_plural "%d destructors found\n"
msgstr[0] "%d destruktionsfunktion fundet\n"
msgstr[1] "%d destruktionsfunktioner fundet\n"

#: collect2.c:1672
#, c-format
msgid "%d frame table found\n"
msgid_plural "%d frame tables found\n"
msgstr[0] "%d rammetabel fundet\n"
msgstr[1] "%d rammetabeller fundet\n"

#: collect2.c:1836
#, c-format
msgid "[Leaving %s]\n"
msgstr "[Efterlader %s]\n"

#: collect2.c:2068
#, c-format
msgid ""
"\n"
"write_c_file - output name is %s, prefix is %s\n"
msgstr ""
"\n"
"write_c_file - uddatanavnet er %s, præfikset er %s\n"

#: collect2.c:2584
#, c-format
msgid ""
"\n"
"ldd output with constructors/destructors.\n"
msgstr ""
"\n"
"ldd-uddata med konstruktions-/destruktionsfunktioner.\n"

#: cprop.c:1756
msgid "const/copy propagation disabled"
msgstr "konstruk/kopi-propagering deaktiveret"

#: diagnostic.c:224
#, c-format
msgid "%s: all warnings being treated as errors"
msgstr "%s: alle advarsler bliver opfattet som fejl"

#: diagnostic.c:229
#, c-format
msgid "%s: some warnings being treated as errors"
msgstr "%s: nogle advarsler bliver opfattet som fejl"

#: diagnostic.c:310 input.c:191 input.c:1776 c-family/c-opts.c:1358
#: fortran/cpp.c:576 fortran/error.c:998 fortran/error.c:1018
msgid "<built-in>"
msgstr "<indbygget>"

#: diagnostic.c:466
#, c-format
msgid "compilation terminated due to -fmax-errors=%u.\n"
msgstr "oversættelse afsluttedes på grund af -fmax-errors=%u.\n"

#: diagnostic.c:494
#, c-format
msgid "compilation terminated due to -Wfatal-errors.\n"
msgstr "oversættelse afsluttedes på grund af -Wfatal-errors.\n"

#: diagnostic.c:514
#, c-format
msgid ""
"Please submit a full bug report,\n"
"with preprocessed source if appropriate.\n"
msgstr ""
"Indsend venligst en komplet fejlrapport med\n"
"præprocesseret kildekode om nødvendigt.\n"

#: diagnostic.c:520
#, c-format
msgid "See %s for instructions.\n"
msgstr "Se %s for instruktioner.\n"

#: diagnostic.c:529
#, c-format
msgid "compilation terminated.\n"
msgstr "oversættelse afsluttede.\n"

#: diagnostic.c:923
#, c-format
msgid "%s:%d: confused by earlier errors, bailing out\n"
msgstr "%s:%d: forvirret af tidligere fejl, opgiver ævred\n"

#: diagnostic.c:1443
#, c-format
msgid "Internal compiler error: Error reporting routines re-entered.\n"
msgstr "Intern oversætterfejl: fejlrapporteringsrutiner blev kaldt igen.\n"

#: final.c:1197
msgid "negative insn length"
msgstr "negativ instruktionslængde"

#: final.c:3025
msgid "could not split insn"
msgstr "kunne ikke dele instruktion"

#: final.c:3450
msgid "invalid 'asm': "
msgstr "ugyldig »asm«: "

#: final.c:3579
#, c-format
msgid "nested assembly dialect alternatives"
msgstr "indlejrede alternativer for maskinkodedialekter"

#: final.c:3607 final.c:3619
#, c-format
msgid "unterminated assembly dialect alternative"
msgstr "uafsluttet alternativ for maskinkodedialekt"

#: final.c:3761
#, c-format
msgid "operand number missing after %%-letter"
msgstr "operandtal mangler efter %%-letter"

#: final.c:3764 final.c:3805
#, c-format
msgid "operand number out of range"
msgstr "operandtal er uden for det gyldige interval"

#: final.c:3822
#, c-format
msgid "invalid %%-code"
msgstr "ugyldig %%-kode"

#: final.c:3852
#, c-format
msgid "'%%l' operand isn't a label"
msgstr "»%%l«-operand er ikke en etiket"

#. We can't handle floating point constants;
#. PRINT_OPERAND must handle them.
#. We can't handle floating point constants;
#. TARGET_PRINT_OPERAND must handle them.
#. We can't handle floating point constants;
#. PRINT_OPERAND must handle them.
#: final.c:3988 config/arc/arc.c:5068 config/i386/i386.c:17063
#: config/pdp11/pdp11.c:1698
#, c-format
msgid "floating constant misused"
msgstr "kommatalskonstant misbrugt"

#: final.c:4046 config/arc/arc.c:5165 config/i386/i386.c:17161
#: config/pdp11/pdp11.c:1739
#, c-format
msgid "invalid expression as operand"
msgstr "ugyldigt udtryk som operand"

#: gcc.c:119
#, c-format
msgid "%s\n"
msgstr "%s\n"

#: gcc.c:1714
#, c-format
msgid "Using built-in specs.\n"
msgstr "Benytter indbyggede specifikationer.\n"

#: gcc.c:1914
#, c-format
msgid ""
"Setting spec %s to '%s'\n"
"\n"
msgstr ""
"Sætter specifikation %s til '%s'\n"
"\n"

#: gcc.c:2022
#, c-format
msgid "Reading specs from %s\n"
msgstr "Læser specifikationer fra %s\n"

#: gcc.c:2149
#, c-format
msgid "could not find specs file %s\n"
msgstr "kunne ikke finde specifikationsfilen %s\n"

#: gcc.c:2224
#, c-format
msgid "rename spec %s to %s\n"
msgstr "omdøb specifikation %s til %s\n"

#: gcc.c:2226
#, c-format
msgid ""
"spec is '%s'\n"
"\n"
msgstr ""
"specifikation er '%s'\n"
"\n"

#: gcc.c:3035
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Go ahead? (y or n) "
msgstr ""
"\n"
"Fortsæt, ja (y) eller nej (n)?"

#: gcc.c:3185
#, c-format
msgid "# %s %.2f %.2f\n"
msgstr "# %s %.2f %.2f\n"

#: gcc.c:3401
#, c-format
msgid "Usage: %s [options] file...\n"
msgstr "Brug: %s [tilvalg] fil...\n"

#: gcc.c:3402
msgid "Options:\n"
msgstr "Tilvalg:\n"

#: gcc.c:3404
msgid " -pass-exit-codes     Exit with highest error code from a phase.\n"
msgstr " -pass-exit-codes     Afslut med den højeste fejlkode fra en fase.\n"

#: gcc.c:3405
msgid " --help          Display this information.\n"
msgstr " --help          Vis disse oplysninger.\n"

#: gcc.c:3406
msgid " --target-help      Display target specific command line options.\n"
msgstr " --target-help      Vis målspecifikke kommandolinjetilvalg.\n"

#: gcc.c:3407
msgid " --help={common|optimizers|params|target|warnings|[^]{joined|separate|undocumented}}[,...].\n"
msgstr ""

#: gcc.c:3408
msgid "              Display specific types of command line options.\n"
msgstr "              Vis specifikke typer af tilvalg for kommandolinjen.\n"

#: gcc.c:3410
msgid " (Use '-v --help' to display command line options of sub-processes).\n"
msgstr " (benyt »-v --help« for at vise kommandolinjetilvalg for underprocesser).\n"

#: gcc.c:3411
msgid " --version        Display compiler version information.\n"
msgstr " --version        Udskriv oversætterens version.\n"

#: gcc.c:3412
msgid " -dumpspecs        Display all of the built in spec strings.\n"
msgstr " -dumpspecs        Vis alle de indbyggede specifikationsstrenge.\n"

#: gcc.c:3413
msgid " -dumpversion       Display the version of the compiler.\n"
msgstr " -dumpversion       Vis oversætterens versionsnummer.\n"

#: gcc.c:3414
msgid " -dumpmachine       Display the compiler's target processor.\n"
msgstr " -dumpmachine       Vis oversætterens målprocessor.\n"

#: gcc.c:3415
msgid " -print-search-dirs    Display the directories in the compiler's search path.\n"
msgstr " -print-search-dirs    Vis mapperne i oversætterens søgesti.\n"

#: gcc.c:3416
msgid " -print-libgcc-file-name Display the name of the compiler's companion library.\n"
msgstr " -print-libgcc-file-name Vis navnet på oversætterens tilhørende bibliotek.\n"

#: gcc.c:3417
msgid " -print-file-name=<lib>  Display the full path to library <lib>.\n"
msgstr " -print-file-name=<bibl> Vis den komplette sti til biblioteket <bibl>.\n"

#: gcc.c:3418
msgid " -print-prog-name=<prog> Display the full path to compiler component <prog>.\n"
msgstr " -print-prog-name=<prog> Vis den komplette sti til oversætterkomponenten <prog>.\n"

#: gcc.c:3419
msgid ""
" -print-multiarch     Display the target's normalized GNU triplet, used as\n"
"              a component in the library path.\n"
msgstr ""
" -print-multi-lib     Vis målets normaliseret GNU-triplet, brugt som\n"
"              en komponent i bibioteksstien.\n"

#: gcc.c:3422
msgid " -print-multi-directory  Display the root directory for versions of libgcc.\n"
msgstr " -print-multi-directory  Vis rodmappen for versioner af libgcc.\n"

#: gcc.c:3423
msgid ""
" -print-multi-lib     Display the mapping between command line options and\n"
"              multiple library search directories.\n"
msgstr ""
" -print-multi-lib     Vis afbildningen mellem kommandolinjetilvalg og\n"
"              flere bibliotekssøgemapper.\n"

#: gcc.c:3426
msgid " -print-multi-os-directory Display the relative path to OS libraries.\n"
msgstr " -print-multi-os-directory Vis den relative sti for OS-biblioteker.\n"

#: gcc.c:3427
msgid " -print-sysroot      Display the target libraries directory.\n"
msgstr " -print-sysroot      Vis mappen for målets biblioteker.\n"

#: gcc.c:3428
msgid " -print-sysroot-headers-suffix Display the sysroot suffix used to find headers.\n"
msgstr " -print-sysroot-headers-suffix Vis sysroot-suffikset brugt til at finde teksthoveder.\n"

#: gcc.c:3429
msgid " -Wa,<options>      Pass comma-separated <options> on to the assembler.\n"
msgstr " -Wa,<tilvalg>      Videregiv komma-adskilte <tilvalg> til maskinkodeoversætteren.\n"

#: gcc.c:3430
msgid " -Wp,<options>      Pass comma-separated <options> on to the preprocessor.\n"
msgstr " -Wp,<tilvalg>      Videregiv komma-adskilte <tilvalg> til forbrænderen.\n"

#: gcc.c:3431
msgid " -Wl,<options>      Pass comma-separated <options> on to the linker.\n"
msgstr " -Wl,<tilvalg>      Videregiv komma-adskilte <tilvalg> til sammenkæderen.\n"

#: gcc.c:3432
msgid " -Xassembler <arg>    Pass <arg> on to the assembler.\n"
msgstr " -Xassembler <para>    Videregiv <para> til maskinkodeoversætteren.\n"

#: gcc.c:3433
msgid " -Xpreprocessor <arg>   Pass <arg> on to the preprocessor.\n"
msgstr " -Xpreprocessor <para>  Videregiv <para> til forbrænderen.\n"

#: gcc.c:3434
msgid " -Xlinker <arg>      Pass <arg> on to the linker.\n"
msgstr " -Xlinker <para>     Videregiv <para> til sammenkæderen.\n"

#: gcc.c:3435
msgid " -save-temps       Do not delete intermediate files.\n"
msgstr " -save-temps       Slet ikke midlertidige filer.\n"

#: gcc.c:3436
msgid " -save-temps=<arg>    Do not delete intermediate files.\n"
msgstr " -save-temps=<para>    Slet ikke midlertidige filer.\n"

#: gcc.c:3437
msgid ""
" -no-canonical-prefixes  Do not canonicalize paths when building relative\n"
"              prefixes to other gcc components.\n"
msgstr ""
" -no-canonical-prefixes  Normaliser ikke stier når der bygges relative\n"
"              præfiks til andre gcc-komponenter.\n"

#: gcc.c:3440
msgid " -pipe          Use pipes rather than intermediate files.\n"
msgstr " -pipe          Brug datakanaler i stedet for midlertidige filer.\n"

#: gcc.c:3441
msgid " -time          Time the execution of each subprocess.\n"
msgstr " -time          Tag tid på udførslen af hver underproces.\n"

#: gcc.c:3442
msgid " -specs=<file>      Override built-in specs with the contents of <file>.\n"
msgstr " -specs=<fil>       Overskriv indbyggede specifikationer med indholdet af <fil>.\n"

#: gcc.c:3443
msgid " -std=<standard>     Assume that the input sources are for <standard>.\n"
msgstr " -std=<standard>     Antag at inddatakildekoden er skrevet til <standard>.\n"

#: gcc.c:3444
msgid ""
" --sysroot=<directory>  Use <directory> as the root directory for headers\n"
"              and libraries.\n"
msgstr ""
" --sysroot=<mappe>  Brug <mappe> som rodmappen for teksthoveder\n"
"            og biblioteker.\n"

#: gcc.c:3447
msgid " -B <directory>      Add <directory> to the compiler's search paths.\n"
msgstr " -B <mappe>        Tilføj mappe til oversætterens søgestier.\n"

#: gcc.c:3448
msgid " -v            Display the programs invoked by the compiler.\n"
msgstr " -v            Vis de programmer der startes af oversætteren.\n"

#: gcc.c:3449
msgid " -###           Like -v but options quoted and commands not executed.\n"
msgstr ""
" -###           Som '-v', men tilvalg anbringes i anførselstegn\n"
"              og kommandoerne udføres ikke.\n"

#: gcc.c:3450
msgid " -E            Preprocess only; do not compile, assemble or link.\n"
msgstr " -E            Forbehandl kun; oversæt, maskinkodeoversæt og sammenkæd ikke.\n"

#: gcc.c:3451
msgid " -S            Compile only; do not assemble or link.\n"
msgstr " -S            Oversæt kun; maskinekodeoversæt og sammenkæd ikke.\n"

#: gcc.c:3452
msgid " -c            Compile and assemble, but do not link.\n"
msgstr " -c            Oversæt, også til maskinkode, men sammenkæd ikke.\n"

#: gcc.c:3453
msgid " -o <file>        Place the output into <file>.\n"
msgstr " -o <fil>         Anbring uddataene i <fil>.\n"

#: gcc.c:3454
msgid " -pie           Create a position independent executable.\n"
msgstr " -pie           Opret en positionsuafhængig kørbar fil.\n"

#: gcc.c:3455
msgid " -shared         Create a shared library.\n"
msgstr " -shared         Opret et delt bibliotek.\n"

#: gcc.c:3456
msgid ""
" -x <language>      Specify the language of the following input files.\n"
"              Permissible languages include: c c++ assembler none\n"
"              'none' means revert to the default behavior of\n"
"              guessing the language based on the file's extension.\n"
msgstr ""
" -x <sprog>        Angiv sproget for de følgende inddatafiler.\n"
"              Tilladte sprog inkluderer: c c++ assembler none\n"
"              »none« betyder at standardopførslen med at gætte\n"
"              sproget på filendelsen udføres.\n"

#: gcc.c:3463
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Options starting with -g, -f, -m, -O, -W, or --param are automatically\n"
" passed on to the various sub-processes invoked by %s. In order to pass\n"
" other options on to these processes the -W<letter> options must be used.\n"
msgstr ""
"\n"
"Tilvalg der begynder med -g, -f, -m, -O, -W eller --param bliver automatisk\n"
" givet videre til de forskellige underprocesser som %s starter. For at\n"
" videregive andre indstillinger til disse processer kan tilvalg på formen\n"
" »-W<bogstav>« bruges.\n"

#: gcc.c:5937
#, c-format
msgid "Processing spec (%s), which is '%s'\n"
msgstr "Behandler specifikation (%s), som er »%s«\n"

#: gcc.c:6641
#, c-format
msgid "Target: %s\n"
msgstr "Mål: %s\n"

#: gcc.c:6642
#, c-format
msgid "Configured with: %s\n"
msgstr "Konfigureret med: %s\n"

#: gcc.c:6656
#, c-format
msgid "Thread model: %s\n"
msgstr "Trådmodel: %s\n"

#: gcc.c:6667
#, c-format
msgid "gcc version %s %s\n"
msgstr "gcc-version %s %s\n"

#: gcc.c:6670
#, c-format
msgid "gcc driver version %s %sexecuting gcc version %s\n"
msgstr "gcc-styringsprogram version %s %skører gcc-version %s\n"

#: gcc.c:6743 gcc.c:6955
#, c-format
msgid "The bug is not reproducible, so it is likely a hardware or OS problem.\n"
msgstr "Fejlen kan ikke genskabes, så det er sandsynligvis et udstyrsproblem eller et problem med operativsystemet.\n"

#: gcc.c:6879
#, c-format
msgid "Preprocessed source stored into %s file, please attach this to your bugreport.\n"
msgstr "Forbrændt kilde lagret i %s-filen, vedhæft venligst den til din fejlrapport.\n"

#: gcc.c:7832
#, c-format
msgid "install: %s%s\n"
msgstr "installering: %s%s\n"

#: gcc.c:7835
#, c-format
msgid "programs: %s\n"
msgstr "programmer: %s\n"

#: gcc.c:7837
#, c-format
msgid "libraries: %s\n"
msgstr "biblioteker: %s\n"

#: gcc.c:7954
#, c-format
msgid ""
"\n"
"For bug reporting instructions, please see:\n"
msgstr ""
"\n"
"For fejlrapporteringsinstruktioner, se:\n"

#: gcc.c:7970 gcov-tool.c:528
#, c-format
msgid "%s %s%s\n"
msgstr "%s %s%s\n"

#: gcc.c:7973 gcov-tool.c:530 gcov.c:689 fortran/gfortranspec.c:280
msgid "(C)"
msgstr "(C)"

#: gcc.c:7974 fortran/gfortranspec.c:281
msgid ""
"This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
"warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
"\n"
msgstr ""
"Dette er et frit program; se kildekoden for kopieringsbetingelser. Der er\n"
"INGEN garanti; ikke engang for SALGBARHED eller BRUGBARHED TIL NOGET FORMÅL.\n"

#: gcc.c:8279
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Linker options\n"
"==============\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Tilvalg for sammenkæder\n"
"==============\n"
"\n"

#: gcc.c:8280
#, c-format
msgid ""
"Use \"-Wl,OPTION\" to pass \"OPTION\" to the linker.\n"
"\n"
msgstr ""
"Brug »-Wl,TILVALG« for at sende »TILVALG« til sammenkæderen.\n"
"\n"

#: gcc.c:9583
#, c-format
msgid ""
"Assembler options\n"
"=================\n"
"\n"
msgstr ""
"Tilvalg for maskinkodeoversætteren\n"
"=================\n"
"\n"

#: gcc.c:9584
#, c-format
msgid ""
"Use \"-Wa,OPTION\" to pass \"OPTION\" to the assembler.\n"
"\n"
msgstr ""
"Brug »-Wa,TILVALG« til at sende »TILVALG« til maskinkodeoversætteren.\n"
"\n"

#: gcov-tool.c:175
#, c-format
msgid " merge [options] <dir1> <dir2>     Merge coverage file contents\n"
msgstr " merge [tilvalg] <map1> <map2>     Sammenføj dækningsfilindhold\n"

#: gcov-tool.c:176 gcov-tool.c:271
#, c-format
msgid "  -o, --output <dir>         Output directory\n"
msgstr "  -o, --output <map>         Vis mappe\n"

#: gcov-tool.c:177 gcov-tool.c:273 gcov-tool.c:425
#, c-format
msgid "  -v, --verbose            Verbose mode\n"
msgstr "  -v, --verbose            Uddybende tilstand\n"

#: gcov-tool.c:178
#, c-format
msgid "  -w, --weight <w1,w2>        Set weights (float point values)\n"
msgstr ""

#: gcov-tool.c:194
#, c-format
msgid "Merge subcomand usage:"
msgstr "Sammenføj brug af underkommando:"

#: gcov-tool.c:269
#, c-format
msgid " rewrite [options] <dir>        Rewrite coverage file contents\n"
msgstr " rewrite [tilvalg] <map>        Genskriv dækningsfilindhold\n"

#: gcov-tool.c:270
#, c-format
msgid "  -n, --normalize <int64_t>      Normalize the profile\n"
msgstr ""

#: gcov-tool.c:272
#, c-format
msgid "  -s, --scale <float or simple-frac> Scale the profile counters\n"
msgstr ""

#: gcov-tool.c:290
#, c-format
msgid "Rewrite subcommand usage:"
msgstr ""

#: gcov-tool.c:329
#, c-format
msgid "scaling cannot co-exist with normalization, skipping\n"
msgstr ""

#: gcov-tool.c:342 gcov-tool.c:352
#, c-format
msgid "incorrect format in scaling, using 1/1\n"
msgstr ""

#: gcov-tool.c:362
#, c-format
msgid "normalization cannot co-exist with scaling\n"
msgstr "normalisering kan ikke sameksistere med skalering\n"

#: gcov-tool.c:419
#, c-format
msgid " overlap [options] <dir1> <dir2>    Compute the overlap of two profiles\n"
msgstr " overlap [tilvalg] <map1> <map2>    Beregn overlap for to profiler\n"

#: gcov-tool.c:420
#, c-format
msgid "  -f, --function           Print function level info\n"
msgstr "  -f, --function           Udskriv info om funktionsniveau\n"

#: gcov-tool.c:421
#, c-format
msgid "  -F, --fullname           Print full filename\n"
msgstr "  -F, --fullname           Udskriv fuldt filnavn\n"

#: gcov-tool.c:422
#, c-format
msgid "  -h, --hotonly            Only print info for hot objects/functions\n"
msgstr "  -h, --hotonly            Udskriv kun info for varme objekter/funktioner\n"

#: gcov-tool.c:423
#, c-format
msgid "  -o, --object            Print object level info\n"
msgstr "  -o, --object            Udskriv info på objektniveau\n"

#: gcov-tool.c:424
#, c-format
msgid "  -t <float>, --hot_threshold <float> Set the threshold for hotness\n"
msgstr "  -t <float>, --hot_threshold <float> Angiv tærskel for varme\n"

#: gcov-tool.c:445
#, c-format
msgid "Overlap subcomand usage:"
msgstr "Overlap brug af underkommando:"

#: gcov-tool.c:511
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [OPTION]... SUB_COMMAND [OPTION]...\n"
"\n"
msgstr ""
"Brug: %s [TILVALG]... UNDER_KOMMANDO [TILVALG]...\n"
"\n"

#: gcov-tool.c:512
#, c-format
msgid ""
"Offline tool to handle gcda counts\n"
"\n"
msgstr ""
"Frakoblet værktøj til at håndtere gcda-antal\n"
"\n"

#: gcov-tool.c:513
#, c-format
msgid " -h, --help              Print this help, then exit\n"
msgstr " -h, --help              Udskriv denne hjælpetekst og afslut\n"

#: gcov-tool.c:514
#, c-format
msgid " -v, --version             Print version number, then exit\n"
msgstr " -v, --version             Udskriv versionsnummeret og afslut\n"

#: gcov-tool.c:518 gcov.c:677
#, c-format
msgid ""
"\n"
"For bug reporting instructions, please see:\n"
"%s.\n"
msgstr ""
"\n"
"For fejlrapporteringsinstruktioner, se:\n"
"%s.\n"

#: gcov-tool.c:529
#, c-format
msgid "Copyright %s 2014-2017 Free Software Foundation, Inc.\n"
msgstr "Ophavsret %s 2014-2017 Free Software Foundation, Inc.\n"

#: gcov-tool.c:532 gcov.c:691
#, c-format
msgid ""
"This is free software; see the source for copying conditions.\n"
"There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or \n"
"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
"\n"
msgstr ""
"Dette er et frit program; se kildekoden for kopieringsbetingelser.\n"
"Der er INGEN garanti; ikke engang for SALGBARHED eller\n"
"BRUGBARHED TIL NOGET FORMÅL.\n"
"\n"

#: gcov.c:656
#, c-format
msgid ""
"Usage: gcov [OPTION...] SOURCE|OBJ...\n"
"\n"
msgstr ""
"Brug: gcov [TILVALG...] KILDE|OBJ...\n"
"\n"

#: gcov.c:657
#, c-format
msgid ""
"Print code coverage information.\n"
"\n"
msgstr ""
"Udskriv kodedækningsoplysninger.\n"
"\n"

#: gcov.c:658
#, c-format
msgid " -a, --all-blocks        Show information for every basic block\n"
msgstr " -a, --all-blocks        Vis oplysninger for alle basisblokke\n"

#: gcov.c:659
#, c-format
msgid " -b, --branch-probabilities   Include branch probabilities in output\n"
msgstr " -b, --branch-probabilities   Medtag forgreningssandsynligheder i uddata\n"

#: gcov.c:660
#, c-format
msgid ""
" -c, --branch-counts       Output counts of branches taken\n"
"                  rather than percentages\n"
msgstr ""
" -c, --branch-counts       Antal forgreninger taget i stedet\n"
"                  for procenter\n"

#: gcov.c:662
#, c-format
msgid " -d, --display-progress     Display progress information\n"
msgstr " -d, --display-progress     Vis statusinformation\n"

#: gcov.c:663
#, c-format
msgid " -f, --function-summaries    Output summaries for each function\n"
msgstr " -f, --function-summaries    Udskriv sammendrag for hver funktion\n"

#: gcov.c:664
#, c-format
msgid " -h, --help           Print this help, then exit\n"
msgstr " -h, --help           Udskriv denne hjælp og afslut\n"

#: gcov.c:665
#, c-format
msgid " -i, --intermediate-format    Output .gcov file in intermediate text format\n"
msgstr " -i, --intermediate-format    Vis .gcov-filen i melleliggende tekstformat\n"

#: gcov.c:666
#, c-format
msgid ""
" -l, --long-file-names      Use long output file names for included\n"
"                  source files\n"
msgstr ""
" -l, --long-file-names      Brug lange filnavne til inkluderede\n"
"                  kildefiler\n"

#: gcov.c:668
#, c-format
msgid " -m, --demangled-names      Output demangled function names\n"
msgstr ""

#: gcov.c:669
#, c-format
msgid " -n, --no-output         Do not create an output file\n"
msgstr " -n, --no-output         Opret ikke en uddatafil\n"

#: gcov.c:670
#, c-format
msgid " -o, --object-directory DIR|FILE Search for object files in DIR or called FILE\n"
msgstr " -o, --object-directory KAT|FIL Søg efter objektfiler i KAT eller kaldt FIL\n"

#: gcov.c:671
#, c-format
msgid " -p, --preserve-paths      Preserve all pathname components\n"
msgstr " -p, --preserve-paths      Bevar alle stinavnskomponenter\n"

#: gcov.c:672
#, c-format
msgid " -r, --relative-only       Only show data for relative sources\n"
msgstr " -r, --relative-only       Vis kun data for relative kilder\n"

#: gcov.c:673
#, c-format
msgid " -s, --source-prefix DIR     Source prefix to elide\n"
msgstr " -s, --source-prefix \tMAPPE   Kildepræfiks til elide\n"

#: gcov.c:674
#, c-format
msgid " -u, --unconditional-branches  Show unconditional branch counts too\n"
msgstr " -u, --unconditional-branches  Vis ubetingede forgreningstal også\n"

#: gcov.c:675
#, c-format
msgid " -v, --version          Print version number, then exit\n"
msgstr " -v, --version          Udskriv versionsnummeret og afslut\n"

#: gcov.c:676
#, c-format
msgid " -x, --hash-filenames      Hash long pathnames\n"
msgstr " -x, --hash-filenames      Hash lange stinavne\n"

#: gcov.c:687
#, c-format
msgid "gcov %s%s\n"
msgstr "gcov %s%s\n"

#: gcov.c:957
#, c-format
msgid "Creating '%s'\n"
msgstr "Opretter »%s«.\n"

#: gcov.c:964
#, c-format
msgid "Error writing output file '%s'\n"
msgstr "Fejl ved skrivning af uddatafilen »%s«\n"

#: gcov.c:968
#, c-format
msgid "Could not open output file '%s'\n"
msgstr "Kunne ikke åbne uddatafilen »%s«.\n"

#: gcov.c:973
#, c-format
msgid "Removing '%s'\n"
msgstr "Fjerner »%s«\n"

#: gcov.c:999 gcov.c:1036
#, c-format
msgid "\n"
msgstr "\n"

#: gcov.c:1278
#, c-format
msgid "%s:source file is newer than notes file '%s'\n"
msgstr "%s: kildefil er nyere end notefil »%s«\n"

#: gcov.c:1283
#, c-format
msgid "(the message is displayed only once per source file)\n"
msgstr "(beskeden er kun vist en gang per kildefil)\n"

#: gcov.c:1308
#, c-format
msgid "%s:cannot open notes file\n"
msgstr "%s:kan ikke åbne notefil\n"

#: gcov.c:1314
#, c-format
msgid "%s:not a gcov notes file\n"
msgstr "%s:ikke en gcov-notefil\n"

#: gcov.c:1327
#, c-format
msgid "%s:version '%.4s', prefer '%.4s'\n"
msgstr "%s:version »%.4s«, foretræk »%.4s«\n"

#: gcov.c:1373
#, c-format
msgid "%s:already seen blocks for '%s'\n"
msgstr "%s:allerede set blokke for »%s«\n"

#: gcov.c:1504 gcov.c:1627
#, c-format
msgid "%s:corrupted\n"
msgstr "%s:ødelagt\n"

#: gcov.c:1511
#, c-format
msgid "%s:no functions found\n"
msgstr "%s:ingen funktioner fundet\n"

#: gcov.c:1530
#, c-format
msgid "%s:cannot open data file, assuming not executed\n"
msgstr "%s:kan ikke åbne datafil, antager ikke kørt\n"

#: gcov.c:1537
#, c-format
msgid "%s:not a gcov data file\n"
msgstr "%s:ikke en gcov-datafil\n"

#: gcov.c:1550
#, c-format
msgid "%s:version '%.4s', prefer version '%.4s'\n"
msgstr "%s:version »%.4s«, foretræk version »%.4s«\n"

#: gcov.c:1556
#, c-format
msgid "%s:stamp mismatch with notes file\n"
msgstr ""

#: gcov.c:1591
#, c-format
msgid "%s:unknown function '%u'\n"
msgstr "%s:ukendt funktion »%u«\n"

#: gcov.c:1605
#, c-format
msgid "%s:profile mismatch for '%s'\n"
msgstr "%s:forskelige profiler for »%s«\n"

#: gcov.c:1626
#, c-format
msgid "%s:overflowed\n"
msgstr "%s: overløb\n"

#: gcov.c:1673
#, c-format
msgid "%s:'%s' lacks entry and/or exit blocks\n"
msgstr "%s:»%s« mangler indgangs- og/eller afslutningsblokke\n"

#: gcov.c:1678
#, c-format
msgid "%s:'%s' has arcs to entry block\n"
msgstr "%s:»%s« har buer til indgangsblok\n"

#: gcov.c:1686
#, c-format
msgid "%s:'%s' has arcs from exit block\n"
msgstr "%s:»%s« har buer fra udgangsblok\n"

#: gcov.c:1894
#, c-format
msgid "%s:graph is unsolvable for '%s'\n"
msgstr "%s:graf kan ikke løses for »%s«\n"

#: gcov.c:2009
#, c-format
msgid "Lines executed:%s of %d\n"
msgstr "Linjer kørt:%s af %d\n"

#: gcov.c:2012
#, c-format
msgid "No executable lines\n"
msgstr "Ingen kørbare linjer\n"

#: gcov.c:2020
#, c-format
msgid "%s '%s'\n"
msgstr "%s »%s«\n"

#: gcov.c:2027
#, c-format
msgid "Branches executed:%s of %d\n"
msgstr "Forgreninger kørt:%s af %d\n"

#: gcov.c:2031
#, c-format
msgid "Taken at least once:%s of %d\n"
msgstr "Taget mindst en gang:%s af %d\n"

#: gcov.c:2037
#, c-format
msgid "No branches\n"
msgstr "Ingen forgreninger\n"

#: gcov.c:2039
#, c-format
msgid "Calls executed:%s of %d\n"
msgstr "Kald kørt:%s af %d\n"

#: gcov.c:2043
#, c-format
msgid "No calls\n"
msgstr "Ingen kald\n"

#: gcov.c:2324
#, c-format
msgid "%s:no lines for '%s'\n"
msgstr "%s:ingen linjer for »%s«\n"

#: gcov.c:2426
#, c-format
msgid "call  %2d returned %s\n"
msgstr "kald  %2d returnerede %s\n"

#: gcov.c:2431
#, c-format
msgid "call  %2d never executed\n"
msgstr "kald  %2d aldrig udført\n"

#: gcov.c:2436
#, c-format
msgid "branch %2d taken %s%s\n"
msgstr "forgrening %2d valgt %s%s\n"

#: gcov.c:2441
#, c-format
msgid "branch %2d never executed\n"
msgstr "forgrening %2d aldrig udført\n"

#: gcov.c:2446
#, c-format
msgid "unconditional %2d taken %s\n"
msgstr "ubetinget %2d valgt %s\n"

#: gcov.c:2449
#, c-format
msgid "unconditional %2d never executed\n"
msgstr "ubetinget %2d aldrig udført\n"

#: gcov.c:2519
#, c-format
msgid "Cannot open source file %s\n"
msgstr "Kan ikke åbne kildefilen %s\n"

#: gcse.c:2581
msgid "PRE disabled"
msgstr "PRE deaktiveret"

#: gcse.c:3510
msgid "GCSE disabled"
msgstr "GCSE deaktiveret"

#: gimple-ssa-isolate-paths.c:524 c/c-typeck.c:10006
#, gcc-internal-format
msgid "function returns address of local variable"
msgstr "funktion returnerer adressen på en lokal variabel"

#: gimple-ssa-isolate-paths.c:526 gimple-ssa-isolate-paths.c:410
#, gcc-internal-format
msgid "function may return address of local variable"
msgstr "funktion kan returnere adressen på en lokal variabel"

#: incpath.c:72
#, c-format
msgid "ignoring duplicate directory \"%s\"\n"
msgstr "ignorerer mere end en angivelse af mappen »%s«\n"

#: incpath.c:75
#, c-format
msgid " as it is a non-system directory that duplicates a system directory\n"
msgstr " da det ikke er en systemmappe, som dublerer en systemmappe\n"

#: incpath.c:79
#, c-format
msgid "ignoring nonexistent directory \"%s\"\n"
msgstr "ignorerer den ikkeeksisterende mappe »%s«\n"

#: incpath.c:374
#, c-format
msgid "#include \"...\" search starts here:\n"
msgstr "#include \"...\"-søgning begynder her:\n"

#: incpath.c:378
#, c-format
msgid "#include <...> search starts here:\n"
msgstr "#include <...>-søgning begynder her:\n"

#: incpath.c:383
#, c-format
msgid "End of search list.\n"
msgstr "Slut på søgningslisten.\n"

#. Opening quotation mark.
#: intl.c:62
msgid "`"
msgstr "»"

#. Closing quotation mark.
#: intl.c:65
msgid "'"
msgstr "«"

#: langhooks.c:366
msgid "At top level:"
msgstr "Ved øverste niveau:"

#: langhooks.c:386 cp/error.c:3372
#, c-format
msgid "In member function %qs"
msgstr "I medlemsfunktionen %qs"

#: langhooks.c:390 cp/error.c:3375
#, c-format
msgid "In function %qs"
msgstr "I funktionen %qs"

#: langhooks.c:441 cp/error.c:3325
msgid "  inlined from %qs at %r%s:%d:%d%R"
msgstr "  indlejret fra %qs ved %r%s:%d:%d%R"

#: langhooks.c:446 cp/error.c:3330
msgid "  inlined from %qs at %r%s:%d%R"
msgstr "  indlejret fra %qs ved %r%s:%d%R"

#: langhooks.c:452 cp/error.c:3336
#, c-format
msgid "  inlined from %qs"
msgstr "  indlejret fra %qs"

#: lra-assigns.c:1476 reload1.c:2078
msgid "this is the insn:"
msgstr "dette er instruktionen:"

#: lra-constraints.c:3878 reload.c:3822
msgid "unable to generate reloads for:"
msgstr "kunne ikke generere genindlæsninger for:"

#. What to print when a switch has no documentation.
#: opts.c:185
msgid "This option lacks documentation."
msgstr "Dette tilvalg mangler dokumentation."

#: opts.c:186
msgid "Uses of this option are diagnosed."
msgstr "Brug af dette tilvalg diagnosticeres."

#: opts.c:1103
#, c-format
msgid "default %d minimum %d maximum %d"
msgstr "standard %d minimum %d maksimum %d"

#: opts.c:1170
#, c-format
msgid "Same as %s. Use the latter option instead."
msgstr "Samme som %s. Brug det sidste tilvalg i stedet."

#: opts.c:1178
#, c-format
msgid "%s Same as %s."
msgstr "%s Samme som %s."

#: opts.c:1249
msgid "[default]"
msgstr "[standard]"

#: opts.c:1260
msgid "[enabled]"
msgstr "[aktiveret]"

#: opts.c:1260
msgid "[disabled]"
msgstr "[deaktiveret]"

#: opts.c:1279
#, c-format
msgid " No options with the desired characteristics were found\n"
msgstr " Ingen tilvalg med de ønskede karakteristika blev fundet\n"

#: opts.c:1288
#, c-format
msgid " None found. Use --help=%s to show *all* the options supported by the %s front-end.\n"
msgstr " Ingen fundet. Brug --help=%s for at vise *alle* tilvalgene understøttet af brugerfladen %s.\n"

#: opts.c:1294
#, c-format
msgid " All options with the desired characteristics have already been displayed\n"
msgstr " Alle tilvalg med de ønskede karakteristika er allerede blevet vist\n"

#: opts.c:1379
msgid "The following options are target specific"
msgstr "De følgende tilvalg er målspecifikke"

#: opts.c:1382
msgid "The following options control compiler warning messages"
msgstr "De følgende tilvalg kontrollerer advarselsbeskeder for oversætteren"

#: opts.c:1385
msgid "The following options control optimizations"
msgstr "De følgende tilvalg kontrollerer optimeringer"

#: opts.c:1388 opts.c:1427
msgid "The following options are language-independent"
msgstr "De følgende tilvalg er sproguafhængige"

#: opts.c:1391
msgid "The --param option recognizes the following as parameters"
msgstr "Tilvalget --param genkender følgende som parametre"

#: opts.c:1397
msgid "The following options are specific to just the language "
msgstr "De følgende tilvalg er specifikke kun for sproget "

#: opts.c:1399
msgid "The following options are supported by the language "
msgstr "De følgende tilvalg er understøttet af sproget "

#: opts.c:1410
msgid "The following options are not documented"
msgstr "De følgende tilvalg er ikke dokumenterede"

#: opts.c:1412
msgid "The following options take separate arguments"
msgstr "De følgende tilvalg anvender forskellige parametre"

#: opts.c:1414
msgid "The following options take joined arguments"
msgstr "De følgende tilvalg anvender fælles parametre"

#: opts.c:1425
msgid "The following options are language-related"
msgstr "De følgende tilvalg er sprogrelaterede"

#: plugin.c:818
msgid "Event"
msgstr "Hændelse"

#: plugin.c:818
msgid "Plugins"
msgstr "Udvidelsesmoduler"

#: plugin.c:850
#, c-format
msgid "*** WARNING *** there are active plugins, do not report this as a bug unless you can reproduce it without enabling any plugins.\n"
msgstr "*** ADVARSEL *** der er aktive udvidelsesmoduler, rapporter ikke dette som en fejl med mindre, at du kan genskabe det uden at udvidelsesmoduler er aktiveret.\n"

#. It's the compiler's fault.
#: reload1.c:6082
msgid "could not find a spill register"
msgstr "kunne ikke finde et register at bortødsle"

#. It's the compiler's fault.
#: reload1.c:7978
msgid "VOIDmode on an output"
msgstr "VOID-tilstand ved uddata"

#: reload1.c:8738
msgid "failure trying to reload:"
msgstr "kunne ikke genindlæse:"

#: rtl-error.c:116
msgid "unrecognizable insn:"
msgstr "ukendt instruktion:"

#: rtl-error.c:118
msgid "insn does not satisfy its constraints:"
msgstr "instruktion tilfredsstiller ikke sine begrænsninger:"

#: targhooks.c:1785
#, c-format
msgid "created and used with differing settings of '%s'"
msgstr "oprettet og brugt med en anden indstilling for »%s«"

#: targhooks.c:1800
msgid "created and used with different settings of -fpic"
msgstr "oprettet og brugt med forskellige indstillinger for -fpic"

#: targhooks.c:1802
msgid "created and used with different settings of -fpie"
msgstr "oprettet og brugt med forskellige indstillinger for -fpie"

#: tlink.c:387
#, c-format
msgid "collect: reading %s\n"
msgstr "collect: læser %s\n"

#: tlink.c:543
#, c-format
msgid "collect: recompiling %s\n"
msgstr "collect: genoversætter '%s'\n"

# RETMIG: rigtigt?
#: tlink.c:627
#, c-format
msgid "collect: tweaking %s in %s\n"
msgstr "collect: presser %s i %s\n"

#: tlink.c:844
#, c-format
msgid "collect: relinking\n"
msgstr "collect: kæder sammen igen\n"

#: toplev.c:333
#, c-format
msgid "unrecoverable error"
msgstr "uoprettelig fejl"

#: toplev.c:642
#, c-format
msgid ""
"%s%s%s %sversion %s (%s)\n"
"%s\tcompiled by GNU C version %s, "
msgstr ""
"%s%s%s %sversion %s (%s)\n"
"%s\toversat af GNU C version %s, "

#: toplev.c:644
#, c-format
msgid "%s%s%s %sversion %s (%s) compiled by CC, "
msgstr "%s%s%s %sversion %s (%s) oversat af CC, "

#: toplev.c:648
#, c-format
msgid "GMP version %s, MPFR version %s, MPC version %s, isl version %s\n"
msgstr "GMP-version %s, MPFR-version %s, MPC-version %s, isl-version %s\n"

#: toplev.c:650
#, c-format
msgid "%s%swarning: %s header version %s differs from library version %s.\n"
msgstr "%s%sadvarsel: %s teksthovedversion %s svarer ikke til biblioteksversion %s.\n"

#: toplev.c:652
#, c-format
msgid "%s%sGGC heuristics: --param ggc-min-expand=%d --param ggc-min-heapsize=%d\n"
msgstr "%s%sGGC-heuristikker: --param ggc-min-expand=%d --param ggc-min-heapsize=%d\n"

#: toplev.c:824
msgid "options passed: "
msgstr "tilvalg overbragt: "

#: toplev.c:852
msgid "options enabled: "
msgstr "tilvalg slået til: "

#: tree-diagnostic.c:293 c/c-decl.c:5373 c/c-typeck.c:7003 cp/error.c:996
#: c-family/c-pretty-print.c:411
#, gcc-internal-format
msgid "<anonymous>"
msgstr "<anonym>"

#: cif-code.def:39
msgid "function not considered for inlining"
msgstr "funktion overvejes ikke for indbygning"

#: cif-code.def:43
msgid "caller is not optimized"
msgstr "kalder er ikke optimeret"

#: cif-code.def:47
msgid "function body not available"
msgstr "funktionskrop er ikke tilgængelig"

#: cif-code.def:51
msgid "redefined extern inline functions are not considered for inlining"
msgstr "omdefinerede eksterne indbyggede funktioner overvejes ikke for indlejring"

#: cif-code.def:56
msgid "function not inlinable"
msgstr "funktion kan ikke indbygges"

#: cif-code.def:60
msgid "function body can be overwritten at link time"
msgstr "funktionskrop kan ikke overskrives på sammenkædningstidspunktet"

#: cif-code.def:64
msgid "function not inline candidate"
msgstr "funktion er ikke en indbygningskandidat"

#: cif-code.def:68
msgid "--param large-function-growth limit reached"
msgstr "--param large-function-growth grænse nået"

#: cif-code.def:70
msgid "--param large-stack-frame-growth limit reached"
msgstr "--param large-stack-frame-growth grænse nået"

#: cif-code.def:72
msgid "--param max-inline-insns-single limit reached"
msgstr "--param max-inline-insns-single grænse nået"

#: cif-code.def:74
msgid "--param max-inline-insns-auto limit reached"
msgstr "--param max-inline-insns-auto grænse nået"

#: cif-code.def:76
msgid "--param inline-unit-growth limit reached"
msgstr "--param inline-unit-growth grænse nået"

#: cif-code.def:80
msgid "recursive inlining"
msgstr "rekursiv indbygning"

#: cif-code.def:84
msgid "call is unlikely and code size would grow"
msgstr "kald er usandsynlig og kodestørrelse vil vokse"

#: cif-code.def:88
msgid "function not declared inline and code size would grow"
msgstr "funktion ikke erklæret indlejret og kodestørrelse vil vokse"

#: cif-code.def:92
msgid "mismatched arguments"
msgstr "uafbalancerede argumenter"

#: cif-code.def:96
msgid "mismatched declarations during linktime optimization"
msgstr "uafbalancerede erklæringer under linktime-optimering"

#: cif-code.def:100
msgid "originally indirect function call not considered for inlining"
msgstr "oprindeligt indirekte funktionskald er ikke overvejet for indlejring"

#: cif-code.def:104
msgid "indirect function call with a yet undetermined callee"
msgstr "indirekte funktionskald med en endnu ikke afklaret callee"

#: cif-code.def:108
msgid "exception handling personality mismatch"
msgstr "misforhold i undtagelse under håndtering af personlighed"

#: cif-code.def:113
msgid "non-call exception handling mismatch"
msgstr "misforhold i ikke-kald undtagelseshåndtering"

#: cif-code.def:117
msgid "target specific option mismatch"
msgstr "misforhold i målspecifikke tilvalg"

#: cif-code.def:121
msgid "optimization level attribute mismatch"
msgstr "misforhold i optimeringsniveauattribut"

#: cif-code.def:125
msgid "callee refers to comdat-local symbols"
msgstr "callee referer til comdat-lokale symboler"

#: cif-code.def:129
msgid "function attribute mismatch"
msgstr "forskellige funktionsattributter"

#: cif-code.def:133
msgid "caller function contains cilk spawn"
msgstr "kalderfunktion indeholder cilk spawn"

#: cif-code.def:137
msgid "unreachable"
msgstr "kan ikke nås"

#: cif-code.def:141
msgid "caller is instrumentation thunk"
msgstr "kalder er instrumentationthunk"

#. The remainder are real diagnostic types.
#: diagnostic.def:33
msgid "fatal error: "
msgstr "fatal fejl: "

#. This is like DK_ICE, but backtrace is not printed. Used in the driver
#. when reporting fatal signal in the compiler.
#: diagnostic.def:34 diagnostic.def:50
msgid "internal compiler error: "
msgstr "intern oversætterfejl: "

#. This one is just for counting DK_WARNING promoted to DK_ERROR
#. due to -Werror and -Werror=warning.
#: diagnostic.def:35 diagnostic.def:47
msgid "error: "
msgstr "fejl: "

#: diagnostic.def:36
msgid "sorry, unimplemented: "
msgstr "desværre, ikke implementeret: "

#: diagnostic.def:37
msgid "warning: "
msgstr "advarsel: "

#: diagnostic.def:38
msgid "anachronism: "
msgstr "anakronisme: "

#: diagnostic.def:39
msgid "note: "
msgstr "bemærk: "

#: diagnostic.def:40
msgid "debug: "
msgstr "fejlfinding: "

#. These two would be re-classified as DK_WARNING or DK_ERROR, so the
#. prefix does not matter.
#: diagnostic.def:43
msgid "pedwarn: "
msgstr "pedwarn: "

#: diagnostic.def:44
msgid "permerror: "
msgstr "permerror: "

#: params.def:49
#, no-c-format
msgid "Maximal estimated outcome of branch considered predictable."
msgstr "Maksimalt estimeret resultat for gren anses for at være forudsigeligt."

#: params.def:54
#, no-c-format
msgid "The minimal estimated speedup allowing inliner to ignore inline-insns-single and inline-insns-auto."
msgstr "Den mindste estimeret speedup der tillader indbyggeren at ignorere inline-insns-single og inline-insns-auto."

#: params.def:71
#, no-c-format
msgid "The maximum number of instructions in a single function eligible for inlining."
msgstr "Det maksimale antal instruktioner i en enkelt funktion der må indbygges."

#: params.def:83
#, no-c-format
msgid "The maximum number of instructions when automatically inlining."
msgstr "Det maksimale antal instruktioner ved automatisk indbygning."

#: params.def:88
#, no-c-format
msgid "The maximum number of instructions inline function can grow to via recursive inlining."
msgstr "Det maksimale antal instruktioner en indbygget funktion kan vokse via rekursiv indbygning."

#: params.def:93
#, no-c-format
msgid "The maximum number of instructions non-inline function can grow to via recursive inlining."
msgstr "Det maksimale antal instruktioner en ikke-indbygget funktion kan vokse via rekursiv indbygning."

#: params.def:98
#, no-c-format
msgid "The maximum depth of recursive inlining for inline functions."
msgstr "Den maksimale dybde for rekursiv indbygning af indbyggede funktioner."

#: params.def:103
#, no-c-format
msgid "The maximum depth of recursive inlining for non-inline functions."
msgstr "Den maksimale dybde for rekursiv indbygning for ikke-indbyggede funktioner."

#: params.def:108
#, no-c-format
msgid "Inline recursively only when the probability of call being executed exceeds the parameter."
msgstr "Indbyg rekursivt kun når sandsynligheden for kald under kørsel er højere end parameteren."

#: params.def:116
#, no-c-format
msgid "The maximum number of nested indirect inlining performed by early inliner."
msgstr "Det maksimale antal af indlejret indirekte indbygning udført af tidlig indbygger."

#: params.def:122
#, no-c-format
msgid "Probability that COMDAT function will be shared with different compilation unit."
msgstr "Sandsynligheden for at COMDAT-funktionen vil blive delt med en anden kompileringsenhed."

#: params.def:128
#, no-c-format
msgid "Maximum probability of the entry BB of split region (in percent relative to entry BB of the function) to make partial inlining happen."
msgstr "Maksimal sandsynlighed for at indgangs-BB'en for split-region (i procent relativ til indgangs-BB for funktioner) for at delvis indbygning opstår."

#: params.def:135
#, no-c-format
msgid "If -fvariable-expansion-in-unroller is used, the maximum number of times that an individual variable will be expanded during loop unrolling."
msgstr "Hvis -fvariable-expansion-in-unroller bruges, det maksimale antal gange som en individuel variabel vil blive udvidet under loopudrulning."

#: params.def:141
#, no-c-format
msgid "If -ftree-vectorize is used, the minimal loop bound of a loop to be considered for vectorization."
msgstr "Hvis -ftree-vectorize bruges, den minimale loopgrænse for et loop der overvejes for vektorisering."

#: params.def:152
#, no-c-format
msgid "The maximum number of instructions to consider to fill a delay slot."
msgstr "Det maksimale antal instruktioner det overvejes at udfylde ventepladser med."

#: params.def:163
#, no-c-format
msgid "The maximum number of instructions to consider to find accurate live register information."
msgstr "Det maksimale antal instruktioner der overvejes under søgning efter præcis registerinfo."

#: params.def:173
#, no-c-format
msgid "The maximum length of scheduling's pending operations list."
msgstr "Den maksimale længde af planlæggerens liste over ventende operationer."

#: params.def:180
#, no-c-format
msgid "The maximum number of backtrack attempts the scheduler should make when modulo scheduling a loop."
msgstr "Det maksimale antal tilbagesporingsforsøg planlæggeren skal udføre når et loop moduloplanlægges."

#: params.def:185
#, no-c-format
msgid "The size of function body to be considered large."
msgstr "Størrelsen af en funktionskrop som anses for stor."

#: params.def:189
#, no-c-format
msgid "Maximal growth due to inlining of large function (in percent)."
msgstr "Maksimal kodevækst forårsaget af indlejring af stor funktion (i procent)."

#: params.def:193
#, no-c-format
msgid "The size of translation unit to be considered large."
msgstr "Størrelsen af en oversættelsesenhed som anses for stor."

#: params.def:197
#, no-c-format
msgid "How much can given compilation unit grow because of the inlining (in percent)."
msgstr "Hvor meget en oversættelsesenhed kan vokse pga. indlejring (i procent)."

#: params.def:201
#, no-c-format
msgid "How much can given compilation unit grow because of the interprocedural constant propagation (in percent)."
msgstr "Hvor meget en oversættelsesenhed kan vokse pga. den interprocedurale konstantformering (i procent)."

#: params.def:205
#, no-c-format
msgid "Maximal estimated growth of function body caused by early inlining of single call."
msgstr "Maksimal estimeret vækst for funktionskrop medført af tidlig indlejring af enkelt kald."

#: params.def:209
#, no-c-format
msgid "The size of stack frame to be considered large."
msgstr "Størrelsen af en stakramme som anses for stor."

#: params.def:213
#, no-c-format
msgid "Maximal stack frame growth due to inlining (in percent)."
msgstr "Maksimal stakrammevækst forårsaget af indlejring (i procent)."

#: params.def:220
#, no-c-format
msgid "The maximum amount of memory to be allocated by GCSE."
msgstr "Den maksimale mængde hukommelse som skal allokeres af GCSE."

#: params.def:227
#, no-c-format
msgid "The maximum ratio of insertions to deletions of expressions in GCSE."
msgstr "Det maksimale forhold for indsættelser af sletninger for udtryk i GCSE."

#: params.def:238
#, no-c-format
msgid "The threshold ratio for performing partial redundancy elimination after reload."
msgstr "Tærskelforholdet for udførsel af delvis redundanseleminering efter genindlæsning."

#: params.def:245
#, no-c-format
msgid "The threshold ratio of critical edges execution count that permit performing redundancy elimination after reload."
msgstr ""

#: params.def:253
#, no-c-format
msgid "Scaling factor in calculation of maximum distance an expression can be moved by GCSE optimizations."
msgstr ""

#: params.def:259
#, no-c-format
msgid "Cost at which GCSE optimizations will not constraint the distance an expression can travel."
msgstr ""

#: params.def:267
#, no-c-format
msgid "Maximum depth of search in the dominator tree for expressions to hoist."
msgstr ""

#: params.def:275
#, no-c-format
msgid "Maximum depth of sqrt chains to use when synthesizing exponentiation by a real constant."
msgstr "Den maksimale dybde for sqrt-kæder at bruge når der syntetiseres eksponentiation af en rigtig konstant."

#: params.def:287
#, no-c-format
msgid "The maximum number of instructions to consider to unroll in a loop."
msgstr "Det maksimale antal instruktioner der overvejes at udrulle i en løkke."

#: params.def:293
#, no-c-format
msgid "The maximum number of instructions to consider to unroll in a loop on average."
msgstr "Det maksimale antal instruktioner der overvejes at udrulle i en løkke i gennemsnit."

#: params.def:298
#, no-c-format
msgid "The maximum number of unrollings of a single loop."
msgstr "Det maksimale antal af udrulninger for en enkel løkke."

#: params.def:303
#, no-c-format
msgid "The maximum number of insns of a peeled loop."
msgstr "Det maksimale antal instruktioner for en skrællet løkke."

#: params.def:308
#, no-c-format
msgid "The maximum number of peelings of a single loop."
msgstr "Det maksimale antal skrælninger for en enkel løkke."

#: params.def:313
#, no-c-format
msgid "The maximum number of branches on the path through the peeled sequence."
msgstr "Det maksimale antal grene på stien via den skrællede sekvens."

#: params.def:318
#, no-c-format
msgid "The maximum number of insns of a completely peeled loop."
msgstr "Det maksimale antal instruktioner for en fuldstændig skrællet løkke."

#: params.def:323
#, no-c-format
msgid "The maximum number of peelings of a single loop that is peeled completely."
msgstr "Det maksimale antal skrælninger i en enkelt løkke, som skrælles fuldstændig."

#: params.def:328
#, no-c-format
msgid "The maximum number of insns of a peeled loop that rolls only once."
msgstr "Det maksimale antal instruktioner for en skrællet løkke, som ruller endnu en gang."

#: params.def:333
#, no-c-format
msgid "The maximum depth of a loop nest we completely peel."
msgstr "Den maksimale dybde for en løkkerede vi skrædder fuldstændig."

#: params.def:339
#, no-c-format
msgid "The maximum number of insns of an unswitched loop."
msgstr "Det maksimale antal instruktioner for en ikke løkke uden afbryder."

#: params.def:344
#, no-c-format
msgid "The maximum number of unswitchings in a single loop."
msgstr "Det maksimale antal afbrydelser i en enkel løkke."

#: params.def:351
#, no-c-format
msgid "The maximum number of insns in loop header duplicated by he copy loop headers pass."
msgstr "Det maksimale antal instruktioner i løkketeksthoveder duplikeret af kopiløkkehoveders gennemløb."

#: params.def:358
#, no-c-format
msgid "Bound on the number of iterations the brute force # of iterations analysis algorithm evaluates."
msgstr ""

#: params.def:364
#, no-c-format
msgid "Bound on the cost of an expression to compute the number of iterations."
msgstr ""

#: params.def:370
#, no-c-format
msgid "A factor for tuning the upper bound that swing modulo scheduler uses for scheduling a loop."
msgstr ""

#: params.def:375
#, no-c-format
msgid "The minimum value of stage count that swing modulo scheduler will generate."
msgstr ""

#: params.def:379
#, no-c-format
msgid "The number of cycles the swing modulo scheduler considers when checking conflicts using DFA."
msgstr ""

#: params.def:383
#, no-c-format
msgid "A threshold on the average loop count considered by the swing modulo scheduler."
msgstr ""

#: params.def:388
#, no-c-format
msgid "A basic block profile count is considered hot if it contributes to the given permillage of the entire profiled execution."
msgstr ""

#: params.def:393
#, no-c-format
msgid "Select fraction of the maximal frequency of executions of basic block in function given basic block needs to have to be considered hot."
msgstr "Vælg den andel af den maksimale frekvens af udførsler af basisblokke i et program en given basisblok skal have for at blive betragtet som »varm«."

#: params.def:398
#, no-c-format
msgid "The minimum fraction of profile runs a given basic block execution count must be not to be considered unlikely."
msgstr ""

#: params.def:403
#, no-c-format
msgid "Select fraction of the maximal frequency of executions of basic block in function given basic block get alignment."
msgstr "Vælg den andel af den maksimale frekvens af udførsler af basisblokke i funktion givet en basisbloks hent-justering."

#: params.def:408
#, no-c-format
msgid "Loops iterating at least selected number of iterations will get loop alignment.."
msgstr ""

#: params.def:424
#, no-c-format
msgid "The maximum number of loop iterations we predict statically."
msgstr "Det maksimale antal løkkegennemløb vi forudser statistisk."

#: params.def:437
#, no-c-format
msgid "Set the estimated probability in percentage for builtin expect. The default value is 90% probability."
msgstr "Angiv den estimerede sandsynlighed i procent for indbygget forventning. Standardværdien er 90 % sandsynlighed."

#: params.def:441
#, no-c-format
msgid "The percentage of function, weighted by execution frequency, that must be covered by trace formation. Used when profile feedback is available."
msgstr "Den procendel af funktioner vægtet efter udførselsfrekvens som skal dækkes af sporingsformering; benyttes når profileringstilbagemelding er tilgængeligt."

#: params.def:445
#, no-c-format
msgid "The percentage of function, weighted by execution frequency, that must be covered by trace formation. Used when profile feedback is not available."
msgstr "Den procendel af funktioner vægtet efter udførselsfrekvens som skal dækkes af sporingsformering; benyttes når profileringstilbagemelding ikke er tilgængeligt"

#: params.def:449
#, no-c-format
msgid "Maximal code growth caused by tail duplication (in percent)."
msgstr "Maksimal kodevækst forårsaget af haleduplikering (i procent)."

#: params.def:453
#, no-c-format
msgid "Stop reverse growth if the reverse probability of best edge is less than this threshold (in percent)."
msgstr "Stop omvendt vækst hvis den omvendte sandsynlighed for den bedste kant er mindre end denne tærskel (i procent)."

#: params.def:457
#, no-c-format
msgid "Stop forward growth if the probability of best edge is less than this threshold (in percent). Used when profile feedback is available."
msgstr "Stop fremadrettet vækst hvis sandsynligheden for den bedste kant er mindre end denne tærskel (i procent). Benyttes når profileringstilbagemelding er tilgængelig."

#: params.def:461
#, no-c-format
msgid "Stop forward growth if the probability of best edge is less than this threshold (in percent). Used when profile feedback is not available."
msgstr "Stop fremadrettet vækst hvis sandsynligheden for den bedste kant er mindre end denne tærskel (i procent). Benyttes når profileringstilbagemelding ikke er tilgængelig"

#: params.def:467
#, no-c-format
msgid "The maximum number of incoming edges to consider for crossjumping."
msgstr "Det maksimale antal indadgående kanter der overvejes til krydsspring."

#: params.def:473
#, no-c-format
msgid "The minimum number of matching instructions to consider for crossjumping."
msgstr "Det maksimale antal indadgående kanter der overvejes til krydsspring."

#: params.def:479
#, no-c-format
msgid "The maximum expansion factor when copying basic blocks."
msgstr "Den maksimale udvidelsesfaktor når basisblokke kopieres."

#: params.def:485
#, no-c-format
msgid "The maximum number of insns to duplicate when unfactoring computed gotos."
msgstr "Det maksimale antal instruktioner at duplikere når der fjernes faktorering af beregneder goto'er."

#: params.def:491
#, no-c-format
msgid "The maximum length of path considered in cse."
msgstr "Den maksimale længde af stien som bruges i cse."

#: params.def:495
#, no-c-format
msgid "The maximum instructions CSE process before flushing."
msgstr "Det maksimale antal instruktioner CSE behandler før tømning."

#: params.def:502
#, no-c-format
msgid "The minimum cost of an expensive expression in the loop invariant motion."
msgstr "Den minimale omkostning for et dyrt udtryk i løkkeinvariant-bevægelsen."

#: params.def:511
#, fuzzy, no-c-format
#| msgid "Perform a number of minor, expensive optimizations"
msgid "Bound on number of candidates below that all candidates are considered in iv optimizations."
msgstr "Udfør et antal mindre, dyre optimeringer"

#: params.def:519
#, fuzzy, no-c-format
#| msgid "Perform a number of minor, expensive optimizations"
msgid "Bound on number of iv uses in loop optimized in iv optimizations."
msgstr "Udfør et antal mindre, dyre optimeringer"

#: params.def:527
#, no-c-format
msgid "If number of candidates in the set is smaller, we always try to remove unused ivs during its optimization."
msgstr ""

#: params.def:532
#, fuzzy, no-c-format
msgid "Average number of iterations of a loop."
msgstr "Det maksimale antal faser der skal gennemgås ved udførsel af GCSE"

#: params.def:537
#, no-c-format
msgid "Maximum size (in bytes) of objects tracked bytewise by dead store elimination."
msgstr ""

#: params.def:542
#, no-c-format
msgid "Bound on size of expressions used in the scalar evolutions analyzer."
msgstr ""

#: params.def:547
#, no-c-format
msgid "Bound on the complexity of the expressions in the scalar evolutions analyzer."
msgstr ""

#: params.def:552
#, no-c-format
msgid "Maximum number of arguments in a PHI supported by TREE if-conversion unless the loop is marked with simd pragma."
msgstr ""

#: params.def:558
#, no-c-format
msgid "Bound on number of runtime checks inserted by the vectorizer's loop versioning for alignment check."
msgstr ""

#: params.def:563
#, no-c-format
msgid "Bound on number of runtime checks inserted by the vectorizer's loop versioning for alias check."
msgstr ""

#: params.def:568
#, fuzzy, no-c-format
#| msgid "Maximum number of namespaces to search for alternatives when name lookup fails."
msgid "Maximum number of loop peels to enhance alignment of data references in a loop."
msgstr "Det maksimale antal navnerum der søges i efter alternativer, når navneopslag mislykkes."

#: params.def:573
#, no-c-format
msgid "The maximum memory locations recorded by cselib."
msgstr "Det maksimale antal hukommelseslokationer registreret af cselib."

#: params.def:586
#, no-c-format
msgid "Minimum heap expansion to trigger garbage collection, as a percentage of the total size of the heap."
msgstr "Minimal heap-udvidelse for at udløse affaldsindsamling, som en procentdel af den samlede størrelse på heap'en."

#: params.def:591
#, no-c-format
msgid "Minimum heap size before we start collecting garbage, in kilobytes."
msgstr "Minimal heap-størrelse før vi starter affaldsindsamling, i kilobyte."

#: params.def:599
#, fuzzy, no-c-format
msgid "The maximum number of instructions to search backward when looking for equivalent reload."
msgstr "Det maksimale antal instruktioner der overvejes at udrulle i en løkke"

#: params.def:604
#, no-c-format
msgid "Target block's relative execution frequency (as a percentage) required to sink a statement."
msgstr ""

#: params.def:609 params.def:619
#, no-c-format
msgid "The maximum number of blocks in a region to be considered for interblock scheduling."
msgstr "Det maksimale antal blokke i en region der overvejes til mellemblokplanlægning."

#: params.def:614 params.def:624
#, no-c-format
msgid "The maximum number of insns in a region to be considered for interblock scheduling."
msgstr "Det maksimale antal instruktioner i en region der overvejes til mellemblokplanlægning."

#: params.def:629
#, fuzzy, no-c-format
#| msgid "The maximum number of incoming edges to consider for crossjumping"
msgid "The minimum probability of reaching a source block for interblock speculative scheduling."
msgstr "Det maksimale antal indadgående kanter der overvejes til krydsspring"

#: params.def:634
#, fuzzy, no-c-format
#| msgid "The maximum number of instructions to consider to unroll in a loop"
msgid "The maximum number of iterations through CFG to extend regions."
msgstr "Det maksimale antal instruktioner der overvejes at udrulle i en løkke"

#: params.def:639
#, fuzzy, no-c-format
#| msgid "The maximum number of incoming edges to consider for crossjumping"
msgid "The maximum conflict delay for an insn to be considered for speculative motion."
msgstr "Det maksimale antal indadgående kanter der overvejes til krydsspring"

#: params.def:644
#, no-c-format
msgid "The minimal probability of speculation success (in percents), so that speculative insn will be scheduled."
msgstr ""

#: params.def:649
#, no-c-format
msgid "The minimum probability an edge must have for the scheduler to save its state across it."
msgstr ""

#: params.def:654
#, no-c-format
msgid "The maximum size of the lookahead window of selective scheduling."
msgstr ""

#: params.def:659
#, no-c-format
msgid "Maximum number of times that an insn could be scheduled."
msgstr ""

#: params.def:664
#, no-c-format
msgid "Maximum number of instructions in the ready list that are considered eligible for renaming."
msgstr "Det maksimale antal instruktioner i »ready«-listen som anses for klar til omdøbning."

#: params.def:669
#, no-c-format
msgid "Minimal distance between possibly conflicting store and load."
msgstr ""

#: params.def:674
#, no-c-format
msgid "Hardware autoprefetcher scheduler model control flag. Number of lookahead cycles the model looks into; at '0' only enable instruction sorting heuristic. Disabled by default."
msgstr ""

#: params.def:679
#, fuzzy, no-c-format
#| msgid "The maximum number of incoming edges to consider for crossjumping"
msgid "The maximum number of RTL nodes that can be recorded as combiner's last value."
msgstr "Det maksimale antal indadgående kanter der overvejes til krydsspring"

#: params.def:684
#, fuzzy, no-c-format
#| msgid "The maximum number of incoming edges to consider for crossjumping"
msgid "The maximum number of insns combine tries to combine."
msgstr "Det maksimale antal indadgående kanter der overvejes til krydsspring"

#: params.def:693
#, fuzzy, no-c-format
#| msgid "enumerator value for `%s' not integer constant"
msgid "The upper bound for sharing integer constants."
msgstr "enum-værdien for '%s' er ikke en heltalskonstant"

#: params.def:698
#, fuzzy, no-c-format
#| msgid "The maximum number of incoming edges to consider for crossjumping"
msgid "The lower bound for a buffer to be considered for stack smashing protection."
msgstr "Det maksimale antal indadgående kanter der overvejes til krydsspring"

#: params.def:703
#, no-c-format
msgid "The minimum size of variables taking part in stack slot sharing when not optimizing."
msgstr ""

#: params.def:722
#, no-c-format
msgid "Maximum number of statements allowed in a block that needs to be duplicated when threading jumps."
msgstr ""

#: params.def:731
#, no-c-format
msgid "Maximum number of fields in a structure before pointer analysis treats the structure as a single variable."
msgstr ""

#: params.def:736
#, fuzzy, no-c-format
#| msgid "The maximum number of instructions to consider to unroll in a loop"
msgid "The maximum number of instructions ready to be issued to be considered by the scheduler during the first scheduling pass."
msgstr "Det maksimale antal instruktioner der overvejes at udrulle i en løkke"

#: params.def:742
#, no-c-format
msgid "Maximum number of active local stores in RTL dead store elimination."
msgstr ""

#: params.def:752
#, no-c-format
msgid "The number of insns executed before prefetch is completed."
msgstr "Antallet af instruktioner før prefetch er færdig."

#: params.def:759
#, no-c-format
msgid "The number of prefetches that can run at the same time."
msgstr "Antallet af prefetch'er som kan afvikles på samme tidspunkt."

#: params.def:766
#, no-c-format
msgid "The size of L1 cache."
msgstr "Størrelsen på L1-mellemlageret."

#: params.def:773
#, no-c-format
msgid "The size of L1 cache line."
msgstr "Størrelsen på L1-mellemlagerlinje."

#: params.def:780
#, no-c-format
msgid "The size of L2 cache."
msgstr "Størrelsen på L2-mellemlageret."

#: params.def:791
#, no-c-format
msgid "Whether to use canonical types."
msgstr "Om der skal bruges kanoniske typer."

#: params.def:796
#, no-c-format
msgid "Maximum length of partial antic set when performing tree pre optimization."
msgstr ""

#: params.def:806
#, no-c-format
msgid "Maximum size of a SCC before SCCVN stops processing a function."
msgstr ""

#: params.def:817
#, no-c-format
msgid "Maximum number of disambiguations to perform per memory access."
msgstr ""

#: params.def:822
#, no-c-format
msgid "Max loops number for regional RA."
msgstr ""

#: params.def:827
#, no-c-format
msgid "Max size of conflict table in MB."
msgstr ""

#: params.def:832
#, no-c-format
msgid "The number of registers in each class kept unused by loop invariant motion."
msgstr ""

#: params.def:837
#, no-c-format
msgid "The max number of reload pseudos which are considered during spilling a non-reload pseudo."
msgstr ""

#: params.def:842
#, no-c-format
msgid "Minimal fall-through edge probability in percentage used to add BB to inheritance EBB in LRA."
msgstr ""

#: params.def:850
#, no-c-format
msgid "The maximum ratio between array size and switch branches for a switch conversion to take place."
msgstr ""

#: params.def:858
#, no-c-format
msgid "size of tiles for loop blocking."
msgstr ""

#: params.def:865
#, no-c-format
msgid "maximum number of parameters in a SCoP."
msgstr "maksimalt antal parametre i en SCoP."

#: params.def:872
#, no-c-format
msgid "maximum number of basic blocks per function to be analyzed by Graphite."
msgstr "maksimalt antal grundlæggende blokke per funktion, der skal analyseres af Graphite."

#: params.def:879
#, no-c-format
msgid "maximum number of arrays per scop."
msgstr "maksimalt antal tabeller per scop."

#: params.def:886
#, no-c-format
msgid "minimal number of loops per function to be analyzed by Graphite."
msgstr "minimalt antal løkker per funktion som analyseres af Graphite."

#: params.def:891
#, no-c-format
msgid "maximum number of isl operations, 0 means unlimited"
msgstr "maksimalt antal isl-operationer, 0 betyder ubegrænset"

#: params.def:897
#, no-c-format
msgid "Maximum number of datarefs in loop for building loop data dependencies."
msgstr "Maksimalt antal datareferencer i loop for bygning af loop-dataafhængigheder."

#: params.def:904
#, no-c-format
msgid "Max basic blocks number in loop for loop invariant motion."
msgstr ""

#: params.def:912
#, no-c-format
msgid "use internal function id in profile lookup."
msgstr "brug intern funktions-id i profilopslag."

#: params.def:920
#, no-c-format
msgid "track topn target addresses in indirect-call profile."
msgstr ""

#: params.def:926
#, no-c-format
msgid "Maximum number of instructions in basic block to be considered for SLP vectorization."
msgstr "Maksimalt antal instruktioner i basisblokke som skal overvejes i SLP-vektorisering."

#: params.def:931
#, no-c-format
msgid "Min. ratio of insns to prefetches to enable prefetching for a loop with an unknown trip count."
msgstr ""

#: params.def:937
#, no-c-format
msgid "Min. ratio of insns to mem ops to enable prefetching in a loop."
msgstr ""

#: params.def:944
#, no-c-format
msgid "Max. size of var tracking hash tables."
msgstr ""

#: params.def:952
#, no-c-format
msgid "Max. recursion depth for expanding var tracking expressions."
msgstr ""

#: params.def:960
#, no-c-format
msgid "Max. size of loc list for which reverse ops should be added."
msgstr ""

#: params.def:967
#, no-c-format
msgid "The minimum UID to be used for a nondebug insn."
msgstr ""

#: params.def:972
#, no-c-format
msgid "Maximum allowed growth of size of new parameters ipa-sra replaces a pointer to an aggregate with."
msgstr ""

#: params.def:978
#, no-c-format
msgid "Size in bytes after which thread-local aggregates should be instrumented with the logging functions instead of save/restore pairs."
msgstr ""

#: params.def:985
#, no-c-format
msgid "Maximum size, in storage units, of an aggregate which should be considered for scalarization when compiling for speed."
msgstr ""

#: params.def:991
#, no-c-format
msgid "Maximum size, in storage units, of an aggregate which should be considered for scalarization when compiling for size."
msgstr ""

#: params.def:997
#, no-c-format
msgid "Maximum size of a list of values associated with each parameter for interprocedural constant propagation."
msgstr ""

#: params.def:1003
#, no-c-format
msgid "Threshold ipa-cp opportunity evaluation that is still considered beneficial to clone.."
msgstr ""

#: params.def:1009
#, no-c-format
msgid "Percentage penalty the recursive functions will receive when they are evaluated for cloning.."
msgstr ""

#: params.def:1015
#, no-c-format
msgid "Percentage penalty functions containing a single call to another function will receive when they are evaluated for cloning.."
msgstr ""

#: params.def:1021
#, no-c-format
msgid "Maximum number of aggregate content items for a parameter in jump functions and lattices."
msgstr ""

#: params.def:1027
#, no-c-format
msgid "Compile-time bonus IPA-CP assigns to candidates which make loop bounds or strides known.."
msgstr ""

#: params.def:1033
#, no-c-format
msgid "Compile-time bonus IPA-CP assigns to candidates which make an array index known.."
msgstr ""

#: params.def:1039
#, no-c-format
msgid "Maximum number of statements that will be visited by IPA formal parameter analysis based on alias analysis in any given function."
msgstr ""

#: params.def:1047
#, no-c-format
msgid "Number of partitions the program should be split to."
msgstr ""

#: params.def:1052
#, no-c-format
msgid "Minimal size of a partition for LTO (in estimated instructions)."
msgstr ""

#: params.def:1057
#, no-c-format
msgid "Maximal size of a partition for LTO (in estimated instructions)."
msgstr ""

#: params.def:1064
#, no-c-format
msgid "Maximum number of namespaces to search for alternatives when name lookup fails."
msgstr "Det maksimale antal navnerum der søges i efter alternativer, når navneopslag mislykkes."

#: params.def:1071
#, no-c-format
msgid "Maximum number of conditional store pairs that can be sunk."
msgstr ""

#: params.def:1079
#, no-c-format
msgid "The smallest number of different values for which it is best to use a jump-table instead of a tree of conditional branches, if 0, use the default for the machine."
msgstr ""

#: params.def:1087
#, no-c-format
msgid "Allow new data races on stores to be introduced."
msgstr ""

#: params.def:1093
#, no-c-format
msgid "Set the maximum number of instructions executed in parallel in reassociated tree. If 0, use the target dependent heuristic.."
msgstr ""

#: params.def:1099
#, no-c-format
msgid "Maximum amount of similar bbs to compare a bb with."
msgstr ""

#: params.def:1104
#, no-c-format
msgid "Allow the store merging pass to introduce unaligned stores if it is legal to do so."
msgstr ""

#: params.def:1110
#, no-c-format
msgid "Maximum number of constant stores to merge in the store merging pass."
msgstr "Maksimalt antal konstante lagre at sammenføje i gennemløbet for lagersammenføjelse."

#: params.def:1116
#, no-c-format
msgid "Maximum amount of iterations of the pass over a function."
msgstr ""

#: params.def:1123
#, no-c-format
msgid "Maximum number of strings for which strlen optimization pass will track string lengths."
msgstr ""

#: params.def:1130
#, no-c-format
msgid "Which -fsched-pressure algorithm to apply."
msgstr ""

#: params.def:1136
#, fuzzy, no-c-format
#| msgid "Perform strength reduction optimizations"
msgid "Maximum length of candidate scans for straight-line strength reduction."
msgstr "Udfør styrkereduceringsoptimeringer"

#: params.def:1142
#, no-c-format
msgid "Enable asan stack protection."
msgstr "Aktiver asan-stakbeskyttelse."

#: params.def:1147
#, no-c-format
msgid "Enable asan globals protection."
msgstr "Aktiver asan-global beskyttelse."

#: params.def:1152
#, no-c-format
msgid "Enable asan store operations protection."
msgstr "Aktiver asan-lageroperationers beskyttelse."

#: params.def:1157
#, no-c-format
msgid "Enable asan load operations protection."
msgstr "Aktiver asan-indlæst operationsbeskyttelse."

#: params.def:1162
#, no-c-format
msgid "Enable asan builtin functions protection."
msgstr "Aktiver asan-indbygget funktionsbeskyttelse."

#: params.def:1167
#, no-c-format
msgid "Enable asan detection of use-after-return bugs."
msgstr ""

#: params.def:1172
#, no-c-format
msgid "Use callbacks instead of inline code if number of accesses in function becomes greater or equal to this number."
msgstr "Brug tilbagekald i stedet for indlejret kode hvis antallet af adgange i funktion bliver større end eller lig med dette antal."

#: params.def:1178
#, no-c-format
msgid "Use direct poisoning/unpoisoning instructions for variables smaller or equal to this number."
msgstr ""

#: params.def:1184
#, no-c-format
msgid "Maximum number of nested calls to search for control dependencies during uninitialized variable analysis."
msgstr ""

#: params.def:1190
#, no-c-format
msgid "Maximum number of statements to be included into a single static constructor generated by Pointer Bounds Checker."
msgstr ""

#: params.def:1196
#, no-c-format
msgid "Scale factor to apply to the number of statements in a threading path when comparing to the number of (scaled) blocks."
msgstr ""

#: params.def:1201
#, no-c-format
msgid "Maximum number of arguments a PHI may have before the FSM threader will not try to thread through its block."
msgstr ""

#: params.def:1206
#, no-c-format
msgid "Scale factor to apply to the number of blocks in a threading path when comparing to the number of (scaled) statements."
msgstr ""

#: params.def:1211
#, no-c-format
msgid "Maximum number of instructions to copy when duplicating blocks on a finite state automaton jump thread path."
msgstr ""

#: params.def:1216
#, fuzzy, no-c-format
#| msgid "maximum number of basic blocks per function to be analyzed by Graphite"
msgid "Maximum number of basic blocks on a finite state automaton jump thread path."
msgstr "Det maksimale antal grundlæggende blokke per funktion, der skal analyseres af Graphite"

#: params.def:1221
#, fuzzy, no-c-format
#| msgid "The maximum number of instructions to consider to fill a delay slot"
msgid "Maximum number of new jump thread paths to create for a finite state automaton."
msgstr "Det maksimale antal instruktioner det overvejes at udfylde ventepladser med"

#: params.def:1226
#, no-c-format
msgid "Chunk size of omp schedule for loops parallelized by parloops."
msgstr ""

#: params.def:1231
#, no-c-format
msgid "Schedule type of omp schedule for loops parallelized by parloops (static, dynamic, guided, auto, runtime)."
msgstr ""

#: params.def:1238
#, no-c-format
msgid "Maximum recursion depth allowed when querying a property of an SSA name."
msgstr ""

#: params.def:1244
#, fuzzy, no-c-format
#| msgid "Maximum number of instructions in basic block to be considered for SLP vectorization"
msgid "Maximum number of insns in a basic block to consider for RTL if-conversion."
msgstr "Det maksimale antal instruktioner i basisblokke som skal overvejes i SLP-vektorisering"

#: params.def:1250
#, no-c-format
msgid "Maximum permissible cost for the sequence that would be generated by the RTL if-conversion pass for a branch that is considered predictable."
msgstr ""

#: params.def:1257
#, no-c-format
msgid "Maximum permissible cost for the sequence that would be generated by the RTL if-conversion pass for a branch that is considered unpredictable."
msgstr ""

#: params.def:1264
#, no-c-format
msgid "Level of hsa debug stores verbosity"
msgstr ""

#: params.def:1269
#, no-c-format
msgid "Maximum number of may-defs visited when devirtualizing speculatively"
msgstr ""

#: params.def:1274
#, no-c-format
msgid "Maximum number of assertions to add along the default edge of a switch statement during VRP"
msgstr ""

#: params.def:1280
#, fuzzy, no-c-format
#| msgid "Enable linker optimizations"
msgid "Enable loop epilogue vectorization using smaller vector size."
msgstr "Aktivér sammenkæderoptimeringer"

#: c-family/c-format.c:376
msgid "format"
msgstr "format"

#: c-family/c-format.c:377
msgid "field width specifier"
msgstr "specifikation af feltbredde"

#: c-family/c-format.c:378
msgid "field precision specifier"
msgstr "specifikation af feltpræcision"

# her er der tale om en signalering
#: c-family/c-format.c:495 c-family/c-format.c:519 config/i386/msformat-c.c:42
msgid "' ' flag"
msgstr "» «-flag"

#: c-family/c-format.c:495 c-family/c-format.c:519 config/i386/msformat-c.c:42
msgid "the ' ' printf flag"
msgstr "» «-printf-flaget"

#: c-family/c-format.c:496 c-family/c-format.c:520 c-family/c-format.c:550
#: c-family/c-format.c:614 config/i386/msformat-c.c:43
msgid "'+' flag"
msgstr "»+«-flag"

#: c-family/c-format.c:496 c-family/c-format.c:520 c-family/c-format.c:550
#: config/i386/msformat-c.c:43
msgid "the '+' printf flag"
msgstr "»+«-printf-flaget"

#: c-family/c-format.c:497 c-family/c-format.c:521 c-family/c-format.c:551
#: c-family/c-format.c:590 config/i386/msformat-c.c:44
#: config/i386/msformat-c.c:79
msgid "'#' flag"
msgstr "»#«-flag"

#: c-family/c-format.c:497 c-family/c-format.c:521 c-family/c-format.c:551
#: config/i386/msformat-c.c:44
msgid "the '#' printf flag"
msgstr "»#«-printf-flaget"

#: c-family/c-format.c:498 c-family/c-format.c:522 c-family/c-format.c:588
#: config/i386/msformat-c.c:45
msgid "'0' flag"
msgstr "»0«-flag"

#: c-family/c-format.c:498 c-family/c-format.c:522 config/i386/msformat-c.c:45
msgid "the '0' printf flag"
msgstr "»0«-printf-flaget"

#: c-family/c-format.c:499 c-family/c-format.c:523 c-family/c-format.c:587
#: c-family/c-format.c:617 config/i386/msformat-c.c:46
msgid "'-' flag"
msgstr "»-«-flag"

#: c-family/c-format.c:499 c-family/c-format.c:523 config/i386/msformat-c.c:46
msgid "the '-' printf flag"
msgstr "»-«-printf-flaget"

#: c-family/c-format.c:500 c-family/c-format.c:570 config/i386/msformat-c.c:47
#: config/i386/msformat-c.c:67
msgid "''' flag"
msgstr "»'«-flag"

#: c-family/c-format.c:500 config/i386/msformat-c.c:47
msgid "the ''' printf flag"
msgstr "»'«-printf-flaget"

#: c-family/c-format.c:501 c-family/c-format.c:571
msgid "'I' flag"
msgstr "»I«-flag"

#: c-family/c-format.c:501
msgid "the 'I' printf flag"
msgstr "»I«-printf-flaget"

#: c-family/c-format.c:502 c-family/c-format.c:524 c-family/c-format.c:568
#: c-family/c-format.c:591 c-family/c-format.c:618 config/sol2-c.c:43
#: config/i386/msformat-c.c:48 config/i386/msformat-c.c:65
msgid "field width"
msgstr "feltbredde"

#: c-family/c-format.c:502 c-family/c-format.c:524 config/sol2-c.c:43
#: config/i386/msformat-c.c:48
msgid "field width in printf format"
msgstr "feltbredde i printf-formatering"

#: c-family/c-format.c:503 c-family/c-format.c:525 c-family/c-format.c:553
#: config/i386/msformat-c.c:49
msgid "precision"
msgstr "præcision"

#: c-family/c-format.c:503 c-family/c-format.c:525 c-family/c-format.c:553
#: config/i386/msformat-c.c:49
msgid "precision in printf format"
msgstr "præcision i printf-formatering"

#: c-family/c-format.c:504 c-family/c-format.c:526 c-family/c-format.c:554
#: c-family/c-format.c:569 c-family/c-format.c:621 config/sol2-c.c:44
#: config/i386/msformat-c.c:50 config/i386/msformat-c.c:66
msgid "length modifier"
msgstr "længdetilpasning"

#: c-family/c-format.c:504 c-family/c-format.c:526 c-family/c-format.c:554
#: config/sol2-c.c:44 config/i386/msformat-c.c:50
msgid "length modifier in printf format"
msgstr "længdetilpasning i printf-formatering"

#: c-family/c-format.c:552
msgid "'q' flag"
msgstr "»q«-flag"

#: c-family/c-format.c:552
msgid "the 'q' diagnostic flag"
msgstr "»q«-diagnostiskflaget"

#: c-family/c-format.c:565 config/i386/msformat-c.c:63
msgid "assignment suppression"
msgstr "tildelingsundertrykkelse"

#: c-family/c-format.c:565 config/i386/msformat-c.c:63
msgid "the assignment suppression scanf feature"
msgstr "den tildelingsundertrykkende scanf-facilitet"

#: c-family/c-format.c:566 config/i386/msformat-c.c:64
msgid "'a' flag"
msgstr "»a«-flag"

#: c-family/c-format.c:566 config/i386/msformat-c.c:64
msgid "the 'a' scanf flag"
msgstr "»a«-scanf-flaget"

#: c-family/c-format.c:567
msgid "'m' flag"
msgstr "»m«-flag"

#: c-family/c-format.c:567
msgid "the 'm' scanf flag"
msgstr "»m«-scanf-flaget"

#: c-family/c-format.c:568 config/i386/msformat-c.c:65
msgid "field width in scanf format"
msgstr "feltbredde i scanf-formatering"

#: c-family/c-format.c:569 config/i386/msformat-c.c:66
msgid "length modifier in scanf format"
msgstr "længdetilpasning i scanf-formatering"

#: c-family/c-format.c:570 config/i386/msformat-c.c:67
msgid "the ''' scanf flag"
msgstr "»'«-scanf-flaget"

#: c-family/c-format.c:571
msgid "the 'I' scanf flag"
msgstr "»I«-scanf-flaget"

#: c-family/c-format.c:586
msgid "'_' flag"
msgstr "»_«-flag"

#: c-family/c-format.c:586
msgid "the '_' strftime flag"
msgstr "»_«-strftime-flaget"

#: c-family/c-format.c:587
msgid "the '-' strftime flag"
msgstr "»-«-strftime-flaget"

#: c-family/c-format.c:588
msgid "the '0' strftime flag"
msgstr "»0«-strftime-flaget"

#: c-family/c-format.c:589 c-family/c-format.c:613
msgid "'^' flag"
msgstr "»^«-flag"

#: c-family/c-format.c:589
msgid "the '^' strftime flag"
msgstr "»^«-strftime-flaget"

#: c-family/c-format.c:590 config/i386/msformat-c.c:79
msgid "the '#' strftime flag"
msgstr "»#«-strftime-flaget"

#: c-family/c-format.c:591
msgid "field width in strftime format"
msgstr "feltbredde i strftime-formatering"

#: c-family/c-format.c:592
msgid "'E' modifier"
msgstr "»E«-modifikation"

#: c-family/c-format.c:592
msgid "the 'E' strftime modifier"
msgstr "»E«-strftime-modifikationen"

#: c-family/c-format.c:593
msgid "'O' modifier"
msgstr "»O«-modifikation"

#: c-family/c-format.c:593
msgid "the 'O' strftime modifier"
msgstr "»O«-strftime-modifikationen"

#: c-family/c-format.c:594
msgid "the 'O' modifier"
msgstr "»O«-modifikation"

#: c-family/c-format.c:612
msgid "fill character"
msgstr "udfyldningstegn"

#: c-family/c-format.c:612
msgid "fill character in strfmon format"
msgstr "udfyldningstegn i strfmon-formatering"

#: c-family/c-format.c:613
msgid "the '^' strfmon flag"
msgstr "»^«-strfmon-flaget"

#: c-family/c-format.c:614
msgid "the '+' strfmon flag"
msgstr "»+«-strfmon-flaget"

#: c-family/c-format.c:615
msgid "'(' flag"
msgstr "»(«-flag"

#: c-family/c-format.c:615
msgid "the '(' strfmon flag"
msgstr "»(«-strfmon-flaget"

#: c-family/c-format.c:616
msgid "'!' flag"
msgstr "»!«-flag"

#: c-family/c-format.c:616
msgid "the '!' strfmon flag"
msgstr "»!«-strfmon-flaget"

#: c-family/c-format.c:617
msgid "the '-' strfmon flag"
msgstr "»-«-strfmon-flaget"

#: c-family/c-format.c:618
msgid "field width in strfmon format"
msgstr "feltbredde i strfmon-formatering"

#: c-family/c-format.c:619
msgid "left precision"
msgstr "venstrepræcision"

#: c-family/c-format.c:619
msgid "left precision in strfmon format"
msgstr "venstrepræcision i strfmon-formatering"

#: c-family/c-format.c:620
msgid "right precision"
msgstr "højrepræcision"

#: c-family/c-format.c:620
msgid "right precision in strfmon format"
msgstr "højrepræcision i strfmon-formatering"

#: c-family/c-format.c:621
msgid "length modifier in strfmon format"
msgstr "længdemodifikation i strfmon-formatering"

#. Handle deferred options from command-line.
#: c-family/c-opts.c:1383 fortran/cpp.c:590
msgid "<command-line>"
msgstr "<kommandolinje>"

#: config/aarch64/aarch64.c:4927 config/arm/arm.c:21821 config/arm/arm.c:21834
#: config/arm/arm.c:21859 config/nios2/nios2.c:2653
#, c-format
msgid "Unsupported operand for code '%c'"
msgstr "Ikke understøttet operand for koden »%c«"

#: config/aarch64/aarch64.c:4939 config/aarch64/aarch64.c:4955
#: config/aarch64/aarch64.c:4968 config/aarch64/aarch64.c:4980
#: config/aarch64/aarch64.c:4991 config/aarch64/aarch64.c:5014
#: config/aarch64/aarch64.c:5067 config/aarch64/aarch64.c:5270
#, c-format
msgid "invalid operand for '%%%c'"
msgstr "ugyldig operand for »%%%c«"

#: config/aarch64/aarch64.c:5034 config/aarch64/aarch64.c:5047
#: config/aarch64/aarch64.c:5057
#, c-format
msgid "incompatible floating point / vector register operand for '%%%c'"
msgstr ""

#: config/aarch64/aarch64.c:5103 config/arm/arm.c:22366
#, c-format
msgid "missing operand"
msgstr "manglende operand"

#: config/aarch64/aarch64.c:5165
#, c-format
msgid "invalid constant"
msgstr "ugyldig konstant:"

#: config/aarch64/aarch64.c:5168
#, c-format
msgid "invalid operand"
msgstr "ugyldig operand"

#: config/aarch64/aarch64.c:5281
#, c-format
msgid "invalid operand prefix '%%%c'"
msgstr "ugyldig operandpræfiks »%%%c«"

#: config/alpha/alpha.c:5092 config/i386/i386.c:18285
#: config/rs6000/rs6000.c:23985 config/sparc/sparc.c:8995
#, c-format
msgid "'%%&' used without any local dynamic TLS references"
msgstr "»%%&« brugt uden nogle lokale dynamiske TLS-referencer"

#: config/alpha/alpha.c:5150 config/bfin/bfin.c:1424
#, c-format
msgid "invalid %%J value"
msgstr "ugyldig %%J-værdi"

#: config/alpha/alpha.c:5180 config/ia64/ia64.c:5488
#, c-format
msgid "invalid %%r value"
msgstr "ugyldig %%r-værdi"

#: config/alpha/alpha.c:5190 config/ia64/ia64.c:5442
#: config/rs6000/rs6000.c:23665 config/xtensa/xtensa.c:2364
#, c-format
msgid "invalid %%R value"
msgstr "ugyldig %%R-værdi"

#: config/alpha/alpha.c:5196 config/rs6000/rs6000.c:23585
#: config/xtensa/xtensa.c:2331
#, c-format
msgid "invalid %%N value"
msgstr "ugyldig %%N-værdi"

#: config/alpha/alpha.c:5204 config/rs6000/rs6000.c:23613
#, c-format
msgid "invalid %%P value"
msgstr "ugyldig %%P-værdi"

#: config/alpha/alpha.c:5212
#, c-format
msgid "invalid %%h value"
msgstr "ugyldig %%h-værdi"

#: config/alpha/alpha.c:5220 config/xtensa/xtensa.c:2357
#, c-format
msgid "invalid %%L value"
msgstr "ugyldig %%L-værdi"

#: config/alpha/alpha.c:5239
#, c-format
msgid "invalid %%m value"
msgstr "ugyldig %%m-værdi"

#: config/alpha/alpha.c:5245
#, c-format
msgid "invalid %%M value"
msgstr "ugyldig %%M-værdi"

#: config/alpha/alpha.c:5282
#, c-format
msgid "invalid %%U value"
msgstr "ugyldig %%U-værdi"

#: config/alpha/alpha.c:5290 config/alpha/alpha.c:5301
#: config/rs6000/rs6000.c:23673
#, c-format
msgid "invalid %%s value"
msgstr "ugyldig %%s-værdi"

#: config/alpha/alpha.c:5312
#, c-format
msgid "invalid %%C value"
msgstr "ugyldig %%C-værdi"

#: config/alpha/alpha.c:5349 config/rs6000/rs6000.c:23449
#, c-format
msgid "invalid %%E value"
msgstr "ugyldig %%E-værdi"

#: config/alpha/alpha.c:5374 config/alpha/alpha.c:5424
#, c-format
msgid "unknown relocation unspec"
msgstr "ukendt relokaliserings-unspec"

#: config/alpha/alpha.c:5383 config/cr16/cr16.c:1534
#: config/rs6000/rs6000.c:23990 config/spu/spu.c:1447
#, c-format
msgid "invalid %%xn code"
msgstr "ugyldig %%xn-kode"

#: config/alpha/alpha.c:5489
#, c-format
msgid "invalid operand address"
msgstr "ugyldig operandadresse"

#: config/arc/arc.c:3105
#, c-format
msgid "invalid operand to %%Z code"
msgstr "ugyldig operand til %%Z-koden"

#: config/arc/arc.c:3113
#, c-format
msgid "invalid operand to %%z code"
msgstr "ugyldig operand til %%z-koden"

#: config/arc/arc.c:3121
#, c-format
msgid "invalid operand to %%M code"
msgstr "ugyldig operand til %%M-koden"

#: config/arc/arc.c:3129 config/m32r/m32r.c:2083
#, c-format
msgid "invalid operand to %%p code"
msgstr "ugyldig operand til %%p-koden"

#: config/arc/arc.c:3140 config/m32r/m32r.c:2076
#, c-format
msgid "invalid operand to %%s code"
msgstr "ugyldig operand til %%s-koden"

#: config/arc/arc.c:3288 config/m32r/m32r.c:2109
#, c-format
msgid "invalid operand to %%R code"
msgstr "ugyldig operand til %%R-koden"

#: config/arc/arc.c:3325 config/m32r/m32r.c:2132
#, c-format
msgid "invalid operand to %%H/%%L code"
msgstr "ugyldig operand til %%H/%%L-koden"

#: config/arc/arc.c:3373 config/m32r/m32r.c:2203
#, c-format
msgid "invalid operand to %%U code"
msgstr "ugyldig operand til %%U-koden"

#: config/arc/arc.c:3384
#, c-format
msgid "invalid operand to %%V code"
msgstr "ugyldig operand til %%V-koden"

#: config/arc/arc.c:3441
#, c-format
msgid "invalid operand to %%O code"
msgstr "ugyldig operand til %%O-koden"

#. Unknown flag.
#. Undocumented flag.
#: config/arc/arc.c:3467 config/epiphany/epiphany.c:1289
#: config/m32r/m32r.c:2230 config/nds32/nds32.c:2292 config/sparc/sparc.c:9274
#, c-format
msgid "invalid operand output code"
msgstr "ugyldig operand-uddatakode"

#: config/arc/arc.c:5153
#, c-format
msgid "invalid UNSPEC as operand: %d"
msgstr "ugyldig UNSPEC som operand: %d"

#: config/arm/arm.c:18830 config/arm/arm.c:18855 config/arm/arm.c:18865
#: config/arm/arm.c:18874 config/arm/arm.c:18883
#, c-format
msgid "invalid shift operand"
msgstr "ugyldig skift-operand"

#: config/arm/arm.c:21697 config/arm/arm.c:21715
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Generate char instructions"
msgid "predicated Thumb instruction"
msgstr "Generér char-instruktioner"

#: config/arm/arm.c:21703
#, fuzzy, c-format
#| msgid "ret instruction not implemented"
msgid "predicated instruction in conditional sequence"
msgstr "ret-instruktion ikke implementeret"

#: config/arm/arm.c:21936 config/arm/arm.c:21958 config/arm/arm.c:21968
#: config/arm/arm.c:21978 config/arm/arm.c:21988 config/arm/arm.c:22027
#: config/arm/arm.c:22045 config/arm/arm.c:22070 config/arm/arm.c:22085
#: config/arm/arm.c:22112 config/arm/arm.c:22119 config/arm/arm.c:22137
#: config/arm/arm.c:22144 config/arm/arm.c:22152 config/arm/arm.c:22173
#: config/arm/arm.c:22180 config/arm/arm.c:22313 config/arm/arm.c:22320
#: config/arm/arm.c:22347 config/arm/arm.c:22354 config/bfin/bfin.c:1437
#: config/bfin/bfin.c:1444 config/bfin/bfin.c:1451 config/bfin/bfin.c:1458
#: config/bfin/bfin.c:1467 config/bfin/bfin.c:1474 config/bfin/bfin.c:1481
#: config/bfin/bfin.c:1488
#, c-format
msgid "invalid operand for code '%c'"
msgstr "ugyldig operand for koden »%c«"

#: config/arm/arm.c:22040
#, c-format
msgid "instruction never executed"
msgstr "instruktion aldrig udført"

#. Former Maverick support, removed after GCC-4.7.
#: config/arm/arm.c:22061
#, c-format
msgid "obsolete Maverick format code '%c'"
msgstr "forældet Maverick-formatkode »%c«"

#: config/avr/avr.c:2455
#, c-format
msgid "address operand requires constraint for X, Y, or Z register"
msgstr "adresseoperand kræver begrænsning for X-, Y- eller Z-register"

#: config/avr/avr.c:2636
msgid "operands to %T/%t must be reg + const_int:"
msgstr "operander til %T/%t skal være reg + const_int:"

#: config/avr/avr.c:2686 config/avr/avr.c:2753
msgid "bad address, not an I/O address:"
msgstr "ugyldig adresse, ikke en I/O-adresse:"

#: config/avr/avr.c:2695
msgid "bad address, not a constant:"
msgstr "ugyldig adresse, ikke en konstant:"

#: config/avr/avr.c:2713 config/avr/avr.c:2720
msgid "bad address, not (reg+disp):"
msgstr "ugyldig adresse, ikke (reg+disp):"

#: config/avr/avr.c:2727
msgid "bad address, not post_inc or pre_dec:"
msgstr "ugyldig adresse, ikke post_inc eller pre_dec:"

#: config/avr/avr.c:2739
msgid "internal compiler error. Bad address:"
msgstr "intern oversætterfejl - ugyldig adresse:"

#: config/avr/avr.c:2772
#, c-format
msgid "Unsupported code '%c' for fixed-point:"
msgstr "Ikke understøttet kode »%c« for fast-punkt:"

#: config/avr/avr.c:2780
msgid "internal compiler error. Unknown mode:"
msgstr "intern oversætterfejl - ugyldig tilstand:"

#: config/avr/avr.c:3804 config/avr/avr.c:4748 config/avr/avr.c:5195
msgid "invalid insn:"
msgstr "ugyldig instruktion:"

#: config/avr/avr.c:3858 config/avr/avr.c:3970 config/avr/avr.c:4028
#: config/avr/avr.c:4080 config/avr/avr.c:4099 config/avr/avr.c:4291
#: config/avr/avr.c:4599 config/avr/avr.c:4884 config/avr/avr.c:5088
#: config/avr/avr.c:5252 config/avr/avr.c:5345 config/avr/avr.c:5544
msgid "incorrect insn:"
msgstr "ukorrekt instruktion:"

#: config/avr/avr.c:4115 config/avr/avr.c:4390 config/avr/avr.c:4670
#: config/avr/avr.c:4956 config/avr/avr.c:5134 config/avr/avr.c:5401
#: config/avr/avr.c:5602
msgid "unknown move insn:"
msgstr "ukendt flytteinstruktion:"

#: config/avr/avr.c:6061
msgid "bad shift insn:"
msgstr "ugyldig skifteinstruktion:"

#: config/avr/avr.c:6169 config/avr/avr.c:6650 config/avr/avr.c:7065
msgid "internal compiler error. Incorrect shift:"
msgstr "intern oversætterfejl - ukorrekt skift:"

#: config/avr/avr.c:8471
msgid "unsupported fixed-point conversion"
msgstr "fast-punkt-konvertering er ikke understøttet"

#: config/avr/avr.c:9818
msgid "variable"
msgstr ""

#: config/avr/avr.c:9823
#, fuzzy
#| msgid "a parameter"
msgid "function parameter"
msgstr "en parameter"

#: config/avr/avr.c:9828
#, fuzzy
#| msgid "structure"
msgid "structure field"
msgstr "struktur"

#: config/avr/avr.c:9834
#, fuzzy
#| msgid "declaration of `%s' as array of functions"
msgid "return type of function"
msgstr "'%s' erklæret som en tabel af funktioner"

#: config/avr/avr.c:9839
#, fuzzy
#| msgid "pointer"
msgid "pointer"
msgstr "henvisning"

#: config/avr/driver-avr.c:48
#, c-format
msgid ""
"Running spec function '%s' with %d args\n"
"\n"
msgstr ""
"Afvikler specifikationsfunktionen »%s« med %d argumenter\n"
"\n"

#: config/bfin/bfin.c:1386
#, c-format
msgid "invalid %%j value"
msgstr "ugyldig %%j-værdi"

#: config/bfin/bfin.c:1579 config/c6x/c6x.c:2290
#, c-format
msgid "invalid const_double operand"
msgstr "ugyldig const_double-operand"

#: config/cris/cris.c:604 config/ft32/ft32.c:106 config/moxie/moxie.c:104
#: final.c:3455 final.c:3457 fold-const.c:268 gcc.c:5271 gcc.c:5285
#: rtl-error.c:101 toplev.c:337 tree-vrp.c:7849 cp/typeck.c:6167
#: lto/lto-object.c:184 lto/lto-object.c:281 lto/lto-object.c:338
#: lto/lto-object.c:362
#, gcc-internal-format, gfc-internal-format
msgid "%s"
msgstr "%s"

#: config/cris/cris.c:655
msgid "unexpected index-type in cris_print_index"
msgstr "uventet indekstype i cris_print_index"

#: config/cris/cris.c:672
msgid "unexpected base-type in cris_print_base"
msgstr "uventet grundtype in cris_print_base"

#: config/cris/cris.c:736
msgid "invalid operand for 'b' modifier"
msgstr "ugyldig operand til »b«-ændring"

#: config/cris/cris.c:753
msgid "invalid operand for 'o' modifier"
msgstr "ugyldig operand til »o«-ændring"

#: config/cris/cris.c:772
msgid "invalid operand for 'O' modifier"
msgstr "ugyldig operand til »O«-ændring"

#: config/cris/cris.c:805
msgid "invalid operand for 'p' modifier"
msgstr "ugyldig operand til »p«-ændring"

#: config/cris/cris.c:844
msgid "invalid operand for 'z' modifier"
msgstr "ugyldig operand til »z«-ændring"

#: config/cris/cris.c:908 config/cris/cris.c:942
msgid "invalid operand for 'H' modifier"
msgstr "ugyldig operand til »H«-ændring"

#: config/cris/cris.c:918
msgid "bad register"
msgstr "ugyldigt register"

#: config/cris/cris.c:962
msgid "invalid operand for 'e' modifier"
msgstr "ugyldig operand til »e«-ændring"

#: config/cris/cris.c:979
msgid "invalid operand for 'm' modifier"
msgstr "ugyldig operand til »m«-ændring"

#: config/cris/cris.c:1004
msgid "invalid operand for 'A' modifier"
msgstr "ugyldig operand til »A«-ændring"

#: config/cris/cris.c:1074
msgid "invalid operand for 'D' modifier"
msgstr "ugyldig operand til »D«-ændring"

#: config/cris/cris.c:1088
msgid "invalid operand for 'T' modifier"
msgstr "ugyldig operand til »T«-ændring"

#: config/cris/cris.c:1108 config/ft32/ft32.c:232 config/moxie/moxie.c:174
msgid "invalid operand modifier letter"
msgstr "ugyldigt operandændringsbogstav"

#: config/cris/cris.c:1162
msgid "unexpected multiplicative operand"
msgstr "uventet multiplikativ operand"

#: config/cris/cris.c:1182 config/ft32/ft32.c:255 config/moxie/moxie.c:199
msgid "unexpected operand"
msgstr "uventet operand"

#: config/cris/cris.c:1221 config/cris/cris.c:1231
msgid "unrecognized address"
msgstr "ukendt adresse"

#: config/cris/cris.c:2550
msgid "unrecognized supposed constant"
msgstr "ukendt formodet konstant"

#: config/cris/cris.c:2949 config/cris/cris.c:3007
msgid "unexpected side-effects in address"
msgstr "uventede bivirkninger i adresse"

#. Can't possibly get anything else for a function-call, right?
#: config/cris/cris.c:3835
msgid "unidentifiable call op"
msgstr ""

#: config/cris/cris.c:3897
#, c-format
msgid "PIC register isn't set up"
msgstr "PIC-register er ikke sat op"

#: config/fr30/fr30.c:500
#, c-format
msgid "fr30_print_operand_address: unhandled address"
msgstr "fr30_print_operand_address: ikke-håndteret adresse"

#: config/fr30/fr30.c:524
#, c-format
msgid "fr30_print_operand: unrecognized %%p code"
msgstr "fr30_print_operand: ukendt '%%p'-kode"

#: config/fr30/fr30.c:544
#, c-format
msgid "fr30_print_operand: unrecognized %%b code"
msgstr "fr30_print_operand: ukendt '%%b'-kode"

#: config/fr30/fr30.c:565
#, c-format
msgid "fr30_print_operand: unrecognized %%B code"
msgstr "fr30_print_operand: ukendt '%%B'-kode"

#: config/fr30/fr30.c:573
#, c-format
msgid "fr30_print_operand: invalid operand to %%A code"
msgstr "fr30_print_operand: ugyldig operand til '%%A'-kode"

#: config/fr30/fr30.c:590
#, c-format
msgid "fr30_print_operand: invalid %%x code"
msgstr "fr30_print_operand: ugyldig '%%x'-kode"

#: config/fr30/fr30.c:597
#, c-format
msgid "fr30_print_operand: invalid %%F code"
msgstr "fr30_print_operand: ugyldig '%%F'-kode"

#: config/fr30/fr30.c:614
#, c-format
msgid "fr30_print_operand: unknown code"
msgstr "fr30_print_operand: ukendt kode"

#: config/fr30/fr30.c:642 config/fr30/fr30.c:651 config/fr30/fr30.c:662
#: config/fr30/fr30.c:675
#, c-format
msgid "fr30_print_operand: unhandled MEM"
msgstr "fr30_print_operand: ikke-håndteret MEM"

#: config/frv/frv.c:2510
msgid "bad insn to frv_print_operand_address:"
msgstr "ugyldig instruktion til frv_print_operand_address:"

#: config/frv/frv.c:2521
msgid "bad register to frv_print_operand_memory_reference_reg:"
msgstr "ugyldigt register til frv_print_operand_memory_reference_reg:"

#: config/frv/frv.c:2560 config/frv/frv.c:2570 config/frv/frv.c:2579
#: config/frv/frv.c:2600 config/frv/frv.c:2605
msgid "bad insn to frv_print_operand_memory_reference:"
msgstr "ugyldig instruktion til frv_print_operand_memory_reference:"

#: config/frv/frv.c:2691
#, c-format
msgid "bad condition code"
msgstr "ugyldig betingelseskode"

#: config/frv/frv.c:2765
msgid "bad insn in frv_print_operand, bad const_double"
msgstr "ugyldig instruktion i frv_print_operand, ugyldig const_double"

#: config/frv/frv.c:2826
msgid "bad insn to frv_print_operand, 'e' modifier:"
msgstr "ugyldig instruktion til frv_print_operand, »e«-modifikation:"

#: config/frv/frv.c:2834
msgid "bad insn to frv_print_operand, 'F' modifier:"
msgstr "ugyldig instruktion til frv_print_operand, »F«-modifikation:"

#: config/frv/frv.c:2850
msgid "bad insn to frv_print_operand, 'f' modifier:"
msgstr "ugyldig instruktion til frv_print_operand, »f«-modifikation:"

#: config/frv/frv.c:2864
msgid "bad insn to frv_print_operand, 'g' modifier:"
msgstr "ugyldig instruktionen til frv_print_operand, »g«-modifikation:"

#: config/frv/frv.c:2912
msgid "bad insn to frv_print_operand, 'L' modifier:"
msgstr "ugyldig instruktion til frv_print_operand, »L«-modifikation:"

#: config/frv/frv.c:2925
msgid "bad insn to frv_print_operand, 'M/N' modifier:"
msgstr "ugyldig instruktion til frv_print_operand, »M/N«-modifikation:"

#: config/frv/frv.c:2946
msgid "bad insn to frv_print_operand, 'O' modifier:"
msgstr "ugyldig instruktion til frv_print_operand, »O«-modifikation:"

#: config/frv/frv.c:2964
msgid "bad insn to frv_print_operand, P modifier:"
msgstr "ugyldig instruktion til frv_print_operand, P-modifikation:"

#: config/frv/frv.c:2984
msgid "bad insn in frv_print_operand, z case"
msgstr "ugyldig instruktion i frv_print_operand, tilfældet z"

#: config/frv/frv.c:3015
msgid "bad insn in frv_print_operand, 0 case"
msgstr "ugyldig instruktion i frv_print_operand, tilfældet 0"

#: config/frv/frv.c:3020
msgid "frv_print_operand: unknown code"
msgstr "fr_print_operand: ukendt kode"

#: config/frv/frv.c:4424
msgid "bad output_move_single operand"
msgstr "ugyldig output_move_single-operand"

#: config/frv/frv.c:4551
msgid "bad output_move_double operand"
msgstr "ugyldig output_move_double-operand"

#: config/frv/frv.c:4693
msgid "bad output_condmove_single operand"
msgstr "ugyldig output_condmove_single-operand"

#: config/i386/i386.c:17155
#, c-format
msgid "invalid UNSPEC as operand"
msgstr "ugyldig UNSPEC som operand"

#: config/i386/i386.c:17666
#, c-format
msgid "invalid use of asm flag output"
msgstr "ugyldig brug af asm-flaguddata"

#: config/i386/i386.c:17888
#, c-format
msgid "invalid operand size for operand code 'O'"
msgstr "ugyldig operandstørrelse for operandkoden »O«"

#: config/i386/i386.c:17923
#, c-format
msgid "invalid operand size for operand code 'z'"
msgstr "ugyldig operandstørrelse for operandkoden »z«"

#: config/i386/i386.c:17992
#, c-format
msgid "invalid operand type used with operand code 'Z'"
msgstr "ugyldig operandtype brugt med operandkoden »Z«"

#: config/i386/i386.c:17997
#, c-format
msgid "invalid operand size for operand code 'Z'"
msgstr "ugyldig operandstørrelse for operandkoden »Z«"

#: config/i386/i386.c:18073
#, c-format
msgid "operand is not a condition code, invalid operand code 'Y'"
msgstr "operand er ikke en betingelseskode, ugyldig operandkode »Y«"

#: config/i386/i386.c:18152
#, c-format
msgid "operand is not a condition code, invalid operand code 'D'"
msgstr "operand er ikke en betingelseskode, ugyldig operandkode »D«"

#: config/i386/i386.c:18170
#, c-format
msgid "operand is not a condition code, invalid operand code '%c'"
msgstr "operand er ikke en betingelseskode, ugyldig operandkode »%c«"

#: config/i386/i386.c:18183
#, c-format
msgid "operand is not an offsettable memory reference, invalid operand code 'H'"
msgstr "operand er ikke en offsettable-hukommelsesreference, ugyldig operandkode »H«"

#: config/i386/i386.c:18198
#, c-format
msgid "operand is not an integer, invalid operand code 'K'"
msgstr "operand er ikke et heltal, ugyldig operandkode »K«"

#: config/i386/i386.c:18226
#, c-format
msgid "operand is not a specific integer, invalid operand code 'r'"
msgstr "operand er ikke et specifikt heltal, ugyldig operandkode »r«"

#: config/i386/i386.c:18244
#, c-format
msgid "operand is not an integer, invalid operand code 'R'"
msgstr "operand er ikke et heltal, ugyldig operandkode »R«"

#: config/i386/i386.c:18267
#, fuzzy, c-format
#| msgid "operand is not a specific integer, invalid operand code 'r'"
msgid "operand is not a specific integer, invalid operand code 'R'"
msgstr "operand er ikke et specifikt heltal, ugyldig operandkode »r«"

#: config/i386/i386.c:18363
#, c-format
msgid "invalid operand code '%c'"
msgstr "ugyldig operandkode »%c«"

#: config/i386/i386.c:18425
#, c-format
msgid "invalid constraints for operand"
msgstr "ugyldige begrænsninger for operand"

#: config/i386/i386.c:28926
msgid "unknown insn mode"
msgstr "ukendt instruktionstilstand"

#: config/i386/djgpp.h:146
#, c-format
msgid "-f%s ignored (not supported for DJGPP)\n"
msgstr "-f%s ignoreret (ikke understøttet for DJGPP)\n"

#: config/ia64/ia64.c:5370
#, c-format
msgid "invalid %%G mode"
msgstr "ugyldig %%G-tilstand"

#: config/ia64/ia64.c:5540
#, c-format
msgid "ia64_print_operand: unknown code"
msgstr "ia64_print_operand: ukendt kode"

#: config/ia64/ia64.c:11143
msgid "invalid conversion from %<__fpreg%>"
msgstr "ugyldig konvertering fra %<__fpreg%>"

#: config/ia64/ia64.c:11146
msgid "invalid conversion to %<__fpreg%>"
msgstr "ugyldig konvertering til %<__fpreg%>"

#: config/ia64/ia64.c:11159 config/ia64/ia64.c:11170
msgid "invalid operation on %<__fpreg%>"
msgstr "ugyldig operation på %<__fpreg%>"

#: config/iq2000/iq2000.c:3145 config/tilegx/tilegx.c:5316
#: config/tilepro/tilepro.c:4705
#, c-format
msgid "invalid %%P operand"
msgstr "ugyldig %%P-operand"

#: config/iq2000/iq2000.c:3153 config/rs6000/rs6000.c:23603
#, c-format
msgid "invalid %%p value"
msgstr "ugyldig %%p-værdi"

#: config/iq2000/iq2000.c:3212
#, c-format
msgid "invalid use of %%d, %%x, or %%X"
msgstr "ugyldigt brug af %%d, %%x eller %%X"

#: config/lm32/lm32.c:510
#, c-format
msgid "only 0.0 can be loaded as an immediate"
msgstr ""

#: config/lm32/lm32.c:580
msgid "bad operand"
msgstr "ugyldig operand"

#: config/lm32/lm32.c:592
msgid "can't use non gp relative absolute address"
msgstr "kan ikke bruge ikke-gp relativ absolut adresse"

#: config/lm32/lm32.c:596
msgid "invalid addressing mode"
msgstr "ugyldig adresseringstilstand"

#: config/m32r/m32r.c:2141
msgid "bad insn for 'A'"
msgstr "ugyldig instruktion for »A«"

#: config/m32r/m32r.c:2188
#, c-format
msgid "invalid operand to %%T/%%B code"
msgstr "ugyldig operand til %%T/%%B-koden"

#: config/m32r/m32r.c:2211
#, c-format
msgid "invalid operand to %%N code"
msgstr "ugyldig operand til %%N-koden"

#: config/m32r/m32r.c:2244
msgid "pre-increment address is not a register"
msgstr "præfiks forøgelsesadresse er ikke et register"

#: config/m32r/m32r.c:2251
msgid "pre-decrement address is not a register"
msgstr "præfiks formindskelsesadresse er ikke et register"

#: config/m32r/m32r.c:2258
msgid "post-increment address is not a register"
msgstr "postfiks forøgelsesadresse er ikke et register"

#: config/m32r/m32r.c:2333 config/m32r/m32r.c:2348
#: config/rs6000/rs6000.c:35649
msgid "bad address"
msgstr "ugyldig adresse"

#: config/m32r/m32r.c:2353
msgid "lo_sum not of register"
msgstr "lo_sum ikke af register"

#: config/microblaze/microblaze.c:2201
#, c-format
msgid "unknown punctuation '%c'"
msgstr "ukendt tegnsætning »%c«"

#: config/microblaze/microblaze.c:2210
#, fuzzy, c-format
#| msgid "pointer"
msgid "null pointer"
msgstr "henvisning"

#: config/microblaze/microblaze.c:2245
#, c-format
msgid "PRINT_OPERAND, invalid insn for %%C"
msgstr "PRINT_OPERAND, ugyldig instruktion for %%C"

#: config/microblaze/microblaze.c:2274
#, c-format
msgid "PRINT_OPERAND, invalid insn for %%N"
msgstr "PRINT_OPERAND, ugyldig instruktion for %%N"

#: config/microblaze/microblaze.c:2294 config/microblaze/microblaze.c:2469
msgid "insn contains an invalid address !"
msgstr "instruktion indeholder en ugyldig adresse!"

#: config/microblaze/microblaze.c:2309 config/microblaze/microblaze.c:2528
#: config/xtensa/xtensa.c:2461
msgid "invalid address"
msgstr "ugyldig adresse"

#: config/microblaze/microblaze.c:2412
#, c-format
msgid "letter %c was found & insn was not CONST_INT"
msgstr "bogstavet %c blev fundet og instruktionen var ikke CONST_INT"

#: config/mips/mips.c:8877 config/mips/mips.c:8904 config/mips/mips.c:9087
#, c-format
msgid "'%%%c' is not a valid operand prefix"
msgstr "»%%%c« er ikke et gyldigt operandpræfiks"

#: config/mips/mips.c:8976 config/mips/mips.c:8983 config/mips/mips.c:8990
#: config/mips/mips.c:8997 config/mips/mips.c:9010 config/mips/mips.c:9017
#: config/mips/mips.c:9027 config/mips/mips.c:9030 config/mips/mips.c:9042
#: config/mips/mips.c:9045 config/mips/mips.c:9105 config/mips/mips.c:9112
#: config/mips/mips.c:9133 config/mips/mips.c:9148 config/mips/mips.c:9167
#: config/mips/mips.c:9176 config/riscv/riscv.c:2805 config/riscv/riscv.c:2811
#: config/riscv/riscv.c:2820
#, c-format
msgid "invalid use of '%%%c'"
msgstr "ugyldig brug af »%%%c«"

#: config/mmix/mmix.c:1551 config/mmix/mmix.c:1681
msgid "MMIX Internal: Expected a CONST_INT, not this"
msgstr "MMIX-intern: Forventede en CONST_INT, ikke dette"

#: config/mmix/mmix.c:1630
msgid "MMIX Internal: Bad value for 'm', not a CONST_INT"
msgstr "MMIX-intern: Ugyldigt værdi for »m«, ikke en CONST_INT"

#: config/mmix/mmix.c:1649
msgid "MMIX Internal: Expected a register, not this"
msgstr "MMIX-intern: Forventede et register, ikke dette"

#: config/mmix/mmix.c:1659
msgid "MMIX Internal: Expected a constant, not this"
msgstr "MMIX-intern: Forventede en konstant, ikke dette"

#. We need the original here.
#: config/mmix/mmix.c:1743
msgid "MMIX Internal: Cannot decode this operand"
msgstr "MMIX-intern: Kan ikke dekode denne operand"

#: config/mmix/mmix.c:1799
msgid "MMIX Internal: This is not a recognized address"
msgstr "MMIX-intern: Dette er ikke en genkendt adresse"

#: config/mmix/mmix.c:2675
msgid "MMIX Internal: Trying to output invalidly reversed condition:"
msgstr "MMIX-intern: Forsøger at udskrive ugyldigt omvendt betingelse:"

#: config/mmix/mmix.c:2682
msgid "MMIX Internal: What's the CC of this?"
msgstr "MMIX-intern: Hvad er CC af dette?"

#: config/mmix/mmix.c:2686
msgid "MMIX Internal: What is the CC of this?"
msgstr "MMIX-intern: Hvad er CC af dette?"

#: config/mmix/mmix.c:2728
msgid "MMIX Internal: This is not a constant:"
msgstr "MMIX-intern: Dette er ikke en konstant:"

#: config/msp430/msp430.c:3630
#, c-format
msgid "invalid operand prefix"
msgstr "ugyldig operandpræfiks"

#: config/msp430/msp430.c:3664
#, c-format
msgid "invalid zero extract"
msgstr "ugyldig zero-udtræk"

#: config/rl78/rl78.c:1887 config/rl78/rl78.c:1973
#, c-format
msgid "q/Q modifiers invalid for symbol references"
msgstr ""

#: config/rs6000/host-darwin.c:94
#, c-format
msgid "Out of stack space.\n"
msgstr ""

#: config/rs6000/host-darwin.c:115
#, c-format
msgid "Try running '%s' in the shell to raise its limit.\n"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.c:4225
msgid "-maltivec=le not allowed for big-endian targets"
msgstr "-maltivec=le er ikke tilladt for storendede mål"

#: config/rs6000/rs6000.c:4237
msgid "-mvsx requires hardware floating point"
msgstr "-mvsx kræver udstyrskommatal"

#: config/rs6000/rs6000.c:4245
msgid "-mvsx and -mpaired are incompatible"
msgstr "-mvsx og -mpaired er indbyrdes uforenelige"

#: config/rs6000/rs6000.c:4247
msgid "-mvsx needs indexed addressing"
msgstr "-mvsx kræver indekseret adressering"

#: config/rs6000/rs6000.c:4252
msgid "-mvsx and -mno-altivec are incompatible"
msgstr "-mvsx og -mno-altivec er indbyrdes uforenelige"

#: config/rs6000/rs6000.c:4254
msgid "-mno-altivec disables vsx"
msgstr "-mno-altivec deaktiverer vsx"

#: config/rs6000/rs6000.c:4462
msgid "-mquad-memory requires 64-bit mode"
msgstr "-mquad-memory kræver 64-bit tilstand"

#: config/rs6000/rs6000.c:4465
msgid "-mquad-memory-atomic requires 64-bit mode"
msgstr "-mquad-memory-atomic kræver 64-bit tilstand"

#: config/rs6000/rs6000.c:4477
msgid "-mquad-memory is not available in little endian mode"
msgstr "-mquad-memory er ikke tilgængelig i lilleendet tilstand"

#: config/rs6000/rs6000.c:4549
#, fuzzy
#| msgid "-mquad-memory requires 64-bit mode"
msgid "-mtoc-fusion requires 64-bit"
msgstr "-mquad-memory kræver 64-bit tilstand"

#: config/rs6000/rs6000.c:4556
msgid "-mtoc-fusion requires medium/large code model"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.c:11276
#, fuzzy
#| msgid "bad operand"
msgid "bad move"
msgstr "ugyldig operand"

#: config/rs6000/rs6000.c:23246
msgid "Bad 128-bit move"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.c:23437
#, c-format
msgid "invalid %%e value"
msgstr "ugyldig %%e-værdi"

#: config/rs6000/rs6000.c:23458
#, c-format
msgid "invalid %%f value"
msgstr "ugyldig %%f-værdi"

#: config/rs6000/rs6000.c:23467
#, c-format
msgid "invalid %%F value"
msgstr "ugyldig %%F-værdi"

#: config/rs6000/rs6000.c:23476
#, c-format
msgid "invalid %%G value"
msgstr "ugyldig %%G-værdi"

#: config/rs6000/rs6000.c:23511
#, c-format
msgid "invalid %%j code"
msgstr "ugyldig %%j-kode"

#: config/rs6000/rs6000.c:23521
#, c-format
msgid "invalid %%J code"
msgstr "ugyldig %%J-kode"

#: config/rs6000/rs6000.c:23531
#, c-format
msgid "invalid %%k value"
msgstr "ugyldig %%k-værdi"

#: config/rs6000/rs6000.c:23546 config/xtensa/xtensa.c:2350
#, c-format
msgid "invalid %%K value"
msgstr "ugyldig %%K-værdi"

#: config/rs6000/rs6000.c:23593
#, c-format
msgid "invalid %%O value"
msgstr "ugyldig %%O-værdi"

#: config/rs6000/rs6000.c:23640
#, c-format
msgid "invalid %%q value"
msgstr "ugyldig %%q-værdi"

#: config/rs6000/rs6000.c:23693
#, c-format
msgid "invalid %%T value"
msgstr "ugyldig %%T-værdi"

#: config/rs6000/rs6000.c:23705
#, c-format
msgid "invalid %%u value"
msgstr "ugyldig %%u-værdi"

#: config/rs6000/rs6000.c:23719 config/xtensa/xtensa.c:2320
#, c-format
msgid "invalid %%v value"
msgstr "ugyldig %%v-værdi"

#: config/rs6000/rs6000.c:23786 config/xtensa/xtensa.c:2371
#, c-format
msgid "invalid %%x value"
msgstr "ugyldig %%x-værdi"

#: config/rs6000/rs6000.c:23934
#, c-format
msgid "invalid %%y value, try using the 'Z' constraint"
msgstr "ugyldig %%y-værdi, prøv at brug »Z«-begrænsningen"

#: config/rs6000/rs6000.c:24650
msgid "__float128 and __ibm128 cannot be used in the same expression"
msgstr "__float128 og __ibm128 kan ikke bruges i det samme udtryk"

#: config/rs6000/rs6000.c:24656
msgid "__ibm128 and long double cannot be used in the same expression"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.c:24662
msgid "__float128 and long double cannot be used in the same expression"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.c:38952
#, fuzzy
#| msgid "too few arguments to function"
msgid "AltiVec argument passed to unprototyped function"
msgstr "for få parametre til funktionen"

#: config/rs6000/rs6000.c:40758
#, fuzzy
#| msgid "Do not generate code for a Sun FPA"
msgid "Could not generate addis value for fusion"
msgstr "Generér ikke kode til en Sun FPA"

#: config/rs6000/rs6000.c:40830
#, fuzzy
#| msgid "unable to generate reloads for:"
msgid "Unable to generate load/store offset for fusion"
msgstr "kunne ikke generere genindlæsninger for:"

#: config/rs6000/rs6000.c:40934
msgid "Bad GPR fusion"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.c:41152
msgid "emit_fusion_p9_load, bad reg #1"
msgstr "emit_fusion_p9_load, ugyldig reg #1"

#: config/rs6000/rs6000.c:41198
msgid "emit_fusion_p9_load, bad reg #2"
msgstr "emit_fusion_p9_load, ugyldig reg #2"

#: config/rs6000/rs6000.c:41201
msgid "emit_fusion_p9_load not MEM"
msgstr "emit_fusion_p9_load ikke MEM"

#: config/rs6000/rs6000.c:41239
msgid "emit_fusion_p9_store, bad reg #1"
msgstr "emit_fusion_p9_store, ugyldig reg #1"

#: config/rs6000/rs6000.c:41285
msgid "emit_fusion_p9_store, bad reg #2"
msgstr "emit_fusion_p9_store, ugyldig reg #2"

#: config/rs6000/rs6000.c:41288
msgid "emit_fusion_p9_store not MEM"
msgstr "emit_fusion_p9_store ikke MEM"

#: config/s390/s390.c:7489
#, c-format
msgid "symbolic memory references are only supported on z10 or later"
msgstr "symbolske hukommelsesreferencer er kun understøttet på z10 eller senere"

#: config/s390/s390.c:7500
#, c-format
msgid "cannot decompose address"
msgstr "Kan ikke nedbryde adresse"

#: config/s390/s390.c:7569
#, c-format
msgid "invalid comparison operator for 'E' output modifier"
msgstr "ugyldig sammenligningsoperator til »E«-ændring"

#: config/s390/s390.c:7592
#, c-format
msgid "invalid reference for 'J' output modifier"
msgstr "ugyldig reference til »J«-uddataændring"

#: config/s390/s390.c:7610
#, c-format
msgid "invalid address for 'O' output modifier"
msgstr "ugyldig adresse til »O«-uddataændring"

#: config/s390/s390.c:7632
#, c-format
msgid "invalid address for 'R' output modifier"
msgstr "ugyldig adresse til »R«-uddataændring"

#: config/s390/s390.c:7650
#, c-format
msgid "memory reference expected for 'S' output modifier"
msgstr "hukommelsesreference forventet til »S«-uddataændring"

#: config/s390/s390.c:7660
#, c-format
msgid "invalid address for 'S' output modifier"
msgstr "ugyldig adresse for »S«-uddatamodifikation"

#: config/s390/s390.c:7681
#, c-format
msgid "register or memory expression expected for 'N' output modifier"
msgstr "register eller hukommelsesudtryk forventet til »N«-uddataændring"

#: config/s390/s390.c:7692
#, c-format
msgid "register or memory expression expected for 'M' output modifier"
msgstr "register eller hukommelsesudtryk forventet til »M«-uddataændring"

#: config/s390/s390.c:7778 config/s390/s390.c:7799
#, c-format
msgid "invalid constant for output modifier '%c'"
msgstr "ugyldig konstant til uddataændringen »%c«"

#: config/s390/s390.c:7796
#, c-format
msgid "invalid constant - try using an output modifier"
msgstr "ugyldig konstant - prøv at bruge en uddataændring"

#: config/s390/s390.c:7833
#, c-format
msgid "invalid constant vector for output modifier '%c'"
msgstr "ugyldig konstantvektor for uddataændringen »%c«"

#: config/s390/s390.c:7840
#, c-format
msgid "invalid expression - try using an output modifier"
msgstr "ugyldigt udtryk - prøv at brug en uddataændring"

#: config/s390/s390.c:7843
#, c-format
msgid "invalid expression for output modifier '%c'"
msgstr "ugyldig udtryk til uddataændringen »%c«"

#: config/s390/s390.c:11710
#, fuzzy
#| msgid "too few arguments to function"
msgid "vector argument passed to unprototyped function"
msgstr "for få parametre til funktionen"

#: config/s390/s390.c:15529
#, fuzzy
#| msgid "pointer targets in %s differ in signedness"
msgid "types differ in signedness"
msgstr "fortegnene i henvisningsmål i %s er forskellige"

#: config/s390/s390.c:15539
msgid "binary operator does not support two vector bool operands"
msgstr ""

#: config/s390/s390.c:15542
msgid "binary operator does not support vector bool operand"
msgstr "binær operator understøtter ikke vektor bool-operand"

#: config/s390/s390.c:15550
msgid "binary operator does not support mixing vector bool with floating point vector operands"
msgstr ""

#: config/sh/sh.c:1185
#, c-format
msgid "invalid operand to %%R"
msgstr "ugyldig operand til %%R"

#: config/sh/sh.c:1212
#, c-format
msgid "invalid operand to %%S"
msgstr "ugyldig operand til %%S"

#: config/sh/sh.c:8632
msgid "created and used with different architectures / ABIs"
msgstr "oprettet og brugt med en andre arkitekturer / ABI'er"

#: config/sh/sh.c:8634
msgid "created and used with different ABIs"
msgstr "oprettet og brugt med andre ABI'er"

#: config/sh/sh.c:8636
#, fuzzy
#| msgid "created and used with differing settings of `-m%s'"
msgid "created and used with different endianness"
msgstr "oprettet og brugt med en anden indstilling af '-m%s'"

#: config/sparc/sparc.c:9004 config/sparc/sparc.c:9010
#, c-format
msgid "invalid %%Y operand"
msgstr "ugyldig %%Y-operand"

#: config/sparc/sparc.c:9097
#, c-format
msgid "invalid %%A operand"
msgstr "ugyldig %%A-operand"

#: config/sparc/sparc.c:9117
#, c-format
msgid "invalid %%B operand"
msgstr "ugyldig %%B-operand"

#: config/sparc/sparc.c:9197 config/tilegx/tilegx.c:5103
#: config/tilepro/tilepro.c:4512
#, c-format
msgid "invalid %%C operand"
msgstr "ugyldig %%C-operand"

#: config/sparc/sparc.c:9229 config/tilegx/tilegx.c:5136
#, c-format
msgid "invalid %%D operand"
msgstr "ugyldig %%D-operand"

#: config/sparc/sparc.c:9248
#, c-format
msgid "invalid %%f operand"
msgstr "ugyldig %%f-operand"

#: config/sparc/sparc.c:9260
#, c-format
msgid "invalid %%s operand"
msgstr "ugyldig %%s-operand"

#: config/sparc/sparc.c:9305
#, c-format
msgid "floating-point constant not a valid immediate operand"
msgstr "kommatalskonstant er ikke en gyldig umiddelbar operand"

#: config/stormy16/stormy16.c:1734 config/stormy16/stormy16.c:1805
#, c-format
msgid "'B' operand is not constant"
msgstr "»B«-operanden er ikke konstant"

#: config/stormy16/stormy16.c:1761
#, c-format
msgid "'B' operand has multiple bits set"
msgstr "»B«-operanden har flere bit sat"

#: config/stormy16/stormy16.c:1787
#, fuzzy, c-format
#| msgid "`o' operand is not constant"
msgid "'o' operand is not constant"
msgstr "'o'-operanden er ikke konstant"

#: config/stormy16/stormy16.c:1819
#, c-format
msgid "xstormy16_print_operand: unknown code"
msgstr "xstormy16_print_operand: ukendt kode"

#: config/tilegx/tilegx.c:5088 config/tilepro/tilepro.c:4497
#, c-format
msgid "invalid %%c operand"
msgstr "ugyldig %%c-operand"

#: config/tilegx/tilegx.c:5119
#, c-format
msgid "invalid %%d operand"
msgstr "ugyldig %%d-operand"

#: config/tilegx/tilegx.c:5216
#, fuzzy, c-format
#| msgid "invalid %%j code"
msgid "invalid %%H specifier"
msgstr "ugyldig %%j-kode"

#: config/tilegx/tilegx.c:5258 config/tilepro/tilepro.c:4526
#, fuzzy, c-format
#| msgid "invalid %%P operand"
msgid "invalid %%h operand"
msgstr "ugyldig %%P-operand"

#: config/tilegx/tilegx.c:5270 config/tilepro/tilepro.c:4590
#, fuzzy, c-format
#| msgid "invalid %%P operand"
msgid "invalid %%I operand"
msgstr "ugyldig %%P-operand"

#: config/tilegx/tilegx.c:5282 config/tilepro/tilepro.c:4602
#, fuzzy, c-format
#| msgid "invalid %%P operand"
msgid "invalid %%i operand"
msgstr "ugyldig %%P-operand"

#: config/tilegx/tilegx.c:5303 config/tilepro/tilepro.c:4623
#, fuzzy, c-format
#| msgid "invalid %%P operand"
msgid "invalid %%j operand"
msgstr "ugyldig %%P-operand"

#: config/tilegx/tilegx.c:5334
#, fuzzy, c-format
#| msgid "invalid %%c operand"
msgid "invalid %%%c operand"
msgstr "ugyldig %%c-operand"

#: config/tilegx/tilegx.c:5349 config/tilepro/tilepro.c:4737
#, fuzzy, c-format
#| msgid "invalid %%P operand"
msgid "invalid %%N operand"
msgstr "ugyldig %%P-operand"

#: config/tilegx/tilegx.c:5393
#, fuzzy, c-format
#| msgid "invalid operand for 'b' modifier"
msgid "invalid operand for 'r' specifier"
msgstr "ugyldig operand til 'b'-ændring"

#: config/tilegx/tilegx.c:5417 config/tilepro/tilepro.c:4818
#, c-format
msgid "unable to print out operand yet; code == %d (%c)"
msgstr ""

#: config/tilepro/tilepro.c:4562
#, fuzzy, c-format
#| msgid "invalid %%P operand"
msgid "invalid %%H operand"
msgstr "ugyldig %%P-operand"

#: config/tilepro/tilepro.c:4662
#, fuzzy, c-format
#| msgid "invalid %%P operand"
msgid "invalid %%L operand"
msgstr "ugyldig %%P-operand"

#: config/tilepro/tilepro.c:4722
#, fuzzy, c-format
#| msgid "invalid %%P operand"
msgid "invalid %%M operand"
msgstr "ugyldig %%P-operand"

#: config/tilepro/tilepro.c:4765
#, fuzzy, c-format
#| msgid "invalid %%P operand"
msgid "invalid %%t operand"
msgstr "ugyldig %%P-operand"

#: config/tilepro/tilepro.c:4772
#, fuzzy, c-format
#| msgid "invalid %%P operand"
msgid "invalid %%t operand '"
msgstr "ugyldig %%P-operand"

#: config/tilepro/tilepro.c:4793
#, fuzzy, c-format
#| msgid "invalid %%P operand"
msgid "invalid %%r operand"
msgstr "ugyldig %%P-operand"

#: config/v850/v850.c:294
msgid "const_double_split got a bad insn:"
msgstr "const_double_split modtog en ugyldig instruktion:"

#: config/v850/v850.c:900
msgid "output_move_single:"
msgstr "output_move_single:"

#: config/vax/vax.c:457
#, c-format
msgid "symbol used with both base and indexed registers"
msgstr ""

#: config/vax/vax.c:466
#, fuzzy, c-format
#| msgid "code model %s not supported in PIC mode"
msgid "symbol with offset used in PIC mode"
msgstr "kodemodellen %s er ikke understøttet i PIC-tilstand"

#: config/vax/vax.c:554
#, fuzzy, c-format
#| msgid "long long constant not a valid immediate operand"
msgid "symbol used as immediate operand"
msgstr "long long-konstant er ikke en gyldig umiddelbar operand"

#: config/vax/vax.c:1583
#, fuzzy
#| msgid "invalid operand modifier letter"
msgid "illegal operand detected"
msgstr "ugyldigt operandændringsbogstav"

#: config/visium/visium.c:3293
#, fuzzy
#| msgid "bad operand"
msgid "illegal operand "
msgstr "ugyldig operand"

#: config/visium/visium.c:3344
msgid "illegal operand address (1)"
msgstr ""

#: config/visium/visium.c:3351
msgid "illegal operand address (2)"
msgstr ""

#: config/visium/visium.c:3366
msgid "illegal operand address (3)"
msgstr ""

#: config/visium/visium.c:3374
msgid "illegal operand address (4)"
msgstr ""

#: config/xtensa/xtensa.c:774 config/xtensa/xtensa.c:806
#: config/xtensa/xtensa.c:815
msgid "bad test"
msgstr "ugyldig test"

#: config/xtensa/xtensa.c:2308
#, c-format
msgid "invalid %%D value"
msgstr "ugyldig %%D-værdi"

#: config/xtensa/xtensa.c:2345
msgid "invalid mask"
msgstr "ugyldig maske"

#: config/xtensa/xtensa.c:2378
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid %%d value"
msgstr "ugyldig %%V-værdi"

#: config/xtensa/xtensa.c:2397 config/xtensa/xtensa.c:2407
#, fuzzy, c-format
msgid "invalid %%t/%%b value"
msgstr "ugyldig %%b-værdi"

#: config/xtensa/xtensa.c:2486
msgid "no register in address"
msgstr "ingen registre i adresse"

#: config/xtensa/xtensa.c:2494
msgid "address offset not a constant"
msgstr "adresseafsæt er ikke en konstant"

#: c/c-objc-common.c:160
msgid "aka"
msgstr ""

#: c/c-objc-common.c:187
#, fuzzy
#| msgid "((anonymous))"
msgid "({anonymous})"
msgstr "((anonym))"

#: c/c-parser.c:2170 c/c-parser.c:2184 c/c-parser.c:4806 c/c-parser.c:5260
#: c/c-parser.c:5407 c/c-parser.c:5832 c/c-parser.c:6001 c/c-parser.c:6032
#: c/c-parser.c:6216 c/c-parser.c:8970 c/c-parser.c:9005 c/c-parser.c:9036
#: c/c-parser.c:9083 c/c-parser.c:9264 c/c-parser.c:10045 c/c-parser.c:10115
#: c/c-parser.c:10158 c/c-parser.c:14751 c/c-parser.c:14775 c/c-parser.c:14793
#: c/c-parser.c:15012 c/c-parser.c:15055 c/gimple-parser.c:149
#: c/gimple-parser.c:189 c/gimple-parser.c:198 c/gimple-parser.c:227
#: c/gimple-parser.c:1320 c/gimple-parser.c:1344 c/gimple-parser.c:1424
#: c/gimple-parser.c:1451 c/c-parser.c:2985 c/c-parser.c:9257
#: c/gimple-parser.c:1228 c/gimple-parser.c:1267 cp/parser.c:27259
#: cp/parser.c:27832
#, fuzzy, gcc-internal-format
#| msgid "';' expected"
msgid "expected %<;%>"
msgstr "';' forventet"

#. Look for the two `(' tokens.
#: c/c-parser.c:2211 c/c-parser.c:2923 c/c-parser.c:3220 c/c-parser.c:3287
#: c/c-parser.c:3949 c/c-parser.c:4139 c/c-parser.c:4144 c/c-parser.c:5450
#: c/c-parser.c:5704 c/c-parser.c:5917 c/c-parser.c:6152 c/c-parser.c:6275
#: c/c-parser.c:7337 c/c-parser.c:7761 c/c-parser.c:7802 c/c-parser.c:7937
#: c/c-parser.c:8131 c/c-parser.c:8148 c/c-parser.c:8174 c/c-parser.c:9555
#: c/c-parser.c:9627 c/c-parser.c:10677 c/c-parser.c:10872 c/c-parser.c:11012
#: c/c-parser.c:11067 c/c-parser.c:11164 c/c-parser.c:11344 c/c-parser.c:11389
#: c/c-parser.c:11434 c/c-parser.c:11479 c/c-parser.c:11524 c/c-parser.c:11570
#: c/c-parser.c:11607 c/c-parser.c:11675 c/c-parser.c:11927 c/c-parser.c:12068
#: c/c-parser.c:12194 c/c-parser.c:12359 c/c-parser.c:12463 c/c-parser.c:12507
#: c/c-parser.c:12555 c/c-parser.c:12601 c/c-parser.c:12669 c/c-parser.c:12707
#: c/c-parser.c:12836 c/c-parser.c:12918 c/c-parser.c:13026 c/c-parser.c:13063
#: c/c-parser.c:13113 c/c-parser.c:13171 c/c-parser.c:14959 c/c-parser.c:16918
#: c/c-parser.c:17131 c/c-parser.c:17573 c/c-parser.c:17631 c/c-parser.c:18057
#: c/gimple-parser.c:364 c/gimple-parser.c:783 c/gimple-parser.c:835
#: c/gimple-parser.c:861 c/gimple-parser.c:1148 c/gimple-parser.c:1289
#: c/gimple-parser.c:1378 c/c-parser.c:11143 cp/parser.c:24969
#: cp/parser.c:27835
#, fuzzy, gcc-internal-format
#| msgid "';' expected"
msgid "expected %<(%>"
msgstr "';' forventet"

#: c/c-parser.c:2217 c/c-parser.c:7364 c/c-parser.c:7769 c/c-parser.c:7810
#: c/c-parser.c:7948 c/c-parser.c:11932 cp/parser.c:27257 cp/parser.c:27850
#, fuzzy, gcc-internal-format
#| msgid "';' expected"
msgid "expected %<,%>"
msgstr "';' forventet"

#: c/c-parser.c:2238 c/c-parser.c:2602 c/c-parser.c:2938 c/c-parser.c:3261
#: c/c-parser.c:3298 c/c-parser.c:3514 c/c-parser.c:3701 c/c-parser.c:3763
#: c/c-parser.c:3815 c/c-parser.c:3956 c/c-parser.c:4239 c/c-parser.c:4255
#: c/c-parser.c:4264 c/c-parser.c:5453 c/c-parser.c:5719 c/c-parser.c:6064
#: c/c-parser.c:6210 c/c-parser.c:6283 c/c-parser.c:6865 c/c-parser.c:7095
#: c/c-parser.c:7178 c/c-parser.c:7278 c/c-parser.c:7479 c/c-parser.c:7681
#: c/c-parser.c:7700 c/c-parser.c:7724 c/c-parser.c:7779 c/c-parser.c:7888
#: c/c-parser.c:7963 c/c-parser.c:8140 c/c-parser.c:8165 c/c-parser.c:8189
#: c/c-parser.c:8416 c/c-parser.c:8813 c/c-parser.c:9349 c/c-parser.c:9370
#: c/c-parser.c:9578 c/c-parser.c:9633 c/c-parser.c:10017 c/c-parser.c:10714
#: c/c-parser.c:10875 c/c-parser.c:11015 c/c-parser.c:11101 c/c-parser.c:11245
#: c/c-parser.c:11352 c/c-parser.c:11397 c/c-parser.c:11442 c/c-parser.c:11487
#: c/c-parser.c:11532 c/c-parser.c:11578 c/c-parser.c:11635 c/c-parser.c:11642
#: c/c-parser.c:11683 c/c-parser.c:11839 c/c-parser.c:11897 c/c-parser.c:11952
#: c/c-parser.c:12014 c/c-parser.c:12166 c/c-parser.c:12305 c/c-parser.c:12367
#: c/c-parser.c:12471 c/c-parser.c:12515 c/c-parser.c:12582 c/c-parser.c:12624
#: c/c-parser.c:12656 c/c-parser.c:12686 c/c-parser.c:12724 c/c-parser.c:12866
#: c/c-parser.c:12884 c/c-parser.c:12890 c/c-parser.c:12974 c/c-parser.c:12985
#: c/c-parser.c:13005 c/c-parser.c:13015 c/c-parser.c:13034 c/c-parser.c:13070
#: c/c-parser.c:13084 c/c-parser.c:13132 c/c-parser.c:13140 c/c-parser.c:13175
#: c/c-parser.c:14179 c/c-parser.c:14835 c/c-parser.c:15020 c/c-parser.c:15066
#: c/c-parser.c:17110 c/c-parser.c:17188 c/c-parser.c:17609 c/c-parser.c:17693
#: c/c-parser.c:18066 c/gimple-parser.c:296 c/gimple-parser.c:393
#: c/gimple-parser.c:793 c/gimple-parser.c:815 c/gimple-parser.c:842
#: c/gimple-parser.c:865 c/gimple-parser.c:988 c/gimple-parser.c:1159
#: c/gimple-parser.c:1170 c/gimple-parser.c:1292 c/gimple-parser.c:1381
#: cp/parser.c:25002 cp/parser.c:27880
#, fuzzy, gcc-internal-format
#| msgid "';' expected"
msgid "expected %<)%>"
msgstr "';' forventet"

#: c/c-parser.c:3619 c/c-parser.c:4573 c/c-parser.c:4609 c/c-parser.c:6267
#: c/c-parser.c:7879 c/c-parser.c:8237 c/c-parser.c:8390 c/c-parser.c:10829
#: c/c-parser.c:17969 c/c-parser.c:17971 c/c-parser.c:18310
#: c/gimple-parser.c:965 cp/parser.c:7120 cp/parser.c:27844
#, fuzzy, gcc-internal-format
#| msgid "';' expected"
msgid "expected %<]%>"
msgstr "';' forventet"

#: c/c-parser.c:3796
msgid "expected %<;%>, %<,%> or %<)%>"
msgstr ""

#: c/c-parser.c:4429 c/c-parser.c:14776 c/gimple-parser.c:1493
#: cp/parser.c:27838 cp/parser.c:29765
#, fuzzy, gcc-internal-format
#| msgid "';' expected"
msgid "expected %<}%>"
msgstr "';' forventet"

#: c/c-parser.c:4743 c/c-parser.c:9598 c/c-parser.c:15502 c/c-parser.c:18336
#: c/gimple-parser.c:142 c/gimple-parser.c:1384 c/c-parser.c:2803
#: c/c-parser.c:3006 c/c-parser.c:9152 cp/parser.c:17811 cp/parser.c:27841
#, fuzzy, gcc-internal-format
#| msgid "';' expected"
msgid "expected %<{%>"
msgstr "';' forventet"

#: c/c-parser.c:4983 c/c-parser.c:4992 c/c-parser.c:6519 c/c-parser.c:7413
#: c/c-parser.c:9363 c/c-parser.c:9747 c/c-parser.c:9808 c/c-parser.c:10812
#: c/c-parser.c:11621 c/c-parser.c:11756 c/c-parser.c:12125 c/c-parser.c:12217
#: c/c-parser.c:12870 c/c-parser.c:16975 c/c-parser.c:17034
#: c/gimple-parser.c:1432 c/gimple-parser.c:1459 c/c-parser.c:6174
#: c/c-parser.c:11237 cp/parser.c:27874 cp/parser.c:28976 cp/parser.c:31638
#, fuzzy, gcc-internal-format
#| msgid "';' expected"
msgid "expected %<:%>"
msgstr "';' forventet"

#: c/c-parser.c:5281 cp/semantics.c:613
msgid "Cilk array notation cannot be used as a computed goto expression"
msgstr ""

#: c/c-parser.c:5340
msgid "Cilk array notation cannot be used for a throw expression"
msgstr ""

#: c/c-parser.c:5715 cp/semantics.c:1147
msgid "Cilk array notation cannot be used as a condition for switch statement"
msgstr ""

#: c/c-parser.c:5766 cp/semantics.c:802
msgid "Cilk array notation cannot be used as a condition for while statement"
msgstr ""

#: c/c-parser.c:5818 cp/parser.c:27768
#, gcc-internal-format
msgid "expected %<while%>"
msgstr ""

#: c/c-parser.c:5825 cp/semantics.c:861
msgid "Cilk array notation cannot be used as a condition for a do-while statement"
msgstr ""

#: c/c-parser.c:6028 cp/semantics.c:980
msgid "Cilk array notation cannot be used in a condition for a for-loop"
msgstr ""

#: c/c-parser.c:7630
#, fuzzy
#| msgid "';' expected"
msgid "expected %<.%>"
msgstr "';' forventet"

#: c/c-parser.c:8823 c/c-parser.c:8855 c/c-parser.c:9095 cp/parser.c:29550
#: cp/parser.c:29624
#, fuzzy, gcc-internal-format
#| msgid "unexpected operand"
msgid "expected %<@end%>"
msgstr "uventet operand"

#: c/c-parser.c:9512 c/gimple-parser.c:778 cp/parser.c:27859
#, fuzzy, gcc-internal-format
#| msgid "';' expected"
msgid "expected %<>%>"
msgstr "';' forventet"

#: c/c-parser.c:12309 c/c-parser.c:13088 cp/parser.c:27883
#, gcc-internal-format
msgid "expected %<,%> or %<)%>"
msgstr ""

#. All following cases are statements with LHS.
#: c/c-parser.c:14488 c/c-parser.c:14532 c/c-parser.c:14760 c/c-parser.c:15001
#: c/c-parser.c:17172 c/c-parser.c:17795 c/gimple-parser.c:287
#: c/c-parser.c:4632 cp/parser.c:27862
#, fuzzy, gcc-internal-format
#| msgid "';' expected"
msgid "expected %<=%>"
msgstr "';' forventet"

#: c/c-parser.c:15545 c/c-parser.c:15535 cp/parser.c:35045
#, gcc-internal-format
msgid "expected %<#pragma omp section%> or %<}%>"
msgstr ""

#: c/c-parser.c:17957 c/c-parser.c:10764 cp/parser.c:27847 cp/parser.c:30907
#, fuzzy, gcc-internal-format
#| msgid "';' expected"
msgid "expected %<[%>"
msgstr "';' forventet"

#: c/c-typeck.c:7593
#, fuzzy
#| msgid "((anonymous))"
msgid "(anonymous)"
msgstr "((anonym))"

#: c/gimple-parser.c:767 cp/parser.c:15462 cp/parser.c:27856
#, fuzzy, gcc-internal-format
#| msgid "';' expected"
msgid "expected %<<%>"
msgstr "';' forventet"

#: c/gimple-parser.c:1428 c/gimple-parser.c:1455 c/gimple-parser.c:1483
#, fuzzy
#| msgid "unexpected operand"
msgid "expected label"
msgstr "uventet operand"

#: cp/call.c:9932
#, fuzzy
msgid "candidate 1:"
msgstr "candidate%s: %+#D"

#: cp/call.c:9933
#, fuzzy
msgid "candidate 2:"
msgstr "candidate%s: %+#D"

#: cp/decl2.c:704
#, fuzzy
msgid "candidates are: %+#D"
msgstr "candidate%s: %+#D"

#: cp/decl2.c:706
#, fuzzy
msgid "candidate is: %+#D"
msgstr "candidate%s: %+#D"

#: cp/error.c:321
#, fuzzy
#| msgid "missing number"
msgid "<missing>"
msgstr "manglende tal"

#: cp/error.c:419
#, fuzzy
#| msgid "brace-enclosed initializer used to initialize `%T'"
msgid "<brace-enclosed initializer list>"
msgstr "startværdi i krøllede paranteser benyttet til at klargøre '%T'"

#: cp/error.c:421
#, fuzzy
#| msgid "%s cannot resolve address of overloaded function"
msgid "<unresolved overloaded function type>"
msgstr "%s kan ikke finde adressen af flertydiggjort funktion"

#: cp/error.c:583
#, fuzzy
#| msgid "parse error"
msgid "<type error>"
msgstr "tolkningsfejl"

#: cp/error.c:684 objc/objc-act.c:6180 cp/cxx-pretty-print.c:161
#, gcc-internal-format
msgid "<unnamed>"
msgstr ""

#: cp/error.c:686
#, fuzzy, c-format
msgid "<unnamed %s>"
msgstr "<anonym %s>"

#. A lambda's "type" is essentially its signature.
#: cp/error.c:691
msgid "<lambda"
msgstr ""

#: cp/error.c:821
msgid "<typeprefixerror>"
msgstr ""

#: cp/error.c:950
#, fuzzy, c-format
#| msgid "(static %s for %s)"
msgid "(static initializers for %s)"
msgstr "(statisk %s for %s)"

#: cp/error.c:952
#, fuzzy, c-format
#| msgid "(static %s for %s)"
msgid "(static destructors for %s)"
msgstr "(statisk %s for %s)"

#: cp/error.c:1097
msgid "vtable for "
msgstr ""

#: cp/error.c:1121
msgid "<return value> "
msgstr ""

#: cp/error.c:1136
#, fuzzy
msgid "{anonymous}"
msgstr "<anonym %s>"

#: cp/error.c:1138
#, fuzzy
#| msgid "((anonymous))"
msgid "(anonymous namespace)"
msgstr "((anonym))"

#: cp/error.c:1245
#, fuzzy
msgid "<template arguments error>"
msgstr "skabelonsparameter er påkrævet for '%T'"

#: cp/error.c:1267
msgid "<enumerator>"
msgstr ""

#: cp/error.c:1318
#, fuzzy
#| msgid "declaration of `%#D'"
msgid "<declaration error>"
msgstr "omerklæring af '%#D'"

#: cp/error.c:1868 cp/error.c:1888
#, fuzzy
#| msgid "template parameter `%#D'"
msgid "<template parameter error>"
msgstr "skabelonsparameter '%#D'"

#: cp/error.c:2018
msgid "<statement>"
msgstr ""

#: cp/error.c:2046 cp/error.c:3100 c-family/c-pretty-print.c:2168
#, gcc-internal-format
msgid "<unknown>"
msgstr ""

#. While waiting for caret diagnostics, avoid printing
#. __cxa_allocate_exception, __cxa_throw, and the like.
#: cp/error.c:2064
#, fuzzy
#| msgid " in thrown expression"
msgid "<throw-expression>"
msgstr " i kastet udtryk"

#: cp/error.c:2166
msgid "<ubsan routine call>"
msgstr ""

#: cp/error.c:2624
msgid "<unparsed>"
msgstr ""

#: cp/error.c:2779
msgid "<lambda>"
msgstr ""

#: cp/error.c:2822
msgid "*this"
msgstr ""

#: cp/error.c:2836
#, fuzzy
#| msgid "parse error"
msgid "<expression error>"
msgstr "tolkningsfejl"

#: cp/error.c:2851
msgid "<unknown operator>"
msgstr ""

#: cp/error.c:3144
msgid "{unknown}"
msgstr ""

#: cp/error.c:3256
msgid "At global scope:"
msgstr ""

#: cp/error.c:3362
#, fuzzy, c-format
#| msgid "In member function `%s':"
msgid "In static member function %qs"
msgstr "I medlemsfunktionen '%s':"

#: cp/error.c:3364
#, fuzzy, c-format
#| msgid "In construct"
msgid "In copy constructor %qs"
msgstr "I konstruktionen"

#: cp/error.c:3366
#, fuzzy, c-format
#| msgid "In construct"
msgid "In constructor %qs"
msgstr "I konstruktionen"

#: cp/error.c:3368
#, fuzzy, c-format
#| msgid "In construct"
msgid "In destructor %qs"
msgstr "I konstruktionen"

#: cp/error.c:3370
#, fuzzy
#| msgid "In function"
msgid "In lambda function"
msgstr "I funktionen"

#: cp/error.c:3390
#, fuzzy, c-format
#| msgid "%s: In instantiation of `%s':\n"
msgid "%s: In substitution of %qS:\n"
msgstr "%s: i instantiering af '%s':\n"

#: cp/error.c:3391
#, fuzzy
#| msgid "%s: In instantiation of `%s':\n"
msgid "%s: In instantiation of %q#D:\n"
msgstr "%s: i instantiering af '%s':\n"

#: cp/error.c:3416
msgid "%r%s:%d:%d:%R  "
msgstr ""

#: cp/error.c:3419
msgid "%r%s:%d:%R  "
msgstr ""

#: cp/error.c:3427
#, c-format
msgid "recursively required by substitution of %qS\n"
msgstr ""

#: cp/error.c:3428
#, c-format
msgid "required by substitution of %qS\n"
msgstr ""

#: cp/error.c:3433
msgid "recursively required from %q#D\n"
msgstr ""

#: cp/error.c:3434
msgid "required from %q#D\n"
msgstr ""

#: cp/error.c:3441
#, fuzzy
#| msgid "called from here"
msgid "recursively required from here\n"
msgstr "kaldt herfra"

#: cp/error.c:3442
#, fuzzy
#| msgid "called from here"
msgid "required from here\n"
msgstr "kaldt herfra"

#: cp/error.c:3494
msgid "%r%s:%d:%d:%R  [ skipping %d instantiation contexts, use -ftemplate-backtrace-limit=0 to disable ]\n"
msgstr ""

#: cp/error.c:3500
msgid "%r%s:%d:%R  [ skipping %d instantiation contexts, use -ftemplate-backtrace-limit=0 to disable ]\n"
msgstr ""

#: cp/error.c:3554
msgid "%r%s:%d:%d:%R  in constexpr expansion of %qs"
msgstr ""

#: cp/error.c:3558
msgid "%r%s:%d:%R  in constexpr expansion of %qs"
msgstr ""

#: cp/pt.c:1950 cp/semantics.c:5263
#, fuzzy
msgid "candidates are:"
msgstr "candidate%s: %+#D"

#: cp/pt.c:21984
#, fuzzy
msgid "candidate is:"
msgid_plural "candidates are:"
msgstr[0] "candidate%s: %+#D"
msgstr[1] "candidate%s: %+#D"

#: cp/rtti.c:546
#, fuzzy
#| msgid " overriding `%#D' (must be pointer or reference to class)"
msgid "target is not pointer or reference to class"
msgstr " overskriver '%#D' (skal være en henvisning eller reference til klasse)"

#: cp/rtti.c:551
#, fuzzy
#| msgid "arithmetic on pointer to an incomplete type"
msgid "target is not pointer or reference to complete type"
msgstr "beregninger udført på en henvisning til en ufuldstændig type"

#: cp/rtti.c:557
#, fuzzy
#| msgid "cannot declare pointers to references"
msgid "target is not pointer or reference"
msgstr "kan ikke erklære henvisninger til referencer"

#: cp/rtti.c:573
#, fuzzy
#| msgid "base operand of `->' is not a pointer"
msgid "source is not a pointer"
msgstr "grundoperanden til '->' er ikke en henvisning"

#: cp/rtti.c:578
#, fuzzy
#| msgid "Assume that pointers not aliased"
msgid "source is not a pointer to class"
msgstr "Antag at henvisninger ikke kan være aliaser"

#: cp/rtti.c:583
#, fuzzy
#| msgid "cannot %s a pointer to incomplete type `%T'"
msgid "source is a pointer to incomplete type"
msgstr "kan ikke %s en henvisning til en ufuldstændig type '%T'"

#: cp/rtti.c:598
#, fuzzy
#| msgid "`%T' is not a class or union type"
msgid "source is not of class type"
msgstr "'%T' er ikke af en klasse- eller union-type"

#: cp/rtti.c:603
#, fuzzy
#| msgid "return type is an incomplete type"
msgid "source is of incomplete class type"
msgstr "returtypen er en ufuldstændig type"

#: cp/rtti.c:612
msgid "conversion casts away constness"
msgstr ""

#: cp/rtti.c:768
msgid "source type is not polymorphic"
msgstr ""

#: cp/typeck.c:5897 c/c-typeck.c:4222
#, gcc-internal-format
msgid "wrong type argument to unary minus"
msgstr "forkert parametertype til unært minus"

#: cp/typeck.c:5898 c/c-typeck.c:4209
#, gcc-internal-format
msgid "wrong type argument to unary plus"
msgstr "forkert parametertype til unært plus"

#: cp/typeck.c:5925 c/c-typeck.c:4264
#, gcc-internal-format
msgid "wrong type argument to bit-complement"
msgstr "forkert parametertype til bitkomplement"

#: cp/typeck.c:5941 c/c-typeck.c:4272
#, gcc-internal-format
msgid "wrong type argument to abs"
msgstr "forkert parametertype til abs"

#: cp/typeck.c:5953 c/c-typeck.c:4284
#, gcc-internal-format
msgid "wrong type argument to conjugation"
msgstr "forkert parametertype til konjugation"

#: cp/typeck.c:5971
#, fuzzy
#| msgid "wrong type argument to unary plus"
msgid "in argument to unary !"
msgstr "forkert parametertype til unært plus"

#: cp/typeck.c:6017
msgid "no pre-increment operator for type"
msgstr ""

#: cp/typeck.c:6019
msgid "no post-increment operator for type"
msgstr ""

#: cp/typeck.c:6021
msgid "no pre-decrement operator for type"
msgstr ""

#: cp/typeck.c:6023
msgid "no post-decrement operator for type"
msgstr ""

#: fortran/arith.c:95
msgid "Arithmetic OK at %L"
msgstr ""

#: fortran/arith.c:98
msgid "Arithmetic overflow at %L"
msgstr ""

#: fortran/arith.c:101
msgid "Arithmetic underflow at %L"
msgstr ""

#: fortran/arith.c:104
msgid "Arithmetic NaN at %L"
msgstr ""

#: fortran/arith.c:107
#, fuzzy
#| msgid "division by zero"
msgid "Division by zero at %L"
msgstr "division med nul"

#: fortran/arith.c:110
msgid "Array operands are incommensurate at %L"
msgstr ""

#: fortran/arith.c:114
msgid "Integer outside symmetric range implied by Standard Fortran at %L"
msgstr ""

#: fortran/arith.c:1374
#, fuzzy
#| msgid "missing binary operator"
msgid "elemental binary operation"
msgstr "manglende binær operator"

#: fortran/check.c:2219 fortran/check.c:3210 fortran/check.c:3264
#, c-format
msgid "arguments '%s' and '%s' for intrinsic %s"
msgstr ""

#: fortran/check.c:3016
#, c-format
msgid "arguments 'a%d' and 'a%d' for intrinsic '%s'"
msgstr ""

#: fortran/check.c:3579 fortran/intrinsic.c:4541
#, c-format
msgid "arguments '%s' and '%s' for intrinsic '%s'"
msgstr ""

#: fortran/error.c:871
msgid "Fortran 2008 obsolescent feature:"
msgstr ""

#: fortran/error.c:880
msgid "GNU Extension:"
msgstr ""

#: fortran/error.c:883
msgid "Legacy Extension:"
msgstr ""

#: fortran/error.c:886
msgid "Obsolescent feature:"
msgstr ""

#: fortran/error.c:889
msgid "Deleted feature:"
msgstr ""

#: fortran/expr.c:3241
#, fuzzy
#| msgid "assignment"
msgid "array assignment"
msgstr "tildeling"

#: fortran/gfortranspec.c:425
#, fuzzy, c-format
#| msgid "warning:"
msgid "Driving:"
msgstr "advarsel: "

#: fortran/interface.c:3145 fortran/intrinsic.c:4236
msgid "actual argument to INTENT = OUT/INOUT"
msgstr ""

#: fortran/io.c:595
#, fuzzy
#| msgid " but %d required"
msgid "Positive width required"
msgstr " men %d påkrævet"

#: fortran/io.c:596
#, fuzzy
#| msgid "negative width in bit-field `%s'"
msgid "Nonnegative width required"
msgstr "negativ bredde i bitfeltet '%s'"

#: fortran/io.c:597
#, fuzzy
#| msgid "unterminated format string"
msgid "Unexpected element %qc in format string at %L"
msgstr "uafsluttet formateringsstreng"

#: fortran/io.c:599
#, fuzzy
#| msgid "unterminated format string"
msgid "Unexpected end of format string"
msgstr "uafsluttet formateringsstreng"

#: fortran/io.c:600
#, fuzzy
#| msgid "zero width in %s format"
msgid "Zero width in format descriptor"
msgstr "bredde på nul i %s-formatering"

#: fortran/io.c:620
#, fuzzy
#| msgid "missing open paren"
msgid "Missing leading left parenthesis"
msgstr "manglende startparantes"

#: fortran/io.c:649
#, fuzzy
msgid "Left parenthesis required after %<*%>"
msgstr "skabelonsparameter er påkrævet for '%T'"

#: fortran/io.c:680
msgid "Expected P edit descriptor"
msgstr ""

#. P requires a prior number.
#: fortran/io.c:688
msgid "P descriptor requires leading scale factor"
msgstr ""

#: fortran/io.c:782 fortran/io.c:796
msgid "Comma required after P descriptor"
msgstr ""

#: fortran/io.c:810
msgid "Positive width required with T descriptor"
msgstr ""

#: fortran/io.c:893
#, fuzzy
#| msgid "type specifier `%s' not allowed after struct or class"
msgid "E specifier not allowed with g0 descriptor"
msgstr "typeangivelsen '%s' er ikke tilladt efter struct eller class"

#: fortran/io.c:963
msgid "Positive exponent width required"
msgstr ""

#: fortran/io.c:1006
#, fuzzy, c-format
#| msgid "Missing formal parameter term"
msgid "Right parenthesis expected at %C"
msgstr "Manglende formel parameterterm"

#: fortran/io.c:1040
#, fuzzy
#| msgid "unrecognized format specifier"
msgid "Period required in format specifier"
msgstr "ukendt formateringsanvisning"

#: fortran/io.c:1758
#, c-format
msgid "%s tag"
msgstr ""

#: fortran/io.c:3251
msgid "internal unit in WRITE"
msgstr ""

#. For INQUIRE, all tags except FILE, ID and UNIT are variable definition
#. contexts. Thus, use an extended RESOLVE_TAG macro for that.
#: fortran/io.c:4551
#, c-format
msgid "%s tag with INQUIRE"
msgstr ""

#: fortran/matchexp.c:28
#, fuzzy, c-format
#| msgid "integer overflow in expression"
msgid "Syntax error in expression at %C"
msgstr "heltalsoverløb i udtryk"

#: fortran/module.c:1212
#, fuzzy
#| msgid "unexpected operand"
msgid "Unexpected EOF"
msgstr "uventet operand"

#: fortran/module.c:1296
#, fuzzy
#| msgid "integer overflow in expression"
msgid "Integer overflow"
msgstr "heltalsoverløb i udtryk"

#: fortran/module.c:1326
msgid "Name too long"
msgstr ""

#: fortran/module.c:1428 fortran/module.c:1531
msgid "Bad name"
msgstr ""

#: fortran/module.c:1555
#, fuzzy
msgid "Expected name"
msgstr "uventet operand"

#: fortran/module.c:1558
#, fuzzy
msgid "Expected left parenthesis"
msgstr "uventet operand"

#: fortran/module.c:1561
msgid "Expected right parenthesis"
msgstr ""

#: fortran/module.c:1564
#, fuzzy
msgid "Expected integer"
msgstr "uventet operand"

#: fortran/module.c:1567 fortran/module.c:2560
#, fuzzy
#| msgid "unexpected operand"
msgid "Expected string"
msgstr "uventet operand"

#: fortran/module.c:1592
msgid "find_enum(): Enum not found"
msgstr ""

#: fortran/module.c:2275
#, fuzzy
#| msgid "packed attribute is unnecessary"
msgid "Expected attribute bit name"
msgstr "packed-egenskab er unødvendig"

#: fortran/module.c:3164
#, fuzzy
#| msgid "section pointer missing"
msgid "Expected integer string"
msgstr "sektionshenvisning mangler"

#: fortran/module.c:3168
msgid "Error converting integer"
msgstr ""

#: fortran/module.c:3190
#, fuzzy
#| msgid "unterminated format string"
msgid "Expected real string"
msgstr "uafsluttet formateringsstreng"

#: fortran/module.c:3414
#, fuzzy
#| msgid "unexpected address expression"
msgid "Expected expression type"
msgstr "uventet adresseudtryk"

#: fortran/module.c:3494
#, fuzzy
#| msgid "bad operand"
msgid "Bad operator"
msgstr "ugyldig operand"

#: fortran/module.c:3609
#, fuzzy
#| msgid "overflow in constant expression"
msgid "Bad type in constant expression"
msgstr "overløb i konstant udtryk"

#: fortran/module.c:6951
#, fuzzy
#| msgid "unexpected PIC symbol"
msgid "Unexpected end of module"
msgstr "uventet PIC-symbol"

#: fortran/parse.c:1748
msgid "arithmetic IF"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:1757
#, fuzzy
#| msgid "Invalid declaration"
msgid "attribute declaration"
msgstr "Ugyldig erklæring"

#: fortran/parse.c:1793
#, fuzzy
#| msgid "empty declaration"
msgid "data declaration"
msgstr "tom erklæring"

#: fortran/parse.c:1811
#, fuzzy
#| msgid "empty declaration"
msgid "derived type declaration"
msgstr "tom erklæring"

#: fortran/parse.c:1926
msgid "block IF"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:1935
msgid "implied END DO"
msgstr ""

#: fortran/parse.c:2029 fortran/resolve.c:10945
msgid "assignment"
msgstr "tildeling"

#: fortran/parse.c:2032 fortran/resolve.c:10996 fortran/resolve.c:10999
#, fuzzy
#| msgid "assignment"
msgid "pointer assignment"
msgstr "tildeling"

#: fortran/parse.c:2050
msgid "simple IF"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:2161 fortran/resolve.c:2355
msgid "elemental procedure"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:2258
#, fuzzy
#| msgid "invalid type argument"
msgid "allocatable argument"
msgstr "ugyldig typeparameter"

#: fortran/resolve.c:2263
#, fuzzy
#| msgid "no arguments"
msgid "asynchronous argument"
msgstr "ingen parametre"

#: fortran/resolve.c:2268
#, fuzzy
#| msgid "no arguments"
msgid "optional argument"
msgstr "ingen parametre"

#: fortran/resolve.c:2273
#, fuzzy
#| msgid "no arguments"
msgid "pointer argument"
msgstr "ingen parametre"

#: fortran/resolve.c:2278
#, fuzzy
#| msgid "no arguments"
msgid "target argument"
msgstr "ingen parametre"

#: fortran/resolve.c:2283
#, fuzzy
#| msgid "invalid type argument"
msgid "value argument"
msgstr "ugyldig typeparameter"

#: fortran/resolve.c:2288
#, fuzzy
#| msgid "no arguments"
msgid "volatile argument"
msgstr "ingen parametre"

#: fortran/resolve.c:2293
#, fuzzy
#| msgid "invalid type argument"
msgid "assumed-shape argument"
msgstr "ugyldig typeparameter"

#: fortran/resolve.c:2298
#, fuzzy
#| msgid "no arguments"
msgid "assumed-rank argument"
msgstr "ingen parametre"

#: fortran/resolve.c:2303
#, fuzzy
#| msgid "no arguments"
msgid "coarray argument"
msgstr "ingen parametre"

#: fortran/resolve.c:2308
#, fuzzy
#| msgid "invalid type argument"
msgid "parametrized derived type argument"
msgstr "ugyldig typeparameter"

#: fortran/resolve.c:2313
#, fuzzy
#| msgid "no arguments"
msgid "polymorphic argument"
msgstr "ingen parametre"

#: fortran/resolve.c:2318
msgid "NO_ARG_CHECK attribute"
msgstr ""

#. As assumed-type is unlimited polymorphic (cf. above).
#. See also TS 29113, Note 6.1.
#: fortran/resolve.c:2325
#, fuzzy
#| msgid "invalid type argument"
msgid "assumed-type argument"
msgstr "ugyldig typeparameter"

#: fortran/resolve.c:2336
msgid "array result"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:2341
#, fuzzy
#| msgid "Do not allocate BK register"
msgid "pointer or allocatable result"
msgstr "Allokér ikke BK-registeret"

#: fortran/resolve.c:2348
msgid "result with non-constant character length"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:2360
msgid "bind(c) procedure"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3652
#, c-format
msgid "Invalid context for NULL() pointer at %%L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3668
#, c-format
msgid "Operand of unary numeric operator %%<%s%%> at %%L is %s"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3684
#, c-format
msgid "Operands of binary numeric operator %%<%s%%> at %%L are %s/%s"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3699
#, c-format
msgid "Operands of string concatenation operator at %%L are %s/%s"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3732
#, c-format
msgid "Operands of logical operator %%<%s%%> at %%L are %s/%s"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3755
#, c-format
msgid "Operand of .not. operator at %%L is %s"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3769
#, fuzzy
#| msgid "`%V' qualifiers cannot be applied to `%T'"
msgid "COMPLEX quantities cannot be compared at %L"
msgstr "modifikationerne '%V' kan ikke anvendes på '%T'"

#: fortran/resolve.c:3821
#, c-format
msgid "Logicals at %%L must be compared with %s instead of %s"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3827
#, c-format
msgid "Operands of comparison operator %%<%s%%> at %%L are %s/%s"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3835
#, fuzzy, c-format
#| msgid "unknown register name: %s"
msgid "Unknown operator %%<%s%%> at %%L"
msgstr "ukendt registernavn: %s"

#: fortran/resolve.c:3838
#, c-format
msgid "Operand of user operator %%<%s%%> at %%L is %s"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3842
#, c-format
msgid "Operands of user operator %%<%s%%> at %%L are %s/%s"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:3930
#, c-format
msgid "Inconsistent ranks for operator at %%L and %%L"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:6635
msgid "Loop variable"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:6639
msgid "iterator variable"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:6643
msgid "Start expression in DO loop"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:6647
#, fuzzy
#| msgid "invalid expression as operand"
msgid "End expression in DO loop"
msgstr "ugyldigt udtryk som operand"

#: fortran/resolve.c:6651
msgid "Step expression in DO loop"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:6936 fortran/resolve.c:6939
msgid "DEALLOCATE object"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:7306 fortran/resolve.c:7309
msgid "ALLOCATE object"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:7501 fortran/resolve.c:9167
msgid "STAT variable"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:7545 fortran/resolve.c:9179
msgid "ERRMSG variable"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:8962
msgid "item in READ"
msgstr ""

#: fortran/resolve.c:9191
msgid "ACQUIRED_LOCK variable"
msgstr ""

#: fortran/trans-array.c:1438
#, c-format
msgid "Different CHARACTER lengths (%ld/%ld) in array constructor"
msgstr ""

#: fortran/trans-array.c:5587
msgid "Integer overflow when calculating the amount of memory to allocate"
msgstr ""

#: fortran/trans-decl.c:5683
#, c-format
msgid "Actual string length does not match the declared one for dummy argument '%s' (%ld/%ld)"
msgstr ""

#: fortran/trans-decl.c:5691
#, c-format
msgid "Actual string length is shorter than the declared one for dummy argument '%s' (%ld/%ld)"
msgstr ""

#: fortran/trans-expr.c:8627
#, c-format
msgid "Target of rank remapping is too small (%ld < %ld)"
msgstr ""

#: fortran/trans-expr.c:9993
msgid "Assignment of scalar to unallocated array"
msgstr ""

#: fortran/trans-intrinsic.c:894
#, c-format
msgid "Unequal character lengths (%ld/%ld) in %s"
msgstr ""

#: fortran/trans-intrinsic.c:7842
#, c-format
msgid "Argument NCOPIES of REPEAT intrinsic is negative (its value is %ld)"
msgstr ""

#: fortran/trans-intrinsic.c:7874
msgid "Argument NCOPIES of REPEAT intrinsic is too large"
msgstr ""

#: fortran/trans-io.c:588
#, fuzzy
#| msgid "Spurious number in FORMAT statement at %0"
msgid "Unit number in I/O statement too small"
msgstr "Mystisk tal i FORMAT-sætning ved %0"

#: fortran/trans-io.c:597
#, fuzzy
#| msgid "Spurious number in FORMAT statement at %0"
msgid "Unit number in I/O statement too large"
msgstr "Mystisk tal i FORMAT-sætning ved %0"

#: fortran/trans-stmt.c:156
msgid "Assigned label is not a target label"
msgstr ""

#: fortran/trans-stmt.c:1123
#, c-format
msgid "Invalid image number %d in SYNC IMAGES"
msgstr ""

#: fortran/trans-stmt.c:1938
msgid "Loop iterates infinitely"
msgstr ""

#: fortran/trans-stmt.c:1958 fortran/trans-stmt.c:2214
#, fuzzy
#| msgid "output pipe has been closed"
msgid "Loop variable has been modified"
msgstr "uddataledningen er blevet lukket"

#: fortran/trans-stmt.c:2067
msgid "DO step value is zero"
msgstr ""

#: fortran/trans.c:47
#, fuzzy
#| msgid "forming reference to void"
msgid "Array reference out of bounds"
msgstr "danner reference til void"

#: fortran/trans.c:48
#, fuzzy
#| msgid "`noreturn' function returns non-void value"
msgid "Incorrect function return value"
msgstr "en funktion uden returtype returnerer en ikke-tom værdi"

#: fortran/trans.c:606
msgid "Memory allocation failed"
msgstr "Hukommelsesallokering mislykkedes"

#: fortran/trans.c:684 fortran/trans.c:1667
msgid "Allocation would exceed memory limit"
msgstr ""

#: fortran/trans.c:893
#, c-format
msgid "Attempting to allocate already allocated variable '%s'"
msgstr ""

#: fortran/trans.c:899
msgid "Attempting to allocate already allocated variable"
msgstr ""

#: fortran/trans.c:1352 fortran/trans.c:1511
#, c-format
msgid "Attempt to DEALLOCATE unallocated '%s'"
msgstr ""

#. The remainder are real diagnostic types.
#: fortran/gfc-diagnostic.def:33
msgid "Fatal Error"
msgstr "Fatal fejl"

#. This is like DK_ICE, but backtrace is not printed. Used in the driver
#. when reporting fatal signal in the compiler.
#: fortran/gfc-diagnostic.def:34 fortran/gfc-diagnostic.def:50
msgid "internal compiler error"
msgstr "intern oversætterfejl"

#: fortran/gfc-diagnostic.def:35
msgid "Error"
msgstr "Fejl"

#: fortran/gfc-diagnostic.def:36
msgid "sorry, unimplemented"
msgstr "desværre, ikke implementeret"

#: fortran/gfc-diagnostic.def:37
msgid "Warning"
msgstr "Advarsel"

#: fortran/gfc-diagnostic.def:38
msgid "anachronism"
msgstr "anakronisme"

#: fortran/gfc-diagnostic.def:39
msgid "note"
msgstr "bemærk"

#: fortran/gfc-diagnostic.def:40
msgid "debug"
msgstr "fejlsøg"

#. These two would be re-classified as DK_WARNING or DK_ERROR, so the
#. prefix does not matter.
#: fortran/gfc-diagnostic.def:43
msgid "pedwarn"
msgstr "pedwarn"

#: fortran/gfc-diagnostic.def:44
msgid "permerror"
msgstr "permerror"

#. This one is just for counting DK_WARNING promoted to DK_ERROR
#. due to -Werror and -Werror=warning.
#: fortran/gfc-diagnostic.def:47
msgid "error"
msgstr "fejl"

#: go/go-backend.c:159
msgid "lseek failed while reading export data"
msgstr ""

#: go/go-backend.c:166
msgid "memory allocation failed while reading export data"
msgstr ""

#: go/go-backend.c:174
msgid "read failed while reading export data"
msgstr ""

#: go/go-backend.c:180
msgid "short read while reading export data"
msgstr ""

#: gcc.c:748 gcc.c:752 gcc.c:807
#, fuzzy
msgid "-gz is not supported in this configuration"
msgstr "%s understøttes ikke af denne konfiguration"

#: gcc.c:758 gcc.c:818
#, fuzzy
msgid "-gz=zlib is not supported in this configuration"
msgstr "%s understøttes ikke af denne konfiguration"

#: gcc.c:964
#, fuzzy
msgid "-fuse-linker-plugin is not supported in this configuration"
msgstr "%s understøttes ikke af denne konfiguration"

#: gcc.c:979
#, fuzzy
msgid "cannot specify -static with -fsanitize=address"
msgstr "kan ikke angive -o med -c eller -S og flere oversættelser"

#: gcc.c:981
msgid "cannot specify -static with -fsanitize=thread"
msgstr ""

#: gcc.c:1003
#, fuzzy
msgid "-fvtable-verify=std is not supported in this configuration"
msgstr "%s understøttes ikke af denne konfiguration"

#: gcc.c:1005
#, fuzzy
msgid "-fvtable-verify=preinit is not supported in this configuration"
msgstr "%s understøttes ikke af denne konfiguration"

#: gcc.c:1135 ada/gcc-interface/lang-specs.h:33
msgid "-pg and -fomit-frame-pointer are incompatible"
msgstr "-pg og -fomit-frame-pointer er indbyrdes uforenelige"

#: gcc.c:1314
#, fuzzy
msgid "GNU C no longer supports -traditional without -E"
msgstr "GNU C understøtter ikke -CC uden -E"

#: gcc.c:1323
#, fuzzy
#| msgid "-E required when input is from standard input"
msgid "-E or -x required when input is from standard input"
msgstr "-E påkrævet når inddata kommer fra standardind"

#: config/darwin.h:171
#, fuzzy
#| msgid "-pipe is not supported"
msgid "rdynamic is not supported"
msgstr "-pipe understøttes ikke"

#: config/darwin.h:260
msgid "-current_version only allowed with -dynamiclib"
msgstr "-current_version er kun tilladt med -dynamiclib"

#: config/darwin.h:262
msgid "-install_name only allowed with -dynamiclib"
msgstr "-install_name er kun tilladt med -dynamiclib"

#: config/darwin.h:267
msgid "-bundle not allowed with -dynamiclib"
msgstr "-bundle er ikke tilladt med -dynamiclib"

#: config/darwin.h:268
msgid "-bundle_loader not allowed with -dynamiclib"
msgstr "-bundle_loader er ikke tilladt med -dynamiclib"

#: config/darwin.h:269
msgid "-client_name not allowed with -dynamiclib"
msgstr "-client_name er ikke tilladt med -dynamiclib"

#: config/darwin.h:274
msgid "-force_flat_namespace not allowed with -dynamiclib"
msgstr "-force_flat_namespace er ikke tilladt med -dynamiclib"

#: config/darwin.h:276
msgid "-keep_private_externs not allowed with -dynamiclib"
msgstr "-keep_private_externs er ikke tilladt med -dynamiclib"

#: config/darwin.h:277
msgid "-private_bundle not allowed with -dynamiclib"
msgstr "-private_bundle er ikke tilladt med -dynamiclib"

#: config/dragonfly.h:76 config/alpha/freebsd.h:33 config/i386/freebsd.h:82
#: config/i386/freebsd64.h:35 config/ia64/freebsd.h:26
#: config/rs6000/sysv4.h:736 config/sparc/freebsd.h:45
msgid "consider using '-pg' instead of '-p' with gprof(1)"
msgstr ""

#: config/lynx.h:69
msgid "cannot use mthreads and mlegacy-threads together"
msgstr ""

#: config/lynx.h:94
msgid "cannot use mshared and static together"
msgstr ""

#: config/sol2.h:288 config/sol2.h:293
#, fuzzy
msgid "does not support multilib"
msgstr "%s understøtter ikke %s"

#: config/sol2.h:385
#, fuzzy
msgid "-pie is not supported in this configuration"
msgstr "%s understøttes ikke af denne konfiguration"

#: config/vxworks.h:70
#, fuzzy
#| msgid "-membedded-pic and -mabicalls are incompatible"
msgid "-Xbind-now and -Xbind-lazy are incompatible"
msgstr "-membedded-pic og -mabicalls er indbyrdes uforenelige"

#: config/aarch64/aarch64-freebsd.h:37 config/arm/freebsd.h:49
msgid "consider using `-pg' instead of `-p' with gprof (1) "
msgstr ""

#: config/arc/arc.h:69 config/mips/mips.h:1399
msgid "may not use both -EB and -EL"
msgstr "kan ikke bruge både -EB og -EL"

#: config/arm/arm.h:85
#, fuzzy
#| msgid "-msoft-float and -mhard_float may not be used together"
msgid "-mfloat-abi=soft and -mfloat-abi=hard may not be used together"
msgstr "-msoft-float og -mhard_float kan ikke bruges på samme tid"

#: config/arm/arm.h:87 config/tilegx/tilegx.h:546 config/tilegx/tilegx.h:551
msgid "-mbig-endian and -mlittle-endian may not be used together"
msgstr "-mbig-endian og -mlittle-endian kan ikke bruges på samme tid"

#: config/avr/specs.h:70
#, fuzzy
#| msgid "-pipe is not supported"
msgid "shared is not supported"
msgstr "-pipe understøttes ikke"

#: config/bfin/elf.h:55
#, fuzzy
#| msgid "spec file has no spec for linking"
msgid "no processor type specified for linking"
msgstr "specifikationsfil har ingen specifikation til sammenkædning"

#: config/cris/cris.h:184
#, fuzzy
#| msgid "cannot specify both -C and -o"
msgid "do not specify both -march=... and -mcpu=..."
msgstr "-C og -o er indbyrdes uforenelige"

#: config/i386/cygwin-w64.h:64 config/i386/cygwin.h:129
#: config/i386/mingw-w64.h:87 config/i386/mingw32.h:119
msgid "shared and mdll are not compatible"
msgstr "shared og mdll er indbyrdes uforenelige"

#: config/mcore/mcore.h:53
msgid "the m210 does not have little endian support"
msgstr "m210 har ikke understøttelse for lilleendet"

#: config/mips/r3900.h:37
msgid "-mhard-float not supported"
msgstr "-mhard-float understøttes ikke"

#: config/mips/r3900.h:39
#, fuzzy
#| msgid "-msingle-float and -msoft-float can not both be specified"
msgid "-msingle-float and -msoft-float cannot both be specified"
msgstr "-msingle-float og -msoft-float er indbyrdes uforenelige"

#: config/moxie/moxiebox.h:43
#, fuzzy
#| msgid "Assume target CPU is configured as little endian"
msgid "this target is little-endian"
msgstr "Antag at målprocessoren er konfigureret som lilleendet"

#: config/nios2/elf.h:44
msgid "You need a C startup file for -msys-crt0="
msgstr ""

#: config/pa/pa-hpux10.h:102 config/pa/pa-hpux10.h:105
#: config/pa/pa-hpux10.h:113 config/pa/pa-hpux10.h:116
#: config/pa/pa-hpux11.h:134 config/pa/pa-hpux11.h:137
#: config/pa/pa64-hpux.h:29 config/pa/pa64-hpux.h:32 config/pa/pa64-hpux.h:41
#: config/pa/pa64-hpux.h:44
msgid "warning: consider linking with '-static' as system libraries with"
msgstr ""

#: config/pa/pa-hpux10.h:103 config/pa/pa-hpux10.h:106
#: config/pa/pa-hpux10.h:114 config/pa/pa-hpux10.h:117
#: config/pa/pa-hpux11.h:135 config/pa/pa-hpux11.h:138
#: config/pa/pa64-hpux.h:30 config/pa/pa64-hpux.h:33 config/pa/pa64-hpux.h:42
#: config/pa/pa64-hpux.h:45
msgid " profiling support are only provided in archive format"
msgstr ""

#: config/rs6000/darwin.h:95
msgid " conflicting code gen style switches are used"
msgstr " konfliktende kodegenereringstilvalg er benyttet"

#: config/rs6000/freebsd64.h:171
msgid "consider using `-pg' instead of `-p' with gprof(1)"
msgstr ""

#: config/rx/rx.h:80
#, fuzzy
#| msgid "-mapcs-stack-check incompatible with -mno-apcs-frame"
msgid "-mas100-syntax is incompatible with -gdwarf"
msgstr "-mapcs-stack-check og -mno-apcs-frame er indbyrdes uforenelige"

#: config/rx/rx.h:81
msgid "rx100 cpu does not have FPU hardware"
msgstr ""

#: config/rx/rx.h:82
msgid "rx200 cpu does not have FPU hardware"
msgstr ""

#: config/s390/tpf.h:121
#, fuzzy
#| msgid "-traditional is not supported in C++"
msgid "static is not supported on TPF-OS"
msgstr "-traditional understøttes ikke i C++"

#: config/sh/sh.h:297 config/sh/sh.h:300
#, fuzzy
msgid "SH2a does not support little-endian"
msgstr "%s understøtter ikke %s"

#: config/sparc/linux64.h:149 config/sparc/linux64.h:156
#: config/sparc/netbsd-elf.h:108 config/sparc/netbsd-elf.h:117
#: config/sparc/sol2.h:237 config/sparc/sol2.h:243
msgid "may not use both -m32 and -m64"
msgstr "-m32 og -m64 er indbyrdes uforenelige"

#: config/vax/netbsd-elf.h:51
#, fuzzy
#| msgid "The -shared option is not currently supported for VAX ELF."
msgid "the -shared option is not currently supported for VAX ELF"
msgstr "Tilvalget -shared understøttes i øjeblikket ikke for VAX ELF."

#: config/vax/vax.h:46 config/vax/vax.h:47
#, fuzzy
#| msgid "profiling not supported with -mg\n"
msgid "profiling not supported with -mg"
msgstr "profilgenerering understøttes ikke med -mg\n"

#: ada/gcc-interface/lang-specs.h:34
msgid "-c or -S required for Ada"
msgstr "-c eller -S kræves til Ada"

#: ada/gcc-interface/lang-specs.h:52
#, fuzzy
#| msgid "-c or -S required for Ada"
msgid "-c required for gnat2why"
msgstr "-c eller -S kræves til Ada"

#: ada/gcc-interface/lang-specs.h:65
#, fuzzy
#| msgid "-c or -S required for Ada"
msgid "-c required for gnat2scil"
msgstr "-c eller -S kræves til Ada"

#: fortran/lang-specs.h:54 fortran/lang-specs.h:68
#, fuzzy
msgid "gfortran does not support -E without -cpp"
msgstr "GNU C understøtter ikke -C uden -E"

#: objc/lang-specs.h:30 objc/lang-specs.h:41
msgid "GNU Objective C no longer supports traditional compilation"
msgstr ""

#: objc/lang-specs.h:55
msgid "objc-cpp-output is deprecated; please use objective-c-cpp-output instead"
msgstr ""

#: objcp/lang-specs.h:58
msgid "objc++-cpp-output is deprecated; please use objective-c++-cpp-output instead"
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:146
msgid "-J<directory>\tPut MODULE files in 'directory'."
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:198
#, fuzzy
msgid "Warn about possible aliasing of dummy arguments."
msgstr "Advar om mulige manglende paranteser"

#: fortran/lang.opt:202
msgid "Warn about alignment of COMMON blocks."
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:206
#, fuzzy
msgid "Warn about missing ampersand in continued character constants."
msgstr "Advar om brug af multitegnskonstanter"

#: fortran/lang.opt:210
#, fuzzy
#| msgid "Warn about function pointer arithmetic"
msgid "Warn about creation of array temporaries."
msgstr "Advar om beregninger på funktionshenvisninger"

#: fortran/lang.opt:214
msgid "Warn about type and rank mismatches between arguments and parameters."
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:218
msgid "Warn if the type of a variable might be not interoperable with C."
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:226
#, fuzzy
msgid "Warn about truncated character expressions."
msgstr "Advar om brug af multitegnskonstanter"

#: fortran/lang.opt:230
msgid "Warn about equality comparisons involving REAL or COMPLEX expressions."
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:238
#, fuzzy
#| msgid "Warn about implicit function declarations"
msgid "Warn about most implicit conversions."
msgstr "Advar om underforståede funktionserklæringer"

#: fortran/lang.opt:246
#, fuzzy
#| msgid "Warn about implicit function declarations"
msgid "Warn about function call elimination."
msgstr "Advar om underforståede funktionserklæringer"

#: fortran/lang.opt:250
#, fuzzy
#| msgid "Warn about implicit function declarations"
msgid "Warn about calls with implicit interface."
msgstr "Advar om underforståede funktionserklæringer"

#: fortran/lang.opt:254
#, fuzzy
#| msgid "External procedure `%A' is passed as actual argument at %0 but not explicitly declared EXTERNAL"
msgid "Warn about called procedures not explicitly declared."
msgstr "Ekstern procedure '%A' er overbragt som faktisk parameter ved %0, men ikke eksplicit erklæret EXTERNAL"

#: fortran/lang.opt:258
#, fuzzy
msgid "Warn about constant integer divisions with truncated results."
msgstr "Advar ikke om heltalsdivision på oversættelsestidspunktet med nul"

#: fortran/lang.opt:262
#, fuzzy
msgid "Warn about truncated source lines."
msgstr "Advar om funktionserklæringer uden prototype"

#: fortran/lang.opt:266
msgid "Warn on intrinsics not part of the selected standard."
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:278
#, fuzzy
msgid "Warn about USE statements that have no ONLY qualifier."
msgstr "Advar om brug af multitegnskonstanter"

#: fortran/lang.opt:290
msgid "Warn about real-literal-constants with 'q' exponent-letter."
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:294
#, fuzzy
#| msgid "Warn when a variable is unused"
msgid "Warn when a left-hand-side array variable is reallocated."
msgstr "Advar når en variabel ikke benyttes"

#: fortran/lang.opt:298
#, fuzzy
#| msgid "Warn when a variable is unused"
msgid "Warn when a left-hand-side variable is reallocated."
msgstr "Advar når en variabel ikke benyttes"

#: fortran/lang.opt:302
msgid "Warn if the pointer in a pointer assignment might outlive its target."
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:310
#, fuzzy
msgid "Warn about \"suspicious\" constructs."
msgstr "Advar om mistænkelige erklæringer af main"

#: fortran/lang.opt:314
msgid "Permit nonconforming uses of the tab character."
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:318
#, fuzzy
#| msgid "zero-length %s format string"
msgid "Warn about an invalid DO loop."
msgstr "formateringsstreng %s med længden nul"

#: fortran/lang.opt:322
#, fuzzy
#| msgid "overflow in constant expression"
msgid "Warn about underflow of numerical constant expressions."
msgstr "overløb i konstant udtryk"

#: fortran/lang.opt:330
msgid "Warn if a user-procedure has the same name as an intrinsic."
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:338
#, fuzzy
#| msgid "Warn about unrecognized pragmas"
msgid "Warn about unused dummy arguments."
msgstr "Advar om ukendte pragmaer"

#: fortran/lang.opt:342
#, fuzzy
#| msgid "zero-length %s format string"
msgid "Warn about zero-trip DO loops."
msgstr "formateringsstreng %s med længden nul"

#: fortran/lang.opt:346
#, fuzzy
msgid "Enable preprocessing."
msgstr "Aktivér stakprøvning"

#: fortran/lang.opt:354
#, fuzzy
#| msgid "Disable indexed addressing"
msgid "Disable preprocessing."
msgstr "Deaktivér indekseret adressering"

#: fortran/lang.opt:362
msgid "Eliminate multiple function invocations also for impure functions."
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:366
msgid "Enable alignment of COMMON blocks."
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:370
msgid "All intrinsics procedures are available regardless of selected standard."
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:378
#, fuzzy
msgid "Do not treat local variables and COMMON blocks as if they were named in SAVE statements."
msgstr "Behandl lokale variable og COMMON-blokke som om de var nævnt i SAVE-sætninger"

#: fortran/lang.opt:382
msgid "Specify that backslash in string introduces an escape character."
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:386
msgid "Produce a backtrace when a runtime error is encountered."
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:390
msgid "-fblas-matmul-limit=<n>\tSize of the smallest matrix for which matmul will use BLAS."
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:394
msgid "Produce a warning at runtime if a array temporary has been created for a procedure argument."
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:398
msgid "-fconvert=<big-endian|little-endian|native|swap> The endianness used for unformatted files."
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:401
#, fuzzy, c-format
#| msgid "unrecognized section name \"%s\""
msgid "Unrecognized option to endianness value: %qs"
msgstr "ukendt sektionsnavn \"%s\""

#: fortran/lang.opt:417
#, fuzzy
#| msgid "Use the Cygwin interface"
msgid "Use the Cray Pointer extension."
msgstr "Benyt Cygwin-grænsefladen"

#: fortran/lang.opt:421
msgid "Ignore 'D' in column one in fixed form."
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:425
msgid "Treat lines with 'D' in column one as comments."
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:429
#, fuzzy
#| msgid "Enable Transmeta picoJava extensions"
msgid "Enable all DEC language extensions."
msgstr "Aktivér Transmeta picoJava-udvidelser"

#: fortran/lang.opt:433
msgid "Enable kind-specific variants of integer intrinsic functions."
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:437
msgid "Enable legacy math intrinsics for compatibility."
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:441
#, fuzzy
#| msgid "Enable support for huge objects"
msgid "Enable support for DEC STRUCTURE/RECORD."
msgstr "Aktivér understøttelse af enorme objekter"

#: fortran/lang.opt:445
msgid "Enable DEC-style STATIC and AUTOMATIC attributes."
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:449
msgid "Set the default double precision kind to an 8 byte wide type."
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:453
msgid "Set the default integer kind to an 8 byte wide type."
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:457
msgid "Set the default real kind to an 8 byte wide type."
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:461
msgid "Allow dollar signs in entity names."
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:465 config/alpha/alpha.opt:31 common.opt:758
#: common.opt:956 common.opt:960 common.opt:964 common.opt:968 common.opt:1495
#: common.opt:1551 common.opt:1652 common.opt:1656 common.opt:1886
#: common.opt:2048 common.opt:2718
msgid "Does nothing. Preserved for backward compatibility."
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:469
#, fuzzy
msgid "Display the code tree after parsing."
msgstr "Foretag en komplet registerflytningsoptimering"

#: fortran/lang.opt:473
#, fuzzy
msgid "Display the code tree after front end optimization."
msgstr "Foretag en komplet registerflytningsoptimering"

#: fortran/lang.opt:477
#, fuzzy
msgid "Display the code tree after parsing; deprecated option."
msgstr "Foretag en komplet registerflytningsoptimering"

#: fortran/lang.opt:481
msgid "Specify that an external BLAS library should be used for matmul calls on large-size arrays."
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:485
#, fuzzy
#| msgid "Use normal calling convention"
msgid "Use f2c calling convention."
msgstr "Brug normal kaldekonvention"

#: fortran/lang.opt:489
#, fuzzy
#| msgid "Assume that pointers not aliased"
msgid "Assume that the source file is fixed form."
msgstr "Antag at henvisninger ikke kan være aliaser"

#: fortran/lang.opt:493
msgid "Force creation of temporary to test infrequently-executed forall code."
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:497
msgid "Interpret any INTEGER(4) as an INTEGER(8)."
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:501 fortran/lang.opt:505
msgid "Specify where to find the compiled intrinsic modules."
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:509
msgid "Allow arbitrary character line width in fixed mode."
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:513
msgid "-ffixed-line-length-<n>\tUse n as character line width in fixed mode."
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:517
msgid "-ffpe-trap=[...]\tStop on following floating point exceptions."
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:521
msgid "-ffpe-summary=[...]\tPrint summary of floating point exceptions."
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:525
#, fuzzy
#| msgid "Assume that pointers not aliased"
msgid "Assume that the source file is free form."
msgstr "Antag at henvisninger ikke kan være aliaser"

#: fortran/lang.opt:529
msgid "Allow arbitrary character line width in free mode."
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:533
msgid "-ffree-line-length-<n>\tUse n as character line width in free mode."
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:537
#, fuzzy
#| msgid "Enable linker optimizations"
msgid "Enable front end optimization."
msgstr "Aktivér sammenkæderoptimeringer"

#: fortran/lang.opt:541
msgid "Specify that no implicit typing is allowed, unless overridden by explicit IMPLICIT statements."
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:545
msgid "-finit-character=<n>\tInitialize local character variables to ASCII value n."
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:549
msgid "Initialize components of derived type variables according to other init flags."
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:553
msgid "-finit-integer=<n>\tInitialize local integer variables to n."
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:557
#, fuzzy
#| msgid "Initialize local vars and arrays to zero"
msgid "Initialize local variables to zero (from g77)."
msgstr "Klargør lokale variable og tabeller til nul"

#: fortran/lang.opt:561
msgid "-finit-logical=<true|false>\tInitialize local logical variables."
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:565
msgid "-finit-real=<zero|snan|nan|inf|-inf>\tInitialize local real variables."
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:568
#, c-format
msgid "Unrecognized option to floating-point init value: %qs"
msgstr "Tilvalg til kommatals opstartsværdi blev ikke genkendt: %qs"

#: fortran/lang.opt:587
msgid "-finline-matmul-limit=<n>\tSpecify the size of the largest matrix for which matmul will be inlined."
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:591
msgid "-fmax-array-constructor=<n>\tMaximum number of objects in an array constructor."
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:595
msgid "-fmax-identifier-length=<n>\tMaximum identifier length."
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:599
msgid "-fmax-subrecord-length=<n>\tMaximum length for subrecords."
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:603
msgid "-fmax-stack-var-size=<n>\tSize in bytes of the largest array that will be put on the stack."
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:607
#, fuzzy
#| msgid "Pass all arguments on stack"
msgid "Put all local arrays on stack."
msgstr "Overbring alle parametre på stakken"

#: fortran/lang.opt:611
msgid "Set default accessibility of module entities to PRIVATE."
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:631
msgid "Try to lay out derived types as compactly as possible."
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:639
#, fuzzy
#| msgid "unexpected address expression"
msgid "Protect parentheses in expressions."
msgstr "uventet adresseudtryk"

#: fortran/lang.opt:643
#, fuzzy
#| msgid "Enable linker optimizations"
msgid "Enable range checking during compilation."
msgstr "Aktivér sammenkæderoptimeringer"

#: fortran/lang.opt:647
msgid "Interpret any REAL(4) as a REAL(8)."
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:651
msgid "Interpret any REAL(4) as a REAL(10)."
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:655
msgid "Interpret any REAL(4) as a REAL(16)."
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:659
msgid "Interpret any REAL(8) as a REAL(4)."
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:663
msgid "Interpret any REAL(8) as a REAL(10)."
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:667
msgid "Interpret any REAL(8) as a REAL(16)."
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:671
#, fuzzy
#| msgid "invalid lvalue in assignment"
msgid "Reallocate the LHS in assignments."
msgstr "ugyldig venstreværdi i tildeling"

#: fortran/lang.opt:675
msgid "Use a 4-byte record marker for unformatted files."
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:679
msgid "Use an 8-byte record marker for unformatted files."
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:683
msgid "Allocate local variables on the stack to allow indirect recursion."
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:687
msgid "Copy array sections into a contiguous block on procedure entry."
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:691
msgid "-fcoarray=<none|single|lib>\tSpecify which coarray parallelization should be used."
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:694
#, fuzzy, c-format
#| msgid "unrecognized option `%s'"
msgid "Unrecognized option: %qs"
msgstr "ukendt tilvalg '%s'"

#: fortran/lang.opt:707
msgid "-fcheck=[...]\tSpecify which runtime checks are to be performed."
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:711
msgid "Append a second underscore if the name already contains an underscore."
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:719
msgid "Apply negative sign to zero values."
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:723
#, fuzzy
msgid "Append underscores to externally visible names."
msgstr "Tilføj aldrig en anden understreg til eksterne variable"

#: fortran/lang.opt:727 c-family/c.opt:1311 c-family/c.opt:1339
#: c-family/c.opt:1577 config/pa/pa.opt:42 config/pa/pa.opt:70 common.opt:1121
#: common.opt:1371 common.opt:1616 common.opt:1739 common.opt:2101
#: common.opt:2137 common.opt:2230 common.opt:2234 common.opt:2334
#: common.opt:2425 common.opt:2433 common.opt:2441 common.opt:2449
#: common.opt:2550 common.opt:2602 common.opt:2681
msgid "Does nothing. Preserved for backward compatibility."
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:767
msgid "Statically link the GNU Fortran helper library (libgfortran)."
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:771
msgid "Conform to the ISO Fortran 2003 standard."
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:775
msgid "Conform to the ISO Fortran 2008 standard."
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:779
msgid "Conform to the ISO Fortran 2008 standard including TS 29113."
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:783
msgid "Conform to the ISO Fortran 95 standard."
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:787
msgid "Conform to nothing in particular."
msgstr ""

#: fortran/lang.opt:791
msgid "Accept extensions to support legacy code."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:43 c-family/c.opt:46 c-family/c.opt:181
#, fuzzy, c-format
msgid "assertion missing after %qs"
msgstr "et postulat mangler efter %s"

#: c-family/c.opt:55 c-family/c.opt:58 c-family/c.opt:163 c-family/c.opt:166
#: c-family/c.opt:193 c-family/c.opt:256
#, fuzzy, c-format
msgid "macro name missing after %qs"
msgstr "et makronavn mangler efter %s"

#: c-family/c.opt:70 c-family/c.opt:73 c-family/c.opt:76 c-family/c.opt:79
#: c-family/c.opt:175 c-family/c.opt:178 c-family/c.opt:220 c-family/c.opt:224
#: c-family/c.opt:236 c-family/c.opt:1798 c-family/c.opt:1806 brig/lang.opt:39
#: config/darwin.opt:56 common.opt:332 common.opt:335 common.opt:2941
#, fuzzy, c-format
msgid "missing filename after %qs"
msgstr "et filnavn mangler efter '-%s'"

#: c-family/c.opt:85 c-family/c.opt:88 c-family/c.opt:91 c-family/c.opt:94
#: c-family/c.opt:200 c-family/c.opt:212 c-family/c.opt:1794
#: c-family/c.opt:1814 c-family/c.opt:1818 c-family/c.opt:1822
#, fuzzy, c-format
msgid "missing path after %qs"
msgstr "et mål mangler efter '-%s'"

#: c-family/c.opt:182
msgid "-A<question>=<answer>\tAssert the <answer> to <question>. Putting '-' before <question> disables the <answer> to <question>."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:186
#, fuzzy
msgid "Do not discard comments."
msgstr "Deaktivér ikke pladsregistre"

#: c-family/c.opt:190
#, fuzzy
msgid "Do not discard comments in macro expansions."
msgstr "Deaktivér ikke pladsregistre"

#: c-family/c.opt:194
msgid "-D<macro>[=<val>]\tDefine a <macro> with <val> as its value. If just <macro> is given, <val> is taken to be 1."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:201
msgid "-F <dir>\tAdd <dir> to the end of the main framework include path."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:205
#, fuzzy
msgid "Enable parsing GIMPLE."
msgstr "Aktivér stakprøvning"

#: c-family/c.opt:209
#, fuzzy
msgid "Print the name of header files as they are used."
msgstr "Udskriv navne på programenheder efterhånden som de oversættes"

#: c-family/c.opt:213
msgid "-I <dir>\tAdd <dir> to the end of the main include path."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:217
#, fuzzy
msgid "Generate make dependencies."
msgstr "Generér lilleendet kode"

#: c-family/c.opt:221
#, fuzzy
msgid "Generate make dependencies and compile."
msgstr "Generér lilleendet kode"

#: c-family/c.opt:225
msgid "-MF <file>\tWrite dependency output to the given file."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:229
#, fuzzy
#| msgid "Set Windows defines"
msgid "Treat missing header files as generated files."
msgstr "Angiv Windows-definitioner"

#: c-family/c.opt:233
msgid "Like -M but ignore system header files."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:237
msgid "Like -MD but ignore system header files."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:241
#, fuzzy
#| msgid "Generate code for Intel as"
msgid "Generate phony targets for all headers."
msgstr "Generér kode til Intel as"

#: c-family/c.opt:244 c-family/c.opt:248
#, fuzzy, c-format
msgid "missing makefile target after %qs"
msgstr "et mål mangler efter '-%s'"

#: c-family/c.opt:245
msgid "-MQ <target>\tAdd a MAKE-quoted target."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:249
msgid "-MT <target>\tAdd an unquoted target."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:253
#, fuzzy
msgid "Do not generate #line directives."
msgstr "Generér ikke .size-direktiver"

#: c-family/c.opt:257
msgid "-U<macro>\tUndefine <macro>."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:261
msgid "Warn about things that will change when compiling with an ABI-compliant compiler."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:265
msgid "Warn about things that change between the current -fabi-version and the specified version."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:269
msgid "Warn if a subobject has an abi_tag attribute that the complete object type does not have."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:276
#, fuzzy
msgid "Warn about suspicious uses of memory addresses."
msgstr "Advar om mistænkelige erklæringer af main"

#: c-family/c.opt:279
#, fuzzy
#| msgid "language %s not recognized"
msgid "argument %qs to %<-Waligned-new%> not recognized"
msgstr "sproget %s ikke genkendt"

#: c-family/c.opt:292
msgid "Warn about 'new' of type with extended alignment without -faligned-new."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:296
msgid "-Waligned-new=[none|global|all]\tWarn even if 'new' uses a class member allocation function."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:300 ada/gcc-interface/lang.opt:57
#, fuzzy
#| msgid "Enable most warning messages"
msgid "Enable most warning messages."
msgstr "Aktivér de fleste advarselsbeskeder"

#: c-family/c.opt:304
#, fuzzy
#| msgid "Warn about unrecognized pragmas"
msgid "Warn on any use of alloca."
msgstr "Advar om ukendte pragmaer"

#: c-family/c.opt:308
msgid "-Walloc-size-larger-than=<bytes> Warn for calls to allocation functions that attempt to allocate objects larger than the specified number of bytes."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:313
msgid "-Walloc-zero Warn for calls to allocation functions that specify zero bytes."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:317
#, fuzzy
msgid "-Walloca-larger-than=<number>\tWarn on unbounded uses of alloca, and on bounded uses of alloca whose bound can be larger than <number> bytes."
msgstr " -Wlarger-than-<tal>   Advar hvis et objekt er større end <tal> byte\n"

#: c-family/c.opt:331
msgid "Warn whenever an Objective-C assignment is being intercepted by the garbage collector."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:335
#, fuzzy
#| msgid "Warn about casting functions to incompatible types"
msgid "Warn about casting functions to incompatible types."
msgstr "Advar om omtvingning af funktioner til ikke-kompatible typer"

#: c-family/c.opt:339
msgid "Warn about boolean expression compared with an integer value different from true/false."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:343
#, fuzzy
msgid "Warn about certain operations on boolean expressions."
msgstr "Advar om kode som kan bryde strenge aliasregler"

#: c-family/c.opt:347
msgid "Warn when __builtin_frame_address or __builtin_return_address is used unsafely."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:351
#, fuzzy
#| msgid "Warn when an inlined function cannot be inlined"
msgid "Warn when a built-in function is declared with the wrong signature."
msgstr "Advar når en inline funktion ikke kan indbygges"

#: c-family/c.opt:355
msgid "Warn when a built-in preprocessor macro is undefined or redefined."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:359
#, fuzzy
msgid "Warn about features not present in ISO C90, but present in ISO C99."
msgstr "foreslår undladelse af brug af #elif i traditionel C"

#: c-family/c.opt:363
#, fuzzy
msgid "Warn about features not present in ISO C99, but present in ISO C11."
msgstr "foreslår undladelse af brug af #elif i traditionel C"

#: c-family/c.opt:367
#, fuzzy
#| msgid "Warn about constructs whose meanings change in ISO C"
msgid "Warn about C constructs that are not in the common subset of C and C++."
msgstr "Advar om konstruktioner hvis betydning er ændret i ISO C"

#: c-family/c.opt:374
#, fuzzy
#| msgid "Warn about constructs whose meanings change in ISO C"
msgid "Warn about C++ constructs whose meaning differs between ISO C++ 1998 and ISO C++ 2011."
msgstr "Advar om konstruktioner hvis betydning er ændret i ISO C"

#: c-family/c.opt:378
#, fuzzy
#| msgid "Warn about constructs whose meanings change in ISO C"
msgid "Warn about C++ constructs whose meaning differs between ISO C++ 2011 and ISO C++ 2014."
msgstr "Advar om konstruktioner hvis betydning er ændret i ISO C"

#: c-family/c.opt:382
#, fuzzy
#| msgid "Warn about constructs whose meanings change in ISO C"
msgid "Warn about C++ constructs whose meaning differs between ISO C++ 2014 and (forthcoming) ISO C++ 201z(7?)."
msgstr "Advar om konstruktioner hvis betydning er ændret i ISO C"

#: c-family/c.opt:389
#, fuzzy
#| msgid "Warn about casts which discard qualifiers"
msgid "Warn about casts which discard qualifiers."
msgstr "Advar om typeomtvingninger som forkaster modifikationer"

#: c-family/c.opt:393
#, fuzzy
msgid "Warn about subscripts whose type is \"char\"."
msgstr "Advar som tabelindeksering hvis type er 'char'"

#: c-family/c.opt:397
msgid "Warn about memory access errors found by Pointer Bounds Checker."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:401
#, fuzzy
msgid "Warn about variables that might be changed by \"longjmp\" or \"vfork\"."
msgstr "variablen '%s' bliver måske overskrevet af 'longjmp' eller 'vfork'"

#: c-family/c.opt:405
msgid "Warn about possibly nested block comments, and C++ comments spanning more than one physical line."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:409
msgid "Synonym for -Wcomment."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:413
#, fuzzy
#| msgid "Enable use of conditional move instructions"
msgid "Warn for conditionally-supported constructs."
msgstr "Aktivér brug af betingede flytteinstruktioner"

#: c-family/c.opt:417
#, fuzzy
#| msgid "comparison between signed and unsigned integer expressions"
msgid "Warn for implicit type conversions that may change a value."
msgstr "sammenlign mellem signed og unsigned heltalsudtryk"

#: c-family/c.opt:421
#, fuzzy
#| msgid "converting NULL to non-pointer type"
msgid "Warn for converting NULL from/to a non-pointer type."
msgstr "konverterer NULL til en ikke-henvisningstype"

#: c-family/c.opt:429
#, fuzzy
msgid "Warn when all constructors and destructors are private."
msgstr "Advar ikke når alle konstruktions-/destruktionsfunktioner er private"

#: c-family/c.opt:433
#, fuzzy
#| msgid "Warn about implicit function declarations"
msgid "Warn about dangling else."
msgstr "Advar om underforståede funktionserklæringer"

#: c-family/c.opt:437
msgid "Warn about __TIME__, __DATE__ and __TIMESTAMP__ usage."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:441
#, fuzzy
msgid "Warn when a declaration is found after a statement."
msgstr "Advar når en erklæring ikke angiver en type"

#: c-family/c.opt:445
#, fuzzy
#| msgid "dereferencing pointer to incomplete type"
msgid "Warn when deleting a pointer to incomplete type."
msgstr "forsøg på at følge en henvisning til en variabel af en ufuldstændig type"

#: c-family/c.opt:449
#, fuzzy
msgid "Warn about deleting polymorphic objects with non-virtual destructors."
msgstr "Advar om ikke-virtuelle destruktionsfunktioner"

#: c-family/c.opt:453
#, fuzzy
msgid "Warn if a deprecated compiler feature, class, method, or field is used."
msgstr "Advar hvis forældede tomme sætninger bliver fundet"

#: c-family/c.opt:457
#, fuzzy
#| msgid "Warn about possibly missing braces around initializers"
msgid "Warn about positional initialization of structs requiring designated initializers."
msgstr "Advar om mulige manglende krøllede paranteser omkring startværdier"

#: c-family/c.opt:461
#, fuzzy
#| msgid "static or type qualifiers in non-parameter array declarator"
msgid "Warn if qualifiers on arrays which are pointer targets are discarded."
msgstr "static eller typemodifikationer i ikke-parametertabelerklæring"

#: c-family/c.opt:465
#, fuzzy
#| msgid "static or type qualifiers in non-parameter array declarator"
msgid "Warn if type qualifiers on pointers are discarded."
msgstr "static eller typemodifikationer i ikke-parametertabelerklæring"

#: c-family/c.opt:469
#, fuzzy
msgid "Warn about compile-time integer division by zero."
msgstr "Advar ikke om heltalsdivision på oversættelsestidspunktet med nul"

#: c-family/c.opt:473
#, fuzzy
#| msgid "empty body in an else-statement"
msgid "Warn about duplicated branches in if-else statements."
msgstr "tom krop i en else-sætning"

#: c-family/c.opt:477
msgid "Warn about duplicated conditions in an if-else-if chain."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:481
#, fuzzy
#| msgid "Warn about violations of Effective C++ style rules"
msgid "Warn about violations of Effective C++ style rules."
msgstr "Advar om overtrædelser af stilreglerne fra Effective C++"

#: c-family/c.opt:485
#, fuzzy
#| msgid "empty body in an else-statement"
msgid "Warn about an empty body in an if or else statement."
msgstr "tom krop i en else-sætning"

#: c-family/c.opt:489
#, fuzzy
#| msgid "empty body in an else-statement"
msgid "Warn about stray tokens after #else and #endif."
msgstr "tom krop i en else-sætning"

#: c-family/c.opt:493
#, fuzzy
#| msgid "Warn about inconsistent return types"
msgid "Warn about comparison of different enum types."
msgstr "Advar om inkonsistente returtyper"

#: c-family/c.opt:501
#, fuzzy
msgid "This switch is deprecated; use -Werror=implicit-function-declaration instead."
msgstr "Angiv klassesti (forældet: benyt --classpath i stedet)"

#: c-family/c.opt:509
#, fuzzy
#| msgid "comparison between signed and unsigned integer expressions"
msgid "Warn for implicit type conversions that cause loss of floating point precision."
msgstr "sammenlign mellem signed og unsigned heltalsudtryk"

#: c-family/c.opt:513
#, fuzzy
msgid "Warn if testing floating point numbers for equality."
msgstr "Advar om lighedssammenligninger mellem kommatal"

#: c-family/c.opt:517 c-family/c.opt:559
#, fuzzy
msgid "Warn about printf/scanf/strftime/strfmon format string anomalies."
msgstr "Advar om printf/scanf/strftime/strfmon-formateringsanormaliteter"

#: c-family/c.opt:521
#, fuzzy
msgid "Warn about format strings that contain NUL bytes."
msgstr "Advar om brug af multitegnskonstanter"

#: c-family/c.opt:525
#, fuzzy
msgid "Warn if passing too many arguments to a function for its format string."
msgstr "for mange parametre til funktionen 'va_start'"

#: c-family/c.opt:529
#, fuzzy
msgid "Warn about format strings that are not literals."
msgstr "Advar om brug af multitegnskonstanter"

#: c-family/c.opt:533
msgid "Warn about function calls with format strings that write past the end of the destination region. Same as -Wformat-overflow=1."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:538
#, fuzzy
#| msgid "Warn about possible security problems with format functions"
msgid "Warn about possible security problems with format functions."
msgstr "Advar om mulige sikkerhedsproblemer i forbindelse med formateringsfunktioner"

#: c-family/c.opt:542
#, fuzzy
#| msgid "Warn about possible security problems with format functions"
msgid "Warn about sign differences with format functions."
msgstr "Advar om mulige sikkerhedsproblemer i forbindelse med formateringsfunktioner"

#: c-family/c.opt:546
msgid "Warn about calls to snprintf and similar functions that truncate output. Same as -Wformat-truncation=1."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:551
#, fuzzy
msgid "Warn about strftime formats yielding 2-digit years."
msgstr "Advar ikke om strftime-formateringer med 2-cifres år"

#: c-family/c.opt:555
#, fuzzy
#| msgid "zero-length %s format string"
msgid "Warn about zero-length formats."
msgstr "formateringsstreng %s med længden nul"

#: c-family/c.opt:563
msgid "Warn about function calls with format strings that write past the end of the destination region."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:568
#, fuzzy
#| msgid "Warn about casting functions to incompatible types"
msgid "Warn about calls to snprintf and similar functions that truncate output."
msgstr "Advar om omtvingning af funktioner til ikke-kompatible typer"

#: c-family/c.opt:572
#, fuzzy
#| msgid "Warn when trigraphs are encountered"
msgid "Warn whenever type qualifiers are ignored."
msgstr "Advar når trigrafer mødes"

#: c-family/c.opt:576
#, fuzzy
#| msgid "Warn when trigraphs are encountered"
msgid "Warn whenever attributes are ignored."
msgstr "Advar når trigrafer mødes"

#: c-family/c.opt:580
#, fuzzy
#| msgid "dereferencing pointer to incomplete type"
msgid "Warn when there is a conversion between pointers that have incompatible types."
msgstr "forsøg på at følge en henvisning til en variabel af en ufuldstændig type"

#: c-family/c.opt:584
#, fuzzy
#| msgid "Warn about uninitialized automatic variables"
msgid "Warn about variables which are initialized to themselves."
msgstr "Advar om ikke-klargjorte automatiske variabler"

#: c-family/c.opt:588
#, fuzzy
#| msgid "Warn about implicit function declarations"
msgid "Warn about implicit declarations."
msgstr "Advar om underforståede funktionserklæringer"

#: c-family/c.opt:596
#, fuzzy
#| msgid "Warn about implicit function declarations"
msgid "Warn about implicit conversions from \"float\" to \"double\"."
msgstr "Advar om underforståede funktionserklæringer"

#: c-family/c.opt:600
#, fuzzy
msgid "Warn if \"defined\" is used outside #if."
msgstr "ugyldigt eller ikke-defineret #-direktiv"

#: c-family/c.opt:604
#, fuzzy
#| msgid "Warn about implicit function declarations"
msgid "Warn about implicit function declarations."
msgstr "Advar om underforståede funktionserklæringer"

#: c-family/c.opt:608
#, fuzzy
#| msgid "Warn when a declaration does not specify a type"
msgid "Warn when a declaration does not specify a type."
msgstr "Advar når en erklæring ikke angiver en type"

#: c-family/c.opt:615
msgid "Warn about C++11 inheriting constructors when the base has a variadic constructor."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:619
msgid "Warn about incompatible integer to pointer and pointer to integer conversions."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:623
msgid "Warn for suspicious integer expressions in boolean context."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:627
#, fuzzy
#| msgid "cast to pointer from integer of different size"
msgid "Warn when there is a cast to a pointer from an integer of a different size."
msgstr "typeomtvingelse fra heltal til henvisning af en anden størrelse"

#: c-family/c.opt:631
#, fuzzy
msgid "Warn about invalid uses of the \"offsetof\" macro."
msgstr "Advar om brug af #import-direktivet"

#: c-family/c.opt:635
#, fuzzy
msgid "Warn about PCH files that are found but not used."
msgstr "Advar om brug af multitegnskonstanter"

#: c-family/c.opt:639
#, fuzzy
#| msgid "Missing variable initializer"
msgid "Warn when a jump misses a variable initialization."
msgstr "Manglende variabelstartværdi"

#: c-family/c.opt:643
msgid "Warn when a string or character literal is followed by a ud-suffix which does not begin with an underscore."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:647
msgid "Warn when a logical operator is suspiciously always evaluating to true or false."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:651
msgid "Warn when logical not is used on the left hand side operand of a comparison."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:655
#, fuzzy
msgid "Do not warn about using \"long long\" when -pedantic."
msgstr "Advar ikke om brug af 'long long' når -pedantic benyttes"

#: c-family/c.opt:659
#, fuzzy
msgid "Warn about suspicious declarations of \"main\"."
msgstr "Advar om mistænkelige erklæringer af main"

#: c-family/c.opt:667
msgid "Warn about suspicious calls to memset where the third argument is constant literal zero and the second is not."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:671
msgid "Warn about suspicious calls to memset where the third argument contains the number of elements not multiplied by the element size."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:675
#, fuzzy
#| msgid "Warn when the packed attribute has no effect on struct layout"
msgid "Warn when the indentation of the code does not reflect the block structure."
msgstr "Advar når packed-egenskaben ikke har nogen effekt på struct-layoutet"

#: c-family/c.opt:679
#, fuzzy
#| msgid "Warn about possibly missing braces around initializers"
msgid "Warn about possibly missing braces around initializers."
msgstr "Advar om mulige manglende krøllede paranteser omkring startværdier"

#: c-family/c.opt:683
#, fuzzy
msgid "Warn about global functions without previous declarations."
msgstr "Advar om globale funktioner uden tidligere erklæringer"

#: c-family/c.opt:687
#, fuzzy
#| msgid "Warn about possibly missing braces around initializers"
msgid "Warn about missing fields in struct initializers."
msgstr "Advar om mulige manglende krøllede paranteser omkring startværdier"

#: c-family/c.opt:691
msgid "Warn on direct multiple inheritance."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:695
#, fuzzy
#| msgid "`##' at start of macro definition"
msgid "Warn on namespace definition."
msgstr "'##' i begyndelsen af makrodefinitionen"

#: c-family/c.opt:699
#, fuzzy
msgid "Warn about missing sized deallocation functions."
msgstr "Advar om mistænkelige erklæringer af main"

#: c-family/c.opt:703
msgid "Warn about suspicious length parameters to certain string functions if the argument uses sizeof."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:707
msgid "Warn when sizeof is applied on a parameter declared as an array."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:711
msgid "Warn about buffer overflow in string manipulation functions like memcpy and strcpy."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:716
msgid "Under the control of Object Size type, warn about buffer overflow in string manipulation functions like memcpy and strcpy."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:721
#, fuzzy
#| msgid "Warn about functions which might be candidates for format attributes"
msgid "Warn about functions which might be candidates for format attributes."
msgstr "Advar om funktioner som kan være kandidater til formateringsegenskaber"

#: c-family/c.opt:725
msgid "Suggest that the override keyword be used when the declaration of a virtual function overrides another."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:730
#, fuzzy
#| msgid "Warn about enumerated switches, with no default, missing a case"
msgid "Warn about enumerated switches, with no default, missing a case."
msgstr "Advar om switch-sætninger over enum-typer som mangler et tilfælde og ikke har default"

#: c-family/c.opt:734
#, fuzzy
msgid "Warn about enumerated switches missing a \"default:\" statement."
msgstr "Advar om switch-sætninger over enum-typer som mangler default"

#: c-family/c.opt:738
#, fuzzy
#| msgid "Warn about all enumerated switches missing a specific case"
msgid "Warn about all enumerated switches missing a specific case."
msgstr "Advar om alle switch-sætninger over enum-typer som mangler et bestemt tilfælde"

#: c-family/c.opt:742
#, fuzzy
msgid "Warn about switches with boolean controlling expression."
msgstr "Advar om kode som kan bryde strenge aliasregler"

#: c-family/c.opt:746
#, fuzzy
#| msgid "for template declaration `%D'"
msgid "Warn on primary template declaration."
msgstr "til skabelonserklæring '%D'"

#: c-family/c.opt:754
msgid "Warn about user-specified include directories that do not exist."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:758
msgid "Warn about function parameters declared without a type specifier in K&R-style functions."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:762
#, fuzzy
msgid "Warn about global functions without prototypes."
msgstr "Advar om globale funktioner uden prototyper"

#: c-family/c.opt:765 c-family/c.opt:1174 c-family/c.opt:1181
#: c-family/c.opt:1365 c-family/c.opt:1384 c-family/c.opt:1407
#: c-family/c.opt:1413 c-family/c.opt:1420 c-family/c.opt:1448
#: c-family/c.opt:1459 c-family/c.opt:1462 c-family/c.opt:1465
#: c-family/c.opt:1468 c-family/c.opt:1471 c-family/c.opt:1512
#: c-family/c.opt:1647 c-family/c.opt:1674 c-family/c.opt:1714
#: c-family/c.opt:1745 c-family/c.opt:1749 c-family/c.opt:1765
#: config/ia64/ia64.opt:167 config/ia64/ia64.opt:170 c-family/c-opts.c:433
#, fuzzy, gcc-internal-format
#| msgid "switch \"%s\" is no longer supported"
msgid "switch %qs is no longer supported"
msgstr "tilvalget '%s' understøttes ikke længere"

#: c-family/c.opt:769
#, fuzzy
msgid "Warn about use of multi-character character constants."
msgstr "Advar om brug af multitegnskonstanter"

#: c-family/c.opt:773
msgid "Warn about narrowing conversions within { } that are ill-formed in C++11."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:777
#, fuzzy
msgid "Warn about \"extern\" declarations not at file scope."
msgstr "Advar om extern-erklæringer som ikke er ved filvirkefeltsniveauet"

#: c-family/c.opt:781
msgid "Warn when a noexcept expression evaluates to false even though the expression can't actually throw."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:785
msgid "Warn if C++1z noexcept function type will change the mangled name of a symbol."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:789
#, fuzzy
msgid "Warn when non-templatized friend functions are declared within a template."
msgstr "Advar ikke når ikke-skabelonsvennefunktioner erklæres inde i en skabelon"

#: c-family/c.opt:793
#, fuzzy
msgid "Warn about non-virtual destructors."
msgstr "Advar om ikke-virtuelle destruktionsfunktioner"

#: c-family/c.opt:797
msgid "Warn about NULL being passed to argument slots marked as requiring non-NULL."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:813
msgid "-Wnormalized=[none|id|nfc|nfkc]\tWarn about non-normalized Unicode strings."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:820
#, fuzzy
#| msgid "language %s not recognized"
msgid "argument %qs to %<-Wnormalized%> not recognized"
msgstr "sproget %s ikke genkendt"

#: c-family/c.opt:836
#, fuzzy
msgid "Warn if a C-style cast is used in a program."
msgstr "Advar hvis en typeomtvingning i C-stil benyttes"

#: c-family/c.opt:840
#, fuzzy
#| msgid "Warn about implicit function declarations"
msgid "Warn for obsolescent usage in a declaration."
msgstr "Advar om underforståede funktionserklæringer"

#: c-family/c.opt:844
#, fuzzy
msgid "Warn if an old-style parameter definition is used."
msgstr "Advar når en funktionsparameter ikke benyttes"

#: c-family/c.opt:848
msgid "Warn if a simd directive is overridden by the vectorizer cost model."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:852
msgid "Warn if a string is longer than the maximum portable length specified by the standard."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:856
#, fuzzy
#| msgid "Warn about overloaded virtual function names"
msgid "Warn about overloaded virtual function names."
msgstr "Advar om flertydige virtuelle funktionsnavne"

#: c-family/c.opt:860
#, fuzzy
#| msgid "Warn about uninitialized automatic variables"
msgid "Warn about overriding initializers without side effects."
msgstr "Advar om ikke-klargjorte automatiske variabler"

#: c-family/c.opt:864
#, fuzzy
#| msgid "Warn about uninitialized automatic variables"
msgid "Warn about overriding initializers with side effects."
msgstr "Advar om ikke-klargjorte automatiske variabler"

#: c-family/c.opt:868
#, fuzzy
#| msgid "Warn about constructs whose meanings change in ISO C"
msgid "Warn about packed bit-fields whose offset changed in GCC 4.4."
msgstr "Advar om konstruktioner hvis betydning er ændret i ISO C"

#: c-family/c.opt:872
#, fuzzy
msgid "Warn about possibly missing parentheses."
msgstr "Advar om mulige manglende paranteser"

#: c-family/c.opt:880
#, fuzzy
msgid "Warn when converting the type of pointers to member functions."
msgstr "Advar ikke ved typeomdannelse af henvisninger til medlemsfunktioner"

#: c-family/c.opt:884
#, fuzzy
#| msgid "Warn about function pointer arithmetic"
msgid "Warn about function pointer arithmetic."
msgstr "Advar om beregninger på funktionshenvisninger"

#: c-family/c.opt:888
#, fuzzy
#| msgid "Warn when overload promotes from unsigned to signed"
msgid "Warn when a pointer differs in signedness in an assignment."
msgstr "Advar når flertydiggørelse forfremmer fra unsigned til signed"

#: c-family/c.opt:892
#, fuzzy
msgid "Warn when a pointer is compared with a zero character constant."
msgstr "Advar om brug af multitegnskonstanter"

#: c-family/c.opt:896
#, fuzzy
#| msgid "cast from pointer to integer of different size"
msgid "Warn when a pointer is cast to an integer of a different size."
msgstr "typeomtvingelse fra henvisning til heltal af en anden størrelse"

#: c-family/c.opt:900
#, fuzzy
#| msgid "Warn about unrecognized pragmas"
msgid "Warn about misuses of pragmas."
msgstr "Advar om ukendte pragmaer"

#: c-family/c.opt:904
msgid "Warn if a property for an Objective-C object has no assign semantics specified."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:908
#, fuzzy
msgid "Warn if inherited methods are unimplemented."
msgstr "Advar ikk hvis nedarvede metoder ikke implementeres"

#: c-family/c.opt:912 c-family/c.opt:916
msgid "Warn for placement new expressions with undefined behavior."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:920
#, fuzzy
#| msgid "Warn about multiple declarations of the same object"
msgid "Warn about multiple declarations of the same object."
msgstr "Advar om flere erklæring af det samme objekt"

#: c-family/c.opt:924
#, fuzzy
#| msgid "Warn about unrecognized pragmas"
msgid "Warn about uses of register storage specifier."
msgstr "Advar om ukendte pragmaer"

#: c-family/c.opt:928
#, fuzzy
#| msgid "Warn when the compiler reorders code"
msgid "Warn when the compiler reorders code."
msgstr "Advar når oversætteren ændrer på ordenen af kode"

#: c-family/c.opt:932
#, fuzzy
msgid "Warn whenever a function's return type defaults to \"int\" (C), or about inconsistent return types (C++)."
msgstr "Advar når en funktions returtype antages at være int"

#: c-family/c.opt:936
msgid "Warn on suspicious constructs involving reverse scalar storage order."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:940
#, fuzzy
#| msgid "Warn if a selector has multiple methods"
msgid "Warn if a selector has multiple methods."
msgstr "Advar hvis en vælger har flere metoder"

#: c-family/c.opt:944
#, fuzzy
#| msgid "Warn about possible violations of sequence point rules"
msgid "Warn about possible violations of sequence point rules."
msgstr "Advar om mulige brud på sekvenspunktreglerne"

#: c-family/c.opt:948
#, fuzzy
#| msgid "local declaration of `%s' hides instance variable"
msgid "Warn if a local declaration hides an instance variable."
msgstr "den lokale erklæring af funktionen '%s' skjuler instansvariabel"

#: c-family/c.opt:952 c-family/c.opt:956
msgid "Warn if left shift of a signed value overflows."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:960
#, fuzzy
#| msgid "right shift count is negative"
msgid "Warn if shift count is negative."
msgstr "højreskiftsantal er negativ"

#: c-family/c.opt:964
#, fuzzy
#| msgid "right shift count >= width of type"
msgid "Warn if shift count >= width of type."
msgstr "højreskiftsantal er større end bredden af typen"

#: c-family/c.opt:968
#, fuzzy
#| msgid "right shift count is negative"
msgid "Warn if left shifting a negative value."
msgstr "højreskiftsantal er negativ"

#: c-family/c.opt:972
#, fuzzy
msgid "Warn about signed-unsigned comparisons."
msgstr "Advar om sammenligninger mellem typer med og uden fortegn"

#: c-family/c.opt:980
#, fuzzy
#| msgid "comparison between signed and unsigned integer expressions"
msgid "Warn for implicit type conversions between signed and unsigned integers."
msgstr "sammenlign mellem signed og unsigned heltalsudtryk"

#: c-family/c.opt:984
#, fuzzy
#| msgid "Warn when overload promotes from unsigned to signed"
msgid "Warn when overload promotes from unsigned to signed."
msgstr "Advar når flertydiggørelse forfremmer fra unsigned til signed"

#: c-family/c.opt:988
#, fuzzy
msgid "Warn about uncasted NULL used as sentinel."
msgstr "Advar om funktionserklæringer uden prototype"

#: c-family/c.opt:992
#, fuzzy
msgid "Warn about unprototyped function declarations."
msgstr "Advar om funktionserklæringer uden prototype"

#: c-family/c.opt:1004
msgid "Warn if type signatures of candidate methods do not match exactly."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1008
msgid "Warn when __sync_fetch_and_nand and __sync_nand_and_fetch built-in functions are used."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1012
#, fuzzy
msgid "Deprecated. This switch has no effect."
msgstr "%s har ingen %s"

#: c-family/c.opt:1020
#, fuzzy
#| msgid "comparison is always false due to limited range of data type"
msgid "Warn if a comparison always evaluates to true or false."
msgstr "sammenligning er altid falsk på grund af den begrænsede rækkevidde af datatypen"

#: c-family/c.opt:1024
msgid "Warn if a throw expression will always result in a call to terminate()."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1028
#, fuzzy
msgid "Warn about features not present in traditional C."
msgstr "foreslår undladelse af brug af #elif i traditionel C"

#: c-family/c.opt:1032
msgid "Warn of prototypes causing type conversions different from what would happen in the absence of prototype."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1036
msgid "Warn if trigraphs are encountered that might affect the meaning of the program."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1040
#, fuzzy
msgid "Warn about @selector()s without previously declared methods."
msgstr "Advar om globale funktioner uden tidligere erklæringer"

#: c-family/c.opt:1044
#, fuzzy
msgid "Warn if an undefined macro is used in an #if directive."
msgstr "ugyldigt eller ikke-defineret #-direktiv"

#: c-family/c.opt:1056
#, fuzzy
#| msgid "Warn about unrecognized pragmas"
msgid "Warn about unrecognized pragmas."
msgstr "Advar om ukendte pragmaer"

#: c-family/c.opt:1060
#, fuzzy
#| msgid "both 'f' and 'l' suffixes on floating constant"
msgid "Warn about unsuffixed float constants."
msgstr "både 'f'- og 'l'-endelser i kommatalskonstant"

#: c-family/c.opt:1068
#, fuzzy
#| msgid "Warn when an inlined function cannot be inlined"
msgid "Warn when typedefs locally defined in a function are not used."
msgstr "Advar når en inline funktion ikke kan indbygges"

#: c-family/c.opt:1072
#, fuzzy
#| msgid "Warn when an inlined function cannot be inlined"
msgid "Warn about macros defined in the main file that are not used."
msgstr "Advar når en inline funktion ikke kan indbygges"

#: c-family/c.opt:1076
#, fuzzy
#| msgid "%Hignoring return value of function declared with attribute warn_unused_result"
msgid "Warn if a caller of a function, marked with attribute warn_unused_result, does not use its return value."
msgstr "%Hignorerer returværdi af funktion erklæret med egenskaben warn_unused_result"

#: c-family/c.opt:1084 c-family/c.opt:1088
#, fuzzy
#| msgid "Warn when a variable is unused"
msgid "Warn when a const variable is unused."
msgstr "Advar når en variabel ikke benyttes"

#: c-family/c.opt:1092
#, fuzzy
#| msgid "Warn about unrecognized pragmas"
msgid "Warn about using variadic macros."
msgstr "Advar om ukendte pragmaer"

#: c-family/c.opt:1096
msgid "Warn about questionable usage of the macros used to retrieve variable arguments."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1100
#, fuzzy
#| msgid "Warn when a variable is unused"
msgid "Warn if a variable length array is used."
msgstr "Advar når en variabel ikke benyttes"

#: c-family/c.opt:1104
#, fuzzy
msgid "-Wvla-larger-than=<number>\tWarn on unbounded uses of variable-length arrays, and on bounded uses of variable-length arrays whose bound can be larger than <number> bytes."
msgstr " -Wlarger-than-<tal>   Advar hvis et objekt er større end <tal> byte\n"

#: c-family/c.opt:1110
#, fuzzy
#| msgid "instance variable `%s' is declared private"
msgid "Warn when a register variable is declared volatile."
msgstr "instansvariablen '%s' er erklæret privat"

#: c-family/c.opt:1114
msgid "Warn on direct virtual inheritance."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1118
msgid "Warn if a virtual base has a non-trivial move assignment operator."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1122
msgid "In C++, nonzero means warn about deprecated conversion from string literals to 'char *'. In C, similar warning, except that the conversion is of course not deprecated by the ISO C standard."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1126
#, fuzzy
#| msgid "Warn when a label is unused"
msgid "Warn when a literal '0' is used as null pointer."
msgstr "Advar når en etiket ikke benyttes"

#: c-family/c.opt:1130
#, fuzzy
msgid "Warn about useless casts."
msgstr "Advar om ikke-virtuelle destruktionsfunktioner"

#: c-family/c.opt:1134
msgid "Warn if a class type has a base or a field whose type uses the anonymous namespace or depends on a type with no linkage."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1138
#, fuzzy
#| msgid "Warn when a declaration does not specify a type"
msgid "Warn when a declaration has duplicate const, volatile, restrict or _Atomic specifier."
msgstr "Advar når en erklæring ikke angiver en type"

#: c-family/c.opt:1142
msgid "Warn when an argument passed to a restrict-qualified parameter aliases with another argument."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1147
msgid "A synonym for -std=c89 (for C) or -std=c++98 (for C++)."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1155
msgid "The version of the C++ ABI used for -Wabi warnings and link compatibility aliases."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1159
#, fuzzy
msgid "Enforce class member access control semantics."
msgstr "Adlyd ikke tilgangskontrolsemantikker"

#: c-family/c.opt:1163
msgid "-fada-spec-parent=unit Dump Ada specs as child units of given parent."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1167
msgid "Support C++17 allocation of over-aligned types."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1171
msgid "-faligned-new=<N> Use C++17 over-aligned type allocation for alignments greater than N."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1178
msgid "Allow variadic functions without named parameter."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1182 c-family/c.opt:1421 c-family/c.opt:1746
#: c-family/c.opt:1750 c-family/c.opt:1766
#, fuzzy
#| msgid "--driver no longer supported"
msgid "No longer supported."
msgstr "--driver understøttes ikke længere"

#: c-family/c.opt:1186
#, fuzzy
msgid "Recognize the \"asm\" keyword."
msgstr "Genkend ikke det reserverede ord 'asm'"

#: c-family/c.opt:1194
#, fuzzy
msgid "Recognize built-in functions."
msgstr "Genkend ikke nogen indbyggede funktioner"

#: c-family/c.opt:1201
msgid "Where shorter, use canonicalized paths to systems headers."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1205
msgid "Add Pointer Bounds Checker instrumentation. fchkp-* flags are used to control instrumentation. Currently available for C, C++ and ObjC."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1210
msgid "Generate pointer bounds checks for variables with incomplete type."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1214
msgid "Use zero bounds for all incoming arguments in 'main' function. It helps when instrumented binaries are used with legacy libs."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1219
msgid "Forces Pointer Bounds Checker to use narrowed bounds for address of the first field in the structure. By default pointer to the first field has the same bounds as pointer to the whole structure."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1225
msgid "Control how Pointer Bounds Checker handle pointers to object fields. When narrowing is on, field bounds are used. Otherwise full object bounds are used."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1230
msgid "Forces Pointer Bounds Checker to use bounds of the innermost arrays in case of nested static arrays access. By default outermost array is used."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1235
msgid "Forces Pointer Bounds Checker to treat all trailing arrays in structures as possibly flexible. By default only arrays fields with zero length or that are marked with attribute bnd_variable_size are treated as flexible."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1241
msgid "Allow Pointer Bounds Checker optimizations. By default allowed on optimization levels >0."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1246
msgid "Allow to use *_nobnd versions of string functions by Pointer Bounds Checker."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1250
msgid "Allow to use *_nochk versions of string functions by Pointer Bounds Checker."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1254
msgid "Use statically initialized variable for vars bounds instead of generating them each time it is required."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1259
msgid "Use statically initialized variable for constant bounds instead of generating them each time it is required."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1264
msgid "With this option zero size obtained dynamically for objects with incomplete type will be treated as infinite."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1269
#, fuzzy
#| msgid "Generate code for low memory"
msgid "Generate checks for all read accesses to memory."
msgstr "Generér kode til lav hukommelse"

#: c-family/c.opt:1273
#, fuzzy
#| msgid "Generate code for low memory"
msgid "Generate checks for all write accesses to memory."
msgstr "Generér kode til lav hukommelse"

#: c-family/c.opt:1277
#, fuzzy
#| msgid "Generate code using byte writes"
msgid "Generate bounds stores for pointer writes."
msgstr "Generér kode der bruger byte-skrivninger"

#: c-family/c.opt:1281
#, fuzzy
#| msgid "Generate code for near calls"
msgid "Generate bounds passing for calls."
msgstr "Generér kode til nære kald"

#: c-family/c.opt:1285
msgid "Instrument only functions marked with bnd_instrument attribute."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1289
msgid "Transform instrumented builtin calls into calls to wrappers."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1299
msgid "Enable Cilk Plus."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1303
#, fuzzy
#| msgid "Enable support for huge objects"
msgid "Enable support for C++ concepts."
msgstr "Aktivér understøttelse af enorme objekter"

#: c-family/c.opt:1307
#, fuzzy
msgid "Allow the arguments of the '?' operator to have different types."
msgstr "operander til ?: har forskellige typer"

#: c-family/c.opt:1314
#, fuzzy, c-format
msgid "no class name specified with %qs"
msgstr "intet klassenavn angivet med '-%s'"

#: c-family/c.opt:1315
msgid "-fconst-string-class=<name>\tUse class <name> for constant strings."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1319
#, fuzzy
msgid "-fconstexpr-depth=<number>\tSpecify maximum constexpr recursion depth."
msgstr "Angiv maksimal skabelonsinstantieringsdybde"

#: c-family/c.opt:1323
#, fuzzy
msgid "-fconstexpr-loop-limit=<number>\tSpecify maximum constexpr loop iteration count."
msgstr "Angiv maksimal skabelonsinstantieringsdybde"

#: c-family/c.opt:1327
#, fuzzy
msgid "Emit debug annotations during preprocessing."
msgstr "Aktivér stakprøvning"

#: c-family/c.opt:1331
msgid "-fdeduce-init-list\tenable deduction of std::initializer_list for a template type parameter from a brace-enclosed initializer-list."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1335
#, fuzzy
msgid "Factor complex constructors and destructors to favor space over speed."
msgstr "Advar ikke når alle konstruktions-/destruktionsfunktioner er private"

#: c-family/c.opt:1343
#, fuzzy
#| msgid "Process #ident directives"
msgid "Preprocess directives only."
msgstr "Behandl #ident-direktiver"

#: c-family/c.opt:1347
#, fuzzy
msgid "Permit '$' as an identifier character."
msgstr "formatering er en bredtegnsstreng"

#: c-family/c.opt:1351
msgid "Write all declarations as Ada code transitively."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1355
msgid "Write all declarations as Ada code for the given file only."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1362
#, fuzzy
msgid "Generate code to check exception specifications."
msgstr "Generér ikke kode til at kontrollere undtagelsesspecifikationer"

#: c-family/c.opt:1369
msgid "-fexec-charset=<cset>\tConvert all strings and character constants to character set <cset>."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1373
#, fuzzy
#| msgid "universal-character-name '\\u%04x' not valid in identifier"
msgid "Permit universal character names (\\u and \\U) in identifiers."
msgstr "universelt tegn '\\u%04x' er ikke gyldigt i kaldenavne"

#: c-family/c.opt:1377
msgid "-finput-charset=<cset>\tSpecify the default character set for source files."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1381
msgid "Support dynamic initialization of thread-local variables in a different translation unit."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1388
#, fuzzy
msgid "Scope of for-init-statement variables is local to the loop."
msgstr "Udvid virkefeltet for variabler i for-klargøringssætninger"

#: c-family/c.opt:1392
#, fuzzy
msgid "Do not assume that standard C libraries and \"main\" exist."
msgstr "Antag at standardbibliotekerne og main måske ikke eksisterer"

#: c-family/c.opt:1396
#, fuzzy
msgid "Recognize GNU-defined keywords."
msgstr "Genkend ikke GNU-definerede reserverede ord"

#: c-family/c.opt:1400
#, fuzzy
#| msgid "Generate code for GNU runtime environment"
msgid "Generate code for GNU runtime environment."
msgstr "Generér kode til GNU-kørselmiljø"

#: c-family/c.opt:1404
#, fuzzy
#| msgid "traditional C rejects initialization of unions"
msgid "Use traditional GNU semantics for inline functions."
msgstr "traditionel C forbyder tildeling af startværdi til unioner"

#: c-family/c.opt:1410
#, fuzzy
msgid "-fhandle-exceptions has been renamed -fexceptions (and is now on by default)"
msgstr "-fhandle-exceptions er blevet omdøbt til -fexceptions (og er nu til som standard)"

#: c-family/c.opt:1417
#, fuzzy
#| msgid "Assume normal C execution environment"
msgid "Assume normal C execution environment."
msgstr "Antag normalt C-kørselsmiljø"

#: c-family/c.opt:1425
#, fuzzy
#| msgid "Export functions even if they can be inlined"
msgid "Export functions even if they can be inlined."
msgstr "Eksportér funktioner også selvom de kan integreres"

#: c-family/c.opt:1429
#, fuzzy
msgid "Emit implicit instantiations of inline templates."
msgstr "Udsend kun eksplicitte instatieringer af indlejrede skabeloner"

#: c-family/c.opt:1433
#, fuzzy
msgid "Emit implicit instantiations of templates."
msgstr "Udsend kun eksplicitte instatieringer af indlejrede skabeloner"

#: c-family/c.opt:1437
msgid "Implement C++17 inheriting constructor semantics."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1441
#, fuzzy
#| msgid "Integrate simple functions into their callers"
msgid "Inject friend functions into enclosing namespace."
msgstr "Integrér simple funktioner i deres kaldere"

#: c-family/c.opt:1445
msgid "Don't emit dllexported inline functions unless needed."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1452
msgid "Allow implicit conversions between vectors with differing numbers of subparts and/or differing element types."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1456
#, fuzzy
msgid "Don't warn about uses of Microsoft extensions."
msgstr "Udsend ikke pedantiske advarsler om brug af Microsoft-udvidelser"

#: c-family/c.opt:1475
msgid "Implement resolution of DR 150 for matching of template template arguments."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1479
#, fuzzy
msgid "Generate code for NeXT (Apple Mac OS X) runtime environment."
msgstr "Generér kode til NeXT-kørselmiljø"

#: c-family/c.opt:1483
msgid "Assume that receivers of Objective-C messages may be nil."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1487
msgid "Allow access to instance variables as if they were local declarations within instance method implementations."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1491
msgid "-fvisibility=[private|protected|public|package]\tSet the default symbol visibility."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1494
#, fuzzy, c-format
msgid "unrecognized ivar visibility value %qs"
msgstr "ukendt registernavn '%s'"

#: c-family/c.opt:1516
msgid "Treat a throw() exception specification as noexcept to improve code size."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1520
msgid "Specify which ABI to use for Objective-C family code and meta-data generation."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1526
msgid "Generate special Objective-C methods to initialize/destroy non-POD C++ ivars, if needed."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1530
msgid "Allow fast jumps to the message dispatcher."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1536
#, fuzzy
#| msgid "Enable exception handling"
msgid "Enable Objective-C exception and synchronization syntax."
msgstr "Aktivér undtagelseshåndtering"

#: c-family/c.opt:1540
msgid "Enable garbage collection (GC) in Objective-C/Objective-C++ programs."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1544
msgid "Enable inline checks for nil receivers with the NeXT runtime and ABI version 2."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1549
#, fuzzy
#| msgid "Enable exception handling"
msgid "Enable Objective-C setjmp exception handling runtime."
msgstr "Aktivér undtagelseshåndtering"

#: c-family/c.opt:1553
msgid "Conform to the Objective-C 1.0 language as implemented in GCC 4.0."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1557
#, fuzzy
#| msgid "Enable debugging"
msgid "Enable OpenACC."
msgstr "Aktivér fejlanalyseringsinfo"

#: c-family/c.opt:1561
msgid "Specify default OpenACC compute dimensions."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1565
msgid "Enable OpenMP (implies -frecursive in Fortran)."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1569
msgid "Enable OpenMP's SIMD directives."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1573
msgid "Recognize C++ keywords like \"compl\" and \"xor\"."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1584
msgid "Look for and use PCH files even when preprocessing."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1588
#, fuzzy
#| msgid "Downgrade conformance errors to warnings"
msgid "Downgrade conformance errors to warnings."
msgstr "Nedgradér standardoverholdelsesfejl til advarsler"

#: c-family/c.opt:1592
#, fuzzy
#| msgid "Enable Transmeta picoJava extensions"
msgid "Enable Plan 9 language extensions."
msgstr "Aktivér Transmeta picoJava-udvidelser"

#: c-family/c.opt:1596
msgid "Treat the input file as already preprocessed."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1604
msgid "-ftrack-macro-expansion=<0|1|2> Track locations of tokens coming from macro expansion and display them in error messages."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1608
msgid "-fno-pretty-templates Do not pretty-print template specializations as the template signature followed by the arguments."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1612
msgid "Treat known sprintf return values as constants."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1616
msgid "Used in Fix-and-Continue mode to indicate that object files may be swapped in at runtime."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1620
#, fuzzy
#| msgid "Enable automatic template instantiation"
msgid "Enable automatic template instantiation."
msgstr "Aktivér automatisk skabelonsinstantiering"

#: c-family/c.opt:1624
#, fuzzy
msgid "Generate run time type descriptor information."
msgstr "Generér ikke typebeskrivelsesoplysninger til kørselstidspunktet"

#: c-family/c.opt:1628 ada/gcc-interface/lang.opt:77
#, fuzzy
msgid "Use the narrowest integer type possible for enumeration types."
msgstr "størrelse i tabel-new skal være en heltalstype"

#: c-family/c.opt:1632
#, fuzzy
msgid "Force the underlying type for \"wchar_t\" to be \"unsigned short\"."
msgstr "Overskriv den underliggende type af wchar_t til 'unsigned short'"

#: c-family/c.opt:1636
msgid "When \"signed\" or \"unsigned\" is not given make the bitfield signed."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1640 ada/gcc-interface/lang.opt:81
#, fuzzy
msgid "Make \"char\" signed by default."
msgstr "Lad 'char' være med fortegn som standard"

#: c-family/c.opt:1644
#, fuzzy
#| msgid "hexadecimal floating constants require an exponent"
msgid "Enable C++14 sized deallocation support."
msgstr "hexadecimal kommatalskonstant skal have en eksponent"

#: c-family/c.opt:1651
msgid "-fsso-struct=[big-endian|little-endian|native]\tSet the default scalar storage order."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1654
#, fuzzy, c-format
msgid "unrecognized scalar storage order value %qs"
msgstr "ukendt registernavn '%s'"

#: c-family/c.opt:1667
#, fuzzy
#| msgid "Display statistics accumulated during compilation"
msgid "Display statistics accumulated during compilation."
msgstr "Vis statistik som indsamles under oversættelsen"

#: c-family/c.opt:1671
msgid "Assume that values of enumeration type are always within the minimum range of that type."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1678 c-family/c.opt:1683
msgid "Follow the C++17 evaluation order requirements for assignment expressions, shift, member function calls, etc."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1700
msgid "-ftabstop=<number>\tDistance between tab stops for column reporting."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1704
#, fuzzy
msgid "Set the maximum number of template instantiation notes for a single warning or error."
msgstr "Det maksimale antal faser der skal gennemgås ved udførsel af GCSE"

#: c-family/c.opt:1711
#, fuzzy
msgid "-ftemplate-depth=<number>\tSpecify maximum template instantiation depth."
msgstr "Angiv maksimal skabelonsinstantieringsdybde"

#: c-family/c.opt:1718
msgid "-fno-threadsafe-statics\tDo not generate thread-safe code for initializing local statics."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1722
msgid "When \"signed\" or \"unsigned\" is not given make the bitfield unsigned."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1726
#, fuzzy
msgid "Make \"char\" unsigned by default."
msgstr "Lad 'char' være uden fortegn som standard"

#: c-family/c.opt:1730
#, fuzzy
#| msgid "Use __cxa_atexit to register destructors"
msgid "Use __cxa_atexit to register destructors."
msgstr "Benyt __cxa_atexit til at registrere destruktionsfunktioner"

#: c-family/c.opt:1734
msgid "Use __cxa_get_exception_ptr in exception handling."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1738
msgid "Marks all inlined functions and methods as having hidden visibility."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1742
msgid "Changes visibility to match Microsoft Visual Studio by default."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1754
#, fuzzy
#| msgid "Emit common-like symbols as weak symbols"
msgid "Emit common-like symbols as weak symbols."
msgstr "Udsend almindelige symboler som svage symboler"

#: c-family/c.opt:1758
msgid "-fwide-exec-charset=<cset>\tConvert all wide strings and character constants to character set <cset>."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1762
msgid "Generate a #line directive pointing at the current working directory."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1770
msgid "Generate lazy class lookup (via objc_getClass()) for use in Zero-Link mode."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1774
#, fuzzy
msgid "Dump declarations to a .decl file."
msgstr "Udskriv erklæringer i en .decl-fil"

#: c-family/c.opt:1778
msgid "-femit-struct-debug-baseonly\tAggressive reduced debug info for structs."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1782
msgid "-femit-struct-debug-reduced\tConservative reduced debug info for structs."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1786
msgid "-femit-struct-debug-detailed=<spec-list>\tDetailed reduced debug info for structs."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1790
msgid "Interpret imaginary, fixed-point, or other gnu number suffix as the corresponding number literal rather than a user-defined number literal."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1795
msgid "-idirafter <dir>\tAdd <dir> to the end of the system include path."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1799
#, fuzzy
msgid "-imacros <file>\tAccept definition of macros in <file>."
msgstr " -aux-info <fil>     Udskriv erklæringsoplysninger til <fil>\n"

#: c-family/c.opt:1803
msgid "-imultilib <dir>\tSet <dir> to be the multilib include subdirectory."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1807
msgid "-include <file>\tInclude the contents of <file> before other files."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1811
msgid "-iprefix <path>\tSpecify <path> as a prefix for next two options."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1815
msgid "-isysroot <dir>\tSet <dir> to be the system root directory."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1819
msgid "-isystem <dir>\tAdd <dir> to the start of the system include path."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1823
msgid "-iquote <dir>\tAdd <dir> to the end of the quote include path."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1827
msgid "-iwithprefix <dir>\tAdd <dir> to the end of the system include path."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1831
msgid "-iwithprefixbefore <dir>\tAdd <dir> to the end of the main include path."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1841
msgid "Do not search standard system include directories (those specified with -isystem will still be used)."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1845
msgid "Do not search standard system include directories for C++."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1857
#, fuzzy
msgid "Generate C header of platform-specific features."
msgstr "Generér C-inkluderingsfil med platformspecifikke faciliteter"

#: c-family/c.opt:1861
#, fuzzy
msgid "Remap file names when including files."
msgstr "tomt filnavn i #%s"

#: c-family/c.opt:1865 c-family/c.opt:1869
msgid "Conform to the ISO 1998 C++ standard revised by the 2003 technical corrigendum."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1873
msgid "Conform to the ISO 2011 C++ standard."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1877
msgid "Deprecated in favor of -std=c++11."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1881
msgid "Deprecated in favor of -std=c++14."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1885
msgid "Conform to the ISO 2014 C++ standard."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1889
msgid "Conform to the ISO 2017(?) C++ draft standard (experimental and incomplete support)."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1896 c-family/c.opt:1993
msgid "Conform to the ISO 2011 C standard."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1900
msgid "Deprecated in favor of -std=c11."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1904 c-family/c.opt:1908 c-family/c.opt:1977
msgid "Conform to the ISO 1990 C standard."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1912 c-family/c.opt:1985
msgid "Conform to the ISO 1999 C standard."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1916
msgid "Deprecated in favor of -std=c99."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1920 c-family/c.opt:1925
msgid "Conform to the ISO 1998 C++ standard revised by the 2003 technical corrigendum with GNU extensions."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1930
msgid "Conform to the ISO 2011 C++ standard with GNU extensions."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1934
msgid "Deprecated in favor of -std=gnu++11."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1938
msgid "Deprecated in favor of -std=gnu++14."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1942
msgid "Conform to the ISO 2014 C++ standard with GNU extensions."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1946
msgid "Conform to the ISO 201z(7?) C++ draft standard with GNU extensions (experimental and incomplete support)."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1953
msgid "Conform to the ISO 2011 C standard with GNU extensions."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1957
msgid "Deprecated in favor of -std=gnu11."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1961 c-family/c.opt:1965
msgid "Conform to the ISO 1990 C standard with GNU extensions."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1969
msgid "Conform to the ISO 1999 C standard with GNU extensions."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1973
msgid "Deprecated in favor of -std=gnu99."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1981
msgid "Conform to the ISO 1990 C standard as amended in 1994."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:1989
msgid "Deprecated in favor of -std=iso9899:1999."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:2000
#, fuzzy
msgid "Enable traditional preprocessing."
msgstr "Aktivér stakprøvning"

#: c-family/c.opt:2004
msgid "-trigraphs\tSupport ISO C trigraphs."
msgstr ""

#: c-family/c.opt:2008
msgid "Do not predefine system-specific and GCC-specific macros."
msgstr ""

#: ada/gcc-interface/lang.opt:61
msgid "Synonym of -gnatk8."
msgstr ""

#: ada/gcc-interface/lang.opt:69
msgid "Do not look for object files in standard path."
msgstr ""

#: ada/gcc-interface/lang.opt:73
#, fuzzy
#| msgid "Use the WindISS simulator"
msgid "Select the runtime."
msgstr "Benyt WindISS-simulatoren"

#: ada/gcc-interface/lang.opt:85
msgid "Catch typos."
msgstr ""

#: ada/gcc-interface/lang.opt:89
msgid "Set name of output ALI file (internal switch)."
msgstr ""

#: ada/gcc-interface/lang.opt:93
msgid "-gnat<options>\tSpecify options to GNAT."
msgstr ""

#: ada/gcc-interface/lang.opt:97
msgid "Ignored."
msgstr ""

#: go/lang.opt:42
msgid "-fgo-c-header=<file>\tWrite Go struct definitions to file as C code."
msgstr ""

#: go/lang.opt:46
#, fuzzy
#| msgid "division by zero"
msgid "Add explicit checks for division by zero."
msgstr "division med nul"

#: go/lang.opt:50
msgid "Add explicit checks for division overflow in INT_MIN / -1."
msgstr ""

#: go/lang.opt:54
msgid "Apply special rules for compiling runtime package."
msgstr ""

#: go/lang.opt:58
msgid "-fgo-dump-<type>\tDump Go frontend internal information."
msgstr ""

#: go/lang.opt:62
msgid "-fgo-optimize-<type>\tTurn on optimization passes in the frontend."
msgstr ""

#: go/lang.opt:66
msgid "-fgo-pkgpath=<string>\tSet Go package path."
msgstr ""

#: go/lang.opt:70
msgid "-fgo-prefix=<string>\tSet package-specific prefix for exported Go names."
msgstr ""

#: go/lang.opt:74
msgid "-fgo-relative-import-path=<path>\tTreat a relative import as relative to path."
msgstr ""

#: go/lang.opt:78
#, fuzzy
#| msgid "function declared `noreturn' has a `return' statement"
msgid "Functions which return values must end with return statements."
msgstr "funktion der er erklæret 'noreturn' har en 'return'-sætning"

#: go/lang.opt:82
msgid "Emit debugging information related to the escape analysis pass when run with -fgo-optimize-allocs."
msgstr ""

#: config/vms/vms.opt:27
msgid "Malloc data into P2 space."
msgstr ""

#: config/vms/vms.opt:31
msgid "Set name of main routine for the debugger."
msgstr ""

#: config/vms/vms.opt:35
msgid "Use VMS exit codes instead of posix ones."
msgstr ""

#: config/vms/vms.opt:39
msgid "-mpointer-size=[no,32,short,64,long]\tSet the default pointer size."
msgstr ""

#: config/vms/vms.opt:42
#, fuzzy, c-format
msgid "unknown pointer size model %qs"
msgstr "'%s': ukendt tls-model-tilvalg"

#: config/mcore/mcore.opt:23
#, fuzzy
#| msgid "Generate code for the M*Core M340"
msgid "Generate code for the M*Core M210"
msgstr "Generér kode til en M*Core M340"

#: config/mcore/mcore.opt:27
msgid "Generate code for the M*Core M340"
msgstr "Generér kode til en M*Core M340"

#: config/mcore/mcore.opt:31
#, fuzzy
#| msgid "Force functions to be aligned to a 4 byte boundary"
msgid "Force functions to be aligned to a 4 byte boundary."
msgstr "Tving funktioner til at blive justeret til en 4 byte-grænse"

#: config/mcore/mcore.opt:35 config/moxie/moxie.opt:23
#, fuzzy
#| msgid "Generate big-endian code"
msgid "Generate big-endian code."
msgstr "Opret storendet kode"

#: config/mcore/mcore.opt:39
#, fuzzy
#| msgid "Emit call graph information"
msgid "Emit call graph information."
msgstr "Udsend kaldegrafinfo"

#: config/mcore/mcore.opt:43
#, fuzzy
#| msgid "Use the divide instruction"
msgid "Use the divide instruction."
msgstr "Benyt divisionsinstruktionen"

#: config/mcore/mcore.opt:47
#, fuzzy
#| msgid "Inline constants if it can be done in 2 insns or less"
msgid "Inline constants if it can be done in 2 insns or less."
msgstr "Indlejr konstanter hvis det kan gøres med 2 instruktioner eller mindre"

#: config/mcore/mcore.opt:51 config/moxie/moxie.opt:27
#, fuzzy
#| msgid "Generate little-endian code"
msgid "Generate little-endian code."
msgstr "Opret lilleendet kode"

#: config/mcore/mcore.opt:56 config/fr30/fr30.opt:27
msgid "Assume that run-time support has been provided, so omit -lsim from the linker command line."
msgstr ""

#: config/mcore/mcore.opt:60
#, fuzzy
#| msgid "Do not arbitrary sized immediates in bit operations"
msgid "Use arbitrary sized immediates in bit operations."
msgstr "Benyt ikke vilkårlige størrelsers umiddelbare værdier i bitoperationer"

#: config/mcore/mcore.opt:64
#, fuzzy
#| msgid "Prefer word accesses over byte accesses"
msgid "Prefer word accesses over byte accesses."
msgstr "Foretræk ord-tilgange frem for byte-tilgange"

#: config/mcore/mcore.opt:71
#, fuzzy
#| msgid "Maximum amount for a single stack increment operation"
msgid "Set the maximum amount for a single stack increment operation."
msgstr "Maksimalt antal for en enkelt stakforøgelsesoperation"

#: config/mcore/mcore.opt:75
#, fuzzy
#| msgid "Always treat bit-field as int-sized"
msgid "Always treat bitfields as int-sized."
msgstr "Behandl altid bitfelter som af størrelsen int"

#: config/linux-android.opt:23
msgid "Generate code for the Android platform."
msgstr "Opret kode for Androidplatformen."

#: config/mmix/mmix.opt:24
#, fuzzy
#| msgid "For intrinsics library: pass all parameters in registers"
msgid "For intrinsics library: pass all parameters in registers."
msgstr "For indbyggede biblioteker: overbring alle parametre i registre"

#: config/mmix/mmix.opt:28
#, fuzzy
#| msgid "Use register stack for parameters and return value"
msgid "Use register stack for parameters and return value."
msgstr "Benyt registerstakken til parametre og returværdier"

#: config/mmix/mmix.opt:32
#, fuzzy
#| msgid "Use call-clobbered registers for parameters and return value"
msgid "Use call-clobbered registers for parameters and return value."
msgstr "Benyt kaldeoptagne registre til parametre og returværdier"

#: config/mmix/mmix.opt:37
#, fuzzy
#| msgid "Use epsilon-respecting floating point compare instructions"
msgid "Use epsilon-respecting floating point compare instructions."
msgstr "Benyt epsilon-respekterende instruktioner til kommatalssammenligning"

#: config/mmix/mmix.opt:41
#, fuzzy
#| msgid "Use zero-extending memory loads, not sign-extending ones"
msgid "Use zero-extending memory loads, not sign-extending ones."
msgstr "Benyt nul-udvidende hukommelsesindlæsninger, ikke fortegnsudvidende"

#: config/mmix/mmix.opt:45
#, fuzzy
#| msgid "Generate divide results with reminder having the same sign as the divisor (not the dividend)"
msgid "Generate divide results with reminder having the same sign as the divisor (not the dividend)."
msgstr "Generér divisionsresultater med rest som har det samme fortegn som nævneren (ikke tælleren)"

#: config/mmix/mmix.opt:49
#, fuzzy
#| msgid "Prepend global symbols with \":\" (for use with PREFIX)"
msgid "Prepend global symbols with \":\" (for use with PREFIX)."
msgstr "Tilføj \":\" til starten af globale symboler (til brug sammen med PREFIX)"

#: config/mmix/mmix.opt:53
#, fuzzy
#| msgid "Do not provide a default start-address 0x100 of the program"
msgid "Do not provide a default start-address 0x100 of the program."
msgstr "Tilbyd ikke standardstartadressen 0x100 for programmet"

#: config/mmix/mmix.opt:57
#, fuzzy
#| msgid "Link to emit program in ELF format (rather than mmo)"
msgid "Link to emit program in ELF format (rather than mmo)."
msgstr "Lad sammenkædningen udsende programmet i ELF-format (i stedet for mmo)"

#: config/mmix/mmix.opt:61
#, fuzzy
#| msgid "Use P-mnemonics for branches statically predicted as taken"
msgid "Use P-mnemonics for branches statically predicted as taken."
msgstr "Benyt P-aliaser for forgreninger som statistisk forudses at blive taget"

#: config/mmix/mmix.opt:65
#, fuzzy
#| msgid "Don't use P-mnemonics for branches"
msgid "Don't use P-mnemonics for branches."
msgstr "Benyt ikke P-aliaser for forgreninger"

#: config/mmix/mmix.opt:79
#, fuzzy
#| msgid "Use addresses that allocate global registers"
msgid "Use addresses that allocate global registers."
msgstr "Benyt adresser der allokerer globale registre"

#: config/mmix/mmix.opt:83
#, fuzzy
#| msgid "Do not use addresses that allocate global registers"
msgid "Do not use addresses that allocate global registers."
msgstr "Benyt ikke adresser der allokerer globale registre"

#: config/mmix/mmix.opt:87
#, fuzzy
#| msgid "Generate a single exit point for each function"
msgid "Generate a single exit point for each function."
msgstr "Generér et enkelt afslutningspunkt for hver funktion"

#: config/mmix/mmix.opt:91
#, fuzzy
#| msgid "Do not generate a single exit point for each function"
msgid "Do not generate a single exit point for each function."
msgstr "Generér ikke et enkelt afslutningspunkt for hver funktion"

#: config/mmix/mmix.opt:95
#, fuzzy
#| msgid "Set start-address of the program"
msgid "Set start-address of the program."
msgstr "Angiv startadressen for programmet"

#: config/mmix/mmix.opt:99
#, fuzzy
#| msgid "Set start-address of data"
msgid "Set start-address of data."
msgstr "Angiv startadressen for data"

#: config/darwin.opt:117
#, fuzzy
#| msgid "Generate code using byte writes"
msgid "Generate compile-time CFString objects."
msgstr "Generér kode der bruger byte-skrivninger"

#: config/darwin.opt:214
msgid "Warn if constant CFString objects contain non-portable characters."
msgstr ""

#: config/darwin.opt:219
msgid "Generate AT&T-style stubs for Mach-O."
msgstr ""

#: config/darwin.opt:223
#, fuzzy
#| msgid "Generate code for a Sun Sky board"
msgid "Generate code suitable for executables (NOT shared libs)."
msgstr "Generér kode til et Sun Sky-kort"

#: config/darwin.opt:227
#, fuzzy
#| msgid "Generate code for a Sun Sky board"
msgid "Generate code suitable for fast turn around debugging."
msgstr "Generér kode til et Sun Sky-kort"

#: config/darwin.opt:235
msgid "The earliest MacOS X version on which this program will run."
msgstr ""

#: config/darwin.opt:239
#, fuzzy
#| msgid "Set sizeof(bool) to 1"
msgid "Set sizeof(bool) to 1."
msgstr "Sæt sizeof(bool) til 1"

#: config/darwin.opt:243
#, fuzzy
#| msgid "Generate code for darwin loadable kernel extensions"
msgid "Generate code for darwin loadable kernel extensions."
msgstr "Opret kode for darwinkerneudvidelser der kan indlæses"

#: config/darwin.opt:247
#, fuzzy
#| msgid "Generate code for the specified chip or CPU version"
msgid "Generate code for the kernel or loadable kernel extensions."
msgstr "Generér kode til en given chip- eller processorversion"

#: config/darwin.opt:251
msgid "-iframework <dir>\tAdd <dir> to the end of the system framework include path."
msgstr ""

#: config/darwin.opt:401
msgid "The version of ld64 in use for this toolchain."
msgstr ""

#: config/bfin/bfin.opt:40 config/msp430/msp430.opt:3 config/c6x/c6x.opt:38
#, fuzzy
#| msgid "Use the WindISS simulator"
msgid "Use simulator runtime."
msgstr "Benyt WindISS-simulatoren"

#: config/bfin/bfin.opt:44 config/arm/arm.opt:102
#, fuzzy
#| msgid "Specify the name of the target CPU"
msgid "Specify the name of the target CPU."
msgstr "Angiv navnet på målprocessoren"

#: config/bfin/bfin.opt:48
#, fuzzy
#| msgid "Omit the frame pointer in leaf functions"
msgid "Omit frame pointer for leaf functions."
msgstr "Udelad rammehenvisningen i de yderste funktioner"

#: config/bfin/bfin.opt:52
msgid "Program is entirely located in low 64k of memory."
msgstr ""

#: config/bfin/bfin.opt:56
msgid "Work around a hardware anomaly by adding a number of NOPs before a CSYNC or SSYNC instruction."
msgstr ""

#: config/bfin/bfin.opt:61
msgid "Avoid speculative loads to work around a hardware anomaly."
msgstr ""

#: config/bfin/bfin.opt:65
msgid "Enabled ID based shared library."
msgstr "Aktiveret id-baseret delt bibliotek."

#: config/bfin/bfin.opt:69
msgid "Generate code that won't be linked against any other ID shared libraries, but may be used as a shared library."
msgstr ""

#: config/bfin/bfin.opt:74 config/m68k/m68k.opt:175
#, fuzzy
#| msgid "Create a shared library"
msgid "ID of shared library to build."
msgstr "Opret et delt bibliotek"

#: config/bfin/bfin.opt:78 config/m68k/m68k.opt:171
#, fuzzy
msgid "Enable separate data segment."
msgstr "Deaktivér pladsregistre"

#: config/bfin/bfin.opt:82 config/c6x/c6x.opt:63
msgid "Avoid generating pc-relative calls; use indirection."
msgstr ""

#: config/bfin/bfin.opt:86
msgid "Link with the fast floating-point library."
msgstr "Lænk med det hurtige kommatalsbibliotek."

#: config/bfin/bfin.opt:90 config/frv/frv.opt:130
msgid "Enable Function Descriptor PIC mode."
msgstr "Aktiver Function Descriptor PIC-tilstand."

#: config/bfin/bfin.opt:94 config/frv/frv.opt:162
msgid "Enable inlining of PLT in function calls."
msgstr "Aktiver indlejring af PLT i funktionskald."

#: config/bfin/bfin.opt:98
msgid "Do stack checking using bounds in L1 scratch memory."
msgstr ""

#: config/bfin/bfin.opt:102
#, fuzzy
#| msgid "hexadecimal floating constants require an exponent"
msgid "Enable multicore support."
msgstr "hexadecimal kommatalskonstant skal have en eksponent"

#: config/bfin/bfin.opt:106
msgid "Build for Core A."
msgstr ""

#: config/bfin/bfin.opt:110
msgid "Build for Core B."
msgstr ""

#: config/bfin/bfin.opt:114
msgid "Build for SDRAM."
msgstr ""

#: config/bfin/bfin.opt:118
msgid "Assume ICPLBs are enabled at runtime."
msgstr ""

#: config/m68k/m68k-tables.opt:25
msgid "Known M68K CPUs (for use with the -mcpu= option):"
msgstr ""

#: config/m68k/m68k-tables.opt:365
msgid "Known M68K microarchitectures (for use with the -mtune= option):"
msgstr ""

#: config/m68k/m68k-tables.opt:411
msgid "Known M68K ISAs (for use with the -march= option):"
msgstr ""

#: config/m68k/ieee.opt:24 config/i386/i386.opt:364
#, fuzzy
#| msgid "Use IEEE math for fp comparisons"
msgid "Use IEEE math for fp comparisons."
msgstr "Brug IEEE-matematik til kommatalssammenligninger"

#: config/m68k/m68k.opt:30
#, fuzzy
#| msgid "Generate code for a 520X"
msgid "Generate code for a 520X."
msgstr "Generér kode til en 520X"

#: config/m68k/m68k.opt:34
#, fuzzy
msgid "Generate code for a 5206e."
msgstr "Generér kode til en 520X"

#: config/m68k/m68k.opt:38
#, fuzzy
msgid "Generate code for a 528x."
msgstr "Generér kode til en 520X"

#: config/m68k/m68k.opt:42
#, fuzzy
msgid "Generate code for a 5307."
msgstr "Generér kode til en 520X"

#: config/m68k/m68k.opt:46
#, fuzzy
msgid "Generate code for a 5407."
msgstr "Generér kode til en 520X"

#: config/m68k/m68k.opt:50 config/m68k/m68k.opt:111
#, fuzzy
#| msgid "Generate code for a 68000"
msgid "Generate code for a 68000."
msgstr "Generér kode til en 68000"

#: config/m68k/m68k.opt:54
#, fuzzy
#| msgid "Generate code for a 68020"
msgid "Generate code for a 68010."
msgstr "Generér kode til en 68020"

#: config/m68k/m68k.opt:58 config/m68k/m68k.opt:115
#, fuzzy
#| msgid "Generate code for a 68020"
msgid "Generate code for a 68020."
msgstr "Generér kode til en 68020"

#: config/m68k/m68k.opt:62
#, fuzzy
#| msgid "Generate code for a 68040, without any new instructions"
msgid "Generate code for a 68040, without any new instructions."
msgstr "Generér kode til en 68040 uden nogen nye instruktioner"

#: config/m68k/m68k.opt:66
#, fuzzy
#| msgid "Generate code for a 68060, without any new instructions"
msgid "Generate code for a 68060, without any new instructions."
msgstr "Generér kode til en 68060 uden nogen nye instruktioner"

#: config/m68k/m68k.opt:70
#, fuzzy
#| msgid "Generate code for a 68030"
msgid "Generate code for a 68030."
msgstr "Generér kode til en 68030"

#: config/m68k/m68k.opt:74
#, fuzzy
#| msgid "Generate code for a 68040"
msgid "Generate code for a 68040."
msgstr "Generér kode til en 68040"

#: config/m68k/m68k.opt:78
#, fuzzy
#| msgid "Generate code for a 68060"
msgid "Generate code for a 68060."
msgstr "Generér kode til en 68060"

#: config/m68k/m68k.opt:82
#, fuzzy
#| msgid "Generate code for a 68302"
msgid "Generate code for a 68302."
msgstr "Generér kode til en 68302"

#: config/m68k/m68k.opt:86
#, fuzzy
#| msgid "Generate code for a 68332"
msgid "Generate code for a 68332."
msgstr "Generér kode til en 68332"

#: config/m68k/m68k.opt:91
#, fuzzy
#| msgid "Generate code for a 68851"
msgid "Generate code for a 68851."
msgstr "Generér kode til en 68851"

#: config/m68k/m68k.opt:95
msgid "Generate code that uses 68881 floating-point instructions."
msgstr "Opret kode som bruger 68881-kommatalsinstruktioner."

#: config/m68k/m68k.opt:99
#, fuzzy
#| msgid "Align variables on a 32-bit boundary"
msgid "Align variables on a 32-bit boundary."
msgstr "Justér variabler til 32 bit-grænserne"

#: config/m68k/m68k.opt:103 config/arm/arm.opt:77 config/nios2/nios2.opt:570
#: config/nds32/nds32.opt:66 config/c6x/c6x.opt:67
msgid "Specify the name of the target architecture."
msgstr "Angiv navnet på målarkitekturen."

#: config/m68k/m68k.opt:107
msgid "Use the bit-field instructions."
msgstr "Benyt bitfeltinstruktionerne."

#: config/m68k/m68k.opt:119
#, fuzzy
#| msgid "Generate code for the M*Core M340"
msgid "Generate code for a ColdFire v4e."
msgstr "Generér kode til en M*Core M340"

#: config/m68k/m68k.opt:123
#, fuzzy
#| msgid "Specify the name of the target CPU"
msgid "Specify the target CPU."
msgstr "Angiv navnet på målprocessoren"

#: config/m68k/m68k.opt:127
#, fuzzy
#| msgid "Generate code for a cpu32"
msgid "Generate code for a cpu32."
msgstr "Generér kode til en cpu32"

#: config/m68k/m68k.opt:131
#, fuzzy
#| msgid "Use hardware quad fp instructions"
msgid "Use hardware division instructions on ColdFire."
msgstr "Benyt hardware quad-kommatalsinstruktioner"

#: config/m68k/m68k.opt:135
#, fuzzy
#| msgid "Generate code for a Sun FPA"
msgid "Generate code for a Fido A."
msgstr "Generér kode til en Sun FPA"

#: config/m68k/m68k.opt:139
#, fuzzy
#| msgid "Use hardware floating point instructions"
msgid "Generate code which uses hardware floating point instructions."
msgstr "Benyt hardware-kommatalsinstruktioner"

#: config/m68k/m68k.opt:143
#, fuzzy
#| msgid "Create a shared library"
msgid "Enable ID based shared library."
msgstr "Opret et delt bibliotek"

#: config/m68k/m68k.opt:147
msgid "Use 32-bit offsets in jump tables rather than 16-bit offsets."
msgstr ""

#: config/m68k/m68k.opt:151
#, fuzzy
#| msgid "Do not use the bit-field instructions"
msgid "Do not use the bit-field instructions."
msgstr "Benyt ikke bitfeltinstruktionerne"

#: config/m68k/m68k.opt:155
#, fuzzy
#| msgid "Use normal calling convention"
msgid "Use normal calling convention."
msgstr "Brug normal kaldekonvention"

#: config/m68k/m68k.opt:159
#, fuzzy
#| msgid "Consider type `int' to be 32 bits wide"
msgid "Consider type 'int' to be 32 bits wide."
msgstr "Lad typen 'int' være 32 bit bred"

#: config/m68k/m68k.opt:163
#, fuzzy
#| msgid "Generate pc-relative code"
msgid "Generate pc-relative code."
msgstr "Generér pc-relativ kode"

#: config/m68k/m68k.opt:167
#, fuzzy
#| msgid "Use different calling convention using 'rtd'"
msgid "Use different calling convention using 'rtd'."
msgstr "Benyt anden kaldekonvention vha. 'rtd'"

#: config/m68k/m68k.opt:179
#, fuzzy
#| msgid "Consider type `int' to be 16 bits wide"
msgid "Consider type 'int' to be 16 bits wide."
msgstr "Lad typen 'int' være 16 bit bred"

#: config/m68k/m68k.opt:183
#, fuzzy
#| msgid "Generate code with library calls for floating point"
msgid "Generate code with library calls for floating point."
msgstr "Generér kode med bibliotekskald for kommatalsoperationer"

#: config/m68k/m68k.opt:187
#, fuzzy
#| msgid "Do not use unaligned memory references"
msgid "Do not use unaligned memory references."
msgstr "Benyt ikke ikke-justerede hukommelsesreferencer"

#: config/m68k/m68k.opt:191
#, fuzzy
#| msgid "Specify the name of the target architecture"
msgid "Tune for the specified target CPU or architecture."
msgstr "Angiv navnet på målarkitekturen"

#: config/m68k/m68k.opt:195
msgid "Support more than 8192 GOT entries on ColdFire."
msgstr ""

#: config/m68k/m68k.opt:199
msgid "Support TLS segment larger than 64K."
msgstr ""

#: config/riscv/riscv.opt:26
msgid "-mbranch-cost=N\tSet the cost of branches to roughly N instructions."
msgstr ""

#: config/riscv/riscv.opt:30
msgid "When generating -fpic code, allow the use of PLTs. Ignored for fno-pic."
msgstr ""

#: config/riscv/riscv.opt:34
msgid "Specify integer and floating-point calling convention."
msgstr "Angiv kaldkonventione for heltal og kommatal."

#: config/riscv/riscv.opt:38
#, fuzzy
#| msgid "Known ABIs (for use with the -mabi= option):"
msgid "Supported ABIs (for use with the -mabi= option):"
msgstr "Kendte ABI'er (for brug med tilvalget -mabi=):"

#: config/riscv/riscv.opt:60
msgid "Use hardware floating-point divide and square root instructions."
msgstr "Brug hardware-kommatalsdivision og kvadratrodsinstruktioner."

#: config/riscv/riscv.opt:64
#, fuzzy
#| msgid "Don't trap on integer divide by zero"
msgid "Use hardware instructions for integer division."
msgstr "Forårsag ikke undtagelse ved heltalsdivision med nul"

#: config/riscv/riscv.opt:68
msgid "-march=\tGenerate code for given RISC-V ISA (e.g. RV64IM). ISA strings must be lower-case."
msgstr ""

#: config/riscv/riscv.opt:73 config/mips/mips.opt:401
msgid "-mtune=PROCESSOR\tOptimize the output for PROCESSOR."
msgstr ""

#: config/riscv/riscv.opt:77
#, fuzzy
msgid "-msmall-data-limit=N\tPut global and static data smaller than <number> bytes into a special section (on some targets)."
msgstr " -G <str>        Anbring globale og statiske data mindre end <tal> byte i en specialsektion (på nogle målarkitekturer)\n"

#: config/riscv/riscv.opt:81
#, fuzzy
#| msgid "Use subroutines for function prologue/epilogue"
msgid "Use smaller but slower prologue and epilogue code."
msgstr "Benyt subrutiner for funktionsindledning/-afslutninger"

#: config/riscv/riscv.opt:85 config/aarch64/aarch64.opt:85
#, fuzzy
#| msgid "Specify the MCU name"
msgid "Specify the code model."
msgstr "Angiv MCU-navnet"

#: config/riscv/riscv.opt:89 config/i386/i386.opt:283
#: config/rs6000/aix64.opt:36 config/rs6000/linux64.opt:32
#: config/tilegx/tilegx.opt:57
msgid "Known code models (for use with the -mcmodel= option):"
msgstr ""

#: config/riscv/riscv.opt:99
msgid "Use %reloc() operators, rather than assembly macros, to load addresses."
msgstr ""

#: config/m32c/m32c.opt:23
#, fuzzy
#| msgid "Use the WindISS simulator"
msgid "-msim\tUse simulator runtime."
msgstr "Benyt WindISS-simulatoren"

#: config/m32c/m32c.opt:27
msgid "-mcpu=r8c\tCompile code for R8C variants."
msgstr ""

#: config/m32c/m32c.opt:31
msgid "-mcpu=m16c\tCompile code for M16C variants."
msgstr ""

#: config/m32c/m32c.opt:35
msgid "-mcpu=m32cm\tCompile code for M32CM variants."
msgstr ""

#: config/m32c/m32c.opt:39
msgid "-mcpu=m32c\tCompile code for M32C variants."
msgstr ""

#: config/m32c/m32c.opt:43
msgid "-memregs=\tNumber of memreg bytes (default: 16, range: 0..16)."
msgstr ""

#: config/msp430/msp430.opt:7
msgid "Force assembly output to always use hex constants."
msgstr ""

#: config/msp430/msp430.opt:11
#, fuzzy
#| msgid "Specify the MCU name"
msgid "Specify the MCU to build for."
msgstr "Angiv MCU-navnet"

#: config/msp430/msp430.opt:15
msgid "Warn if an MCU name is unrecognized or conflicts with other options (default: on)."
msgstr ""

#: config/msp430/msp430.opt:19
#, fuzzy
#| msgid "Specify the MCU name"
msgid "Specify the ISA to build for: msp430, msp430x, msp430xv2."
msgstr "Angiv MCU-navnet"

#: config/msp430/msp430.opt:23
msgid "Select large model - 20-bit addresses/pointers."
msgstr ""

#: config/msp430/msp430.opt:27
msgid "Select small model - 16-bit addresses/pointers (default)."
msgstr ""

#: config/msp430/msp430.opt:31
msgid "Optimize opcode sizes at link time."
msgstr ""

#: config/msp430/msp430.opt:38
msgid "Use a minimum runtime (no static initializers or ctors) for memory-constrained devices."
msgstr ""

#: config/msp430/msp430.opt:45
msgid "Specify the type of hardware multiply to support."
msgstr ""

#: config/msp430/msp430.opt:67
msgid "Specify whether functions should be placed into low or high memory."
msgstr ""

#: config/msp430/msp430.opt:71
#, fuzzy
#| msgid "Only initialized variables can be placed into program memory area."
msgid "Specify whether variables should be placed into low or high memory."
msgstr "Kun variabler med startværdi kan placeres i programhukommelsesområdet."

#: config/msp430/msp430.opt:90
msgid "Passes on a request to the assembler to enable fixes for various silicon errata."
msgstr ""

#: config/msp430/msp430.opt:94
msgid "Passes on a request to the assembler to warn about various silicon errata."
msgstr ""

#: config/aarch64/aarch64.opt:40
msgid "The possible TLS dialects:"
msgstr ""

#: config/aarch64/aarch64.opt:52
msgid "The code model option names for -mcmodel:"
msgstr ""

#: config/aarch64/aarch64.opt:65 config/arm/arm.opt:90
#: config/microblaze/microblaze.opt:60
#, fuzzy
#| msgid "Assume target CPU is configured as big endian"
msgid "Assume target CPU is configured as big endian."
msgstr "Antag at målprocessoren er konfigureret som storendet"

#: config/aarch64/aarch64.opt:69 config/i386/i386.opt:929
#, fuzzy
#| msgid "Generate code which uses the FPU"
msgid "Generate code which uses only the general registers."
msgstr "Generér kode som bruger FPU'en"

#: config/aarch64/aarch64.opt:73
msgid "Workaround for ARM Cortex-A53 Erratum number 835769."
msgstr ""

#: config/aarch64/aarch64.opt:77
msgid "Workaround for ARM Cortex-A53 Erratum number 843419."
msgstr ""

#: config/aarch64/aarch64.opt:81 config/arm/arm.opt:155
#: config/microblaze/microblaze.opt:64
#, fuzzy
#| msgid "Assume target CPU is configured as little endian"
msgid "Assume target CPU is configured as little endian."
msgstr "Antag at målprocessoren er konfigureret som lilleendet"

#: config/aarch64/aarch64.opt:89
#, fuzzy
#| msgid "Don't assume that unaligned accesses are handled by the system"
msgid "Don't assume that unaligned accesses are handled by the system."
msgstr "Antag ikke at ujusterede tilgange håndteres af systemet"

#: config/aarch64/aarch64.opt:93 config/i386/i386.opt:396
#, fuzzy
#| msgid "Omit the frame pointer in leaf functions"
msgid "Omit the frame pointer in leaf functions."
msgstr "Udelad rammehenvisningen i de yderste funktioner"

#: config/aarch64/aarch64.opt:97
msgid "Specify TLS dialect."
msgstr ""

#: config/aarch64/aarch64.opt:101
#, fuzzy
#| msgid "Specify bit size of immediate TLS offsets"
msgid "Specifies bit size of immediate TLS offsets. Valid values are 12, 24, 32, 48."
msgstr "Angiv bitstørrelse for umiddelbar TLS-afsæt"

#: config/aarch64/aarch64.opt:120
#, fuzzy
#| msgid "Specify the name of the target architecture"
msgid "-march=ARCH\tUse features of architecture ARCH."
msgstr "Angiv navnet på målarkitekturen"

#: config/aarch64/aarch64.opt:124
#, fuzzy
#| msgid "Use features of and schedule code for given CPU"
msgid "-mcpu=CPU\tUse features of and optimize for CPU."
msgstr "Benyt faciliteter fra og planlæg koden til en given processor"

#: config/aarch64/aarch64.opt:128
#, fuzzy
#| msgid "Use features of and schedule code for given CPU"
msgid "-mtune=CPU\tOptimize for CPU."
msgstr "Benyt faciliteter fra og planlæg koden til en given processor"

#: config/aarch64/aarch64.opt:132
#, fuzzy
#| msgid "Generate code that conforms to the given ABI"
msgid "-mabi=ABI\tGenerate code that conforms to the specified ABI."
msgstr "Opret kode som overholde den angivne ABI"

#: config/aarch64/aarch64.opt:136
msgid "-moverride=STRING\tPower users only! Override CPU optimization parameters."
msgstr ""

#: config/aarch64/aarch64.opt:140
msgid "Known AArch64 ABIs (for use with the -mabi= option):"
msgstr ""

#: config/aarch64/aarch64.opt:150
msgid "PC relative literal loads."
msgstr ""

#: config/aarch64/aarch64.opt:154
msgid "Select return address signing scope."
msgstr ""

#: config/aarch64/aarch64.opt:158
msgid "Supported AArch64 return address signing scope (for use with -msign-return-address= option):"
msgstr ""

#: config/aarch64/aarch64.opt:171
msgid "Enable the reciprocal square root approximation. Enabling this reduces precision of reciprocal square root results to about 16 bits for single precision and to 32 bits for double precision."
msgstr ""

#: config/aarch64/aarch64.opt:177
msgid "Enable the square root approximation. Enabling this reduces precision of square root results to about 16 bits for single precision and to 32 bits for double precision. If enabled, it implies -mlow-precision-recip-sqrt."
msgstr ""

#: config/aarch64/aarch64.opt:184
msgid "Enable the division approximation. Enabling this reduces precision of division results to about 16 bits for single precision and to 32 bits for double precision."
msgstr ""

#: config/aarch64/aarch64.opt:190
msgid "Enables verbose cost model dumping in the debug dump files."
msgstr ""

#: config/linux.opt:24
#, fuzzy
#| msgid "Use Bionic C library"
msgid "Use Bionic C library."
msgstr "Brug Bionic C-bibliotek"

#: config/linux.opt:28
#, fuzzy
#| msgid "Use GNU C library"
msgid "Use GNU C library."
msgstr "Brug GNU C-bibliotek"

#: config/linux.opt:32
#, fuzzy
#| msgid "Use uClibc C library"
msgid "Use uClibc C library."
msgstr "Brug uClibc C-bibiotek"

#: config/linux.opt:36
#, fuzzy
#| msgid "Use uClibc C library"
msgid "Use musl C library."
msgstr "Brug uClibc C-bibiotek"

#: config/ia64/ilp32.opt:3
#, fuzzy
#| msgid "Generate ILP32 code"
msgid "Generate ILP32 code."
msgstr "Opret ILP32-kode"

#: config/ia64/ilp32.opt:7
#, fuzzy
#| msgid "Generate LP64 code"
msgid "Generate LP64 code."
msgstr "Opret LP64-kode"

#: config/ia64/ia64.opt:28
#, fuzzy
#| msgid "Generate big endian code"
msgid "Generate big endian code."
msgstr "Opret storendet kode"

#: config/ia64/ia64.opt:32
#, fuzzy
#| msgid "Generate little endian code"
msgid "Generate little endian code."
msgstr "Opret lilleendet kode"

#: config/ia64/ia64.opt:36
#, fuzzy
#| msgid "Generate code for GNU as"
msgid "Generate code for GNU as."
msgstr "Opret kode til GNU as"

#: config/ia64/ia64.opt:40
#, fuzzy
#| msgid "Generate code for GNU ld"
msgid "Generate code for GNU ld."
msgstr "Opret kode til GNU ld"

#: config/ia64/ia64.opt:44
#, fuzzy
#| msgid "Emit stop bits before and after volatile extended asms"
msgid "Emit stop bits before and after volatile extended asms."
msgstr "Udsend stopbit før og efter volatile udvidede asm-sætninger"

#: config/ia64/ia64.opt:48
#, fuzzy
#| msgid "Use in/loc/out register names"
msgid "Use in/loc/out register names."
msgstr "Benyt in/loc/out-registernavne"

#: config/ia64/ia64.opt:55
#, fuzzy
#| msgid "Enable use of sdata/scommon/sbss"
msgid "Enable use of sdata/scommon/sbss."
msgstr "Aktivér brug af sdata/scommon/sbss"

#: config/ia64/ia64.opt:59
#, fuzzy
#| msgid "Generate code without GP reg"
msgid "Generate code without GP reg."
msgstr "Generér kode uden GP-registeret"

#: config/ia64/ia64.opt:63
#, fuzzy
#| msgid "gp is constant (but save/restore gp on indirect calls)"
msgid "gp is constant (but save/restore gp on indirect calls)."
msgstr "gp er konstant (men gem/gendan gp ved indirekte kald)"

#: config/ia64/ia64.opt:67
#, fuzzy
#| msgid "Generate self-relocatable code"
msgid "Generate self-relocatable code."
msgstr "Generér selvflyttende kode"

#: config/ia64/ia64.opt:71
#, fuzzy
#| msgid "Generate inline floating point division, optimize for latency"
msgid "Generate inline floating point division, optimize for latency."
msgstr "Generér indlejrede kommatalsdivisioner, optimér for ventetid"

#: config/ia64/ia64.opt:75
#, fuzzy
#| msgid "Generate inline floating point division, optimize for throughput"
msgid "Generate inline floating point division, optimize for throughput."
msgstr "Generér indlejrede kommatalsdivisioner, optimér for båndbredde"

#: config/ia64/ia64.opt:82
#, fuzzy
#| msgid "Generate inline integer division, optimize for latency"
msgid "Generate inline integer division, optimize for latency."
msgstr "Generér indlejrede heltalsdivisioner, optimér for ventetid"

#: config/ia64/ia64.opt:86
#, fuzzy
#| msgid "Generate inline integer division, optimize for throughput"
msgid "Generate inline integer division, optimize for throughput."
msgstr "Generér indlejrede heltalsdivisioner, optimér for båndbredde"

#: config/ia64/ia64.opt:90
#, fuzzy
msgid "Do not inline integer division."
msgstr "Advar ikke om heltalsdivision på oversættelsestidspunktet med nul"

#: config/ia64/ia64.opt:94
#, fuzzy
msgid "Generate inline square root, optimize for latency."
msgstr "Generér indlejrede heltalsdivisioner, optimér for ventetid"

#: config/ia64/ia64.opt:98
#, fuzzy
msgid "Generate inline square root, optimize for throughput."
msgstr "Generér indlejrede heltalsdivisioner, optimér for båndbredde"

#: config/ia64/ia64.opt:102
#, fuzzy
#| msgid "Do not disable space regs"
msgid "Do not inline square root."
msgstr "Deaktivér ikke pladsregistre"

#: config/ia64/ia64.opt:106
#, fuzzy
#| msgid "Enable Dwarf 2 line debug info via GNU as"
msgid "Enable DWARF line debug info via GNU as."
msgstr "Aktivér Dwarf 2-linjefejlanalyseringsinfo via GNU as"

#: config/ia64/ia64.opt:110
#, fuzzy
msgid "Enable earlier placing stop bits for better scheduling."
msgstr "Deaktivér parallelle instruktioner"

#: config/ia64/ia64.opt:114 config/spu/spu.opt:72 config/pa/pa.opt:62
#: config/sh/sh.opt:227
#, fuzzy
#| msgid "Specify range of registers to make fixed"
msgid "Specify range of registers to make fixed."
msgstr "Angiv interval af registre der skal gøres faste"

#: config/ia64/ia64.opt:118 config/rs6000/sysv4.opt:32
#: config/alpha/alpha.opt:130
#, fuzzy
#| msgid "Specify bit size of immediate TLS offsets"
msgid "Specify bit size of immediate TLS offsets."
msgstr "Angiv bitstørrelse for umiddelbar TLS-afsæt"

#: config/ia64/ia64.opt:122 config/spu/spu.opt:84 config/i386/i386.opt:510
#: config/s390/s390.opt:200 config/sparc/sparc.opt:146
#: config/visium/visium.opt:49
#, fuzzy
#| msgid "Schedule code for given CPU"
msgid "Schedule code for given CPU."
msgstr "Planlæg koden til en given processor"

#: config/ia64/ia64.opt:126
msgid "Known Itanium CPUs (for use with the -mtune= option):"
msgstr ""

#: config/ia64/ia64.opt:136
#, fuzzy
#| msgid "Allow speculative motion of more loads"
msgid "Use data speculation before reload."
msgstr "Tillad spekulativ bevægelse af flere indlæsninger"

#: config/ia64/ia64.opt:140
#, fuzzy
#| msgid "Allow speculative motion of more loads"
msgid "Use data speculation after reload."
msgstr "Tillad spekulativ bevægelse af flere indlæsninger"

#: config/ia64/ia64.opt:144
#, fuzzy
#| msgid "Create console application"
msgid "Use control speculation."
msgstr "Opret konsolprogram"

#: config/ia64/ia64.opt:148
#, fuzzy
#| msgid "Allow speculative motion of more loads"
msgid "Use in block data speculation before reload."
msgstr "Tillad spekulativ bevægelse af flere indlæsninger"

#: config/ia64/ia64.opt:152
#, fuzzy
#| msgid "Allow speculative motion of more loads"
msgid "Use in block data speculation after reload."
msgstr "Tillad spekulativ bevægelse af flere indlæsninger"

#: config/ia64/ia64.opt:156
#, fuzzy
#| msgid "Create console application"
msgid "Use in block control speculation."
msgstr "Opret konsolprogram"

#: config/ia64/ia64.opt:160
#, fuzzy
#| msgid "Allow speculative motion of more loads"
msgid "Use simple data speculation check."
msgstr "Tillad spekulativ bevægelse af flere indlæsninger"

#: config/ia64/ia64.opt:164
#, fuzzy
#| msgid "Allow speculative motion of more loads"
msgid "Use simple data speculation check for control speculation."
msgstr "Tillad spekulativ bevægelse af flere indlæsninger"

#: config/ia64/ia64.opt:174
msgid "Count speculative dependencies while calculating priority of instructions."
msgstr ""

#: config/ia64/ia64.opt:178
msgid "Place a stop bit after every cycle when scheduling."
msgstr ""

#: config/ia64/ia64.opt:182
msgid "Assume that floating-point stores and loads are not likely to cause conflict when placed into one instruction group."
msgstr ""

#: config/ia64/ia64.opt:186
msgid "Soft limit on number of memory insns per instruction group, giving lower priority to subsequent memory insns attempting to schedule in the same insn group. Frequently useful to prevent cache bank conflicts. Default value is 1."
msgstr ""

#: config/ia64/ia64.opt:190
msgid "Disallow more than 'msched-max-memory-insns' in instruction group. Otherwise, limit is 'soft' (prefer non-memory operations when limit is reached)."
msgstr ""

#: config/ia64/ia64.opt:194
msgid "Don't generate checks for control speculation in selective scheduling."
msgstr ""

#: config/spu/spu.opt:20
msgid "Emit warnings when run-time relocations are generated."
msgstr ""

#: config/spu/spu.opt:24
msgid "Emit errors when run-time relocations are generated."
msgstr ""

#: config/spu/spu.opt:28
#, fuzzy
#| msgid "Specify cost of branches (Default 20)"
msgid "Specify cost of branches (Default 20)."
msgstr "Specificer omkostning for forgreninger (standard 20)"

#: config/spu/spu.opt:32
#, fuzzy
#| msgid "Generate load/store with update instructions"
msgid "Make sure loads and stores are not moved past DMA instructions."
msgstr "Generér indlæsning/lagring med opdateringsinstruktioner"

#: config/spu/spu.opt:36
msgid "volatile must be specified on any memory that is effected by DMA."
msgstr ""

#: config/spu/spu.opt:40 config/spu/spu.opt:44
msgid "Insert nops when it might improve performance by allowing dual issue (default)."
msgstr ""

#: config/spu/spu.opt:48
#, fuzzy
#| msgid "Use jsr and rts for function calls and returns"
msgid "Use standard main function as entry for startup."
msgstr "Benyt jsr og rts til funktionskald og returneringer"

#: config/spu/spu.opt:52
#, fuzzy
#| msgid "Generate branch hints for branches"
msgid "Generate branch hints for branches."
msgstr "Opret forgreningsfif for forgreninger"

#: config/spu/spu.opt:56
#, fuzzy
#| msgid "The maximum number of instructions to consider to fill a delay slot"
msgid "Maximum number of nops to insert for a hint (Default 2)."
msgstr "Det maksimale antal instruktioner det overvejes at udfylde ventepladser med"

#: config/spu/spu.opt:60
#, fuzzy
#| msgid "The maximum number of instructions to consider to unroll in a loop"
msgid "Approximate maximum number of instructions to allow between a hint and its branch [125]."
msgstr "Det maksimale antal instruktioner der overvejes at udrulle i en løkke"

#: config/spu/spu.opt:64
#, fuzzy
#| msgid "Generate code for 18 bit addressing"
msgid "Generate code for 18 bit addressing."
msgstr "Opret kode for 18-bit adressering"

#: config/spu/spu.opt:68
#, fuzzy
#| msgid "Generate code for 32 bit addressing"
msgid "Generate code for 32 bit addressing."
msgstr "Opret kode for 32-bit adressering"

#: config/spu/spu.opt:76
msgid "Insert hbrp instructions after hinted branch targets to avoid the SPU hang issue."
msgstr ""

#: config/spu/spu.opt:80 config/i386/i386.opt:253 config/s390/s390.opt:56
#, fuzzy
#| msgid "Generate code for given CPU"
msgid "Generate code for given CPU."
msgstr "Generér kode til en given processor"

#: config/spu/spu.opt:88
#, fuzzy
#| msgid "Pass parameters in registers (default)"
msgid "Access variables in 32-bit PPU objects (default)."
msgstr "Overbring parametre i registre (standard)"

#: config/spu/spu.opt:92
#, fuzzy
#| msgid "Pass parameters in registers (default)"
msgid "Access variables in 64-bit PPU objects."
msgstr "Overbring parametre i registre (standard)"

#: config/spu/spu.opt:96
msgid "Allow conversions between __ea and generic pointers (default)."
msgstr ""

#: config/spu/spu.opt:100
msgid "Size (in KB) of software data cache."
msgstr ""

#: config/spu/spu.opt:104
msgid "Atomically write back software data cache lines (default)."
msgstr ""

#: config/epiphany/epiphany.opt:24
msgid "Don't use any of r32..r63."
msgstr ""

#: config/epiphany/epiphany.opt:28
msgid "preferentially allocate registers that allow short instruction generation."
msgstr ""

#: config/epiphany/epiphany.opt:32
#, fuzzy
msgid "Set branch cost."
msgstr "Ingen forgreninger i %s %s\n"

#: config/epiphany/epiphany.opt:36
#, fuzzy
#| msgid "Enable use of conditional move instructions"
msgid "enable conditional move instruction usage."
msgstr "Aktivér brug af betingede flytteinstruktioner"

#: config/epiphany/epiphany.opt:40
#, fuzzy
#| msgid "The maximum number of instructions to consider to fill a delay slot"
msgid "set number of nops to emit before each insn pattern."
msgstr "Det maksimale antal instruktioner det overvejes at udfylde ventepladser med"

#: config/epiphany/epiphany.opt:52
#, fuzzy
#| msgid "Use software floating point"
msgid "Use software floating point comparisons."
msgstr "Benyt softwarekommatal"

#: config/epiphany/epiphany.opt:56
msgid "Enable split of 32 bit immediate loads into low / high part."
msgstr ""

#: config/epiphany/epiphany.opt:60
msgid "Enable use of POST_INC / POST_DEC."
msgstr ""

#: config/epiphany/epiphany.opt:64
msgid "Enable use of POST_MODIFY."
msgstr ""

#: config/epiphany/epiphany.opt:68
msgid "Set number of bytes on the stack preallocated for use by the callee."
msgstr ""

#: config/epiphany/epiphany.opt:72
msgid "Assume round to nearest is selected for purposes of scheduling."
msgstr ""

#: config/epiphany/epiphany.opt:76
#, fuzzy
#| msgid "Generate call insns as indirect calls, if necessary"
msgid "Generate call insns as indirect calls."
msgstr "Generér kaldeinstruktioner som indirekte kald, om nødvendigt"

#: config/epiphany/epiphany.opt:80
#, fuzzy
#| msgid "Generate call insns as indirect calls, if necessary"
msgid "Generate call insns as direct calls."
msgstr "Generér kaldeinstruktioner som indirekte kald, om nødvendigt"

#: config/epiphany/epiphany.opt:84
msgid "Assume labels and symbols can be addressed using 16 bit absolute addresses."
msgstr ""

#: config/epiphany/epiphany.opt:108
msgid "A floatig point to integer truncation may be replaced with rounding to save mode switching."
msgstr ""

#: config/epiphany/epiphany.opt:112
#, fuzzy
#| msgid "Use structs on stronger alignment for double-word copies"
msgid "Vectorize for double-word operations."
msgstr "Benyt strukturer på stærkere justering til dobbelt-ord kopier"

#: config/epiphany/epiphany.opt:128
msgid "Split unaligned 8 byte vector moves before post-modify address generation."
msgstr ""

#: config/epiphany/epiphany.opt:132
#, fuzzy
#| msgid "Use hardware floating point instructions"
msgid "Use the floating point unit for integer add/subtract."
msgstr "Benyt hardware-kommatalsinstruktioner"

#: config/epiphany/epiphany.opt:136
msgid "Set register to hold -1."
msgstr ""

#: config/ft32/ft32.opt:23
msgid "target the software simulator."
msgstr ""

#: config/ft32/ft32.opt:27 config/s390/s390.opt:231 config/mips/mips.opt:389
#, fuzzy
#| msgid "Use ROM instead of RAM"
msgid "Use LRA instead of reload."
msgstr "Benyt ROM i stedet for RAM"

#: config/ft32/ft32.opt:31
#, fuzzy
#| msgid "Allow the use of MDMX instructions"
msgid "Avoid use of the DIV and MOD instructions"
msgstr "Tillade brugen af MDMX-instruktioner"

#: config/h8300/h8300.opt:23
#, fuzzy
#| msgid "Generate H8S code"
msgid "Generate H8S code."
msgstr "Generér H8S-kode"

#: config/h8300/h8300.opt:27
#, fuzzy
#| msgid "Generate H8S code"
msgid "Generate H8SX code."
msgstr "Generér H8S-kode"

#: config/h8300/h8300.opt:31
#, fuzzy
#| msgid "Generate H8S/2600 code"
msgid "Generate H8S/2600 code."
msgstr "Generér H8S/2600-kode"

#: config/h8300/h8300.opt:35
#, fuzzy
#| msgid "Make integers 32 bits wide"
msgid "Make integers 32 bits wide."
msgstr "Gør heltal 32 bit brede"

#: config/h8300/h8300.opt:42
#, fuzzy
#| msgid "Use registers for argument passing"
msgid "Use registers for argument passing."
msgstr "Benyt registre til parameteroverbringning"

#: config/h8300/h8300.opt:46
#, fuzzy
#| msgid "Consider access to byte sized memory slow"
msgid "Consider access to byte sized memory slow."
msgstr "Betragt tilgang til bytestørrelseshukommelse som langsomt"

#: config/h8300/h8300.opt:50
#, fuzzy
#| msgid "Enable linker relaxing"
msgid "Enable linker relaxing."
msgstr "Aktivér tolerant sammenkædning"

#: config/h8300/h8300.opt:54
#, fuzzy
#| msgid "Generate H8/300H code"
msgid "Generate H8/300H code."
msgstr "Generér H8/300H-kode"

#: config/h8300/h8300.opt:58
#, fuzzy
#| msgid "Enable the normal mode"
msgid "Enable the normal mode."
msgstr "Aktivér den normale tilstand"

#: config/h8300/h8300.opt:62
#, fuzzy
#| msgid "Use H8/300 alignment rules"
msgid "Use H8/300 alignment rules."
msgstr "Benyt H8/300-justeringsregler"

#: config/h8300/h8300.opt:66
msgid "Push extended registers on stack in monitor functions."
msgstr ""

#: config/h8300/h8300.opt:70
#, fuzzy
#| msgid "Do not use the callt instruction"
msgid "Do not push extended registers on stack in monitor functions."
msgstr "Benyt ikke callt-instruktionen"

#: config/pdp11/pdp11.opt:23
#, fuzzy
#| msgid "Generate code for an 11/10"
msgid "Generate code for an 11/10."
msgstr "Generér kode til en 11/10"

#: config/pdp11/pdp11.opt:27
#, fuzzy
#| msgid "Generate code for an 11/40"
msgid "Generate code for an 11/40."
msgstr "Generér kode til en 11/40"

#: config/pdp11/pdp11.opt:31
#, fuzzy
#| msgid "Generate code for an 11/45"
msgid "Generate code for an 11/45."
msgstr "Generér kode til en 11/45"

#: config/pdp11/pdp11.opt:35
msgid "Return floating-point results in ac0 (fr0 in Unix assembler syntax)."
msgstr "Returner kommatalsresultater i ac0 (fr0 i Unix-maskinkodesyntaks)."

#: config/pdp11/pdp11.opt:39
msgid "Do not use inline patterns for copying memory."
msgstr ""

#: config/pdp11/pdp11.opt:43
msgid "Use inline patterns for copying memory."
msgstr ""

#: config/pdp11/pdp11.opt:47
msgid "Do not pretend that branches are expensive."
msgstr ""

#: config/pdp11/pdp11.opt:51
msgid "Pretend that branches are expensive."
msgstr ""

#: config/pdp11/pdp11.opt:55
#, fuzzy
#| msgid "Use DEC assembler syntax"
msgid "Use the DEC assembler syntax."
msgstr "Benyt DEC-maskinkodesyntaks"

#: config/pdp11/pdp11.opt:59
#, fuzzy
#| msgid "Use 32 bit float"
msgid "Use 32 bit float."
msgstr "Benyt 32 bit float"

#: config/pdp11/pdp11.opt:63
#, fuzzy
#| msgid "Use 64 bit float"
msgid "Use 64 bit float."
msgstr "Benyt 64 bit float"

#: config/pdp11/pdp11.opt:67 config/rs6000/rs6000.opt:177
#: config/frv/frv.opt:158
#, fuzzy
#| msgid "Use hardware floating point"
msgid "Use hardware floating point."
msgstr "Benyt hardware-kommatal"

#: config/pdp11/pdp11.opt:71
#, fuzzy
#| msgid "Use 16 bit int"
msgid "Use 16 bit int."
msgstr "Benyt 16 bit int"

#: config/pdp11/pdp11.opt:75
#, fuzzy
#| msgid "Use 32 bit int"
msgid "Use 32 bit int."
msgstr "Benyt 32 bit int"

#: config/pdp11/pdp11.opt:79 config/rs6000/rs6000.opt:173
#, fuzzy
#| msgid "Do not use hardware floating point"
msgid "Do not use hardware floating point."
msgstr "Benyt ikke hardware-kommatal"

#: config/pdp11/pdp11.opt:83
#, fuzzy
#| msgid "Target has split I&D"
msgid "Target has split I&D."
msgstr "Målarkitektur har delt I&D"

#: config/pdp11/pdp11.opt:87
#, fuzzy
#| msgid "Use UNIX assembler syntax"
msgid "Use UNIX assembler syntax."
msgstr "Benyt UNIX-maskinkodesyntaks"

#: config/xtensa/xtensa.opt:23
#, fuzzy
msgid "Use CONST16 instruction to load constants."
msgstr "Brug push-instruktioner til at gemme udgående parametre"

#: config/xtensa/xtensa.opt:27
#, fuzzy
msgid "Disable position-independent code (PIC) for use in OS kernel code."
msgstr "Generér placeringsuafhængig kode, om muligt"

#: config/xtensa/xtensa.opt:31
#, fuzzy
#| msgid "Use indirect CALLXn instructions for large programs"
msgid "Use indirect CALLXn instructions for large programs."
msgstr "Benyt indirekte CALLXn-instruktioner for store programmer"

#: config/xtensa/xtensa.opt:35
#, fuzzy
#| msgid "Automatically align branch targets to reduce branch penalties"
msgid "Automatically align branch targets to reduce branch penalties."
msgstr "Justér automatisk forgreningsmål for at reducere forgreningsstraffe"

#: config/xtensa/xtensa.opt:39
#, fuzzy
#| msgid "Intersperse literal pools with code in the text section"
msgid "Intersperse literal pools with code in the text section."
msgstr "Fordel konstanter med kode i tekstsektionen"

#: config/xtensa/xtensa.opt:43
msgid "Relax literals in assembler and place them automatically in the text section."
msgstr ""

#: config/xtensa/xtensa.opt:47
#, fuzzy
#| msgid "Do not serialize volatile memory references with MEMW instructions"
msgid "-mno-serialize-volatile\tDo not serialize volatile memory references with MEMW instructions."
msgstr "Serialisér ikke volatile hukommelsesreference med MEMW-instruktioner"

#: config/i386/cygming.opt:23
#, fuzzy
#| msgid "Create console application"
msgid "Create console application."
msgstr "Opret konsolprogram"

#: config/i386/cygming.opt:27
#, fuzzy
#| msgid "Generate code for a DLL"
msgid "Generate code for a DLL."
msgstr "Generér kode til en DLL"

#: config/i386/cygming.opt:31
#, fuzzy
#| msgid "Ignore dllimport for functions"
msgid "Ignore dllimport for functions."
msgstr "Ignorér dllimport til funktioner"

#: config/i386/cygming.opt:35
#, fuzzy
#| msgid "Use Mingw-specific thread support"
msgid "Use Mingw-specific thread support."
msgstr "Benyt Mingw-specifik trådunderstøttelse"

#: config/i386/cygming.opt:39
#, fuzzy
#| msgid "Set Windows defines"
msgid "Set Windows defines."
msgstr "Angiv Windows-definitioner"

#: config/i386/cygming.opt:43
#, fuzzy
#| msgid "Create GUI application"
msgid "Create GUI application."
msgstr "Opret grafisk program"

#: config/i386/cygming.opt:47
msgid "Use the GNU extension to the PE format for aligned common data."
msgstr ""

#: config/i386/cygming.opt:51
msgid "Compile code that relies on Cygwin DLL wrappers to support C++ operator new/delete replacement."
msgstr ""

#: config/i386/cygming.opt:58
msgid "Put relocated read-only data into .data section."
msgstr ""

#: config/i386/mingw.opt:29
msgid "Warn about none ISO msvcrt scanf/printf width extensions."
msgstr ""

#: config/i386/mingw.opt:33
msgid "For nested functions on stack executable permission is set."
msgstr ""

#: config/i386/mingw-w64.opt:23
msgid "Use unicode startup and define UNICODE macro."
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:188
#, fuzzy
#| msgid "sizeof(long double) is 16"
msgid "sizeof(long double) is 16."
msgstr "sizeof(long double) er 16"

#: config/i386/i386.opt:192 config/i386/i386.opt:360
#, fuzzy
#| msgid "Use hardware fp"
msgid "Use hardware fp."
msgstr "Brug hardwarekommatal"

#: config/i386/i386.opt:196
#, fuzzy
#| msgid "sizeof(long double) is 12"
msgid "sizeof(long double) is 12."
msgstr "sizeof(long double) er 12"

#: config/i386/i386.opt:200
#, fuzzy
#| msgid "Use 128 bit long doubles"
msgid "Use 80-bit long double."
msgstr "Benyt 128 bit long double"

#: config/i386/i386.opt:204 config/s390/s390.opt:160
#: config/sparc/long-double-switch.opt:27 config/alpha/alpha.opt:102
#, fuzzy
#| msgid "Use 64 bit long doubles"
msgid "Use 64-bit long double."
msgstr "Benyt 64 bit long double"

#: config/i386/i386.opt:208 config/s390/s390.opt:156
#: config/sparc/long-double-switch.opt:23 config/alpha/alpha.opt:98
#, fuzzy
#| msgid "Use 128 bit long doubles"
msgid "Use 128-bit long double."
msgstr "Benyt 128 bit long double"

#: config/i386/i386.opt:212 config/sh/sh.opt:179
#, fuzzy
#| msgid "Generate cld instruction in the function prologue."
msgid "Reserve space for outgoing arguments in the function prologue."
msgstr "Opret cld-instruktion i en funktions begyndelse."

#: config/i386/i386.opt:216
#, fuzzy
#| msgid "Align some doubles on dword boundary"
msgid "Align some doubles on dword boundary."
msgstr "Justér nogle double-variabler til dword-grænserne"

#: config/i386/i386.opt:220
#, fuzzy
#| msgid "Function starts are aligned to this power of 2"
msgid "Function starts are aligned to this power of 2."
msgstr "Funktionsbegyndelser justeres til denne potens af 2"

#: config/i386/i386.opt:224
#, fuzzy
#| msgid "Jump targets are aligned to this power of 2"
msgid "Jump targets are aligned to this power of 2."
msgstr "Steder der skal springes til, justeres til denne potens af 2"

#: config/i386/i386.opt:228
#, fuzzy
#| msgid "Loop code aligned to this power of 2"
msgid "Loop code aligned to this power of 2."
msgstr "Løkkekode skal justeres til denne potens af 2"

#: config/i386/i386.opt:232
#, fuzzy
#| msgid "Align destination of the string operations"
msgid "Align destination of the string operations."
msgstr "Justér strengoperationernes destination"

#: config/i386/i386.opt:236
#, fuzzy
#| msgid "Do not tune writable data alignment"
msgid "Use the given data alignment."
msgstr "Finjustér ikke justering af skrivbare data"

#: config/i386/i386.opt:240
msgid "Known data alignment choices (for use with the -malign-data= option):"
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:257
#, fuzzy
#| msgid "Use given assembler dialect"
msgid "Use given assembler dialect."
msgstr "Benyt den givne maskinkodedialekt"

#: config/i386/i386.opt:261
#, fuzzy
#| msgid "Known ABIs (for use with the -mabi= option):"
msgid "Known assembler dialects (for use with the -masm= option):"
msgstr "Kendte ABI'er (for brug med tilvalget -mabi=):"

#: config/i386/i386.opt:271
#, fuzzy
#| msgid "Branches are this expensive (1-5, arbitrary units)"
msgid "Branches are this expensive (1-5, arbitrary units)."
msgstr "Forgreninger koster dette (1-5, vilkårlige enheder)"

#: config/i386/i386.opt:275
msgid "-mlarge-data-threshold=<number>\tData greater than given threshold will go into .ldata section in x86-64 medium model."
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:279
#, fuzzy
#| msgid "Use given x86-64 code model"
msgid "Use given x86-64 code model."
msgstr "Benyt den givne x86-64-kodemodel"

#: config/i386/i386.opt:302
#, fuzzy
#| msgid "Use complex addressing modes"
msgid "Use given address mode."
msgstr "Benyt komplekse adresseringstilstande"

#: config/i386/i386.opt:306
msgid "Known address mode (for use with the -maddress-mode= option):"
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:315
#, fuzzy
msgid "%<-mcpu=%> is deprecated; use %<-mtune=%> or %<-march=%> instead"
msgstr "Angiv klassesti (forældet: benyt --classpath i stedet)"

#: config/i386/i386.opt:319
#, fuzzy
#| msgid "Generate sin, cos, sqrt for FPU"
msgid "Generate sin, cos, sqrt for FPU."
msgstr "Generér sin, cos og sqrt til fpu"

#: config/i386/i386.opt:323
msgid "Always use Dynamic Realigned Argument Pointer (DRAP) to realign stack."
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:327
#, fuzzy
#| msgid "Return values of functions in FPU registers"
msgid "Return values of functions in FPU registers."
msgstr "Returnér værdier fra funktioner i fpu-registre"

#: config/i386/i386.opt:331
#, fuzzy
#| msgid "Generate floating point mathematics using given instruction set"
msgid "Generate floating point mathematics using given instruction set."
msgstr "Generér kommatalsmatematik vha. givent instruktionssæt"

#: config/i386/i386.opt:335
msgid "Valid arguments to -mfpmath=:"
msgstr "Gyldige parametre til -mfpmath=:"

#: config/i386/i386.opt:368
#, fuzzy
#| msgid "Inline all known string operations"
msgid "Inline all known string operations."
msgstr "Indbyg alle kendte strengoperationer"

#: config/i386/i386.opt:372
msgid "Inline memset/memcpy string operations, but perform inline version only for small blocks."
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:375
msgid "%<-mintel-syntax%> and %<-mno-intel-syntax%> are deprecated; use %<-masm=intel%> and %<-masm=att%> instead"
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:380
msgid "Use native (MS) bitfield layout."
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:400
msgid "Set 80387 floating-point precision to 32-bit."
msgstr "Sæt 80387-kommatalspræcision til 32-bit"

#: config/i386/i386.opt:404
msgid "Set 80387 floating-point precision to 64-bit."
msgstr "Sæt 80387-kommatalspræcision til 64-bit"

#: config/i386/i386.opt:408
msgid "Set 80387 floating-point precision to 80-bit."
msgstr "Sæt 80387-kommatalspræcision til 80-bit"

#: config/i386/i386.opt:412
msgid "Attempt to keep stack aligned to this power of 2."
msgstr "Forsøg at holde stakken justeret til denne potens af 2."

#: config/i386/i386.opt:416
msgid "Assume incoming stack aligned to this power of 2."
msgstr "Forsøg at holde stakken justeret til denne potens af 2."

#: config/i386/i386.opt:420
msgid "Use push instructions to save outgoing arguments."
msgstr "Brug push-instruktioner til at gemme udgående parametre."

#: config/i386/i386.opt:424
msgid "Use red-zone in the x86-64 code."
msgstr "Brug rødzone i x86-64-koden."

#: config/i386/i386.opt:428
#, fuzzy
#| msgid "Number of registers used to pass integer arguments"
msgid "Number of registers used to pass integer arguments."
msgstr "Antallet af registre der skal bruges til at overbringe heltalsparametre"

#: config/i386/i386.opt:432
#, fuzzy
#| msgid "Alternate calling convention"
msgid "Alternate calling convention."
msgstr "Alternativ kaldekonvention"

#: config/i386/i386.opt:436 config/alpha/alpha.opt:23
#, fuzzy
#| msgid "Do not use hardware fp"
msgid "Do not use hardware fp."
msgstr "Brug ikke hardwarekommatal"

#: config/i386/i386.opt:440
msgid "Use SSE register passing conventions for SF and DF mode."
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:444
msgid "Realign stack in prologue."
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:448
#, fuzzy
#| msgid "Enable stack probing"
msgid "Enable stack probing."
msgstr "Aktivér stakprøvning"

#: config/i386/i386.opt:452
msgid "Specify memcpy expansion strategy when expected size is known."
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:456
msgid "Specify memset expansion strategy when expected size is known."
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:460
#, fuzzy
#| msgid "possible start of unterminated string literal"
msgid "Chose strategy to generate stringop using."
msgstr "muligvis begyndelsen af uafsluttet strengkonstant"

#: config/i386/i386.opt:464
msgid "Valid arguments to -mstringop-strategy=:"
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:492
#, fuzzy
#| msgid "Use given thread-local storage dialect"
msgid "Use given thread-local storage dialect."
msgstr "Benyt den givne tråd-lokale lagringsdialekt"

#: config/i386/i386.opt:496
msgid "Known TLS dialects (for use with the -mtls-dialect= option):"
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:506
#, c-format
msgid "Use direct references against %gs when accessing tls data."
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:514
#, fuzzy
msgid "Fine grain control of tune features."
msgstr "Forbyd alle grimme faciliteter"

#: config/i386/i386.opt:518
#, fuzzy
msgid "Clear all tune features."
msgstr "Forbyd alle grimme faciliteter"

#: config/i386/i386.opt:525
#, fuzzy
#| msgid "Generate code that conforms to the given ABI"
msgid "Generate code that conforms to Intel MCU psABI."
msgstr "Opret kode som overholde den angivne ABI"

#: config/i386/i386.opt:529
#, fuzzy
#| msgid "Generate code that conforms to the given ABI"
msgid "Generate code that conforms to the given ABI."
msgstr "Opret kode som overholde den angivne ABI"

#: config/i386/i386.opt:533
msgid "Known ABIs (for use with the -mabi= option):"
msgstr "Kendte ABI'er (for brug med tilvalget -mabi=):"

#: config/i386/i386.opt:543 config/rs6000/rs6000.opt:189
#, fuzzy
#| msgid "Vector library ABI to use"
msgid "Vector library ABI to use."
msgstr "Vektorbiblioteks-ABI der skal bruges"

#: config/i386/i386.opt:547
msgid "Known vectorization library ABIs (for use with the -mveclibabi= option):"
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:557
#, fuzzy
#| msgid "Return 8-byte vectors in memory"
msgid "Return 8-byte vectors in memory."
msgstr "Returner 8-byte vektorer i hukommelse"

#: config/i386/i386.opt:561
msgid "Generate reciprocals instead of divss and sqrtss."
msgstr "Opret reciprokke i stedet for divss og sqrtss."

#: config/i386/i386.opt:565
msgid "Control generation of reciprocal estimates."
msgstr "Kontroller oprettelse af reciprokke stimater."

#: config/i386/i386.opt:569
msgid "Generate cld instruction in the function prologue."
msgstr "Opret cld-instruktion i en funktions begyndelse."

#: config/i386/i386.opt:573
#, fuzzy
#| msgid "Generate vzeroupper instruction before a transfer of control flow out of"
msgid "Generate vzeroupper instruction before a transfer of control flow out of the function."
msgstr "Oprete vzeroupper-instruktion før en overførsel af kontrol forløb ud af"

#: config/i386/i386.opt:578
msgid "Disable Scalar to Vector optimization pass transforming 64-bit integer computations into a vector ones."
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:583
#, fuzzy
#| msgid "Do dispatch scheduling if processor is bdver1 or bdver2 or bdver3 or bdver4 and Haifa scheduling"
msgid "Do dispatch scheduling if processor is bdver1, bdver2, bdver3, bdver4 or znver1 and Haifa scheduling is selected."
msgstr "Udfør afsendelsesplanlægning hvis processor er bdver1 eller bdver2 eller bdver3 eller bdver4 og Haifaplanlæggende"

#: config/i386/i386.opt:588
msgid "Use 128-bit AVX instructions instead of 256-bit AVX instructions in the auto-vectorizer."
msgstr "Brug 128-bit AVX-instruktioner i stedet for 256-bit AVX-instruktioner i auto-vectorizer."

#: config/i386/i386.opt:594
#, fuzzy
#| msgid "Generate 32bit i386 code"
msgid "Generate 32bit i386 code."
msgstr "Opret 32-bit i386-kode"

#: config/i386/i386.opt:598
#, fuzzy
#| msgid "Generate 64bit x86-64 code"
msgid "Generate 64bit x86-64 code."
msgstr "Opret 64-bit x86-64-kode"

#: config/i386/i386.opt:602
#, fuzzy
#| msgid "Generate 32bit x86-64 code"
msgid "Generate 32bit x86-64 code."
msgstr "Opret 32-bit x86-64-kode"

#: config/i386/i386.opt:606
#, fuzzy
#| msgid "Generate 16bit i386 code"
msgid "Generate 16bit i386 code."
msgstr "Opret 32-bit i386-kode"

# shadowing betyder at en funktion har samme navn og dermed skjuler en anden
#: config/i386/i386.opt:610
#, fuzzy
#| msgid "Support MMX built-in functions"
msgid "Support MMX built-in functions."
msgstr "Understøt indbyggede MMX-funktioner"

# shadowing betyder at en funktion har samme navn og dermed skjuler en anden
#: config/i386/i386.opt:614
#, fuzzy
#| msgid "Support 3DNow! built-in functions"
msgid "Support 3DNow! built-in functions."
msgstr "Understøt indbyggede 3DNow!-funktioner"

# shadowing betyder at en funktion har samme navn og dermed skjuler en anden
#: config/i386/i386.opt:618
#, fuzzy
#| msgid "Support Athlon 3Dnow! built-in functions"
msgid "Support Athlon 3Dnow! built-in functions."
msgstr "Understøt indbyggede Athlon 3DNow!-funktioner"

#: config/i386/i386.opt:622
#, fuzzy
#| msgid "Support MMX and SSE built-in functions and code generation"
msgid "Support MMX and SSE built-in functions and code generation."
msgstr "Understøt indbyggede MMX- og SSE-funktioner og kodegenerering"

#: config/i386/i386.opt:626
#, fuzzy
#| msgid "Support MMX, SSE and SSE2 built-in functions and code generation"
msgid "Support MMX, SSE and SSE2 built-in functions and code generation."
msgstr "Understøt indbyggede MMX-, SSE- og SSE2-funktioner og kodegenerering"

#: config/i386/i386.opt:630
#, fuzzy
#| msgid "Support MMX, SSE, SSE2 and SSE3 built-in functions and code generation"
msgid "Support MMX, SSE, SSE2 and SSE3 built-in functions and code generation."
msgstr "Understøt indbyggede MMX-, SSE-, SSE2- og SSE3-funktioner og kodegenerering"

#: config/i386/i386.opt:634
#, fuzzy
#| msgid "Support MMX, SSE, SSE2, SSE3 and SSSE3 built-in functions and code generation"
msgid "Support MMX, SSE, SSE2, SSE3 and SSSE3 built-in functions and code generation."
msgstr "Understøt indbyggede MMX-, SSE-, SSE2-, SSE3- og SSSE3-funktioner og kodegenerering"

#: config/i386/i386.opt:638
#, fuzzy
#| msgid "Support MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3 and SSE4.1 built-in functions and code generation"
msgid "Support MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3 and SSE4.1 built-in functions and code generation."
msgstr "Understøt indbyggede MMX-, SSE-, SSE2-, SSE3-, SSSE3- og SSE4.1-funktioner og kodegenerering"

#: config/i386/i386.opt:642 config/i386/i386.opt:646
#, fuzzy
#| msgid "Support MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1 and SSE4.2 built-in functions and code generation"
msgid "Support MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1 and SSE4.2 built-in functions and code generation."
msgstr "Understøt indbyggede MMX-, SSE-, SSE2-, SSE3-, SSSE3-, SSE4.1- og SSE4.2-funktioner og kodegenerering"

#: config/i386/i386.opt:650
#, fuzzy
#| msgid "Do not support SSE4.1 and SSE4.2 built-in functions and code generation"
msgid "Do not support SSE4.1 and SSE4.2 built-in functions and code generation."
msgstr "Understøt ikke indbyggede SSE4.1- og SSE4.2-funktioner og kodegenerering"

#: config/i386/i386.opt:653
msgid "%<-msse5%> was removed"
msgstr "%<-msse5%> blev fjernet"

#: config/i386/i386.opt:658
#, fuzzy
#| msgid "Support MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2 and AVX built-in functions and code generation"
msgid "Support MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2 and AVX built-in functions and code generation."
msgstr "Understøt indbyggede MMX-, SSE-, SSE2-, SSE3-, SSSE3-, SSE4.1-, SSE4.2- og AVX-funktioner og kodegenerering"

#: config/i386/i386.opt:662
#, fuzzy
#| msgid "Support MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX and AVX2 built-in functions and code generation"
msgid "Support MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX and AVX2 built-in functions and code generation."
msgstr "Understøt indbyggede MMX-, SSE-, SSE2-, SSE3-, SSSE3-, SSE4.1-, SSE4.2-, AVX- og AVX2-funktioner og kodegenerering"

#: config/i386/i386.opt:666
#, fuzzy
#| msgid "Support MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2 and AVX512F built-in functions and code generation"
msgid "Support MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2 and AVX512F built-in functions and code generation."
msgstr "Understøt indbyggede MMX-, SSE-, SSE2-, SSE3-, SSSE3-, SSE4.1-, SSE4.2-, AVX-, AVX2- og AVX512F-funktioner og kodegenerering"

#: config/i386/i386.opt:670
#, fuzzy
#| msgid "Support MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2 and AVX512F and AVX512PF built-in functions and code generation"
msgid "Support MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2 and AVX512F and AVX512PF built-in functions and code generation."
msgstr "Understøt indbyggede MMX-, SSE-, SSE2-, SSE3-, SSSE3-, SSE4.1-, SSE4.2-, AVX-, AVX2- og AVX512F- og AVX512PF-funktioner og kodegenerering"

#: config/i386/i386.opt:674
#, fuzzy
#| msgid "Support MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2 and AVX512F and AVX512ER built-in functions and code generation"
msgid "Support MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2 and AVX512F and AVX512ER built-in functions and code generation."
msgstr "Understøt indbyggede MMX-, SSE-, SSE2-, SSE3-, SSSE3-, SSE4.1-, SSE4.2-, AVX-, AVX2- og AVX512F- og AVX512ER-funktioner og kodegenerering"

#: config/i386/i386.opt:678
#, fuzzy
#| msgid "Support MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2 and AVX512F and AVX512CD built-in functions and code generation"
msgid "Support MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2 and AVX512F and AVX512CD built-in functions and code generation."
msgstr "Understøt indbyggede MMX-, SSE-, SSE2-, SSE3-, SSSE3-, SSE4.1-, SSE4.2-, AVX-, AVX2- og AVX512F- og AVX512CD-funktioner og kodegenerering"

#: config/i386/i386.opt:682
#, fuzzy
msgid "Support MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2 and AVX512F and AVX512DQ built-in functions and code generation."
msgstr "Understøt indbyggede MMX-, SSE- og SSE2-funktioner og kodegenerering"

#: config/i386/i386.opt:686
#, fuzzy
msgid "Support MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2 and AVX512F and AVX512BW built-in functions and code generation."
msgstr "Understøt indbyggede MMX-, SSE- og SSE2-funktioner og kodegenerering"

#: config/i386/i386.opt:690
#, fuzzy
msgid "Support MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2 and AVX512F and AVX512VL built-in functions and code generation."
msgstr "Understøt indbyggede MMX-, SSE- og SSE2-funktioner og kodegenerering"

#: config/i386/i386.opt:694
#, fuzzy
msgid "Support MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2 and AVX512F and AVX512IFMA built-in functions and code generation."
msgstr "Understøt indbyggede MMX-, SSE- og SSE2-funktioner og kodegenerering"

#: config/i386/i386.opt:698
#, fuzzy
msgid "Support MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2 and AVX512F and AVX512VBMI built-in functions and code generation."
msgstr "Understøt indbyggede MMX-, SSE- og SSE2-funktioner og kodegenerering"

#: config/i386/i386.opt:702
#, fuzzy
msgid "Support MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, AVX512F and AVX5124FMAPS built-in functions and code generation."
msgstr "Understøt indbyggede MMX-, SSE- og SSE2-funktioner og kodegenerering"

#: config/i386/i386.opt:706
#, fuzzy
msgid "Support MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, AVX512F and AVX5124VNNIW built-in functions and code generation."
msgstr "Understøt indbyggede MMX-, SSE- og SSE2-funktioner og kodegenerering"

#: config/i386/i386.opt:710
#, fuzzy
msgid "Support MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, AVX512F and AVX512VPOPCNTDQ built-in functions and code generation."
msgstr "Understøt indbyggede MMX-, SSE- og SSE2-funktioner og kodegenerering"

#: config/i386/i386.opt:714
#, fuzzy
msgid "Support MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX and FMA built-in functions and code generation."
msgstr "Understøt indbyggede MMX-, SSE- og SSE2-funktioner og kodegenerering"

#: config/i386/i386.opt:718
#, fuzzy
msgid "Support MMX, SSE, SSE2, SSE3 and SSE4A built-in functions and code generation."
msgstr "Understøt indbyggede MMX-, SSE- og SSE2-funktioner og kodegenerering"

#: config/i386/i386.opt:722
#, fuzzy
#| msgid "Support MMX and SSE built-in functions and code generation"
msgid "Support FMA4 built-in functions and code generation."
msgstr "Understøt indbyggede MMX- og SSE-funktioner og kodegenerering"

#: config/i386/i386.opt:726
#, fuzzy
#| msgid "Support MMX and SSE built-in functions and code generation"
msgid "Support XOP built-in functions and code generation."
msgstr "Understøt indbyggede MMX- og SSE-funktioner og kodegenerering"

#: config/i386/i386.opt:730
#, fuzzy
#| msgid "Support MMX and SSE built-in functions and code generation"
msgid "Support LWP built-in functions and code generation."
msgstr "Understøt indbyggede MMX- og SSE-funktioner og kodegenerering"

#: config/i386/i386.opt:734
msgid "Support code generation of Advanced Bit Manipulation (ABM) instructions."
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:738
#, fuzzy
msgid "Support code generation of popcnt instruction."
msgstr "Generér ikke char-instruktioner"

#: config/i386/i386.opt:742
#, fuzzy
#| msgid "Support MMX and SSE built-in functions and code generation"
msgid "Support SGX built-in functions and code generation."
msgstr "Understøt indbyggede MMX- og SSE-funktioner og kodegenerering"

#: config/i386/i386.opt:746
#, fuzzy
#| msgid "Support MMX and SSE built-in functions and code generation"
msgid "Support RDPID built-in functions and code generation."
msgstr "Understøt indbyggede MMX- og SSE-funktioner og kodegenerering"

#: config/i386/i386.opt:750
#, fuzzy
#| msgid "Support MMX and SSE built-in functions and code generation"
msgid "Support BMI built-in functions and code generation."
msgstr "Understøt indbyggede MMX- og SSE-funktioner og kodegenerering"

#: config/i386/i386.opt:754
#, fuzzy
#| msgid "Support MMX and SSE built-in functions and code generation"
msgid "Support BMI2 built-in functions and code generation."
msgstr "Understøt indbyggede MMX- og SSE-funktioner og kodegenerering"

#: config/i386/i386.opt:758
#, fuzzy
#| msgid "Support MMX and SSE built-in functions and code generation"
msgid "Support LZCNT built-in function and code generation."
msgstr "Understøt indbyggede MMX- og SSE-funktioner og kodegenerering"

#: config/i386/i386.opt:762
msgid "Support Hardware Lock Elision prefixes."
msgstr ""

# shadowing betyder at en funktion har samme navn og dermed skjuler en anden
#: config/i386/i386.opt:766
#, fuzzy
#| msgid "Support 3DNow! built-in functions"
msgid "Support RDSEED instruction."
msgstr "Understøt indbyggede 3DNow!-funktioner"

# shadowing betyder at en funktion har samme navn og dermed skjuler en anden
#: config/i386/i386.opt:770
#, fuzzy
#| msgid "Support 3DNow! built-in functions"
msgid "Support PREFETCHW instruction."
msgstr "Understøt indbyggede 3DNow!-funktioner"

#: config/i386/i386.opt:774
#, fuzzy
#| msgid "Do not generate char instructions"
msgid "Support flag-preserving add-carry instructions."
msgstr "Generér ikke char-instruktioner"

# shadowing betyder at en funktion har samme navn og dermed skjuler en anden
#: config/i386/i386.opt:778
#, fuzzy
#| msgid "Support MMX built-in functions"
msgid "Support CLFLUSHOPT instructions."
msgstr "Understøt indbyggede MMX-funktioner"

# shadowing betyder at en funktion har samme navn og dermed skjuler en anden
#: config/i386/i386.opt:782
#, fuzzy
#| msgid "Support MMX built-in functions"
msgid "Support CLWB instruction."
msgstr "Understøt indbyggede MMX-funktioner"

#: config/i386/i386.opt:785
#, fuzzy
#| msgid "`%s' is deprecated"
msgid "%<-mpcommit%> was deprecated"
msgstr "'%s' er forældet"

#: config/i386/i386.opt:790
#, fuzzy
#| msgid "Support calls between Thumb and ARM instruction sets"
msgid "Support FXSAVE and FXRSTOR instructions."
msgstr "Understøt kald mellem Thumb- og ARM-instruktionssættene"

#: config/i386/i386.opt:794
#, fuzzy
#| msgid "Support calls between Thumb and ARM instruction sets"
msgid "Support XSAVE and XRSTOR instructions."
msgstr "Understøt kald mellem Thumb- og ARM-instruktionssættene"

# shadowing betyder at en funktion har samme navn og dermed skjuler en anden
#: config/i386/i386.opt:798
#, fuzzy
#| msgid "Support MMX built-in functions"
msgid "Support XSAVEOPT instruction."
msgstr "Understøt indbyggede MMX-funktioner"

# shadowing betyder at en funktion har samme navn og dermed skjuler en anden
#: config/i386/i386.opt:802
#, fuzzy
#| msgid "Support MMX built-in functions"
msgid "Support XSAVEC instructions."
msgstr "Understøt indbyggede MMX-funktioner"

#: config/i386/i386.opt:806
#, fuzzy
#| msgid "Support calls between Thumb and ARM instruction sets"
msgid "Support XSAVES and XRSTORS instructions."
msgstr "Understøt kald mellem Thumb- og ARM-instruktionssættene"

#: config/i386/i386.opt:810
#, fuzzy
#| msgid "Support MMX and SSE built-in functions and code generation"
msgid "Support TBM built-in functions and code generation."
msgstr "Understøt indbyggede MMX- og SSE-funktioner og kodegenerering"

#: config/i386/i386.opt:814
#, fuzzy
msgid "Support code generation of cmpxchg16b instruction."
msgstr "Generér ikke char-instruktioner"

#: config/i386/i386.opt:818
msgid "Support code generation of sahf instruction in 64bit x86-64 code."
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:822
#, fuzzy
msgid "Support code generation of movbe instruction."
msgstr "Generér ikke char-instruktioner"

#: config/i386/i386.opt:826
#, fuzzy
#| msgid "Do not generate char instructions"
msgid "Support code generation of crc32 instruction."
msgstr "Generér ikke char-instruktioner"

#: config/i386/i386.opt:830
#, fuzzy
#| msgid "Support MMX and SSE built-in functions and code generation"
msgid "Support AES built-in functions and code generation."
msgstr "Understøt indbyggede MMX- og SSE-funktioner og kodegenerering"

#: config/i386/i386.opt:834
#, fuzzy
#| msgid "Support MMX and SSE built-in functions and code generation"
msgid "Support SHA1 and SHA256 built-in functions and code generation."
msgstr "Understøt indbyggede MMX- og SSE-funktioner og kodegenerering"

#: config/i386/i386.opt:838
#, fuzzy
#| msgid "Support MMX and SSE built-in functions and code generation"
msgid "Support PCLMUL built-in functions and code generation."
msgstr "Understøt indbyggede MMX- og SSE-funktioner og kodegenerering"

#: config/i386/i386.opt:842
msgid "Encode SSE instructions with VEX prefix."
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:846
#, fuzzy
#| msgid "Support MMX and SSE built-in functions and code generation"
msgid "Support FSGSBASE built-in functions and code generation."
msgstr "Understøt indbyggede MMX- og SSE-funktioner og kodegenerering"

#: config/i386/i386.opt:850
#, fuzzy
#| msgid "Support MMX and SSE built-in functions and code generation"
msgid "Support RDRND built-in functions and code generation."
msgstr "Understøt indbyggede MMX- og SSE-funktioner og kodegenerering"

#: config/i386/i386.opt:854
#, fuzzy
#| msgid "Support MMX and SSE built-in functions and code generation"
msgid "Support F16C built-in functions and code generation."
msgstr "Understøt indbyggede MMX- og SSE-funktioner og kodegenerering"

#: config/i386/i386.opt:858
#, fuzzy
#| msgid "Support MMX and SSE built-in functions and code generation"
msgid "Support PREFETCHWT1 built-in functions and code generation."
msgstr "Understøt indbyggede MMX- og SSE-funktioner og kodegenerering"

#: config/i386/i386.opt:862
#, fuzzy
msgid "Emit profiling counter call at function entry before prologue."
msgstr "Flyt ikke instruktioner til en funktions begyndelse"

#: config/i386/i386.opt:866
msgid "Generate __mcount_loc section with all mcount or __fentry__ calls."
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:870
msgid "Generate mcount/__fentry__ calls as nops. To activate they need to be patched in."
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:875
msgid "Skip setting up RAX register when passing variable arguments."
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:879
#, fuzzy
#| msgid "Expand 32bit/64bit integer divide into 8bit unsigned integer divide with run-time check"
msgid "Expand 32bit/64bit integer divide into 8bit unsigned integer divide with run-time check."
msgstr "Udvid 32-bit/64-bit heltalsdivision til 8-bit ej underskrevet heltalsdivision med kørselstidskontrol"

#: config/i386/i386.opt:883
msgid "Split 32-byte AVX unaligned load."
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:887
msgid "Split 32-byte AVX unaligned store."
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:891
#, fuzzy
#| msgid "Support MMX and SSE built-in functions and code generation"
msgid "Support RTM built-in functions and code generation."
msgstr "Understøt indbyggede MMX- og SSE-funktioner og kodegenerering"

#: config/i386/i386.opt:895
#, fuzzy
msgid "Support MPX code generation."
msgstr "Ikke-understøttet; påvirker kodegenerering af tabeller"

#: config/i386/i386.opt:899
#, fuzzy
#| msgid "Support MMX and SSE built-in functions and code generation"
msgid "Support MWAITX and MONITORX built-in functions and code generation."
msgstr "Understøt indbyggede MMX- og SSE-funktioner og kodegenerering"

#: config/i386/i386.opt:903
#, fuzzy
#| msgid "Support MMX and SSE built-in functions and code generation"
msgid "Support CLZERO built-in functions and code generation."
msgstr "Understøt indbyggede MMX- og SSE-funktioner og kodegenerering"

#: config/i386/i386.opt:907
#, fuzzy
#| msgid "Support MMX and SSE built-in functions and code generation"
msgid "Support PKU built-in functions and code generation."
msgstr "Understøt indbyggede MMX- og SSE-funktioner og kodegenerering"

#: config/i386/i386.opt:911 config/rs6000/rs6000.opt:678
msgid "Use given stack-protector guard."
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:915
msgid "Known stack protector guard (for use with the -mstack-protector-guard= option):"
msgstr ""

#: config/i386/i386.opt:925
msgid "Attempt to avoid generating instruction sequences containing ret bytes."
msgstr ""

#: config/pa/pa64-hpux.opt:23
#, fuzzy
#| msgid "Assume code will be linked by GNU ld"
msgid "Assume code will be linked by GNU ld."
msgstr "Antag at kode vil blive sammenkædet med GNU ld"

#: config/pa/pa64-hpux.opt:27
#, fuzzy
#| msgid "Assume code will be linked by HP ld"
msgid "Assume code will be linked by HP ld."
msgstr "Antag at kode vil blive sammenkædet med HP ld"

#: config/pa/pa-hpux1010.opt:23 config/pa/pa-hpux.opt:31
#: config/pa/pa-hpux1131.opt:23 config/pa/pa-hpux1111.opt:23
msgid "Specify UNIX standard for predefines and linking."
msgstr ""

#: config/pa/pa-hpux.opt:27
#, fuzzy
#| msgid "Generate cpp defines for server IO"
msgid "Generate cpp defines for server IO."
msgstr "Generér CPP-defineringer til server-IO"

#: config/pa/pa-hpux.opt:35
#, fuzzy
#| msgid "Generate cpp defines for workstation IO"
msgid "Generate cpp defines for workstation IO."
msgstr "Generér CPP-defineringer til arbejdsstation-IO"

#: config/pa/pa.opt:30 config/pa/pa.opt:87 config/pa/pa.opt:95
#, fuzzy
#| msgid "Generate PA1.0 code"
msgid "Generate PA1.0 code."
msgstr "Generér PA1.0-kode"

#: config/pa/pa.opt:34 config/pa/pa.opt:99 config/pa/pa.opt:140
#, fuzzy
#| msgid "Generate PA1.1 code"
msgid "Generate PA1.1 code."
msgstr "Generér PA1.1-kode"

#: config/pa/pa.opt:38 config/pa/pa.opt:103
#, fuzzy
#| msgid "Generate PA2.0 code (requires binutils 2.10 or later)"
msgid "Generate PA2.0 code (requires binutils 2.10 or later)."
msgstr "Generér PA2.0-kode (kræver binutils 2.10 eller nyere)"

#: config/pa/pa.opt:46
msgid "Caller copies function arguments passed by hidden reference."
msgstr ""

#: config/pa/pa.opt:50
#, fuzzy
#| msgid "Disable FP regs"
msgid "Disable FP regs."
msgstr "Deaktivér kommatalsregistre"

#: config/pa/pa.opt:54
#, fuzzy
#| msgid "Disable indexed addressing"
msgid "Disable indexed addressing."
msgstr "Deaktivér indekseret adressering"

#: config/pa/pa.opt:58
#, fuzzy
#| msgid "Generate fast indirect calls"
msgid "Generate fast indirect calls."
msgstr "Generér hurtige indirekte kald"

#: config/pa/pa.opt:66
#, fuzzy
#| msgid "Assume code will be assembled by GAS"
msgid "Assume code will be assembled by GAS."
msgstr "Antag at koden bliver oversat af GAS"

#: config/pa/pa.opt:75
#, fuzzy
#| msgid "Enable linker optimizations"
msgid "Enable linker optimizations."
msgstr "Aktivér sammenkæderoptimeringer"

#: config/pa/pa.opt:79
#, fuzzy
#| msgid "Always generate long calls"
msgid "Always generate long calls."
msgstr "Generér altid lange kalde"

#: config/pa/pa.opt:83
#, fuzzy
#| msgid "Emit long load/store sequences"
msgid "Emit long load/store sequences."
msgstr "Udsend lange load/store-sekvenser"

#: config/pa/pa.opt:91
#, fuzzy
#| msgid "Disable space regs"
msgid "Disable space regs."
msgstr "Deaktivér pladsregistre"

#: config/pa/pa.opt:107
#, fuzzy
#| msgid "Use portable calling conventions"
msgid "Use portable calling conventions."
msgstr "Benyt portable kaldekonventioner"

#: config/pa/pa.opt:111
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "unknown -mschedule= option (%s).\n"
#| "Valid options are 700, 7100, 7100LC, 7200, 7300, and 8000\n"
msgid "Specify CPU for scheduling purposes. Valid arguments are 700, 7100, 7100LC, 7200, 7300, and 8000."
msgstr ""
"ukendt parameter til -mschedule= (%s).\n"
"Gyldige parametre er 700, 7100, 7100LC, 7200, 7300 og 8000\n"

#: config/pa/pa.opt:136 config/frv/frv.opt:215
#, fuzzy
#| msgid "Use software floating point"
msgid "Use software floating point."
msgstr "Benyt softwarekommatal"

#: config/pa/pa.opt:144
#, fuzzy
#| msgid "Do not disable space regs"
msgid "Do not disable space regs."
msgstr "Deaktivér ikke pladsregistre"

#: config/v850/v850.opt:29
#, fuzzy
#| msgid "Do not use registers r2 and r5"
msgid "Use registers r2 and r5."
msgstr "Benyt ikke registrene r2 og r5"

#: config/v850/v850.opt:33
#, fuzzy
#| msgid "Use 4 byte entries in switch tables"
msgid "Use 4 byte entries in switch tables."
msgstr "Benyt 4 byte-elementer i switch-tabeller"

#: config/v850/v850.opt:37
#, fuzzy
#| msgid "Enable backend debugging"
msgid "Enable backend debugging."
msgstr "Aktivér bagendefejlanalyseringsinfo"

#: config/v850/v850.opt:41
#, fuzzy
#| msgid "Do not use the callt instruction"
msgid "Do not use the callt instruction (default)."
msgstr "Benyt ikke callt-instruktionen"

#: config/v850/v850.opt:45
#, fuzzy
#| msgid "Reuse r30 on a per function basis"
msgid "Reuse r30 on a per function basis."
msgstr "Genbrug r30 på et pr. funktionsgrundlag"

#: config/v850/v850.opt:52
#, fuzzy
#| msgid "Prohibit PC relative function calls"
msgid "Prohibit PC relative function calls."
msgstr "Forbyd PC-relative funktionskald"

#: config/v850/v850.opt:56
#, fuzzy
#| msgid "Use stubs for function prologues"
msgid "Use stubs for function prologues."
msgstr "Benyt stubbe til funktionsindledninger"

#: config/v850/v850.opt:60
#, fuzzy
#| msgid "Set the max size of data eligible for the SDA area"
msgid "Set the max size of data eligible for the SDA area."
msgstr "Angiv den maks. størrelse af data til SDA-området"

#: config/v850/v850.opt:67
#, fuzzy
#| msgid "Enable the use of the short load instructions"
msgid "Enable the use of the short load instructions."
msgstr "Aktivér brug af short load-instruktioner"

#: config/v850/v850.opt:71
#, fuzzy
#| msgid "Same as: -mep -mprolog-function"
msgid "Same as: -mep -mprolog-function."
msgstr "Samme som: -mep -mprolog-function"

#: config/v850/v850.opt:75
#, fuzzy
#| msgid "Set the max size of data eligible for the TDA area"
msgid "Set the max size of data eligible for the TDA area."
msgstr "Angiv den maks. størrelse af data til TDA-området"

#: config/v850/v850.opt:82
#, fuzzy
#| msgid "Enforce strict alignment"
msgid "Do not enforce strict alignment."
msgstr "Gennemtving streng justering"

#: config/v850/v850.opt:86
msgid "Put jump tables for switch statements into the .data section rather than the .code section."
msgstr ""

#: config/v850/v850.opt:93
#, fuzzy
#| msgid "Compile for the v850 processor"
msgid "Compile for the v850 processor."
msgstr "Oversæt for v850-processoren"

#: config/v850/v850.opt:97
#, fuzzy
#| msgid "Compile for the v850 processor"
msgid "Compile for the v850e processor."
msgstr "Oversæt for v850-processoren"

#: config/v850/v850.opt:101
#, fuzzy
#| msgid "Compile for the v850 processor"
msgid "Compile for the v850e1 processor."
msgstr "Oversæt for v850-processoren"

#: config/v850/v850.opt:105
#, fuzzy
#| msgid "Compile for the v850 processor"
msgid "Compile for the v850es variant of the v850e1."
msgstr "Oversæt for v850-processoren"

#: config/v850/v850.opt:109
#, fuzzy
#| msgid "Compile for the v850 processor"
msgid "Compile for the v850e2 processor."
msgstr "Oversæt for v850-processoren"

#: config/v850/v850.opt:113
#, fuzzy
#| msgid "Compile for the v850 processor"
msgid "Compile for the v850e2v3 processor."
msgstr "Oversæt for v850-processoren"

#: config/v850/v850.opt:117
#, fuzzy
#| msgid "Compile for the v850 processor"
msgid "Compile for the v850e3v5 processor."
msgstr "Oversæt for v850-processoren"

#: config/v850/v850.opt:124
#, fuzzy
#| msgid "Enable parallel instructions"
msgid "Enable v850e3v5 loop instructions."
msgstr "Aktivér parallelle instruktioner"

#: config/v850/v850.opt:128
#, fuzzy
#| msgid "Set the max size of data eligible for the ZDA area"
msgid "Set the max size of data eligible for the ZDA area."
msgstr "Angiv den maks. størrelse af data til ZDA-området"

#: config/v850/v850.opt:135
#, fuzzy
#| msgid "Enable compatibility with ic960 assembler"
msgid "Enable relaxing in the assembler."
msgstr "Aktivér kompatibilitet med ic960-maskinkodeoversætteren"

#: config/v850/v850.opt:139
#, fuzzy
#| msgid "Prohibit PC relative function calls"
msgid "Prohibit PC relative jumps."
msgstr "Forbyd PC-relative funktionskald"

#: config/v850/v850.opt:143
#, fuzzy
#| msgid "Use hardware floating point instructions"
msgid "Inhibit the use of hardware floating point instructions."
msgstr "Benyt hardware-kommatalsinstruktioner"

#: config/v850/v850.opt:147
#, fuzzy
#| msgid "Use hardware floating point instructions"
msgid "Allow the use of hardware floating point instructions for V850E2V3 and up."
msgstr "Benyt hardware-kommatalsinstruktioner"

#: config/v850/v850.opt:151
#, fuzzy
#| msgid "Enable the use of RX FPU instructions. This is the default."
msgid "Enable support for the RH850 ABI. This is the default."
msgstr "Aktiver brugen af RX FPU-instruktioner. Dette er standarden."

#: config/v850/v850.opt:155
#, fuzzy
#| msgid "Enable support for huge objects"
msgid "Enable support for the old GCC ABI."
msgstr "Aktivér understøttelse af enorme objekter"

#: config/v850/v850.opt:159
msgid "Support alignments of up to 64-bits."
msgstr ""

#: config/g.opt:27
#, fuzzy
msgid "-G<number>\tPut global and static data smaller than <number> bytes into a special section (on some targets)."
msgstr " -G <str>        Anbring globale og statiske data mindre end <tal> byte i en specialsektion (på nogle målarkitekturer)\n"

#: config/lynx.opt:23
msgid "Support legacy multi-threading."
msgstr ""

#: config/lynx.opt:27
#, fuzzy
#| msgid "Use hardware fp"
msgid "Use shared libraries."
msgstr "Brug hardwarekommatal"

#: config/lynx.opt:31
msgid "Support multi-threading."
msgstr ""

#: config/nvptx/nvptx.opt:22
#, fuzzy
#| msgid "Generate code for a 68302"
msgid "Generate code for a 32-bit ABI."
msgstr "Generér kode til en 68302"

#: config/nvptx/nvptx.opt:26
#, fuzzy
#| msgid "Generate code for a 68040"
msgid "Generate code for a 64-bit ABI."
msgstr "Generér kode til en 68040"

#: config/nvptx/nvptx.opt:30
msgid "Link in code for a __main kernel."
msgstr ""

#: config/nvptx/nvptx.opt:34
msgid "Optimize partition neutering."
msgstr ""

#: config/nvptx/nvptx.opt:38
msgid "Use custom stacks instead of local memory for automatic storage."
msgstr ""

#: config/nvptx/nvptx.opt:42
msgid "Specify size of .local memory used for stack when the exact amount is not known."
msgstr ""

#: config/nvptx/nvptx.opt:46
msgid "Generate code that can keep local state uniform across all lanes."
msgstr ""

#: config/nvptx/nvptx.opt:50
msgid "Generate code for OpenMP offloading: enables -msoft-stack and -muniform-simt."
msgstr ""

#: config/vxworks.opt:36
#, fuzzy
#| msgid "Assume normal C execution environment"
msgid "Assume the VxWorks RTP environment."
msgstr "Antag normalt C-kørselsmiljø"

#: config/vxworks.opt:43
#, fuzzy
#| msgid "Assume normal C execution environment"
msgid "Assume the VxWorks vThreads environment."
msgstr "Antag normalt C-kørselsmiljø"

#: config/cr16/cr16.opt:23
#, fuzzy
#| msgid "Use the WindISS simulator"
msgid "-msim  Use simulator runtime."
msgstr "Benyt WindISS-simulatoren"

#: config/cr16/cr16.opt:27
#, fuzzy
#| msgid "Generate char instructions"
msgid "Generate SBIT, CBIT instructions."
msgstr "Generér char-instruktioner"

#: config/cr16/cr16.opt:31
#, fuzzy
#| msgid "Use multiply-accumulate fp instructions"
msgid "Support multiply accumulate instructions."
msgstr "Benyt kommatalsinstruktioner til multiplikationsakkumulering"

#: config/cr16/cr16.opt:38
msgid "Treat data references as near, far or medium. medium is default."
msgstr ""

#: config/cr16/cr16.opt:42
#, fuzzy
#| msgid "Generate code for CR16C architecture"
msgid "Generate code for CR16C architecture."
msgstr "Opret kode for CR16C-arkitekturen"

#: config/cr16/cr16.opt:46
#, fuzzy
#| msgid "Generate code for CR16C+ architecture (Default)"
msgid "Generate code for CR16C+ architecture (Default)."
msgstr "Opret kode for CR16C+-arkitekturen (standard)"

#: config/cr16/cr16.opt:50
msgid "Treat integers as 32-bit."
msgstr "Opfat heltal som 32-bit"

#: config/avr/avr.opt:23
#, fuzzy
#| msgid "Use subroutines for function prologue/epilogue"
msgid "Use subroutines for function prologues and epilogues."
msgstr "Benyt subrutiner for funktionsindledning/-afslutninger"

#: config/avr/avr.opt:26
#, fuzzy, c-format
msgid "missing device or architecture after %qs"
msgstr "et mål mangler efter '-%s'"

#: config/avr/avr.opt:27
#, fuzzy
#| msgid "Specify the name of the target CPU"
msgid "-mmcu=MCU\tSelect the target MCU."
msgstr "Angiv navnet på målprocessoren"

#: config/avr/avr.opt:31
msgid "Set the number of 64 KiB flash segments."
msgstr ""

#: config/avr/avr.opt:35
msgid "Indicate presence of a processor erratum."
msgstr ""

#: config/avr/avr.opt:39
msgid "Enable Read-Modify-Write (RMW) instructions support/use."
msgstr ""

#: config/avr/avr.opt:49
#, fuzzy
#| msgid "Use 64-bit int type"
msgid "Use an 8-bit 'int' type."
msgstr "Benyt 64 bit int-type"

#: config/avr/avr.opt:53
#, fuzzy
#| msgid "Change the stack pointer without disabling interrupts"
msgid "Change the stack pointer without disabling interrupts."
msgstr "Ændr stakhenvisningen uden at deaktivere afbrydelser"

#: config/avr/avr.opt:57
msgid "Set the branch costs for conditional branch instructions. Reasonable values are small, non-negative integers. The default branch cost is 0."
msgstr ""

#: config/avr/avr.opt:67
#, fuzzy
#| msgid "Change only the low 8 bits of the stack pointer"
msgid "Change only the low 8 bits of the stack pointer."
msgstr "Ændr kun de laveste 8 bit af stakhenvisningen"

#: config/avr/avr.opt:71
#, fuzzy
msgid "Relax branches."
msgstr "Ingen forgreninger i %s %s\n"

#: config/avr/avr.opt:75
msgid "Make the linker relaxation machine assume that a program counter wrap-around occurs."
msgstr ""

#: config/avr/avr.opt:79
msgid "Accumulate outgoing function arguments and acquire/release the needed stack space for outgoing function arguments in function prologue/epilogue. Without this option, outgoing arguments are pushed before calling a function and popped afterwards. This option can lead to reduced code size for functions that call many functions that get their arguments on the stack like, for example printf."
msgstr ""

#: config/avr/avr.opt:83
msgid "When accessing RAM, use X as imposed by the hardware, i.e. just use pre-decrement, post-increment and indirect addressing with the X register. Without this option, the compiler may assume that there is an addressing mode X+const similar to Y+const and Z+const and emit instructions to emulate such an addressing mode for X."
msgstr ""

#: config/avr/avr.opt:88
msgid "The device has no SPH special function register. This option will be overridden by the compiler driver with the correct setting if presence/absence of SPH can be deduced from -mmcu=MCU."
msgstr ""

#: config/avr/avr.opt:92
#, fuzzy
#| msgid "taking the address of a label is non-standard"
msgid "Warn if the address space of an address is changed."
msgstr "at tage adressen af en etiket følger ikke standarden"

#: config/avr/avr.opt:96
msgid "Warn if the ISR is misspelled, i.e. without __vector prefix. Enabled by default."
msgstr ""

#: config/avr/avr.opt:100
msgid "Allow to use truncation instead of rounding towards zero for fractional fixed-point types."
msgstr ""

#: config/avr/avr.opt:104
msgid "Assume that all data in static storage can be accessed by LDS / STS. This option is only useful for reduced Tiny devices."
msgstr ""

#: config/avr/avr.opt:108
msgid "Do not link against the device-specific library lib<MCU>.a."
msgstr ""

#: config/m32r/m32r.opt:34
#, fuzzy
#| msgid "Compile for a 68HC12"
msgid "Compile for the m32rx."
msgstr "Oversæt til en 68HC12"

#: config/m32r/m32r.opt:38
#, fuzzy
#| msgid "Compile for a 68HC12"
msgid "Compile for the m32r2."
msgstr "Oversæt til en 68HC12"

#: config/m32r/m32r.opt:42
#, fuzzy
#| msgid "Compile for a 68HC12"
msgid "Compile for the m32r."
msgstr "Oversæt til en 68HC12"

#: config/m32r/m32r.opt:46
#, fuzzy
#| msgid "Align all loops to 32 byte boundary"
msgid "Align all loops to 32 byte boundary."
msgstr "Justér alle løkker til 32 byte-grænserne"

#: config/m32r/m32r.opt:50
#, fuzzy
#| msgid "Prefer branches over conditional execution"
msgid "Prefer branches over conditional execution."
msgstr "Foretræk forgrening frem for betinget udførelse"

#: config/m32r/m32r.opt:54
msgid "Give branches their default cost."
msgstr ""

#: config/m32r/m32r.opt:58
#, fuzzy
#| msgid "Display compile time statistics"
msgid "Display compile time statistics."
msgstr "Vis oversættelsesstatistikker"

#: config/m32r/m32r.opt:62
#, fuzzy
#| msgid "Specify cache flush function"
msgid "Specify cache flush function."
msgstr "Angiv mellemlagertømningsfunktion"

#: config/m32r/m32r.opt:66
#, fuzzy
msgid "Specify cache flush trap number."
msgstr "Angiv mellemlagertømningsfunktion"

#: config/m32r/m32r.opt:70
#, fuzzy
#| msgid "Only issue one instruction per cycle"
msgid "Only issue one instruction per cycle."
msgstr "Udfør kun én instruktion pr. cyklus"

#: config/m32r/m32r.opt:74
#, fuzzy
#| msgid "Only issue one instruction per cycle"
msgid "Allow two instructions to be issued per cycle."
msgstr "Udfør kun én instruktion pr. cyklus"

#: config/m32r/m32r.opt:78
#, fuzzy
#| msgid "Code size: small, medium or large"
msgid "Code size: small, medium or large."
msgstr "Kodestørrelse: small, medium eller large"

#: config/m32r/m32r.opt:94
#, fuzzy
#| msgid "Don't call any cache flush functions"
msgid "Don't call any cache flush functions."
msgstr "Kald ikke nogen mellemlagertømningsfunktion"

#: config/m32r/m32r.opt:98
#, fuzzy
msgid "Don't call any cache flush trap."
msgstr "Kald ikke nogen mellemlagertømningsfunktion"

#: config/m32r/m32r.opt:105
#, fuzzy
#| msgid "Small data area: none, sdata, use"
msgid "Small data area: none, sdata, use."
msgstr "Område til små data: none, sdata, use"

#: config/s390/tpf.opt:23
msgid "Enable TPF-OS tracing code."
msgstr ""

#: config/s390/tpf.opt:27
#, fuzzy
#| msgid "Specify maximum number of iterations for RPTS"
msgid "Specify main object for TPF-OS."
msgstr "Angiv maksimalt antal iterationer for RPTS"

#: config/s390/s390.opt:48
#, fuzzy
msgid "31 bit ABI."
msgstr "Benyt 64 bit-API"

#: config/s390/s390.opt:52
#, fuzzy
msgid "64 bit ABI."
msgstr "Benyt 64 bit-API"

#: config/s390/s390.opt:126
msgid "Maintain backchain pointer."
msgstr ""

#: config/s390/s390.opt:130
#, fuzzy
#| msgid "Additional debug prints"
msgid "Additional debug prints."
msgstr "Udskriv ekstra fejlanalyseringsinfo"

#: config/s390/s390.opt:134
msgid "ESA/390 architecture."
msgstr ""

#: config/s390/s390.opt:138
#, fuzzy
#| msgid "hexadecimal floating constants require an exponent"
msgid "Enable decimal floating point hardware support."
msgstr "hexadecimal kommatalskonstant skal have en eksponent"

#: config/s390/s390.opt:142
#, fuzzy
#| msgid "Use hardware floating point"
msgid "Enable hardware floating point."
msgstr "Benyt hardware-kommatal"

#: config/s390/s390.opt:146
msgid "Takes two non-negative integer numbers separated by a comma. Prepend the function label with the number of two-byte Nop instructions indicated by the first. Append Nop instructions covering the number of halfwords indicated by the second after the label. Nop instructions of the largest possible size are used (six, four or two bytes), beginning with the largest possible size. Using 0 for both values disables hotpatching."
msgstr ""

#: config/s390/s390.opt:164
#, fuzzy
#| msgid "Use hardware floating point instructions"
msgid "Use hardware transactional execution instructions."
msgstr "Benyt hardware-kommatalsinstruktioner"

#: config/s390/s390.opt:168
#, fuzzy
#| msgid "Use hardware floating point instructions"
msgid "Use hardware vector facility instructions and enable the vector ABI."
msgstr "Benyt hardware-kommatalsinstruktioner"

#: config/s390/s390.opt:172
msgid "Use packed stack layout."
msgstr ""

#: config/s390/s390.opt:176
#, fuzzy
#| msgid "Use bras for executable < 64k"
msgid "Use bras for executable < 64k."
msgstr "Benyt bras til kørbar fil < 64k"

#: config/s390/s390.opt:180
#, fuzzy
#| msgid "Use hardware floating point"
msgid "Disable hardware floating point."
msgstr "Benyt hardware-kommatal"

#: config/s390/s390.opt:184
msgid "Set the max. number of bytes which has to be left to stack size before a trap instruction is triggered."
msgstr ""

#: config/s390/s390.opt:188
msgid "Switches off the -mstack-guard= option."
msgstr ""

#: config/s390/s390.opt:192
msgid "Emit extra code in the function prologue in order to trap if the stack size exceeds the given limit."
msgstr ""

#: config/s390/s390.opt:196
msgid "Switches off the -mstack-size= option."
msgstr ""

#: config/s390/s390.opt:204
#, fuzzy
#| msgid "Generate string instructions for block moves"
msgid "Use the mvcle instruction for block moves."
msgstr "Generér strengoperationer til blokflytninger"

#: config/s390/s390.opt:208
msgid "Enable the z vector language extension providing the context-sensitive vector macro and enable the Altivec-style builtins in vecintrin.h."
msgstr ""

#: config/s390/s390.opt:213
msgid "Warn if a function uses alloca or creates an array with dynamic size."
msgstr ""

#: config/s390/s390.opt:217
msgid "Warn if a single function's framesize exceeds the given framesize."
msgstr ""

#: config/s390/s390.opt:221
msgid "z/Architecture."
msgstr ""

#: config/s390/s390.opt:225
msgid "Set the branch costs for conditional branch instructions. Reasonable values are small, non-negative integers. The default branch cost is 1."
msgstr ""

#: config/rl78/rl78.opt:27 config/rx/rx.opt:87
#, fuzzy
#| msgid "Use the WindISS simulator"
msgid "Use the simulator runtime."
msgstr "Benyt WindISS-simulatoren"

#: config/rl78/rl78.opt:31
msgid "Selects the type of hardware multiplication and division to use (none/g13/g14)."
msgstr ""

#: config/rl78/rl78.opt:50
msgid "Use all registers, reserving none for interrupt handlers."
msgstr ""

#: config/rl78/rl78.opt:54
msgid "Enable assembler and linker relaxation. Enabled by default at -Os."
msgstr ""

#: config/rl78/rl78.opt:58
msgid "Selects the type of RL78 core being targeted (g10/g13/g14). The default is the G14. If set, also selects the hardware multiply support to be used."
msgstr ""

#: config/rl78/rl78.opt:77
msgid "Alias for -mcpu=g10."
msgstr ""

#: config/rl78/rl78.opt:81
msgid "Alias for -mcpu=g13."
msgstr ""

#: config/rl78/rl78.opt:85 config/rl78/rl78.opt:89
msgid "Alias for -mcpu=g14."
msgstr ""

#: config/rl78/rl78.opt:93
msgid "Assume ES is zero throughout program execution, use ES: for read-only data."
msgstr ""

#: config/rl78/rl78.opt:97
msgid "Stores the MDUC registers in interrupt handlers for G13 target."
msgstr ""

#: config/stormy16/stormy16.opt:24
msgid "Provide libraries for the simulator."
msgstr ""

#: config/arm/arm-tables.opt:25
msgid "Known ARM CPUs (for use with the -mcpu= and -mtune= options):"
msgstr ""

#: config/arm/arm-tables.opt:353
msgid "Known ARM architectures (for use with the -march= option):"
msgstr ""

#: config/arm/arm-tables.opt:465
msgid "Known ARM FPUs (for use with the -mfpu= option):"
msgstr ""

#: config/arm/arm.opt:26
msgid "TLS dialect to use:"
msgstr ""

#: config/arm/arm.opt:36
#, fuzzy
#| msgid "Specify an ABI"
msgid "Specify an ABI."
msgstr "Angiv en ABI"

#: config/arm/arm.opt:40
msgid "Known ARM ABIs (for use with the -mabi= option):"
msgstr ""

#: config/arm/arm.opt:59
#, fuzzy
#| msgid "Generate a call to abort if a noreturn function returns"
msgid "Generate a call to abort if a noreturn function returns."
msgstr "Generér et kald til abort hvis en noreturn-funktion returnerer"

#: config/arm/arm.opt:66
#, fuzzy
#| msgid "Generate APCS conformant stack frames"
msgid "Generate APCS conformant stack frames."
msgstr "Generér APCS-overholdende stakrammer"

#: config/arm/arm.opt:70
#, fuzzy
#| msgid "Generate re-entrant, PIC code"
msgid "Generate re-entrant, PIC code."
msgstr "Generér genindtrædelig PIC-kode"

#: config/arm/arm.opt:86
#, fuzzy
#| msgid "Generate code assuming DW bit is set"
msgid "Generate code in 32 bit ARM state."
msgstr "Generér kode der antager at DW-bitten er sat"

#: config/arm/arm.opt:94
#, fuzzy
#| msgid "Thumb: Assume non-static functions may be called from ARM code"
msgid "Thumb: Assume non-static functions may be called from ARM code."
msgstr "Thumb: Antag at ikke-statiske funktioner kan kaldes fra ARM-kode"

#: config/arm/arm.opt:98
#, fuzzy
#| msgid "Thumb: Assume function pointers may go to non-Thumb aware code"
msgid "Thumb: Assume function pointers may go to non-Thumb aware code."
msgstr "Thumb: Antag at funktionshenvisninger kan gå til kode der ikke er opmærksom på Thumb"

#: config/arm/arm.opt:106
#, fuzzy
msgid "Specify if floating point hardware should be used."
msgstr "Angiv versionen af kommatalsemulatoren"

#: config/arm/arm.opt:110
msgid "Specify that the compiler should target secure code as per ARMv8-M Security Extensions."
msgstr ""

#: config/arm/arm.opt:114
msgid "Known floating-point ABIs (for use with the -mfloat-abi= option):"
msgstr ""

#: config/arm/arm.opt:127
msgid "Switch ARM/Thumb modes on alternating functions for compiler testing."
msgstr ""

#: config/arm/arm.opt:131
#, fuzzy
#| msgid "Specify the version of the floating point emulator"
msgid "Specify the __fp16 floating-point format."
msgstr "Angiv versionen af kommatalsemulatoren"

#: config/arm/arm.opt:135
msgid "Known __fp16 formats (for use with the -mfp16-format= option):"
msgstr ""

#: config/arm/arm.opt:148
#, fuzzy
#| msgid "Specify the version of the floating point emulator"
msgid "Specify the name of the target floating point hardware/format."
msgstr "Angiv versionen af kommatalsemulatoren"

#: config/arm/arm.opt:159
#, fuzzy
#| msgid "Generate call insns as indirect calls, if necessary"
msgid "Generate call insns as indirect calls, if necessary."
msgstr "Generér kaldeinstruktioner som indirekte kald, om nødvendigt"

#: config/arm/arm.opt:163
msgid "Assume data segments are relative to text segment."
msgstr ""

#: config/arm/arm.opt:167
#, fuzzy
#| msgid "Specify the register to be used for PIC addressing"
msgid "Specify the register to be used for PIC addressing."
msgstr "Angiv det register der skal bruges til PIC-adressering"

#: config/arm/arm.opt:171
#, fuzzy
#| msgid "Store function names in object code"
msgid "Store function names in object code."
msgstr "Gem funktionsnavne i objektkode"

#: config/arm/arm.opt:175
#, fuzzy
#| msgid "Use stubs for function prologues"
msgid "Permit scheduling of a function's prologue sequence."
msgstr "Benyt stubbe til funktionsindledninger"

#: config/arm/arm.opt:179 config/rs6000/rs6000.opt:248
#, fuzzy
#| msgid "Do not load the PIC register in function prologues"
msgid "Do not load the PIC register in function prologues."
msgstr "Indlæs ikke PIC-registeret i funktionsbegyndelser"

#: config/arm/arm.opt:186
#, fuzzy
#| msgid "Specify the minimum bit alignment of structures"
msgid "Specify the minimum bit alignment of structures."
msgstr "Angiv den mindste bitjustering af strukturer"

#: config/arm/arm.opt:190
#, fuzzy
#| msgid "Generate code for GNU as"
msgid "Generate code for Thumb state."
msgstr "Generér kode til GNU as"

#: config/arm/arm.opt:194
#, fuzzy
#| msgid "Support calls between Thumb and ARM instruction sets"
msgid "Support calls between Thumb and ARM instruction sets."
msgstr "Understøt kald mellem Thumb- og ARM-instruktionssættene"

#: config/arm/arm.opt:198
#, fuzzy
#| msgid "Use given thread-local storage dialect"
msgid "Specify thread local storage scheme."
msgstr "Benyt den givne tråd-lokale lagringsdialekt"

#: config/arm/arm.opt:202
#, fuzzy
#| msgid "Specify the name of the target architecture"
msgid "Specify how to access the thread pointer."
msgstr "Angiv navnet på målarkitekturen"

#: config/arm/arm.opt:206
#, fuzzy
#| msgid "Pass all arguments on stack"
msgid "Valid arguments to -mtp=:"
msgstr "Overbring alle parametre på stakken"

#: config/arm/arm.opt:219
#, fuzzy
#| msgid "Thumb: Generate (non-leaf) stack frames even if not needed"
msgid "Thumb: Generate (non-leaf) stack frames even if not needed."
msgstr "Thumb: Generér (ikke-yderste) stakrammer selv hvis det ikke er nødvendigt"

#: config/arm/arm.opt:223
#, fuzzy
#| msgid "Thumb: Generate (leaf) stack frames even if not needed"
msgid "Thumb: Generate (leaf) stack frames even if not needed."
msgstr "Thumb: Generér (yderste) stakrammer selv hvis det ikke er nødvendigt"

#: config/arm/arm.opt:227 config/mn10300/mn10300.opt:42
#, fuzzy
#| msgid "Compile for the v850 processor"
msgid "Tune code for the given processor."
msgstr "Oversæt for v850-processoren"

#: config/arm/arm.opt:231
msgid "Print CPU tuning information as comment in assembler file. This is an option used only for regression testing of the compiler and not intended for ordinary use in compiling code."
msgstr ""

#: config/arm/arm.opt:242
msgid "Use Neon quad-word (rather than double-word) registers for vectorization."
msgstr ""

#: config/arm/arm.opt:246
msgid "Use Neon double-word (rather than quad-word) registers for vectorization."
msgstr ""

#: config/arm/arm.opt:250
msgid "Only generate absolute relocations on word sized values."
msgstr ""

#: config/arm/arm.opt:254
msgid "Generate IT blocks appropriate for ARMv8."
msgstr ""

#: config/arm/arm.opt:258
msgid "Avoid overlapping destination and address registers on LDRD instructions that may trigger Cortex-M3 errata."
msgstr ""

#: config/arm/arm.opt:263 config/arc/arc.opt:488
msgid "Enable unaligned word and halfword accesses to packed data."
msgstr ""

#: config/arm/arm.opt:267
msgid "Use Neon to perform 64-bits operations rather than core registers."
msgstr ""

#: config/arm/arm.opt:271
msgid "Assume loading data from flash is slower than fetching instructions."
msgstr ""

#: config/arm/arm.opt:275
msgid "Assume unified syntax for inline assembly code."
msgstr ""

#: config/arm/arm.opt:279
#, fuzzy
#| msgid "Do not use the callt instruction"
msgid "Do not allow constant data to be placed in code sections."
msgstr "Benyt ikke callt-instruktionen"

#: config/sparc/sparc.opt:30 config/sparc/sparc.opt:34
#: config/visium/visium.opt:37
#, fuzzy
#| msgid "Use hardware fp"
msgid "Use hardware FP."
msgstr "Brug hardwarekommatal"

#: config/sparc/sparc.opt:38 config/visium/visium.opt:41
#, fuzzy
#| msgid "Do not use hardware fp"
msgid "Do not use hardware FP."
msgstr "Brug ikke hardwarekommatal"

#: config/sparc/sparc.opt:42
#, fuzzy
#| msgid "Use flat register window model"
msgid "Use flat register window model."
msgstr "Benyt flad registervinduesmodel"

#: config/sparc/sparc.opt:46
#, fuzzy
#| msgid "Assume possible double misalignment"
msgid "Assume possible double misalignment."
msgstr "Antag at double-variabler kan være ujusterede"

#: config/sparc/sparc.opt:50
#, fuzzy
#| msgid "Use ABI reserved registers"
msgid "Use ABI reserved registers."
msgstr "Benyt ABI-reserverede registre"

#: config/sparc/sparc.opt:54
#, fuzzy
#| msgid "Use hardware quad fp instructions"
msgid "Use hardware quad FP instructions."
msgstr "Benyt hardware quad-kommatalsinstruktioner"

#: config/sparc/sparc.opt:58
#, fuzzy
#| msgid "Do not use hardware quad fp instructions"
msgid "Do not use hardware quad fp instructions."
msgstr "Benyt ikke hardware quad-kommatalsinstruktioner"

#: config/sparc/sparc.opt:62 config/rs6000/rs6000.opt:482
#, fuzzy
#| msgid "Enable parallel instructions"
msgid "Enable Local Register Allocation."
msgstr "Aktivér parallelle instruktioner"

#: config/sparc/sparc.opt:66
#, fuzzy
#| msgid "Compile for v8plus ABI"
msgid "Compile for V8+ ABI."
msgstr "Oversæt for v8plus-ABI"

#: config/sparc/sparc.opt:70
msgid "Use UltraSPARC Visual Instruction Set version 1.0 extensions."
msgstr ""

#: config/sparc/sparc.opt:74
msgid "Use UltraSPARC Visual Instruction Set version 2.0 extensions."
msgstr ""

#: config/sparc/sparc.opt:78
msgid "Use UltraSPARC Visual Instruction Set version 3.0 extensions."
msgstr ""

#: config/sparc/sparc.opt:82
#, fuzzy
#| msgid "Use hardware floating point instructions"
msgid "Use UltraSPARC Visual Instruction Set version 4.0 extensions."
msgstr "Benyt hardware-kommatalsinstruktioner"

#: config/sparc/sparc.opt:86
#, fuzzy
#| msgid "Use vector/scalar (VSX) instructions"
msgid "Use additional VIS instructions introduced in OSA2017."
msgstr "Benyt vektor/skalar-instruktioner (VSX)"

#: config/sparc/sparc.opt:90
#, fuzzy
#| msgid "Use hardware floating point instructions"
msgid "Use UltraSPARC Compare-and-Branch extensions."
msgstr "Benyt hardware-kommatalsinstruktioner"

#: config/sparc/sparc.opt:94
msgid "Use UltraSPARC Fused Multiply-Add extensions."
msgstr ""

#: config/sparc/sparc.opt:98
#, fuzzy
#| msgid "Generate fused multiply/add instructions"
msgid "Use Floating-point Multiply Single to Double (FsMULd) instruction."
msgstr "Generér sammensatte gang/addér-instruktioner"

#: config/sparc/sparc.opt:102
#, fuzzy
#| msgid "Use hardware floating point instructions"
msgid "Use UltraSPARC Population-Count instruction."
msgstr "Benyt hardware-kommatalsinstruktioner"

#: config/sparc/sparc.opt:106
#, fuzzy
#| msgid "Use hardware floating point instructions"
msgid "Use UltraSPARC Subtract-Extended-with-Carry instruction."
msgstr "Benyt hardware-kommatalsinstruktioner"

#: config/sparc/sparc.opt:110
#, fuzzy
#| msgid "Pointers are 64-bit"
msgid "Pointers are 64-bit."
msgstr "Henvisninger er 64 bit"

#: config/sparc/sparc.opt:114
#, fuzzy
#| msgid "Pointers are 32-bit"
msgid "Pointers are 32-bit."
msgstr "Henvisninger er 32 bit"

#: config/sparc/sparc.opt:118
#, fuzzy
#| msgid "Use 64-bit ABI"
msgid "Use 64-bit ABI."
msgstr "Benyt 64 bit-API"

#: config/sparc/sparc.opt:122
#, fuzzy
#| msgid "Use 32-bit ABI"
msgid "Use 32-bit ABI."
msgstr "Benyt 32 bit-API"

#: config/sparc/sparc.opt:126
#, fuzzy
#| msgid "Use stack bias"
msgid "Use stack bias."
msgstr "Benyt stakafsæt"

#: config/sparc/sparc.opt:130
#, fuzzy
#| msgid "Use structs on stronger alignment for double-word copies"
msgid "Use structs on stronger alignment for double-word copies."
msgstr "Benyt strukturer på stærkere justering til dobbelt-ord kopier"

#: config/sparc/sparc.opt:134
#, fuzzy
#| msgid "Optimize tail call instructions in assembler and linker"
msgid "Optimize tail call instructions in assembler and linker."
msgstr "Optimér halekaldsinstruktioner i maskinkodeoversætteren og sammenkæderen"

#: config/sparc/sparc.opt:138
#, fuzzy
#| msgid "Do not generate code which uses the FPU"
msgid "Do not generate code that can only run in supervisor mode (default)."
msgstr "Generér ikke kode som bruger FPU'en"

#: config/sparc/sparc.opt:142 config/visium/visium.opt:45
#, fuzzy
#| msgid "Use features of and schedule code for given CPU"
msgid "Use features of and schedule code for given CPU."
msgstr "Benyt faciliteter fra og planlæg koden til en given processor"

#: config/sparc/sparc.opt:225
#, fuzzy
#| msgid "Use given SPARC-V9 code model"
msgid "Use given SPARC-V9 code model."
msgstr "Benyt given SPARC-V9-kodemodel"

#: config/sparc/sparc.opt:229
#, fuzzy
#| msgid "Enable debug output"
msgid "Enable debug output."
msgstr "Aktivér fejlanalyseringsuddata"

#: config/sparc/sparc.opt:233
msgid "Enable strict 32-bit psABI struct return checking."
msgstr ""

#: config/sparc/sparc.opt:237
msgid "Enable workaround for single erratum of AT697F processor (corresponding to erratum #13 of AT697E processor)."
msgstr ""

#: config/sparc/sparc.opt:242
msgid "Enable workarounds for the errata of the UT699 processor."
msgstr ""

#: config/sparc/sparc.opt:246
msgid "Enable workarounds for the errata of the UT699E/UT700 processor."
msgstr ""

#: config/sparc/sparc.opt:250
msgid "Enable workarounds for the errata of the GR712RC processor."
msgstr ""

#: config/sparc/sparc.opt:283
msgid "Specify the memory model in effect for the program."
msgstr ""

#: config/rs6000/darwin.opt:38 config/rs6000/sysv4.opt:141
#, fuzzy
#| msgid "Generate 64-bit code"
msgid "Generate 64-bit code."
msgstr "Opret 64-bit kode"

#: config/rs6000/darwin.opt:42 config/rs6000/sysv4.opt:145
#, fuzzy
#| msgid "Generate 32-bit code"
msgid "Generate 32-bit code."
msgstr "Opret 32-bit kode"

#: config/rs6000/rs6000-tables.opt:24
msgid "Known CPUs (for use with the -mcpu= and -mtune= options):"
msgstr "Kendte cpu'er (for brug med tilvalgene -mcpu= og -mtune=):"

#: config/rs6000/476.opt:24
msgid "Preserve the PowerPC 476's link stack by matching up a blr with the bcl/bl insns used for GOT accesses."
msgstr ""

#: config/rs6000/aix64.opt:24
#, fuzzy
#| msgid "Compile for 64-bit pointers"
msgid "Compile for 64-bit pointers."
msgstr "Oversæt for 64 bit-henvisninger"

#: config/rs6000/aix64.opt:28
#, fuzzy
#| msgid "Compile for 32-bit pointers"
msgid "Compile for 32-bit pointers."
msgstr "Oversæt for 32 bit-henvisninger"

#: config/rs6000/aix64.opt:32 config/rs6000/linux64.opt:28
#, fuzzy
#| msgid "Select code model"
msgid "Select code model."
msgstr "Vælg kodemodel"

#: config/rs6000/aix64.opt:49
#, fuzzy
#| msgid "Support message passing with the Parallel Environment"
msgid "Support message passing with the Parallel Environment."
msgstr "Understøt meddelelsesoverbringelse med Parallel Environment"

#: config/rs6000/linux64.opt:24
#, fuzzy
msgid "Call mcount for profiling before a function prologue."
msgstr "Flyt ikke instruktioner til en funktions begyndelse"

#: config/rs6000/rs6000.opt:109
#, fuzzy
#| msgid "Use PowerPC-64 instruction set"
msgid "Use PowerPC-64 instruction set."
msgstr "Benyt PowerPC-64-instruktionssættet"

#: config/rs6000/rs6000.opt:113
#, fuzzy
#| msgid "Use PowerPC General Purpose group optional instructions"
msgid "Use PowerPC General Purpose group optional instructions."
msgstr "Benyt valgfrie instruktioner fra PowerPC General Purpose-gruppen"

#: config/rs6000/rs6000.opt:117
#, fuzzy
#| msgid "Use PowerPC Graphics group optional instructions"
msgid "Use PowerPC Graphics group optional instructions."
msgstr "Benyt valgfrie instruktioner fra PowerPC Graphics-gruppen"

#: config/rs6000/rs6000.opt:121
#, fuzzy
#| msgid "Use PowerPC V2.01 single field mfcr instruction"
msgid "Use PowerPC V2.01 single field mfcr instruction."
msgstr "Benyt PowerPC V2.01-enkeltfelt mfcr-instruktion"

#: config/rs6000/rs6000.opt:125
#, fuzzy
#| msgid "Use PowerPC V2.02 popcntb instruction"
msgid "Use PowerPC V2.02 popcntb instruction."
msgstr "Benyt PowerPC V2.02 popcntb-instruktion"

#: config/rs6000/rs6000.opt:129
#, fuzzy
#| msgid "Use PowerPC V2.02 floating point rounding instructions"
msgid "Use PowerPC V2.02 floating point rounding instructions."
msgstr "Benyt PowerPC V2.02-kommatalsafrundingsinstruktioner"

#: config/rs6000/rs6000.opt:133
#, fuzzy
#| msgid "Use PowerPC V2.05 compare bytes instruction"
msgid "Use PowerPC V2.05 compare bytes instruction."
msgstr "Brug PowerPC V2.05 compare bytes-instruktion"

#: config/rs6000/rs6000.opt:137
#, fuzzy
#| msgid "Use extended PowerPC V2.05 move floating point to/from GPR instructions"
msgid "Use extended PowerPC V2.05 move floating point to/from GPR instructions."
msgstr "Brug udvidet PowerPC V2.05 move-kommatal til/fra GPR-instruktioner"

#: config/rs6000/rs6000.opt:141
#, fuzzy
#| msgid "Use AltiVec instructions"
msgid "Use AltiVec instructions."
msgstr "Benyt AltiVec-instruktioner"

#: config/rs6000/rs6000.opt:145
#, fuzzy
#| msgid "Generate Altivec instructions using big-endian element order"
msgid "Generate AltiVec instructions using little-endian element order."
msgstr "Opret Altivec-instruktioner der bruger storendet elementrækkefølge"

#: config/rs6000/rs6000.opt:149
#, fuzzy
#| msgid "Generate Altivec instructions using big-endian element order"
msgid "Generate AltiVec instructions using big-endian element order."
msgstr "Opret Altivec-instruktioner der bruger storendet elementrækkefølge"

#: config/rs6000/rs6000.opt:153
#, fuzzy
#| msgid "Use hardware floating point instructions"
msgid "Use decimal floating point instructions."
msgstr "Benyt hardware-kommatalsinstruktioner"

#: config/rs6000/rs6000.opt:157
#, fuzzy
#| msgid "Use 4xx half-word multiply instructions"
msgid "Use 4xx half-word multiply instructions."
msgstr "Brug 4xx half-word multiply-instruktioner"

#: config/rs6000/rs6000.opt:161
#, fuzzy
#| msgid "Use AltiVec instructions"
msgid "Use 4xx string-search dlmzb instruction."
msgstr "Benyt AltiVec-instruktioner"

#: config/rs6000/rs6000.opt:165
#, fuzzy
#| msgid "Generate load/store multiple instructions"
msgid "Generate load/store multiple instructions."
msgstr "Opret flere indlæsnings-/lagringsinstruktioner"

#: config/rs6000/rs6000.opt:169
#, fuzzy
#| msgid "Generate string instructions for block moves"
msgid "Generate string instructions for block moves."
msgstr "Generér strengoperationer til blokflytninger"

#: config/rs6000/rs6000.opt:181
#, fuzzy
#| msgid "Use PowerPC instruction set"
msgid "Use PowerPC V2.06 popcntd instruction."
msgstr "Benyt PowerPC-instruktionssættet"

#: config/rs6000/rs6000.opt:185
msgid "Under -ffast-math, generate a FRIZ instruction for (double)(long long) conversions."
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:193
#, fuzzy
#| msgid "Use vector/scalar (VSX) instructions"
msgid "Use vector/scalar (VSX) instructions."
msgstr "Benyt vektor/skalar-instruktioner (VSX)"

#: config/rs6000/rs6000.opt:240
#, fuzzy
#| msgid "Do not generate load/store with update instructions"
msgid "Do not generate load/store with update instructions."
msgstr "Generér ikke indlæsning/lagring med opdateringsinstruktioner"

#: config/rs6000/rs6000.opt:244
#, fuzzy
#| msgid "Generate load/store with update instructions"
msgid "Generate load/store with update instructions."
msgstr "Generér indlæsning/lagring med opdateringsinstruktioner"

#: config/rs6000/rs6000.opt:252
#, fuzzy
#| msgid "Do not generate load/store multiple instructions"
msgid "Avoid generation of indexed load/store instructions when possible."
msgstr "Generér ikke flere indlæsnings-/lagringsinstruktioner"

#: config/rs6000/rs6000.opt:256
#, fuzzy
#| msgid "Mark __tls_get_addr calls with argument info"
msgid "Mark __tls_get_addr calls with argument info."
msgstr "Marker __tls_get_addr-kald med parameterinformation"

#: config/rs6000/rs6000.opt:263
#, fuzzy
#| msgid "Schedule the start and end of the procedure"
msgid "Schedule the start and end of the procedure."
msgstr "Planlæg begyndelsen og slutningen af proceduren"

#: config/rs6000/rs6000.opt:267
#, fuzzy
#| msgid "Return all structures in memory (AIX default)"
msgid "Return all structures in memory (AIX default)."
msgstr "Returnér alle strukturer i hukommelse (SVR4-standard)"

#: config/rs6000/rs6000.opt:271
#, fuzzy
#| msgid "Return small structures in registers (SVR4 default)"
msgid "Return small structures in registers (SVR4 default)."
msgstr "Returnér små strukturer i registre (SVR4-standard)"

#: config/rs6000/rs6000.opt:275
msgid "Conform more closely to IBM XLC semantics."
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:279 config/rs6000/rs6000.opt:283
msgid "Generate software reciprocal divide and square root for better throughput."
msgstr "Opret programreciprok division og kvadratrod for bedre båndbredde."

#: config/rs6000/rs6000.opt:287
msgid "Assume that the reciprocal estimate instructions provide more accuracy."
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:291
#, fuzzy
#| msgid "Do not place floating point constants in TOC"
msgid "Do not place floating point constants in TOC."
msgstr "Anbring ikke kommatalskonstanter i indholdsfortegnelsen"

#: config/rs6000/rs6000.opt:295
#, fuzzy
#| msgid "Place floating point constants in TOC"
msgid "Place floating point constants in TOC."
msgstr "Anbring kommatalskonstanter i indholdsfortegnelsen"

#: config/rs6000/rs6000.opt:299
#, fuzzy
#| msgid "Do not place symbol+offset constants in TOC"
msgid "Do not place symbol+offset constants in TOC."
msgstr "Anbring ikke symbol+afsæt-konstanter i indholdsfortegnelsen"

#: config/rs6000/rs6000.opt:303
#, fuzzy
#| msgid "Place symbol+offset constants in TOC"
msgid "Place symbol+offset constants in TOC."
msgstr "Anbring symbol+afsæt-konstanter i indholdsfortegnelsen"

#: config/rs6000/rs6000.opt:314
msgid "Use only one TOC entry per procedure."
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:318
#, fuzzy
#| msgid "Put everything in the regular TOC"
msgid "Put everything in the regular TOC."
msgstr "Anbring alting i den regulære indholdsfortegnelse"

#: config/rs6000/rs6000.opt:322
#, fuzzy
#| msgid "Specify yes/no if VRSAVE instructions should be generated for AltiVec"
msgid "Generate VRSAVE instructions when generating AltiVec code."
msgstr "Angiv yes/no hvis VRSAVE-instruktioner skal genereres til AltiVec"

#: config/rs6000/rs6000.opt:326
#, fuzzy
#| msgid "Deprecated option. Use -mno-vrsave instead"
msgid "Deprecated option. Use -mno-vrsave instead."
msgstr "Forældet tilvalg. Brug -mno-vrsave i stedet"

#: config/rs6000/rs6000.opt:330
#, fuzzy
#| msgid "Deprecated option. Use -mvrsave instead"
msgid "Deprecated option. Use -mvrsave instead."
msgstr "Forældet tilvalg. Brug -mvrsave i stedet"

#: config/rs6000/rs6000.opt:334
msgid "Specify how many bytes should be moved inline before calling out to memcpy/memmove."
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:338
msgid "Specify the maximum number pairs of load instructions that should be generated inline for the compare. If the number needed exceeds the limit, a call to memcmp will be generated instead."
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:342
msgid "Specify the maximum number pairs of load instructions that should be generated inline for the compare. If the number needed exceeds the limit, a call to strncmp will be generated instead."
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:346
#, fuzzy
#| msgid "Generate char instructions"
msgid "Generate isel instructions."
msgstr "Generér char-instruktioner"

#: config/rs6000/rs6000.opt:350
#, fuzzy
#| msgid "Deprecated option. Use -mno-vrsave instead"
msgid "Deprecated option. Use -mno-isel instead."
msgstr "Forældet tilvalg. Brug -mno-vrsave i stedet"

#: config/rs6000/rs6000.opt:354
#, fuzzy
#| msgid "Deprecated option. Use -mvrsave instead"
msgid "Deprecated option. Use -misel instead."
msgstr "Forældet tilvalg. Brug -mvrsave i stedet"

#: config/rs6000/rs6000.opt:358
#, fuzzy
#| msgid "Generate char instructions"
msgid "Generate SPE SIMD instructions on E500."
msgstr "Generér char-instruktioner"

#: config/rs6000/rs6000.opt:362
#, fuzzy
#| msgid "Generate char instructions"
msgid "Generate PPC750CL paired-single instructions."
msgstr "Generér char-instruktioner"

#: config/rs6000/rs6000.opt:366
#, fuzzy
#| msgid "Deprecated option. Use -mno-vrsave instead"
msgid "Deprecated option. Use -mno-spe instead."
msgstr "Forældet tilvalg. Brug -mno-vrsave i stedet"

#: config/rs6000/rs6000.opt:370
#, fuzzy
#| msgid "Deprecated option. Use -mvrsave instead"
msgid "Deprecated option. Use -mspe instead."
msgstr "Forældet tilvalg. Brug -mvrsave i stedet"

#: config/rs6000/rs6000.opt:374
#, fuzzy
#| msgid "Enable debug output"
msgid "-mdebug=\tEnable debug output."
msgstr "Aktivér fejlanalyseringsuddata"

#: config/rs6000/rs6000.opt:378
#, fuzzy
#| msgid "Use AltiVec instructions"
msgid "Use the AltiVec ABI extensions."
msgstr "Benyt AltiVec-instruktioner"

#: config/rs6000/rs6000.opt:382
#, fuzzy
msgid "Do not use the AltiVec ABI extensions."
msgstr "Benyt ikke AltiVec-instruktioner"

#: config/rs6000/rs6000.opt:386
#, fuzzy
#| msgid "Do not use the Xtensa NSA option"
msgid "Use the SPE ABI extensions."
msgstr "Benyt ikke Xtensa-NSA-indstillingen"

#: config/rs6000/rs6000.opt:390
#, fuzzy
#| msgid "Do not use the Xtensa NSA option"
msgid "Do not use the SPE ABI extensions."
msgstr "Benyt ikke Xtensa-NSA-indstillingen"

#: config/rs6000/rs6000.opt:394
#, fuzzy
#| msgid "Use EABI"
msgid "Use the ELFv1 ABI."
msgstr "Benyt EABI"

#: config/rs6000/rs6000.opt:398
#, fuzzy
#| msgid "Use EABI"
msgid "Use the ELFv2 ABI."
msgstr "Benyt EABI"

#: config/rs6000/rs6000.opt:405
msgid "using darwin64 ABI"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:408
msgid "using old darwin ABI"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:411
msgid "using IEEE extended precision long double"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:414
msgid "using IBM extended precision long double"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:418
#, fuzzy
#| msgid "Use features of and schedule code for given CPU"
msgid "-mcpu=\tUse features of and schedule code for given CPU."
msgstr "Benyt faciliteter fra og planlæg koden til en given processor"

#: config/rs6000/rs6000.opt:422
#, fuzzy
#| msgid "Schedule code for given CPU"
msgid "-mtune=\tSchedule code for given CPU."
msgstr "Planlæg koden til en given processor"

#: config/rs6000/rs6000.opt:426
#, fuzzy
#| msgid "Select full, part, or no traceback table"
msgid "-mtraceback=\tSelect full, part, or no traceback table."
msgstr "Vælg komplet, partiel eller ingen tilbagesporingstabel"

#: config/rs6000/rs6000.opt:442
#, fuzzy
#| msgid "Avoid all range limits on call instructions"
msgid "Avoid all range limits on call instructions."
msgstr "Undgå alle områdegrænser ved kaldeinstruktioner"

#: config/rs6000/rs6000.opt:446
#, fuzzy
#| msgid "Generate CA code"
msgid "Generate Cell microcode."
msgstr "Generér CA-kode"

#: config/rs6000/rs6000.opt:450
#, fuzzy
msgid "Warn when a Cell microcoded instruction is emitted."
msgstr "Advar ikke når alle konstruktions-/destruktionsfunktioner er private"

#: config/rs6000/rs6000.opt:454
msgid "Warn about deprecated 'vector long ...' AltiVec type usage."
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:458
msgid "-mfloat-gprs=\tSelect GPR floating point method."
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:462
msgid "Valid arguments to -mfloat-gprs=:"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:478
#, fuzzy
#| msgid "Specify size of long double (64 or 128 bits)"
msgid "-mlong-double-<n>\tSpecify size of long double (64 or 128 bits)."
msgstr "Angiv størrelsen af long double (64 eller 128 bit)"

#: config/rs6000/rs6000.opt:486
msgid "Determine which dependences between insns are considered costly."
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:490
msgid "Specify which post scheduling nop insertion scheme to apply."
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:494
#, fuzzy
msgid "Specify alignment of structure fields default/natural."
msgstr "Angiv den mindste bitjustering af strukturer"

#: config/rs6000/rs6000.opt:498
msgid "Valid arguments to -malign-:"
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:508
msgid "Specify scheduling priority for dispatch slot restricted insns."
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:512
#, fuzzy
#| msgid "unordered comparison on non-floating point argument"
msgid "Single-precision floating point unit."
msgstr "uordnet sammenligning af ikke-kommatalsparameter"

#: config/rs6000/rs6000.opt:516
#, fuzzy
#| msgid "Do not use the Xtensa floating-point unit"
msgid "Double-precision floating point unit."
msgstr "Benyt ikke kommatalsenheden til Xtensa"

#: config/rs6000/rs6000.opt:520
msgid "Floating point unit does not support divide & sqrt."
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:524
msgid "-mfpu=\tSpecify FP (sp, dp, sp-lite, dp-lite) (implies -mxilinx-fpu)."
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:546
#, fuzzy
#| msgid "Specify an ABI"
msgid "Specify Xilinx FPU."
msgstr "Angiv en ABI"

#: config/rs6000/rs6000.opt:550
msgid "Use r11 to hold the static link in calls to functions via pointers."
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:554
msgid "Save the TOC in the prologue for indirect calls rather than inline."
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:558
msgid "Allow 128-bit integers in VSX registers."
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:562
msgid "Fuse certain integer operations together for better performance on power8."
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:566
#, fuzzy
#| msgid "Align destination of the string operations"
msgid "Allow sign extension in fusion operations."
msgstr "Justér strengoperationernes destination"

#: config/rs6000/rs6000.opt:570
#, fuzzy
#| msgid "Use vector/scalar (VSX) instructions"
msgid "Use vector and scalar instructions added in ISA 2.07."
msgstr "Benyt vektor/skalar-instruktioner (VSX)"

#: config/rs6000/rs6000.opt:574
#, fuzzy
#| msgid "Use AltiVec instructions"
msgid "Use ISA 2.07 Category:Vector.AES and Category:Vector.SHA2 instructions."
msgstr "Benyt AltiVec-instruktioner"

#: config/rs6000/rs6000.opt:578
msgid "Use ISA 2.07 direct move between GPR & VSX register instructions."
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:582
#, fuzzy
#| msgid "Use hardware floating point instructions"
msgid "Use ISA 2.07 transactional memory (HTM) instructions."
msgstr "Benyt hardware-kommatalsinstruktioner"

#: config/rs6000/rs6000.opt:586
#, fuzzy
#| msgid "Generate char instructions"
msgid "Generate the quad word memory instructions (lq/stq)."
msgstr "Generér char-instruktioner"

#: config/rs6000/rs6000.opt:590
msgid "Generate the quad word memory atomic instructions (lqarx/stqcx)."
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:594
msgid "Generate aggregate parameter passing code with at most 64-bit alignment."
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:598
msgid "Allow double variables in upper registers with -mcpu=power7 or -mvsx."
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:602
msgid "Allow float variables in upper registers with -mcpu=power8 or -mpower8-vector."
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:606
msgid "Allow float/double variables in upper registers if cpu allows it."
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:610
msgid "Allow 64-bit integer variables in upper registers with -mcpu=power7 or -mvsx."
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:614
msgid "Analyze and remove doubleword swaps from VSX computations."
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:618
msgid "Fuse certain operations together for better performance on power9."
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:622
#, fuzzy
#| msgid "Use pattern compare instructions"
msgid "Use certain scalar instructions added in ISA 3.0."
msgstr "Benyt mønstersammenligningsinstruktioner"

#: config/rs6000/rs6000.opt:626
#, fuzzy
#| msgid "Use vector/scalar (VSX) instructions"
msgid "Use vector instructions added in ISA 3.0."
msgstr "Benyt vektor/skalar-instruktioner (VSX)"

#: config/rs6000/rs6000.opt:630
msgid "Use scalar register+offset memory instructions added in ISA 3.0."
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:634
msgid "Use vector register+offset memory instructions added in ISA 3.0."
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:638
msgid "Use register+offset memory instructions added in ISA 3.0."
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:642
#, fuzzy
#| msgid "Enable parallel instructions"
msgid "Use the new min/max instructions defined in ISA 3.0."
msgstr "Aktivér parallelle instruktioner"

#: config/rs6000/rs6000.opt:646
#, fuzzy
#| msgid "Serialize volatile memory references with MEMW instructions"
msgid "Fuse medium/large code model toc references with the memory instruction."
msgstr "Serialisér volatile hukommelsesreference med MEMW-instruktioner"

#: config/rs6000/rs6000.opt:650
#, fuzzy
#| msgid "Generate char instructions"
msgid "Generate the integer modulo instructions."
msgstr "Generér char-instruktioner"

#: config/rs6000/rs6000.opt:658
msgid "Allow the IEEE 128-bit types without requiring the __float128 keyword."
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:662
#, fuzzy
#| msgid "Use hardware floating point instructions"
msgid "Enable IEEE 128-bit floating point via the __float128 keyword."
msgstr "Benyt hardware-kommatalsinstruktioner"

#: config/rs6000/rs6000.opt:666
#, fuzzy
#| msgid "Use hardware floating point instructions"
msgid "Enable using IEEE 128-bit floating point instructions."
msgstr "Benyt hardware-kommatalsinstruktioner"

#: config/rs6000/rs6000.opt:670
msgid "Enable default conversions between __float128 & long double."
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:674
#, fuzzy
msgid "Enable small integers to be in VSX registers."
msgstr "Returnér små sammensatte værdier i registre"

#: config/rs6000/rs6000.opt:682
#, fuzzy
#| msgid "Pass all arguments on stack"
msgid "Valid arguments to -mstack-protector-guard=:"
msgstr "Overbring alle parametre på stakken"

#: config/rs6000/rs6000.opt:692
msgid "Use the given base register for addressing the stack-protector guard."
msgstr ""

#: config/rs6000/rs6000.opt:699
msgid "Use the given offset for addressing the stack-protector guard."
msgstr ""

#: config/rs6000/sysv4.opt:24
#, fuzzy
#| msgid "Select ABI calling convention"
msgid "Select ABI calling convention."
msgstr "Angiv ABI-kaldekonvention"

#: config/rs6000/sysv4.opt:28 config/c6x/c6x.opt:42
#, fuzzy
#| msgid "Select method for sdata handling"
msgid "Select method for sdata handling."
msgstr "Angiv metode for sdata-håndtering"

#: config/rs6000/sysv4.opt:48
#, fuzzy
#| msgid "Align to the base type of the bit-field"
msgid "Align to the base type of the bit-field."
msgstr "Justér til grundtypen for bitfeltet"

#: config/rs6000/sysv4.opt:52
#, fuzzy
#| msgid "Don't assume that unaligned accesses are handled by the system"
msgid "Align to the base type of the bit-field. Don't assume that unaligned accesses are handled by the system."
msgstr "Antag ikke at ujusterede tilgange håndteres af systemet"

#: config/rs6000/sysv4.opt:57 config/rs6000/sysv4.opt:61
#, fuzzy
#| msgid "Produce code relocatable at runtime"
msgid "Produce code relocatable at runtime."
msgstr "Opret kode som kan flyttes på kørselstidspunktet"

#: config/rs6000/sysv4.opt:65 config/rs6000/sysv4.opt:69
#, fuzzy
#| msgid "Produce little endian code"
msgid "Produce little endian code."
msgstr "Opret lilleendet kode"

#: config/rs6000/sysv4.opt:73 config/rs6000/sysv4.opt:77
#, fuzzy
#| msgid "Produce big endian code"
msgid "Produce big endian code."
msgstr "Fremstil storendet kode"

#: config/rs6000/sysv4.opt:82 config/rs6000/sysv4.opt:86
#: config/rs6000/sysv4.opt:95 config/rs6000/sysv4.opt:137
#: config/rs6000/sysv4.opt:149
#, fuzzy
#| msgid "no description yet"
msgid "no description yet."
msgstr "ingen beskrivelse endnu"

#: config/rs6000/sysv4.opt:90
#, fuzzy
#| msgid "sizeof applied to a function type"
msgid "Assume all variable arg functions are prototyped."
msgstr "sizeof benyttet på en funktionstype"

#: config/rs6000/sysv4.opt:99
#, fuzzy
#| msgid "Use EABI"
msgid "Use EABI."
msgstr "Benyt EABI"

#: config/rs6000/sysv4.opt:103
#, fuzzy
#| msgid "Do not allow bit-fields to cross word boundaries"
msgid "Allow bit-fields to cross word boundaries."
msgstr "Tillad ikke bitfelter at krydse ordgrænser"

#: config/rs6000/sysv4.opt:107
#, fuzzy
#| msgid "Use alternate register names"
msgid "Use alternate register names."
msgstr "Benyt alternative registernavne"

#: config/rs6000/sysv4.opt:113
#, fuzzy
#| msgid "Select method for sdata handling"
msgid "Use default method for sdata handling."
msgstr "Angiv metode for sdata-håndtering"

#: config/rs6000/sysv4.opt:117
#, fuzzy
#| msgid "Link with libsim.a, libc.a and sim-crt0.o"
msgid "Link with libsim.a, libc.a and sim-crt0.o."
msgstr "Sammenkæd med libsim.a, libc.a og sim-crt0.o"

#: config/rs6000/sysv4.opt:121
#, fuzzy
#| msgid "Link with libads.a, libc.a and crt0.o"
msgid "Link with libads.a, libc.a and crt0.o."
msgstr "Sammenkæd med libads.a, libc.a og crt0.o"

#: config/rs6000/sysv4.opt:125
#, fuzzy
#| msgid "Link with libyk.a, libc.a and crt0.o"
msgid "Link with libyk.a, libc.a and crt0.o."
msgstr "Sammenkæd med libyk.a, libc.a og crt0.o"

#: config/rs6000/sysv4.opt:129
#, fuzzy
#| msgid "Link with libmvme.a, libc.a and crt0.o"
msgid "Link with libmvme.a, libc.a and crt0.o."
msgstr "Sammenkæd med libmvme.a, libc.a og crt0.o"

#: config/rs6000/sysv4.opt:133
#, fuzzy
#| msgid "Set the PPC_EMB bit in the ELF flags header"
msgid "Set the PPC_EMB bit in the ELF flags header."
msgstr "Sæt PPC_EMB-bitten i ELF-tilvalgshovedet"

#: config/rs6000/sysv4.opt:153
#, fuzzy
#| msgid "Generate code for a Sun Sky board"
msgid "Generate code to use a non-exec PLT and GOT."
msgstr "Generér kode til et Sun Sky-kort"

#: config/rs6000/sysv4.opt:157
#, fuzzy
#| msgid "Generate code for a Sun FPA"
msgid "Generate code for old exec BSS PLT."
msgstr "Generér kode til en Sun FPA"

#: config/rs6000/sysv4.opt:161
msgid "Emit .gnu_attribute tags."
msgstr ""

#: config/alpha/alpha.opt:27
#, fuzzy
#| msgid "Use fp registers"
msgid "Use fp registers."
msgstr "Brug kommatalsregistre"

#: config/alpha/alpha.opt:35
#, fuzzy
#| msgid "Request IEEE-conformant math library routines (OSF/1)"
msgid "Request IEEE-conformant math library routines (OSF/1)."
msgstr "Påkræv at matematiksbibliotekrutiner opfylder IEEE-standarden (OSF/1)"

#: config/alpha/alpha.opt:39
#, fuzzy
#| msgid "Emit IEEE-conformant code, without inexact exceptions"
msgid "Emit IEEE-conformant code, without inexact exceptions."
msgstr "Udsend kode der opfylder IEEE-standarden, uden ineksakte undtagelser"

#: config/alpha/alpha.opt:46
#, fuzzy
#| msgid "Do not emit complex integer constants to read-only memory"
msgid "Do not emit complex integer constants to read-only memory."
msgstr "Udsend ikke komplekse heltalskonstanter til skrivebeskyttet hukommelse"

#: config/alpha/alpha.opt:50
#, fuzzy
#| msgid "Use VAX fp"
msgid "Use VAX fp."
msgstr "Benyt VAX-kommatal"

#: config/alpha/alpha.opt:54
#, fuzzy
#| msgid "Do not use VAX fp"
msgid "Do not use VAX fp."
msgstr "Benyt ikke VAX-kommatal"

#: config/alpha/alpha.opt:58
#, fuzzy
#| msgid "Emit code for the byte/word ISA extension"
msgid "Emit code for the byte/word ISA extension."
msgstr "Udsend kode for byte/word-ISA-udvidelsen"

#: config/alpha/alpha.opt:62
#, fuzzy
#| msgid "Emit code for the motion video ISA extension"
msgid "Emit code for the motion video ISA extension."
msgstr "Udsend kode for video-ISA-udvidelsen"

#: config/alpha/alpha.opt:66
#, fuzzy
#| msgid "Emit code for the fp move and sqrt ISA extension"
msgid "Emit code for the fp move and sqrt ISA extension."
msgstr "Udsend kode for kommatalsflytning og kvadratrod-ISA-udvidelsen"

#: config/alpha/alpha.opt:70
#, fuzzy
#| msgid "Emit code for the counting ISA extension"
msgid "Emit code for the counting ISA extension."
msgstr "Udsend kode for tæller-ISA-udvidelsen"

#: config/alpha/alpha.opt:74
#, fuzzy
#| msgid "Emit code using explicit relocation directives"
msgid "Emit code using explicit relocation directives."
msgstr "Udsend kode der bruger eksplicitte relokaliseringsdirektiver"

#: config/alpha/alpha.opt:78
#, fuzzy
#| msgid "Emit 16-bit relocations to the small data areas"
msgid "Emit 16-bit relocations to the small data areas."
msgstr "Udsend 16-bit relokalisering til det lille dataområde"

#: config/alpha/alpha.opt:82
#, fuzzy
#| msgid "Emit 32-bit relocations to the small data areas"
msgid "Emit 32-bit relocations to the small data areas."
msgstr "Udsend 32-bit relokalisering til det lille dataområde"

#: config/alpha/alpha.opt:86
#, fuzzy
msgid "Emit direct branches to local functions."
msgstr "Udelad rammehenvisningen i de yderste funktioner"

#: config/alpha/alpha.opt:90
#, fuzzy
msgid "Emit indirect branches to local functions."
msgstr "Udelad rammehenvisningen i de yderste funktioner"

#: config/alpha/alpha.opt:94
#, fuzzy
#| msgid "Emit rdval instead of rduniq for thread pointer"
msgid "Emit rdval instead of rduniq for thread pointer."
msgstr "Udsend rdval i stedet for rduniq for trådhenvisning"

#: config/alpha/alpha.opt:106
#, fuzzy
#| msgid "Use features of and schedule given CPU"
msgid "Use features of and schedule given CPU."
msgstr "Brug faciliteter fra og planlæg mht. den givne processor"

#: config/alpha/alpha.opt:110
#, fuzzy
#| msgid "Schedule given CPU"
msgid "Schedule given CPU."
msgstr "Planlæg til en given processor"

#: config/alpha/alpha.opt:114
#, fuzzy
#| msgid "Control the generated fp rounding mode"
msgid "Control the generated fp rounding mode."
msgstr "Kontrollér den genererede kommatalsafrundingstilstand"

#: config/alpha/alpha.opt:118
#, fuzzy
#| msgid "Control the IEEE trap mode"
msgid "Control the IEEE trap mode."
msgstr "Kontrollér IEEE-fældetilstanden"

#: config/alpha/alpha.opt:122
#, fuzzy
#| msgid "Control the precision given to fp exceptions"
msgid "Control the precision given to fp exceptions."
msgstr "Kontrollér den præcision der gives til kommatalsundtagelser"

#: config/alpha/alpha.opt:126
#, fuzzy
#| msgid "Tune expected memory latency"
msgid "Tune expected memory latency."
msgstr "Justér den forventede hukommelsesventetid"

#: config/tilepro/tilepro.opt:23
msgid "Compile with 32 bit longs and pointers, which is the only supported behavior and thus the flag is ignored."
msgstr ""

#: config/tilepro/tilepro.opt:28 config/tilegx/tilegx.opt:26
#, fuzzy
#| msgid "Use features of and schedule code for given CPU"
msgid "-mcpu=CPU\tUse features of and schedule code for given CPU."
msgstr "Benyt faciliteter fra og planlæg koden til en given processor"

#: config/tilepro/tilepro.opt:32
msgid "Known TILEPro CPUs (for use with the -mcpu= option):"
msgstr ""

#: config/lm32/lm32.opt:24
#, fuzzy
#| msgid "Enable multiply instructions"
msgid "Enable multiply instructions."
msgstr "Aktiver multiply-instruktioner"

#: config/lm32/lm32.opt:28
#, fuzzy
#| msgid "Enable divide and modulus instructions"
msgid "Enable divide and modulus instructions."
msgstr "Aktiver division- og modulinstruktioner"

#: config/lm32/lm32.opt:32
#, fuzzy
#| msgid "Enable barrel shift instructions"
msgid "Enable barrel shift instructions."
msgstr "Aktiver barrel shift-instruktioner"

#: config/lm32/lm32.opt:36
#, fuzzy
#| msgid "Enable parallel instructions"
msgid "Enable sign extend instructions."
msgstr "Aktivér parallelle instruktioner"

#: config/lm32/lm32.opt:40
#, fuzzy
#| msgid "Enable use of DB instruction"
msgid "Enable user-defined instructions."
msgstr "Aktivér brug af DB-instruktioner"

#: config/nios2/elf.opt:26
#, fuzzy
#| msgid "Use the Xtensa floating-point unit"
msgid "Link with a limited version of the C library."
msgstr "Benyt kommatalsenheden til Xtensa"

#: config/nios2/elf.opt:30
msgid "Name of system library to link against."
msgstr ""

#: config/nios2/elf.opt:34
msgid "Name of the startfile."
msgstr ""

#: config/nios2/elf.opt:38
msgid "Link with HAL BSP."
msgstr ""

#: config/nios2/nios2.opt:35
msgid "Enable DIV, DIVU."
msgstr ""

#: config/nios2/nios2.opt:39
#, fuzzy
#| msgid "Enable parallel instructions"
msgid "Enable MUL instructions."
msgstr "Aktivér parallelle instruktioner"

#: config/nios2/nios2.opt:43
#, fuzzy
#| msgid "Enable parallel instructions"
msgid "Enable MULX instructions, assume fast shifter."
msgstr "Aktivér parallelle instruktioner"

#: config/nios2/nios2.opt:47
#, fuzzy
#| msgid "Use table based fast divide (default at -O3)"
msgid "Use table based fast divide (default at -O3)."
msgstr "Benyt tabelbaseret hurtig division (standard på -03)"

#: config/nios2/nios2.opt:51
#, fuzzy
#| msgid "Generate load/store multiple instructions"
msgid "All memory accesses use I/O load/store instructions."
msgstr "Generér flere indlæsnings-/lagringsinstruktioner"

#: config/nios2/nios2.opt:55
#, fuzzy
#| msgid "Generate load/store multiple instructions"
msgid "Volatile memory accesses use I/O load/store instructions."
msgstr "Generér flere indlæsnings-/lagringsinstruktioner"

#: config/nios2/nios2.opt:59
#, fuzzy
#| msgid "Generate load/store multiple instructions"
msgid "Volatile memory accesses do not use I/O load/store instructions."
msgstr "Generér flere indlæsnings-/lagringsinstruktioner"

#: config/nios2/nios2.opt:63
#, fuzzy
#| msgid "Disable indexed addressing"
msgid "Enable/disable GP-relative addressing."
msgstr "Deaktivér indekseret adressering"

#: config/nios2/nios2.opt:67
msgid "Valid options for GP-relative addressing (for -mgpopt):"
msgstr ""

#: config/nios2/nios2.opt:86
msgid "Equivalent to -mgpopt=local."
msgstr ""

#: config/nios2/nios2.opt:90
msgid "Equivalent to -mgpopt=none."
msgstr ""

#: config/nios2/nios2.opt:94 config/c6x/c6x.opt:30 config/mips/mips.opt:134
#: config/tilegx/tilegx.opt:45
#, fuzzy
#| msgid "Use big-endian byte order"
msgid "Use big-endian byte order."
msgstr "Benyt storendet byteordning"

#: config/nios2/nios2.opt:98 config/c6x/c6x.opt:34 config/mips/mips.opt:138
#: config/tilegx/tilegx.opt:49
#, fuzzy
#| msgid "Use little-endian byte order"
msgid "Use little-endian byte order."
msgstr "Benyt lilleendet byteordning"

#: config/nios2/nios2.opt:102
msgid "Floating point custom instruction configuration name."
msgstr ""

#: config/nios2/nios2.opt:106
#, fuzzy
#| msgid "Do not use the ftruncds custom instruction"
msgid "Do not use the ftruncds custom instruction."
msgstr "brug ikke den ftruncds tilpasset instruktion"

#: config/nios2/nios2.opt:110
#, fuzzy
#| msgid "Integer id (N) of ftans custom instruction"
msgid "Integer id (N) of ftruncds custom instruction."
msgstr "Heltal id (N) for ftans tilpassede instruktion"

#: config/nios2/nios2.opt:114
#, fuzzy
#| msgid "Do not use the fextsd custom instruction"
msgid "Do not use the fextsd custom instruction."
msgstr "Brug ikke den fextsd tilpassede instruktion"

#: config/nios2/nios2.opt:118
#, fuzzy
#| msgid "Integer id (N) of ftans custom instruction"
msgid "Integer id (N) of fextsd custom instruction."
msgstr "Heltal id (N) for ftans tilpassede instruktion"

#: config/nios2/nios2.opt:122
#, fuzzy
#| msgid "Do not use the callt instruction"
msgid "Do not use the fixdu custom instruction."
msgstr "Benyt ikke callt-instruktionen"

#: config/nios2/nios2.opt:126
#, fuzzy
#| msgid "Integer id (N) of frdy custom instruction"
msgid "Integer id (N) of fixdu custom instruction."
msgstr "Heltal id (N) for frdy tilpasset instruktion"

#: config/nios2/nios2.opt:130
#, fuzzy
#| msgid "Do not use the callt instruction"
msgid "Do not use the fixdi custom instruction."
msgstr "Benyt ikke callt-instruktionen"

#: config/nios2/n