view gcc/po/sv.po @ 16:04ced10e8804

gcc 7
author kono
date Fri, 27 Oct 2017 22:46:09 +0900
parents f6334be47118
children 84e7813d76e9
line wrap: on
line source

# Swedish messages for GCC.
# Copyright © 2000, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the gcc package.
# Dennis Björklund <db@zigo.dhs.org>, 2000, 2001, 2002.
# Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
#
# Reminder to translator: GCC team does not want RCS keywords in the header!
#
# Dictionary:
# assumed type		antagen typ
# cast			typkonvertering
# chunk			stycke
# kind			sort
# load			ladda
# offset		avstånd
# overload		överlagra
# rank			ordning
# scope			räckvidd
# store			lagra
# tile			bricka
# thunk			snutt
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gcc 7.1.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gcc.gnu.org/bugs/\n"
"POT-Creation-Date: 2017-08-04 22:17+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-05-15 14:41+0200\n"
"Last-Translator: Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"
"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#: cfgrtl.c:2661
msgid "flow control insn inside a basic block"
msgstr "flödesstyrningsinstruktion inuti grundblock"

#: cfgrtl.c:2893
msgid "wrong insn in the fallthru edge"
msgstr "fel instruktion i fall-igenom-bågen"

#: cfgrtl.c:2950
msgid "insn outside basic block"
msgstr "instruktion utanför grundblock"

#: cfgrtl.c:2957
msgid "return not followed by barrier"
msgstr "retur inte följt av en barriär"

#: collect-utils.c:164
#, c-format
msgid "[cannot find %s]"
msgstr "[kan inte hitta %s]"

#: collect2.c:1557
#, c-format
msgid "collect2 version %s\n"
msgstr "collect2 version %s\n"

#: collect2.c:1664
#, c-format
msgid "%d constructor found\n"
msgid_plural "%d constructors found\n"
msgstr[0] "%d konstruerare hittad\n"
msgstr[1] "%d konstruerare hittade\n"

#: collect2.c:1668
#, c-format
msgid "%d destructor found\n"
msgid_plural "%d destructors found\n"
msgstr[0] "%d destruerare hittad\n"
msgstr[1] "%d destruerare hittade\n"

#: collect2.c:1672
#, c-format
msgid "%d frame table found\n"
msgid_plural "%d frame tables found\n"
msgstr[0] "%d ramtabell hittad\n"
msgstr[1] "%d ramtabeller hittade\n"

#: collect2.c:1836
#, c-format
msgid "[Leaving %s]\n"
msgstr "[Lämnar %s]\n"

#: collect2.c:2068
#, c-format
msgid ""
"\n"
"write_c_file - output name is %s, prefix is %s\n"
msgstr ""
"\n"
"write_c_file - utdatanamn är %s, prefix är %s\n"

#: collect2.c:2584
#, c-format
msgid ""
"\n"
"ldd output with constructors/destructors.\n"
msgstr ""
"\n"
"ldd-utdata med konstruerare/destruerare.\n"

#: cprop.c:1756
msgid "const/copy propagation disabled"
msgstr "const/copy-propagering avslagen"

#: diagnostic.c:224
#, c-format
msgid "%s: all warnings being treated as errors"
msgstr "%s: alla varningar behandlas som fel"

#: diagnostic.c:229
#, c-format
msgid "%s: some warnings being treated as errors"
msgstr "%s: några varningar behandlas som fel"

#: diagnostic.c:310 input.c:191 input.c:1776 c-family/c-opts.c:1358
#: fortran/cpp.c:576 fortran/error.c:998 fortran/error.c:1018
msgid "<built-in>"
msgstr "<inbyggd>"

#: diagnostic.c:466
#, c-format
msgid "compilation terminated due to -fmax-errors=%u.\n"
msgstr "kompilering avslutad på grund av -fmax-errors=%u.\n"

#: diagnostic.c:494
#, c-format
msgid "compilation terminated due to -Wfatal-errors.\n"
msgstr "kompilering avslutad på grund av -Wfatal-errors.\n"

#: diagnostic.c:514
#, c-format
msgid ""
"Please submit a full bug report,\n"
"with preprocessed source if appropriate.\n"
msgstr ""
"Var vänlig och skicka in en komplett felrapport,\n"
"om möjligt med preprocessad källfil.\n"

#: diagnostic.c:520
#, c-format
msgid "See %s for instructions.\n"
msgstr "Se %s för instruktioner.\n"

#: diagnostic.c:529
#, c-format
msgid "compilation terminated.\n"
msgstr "kompilering avslutad.\n"

#: diagnostic.c:923
#, c-format
msgid "%s:%d: confused by earlier errors, bailing out\n"
msgstr "%s:%d: förvirrad av tidigare fel, hoppar ut\n"

#: diagnostic.c:1443
#, c-format
msgid "Internal compiler error: Error reporting routines re-entered.\n"
msgstr "Internt kompilatorfel: Felhanteringsrutiner återanropade.\n"

#: final.c:1197
msgid "negative insn length"
msgstr "negativ instruktionslängd"

#: final.c:3025
msgid "could not split insn"
msgstr "gick inte att dela instruktion"

#: final.c:3450
msgid "invalid 'asm': "
msgstr "ogiltig ”asm”: "

#: final.c:3579
#, c-format
msgid "nested assembly dialect alternatives"
msgstr "nästade assemblerdialektalternativ"

#: final.c:3607 final.c:3619
#, c-format
msgid "unterminated assembly dialect alternative"
msgstr "oavslutat assemblerdialektalternativ"

#: final.c:3761
#, c-format
msgid "operand number missing after %%-letter"
msgstr "operandnummer saknas efter %%-tecken"

#: final.c:3764 final.c:3805
#, c-format
msgid "operand number out of range"
msgstr "operandnummer utanför intervall"

#: final.c:3822
#, c-format
msgid "invalid %%-code"
msgstr "ogiltig %%-kod"

#: final.c:3852
#, c-format
msgid "'%%l' operand isn't a label"
msgstr "'%%l'-operand är inte en etikett"

#. We can't handle floating point constants;
#. PRINT_OPERAND must handle them.
#. We can't handle floating point constants;
#. TARGET_PRINT_OPERAND must handle them.
#. We can't handle floating point constants;
#. PRINT_OPERAND must handle them.
#: final.c:3988 config/arc/arc.c:5068 config/i386/i386.c:17063
#: config/pdp11/pdp11.c:1698
#, c-format
msgid "floating constant misused"
msgstr "flyttalskonstant felanvänd"

#: final.c:4046 config/arc/arc.c:5165 config/i386/i386.c:17161
#: config/pdp11/pdp11.c:1739
#, c-format
msgid "invalid expression as operand"
msgstr "ogiltigt uttryck som operand"

#: gcc.c:119
#, c-format
msgid "%s\n"
msgstr "%s\n"

#: gcc.c:1714
#, c-format
msgid "Using built-in specs.\n"
msgstr "Använder inbyggda specifikationer.\n"

#: gcc.c:1914
#, c-format
msgid ""
"Setting spec %s to '%s'\n"
"\n"
msgstr ""
"Ställer in specifikationer %s till ”%s”\n"
"\n"

#: gcc.c:2022
#, c-format
msgid "Reading specs from %s\n"
msgstr "Läser specifikationer från %s\n"

#: gcc.c:2149
#, c-format
msgid "could not find specs file %s\n"
msgstr "kunde inte hitta specs-filen %s\n"

#: gcc.c:2224
#, c-format
msgid "rename spec %s to %s\n"
msgstr "byter namn på specifikation %s till %s\n"

#: gcc.c:2226
#, c-format
msgid ""
"spec is '%s'\n"
"\n"
msgstr ""
"specifikation är ”%s”\n"
"\n"

#: gcc.c:3035
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Go ahead? (y or n) "
msgstr ""
"\n"
"Fortsätta? (y eller n) "

#: gcc.c:3185
#, c-format
msgid "# %s %.2f %.2f\n"
msgstr "# %s %.2f %.2f\n"

#: gcc.c:3401
#, c-format
msgid "Usage: %s [options] file...\n"
msgstr "Användning: %s [flaggor] fil...\n"

#: gcc.c:3402
msgid "Options:\n"
msgstr "Flaggor:\n"

#: gcc.c:3404
msgid " -pass-exit-codes     Exit with highest error code from a phase.\n"
msgstr " -pass-exit-codes     Avsluta med högsta felkoden från någon av faserna.\n"

#: gcc.c:3405
msgid " --help          Display this information.\n"
msgstr " --help          Visa den här informationen.\n"

#: gcc.c:3406
msgid " --target-help      Display target specific command line options.\n"
msgstr " --target-help      Visa specifika kommandoradsflaggor för mål.\n"

#: gcc.c:3407
msgid " --help={common|optimizers|params|target|warnings|[^]{joined|separate|undocumented}}[,...].\n"
msgstr " --help={common|optimizers|params|target|warnings|[^]{joined|separate|undocumented}}[,…]-\n"

#: gcc.c:3408
msgid "              Display specific types of command line options.\n"
msgstr "              Visa specifika typer av kommandoradsflaggor.\n"

#: gcc.c:3410
msgid " (Use '-v --help' to display command line options of sub-processes).\n"
msgstr " (Använd ”-v --help” för att visa kommandoradsflaggor för barnprocesser).\n"

#: gcc.c:3411
msgid " --version        Display compiler version information.\n"
msgstr " --version        Visa information om kompilatorversion.\n"

#: gcc.c:3412
msgid " -dumpspecs        Display all of the built in spec strings.\n"
msgstr " -dumpspecs        Visa de inbyggda spec-strängarna.\n"

#: gcc.c:3413
msgid " -dumpversion       Display the version of the compiler.\n"
msgstr " -dumpversion       Visa kompilatorns version.\n"

#: gcc.c:3414
msgid " -dumpmachine       Display the compiler's target processor.\n"
msgstr " -dumpmachine       Visa kompilatorns målprocessor.\n"

#: gcc.c:3415
msgid " -print-search-dirs    Display the directories in the compiler's search path.\n"
msgstr " -print-search-dirs    Visa katalogerna i kompilatorns sökväg.\n"

#: gcc.c:3416
msgid " -print-libgcc-file-name Display the name of the compiler's companion library.\n"
msgstr " -print-libgcc-file-name Visa namnet på kompilatorns medföljande bibliotek.\n"

#: gcc.c:3417
msgid " -print-file-name=<lib>  Display the full path to library <lib>.\n"
msgstr " -print-file-name=<bib>  Visa hela sökvägen till länkbibliotek <bib>.\n"

#: gcc.c:3418
msgid " -print-prog-name=<prog> Display the full path to compiler component <prog>.\n"
msgstr " -print-prog-name=<prog> Visa hela sökvägen till kompilatorkomponenten <prog>.\n"

#: gcc.c:3419
msgid ""
" -print-multiarch     Display the target's normalized GNU triplet, used as\n"
"              a component in the library path.\n"
msgstr ""
" -print-multiarch     Visa målets normaliserade GNU-trippel, använd som\n"
"              en del i bibliotekssökvägen.\n"

#: gcc.c:3422
msgid " -print-multi-directory  Display the root directory for versions of libgcc.\n"
msgstr " -print-multi-directory  Visa rotkatalogen för olika versioner av libgcc.\n"

#: gcc.c:3423
msgid ""
" -print-multi-lib     Display the mapping between command line options and\n"
"              multiple library search directories.\n"
msgstr ""
" -print-multi-lib     Visa avbildningen mellan kommandoradsflaggor och\n"
"              multipla biblioteks sökkataloger.\n"

#: gcc.c:3426
msgid " -print-multi-os-directory Display the relative path to OS libraries.\n"
msgstr " -print-multi-os-directory Visa den relativa sökvägen till OS-bibliotek.\n"

#: gcc.c:3427
msgid " -print-sysroot      Display the target libraries directory.\n"
msgstr " -print-sysroot      Visa katalogen för målbibliotek.\n"

#: gcc.c:3428
msgid " -print-sysroot-headers-suffix Display the sysroot suffix used to find headers.\n"
msgstr " -print-sysroot-headers-suffix Visa sysroot-suffixet som används för att hitta huvuden.\n"

#: gcc.c:3429
msgid " -Wa,<options>      Pass comma-separated <options> on to the assembler.\n"
msgstr " -Wa,<flaggor>      Skicka kommaseparerade <flaggor> till assembleraren.\n"

#: gcc.c:3430
msgid " -Wp,<options>      Pass comma-separated <options> on to the preprocessor.\n"
msgstr " -Wp,<flaggor>      Skicka kommaseparerade <flaggor> till preprocessorn.\n"

#: gcc.c:3431
msgid " -Wl,<options>      Pass comma-separated <options> on to the linker.\n"
msgstr " -Wl,<flaggor>      Skicka kommaseparerade <flaggor> till länkaren.\n"

#: gcc.c:3432
msgid " -Xassembler <arg>    Pass <arg> on to the assembler.\n"
msgstr " -Xassembler <arg>    Skicka <arg> vidare till assemblern.\n"

#: gcc.c:3433
msgid " -Xpreprocessor <arg>   Pass <arg> on to the preprocessor.\n"
msgstr " -Xpreprocessor <arg>   Skicka <arg> vidare till preprocessorn.\n"

#: gcc.c:3434
msgid " -Xlinker <arg>      Pass <arg> on to the linker.\n"
msgstr " -Xlinker <arg>      Skicka <arg> vidare till länkaren.\n"

#: gcc.c:3435
msgid " -save-temps       Do not delete intermediate files.\n"
msgstr " -save-temps       Radera inte temporära filer.\n"

#: gcc.c:3436
msgid " -save-temps=<arg>    Do not delete intermediate files.\n"
msgstr " -save-temps=<arg>    Radera inte temporära filer.\n"

#: gcc.c:3437
msgid ""
" -no-canonical-prefixes  Do not canonicalize paths when building relative\n"
"              prefixes to other gcc components.\n"
msgstr ""
" -no-canonical-prefixes  Kanonisera inte sökvägar när relativa prefix\n"
"              byggs till andra gcc-komponenter.\n"

#: gcc.c:3440
msgid " -pipe          Use pipes rather than intermediate files.\n"
msgstr " -pipe          Använd rör istället för temporära filer.\n"

#: gcc.c:3441
msgid " -time          Time the execution of each subprocess.\n"
msgstr " -time          Mät tiden det tar att exekvera varje barnprocess.\n"

#: gcc.c:3442
msgid " -specs=<file>      Override built-in specs with the contents of <file>.\n"
msgstr " -specs=<fil>       Ersätt inbyggda specs med innehållet i <fil>.\n"

#: gcc.c:3443
msgid " -std=<standard>     Assume that the input sources are for <standard>.\n"
msgstr " -std=<standard>     Antag att källkodsfilerna är för <standard>.\n"

#: gcc.c:3444
msgid ""
" --sysroot=<directory>  Use <directory> as the root directory for headers\n"
"              and libraries.\n"
msgstr ""
" --sysroot=<katalog>   Använd <katalog> som rotkatalogen för huvuden och\n"
"              bibliotek.\n"

#: gcc.c:3447
msgid " -B <directory>      Add <directory> to the compiler's search paths.\n"
msgstr " -B <katalog>       Lägg till <katalog> till kompilatorns sökvägar.\n"

#: gcc.c:3448
msgid " -v            Display the programs invoked by the compiler.\n"
msgstr " -v            Visa vilka program som körs av kompilatorn.\n"

#: gcc.c:3449
msgid " -###           Like -v but options quoted and commands not executed.\n"
msgstr " -###           Som -v men flaggor citerade och kommandon inte körda.\n"

#: gcc.c:3450
msgid " -E            Preprocess only; do not compile, assemble or link.\n"
msgstr ""
" -E            Preprocessa bara; kompilera, assemblera och\n"
"              länka inte.\n"

#: gcc.c:3451
msgid " -S            Compile only; do not assemble or link.\n"
msgstr " -S            Kompilera bara; assemblera och länka inte.\n"

#: gcc.c:3452
msgid " -c            Compile and assemble, but do not link.\n"
msgstr " -c            Kompilera och assemblera, men länka inte.\n"

#: gcc.c:3453
msgid " -o <file>        Place the output into <file>.\n"
msgstr " -o <fil>         Placera utdata i <fil>.\n"

#: gcc.c:3454
msgid " -pie           Create a position independent executable.\n"
msgstr " -pie           Skapa ett positionsoberoende körbart program.\n"

#: gcc.c:3455
msgid " -shared         Create a shared library.\n"
msgstr " -shared         Skapa ett delat bibliotek.\n"

#: gcc.c:3456
msgid ""
" -x <language>      Specify the language of the following input files.\n"
"              Permissible languages include: c c++ assembler none\n"
"              'none' means revert to the default behavior of\n"
"              guessing the language based on the file's extension.\n"
msgstr ""
" -x <språk>        Specificera språk för de följande källkodsfilerna.\n"
"              Bland tillåtna språk finns: c c++ assembler none\n"
"              ”none” innebär att man använder standardmetoden\n"
"              att gissa språk beroende på filens ändelse.\n"

#: gcc.c:3463
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Options starting with -g, -f, -m, -O, -W, or --param are automatically\n"
" passed on to the various sub-processes invoked by %s. In order to pass\n"
" other options on to these processes the -W<letter> options must be used.\n"
msgstr ""
"\n"
"Flaggor som börjar med -g, -f, -m, -O, -W eller --param skickas automatiskt\n"
"vidare till de barnprocesser som startas av %s. För att skicka med andra\n"
"flaggor till dessa processer måste flaggan -W<bokstav> användas.\n"

#: gcc.c:5937
#, c-format
msgid "Processing spec (%s), which is '%s'\n"
msgstr "Bearbetar specifikationen (%s), som är ”%s”\n"

#: gcc.c:6641
#, c-format
msgid "Target: %s\n"
msgstr "Mål: %s\n"

#: gcc.c:6642
#, c-format
msgid "Configured with: %s\n"
msgstr "Konfigurerad med: %s\n"

#: gcc.c:6656
#, c-format
msgid "Thread model: %s\n"
msgstr "Trådmodell: %s\n"

#: gcc.c:6667
#, c-format
msgid "gcc version %s %s\n"
msgstr "gcc version %s %s\n"

#: gcc.c:6670
#, c-format
msgid "gcc driver version %s %sexecuting gcc version %s\n"
msgstr "gcc-drivrutin version %s %skör gcc version %s\n"

#: gcc.c:6743 gcc.c:6955
#, c-format
msgid "The bug is not reproducible, so it is likely a hardware or OS problem.\n"
msgstr "Felet är inte reproducerbart, så det är förmodligen ett problem med hårdvara eller OS.\n"

#: gcc.c:6879
#, c-format
msgid "Preprocessed source stored into %s file, please attach this to your bugreport.\n"
msgstr "Preprocessad källkod lagrad i filen %s, bifoga den till din felrapport.\n"

#: gcc.c:7832
#, c-format
msgid "install: %s%s\n"
msgstr "installation: %s%s\n"

#: gcc.c:7835
#, c-format
msgid "programs: %s\n"
msgstr "program: %s\n"

#: gcc.c:7837
#, c-format
msgid "libraries: %s\n"
msgstr "bibliotek: %s\n"

#: gcc.c:7954
#, c-format
msgid ""
"\n"
"For bug reporting instructions, please see:\n"
msgstr ""
"\n"
"Synpunkter på översättningen till svenska rapporteras till\n"
"<tp-sv@listor.tp-sv.se>.\n"
"För felrapporteringsinstruktioner i övrigt, se:\n"

#: gcc.c:7970 gcov-tool.c:528
#, c-format
msgid "%s %s%s\n"
msgstr "%s %s%s\n"

#: gcc.c:7973 gcov-tool.c:530 gcov.c:689 fortran/gfortranspec.c:280
msgid "(C)"
msgstr "©"

#: gcc.c:7974 fortran/gfortranspec.c:281
msgid ""
"This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
"warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
"\n"
msgstr ""
"Detta är fri programvara, se källkoden för kopieringsvillkor. Det\n"
"finns INGEN garanti, inte ens för KÖP eller LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT\n"
"SPECIELLT ÄNDAMÅL.\n"
"\n"

#: gcc.c:8279
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Linker options\n"
"==============\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Länkningsflaggor\n"
"================\n"
"\n"

#: gcc.c:8280
#, c-format
msgid ""
"Use \"-Wl,OPTION\" to pass \"OPTION\" to the linker.\n"
"\n"
msgstr ""
"Använd ”-Wl,FLAGGA” för att skicka ”FLAGGA” till länkaren.\n"
"\n"

#: gcc.c:9583
#, c-format
msgid ""
"Assembler options\n"
"=================\n"
"\n"
msgstr ""
"Assemblerflaggor\n"
"================\n"
"\n"

#: gcc.c:9584
#, c-format
msgid ""
"Use \"-Wa,OPTION\" to pass \"OPTION\" to the assembler.\n"
"\n"
msgstr "Använd ”-Wa,FLAGGA” för att skicka ”FLAGGA” till assemblern.\n"

#: gcov-tool.c:175
#, c-format
msgid " merge [options] <dir1> <dir2>     Merge coverage file contents\n"
msgstr " merge [flaggor] <kat1> <kat2>     Slå samman innehåll i täckningsfiler\n"

#: gcov-tool.c:176 gcov-tool.c:271
#, c-format
msgid "  -o, --output <dir>         Output directory\n"
msgstr "  -o, --output <kat>         Utdatakatalog\n"

#: gcov-tool.c:177 gcov-tool.c:273 gcov-tool.c:425
#, c-format
msgid "  -v, --verbose            Verbose mode\n"
msgstr "  -v, --verbose            Utförligt läge\n"

#: gcov-tool.c:178
#, c-format
msgid "  -w, --weight <w1,w2>        Set weights (float point values)\n"
msgstr "  -w, --weight <v1,v2>        Sätt vikter (flyttalsvärden)\n"

#: gcov-tool.c:194
#, c-format
msgid "Merge subcomand usage:"
msgstr "Användning av underkommandot merge:"

#: gcov-tool.c:269
#, c-format
msgid " rewrite [options] <dir>        Rewrite coverage file contents\n"
msgstr " rewrite [flaggor] <kat>        Skriv om innehåll i täckningsfiler\n"

#: gcov-tool.c:270
#, c-format
msgid "  -n, --normalize <int64_t>      Normalize the profile\n"
msgstr "  -n, --normalize <int64_t>      Normalisera profilen\n"

#: gcov-tool.c:272
#, c-format
msgid "  -s, --scale <float or simple-frac> Scale the profile counters\n"
msgstr "  -s, --scale <flyttal el. bråk>   Skala profilräknarna\n"

#: gcov-tool.c:290
#, c-format
msgid "Rewrite subcommand usage:"
msgstr "Användning av underkommandot rewrite:"

#: gcov-tool.c:329
#, c-format
msgid "scaling cannot co-exist with normalization, skipping\n"
msgstr "skalning kan inte samexistera med normalisering, hoppar över\n"

#: gcov-tool.c:342 gcov-tool.c:352
#, c-format
msgid "incorrect format in scaling, using 1/1\n"
msgstr "felaktigt format i skalning, använder 1/1\n"

#: gcov-tool.c:362
#, c-format
msgid "normalization cannot co-exist with scaling\n"
msgstr "normalisering kan inte samexistera med skalning\n"

#: gcov-tool.c:419
#, c-format
msgid " overlap [options] <dir1> <dir2>    Compute the overlap of two profiles\n"
msgstr " overlap [flaggor] <kat1> <kat2>    Beräkna överlappningen mellan två profiler\n"

#: gcov-tool.c:420
#, c-format
msgid "  -f, --function           Print function level info\n"
msgstr "  -f, --function           Skriv funktionsnivåinfo\n"

#: gcov-tool.c:421
#, c-format
msgid "  -F, --fullname           Print full filename\n"
msgstr "  -F, --fullname           Skriv fullständiga filnamn\n"

#: gcov-tool.c:422
#, c-format
msgid "  -h, --hotonly            Only print info for hot objects/functions\n"
msgstr "  -h, --hotonly            Skriv endast info om heta objekt/funktioner\n"

#: gcov-tool.c:423
#, c-format
msgid "  -o, --object            Print object level info\n"
msgstr "  -o, --object            Skriv objektnivåinfo\n"

#: gcov-tool.c:424
#, c-format
msgid "  -t <float>, --hot_threshold <float> Set the threshold for hotness\n"
msgstr "  -t <float>, --hot_threshold <float> Ange gränsvärdet för värme\n"

#: gcov-tool.c:445
#, c-format
msgid "Overlap subcomand usage:"
msgstr "Användning av underkommandot overlap:"

#: gcov-tool.c:511
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [OPTION]... SUB_COMMAND [OPTION]...\n"
"\n"
msgstr "Användning: %s [FLAGGA]… UNDERKOMMANDO [FLAGGA]…\n"

#: gcov-tool.c:512
#, c-format
msgid ""
"Offline tool to handle gcda counts\n"
"\n"
msgstr ""
"Fristående verktyg för att hantera gcda-räkningar\n"
"\n"

#: gcov-tool.c:513
#, c-format
msgid " -h, --help              Print this help, then exit\n"
msgstr " -h, --help              Visa denna hjälp, avsluta sedan\n"

#: gcov-tool.c:514
#, c-format
msgid " -v, --version             Print version number, then exit\n"
msgstr " -v, --version             Skriv ut versionsnummer, avsluta sedan\n"

#: gcov-tool.c:518 gcov.c:677
#, c-format
msgid ""
"\n"
"For bug reporting instructions, please see:\n"
"%s.\n"
msgstr ""
"\n"
"För att rapportera fel, se:\n"
"%s.\n"
"Fel på översättningen rapporteras till <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"

#: gcov-tool.c:529
#, c-format
msgid "Copyright %s 2014-2017 Free Software Foundation, Inc.\n"
msgstr "Copyright %s 2014-2017 Free Software Foundation, Inc.\n"

#: gcov-tool.c:532 gcov.c:691
#, c-format
msgid ""
"This is free software; see the source for copying conditions.\n"
"There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or \n"
"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
"\n"
msgstr ""
"Detta är fri programvara, se källkoden för kopieringsvillkor. Det\n"
"finns INGEN garanti, inte heller vid KÖP eller LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT\n"
"SPECIELLT ÄNDAMÅL.\n"
"\n"

#: gcov.c:656
#, c-format
msgid ""
"Usage: gcov [OPTION...] SOURCE|OBJ...\n"
"\n"
msgstr ""
"Användning: gcov [FLAGGA…] KÄLLA|OBJ…\n"
"\n"

#: gcov.c:657
#, c-format
msgid ""
"Print code coverage information.\n"
"\n"
msgstr ""
"Skriv ut kodtäckningsinformation.\n"
"\n"

#: gcov.c:658
#, c-format
msgid " -a, --all-blocks        Show information for every basic block\n"
msgstr " -a, --all-blocks        Visa information för varje grundblock\n"

#: gcov.c:659
#, c-format
msgid " -b, --branch-probabilities   Include branch probabilities in output\n"
msgstr " -b, --branch-probabilities   Tag med hoppsannolikheter i utdata\n"

#: gcov.c:660
#, c-format
msgid ""
" -c, --branch-counts       Output counts of branches taken\n"
"                  rather than percentages\n"
msgstr ""
" -c, --branch-counts       Skriv antal hopp tagna istället\n"
"                  för procentsatser\n"

#: gcov.c:662
#, c-format
msgid " -d, --display-progress     Display progress information\n"
msgstr " -d, --display-progress     Visa förloppsinformation\n"

#: gcov.c:663
#, c-format
msgid " -f, --function-summaries    Output summaries for each function\n"
msgstr " -f, --function-summaries    Skriv sammanfattningar för varje funktion\n"

#: gcov.c:664
#, c-format
msgid " -h, --help           Print this help, then exit\n"
msgstr " -h, --help           Visa denna hjälp, avsluta sedan\n"

#: gcov.c:665
#, c-format
msgid " -i, --intermediate-format    Output .gcov file in intermediate text format\n"
msgstr " -i, --intermediate-format    Skriv .gcov-filer i intermediärt textformat\n"

#: gcov.c:666
#, c-format
msgid ""
" -l, --long-file-names      Use long output file names for included\n"
"                  source files\n"
msgstr ""
" -l, --long-file-names      Använd långa filnamn i utdata för\n"
"                  inkluderade källfiler\n"

#: gcov.c:668
#, c-format
msgid " -m, --demangled-names      Output demangled function names\n"
msgstr " -m, --demangled-names      Skriv ut avmanglade funktionsnamn\n"

#: gcov.c:669
#, c-format
msgid " -n, --no-output         Do not create an output file\n"
msgstr " -n, --no-output         Skapa ingen utdatafil\n"

#: gcov.c:670
#, c-format
msgid " -o, --object-directory DIR|FILE Search for object files in DIR or called FILE\n"
msgstr ""
" -o, --object-directory KAT|FIL Sök efter objektfiler i KAT eller som \n"
"                  heter FIL\n"

#: gcov.c:671
#, c-format
msgid " -p, --preserve-paths      Preserve all pathname components\n"
msgstr " -p, --preserve-paths      Bevara alla sökvägskomponenter\n"

#: gcov.c:672
#, c-format
msgid " -r, --relative-only       Only show data for relative sources\n"
msgstr " -r, --relative-only       Visa endast data för relativa källor\n"

#: gcov.c:673
#, c-format
msgid " -s, --source-prefix DIR     Source prefix to elide\n"
msgstr " -s, --source-prefix DIR     Källprefix att utelämna\n"

#: gcov.c:674
#, c-format
msgid " -u, --unconditional-branches  Show unconditional branch counts too\n"
msgstr " -u, --unconditional-branches  Visa antal ovillkorliga hopp också\n"

#: gcov.c:675
#, c-format
msgid " -v, --version          Print version number, then exit\n"
msgstr " -v, --version          Skriv ut versionsnummer, avsluta sedan\n"

#: gcov.c:676
#, c-format
msgid " -x, --hash-filenames      Hash long pathnames\n"
msgstr " -x, --hash-filenames      Hash:a långa sökvägsnamn\n"

#: gcov.c:687
#, c-format
msgid "gcov %s%s\n"
msgstr "gcov %s%s\n"

#: gcov.c:957
#, c-format
msgid "Creating '%s'\n"
msgstr "Skapar ”%s”\n"

#: gcov.c:964
#, c-format
msgid "Error writing output file '%s'\n"
msgstr "Fel när utdatafilen ”%s” skrevs\n"

#: gcov.c:968
#, c-format
msgid "Could not open output file '%s'\n"
msgstr "Kunde inte öppna utdatafilen ”%s”\n"

#: gcov.c:973
#, c-format
msgid "Removing '%s'\n"
msgstr "Tar bort ”%s”\n"

#: gcov.c:999 gcov.c:1036
#, c-format
msgid "\n"
msgstr "\n"

#: gcov.c:1278
#, c-format
msgid "%s:source file is newer than notes file '%s'\n"
msgstr "%s:källkodsfilen är nyare än notfilen ”%s”\n"

#: gcov.c:1283
#, c-format
msgid "(the message is displayed only once per source file)\n"
msgstr "(meddelandet visas endast en gång per källkodsfil)\n"

#: gcov.c:1308
#, c-format
msgid "%s:cannot open notes file\n"
msgstr "%s:kan inte öppna notfilen\n"

#: gcov.c:1314
#, c-format
msgid "%s:not a gcov notes file\n"
msgstr "%s:inte en gcov-notfil\n"

#: gcov.c:1327
#, c-format
msgid "%s:version '%.4s', prefer '%.4s'\n"
msgstr "%s:version '%.4s', föredrar '%.4s'\n"

#: gcov.c:1373
#, c-format
msgid "%s:already seen blocks for '%s'\n"
msgstr "%s:redan sett block för ”%s”\n"

#: gcov.c:1504 gcov.c:1627
#, c-format
msgid "%s:corrupted\n"
msgstr "%s:trasig\n"

#: gcov.c:1511
#, c-format
msgid "%s:no functions found\n"
msgstr "%s:inga funktioner funna\n"

#: gcov.c:1530
#, c-format
msgid "%s:cannot open data file, assuming not executed\n"
msgstr "%s:kan inte öppna datafilen, antar ingen körning\n"

#: gcov.c:1537
#, c-format
msgid "%s:not a gcov data file\n"
msgstr "%s:inte en gcov-datafil\n"

#: gcov.c:1550
#, c-format
msgid "%s:version '%.4s', prefer version '%.4s'\n"
msgstr "%s:version '%.4s', föredrar version '%.4s'\n"

#: gcov.c:1556
#, c-format
msgid "%s:stamp mismatch with notes file\n"
msgstr "%s:stämpel stämmer inte med notfilen\n"

#: gcov.c:1591
#, c-format
msgid "%s:unknown function '%u'\n"
msgstr "%s:okänd funktion ”%u”\n"

#: gcov.c:1605
#, c-format
msgid "%s:profile mismatch for '%s'\n"
msgstr "%s:profil stämmer inte för ”%s”\n"

#: gcov.c:1626
#, c-format
msgid "%s:overflowed\n"
msgstr "%s:spill\n"

#: gcov.c:1673
#, c-format
msgid "%s:'%s' lacks entry and/or exit blocks\n"
msgstr "%s:”%s” saknar ingångs och/eller utgångsblock\n"

#: gcov.c:1678
#, c-format
msgid "%s:'%s' has arcs to entry block\n"
msgstr "%s:”%s” har bågar till ingångsblock\n"

#: gcov.c:1686
#, c-format
msgid "%s:'%s' has arcs from exit block\n"
msgstr "%s:”%s” har bågar från utgångsblock\n"

#: gcov.c:1894
#, c-format
msgid "%s:graph is unsolvable for '%s'\n"
msgstr "%s:graf är olösbar för ”%s”\n"

#: gcov.c:2009
#, c-format
msgid "Lines executed:%s of %d\n"
msgstr "Körda rader:%s av %d\n"

#: gcov.c:2012
#, c-format
msgid "No executable lines\n"
msgstr "Inga körbara rader\n"

#: gcov.c:2020
#, c-format
msgid "%s '%s'\n"
msgstr "%s: ”%s”\n"

#: gcov.c:2027
#, c-format
msgid "Branches executed:%s of %d\n"
msgstr "Utförda hopp:%s av %d\n"

#: gcov.c:2031
#, c-format
msgid "Taken at least once:%s of %d\n"
msgstr "Tagna minst en gång:%s av %d\n"

#: gcov.c:2037
#, c-format
msgid "No branches\n"
msgstr "Inga grenar\n"

#: gcov.c:2039
#, c-format
msgid "Calls executed:%s of %d\n"
msgstr "Gjorda anrop:%s av %d\n"

#: gcov.c:2043
#, c-format
msgid "No calls\n"
msgstr "Inga anrop\n"

#: gcov.c:2324
#, c-format
msgid "%s:no lines for '%s'\n"
msgstr "%s:inga rader för ”%s\n"

#: gcov.c:2426
#, c-format
msgid "call  %2d returned %s\n"
msgstr "anrop %2d returnerade %s\n"

#: gcov.c:2431
#, c-format
msgid "call  %2d never executed\n"
msgstr "anrop %2d aldrig utfört\n"

#: gcov.c:2436
#, c-format
msgid "branch %2d taken %s%s\n"
msgstr "hopp %2d gjort %s%s\n"

#: gcov.c:2441
#, c-format
msgid "branch %2d never executed\n"
msgstr "gren %2d aldrig utförd\n"

#: gcov.c:2446
#, c-format
msgid "unconditional %2d taken %s\n"
msgstr "ovillkorligt hopp %2d taget %s\n"

#: gcov.c:2449
#, c-format
msgid "unconditional %2d never executed\n"
msgstr "ovillkorligt hopp %2d aldrig utfört\n"

#: gcov.c:2519
#, c-format
msgid "Cannot open source file %s\n"
msgstr "Kan inte öppna källkodsfilen %s\n"

#: gcse.c:2581
msgid "PRE disabled"
msgstr "PRE avslagen"

#: gcse.c:3510
msgid "GCSE disabled"
msgstr "GCSE avslagen"

#: gimple-ssa-isolate-paths.c:524 c/c-typeck.c:10006
#, gcc-internal-format
msgid "function returns address of local variable"
msgstr "funktionen returnerar adress till en lokal variabel"

#: gimple-ssa-isolate-paths.c:526 gimple-ssa-isolate-paths.c:410
#, gcc-internal-format
msgid "function may return address of local variable"
msgstr "funktionen kan returnera adressen till en lokal variabel"

#: incpath.c:72
#, c-format
msgid "ignoring duplicate directory \"%s\"\n"
msgstr "ignorerar dubblerad katalog ”%s”\n"

#: incpath.c:75
#, c-format
msgid " as it is a non-system directory that duplicates a system directory\n"
msgstr " eftersom den är en icke-systemkatalog som dubblerar en systemkatalog\n"

#: incpath.c:79
#, c-format
msgid "ignoring nonexistent directory \"%s\"\n"
msgstr "ignorerar ej existerande katalog ”%s”\n"

#: incpath.c:374
#, c-format
msgid "#include \"...\" search starts here:\n"
msgstr "#include \"...\" sökning startar här:\n"

#: incpath.c:378
#, c-format
msgid "#include <...> search starts here:\n"
msgstr "#include <...> sökning startar här:\n"

#: incpath.c:383
#, c-format
msgid "End of search list.\n"
msgstr "Slut på söklistan.\n"

#. Opening quotation mark.
#: intl.c:62
msgid "`"
msgstr "”"

#. Closing quotation mark.
#: intl.c:65
msgid "'"
msgstr "”"

#: langhooks.c:366
msgid "At top level:"
msgstr "På toppnivå:"

#: langhooks.c:386 cp/error.c:3372
#, c-format
msgid "In member function %qs"
msgstr "I medlemsfunktion %qs"

#: langhooks.c:390 cp/error.c:3375
#, c-format
msgid "In function %qs"
msgstr "I funktion %qs"

#: langhooks.c:441 cp/error.c:3325
msgid "  inlined from %qs at %r%s:%d:%d%R"
msgstr "  inline:ad från %qs vid %r%s:%d:%d%R"

#: langhooks.c:446 cp/error.c:3330
msgid "  inlined from %qs at %r%s:%d%R"
msgstr "  inline:ad från %qs vid %r%s:%d%R"

#: langhooks.c:452 cp/error.c:3336
#, c-format
msgid "  inlined from %qs"
msgstr "  inline:ad från %qs"

#: lra-assigns.c:1476 reload1.c:2078
msgid "this is the insn:"
msgstr "detta är instruktionen:"

#: lra-constraints.c:3878 reload.c:3822
msgid "unable to generate reloads for:"
msgstr "kan inte generera omläsningar för:"

#. What to print when a switch has no documentation.
#: opts.c:185
msgid "This option lacks documentation."
msgstr "Denna flagga saknar dokumentation."

#: opts.c:186
msgid "Uses of this option are diagnosed."
msgstr "Användning av denna flagga diagnostiseras."

#: opts.c:1103
#, c-format
msgid "default %d minimum %d maximum %d"
msgstr "standard %d minimum %d maximum %d"

#: opts.c:1170
#, c-format
msgid "Same as %s. Use the latter option instead."
msgstr "Samma som %s. Använd den senare flaggan istället."

#: opts.c:1178
#, c-format
msgid "%s Same as %s."
msgstr "%s Samma som %s."

#: opts.c:1249
msgid "[default]"
msgstr "[standard]"

#: opts.c:1260
msgid "[enabled]"
msgstr "[aktiverad]"

#: opts.c:1260
msgid "[disabled]"
msgstr "[avslagen]"

#: opts.c:1279
#, c-format
msgid " No options with the desired characteristics were found\n"
msgstr " Det finns inga flaggor med de eftersökta egenskaperna\n"

#: opts.c:1288
#, c-format
msgid " None found. Use --help=%s to show *all* the options supported by the %s front-end.\n"
msgstr " Det fanns inga. Använd --help=%s för att visa *alla* flaggorna som stödjs av framänden %s.\n"

#: opts.c:1294
#, c-format
msgid " All options with the desired characteristics have already been displayed\n"
msgstr " Alla flaggor med de eftersökta egenskaperna har redan visats\n"

#: opts.c:1379
msgid "The following options are target specific"
msgstr "Följande flaggor är målberoende"

#: opts.c:1382
msgid "The following options control compiler warning messages"
msgstr "Följande flaggor styr kompilatorns varningsmeddelanden"

#: opts.c:1385
msgid "The following options control optimizations"
msgstr "Följande flaggor styr optimeringar"

#: opts.c:1388 opts.c:1427
msgid "The following options are language-independent"
msgstr "Följande flaggor är språkoberoende"

#: opts.c:1391
msgid "The --param option recognizes the following as parameters"
msgstr "Flaggan --param accepterar följande som parametrar"

#: opts.c:1397
msgid "The following options are specific to just the language "
msgstr "Följande flaggor är specifika för just språket"

#: opts.c:1399
msgid "The following options are supported by the language "
msgstr "Följande flaggor stödjs av språket"

#: opts.c:1410
msgid "The following options are not documented"
msgstr "Följande flaggor är inte dokumenterade"

#: opts.c:1412
msgid "The following options take separate arguments"
msgstr "Följande flaggor tar separata argument"

#: opts.c:1414
msgid "The following options take joined arguments"
msgstr "Följande flaggor tar sammanslagna argument"

#: opts.c:1425
msgid "The following options are language-related"
msgstr "Följande flaggor är språkrelaterade"

#: plugin.c:818
msgid "Event"
msgstr "Händelse"

#: plugin.c:818
msgid "Plugins"
msgstr "Insticksmoduler"

#: plugin.c:850
#, c-format
msgid "*** WARNING *** there are active plugins, do not report this as a bug unless you can reproduce it without enabling any plugins.\n"
msgstr "*** VARNING *** det finns aktiva insticksmoduler, rapportera inte detta som ett fel med mindre än att du kan reproducera det utan att aktivera några insticksmoduler.\n"

#. It's the compiler's fault.
#: reload1.c:6082
msgid "could not find a spill register"
msgstr "kunde inte hitta något spillregister"

#. It's the compiler's fault.
#: reload1.c:7978
msgid "VOIDmode on an output"
msgstr "VOIDmode vid utmatning"

#: reload1.c:8738
msgid "failure trying to reload:"
msgstr "misslyckande vid omläsningsförsök:"

#: rtl-error.c:116
msgid "unrecognizable insn:"
msgstr "okänd instruktion:"

#: rtl-error.c:118
msgid "insn does not satisfy its constraints:"
msgstr "instruktionen håller inte sina begränsningar:"

#: targhooks.c:1785
#, c-format
msgid "created and used with differing settings of '%s'"
msgstr "skapad och använd med olika inställningar av ”%s”"

#: targhooks.c:1800
msgid "created and used with different settings of -fpic"
msgstr "skapad och använd med olika inställningar av -fpic"

#: targhooks.c:1802
msgid "created and used with different settings of -fpie"
msgstr "skapad och använd med olika inställningar av -fpie"

#: tlink.c:387
#, c-format
msgid "collect: reading %s\n"
msgstr "collect: läser %s\n"

#: tlink.c:543
#, c-format
msgid "collect: recompiling %s\n"
msgstr "collect: kompilerar om %s\n"

#: tlink.c:627
#, c-format
msgid "collect: tweaking %s in %s\n"
msgstr "collect: justerar %s i %s\n"

#: tlink.c:844
#, c-format
msgid "collect: relinking\n"
msgstr "collect: länkar om\n"

#: toplev.c:333
#, c-format
msgid "unrecoverable error"
msgstr "fel som inte går att återhämta ifrån"

#: toplev.c:642
#, c-format
msgid ""
"%s%s%s %sversion %s (%s)\n"
"%s\tcompiled by GNU C version %s, "
msgstr ""
"%s%s%s %sversion %s (%s)\n"
"%s\tkompilerad med GNU C version %s, "

#: toplev.c:644
#, c-format
msgid "%s%s%s %sversion %s (%s) compiled by CC, "
msgstr "%s%s%s %sversion %s (%s) kompilerad med CC, "

#: toplev.c:648
#, c-format
msgid "GMP version %s, MPFR version %s, MPC version %s, isl version %s\n"
msgstr "GMP-version %s, MPFR-version %s, MPC-version %s, isl-version %s\n"

# Tredje %s blir en förkortning typ GMP
#: toplev.c:650
#, c-format
msgid "%s%swarning: %s header version %s differs from library version %s.\n"
msgstr "%s%svarning: %s-huvud version %s skiljer från biblioteksversion %s.\n"

#: toplev.c:652
#, c-format
msgid "%s%sGGC heuristics: --param ggc-min-expand=%d --param ggc-min-heapsize=%d\n"
msgstr "%s%sGGC heuristik: --param ggc-min-expand=%d --param ggc-min-heapsize=%d\n"

#: toplev.c:824
msgid "options passed: "
msgstr "skickade flaggor: "

#: toplev.c:852
msgid "options enabled: "
msgstr "aktiverade flaggor: "

#: tree-diagnostic.c:293 c/c-decl.c:5373 c/c-typeck.c:7003 cp/error.c:996
#: c-family/c-pretty-print.c:411
#, gcc-internal-format
msgid "<anonymous>"
msgstr "<anonym>"

#: cif-code.def:39
msgid "function not considered for inlining"
msgstr "funktionen inte beaktad för inline:ing"

#: cif-code.def:43
msgid "caller is not optimized"
msgstr "anroparen är inte optimerad"

#: cif-code.def:47
msgid "function body not available"
msgstr "funktionskroppen inte tillgänglig"

#: cif-code.def:51
msgid "redefined extern inline functions are not considered for inlining"
msgstr "omdefinierade externa inline-funktioner beaktas inte för inline:ing"

#: cif-code.def:56
msgid "function not inlinable"
msgstr "funktionen kan inte inline:as"

#: cif-code.def:60
msgid "function body can be overwritten at link time"
msgstr "funktionskroppen kan inte skrivas över vid länkningstillfället"

#: cif-code.def:64
msgid "function not inline candidate"
msgstr "funktionen är inte en inline-kandidat"

#: cif-code.def:68
msgid "--param large-function-growth limit reached"
msgstr "gränsen --param large-function-growth nådd"

#: cif-code.def:70
msgid "--param large-stack-frame-growth limit reached"
msgstr "gränsen --param large-stack-frame-growth nådd"

#: cif-code.def:72
msgid "--param max-inline-insns-single limit reached"
msgstr "gränsen --param max-inline-insns-single nådd"

#: cif-code.def:74
msgid "--param max-inline-insns-auto limit reached"
msgstr "gränsen --param max-inline-insns-auto nådd"

#: cif-code.def:76
msgid "--param inline-unit-growth limit reached"
msgstr "gränsen --param inline-unit-growth nådd"

#: cif-code.def:80
msgid "recursive inlining"
msgstr "rekursiv inline:ing"

#: cif-code.def:84
msgid "call is unlikely and code size would grow"
msgstr "anrop är osannolikt och kodstorleken skulle växa"

#: cif-code.def:88
msgid "function not declared inline and code size would grow"
msgstr "funktionen är inte deklarerad inline och kodstorleken skulle växa"

#: cif-code.def:92
msgid "mismatched arguments"
msgstr "argumenten stämmer inte överens"

#: cif-code.def:96
msgid "mismatched declarations during linktime optimization"
msgstr "deklarationer som inte stämmer överens under optimeringar vid länktillfället"

#: cif-code.def:100
msgid "originally indirect function call not considered for inlining"
msgstr "ursprungligen indirekt funktionsanrop beaktas inte för inline:ing"

#: cif-code.def:104
msgid "indirect function call with a yet undetermined callee"
msgstr "indirekt funktionsanrop med ett ännu ej fastställt anropsmål"

#: cif-code.def:108
msgid "exception handling personality mismatch"
msgstr "personaliteten stämmer inte för undantagshanteringen"

#: cif-code.def:113
msgid "non-call exception handling mismatch"
msgstr "undantagshantering vid annat än anrop stämmer inte överens"

#: cif-code.def:117
msgid "target specific option mismatch"
msgstr "målspecifik flagga stämmer inte"

#: cif-code.def:121
msgid "optimization level attribute mismatch"
msgstr "attributen för optimeringsnivåer stämmer inte"

#: cif-code.def:125
msgid "callee refers to comdat-local symbols"
msgstr "den anropade refererar till comdat-lokala symboler"

#: cif-code.def:129
msgid "function attribute mismatch"
msgstr "funktionsattributen stämmer inte"

#: cif-code.def:133
msgid "caller function contains cilk spawn"
msgstr "anropande funktion innehåller cilk-yngling (spawn)"

#: cif-code.def:137
msgid "unreachable"
msgstr "onåbar"

#: cif-code.def:141
msgid "caller is instrumentation thunk"
msgstr "anroparen är en instrumenteringssnutt"

#. The remainder are real diagnostic types.
#: diagnostic.def:33
msgid "fatal error: "
msgstr "ödesdigert fel: "

#. This is like DK_ICE, but backtrace is not printed. Used in the driver
#. when reporting fatal signal in the compiler.
#: diagnostic.def:34 diagnostic.def:50
msgid "internal compiler error: "
msgstr "internt kompilatorfel: "

#. This one is just for counting DK_WARNING promoted to DK_ERROR
#. due to -Werror and -Werror=warning.
#: diagnostic.def:35 diagnostic.def:47
msgid "error: "
msgstr "fel: "

#: diagnostic.def:36
msgid "sorry, unimplemented: "
msgstr "ledsen, inte implementerat: "

#: diagnostic.def:37
msgid "warning: "
msgstr "varning: "

#: diagnostic.def:38
msgid "anachronism: "
msgstr "anakronism: "

#: diagnostic.def:39
msgid "note: "
msgstr "anm: "

#: diagnostic.def:40
msgid "debug: "
msgstr "felsökning: "

#. These two would be re-classified as DK_WARNING or DK_ERROR, so the
#. prefix does not matter.
#: diagnostic.def:43
msgid "pedwarn: "
msgstr "pedvarning: "

#: diagnostic.def:44
msgid "permerror: "
msgstr "permfel: "

#: params.def:49
#, no-c-format
msgid "Maximal estimated outcome of branch considered predictable."
msgstr "Maximala uppskattade sannolikheten för en gren för att anses förutsägbar."

#: params.def:54
#, no-c-format
msgid "The minimal estimated speedup allowing inliner to ignore inline-insns-single and inline-insns-auto."
msgstr "Den minsta uppskattade hastighetsökningen som tillåter inline:aren att ignorera inline-insns-single och inline-insns-auto."

#: params.def:71
#, no-c-format
msgid "The maximum number of instructions in a single function eligible for inlining."
msgstr "Det maximala antalet instruktioner i en enskild funktion tänkbar för inline:ing."

#: params.def:83
#, no-c-format
msgid "The maximum number of instructions when automatically inlining."
msgstr "Det maximala antalet instruktioner vid automatisk inline:ing."

#: params.def:88
#, no-c-format
msgid "The maximum number of instructions inline function can grow to via recursive inlining."
msgstr "Det maximala antalet instruktioner inline-funktioner kan växa till via rekursiv inline:ing."

#: params.def:93
#, no-c-format
msgid "The maximum number of instructions non-inline function can grow to via recursive inlining."
msgstr "Det maximala antalet instruktioner icke-inline-funktioner kan växa till via rekursiv inline:ing."

#: params.def:98
#, no-c-format
msgid "The maximum depth of recursive inlining for inline functions."
msgstr "Det maximala djupet för rekursiv inline:ing för inline-funktioner."

#: params.def:103
#, no-c-format
msgid "The maximum depth of recursive inlining for non-inline functions."
msgstr "Det maximala djupet för rekursiv inline:ing för icke-inline-funktioner."

#: params.def:108
#, no-c-format
msgid "Inline recursively only when the probability of call being executed exceeds the parameter."
msgstr "Inline:a rekursivt endast när sannolikheten för att ett anrop skall göras överskrider parametern."

#: params.def:116
#, no-c-format
msgid "The maximum number of nested indirect inlining performed by early inliner."
msgstr "Det maximala antalet nästade indirekta inline:ingar som utförs av den tidiga inline:aren."

#: params.def:122
#, no-c-format
msgid "Probability that COMDAT function will be shared with different compilation unit."
msgstr "Sannolikheten att COMDAT-funktionen kommer att delas med en annan kompileringsenhet."

#: params.def:128
#, no-c-format
msgid "Maximum probability of the entry BB of split region (in percent relative to entry BB of the function) to make partial inlining happen."
msgstr "Maximala sannolikheten för ingång i GB av delad region (i procent i förhållande till ingång i GB av funktionen) för att partiell inlining skall ske."

#: params.def:135
#, no-c-format
msgid "If -fvariable-expansion-in-unroller is used, the maximum number of times that an individual variable will be expanded during loop unrolling."
msgstr "Om -fvariable-expansion-in-unroller är på, det maximala antalet gånger som en enskild variabel kommer expanderas under slingutrullning."

#: params.def:141
#, no-c-format
msgid "If -ftree-vectorize is used, the minimal loop bound of a loop to be considered for vectorization."
msgstr "Om -ftree-vectorize används, den minimala slinggränsen på en slinga för att den skall övervägas för vektorisering."

#: params.def:152
#, no-c-format
msgid "The maximum number of instructions to consider to fill a delay slot."
msgstr "Det maximala antalet instruktioner att överväga för att fylla ett fördröjningsutrymme."

#: params.def:163
#, no-c-format
msgid "The maximum number of instructions to consider to find accurate live register information."
msgstr "Det maximala antalet instruktioner att överväga för att hitta korrekt information om aktiva register."

#: params.def:173
#, no-c-format
msgid "The maximum length of scheduling's pending operations list."
msgstr "Den maximala längden på schemaläggarens lista över väntande operationer."

#: params.def:180
#, no-c-format
msgid "The maximum number of backtrack attempts the scheduler should make when modulo scheduling a loop."
msgstr "Det maximala antalet försök att gå tillbaka schemaläggaren skall göra vid moduloschemaläggning av en slinga."

#: params.def:185
#, no-c-format
msgid "The size of function body to be considered large."
msgstr "Storleken på en funktionskropp för att betraktas som stor."

#: params.def:189
#, no-c-format
msgid "Maximal growth due to inlining of large function (in percent)."
msgstr "Maximal på grund av inline:ing av stora funktioner (i procent)."

#: params.def:193
#, no-c-format
msgid "The size of translation unit to be considered large."
msgstr "Storleken på en översättningsenhet för att betraktas som stor."

#: params.def:197
#, no-c-format
msgid "How much can given compilation unit grow because of the inlining (in percent)."
msgstr "Hur mycket kan en given kompileringsenhet växa på grund av inline:ingen (i procent)."

#: params.def:201
#, no-c-format
msgid "How much can given compilation unit grow because of the interprocedural constant propagation (in percent)."
msgstr "hur mycket kan en given kompileringsenhet växa på grund av interprocedurell konstantpropagering (i procent)."

#: params.def:205
#, no-c-format
msgid "Maximal estimated growth of function body caused by early inlining of single call."
msgstr "Maximal uppskattad ökning av funktionskropp orsakad av tidigare inline:ing av enkla anrop."

#: params.def:209
#, no-c-format
msgid "The size of stack frame to be considered large."
msgstr "Storleken på en stackram för att betraktas som stor."

#: params.def:213
#, no-c-format
msgid "Maximal stack frame growth due to inlining (in percent)."
msgstr "Maximal storleksökning på stackram på grund av inline:ing (i procent)."

#: params.def:220
#, no-c-format
msgid "The maximum amount of memory to be allocated by GCSE."
msgstr "Den maximala mängden minne som får allokeras av GCSE."

#: params.def:227
#, no-c-format
msgid "The maximum ratio of insertions to deletions of expressions in GCSE."
msgstr "Det maximala förhållandet mellan insättningar och raderingar av uttryck i GCSE."

#: params.def:238
#, no-c-format
msgid "The threshold ratio for performing partial redundancy elimination after reload."
msgstr "Tröskelförhållandet för att utföra partiell redundanselimination efter omläsning."

# Undrar om jag fattat syftningen i "critical edges execution count" rätt!
#: params.def:245
#, no-c-format
msgid "The threshold ratio of critical edges execution count that permit performing redundancy elimination after reload."
msgstr "Tröskelförhållandet av antal beräkningar av kritiska bågar som tillåter att göra redundanseliminering efter omläsning."

#: params.def:253
#, no-c-format
msgid "Scaling factor in calculation of maximum distance an expression can be moved by GCSE optimizations."
msgstr "Skalfaktor vid beräkning av maximala distansen ett uttryck kan flyttas genom GCSE-optimeringar."

#: params.def:259
#, no-c-format
msgid "Cost at which GCSE optimizations will not constraint the distance an expression can travel."
msgstr "Kostnaden vid vilken GCSE-optimeringar inte kommer begränsa avståndet ett uttryck kan flytta."

#: params.def:267
#, no-c-format
msgid "Maximum depth of search in the dominator tree for expressions to hoist."
msgstr "Maximalt djup på sökningen i dominansträd för uttryck att hissa upp."

#: params.def:275
#, no-c-format
msgid "Maximum depth of sqrt chains to use when synthesizing exponentiation by a real constant."
msgstr "Maximalt djup av sqrt-kedjor att använda vid syntetisering av exponentiering av en reell konstant."

#: params.def:287
#, no-c-format
msgid "The maximum number of instructions to consider to unroll in a loop."
msgstr "Det maximala antalet instruktioner för att överväga att rulla ut i en slinga."

#: params.def:293
#, no-c-format
msgid "The maximum number of instructions to consider to unroll in a loop on average."
msgstr "Det maximala antalet instruktioner för att överväga att rulle ut i en slinga i genomsnitt."

#: params.def:298
#, no-c-format
msgid "The maximum number of unrollings of a single loop."
msgstr "Det maximala antalet utrullningar av en enskild slinga."

#: params.def:303
#, no-c-format
msgid "The maximum number of insns of a peeled loop."
msgstr "Det maximala antalet instruktioner i en avskalad slinga."

#: params.def:308
#, no-c-format
msgid "The maximum number of peelings of a single loop."
msgstr "Det maximala antalet avskalningar av en enskild slinga."

#: params.def:313
#, no-c-format
msgid "The maximum number of branches on the path through the peeled sequence."
msgstr "Det maximala antalet grenar på vägen genom den skalade sekvensen."

#: params.def:318
#, no-c-format
msgid "The maximum number of insns of a completely peeled loop."
msgstr "Det maximala antalet instruktioner i en helt avskalad slinga."

#: params.def:323
#, no-c-format
msgid "The maximum number of peelings of a single loop that is peeled completely."
msgstr "Det maximala antalet avskalningar av en enskild slinga som är helt avskalad."

#: params.def:328
#, no-c-format
msgid "The maximum number of insns of a peeled loop that rolls only once."
msgstr "Det maximala antalet instruktioner i en avskalad slinga som bara snurrar en gång."

#: params.def:333
#, no-c-format
msgid "The maximum depth of a loop nest we completely peel."
msgstr "Det maximala djupet av nästade slingor som vi skalar helt."

#: params.def:339
#, no-c-format
msgid "The maximum number of insns of an unswitched loop."
msgstr "Det maximala antalet instruktioner i en oväxlad slinga."

#: params.def:344
#, no-c-format
msgid "The maximum number of unswitchings in a single loop."
msgstr "Det maximala antalet omväxlingar i en enskild slinga."

#: params.def:351
#, no-c-format
msgid "The maximum number of insns in loop header duplicated by he copy loop headers pass."
msgstr "Det maximala antalet instruktioner i slinghuvudet duplicerade av kopieringspasset för slinghuvuden."

# Är syftningarna rätt här?
#: params.def:358
#, no-c-format
msgid "Bound on the number of iterations the brute force # of iterations analysis algorithm evaluates."
msgstr "Begränsning på antalet iterationer som utvärderas av råstyrkealgoritmen för att analysera antalet iterationer."

#: params.def:364
#, no-c-format
msgid "Bound on the cost of an expression to compute the number of iterations."
msgstr "Begränsningen av kostnaden för ett uttryck för att beräkna antalet iterationer."

#: params.def:370
#, no-c-format
msgid "A factor for tuning the upper bound that swing modulo scheduler uses for scheduling a loop."
msgstr "En faktor för att trimma den övre gränsen som pendlingsmoduloschemaläggaren använder för att schemalägga en slinga."

#: params.def:375
#, no-c-format
msgid "The minimum value of stage count that swing modulo scheduler will generate."
msgstr "Minimivärdet på steglängden som pendlingsschemaläggaren kommer generera."

#: params.def:379
#, no-c-format
msgid "The number of cycles the swing modulo scheduler considers when checking conflicts using DFA."
msgstr "Antalet cykler som pendlingsschemaläggaren beaktar när den söker efter konflikter med DFA."

#: params.def:383
#, no-c-format
msgid "A threshold on the average loop count considered by the swing modulo scheduler."
msgstr "Ett tröskelvärde på det genomsnittliga antalet varv som beaktas av pendlingsmoduloschemaläggaren."

#: params.def:388
#, no-c-format
msgid "A basic block profile count is considered hot if it contributes to the given permillage of the entire profiled execution."
msgstr "Ett grundblocks profilräknare anses het om den bidrar till den givna promillesatsen för hela den profilerade körningen."

#: params.def:393
#, no-c-format
msgid "Select fraction of the maximal frequency of executions of basic block in function given basic block needs to have to be considered hot."
msgstr "Välj andel av den maximala exekveringsfrekvensen av grundblock i funktion givet grundblock måste ha för att anses hett."

#: params.def:398
#, no-c-format
msgid "The minimum fraction of profile runs a given basic block execution count must be not to be considered unlikely."
msgstr "Minsta andelen av profileringskörningar ett givet grundblocks exekveringsräknare måste ha för att inte anses osannolik."

#: params.def:403
#, no-c-format
msgid "Select fraction of the maximal frequency of executions of basic block in function given basic block get alignment."
msgstr "Välj andel av den maximala exekveringsfrekvensen av grundblock i funktion givet grundblock måste ha för att få justering."

#: params.def:408
#, no-c-format
msgid "Loops iterating at least selected number of iterations will get loop alignment.."
msgstr "Slingor som itererar åtminstone det valda antalet gånger kommer att få slingjustering."

#: params.def:424
#, no-c-format
msgid "The maximum number of loop iterations we predict statically."
msgstr "Det maximala antalet slingiterationer vi förutsäger statiskt."

#: params.def:437
#, no-c-format
msgid "Set the estimated probability in percentage for builtin expect. The default value is 90% probability."
msgstr "Ange den uppskattade sannolikheten i procent för den inbyggda expect. Standardvärdet är 90 % sannolikhet."

#: params.def:441
#, no-c-format
msgid "The percentage of function, weighted by execution frequency, that must be covered by trace formation. Used when profile feedback is available."
msgstr "Andelen av funktion i procent, viktad efter exekveringsfrekvens, som måste täckas av spårinformation. Används när profileringsdata är tillgängligt."

#: params.def:445
#, no-c-format
msgid "The percentage of function, weighted by execution frequency, that must be covered by trace formation. Used when profile feedback is not available."
msgstr "Andelen av funktion i procent, viktad efter exekveringsfrekvens, som måste täckas av spårinformation. Används när profileringsdata inte är tillgängligt."

#: params.def:449
#, no-c-format
msgid "Maximal code growth caused by tail duplication (in percent)."
msgstr "Maximal kodtillväxt orsakad av svansduplicering (i procent)."

#: params.def:453
#, no-c-format
msgid "Stop reverse growth if the reverse probability of best edge is less than this threshold (in percent)."
msgstr "Stoppa omvänd tillväxt om den omvända sannolikheten av bästa båge är mindre än detta tröskelvärde (i procent)."

#: params.def:457
#, no-c-format
msgid "Stop forward growth if the probability of best edge is less than this threshold (in percent). Used when profile feedback is available."
msgstr "Stoppa framåttillväxt om sannolikheten av bästa båge är mindre än detta tröskelvärde (i procent). Används när profileringsdata är tillgänglig."

#: params.def:461
#, no-c-format
msgid "Stop forward growth if the probability of best edge is less than this threshold (in percent). Used when profile feedback is not available."
msgstr "Stoppa framåttillväxt om sannolikheten av bästa båge är mindre än detta tröskelvärde (i procent). Används när profileringsdata inte är tillgänglig."

#: params.def:467
#, no-c-format
msgid "The maximum number of incoming edges to consider for crossjumping."
msgstr "Det maximala antalet ingående bågar att överväga för korshopp."

#: params.def:473
#, no-c-format
msgid "The minimum number of matching instructions to consider for crossjumping."
msgstr "Det minsta antal av matchande instruktioner att överväga för korshopp."

#: params.def:479
#, no-c-format
msgid "The maximum expansion factor when copying basic blocks."
msgstr "Den maximala expansionsfaktorn vid kopiering av grundblock."

#: params.def:485
#, no-c-format
msgid "The maximum number of insns to duplicate when unfactoring computed gotos."
msgstr "Det maximala antalet instruktioner att duplicera vid avfaktorering av beräknade goto."

#: params.def:491
#, no-c-format
msgid "The maximum length of path considered in cse."
msgstr "Den maximala längden på sökvägar som övervägs i cse."

#: params.def:495
#, no-c-format
msgid "The maximum instructions CSE process before flushing."
msgstr "Det maximala antalet instruktioner CSE bearbetar före tömning."

#: params.def:502
#, no-c-format
msgid "The minimum cost of an expensive expression in the loop invariant motion."
msgstr "Den minsta kostnaden av ett dyrt uttryck vid flyttning av slinginvariant."

#: params.def:511
#, no-c-format
msgid "Bound on number of candidates below that all candidates are considered in iv optimizations."
msgstr "Gräns för antalet kandidater under vilken alla kandidater övervägs i iv-optimeringar."

#: params.def:519
#, no-c-format
msgid "Bound on number of iv uses in loop optimized in iv optimizations."
msgstr "Gräns för antal iv-användningar i en slinga optimerad i iv-optimeringar."

#: params.def:527
#, no-c-format
msgid "If number of candidates in the set is smaller, we always try to remove unused ivs during its optimization."
msgstr "Om antalet kandidater i mängden är mindre, försöker vi alltid ta bort oanvända iv under deras optimering."

#: params.def:532
#, no-c-format
msgid "Average number of iterations of a loop."
msgstr "Genomsnittliga antalet iterationer över en slinga."

#: params.def:537
#, no-c-format
msgid "Maximum size (in bytes) of objects tracked bytewise by dead store elimination."
msgstr "Maximalt storlek (i byte) på objekt spårade per byte elimineringen av döda lagringar."

#: params.def:542
#, no-c-format
msgid "Bound on size of expressions used in the scalar evolutions analyzer."
msgstr "Gräns för storleken av uttryck som används i analyseraren av skalära uttryck."

#: params.def:547
#, no-c-format
msgid "Bound on the complexity of the expressions in the scalar evolutions analyzer."
msgstr "Gräns på komplexiteten av uttryck som används i analyseraren av skalära uttryck."

#: params.def:552
#, no-c-format
msgid "Maximum number of arguments in a PHI supported by TREE if-conversion unless the loop is marked with simd pragma."
msgstr "Maximalt antal argument i en PHI som stödjs av TREE if-konvertering om inte slingan är märkt med simd-pragma."

#: params.def:558
#, no-c-format
msgid "Bound on number of runtime checks inserted by the vectorizer's loop versioning for alignment check."
msgstr "Gräns för antalet körtidskontroller som läggs in av vektoriserarens slingversionering för justeringskontroller."

#: params.def:563
#, no-c-format
msgid "Bound on number of runtime checks inserted by the vectorizer's loop versioning for alias check."
msgstr "Gräns för antalet körtidskontroller som läggs in av vektoriserarens slingversionering för aliaskontroller."

#: params.def:568
#, no-c-format
msgid "Maximum number of loop peels to enhance alignment of data references in a loop."
msgstr "Maximala antalet slingavskalningar för att förbättra justering av datareferenser i en slinga."

#: params.def:573
#, no-c-format
msgid "The maximum memory locations recorded by cselib."
msgstr "Det maximala antalet minnesplatser noterade av cselib."

#: params.def:586
#, no-c-format
msgid "Minimum heap expansion to trigger garbage collection, as a percentage of the total size of the heap."
msgstr "Minsta heap-expansion för att utlösa skräpsamling, som en procent av den totala storleken på heap:en."

#: params.def:591
#, no-c-format
msgid "Minimum heap size before we start collecting garbage, in kilobytes."
msgstr "Minsta heap-storlek före vi börjar samla skräp, i kilobyte."

#: params.def:599
#, no-c-format
msgid "The maximum number of instructions to search backward when looking for equivalent reload."
msgstr "Det största antalet instruktioner att söka bakåt för att leta efter ekvivalent omläsning."

#: params.def:604
#, no-c-format
msgid "Target block's relative execution frequency (as a percentage) required to sink a statement."
msgstr "Målet för blocks relativa exekveringsfrekvens (som en procentsats) som behövs för att sänka en sats."

#: params.def:609 params.def:619
#, no-c-format
msgid "The maximum number of blocks in a region to be considered for interblock scheduling."
msgstr "Det maximala antalet block i en region som övervägs för interblockschemaläggning."

#: params.def:614 params.def:624
#, no-c-format
msgid "The maximum number of insns in a region to be considered for interblock scheduling."
msgstr "Det maximala antalet instruktioner i en region för att övervägas för interblockschemaläggning."

#: params.def:629
#, no-c-format
msgid "The minimum probability of reaching a source block for interblock speculative scheduling."
msgstr "Den minsta sannolikheten för att nå ett källkodsblock för spekulativ schemaläggning mellan block."

#: params.def:634
#, no-c-format
msgid "The maximum number of iterations through CFG to extend regions."
msgstr "Det maximala antal iterationer genom CFG för utökade regioner."

#: params.def:639
#, no-c-format
msgid "The maximum conflict delay for an insn to be considered for speculative motion."
msgstr "Den maximala konfliktfördröjningen för att en instruktion skall övervägas för spekulativ förflyttning."

#: params.def:644
#, no-c-format
msgid "The minimal probability of speculation success (in percents), so that speculative insn will be scheduled."
msgstr "Den minsta sannolikheten för spekulativ framgång (i procent) för att spekulativ instruktion skall schemaläggas."

#: params.def:649
#, no-c-format
msgid "The minimum probability an edge must have for the scheduler to save its state across it."
msgstr "Den minsta sannolikhet en båge måste ha för att schemaläggaren skall spara sitt tillstånd över den."

#: params.def:654
#, no-c-format
msgid "The maximum size of the lookahead window of selective scheduling."
msgstr "Den maximala storleken på fönstret för framåtblickar vid selektiv schemaläggning."

#: params.def:659
#, no-c-format
msgid "Maximum number of times that an insn could be scheduled."
msgstr "Maximalt antal gånger som en instruktion kan schemaläggas."

#: params.def:664
#, no-c-format
msgid "Maximum number of instructions in the ready list that are considered eligible for renaming."
msgstr "Det maximala antalet instruktioner i redolistan som betraktas som valbara för namnändring."

#: params.def:669
#, no-c-format
msgid "Minimal distance between possibly conflicting store and load."
msgstr "Minimala avståndet mellan lagring och laddning som kan vara i konflikt."

#: params.def:674
#, no-c-format
msgid "Hardware autoprefetcher scheduler model control flag. Number of lookahead cycles the model looks into; at '0' only enable instruction sorting heuristic. Disabled by default."
msgstr "Styrflagga för schemaläggningsmodell av automatisk förhandshämtning i hårdvara. Antalet cykler av framförhållning modellen tittar in i; vid ”0” aktiveras endast heuristik för instruktionssortering. Avaktiverat som standard."

#: params.def:679
#, no-c-format
msgid "The maximum number of RTL nodes that can be recorded as combiner's last value."
msgstr "Det maximala antalet RTL-noder som kan noteras som kombinerarens sista värde."

#: params.def:684
#, no-c-format
msgid "The maximum number of insns combine tries to combine."
msgstr "Det maximala antalet instruktionskombinationsförsök att kombinera."

#: params.def:693
#, no-c-format
msgid "The upper bound for sharing integer constants."
msgstr "Övre gränsen för att dela heltalskonstanter."

#: params.def:698
#, no-c-format
msgid "The lower bound for a buffer to be considered for stack smashing protection."
msgstr "Den undre gränsen för att en buffert skall övervägas för skydd mot stacksprängning."

#: params.def:703
#, no-c-format
msgid "The minimum size of variables taking part in stack slot sharing when not optimizing."
msgstr "Minsta storleken på variabler som är med i stackutrymmesdelning utan optimering."

#: params.def:722
#, no-c-format
msgid "Maximum number of statements allowed in a block that needs to be duplicated when threading jumps."
msgstr "Maximalt antal satser som tillåts i ett block som behöver dubbleras när hopp trådas."

#: params.def:731
#, no-c-format
msgid "Maximum number of fields in a structure before pointer analysis treats the structure as a single variable."
msgstr "Maximalt antal fält i en post före pekaranalys behandlar posten som en enda variabel."

#: params.def:736
#, no-c-format
msgid "The maximum number of instructions ready to be issued to be considered by the scheduler during the first scheduling pass."
msgstr "Det maximala antalet instruktioner redo att matas ut för att övervägas under det första schemaläggningspasset."

#: params.def:742
#, no-c-format
msgid "Maximum number of active local stores in RTL dead store elimination."
msgstr "Maximalt antal aktiva lokala lagringar i RTL vid eliminering av döda lagringar."

#: params.def:752
#, no-c-format
msgid "The number of insns executed before prefetch is completed."
msgstr "Antalet instruktioner som körs före förhandshämtning (prefetch) är klar."

#: params.def:759
#, no-c-format
msgid "The number of prefetches that can run at the same time."
msgstr "Antalet förhandshämtningar (prefetch) som kan vara igång samtidigt."

#: params.def:766
#, no-c-format
msgid "The size of L1 cache."
msgstr "Storleken på L1-cachen."

#: params.def:773
#, no-c-format
msgid "The size of L1 cache line."
msgstr "Storleken på cache-raderna i L1."

#: params.def:780
#, no-c-format
msgid "The size of L2 cache."
msgstr "Storleken på L2-cachen."

#: params.def:791
#, no-c-format
msgid "Whether to use canonical types."
msgstr "Om kanoniska typer skall användas."

#: params.def:796
#, no-c-format
msgid "Maximum length of partial antic set when performing tree pre optimization."
msgstr "Maximal längd på partiell förväntansmängd när föroptimeringar på träd görs."

#: params.def:806
#, no-c-format
msgid "Maximum size of a SCC before SCCVN stops processing a function."
msgstr "Maximal storlek på en SCC före SCCVN slutar bearbeta en funktion."

#: params.def:817
#, no-c-format
msgid "Maximum number of disambiguations to perform per memory access."
msgstr "Maximalt antal upplösningar av tvetydigheter att utföra per minnesåtkomst."

#: params.def:822
#, no-c-format
msgid "Max loops number for regional RA."
msgstr "Maximalt slingantal för regional RA."

#: params.def:827
#, no-c-format
msgid "Max size of conflict table in MB."
msgstr "Maximal storlek på konflikttabell i MB."

#: params.def:832
#, no-c-format
msgid "The number of registers in each class kept unused by loop invariant motion."
msgstr "Antalet register i varje klass som behålls oanvänt vid flyttning av slinginvariant."

#: params.def:837
#, no-c-format
msgid "The max number of reload pseudos which are considered during spilling a non-reload pseudo."
msgstr "Maximalt antal omläsningar av pseudoregister som övervägs när ett icke-omläst pseudoregister spills."

#: params.def:842
#, no-c-format
msgid "Minimal fall-through edge probability in percentage used to add BB to inheritance EBB in LRA."
msgstr "Minimal sannolikhet för bågar att falla igenom i procent som används för att lägga till GB till arvs-EBB i LRA."

#: params.def:850
#, no-c-format
msgid "The maximum ratio between array size and switch branches for a switch conversion to take place."
msgstr "Det maximala förhållandet mellan vektorstorlek och switch-grenar för att en switch-konvertering skall ske."

#: params.def:858
#, no-c-format
msgid "size of tiles for loop blocking."
msgstr "storlek på brickor för slingblockning."

#: params.def:865
#, no-c-format
msgid "maximum number of parameters in a SCoP."
msgstr "maximalt antal parameter i en SCoP."

#: params.def:872
#, no-c-format
msgid "maximum number of basic blocks per function to be analyzed by Graphite."
msgstr "maximalt antal grundblock per funktion att analyseras av Graphite."

#: params.def:879
#, no-c-format
msgid "maximum number of arrays per scop."
msgstr "maximalt antal vektorer per scop."

#: params.def:886
#, no-c-format
msgid "minimal number of loops per function to be analyzed by Graphite."
msgstr "maximalt antal slingor per funktion att analyseras av Graphite."

#: params.def:891
#, no-c-format
msgid "maximum number of isl operations, 0 means unlimited"
msgstr "maximala antalet isl-operationer, 0 betyder obegränsat"

#: params.def:897
#, no-c-format
msgid "Maximum number of datarefs in loop for building loop data dependencies."
msgstr "Maximalt antal datareferenser i en slinga för att bygga slingdataberoenden."

#: params.def:904
#, no-c-format
msgid "Max basic blocks number in loop for loop invariant motion."
msgstr "Maximalt antal grundblock i slinga-för-slinga-invarianta förflyttningar."

#: params.def:912
#, no-c-format
msgid "use internal function id in profile lookup."
msgstr "använd internt funktions-id i profileringsuppslagningar."

#: params.def:920
#, no-c-format
msgid "track topn target addresses in indirect-call profile."
msgstr "spåra topn måladresser i indirekt-anropsprofil."

#: params.def:926
#, no-c-format
msgid "Maximum number of instructions in basic block to be considered for SLP vectorization."
msgstr "Det maximala antalet instruktioner i grundblock för beaktas för SLP-vektorisering."

#: params.def:931
#, no-c-format
msgid "Min. ratio of insns to prefetches to enable prefetching for a loop with an unknown trip count."
msgstr "Minsta förhållande av instruktioner till minnesoperationer för att aktivera förhandshämtning (prefetching) för en slinga med okänt antal turer."

#: params.def:937
#, no-c-format
msgid "Min. ratio of insns to mem ops to enable prefetching in a loop."
msgstr "Minsta förhållande av instruktioner till minnesoperationer för att aktivera förhandshämtning (prefetching) i en slinga."

#: params.def:944
#, no-c-format
msgid "Max. size of var tracking hash tables."
msgstr "Max storlek på hashtabell för variabelspårning."

#: params.def:952
#, no-c-format
msgid "Max. recursion depth for expanding var tracking expressions."
msgstr "Maximalt rekursionsdjup för att expandera variabelspårningsuttryck."

#: params.def:960
#, no-c-format
msgid "Max. size of loc list for which reverse ops should be added."
msgstr "Maximal storlek på loc-listan för vilken omvända operationer skall läggas till."

#: params.def:967
#, no-c-format
msgid "The minimum UID to be used for a nondebug insn."
msgstr "Minsta UID som får användas för en icke-felsökningsinstruktion."

#: params.def:972
#, no-c-format
msgid "Maximum allowed growth of size of new parameters ipa-sra replaces a pointer to an aggregate with."
msgstr "Största tillåtna storleksökning för nya parametrar som ipa-sra ersätter en pekare till ett aggregat med."

#: params.def:978
#, no-c-format
msgid "Size in bytes after which thread-local aggregates should be instrumented with the logging functions instead of save/restore pairs."
msgstr "Storlek i byte efter vilken trådlokala aggregat skall instrumenteras med loggningsfunktioner istället för spara/återställ-par."

#: params.def:985
#, no-c-format
msgid "Maximum size, in storage units, of an aggregate which should be considered for scalarization when compiling for speed."
msgstr "Maximal storlek, i lagringsenheter, av ett aggregat som skall övervägas för skalärisering vid kompilering för hastighet."

#: params.def:991
#, no-c-format
msgid "Maximum size, in storage units, of an aggregate which should be considered for scalarization when compiling for size."
msgstr "Maximal storlek, i lagringsenheter, av ett aggregat som skall övervägas för skalärisering vid kompilering för storlek."

#: params.def:997
#, no-c-format
msgid "Maximum size of a list of values associated with each parameter for interprocedural constant propagation."
msgstr "Maximal storlek för en lista på värden associerad med varje parameter för konstantpropagering mellan procedurer."

#: params.def:1003
#, no-c-format
msgid "Threshold ipa-cp opportunity evaluation that is still considered beneficial to clone.."
msgstr "Tröskelvärde för ipa-cp-tillfällesberäkning som fortfarande betraktas som fördelaktig att klona."

#: params.def:1009
#, no-c-format
msgid "Percentage penalty the recursive functions will receive when they are evaluated for cloning.."
msgstr "Procentuellt straff de rekursiva funktionerna kommer få när de utvärderas för kloning."

#: params.def:1015
#, no-c-format
msgid "Percentage penalty functions containing a single call to another function will receive when they are evaluated for cloning.."
msgstr "Procentuellt straff funktioner som innehåller ett ensamt anrop av en annan funktion kommer få när de utvärderas för kloning."

#: params.def:1021
#, no-c-format
msgid "Maximum number of aggregate content items for a parameter in jump functions and lattices."
msgstr "Maximalt antal av sammansatta innehållsposter för en parameter i hoppfunktioner och gitter."

#: params.def:1027
#, no-c-format
msgid "Compile-time bonus IPA-CP assigns to candidates which make loop bounds or strides known.."
msgstr "Bonus IPA-CP tilldelar vid kompileringstillfället till kandidater vilka gör slingbegränsningar eller -steg kända."

#: params.def:1033
#, no-c-format
msgid "Compile-time bonus IPA-CP assigns to candidates which make an array index known.."
msgstr "Bonus IPA-CP tilldelar vid kompileringstillfället till kandidater som gör ett vektorindex känt."

#: params.def:1039
#, no-c-format
msgid "Maximum number of statements that will be visited by IPA formal parameter analysis based on alias analysis in any given function."
msgstr "Maximalt antal satser som kommer besökas av IPA-formatparameteranalysen baserat på aliasanalys i varje given funktion."

#: params.def:1047
#, no-c-format
msgid "Number of partitions the program should be split to."
msgstr "Antal partitioner programmet skall delas upp i."

#: params.def:1052
#, no-c-format
msgid "Minimal size of a partition for LTO (in estimated instructions)."
msgstr "Minimal storlek på en partition för LTO (i uppskattade instruktioner)."

#: params.def:1057
#, no-c-format
msgid "Maximal size of a partition for LTO (in estimated instructions)."
msgstr "Maximal storlek på en partition för LTO (i uppskattade instruktioner)."

#: params.def:1064
#, no-c-format
msgid "Maximum number of namespaces to search for alternatives when name lookup fails."
msgstr "Det maximala antalet namnrymder att söka i för alternativ när namnuppslagning misslyckas."

#: params.def:1071
#, no-c-format
msgid "Maximum number of conditional store pairs that can be sunk."
msgstr "Maximalt antal villkorliga lagringspar som kan sänkas."

#: params.def:1079
#, no-c-format
msgid "The smallest number of different values for which it is best to use a jump-table instead of a tree of conditional branches, if 0, use the default for the machine."
msgstr "Det minsta antalet olika värden för vilka det är bäst att använda hopptabeller istället för ett träd med villkorliga grenar, om 0, använd standardvärdet för maskinen."

#: params.def:1087
#, no-c-format
msgid "Allow new data races on stores to be introduced."
msgstr "Tillåt att nya datakapplöpningar vid lagringar introduceras."

#: params.def:1093
#, no-c-format
msgid "Set the maximum number of instructions executed in parallel in reassociated tree. If 0, use the target dependent heuristic.."
msgstr "Sätt maximala antalet instruktioner som exekveras parallellt i ett reassociativt träd. Om 0, använd den målberoende heuristiken."

#: params.def:1099
#, no-c-format
msgid "Maximum amount of similar bbs to compare a bb with."
msgstr "Maximalt antal liknande gb att jämföra ett gb med."

#: params.def:1104
#, no-c-format
msgid "Allow the store merging pass to introduce unaligned stores if it is legal to do so."
msgstr "Tillåt passet för lagringssammanslagning att introducera ojusterade lagringar om det är tillåtet att göra det."

#: params.def:1110
#, no-c-format
msgid "Maximum number of constant stores to merge in the store merging pass."
msgstr "Maximalt antal konstantlagringar att slå samman i passet för sammanslagning av lagring."

#: params.def:1116
#, no-c-format
msgid "Maximum amount of iterations of the pass over a function."
msgstr "Maximalt antal iterationer för passet över en funktion."

#: params.def:1123
#, no-c-format
msgid "Maximum number of strings for which strlen optimization pass will track string lengths."
msgstr "Maximalt antal strängar för vilket strlen-optimeringspasset kommer följa stränglängder."

#: params.def:1130
#, no-c-format
msgid "Which -fsched-pressure algorithm to apply."
msgstr "Vilken -fsched-pressure-algoritm som skall användas."

#: params.def:1136
#, no-c-format
msgid "Maximum length of candidate scans for straight-line strength reduction."
msgstr "Maximal längd på kandidatskanningar efter rätlinjiga styrkereduktioner."

#: params.def:1142
#, no-c-format
msgid "Enable asan stack protection."
msgstr "Aktivera asan-skydd av stack."

#: params.def:1147
#, no-c-format
msgid "Enable asan globals protection."
msgstr "Aktivera globalt asan-skydd."

#: params.def:1152
#, no-c-format
msgid "Enable asan store operations protection."
msgstr "Aktivera asan-skydd av lagringsoperationer."

#: params.def:1157
#, no-c-format
msgid "Enable asan load operations protection."
msgstr "Aktivera asan-skydd av laddningsoperationer."

#: params.def:1162
#, no-c-format
msgid "Enable asan builtin functions protection."
msgstr "Aktivera asan-skydd av inbyggda funktioner."

#: params.def:1167
#, no-c-format
msgid "Enable asan detection of use-after-return bugs."
msgstr "Aktivera asan-detektering av använd-efter-retur-fel."

#: params.def:1172
#, no-c-format
msgid "Use callbacks instead of inline code if number of accesses in function becomes greater or equal to this number."
msgstr "Använd återanrop istället för inline:ad kod om antalet åtkomster i funktioner blir större eller lika med detta tal."

#: params.def:1178
#, no-c-format
msgid "Use direct poisoning/unpoisoning instructions for variables smaller or equal to this number."
msgstr "Använd direkta förgiftnings-/avgiftningsinstruktioner för variabler som är mindre eller lika med detta tal."

#: params.def:1184
#, no-c-format
msgid "Maximum number of nested calls to search for control dependencies during uninitialized variable analysis."
msgstr "Det maximala antalet nästade anrop att söka i efter styrberoenden under analys av oinitierade variabler."

#: params.def:1190
#, no-c-format
msgid "Maximum number of statements to be included into a single static constructor generated by Pointer Bounds Checker."
msgstr "Maximalt antal satser som skall inkluderas i en enskild statisk konstruerare genererad av pekargränskontrolleraren."

#: params.def:1196
#, no-c-format
msgid "Scale factor to apply to the number of statements in a threading path when comparing to the number of (scaled) blocks."
msgstr "Skalfaktor att använda på antalet satser i en trådningsväg vid jämförelse med antalet av (skalade) block."

#: params.def:1201
#, no-c-format
msgid "Maximum number of arguments a PHI may have before the FSM threader will not try to thread through its block."
msgstr "Maximalt antal argument en PHI kan ha före FSM-trådaren kommer försöka tråda igenom dess block."

#: params.def:1206
#, no-c-format
msgid "Scale factor to apply to the number of blocks in a threading path when comparing to the number of (scaled) statements."
msgstr "Skalfaktor att använda på antalet block i en trådningsväg vid jämförelse med antalet av (skalade) satser."

#: params.def:1211
#, no-c-format
msgid "Maximum number of instructions to copy when duplicating blocks on a finite state automaton jump thread path."
msgstr "Maximalt antal instruktioner att kopiera vid duplicering av block på hopptrådvägen för en ändlig tillståndsmaskin."

#: params.def:1216
#, no-c-format
msgid "Maximum number of basic blocks on a finite state automaton jump thread path."
msgstr "Maximalt antal grundblock i en ändlig tillståndsmaskins hopptrådsvägar."

#: params.def:1221
#, no-c-format
msgid "Maximum number of new jump thread paths to create for a finite state automaton."
msgstr "Det maximala antalet nya hopptrådvägar att skapa för en ändlig tillståndsmaskin."

#: params.def:1226
#, no-c-format
msgid "Chunk size of omp schedule for loops parallelized by parloops."
msgstr "Styckesstorlek för omp-schema för slingor som parallelliseras av parloops."

#: params.def:1231
#, no-c-format
msgid "Schedule type of omp schedule for loops parallelized by parloops (static, dynamic, guided, auto, runtime)."
msgstr "Schematyp av omp-schema för slingor parallelliserade av parloops (static, dynamic, guided, auto, runtime)."

#: params.def:1238
#, no-c-format
msgid "Maximum recursion depth allowed when querying a property of an SSA name."
msgstr "Maximalt tillåtet rekursionsdjup när en egenskap efterfrågas från ett SSA-namn."

#: params.def:1244
#, no-c-format
msgid "Maximum number of insns in a basic block to consider for RTL if-conversion."
msgstr "Det maximala antalet instruktioner i grundblock att beaktas för RTL if-konvertering."

#: params.def:1250
#, no-c-format
msgid "Maximum permissible cost for the sequence that would be generated by the RTL if-conversion pass for a branch that is considered predictable."
msgstr "Maximal tillåten kostnad för sekvensen som skulle genererats av RTL if-konverteringspasset för en gren som betraktas som förutsägbar."

#: params.def:1257
#, no-c-format
msgid "Maximum permissible cost for the sequence that would be generated by the RTL if-conversion pass for a branch that is considered unpredictable."
msgstr "Maximal tillåten kostnad för sekvensen som skulle genererats av RTL if-konverteringspasset för en gren som betraktas som oförutsägbar."

#: params.def:1264
#, no-c-format
msgid "Level of hsa debug stores verbosity"
msgstr "Nivå av pratsamhet om hsa-felsökningslagringar"

#: params.def:1269
#, no-c-format
msgid "Maximum number of may-defs visited when devirtualizing speculatively"
msgstr "Maximalt antal av may-defs som besöks vid spekulativ avvirtualisering"

#: params.def:1274
#, no-c-format
msgid "Maximum number of assertions to add along the default edge of a switch statement during VRP"
msgstr "Maximalt antal försäkranden att lägga till längs standardbågen i en switch-sats under VRP"

#: params.def:1280
#, no-c-format
msgid "Enable loop epilogue vectorization using smaller vector size."
msgstr "Aktivera vektorisering av slingepiloger med mindre vektorstorlek."

#: c-family/c-format.c:376
msgid "format"
msgstr "format"

#: c-family/c-format.c:377
msgid "field width specifier"
msgstr "fältbreddsspecificerare"

#: c-family/c-format.c:378
msgid "field precision specifier"
msgstr "fältprecisionsspecificerare"

#: c-family/c-format.c:495 c-family/c-format.c:519 config/i386/msformat-c.c:42
msgid "' ' flag"
msgstr "” ”-flagga"

#: c-family/c-format.c:495 c-family/c-format.c:519 config/i386/msformat-c.c:42
msgid "the ' ' printf flag"
msgstr "printf-flaggan ” ”"

#: c-family/c-format.c:496 c-family/c-format.c:520 c-family/c-format.c:550
#: c-family/c-format.c:614 config/i386/msformat-c.c:43
msgid "'+' flag"
msgstr "”+”-flagga"

#: c-family/c-format.c:496 c-family/c-format.c:520 c-family/c-format.c:550
#: config/i386/msformat-c.c:43
msgid "the '+' printf flag"
msgstr "printf-flaggan ”+”"

#: c-family/c-format.c:497 c-family/c-format.c:521 c-family/c-format.c:551
#: c-family/c-format.c:590 config/i386/msformat-c.c:44
#: config/i386/msformat-c.c:79
msgid "'#' flag"
msgstr "”#”-flagga"

#: c-family/c-format.c:497 c-family/c-format.c:521 c-family/c-format.c:551
#: config/i386/msformat-c.c:44
msgid "the '#' printf flag"
msgstr "printf-flaggan ”#”"

#: c-family/c-format.c:498 c-family/c-format.c:522 c-family/c-format.c:588
#: config/i386/msformat-c.c:45
msgid "'0' flag"
msgstr "”0”-flagga"

#: c-family/c-format.c:498 c-family/c-format.c:522 config/i386/msformat-c.c:45
msgid "the '0' printf flag"
msgstr "printf-flaggan ”0”"

#: c-family/c-format.c:499 c-family/c-format.c:523 c-family/c-format.c:587
#: c-family/c-format.c:617 config/i386/msformat-c.c:46
msgid "'-' flag"
msgstr "”-”-flagga"

#: c-family/c-format.c:499 c-family/c-format.c:523 config/i386/msformat-c.c:46
msgid "the '-' printf flag"
msgstr "printf-flaggan ”-”"

#: c-family/c-format.c:500 c-family/c-format.c:570 config/i386/msformat-c.c:47
#: config/i386/msformat-c.c:67
msgid "''' flag"
msgstr "”'”-flagga"

#: c-family/c-format.c:500 config/i386/msformat-c.c:47
msgid "the ''' printf flag"
msgstr "printf-flaggan ”'”"

#: c-family/c-format.c:501 c-family/c-format.c:571
msgid "'I' flag"
msgstr "”I”-flagga"

#: c-family/c-format.c:501
msgid "the 'I' printf flag"
msgstr "printf-flaggan ”I”"

#: c-family/c-format.c:502 c-family/c-format.c:524 c-family/c-format.c:568
#: c-family/c-format.c:591 c-family/c-format.c:618 config/sol2-c.c:43
#: config/i386/msformat-c.c:48 config/i386/msformat-c.c:65
msgid "field width"
msgstr "fältbredd"

#: c-family/c-format.c:502 c-family/c-format.c:524 config/sol2-c.c:43
#: config/i386/msformat-c.c:48
msgid "field width in printf format"
msgstr "fältbredd i printf-format"

#: c-family/c-format.c:503 c-family/c-format.c:525 c-family/c-format.c:553
#: config/i386/msformat-c.c:49
msgid "precision"
msgstr "precision"

#: c-family/c-format.c:503 c-family/c-format.c:525 c-family/c-format.c:553
#: config/i386/msformat-c.c:49
msgid "precision in printf format"
msgstr "precision i printf-format"

#: c-family/c-format.c:504 c-family/c-format.c:526 c-family/c-format.c:554
#: c-family/c-format.c:569 c-family/c-format.c:621 config/sol2-c.c:44
#: config/i386/msformat-c.c:50 config/i386/msformat-c.c:66
msgid "length modifier"
msgstr "längdmodifierare"

#: c-family/c-format.c:504 c-family/c-format.c:526 c-family/c-format.c:554
#: config/sol2-c.c:44 config/i386/msformat-c.c:50
msgid "length modifier in printf format"
msgstr "längdmodifierare i printf-format"

#: c-family/c-format.c:552
msgid "'q' flag"
msgstr "”q”-flagga"

#: c-family/c-format.c:552
msgid "the 'q' diagnostic flag"
msgstr "diagnostikflaggan ”q”"

#: c-family/c-format.c:565 config/i386/msformat-c.c:63
msgid "assignment suppression"
msgstr "utelämnad tilldelning"

#: c-family/c-format.c:565 config/i386/msformat-c.c:63
msgid "the assignment suppression scanf feature"
msgstr "scanf-funktionen för utelämnande av tilldelning"

#: c-family/c-format.c:566 config/i386/msformat-c.c:64
msgid "'a' flag"
msgstr "”a”-flagga"

#: c-family/c-format.c:566 config/i386/msformat-c.c:64
msgid "the 'a' scanf flag"
msgstr "scanf-flaggan ”a”"

#: c-family/c-format.c:567
msgid "'m' flag"
msgstr "”m”-flagga"

#: c-family/c-format.c:567
msgid "the 'm' scanf flag"
msgstr "scanf-flaggan ”m”"

#: c-family/c-format.c:568 config/i386/msformat-c.c:65
msgid "field width in scanf format"
msgstr "fältbredd i scanf-format"

#: c-family/c-format.c:569 config/i386/msformat-c.c:66
msgid "length modifier in scanf format"
msgstr "längdmodifierare i scanf-format"

#: c-family/c-format.c:570 config/i386/msformat-c.c:67
msgid "the ''' scanf flag"
msgstr "scanf-flaggan ”'”"

#: c-family/c-format.c:571
msgid "the 'I' scanf flag"
msgstr "scanf-flaggan ”I”"

#: c-family/c-format.c:586
msgid "'_' flag"
msgstr "”_”-flagga"

#: c-family/c-format.c:586
msgid "the '_' strftime flag"
msgstr "strftime-flaggan ”_”"

#: c-family/c-format.c:587
msgid "the '-' strftime flag"
msgstr "strftime-flaggan ”-”"

#: c-family/c-format.c:588
msgid "the '0' strftime flag"
msgstr "strftime-flaggan ”0”"

#: c-family/c-format.c:589 c-family/c-format.c:613
msgid "'^' flag"
msgstr "”^”-flagga"

#: c-family/c-format.c:589
msgid "the '^' strftime flag"
msgstr "strftime-flaggan ”^”"

#: c-family/c-format.c:590 config/i386/msformat-c.c:79
msgid "the '#' strftime flag"
msgstr "strftime-flaggan ”#”"

#: c-family/c-format.c:591
msgid "field width in strftime format"
msgstr "fältbredd i strftime-format"

#: c-family/c-format.c:592
msgid "'E' modifier"
msgstr "”E”-modifierare"

#: c-family/c-format.c:592
msgid "the 'E' strftime modifier"
msgstr "strftime-modifieraren ”E”"

#: c-family/c-format.c:593
msgid "'O' modifier"
msgstr "”O”-modifierare"

#: c-family/c-format.c:593
msgid "the 'O' strftime modifier"
msgstr "strftime-modifieraren ”O”"

#: c-family/c-format.c:594
msgid "the 'O' modifier"
msgstr "modifieraren ”O”"

#: c-family/c-format.c:612
msgid "fill character"
msgstr "utfyllnadstecken"

#: c-family/c-format.c:612
msgid "fill character in strfmon format"
msgstr "utfyllnadstecken i strfmon-format"

#: c-family/c-format.c:613
msgid "the '^' strfmon flag"
msgstr "strfmon-flaggan ”^”"

#: c-family/c-format.c:614
msgid "the '+' strfmon flag"
msgstr "strfmon-flaggan ”+”"

#: c-family/c-format.c:615
msgid "'(' flag"
msgstr "”(”-flagga"

#: c-family/c-format.c:615
msgid "the '(' strfmon flag"
msgstr "strfmon-flaggan ”(”"

#: c-family/c-format.c:616
msgid "'!' flag"
msgstr "”!”-flagga"

#: c-family/c-format.c:616
msgid "the '!' strfmon flag"
msgstr "strfmon-flaggan ”!”"

#: c-family/c-format.c:617
msgid "the '-' strfmon flag"
msgstr "strfmon-flaggan ”-”"

#: c-family/c-format.c:618
msgid "field width in strfmon format"
msgstr "fältbredd i strfmon-format"

#: c-family/c-format.c:619
msgid "left precision"
msgstr "vänsterprecision"

#: c-family/c-format.c:619
msgid "left precision in strfmon format"
msgstr "vänsterprecision i strfmon-format"

#: c-family/c-format.c:620
msgid "right precision"
msgstr "högerprecision"

#: c-family/c-format.c:620
msgid "right precision in strfmon format"
msgstr "högerprecision i strfmon-format"

#: c-family/c-format.c:621
msgid "length modifier in strfmon format"
msgstr "längdmodifierare i strfmon-format"

#. Handle deferred options from command-line.
#: c-family/c-opts.c:1383 fortran/cpp.c:590
msgid "<command-line>"
msgstr "<kommandorad>"

#: config/aarch64/aarch64.c:4927 config/arm/arm.c:21821 config/arm/arm.c:21834
#: config/arm/arm.c:21859 config/nios2/nios2.c:2653
#, c-format
msgid "Unsupported operand for code '%c'"
msgstr "Ej stödd operand för kod ”%c”"

#: config/aarch64/aarch64.c:4939 config/aarch64/aarch64.c:4955
#: config/aarch64/aarch64.c:4968 config/aarch64/aarch64.c:4980
#: config/aarch64/aarch64.c:4991 config/aarch64/aarch64.c:5014
#: config/aarch64/aarch64.c:5067 config/aarch64/aarch64.c:5270
#, c-format
msgid "invalid operand for '%%%c'"
msgstr "ogiltig operand för ”%%%c”"

#: config/aarch64/aarch64.c:5034 config/aarch64/aarch64.c:5047
#: config/aarch64/aarch64.c:5057
#, c-format
msgid "incompatible floating point / vector register operand for '%%%c'"
msgstr "inkompatibla flyttals-/vektorregisteroperander för ”%%%c”"

#: config/aarch64/aarch64.c:5103 config/arm/arm.c:22366
#, c-format
msgid "missing operand"
msgstr "operand saknas"

#: config/aarch64/aarch64.c:5165
#, c-format
msgid "invalid constant"
msgstr "ogiltig konstant"

#: config/aarch64/aarch64.c:5168
#, c-format
msgid "invalid operand"
msgstr "ogiltig operand"

#: config/aarch64/aarch64.c:5281
#, c-format
msgid "invalid operand prefix '%%%c'"
msgstr "ogiltig operandprefix ”%%%c”"

#: config/alpha/alpha.c:5092 config/i386/i386.c:18285
#: config/rs6000/rs6000.c:23985 config/sparc/sparc.c:8995
#, c-format
msgid "'%%&' used without any local dynamic TLS references"
msgstr "”%%&” använt utan någon lokal dynamisk TLS-referens"

#: config/alpha/alpha.c:5150 config/bfin/bfin.c:1424
#, c-format
msgid "invalid %%J value"
msgstr "ogiltigt %%J-värde"

#: config/alpha/alpha.c:5180 config/ia64/ia64.c:5488
#, c-format
msgid "invalid %%r value"
msgstr "ogiltigt %%r-värde"

#: config/alpha/alpha.c:5190 config/ia64/ia64.c:5442
#: config/rs6000/rs6000.c:23665 config/xtensa/xtensa.c:2364
#, c-format
msgid "invalid %%R value"
msgstr "ogiltigt %%R-värde"

#: config/alpha/alpha.c:5196 config/rs6000/rs6000.c:23585
#: config/xtensa/xtensa.c:2331
#, c-format
msgid "invalid %%N value"
msgstr "ogiltigt %%N-värde"

#: config/alpha/alpha.c:5204 config/rs6000/rs6000.c:23613
#, c-format
msgid "invalid %%P value"
msgstr "ogiltigt %%P-värde"

#: config/alpha/alpha.c:5212
#, c-format
msgid "invalid %%h value"
msgstr "ogiltigt %%h-värde"

#: config/alpha/alpha.c:5220 config/xtensa/xtensa.c:2357
#, c-format
msgid "invalid %%L value"
msgstr "ogiltigt %%L-värde"

#: config/alpha/alpha.c:5239
#, c-format
msgid "invalid %%m value"
msgstr "ogiltigt %%m-värde"

#: config/alpha/alpha.c:5245
#, c-format
msgid "invalid %%M value"
msgstr "ogiltigt %%M-värde"

#: config/alpha/alpha.c:5282
#, c-format
msgid "invalid %%U value"
msgstr "ogiltigt %%U-värde"

#: config/alpha/alpha.c:5290 config/alpha/alpha.c:5301
#: config/rs6000/rs6000.c:23673
#, c-format
msgid "invalid %%s value"
msgstr "ogiltigt %%s-värde"

#: config/alpha/alpha.c:5312
#, c-format
msgid "invalid %%C value"
msgstr "ogiltigt %%C-värde"

#: config/alpha/alpha.c:5349 config/rs6000/rs6000.c:23449
#, c-format
msgid "invalid %%E value"
msgstr "ogiltigt %%E-värde"

#: config/alpha/alpha.c:5374 config/alpha/alpha.c:5424
#, c-format
msgid "unknown relocation unspec"
msgstr "okänd avspecifikation av omlokalisering"

#: config/alpha/alpha.c:5383 config/cr16/cr16.c:1534
#: config/rs6000/rs6000.c:23990 config/spu/spu.c:1447
#, c-format
msgid "invalid %%xn code"
msgstr "ogiltig %%xn-kod"

#: config/alpha/alpha.c:5489
#, c-format
msgid "invalid operand address"
msgstr "ogiltig operandadress"

#: config/arc/arc.c:3105
#, c-format
msgid "invalid operand to %%Z code"
msgstr "ogiltig operand till %%Z-kod"

#: config/arc/arc.c:3113
#, c-format
msgid "invalid operand to %%z code"
msgstr "ogiltig operand till %%z-kod"

#: config/arc/arc.c:3121
#, c-format
msgid "invalid operand to %%M code"
msgstr "ogiltig operand till %%M-kod"

#: config/arc/arc.c:3129 config/m32r/m32r.c:2083
#, c-format
msgid "invalid operand to %%p code"
msgstr "ogiltig operand till %%p-kod"

#: config/arc/arc.c:3140 config/m32r/m32r.c:2076
#, c-format
msgid "invalid operand to %%s code"
msgstr "ogiltig operand till %%s-kod"

#: config/arc/arc.c:3288 config/m32r/m32r.c:2109
#, c-format
msgid "invalid operand to %%R code"
msgstr "ogiltig operand för %%R-kod"

#: config/arc/arc.c:3325 config/m32r/m32r.c:2132
#, c-format
msgid "invalid operand to %%H/%%L code"
msgstr "ogiltig operand för %%H/%%L-kod"

#: config/arc/arc.c:3373 config/m32r/m32r.c:2203
#, c-format
msgid "invalid operand to %%U code"
msgstr "ogiltig operand för %%U-kod"

#: config/arc/arc.c:3384
#, c-format
msgid "invalid operand to %%V code"
msgstr "ogiltig operand till %%V-kod"

#: config/arc/arc.c:3441
#, c-format
msgid "invalid operand to %%O code"
msgstr "ogiltig operand till %%O-kod"

#. Unknown flag.
#. Undocumented flag.
#: config/arc/arc.c:3467 config/epiphany/epiphany.c:1289
#: config/m32r/m32r.c:2230 config/nds32/nds32.c:2292 config/sparc/sparc.c:9274
#, c-format
msgid "invalid operand output code"
msgstr "ogiltig operand i utmatningskod"

#: config/arc/arc.c:5153
#, c-format
msgid "invalid UNSPEC as operand: %d"
msgstr "ogiltig UNSPEC som operand: %d"

#: config/arm/arm.c:18830 config/arm/arm.c:18855 config/arm/arm.c:18865
#: config/arm/arm.c:18874 config/arm/arm.c:18883
#, c-format
msgid "invalid shift operand"
msgstr "ogiltig skiftoperand"

#: config/arm/arm.c:21697 config/arm/arm.c:21715
#, c-format
msgid "predicated Thumb instruction"
msgstr "förutsade Thumb-instruktion"

#: config/arm/arm.c:21703
#, c-format
msgid "predicated instruction in conditional sequence"
msgstr "förutsade instruktion i villkorlig sekvens"

#: config/arm/arm.c:21936 config/arm/arm.c:21958 config/arm/arm.c:21968
#: config/arm/arm.c:21978 config/arm/arm.c:21988 config/arm/arm.c:22027
#: config/arm/arm.c:22045 config/arm/arm.c:22070 config/arm/arm.c:22085
#: config/arm/arm.c:22112 config/arm/arm.c:22119 config/arm/arm.c:22137
#: config/arm/arm.c:22144 config/arm/arm.c:22152 config/arm/arm.c:22173
#: config/arm/arm.c:22180 config/arm/arm.c:22313 config/arm/arm.c:22320
#: config/arm/arm.c:22347 config/arm/arm.c:22354 config/bfin/bfin.c:1437
#: config/bfin/bfin.c:1444 config/bfin/bfin.c:1451 config/bfin/bfin.c:1458
#: config/bfin/bfin.c:1467 config/bfin/bfin.c:1474 config/bfin/bfin.c:1481
#: config/bfin/bfin.c:1488
#, c-format
msgid "invalid operand for code '%c'"
msgstr "ogiltig operand för kod ”%c”"

#: config/arm/arm.c:22040
#, c-format
msgid "instruction never executed"
msgstr "instruktionen aldrig utförd"

#. Former Maverick support, removed after GCC-4.7.
#: config/arm/arm.c:22061
#, c-format
msgid "obsolete Maverick format code '%c'"
msgstr "föråldrad Maverick-formatkod ”%c”"

#: config/avr/avr.c:2455
#, c-format
msgid "address operand requires constraint for X, Y, or Z register"
msgstr "adressoperander kräver begränsning för X-, Y- eller Z-register"

#: config/avr/avr.c:2636
msgid "operands to %T/%t must be reg + const_int:"
msgstr "operander till %T/%t måste vara reg + const_int:"

#: config/avr/avr.c:2686 config/avr/avr.c:2753
msgid "bad address, not an I/O address:"
msgstr "felaktig adress, inte en I/O-adress:"

#: config/avr/avr.c:2695
msgid "bad address, not a constant:"
msgstr "felaktig adress, inte en konstant:"

#: config/avr/avr.c:2713 config/avr/avr.c:2720
msgid "bad address, not (reg+disp):"
msgstr "felaktig adress, inte (reg+avst):"

#: config/avr/avr.c:2727
msgid "bad address, not post_inc or pre_dec:"
msgstr "felaktig adress, inte post_inc eller pre_dec:"

#: config/avr/avr.c:2739
msgid "internal compiler error. Bad address:"
msgstr "internt kompilatorfel. Felaktig adress:"

#: config/avr/avr.c:2772
#, c-format
msgid "Unsupported code '%c' for fixed-point:"
msgstr "Ej stödd kod ”%c” för fixdecimal:"

#: config/avr/avr.c:2780
msgid "internal compiler error. Unknown mode:"
msgstr "internt kompilatorfel. Okänt läge:"

#: config/avr/avr.c:3804 config/avr/avr.c:4748 config/avr/avr.c:5195
msgid "invalid insn:"
msgstr "ogiltig instruktion:"

#: config/avr/avr.c:3858 config/avr/avr.c:3970 config/avr/avr.c:4028
#: config/avr/avr.c:4080 config/avr/avr.c:4099 config/avr/avr.c:4291
#: config/avr/avr.c:4599 config/avr/avr.c:4884 config/avr/avr.c:5088
#: config/avr/avr.c:5252 config/avr/avr.c:5345 config/avr/avr.c:5544
msgid "incorrect insn:"
msgstr "felaktig instruktion:"

#: config/avr/avr.c:4115 config/avr/avr.c:4390 config/avr/avr.c:4670
#: config/avr/avr.c:4956 config/avr/avr.c:5134 config/avr/avr.c:5401
#: config/avr/avr.c:5602
msgid "unknown move insn:"
msgstr "okänd move-instruktion:"

#: config/avr/avr.c:6061
msgid "bad shift insn:"
msgstr "felaktig skiftinstruktion:"

#: config/avr/avr.c:6169 config/avr/avr.c:6650 config/avr/avr.c:7065
msgid "internal compiler error. Incorrect shift:"
msgstr "internt kompilatorfel. Felaktig skift:"

#: config/avr/avr.c:8471
msgid "unsupported fixed-point conversion"
msgstr "ej stödd fixdecimalskonvertering"

#: config/avr/avr.c:9818
msgid "variable"
msgstr "variabel"

#: config/avr/avr.c:9823
msgid "function parameter"
msgstr "funktionsparameter"

#: config/avr/avr.c:9828
msgid "structure field"
msgstr "postfält"

#: config/avr/avr.c:9834
msgid "return type of function"
msgstr "returtyp för en funktion"

#: config/avr/avr.c:9839
msgid "pointer"
msgstr "pekare"

#: config/avr/driver-avr.c:48
#, c-format
msgid ""
"Running spec function '%s' with %d args\n"
"\n"
msgstr ""
"Kör spec-funktionen ”%s” med %d argument\n"
"\n"

#: config/bfin/bfin.c:1386
#, c-format
msgid "invalid %%j value"
msgstr "ogiltigt %%j-värde"

#: config/bfin/bfin.c:1579 config/c6x/c6x.c:2290
#, c-format
msgid "invalid const_double operand"
msgstr "ogiltig const_double-operand"

#: config/cris/cris.c:604 config/ft32/ft32.c:106 config/moxie/moxie.c:104
#: final.c:3455 final.c:3457 fold-const.c:268 gcc.c:5271 gcc.c:5285
#: rtl-error.c:101 toplev.c:337 tree-vrp.c:7849 cp/typeck.c:6167
#: lto/lto-object.c:184 lto/lto-object.c:281 lto/lto-object.c:338
#: lto/lto-object.c:362
#, gcc-internal-format, gfc-internal-format
msgid "%s"
msgstr "%s"

#: config/cris/cris.c:655
msgid "unexpected index-type in cris_print_index"
msgstr "oväntad indextyp i cris_print_index"

#: config/cris/cris.c:672
msgid "unexpected base-type in cris_print_base"
msgstr "oväntat bastyp i cris_print_base"

#: config/cris/cris.c:736
msgid "invalid operand for 'b' modifier"
msgstr "ogiltig operand för ”b”-modifierare"

#: config/cris/cris.c:753
msgid "invalid operand for 'o' modifier"
msgstr "ogiltig operand för ”o”-modifierare"

#: config/cris/cris.c:772
msgid "invalid operand for 'O' modifier"
msgstr "ogiltig operand för ”O”-modifierare"

#: config/cris/cris.c:805
msgid "invalid operand for 'p' modifier"
msgstr "ogiltig operand för ”p”-modifierare"

#: config/cris/cris.c:844
msgid "invalid operand for 'z' modifier"
msgstr "ogiltig operand för ”z”-modifierare"

#: config/cris/cris.c:908 config/cris/cris.c:942
msgid "invalid operand for 'H' modifier"
msgstr "ogiltig operand för ”H”-modifierare"

#: config/cris/cris.c:918
msgid "bad register"
msgstr "felaktigt register"

#: config/cris/cris.c:962
msgid "invalid operand for 'e' modifier"
msgstr "ogiltig operand för ”e”-modifierare"

#: config/cris/cris.c:979
msgid "invalid operand for 'm' modifier"
msgstr "ogiltig operand för ”m”-modifierare"

#: config/cris/cris.c:1004
msgid "invalid operand for 'A' modifier"
msgstr "ogiltig operand för ”A”-modifierare"

#: config/cris/cris.c:1074
msgid "invalid operand for 'D' modifier"
msgstr "ogiltig operand för ”D”-modifierare"

#: config/cris/cris.c:1088
msgid "invalid operand for 'T' modifier"
msgstr "ogiltig operand för ”T”-modifierare"

#: config/cris/cris.c:1108 config/ft32/ft32.c:232 config/moxie/moxie.c:174
msgid "invalid operand modifier letter"
msgstr "ogiltig operand för modifierarebokstav"

#: config/cris/cris.c:1162
msgid "unexpected multiplicative operand"
msgstr "oväntad multiplikativ operand"

#: config/cris/cris.c:1182 config/ft32/ft32.c:255 config/moxie/moxie.c:199
msgid "unexpected operand"
msgstr "oväntad operand"

#: config/cris/cris.c:1221 config/cris/cris.c:1231
msgid "unrecognized address"
msgstr "okänd adress"

#: config/cris/cris.c:2550
msgid "unrecognized supposed constant"
msgstr "okänd förmodad konstant"

#: config/cris/cris.c:2949 config/cris/cris.c:3007
msgid "unexpected side-effects in address"
msgstr "oväntad sidoeffekt i adress"

#. Can't possibly get anything else for a function-call, right?
#: config/cris/cris.c:3835
msgid "unidentifiable call op"
msgstr "oidentifierbar call-operation"

#: config/cris/cris.c:3897
#, c-format
msgid "PIC register isn't set up"
msgstr "PIC-register är inte uppsatt"

#: config/fr30/fr30.c:500
#, c-format
msgid "fr30_print_operand_address: unhandled address"
msgstr "fr30_print_operand_address: ohanterad adress"

#: config/fr30/fr30.c:524
#, c-format
msgid "fr30_print_operand: unrecognized %%p code"
msgstr "fr30_print_operand: okänd %%p-kod"

#: config/fr30/fr30.c:544
#, c-format
msgid "fr30_print_operand: unrecognized %%b code"
msgstr "fr30_print_operand: okänd %%b-kod"

#: config/fr30/fr30.c:565
#, c-format
msgid "fr30_print_operand: unrecognized %%B code"
msgstr "fr30_print_operand: okänd %%B-kod"

#: config/fr30/fr30.c:573
#, c-format
msgid "fr30_print_operand: invalid operand to %%A code"
msgstr "fr30_print_operand: ogiltig operand för %%A-kod"

#: config/fr30/fr30.c:590
#, c-format
msgid "fr30_print_operand: invalid %%x code"
msgstr "fr30_print_operand: ogiltig %%x-kod"

#: config/fr30/fr30.c:597
#, c-format
msgid "fr30_print_operand: invalid %%F code"
msgstr "fr30_print_operand: ogiltig %%F-kod"

#: config/fr30/fr30.c:614
#, c-format
msgid "fr30_print_operand: unknown code"
msgstr "fr30_print_operand: okänd kod"

#: config/fr30/fr30.c:642 config/fr30/fr30.c:651 config/fr30/fr30.c:662
#: config/fr30/fr30.c:675
#, c-format
msgid "fr30_print_operand: unhandled MEM"
msgstr "fr30_print_operand: ohanterad MEM"

#: config/frv/frv.c:2510
msgid "bad insn to frv_print_operand_address:"
msgstr "felaktig instruktion till frv_print_operand_address:"

#: config/frv/frv.c:2521
msgid "bad register to frv_print_operand_memory_reference_reg:"
msgstr "felaktigt register till frv_print_operand_memory_reference_reg:"

#: config/frv/frv.c:2560 config/frv/frv.c:2570 config/frv/frv.c:2579
#: config/frv/frv.c:2600 config/frv/frv.c:2605
msgid "bad insn to frv_print_operand_memory_reference:"
msgstr "felaktig instruktion till frv_print_operand_memory_reference:"

#: config/frv/frv.c:2691
#, c-format
msgid "bad condition code"
msgstr "felaktig villkorskod"

#: config/frv/frv.c:2765
msgid "bad insn in frv_print_operand, bad const_double"
msgstr "felaktig instruktion i frv_print_operand, felaktig const_double"

#: config/frv/frv.c:2826
msgid "bad insn to frv_print_operand, 'e' modifier:"
msgstr "felaktig instruktion till frv_print_operand, ”e”-modifierare:"

#: config/frv/frv.c:2834
msgid "bad insn to frv_print_operand, 'F' modifier:"
msgstr "felaktig instruktion till frv_print_operand, ”F”-modifierare:"

#: config/frv/frv.c:2850
msgid "bad insn to frv_print_operand, 'f' modifier:"
msgstr "felaktig instruktion till frv_print_operand, ”f”-modifierare:"

#: config/frv/frv.c:2864
msgid "bad insn to frv_print_operand, 'g' modifier:"
msgstr "felaktig instruktion till frv_print_operand, ”g”-modifierare:"

#: config/frv/frv.c:2912
msgid "bad insn to frv_print_operand, 'L' modifier:"
msgstr "felaktig instruktion till frv_print_operand, ”L”-modifierare:"

#: config/frv/frv.c:2925
msgid "bad insn to frv_print_operand, 'M/N' modifier:"
msgstr "felaktig instruktion till frv_print_operand, ”M/N”-modifierare:"

#: config/frv/frv.c:2946
msgid "bad insn to frv_print_operand, 'O' modifier:"
msgstr "felaktig instruktion till frv_print_operand, ”O”-modifierare:"

#: config/frv/frv.c:2964
msgid "bad insn to frv_print_operand, P modifier:"
msgstr "felaktig instruktion till frv_print_operand, P-modifierare:"

#: config/frv/frv.c:2984
msgid "bad insn in frv_print_operand, z case"
msgstr "felaktig instruktion i frv_print_operand, z-fall"

#: config/frv/frv.c:3015
msgid "bad insn in frv_print_operand, 0 case"
msgstr "felaktig instruktion i frv_print_operand, 0-fall"

#: config/frv/frv.c:3020
msgid "frv_print_operand: unknown code"
msgstr "frv_print_operand: okänd kod"

#: config/frv/frv.c:4424
msgid "bad output_move_single operand"
msgstr "felaktig operand till output_move_single"

#: config/frv/frv.c:4551
msgid "bad output_move_double operand"
msgstr "felaktig operand till output_move_double"

#: config/frv/frv.c:4693
msgid "bad output_condmove_single operand"
msgstr "felaktig operand till output_condmove_single"

#: config/i386/i386.c:17155
#, c-format
msgid "invalid UNSPEC as operand"
msgstr "ogiltig UNSPEC som operand"

#: config/i386/i386.c:17666
#, c-format
msgid "invalid use of asm flag output"
msgstr "felaktig användning av asm-flaggutdata"

#: config/i386/i386.c:17888
#, c-format
msgid "invalid operand size for operand code 'O'"
msgstr "ogiltig operandstorlek för operandkod ”O”"

#: config/i386/i386.c:17923
#, c-format
msgid "invalid operand size for operand code 'z'"
msgstr "ogiltig operandstorlek för operandkod ”z”"

#: config/i386/i386.c:17992
#, c-format
msgid "invalid operand type used with operand code 'Z'"
msgstr "ogiltig operandtyp vid operandkod ”Z”"

#: config/i386/i386.c:17997
#, c-format
msgid "invalid operand size for operand code 'Z'"
msgstr "ogiltig operandstorlek för operandkod ”Z”"

#: config/i386/i386.c:18073
#, c-format
msgid "operand is not a condition code, invalid operand code 'Y'"
msgstr "operanden är inte en villkorskod, ogiltig operandkod ”Y”"

#: config/i386/i386.c:18152
#, c-format
msgid "operand is not a condition code, invalid operand code 'D'"
msgstr "operand är inte en villkorskod, ogiltig operandkod ”D”"

#: config/i386/i386.c:18170
#, c-format
msgid "operand is not a condition code, invalid operand code '%c'"
msgstr "operand är inte en villkorskod, ogiltig operandkod ”%c”"

#: config/i386/i386.c:18183
#, c-format
msgid "operand is not an offsettable memory reference, invalid operand code 'H'"
msgstr "operand är inte en justerbar minnesreferens, ogiltig operandkod ”H”"

#: config/i386/i386.c:18198
#, c-format
msgid "operand is not an integer, invalid operand code 'K'"
msgstr "operanden är inte ett heltal, ogiltig operandkod ”K”"

#: config/i386/i386.c:18226
#, c-format
msgid "operand is not a specific integer, invalid operand code 'r'"
msgstr "operanden är inte ett specifikt heltal, ogiltig operandkod ”r”"

#: config/i386/i386.c:18244
#, c-format
msgid "operand is not an integer, invalid operand code 'R'"
msgstr "operanden är inte ett heltal, ogiltig operandkod ”R”"

#: config/i386/i386.c:18267
#, c-format
msgid "operand is not a specific integer, invalid operand code 'R'"
msgstr "operanden är inte ett specifikt heltal, ogiltig operandkod ”R”"

#: config/i386/i386.c:18363
#, c-format
msgid "invalid operand code '%c'"
msgstr "ogiltig operandkod ”%c”"

#: config/i386/i386.c:18425
#, c-format
msgid "invalid constraints for operand"
msgstr "ogiltig begränsning för operand"

#: config/i386/i386.c:28926
msgid "unknown insn mode"
msgstr "okänt instruktionsläge"

#: config/i386/djgpp.h:146
#, c-format
msgid "-f%s ignored (not supported for DJGPP)\n"
msgstr "-f%s ignoreras (stödjs inte för DJGPP)\n"

#: config/ia64/ia64.c:5370
#, c-format
msgid "invalid %%G mode"
msgstr "ogiltigt %%G-läge"

#: config/ia64/ia64.c:5540
#, c-format
msgid "ia64_print_operand: unknown code"
msgstr "ia64_print_operand: okänd kod"

#: config/ia64/ia64.c:11143
msgid "invalid conversion from %<__fpreg%>"
msgstr "ogiltig konvertering från %<__fpreg%>"

#: config/ia64/ia64.c:11146
msgid "invalid conversion to %<__fpreg%>"
msgstr "ogiltig konvertering till %<__fpreg%>"

#: config/ia64/ia64.c:11159 config/ia64/ia64.c:11170
msgid "invalid operation on %<__fpreg%>"
msgstr "ogiltig operation på %<__fpreg%>"

#: config/iq2000/iq2000.c:3145 config/tilegx/tilegx.c:5316
#: config/tilepro/tilepro.c:4705
#, c-format
msgid "invalid %%P operand"
msgstr "ogiltig %%P-operand"

#: config/iq2000/iq2000.c:3153 config/rs6000/rs6000.c:23603
#, c-format
msgid "invalid %%p value"
msgstr "ogiltigt %%p-värde"

#: config/iq2000/iq2000.c:3212
#, c-format
msgid "invalid use of %%d, %%x, or %%X"
msgstr "ogiltig användning av %%d, %%x eller %%X"

#: config/lm32/lm32.c:510
#, c-format
msgid "only 0.0 can be loaded as an immediate"
msgstr "endast 0.0 kan laddas som en omedelbar"

#: config/lm32/lm32.c:580
msgid "bad operand"
msgstr "felaktig operand"

#: config/lm32/lm32.c:592
msgid "can't use non gp relative absolute address"
msgstr "kan inte använda icke-gp-relativa absoluta adresser"

#: config/lm32/lm32.c:596
msgid "invalid addressing mode"
msgstr "ogiltigt adresseringsläge"

#: config/m32r/m32r.c:2141
msgid "bad insn for 'A'"
msgstr "felaktig instruktion för ”A”"

#: config/m32r/m32r.c:2188
#, c-format
msgid "invalid operand to %%T/%%B code"
msgstr "ogiltig operand till %%T/%%B-kod"

#: config/m32r/m32r.c:2211
#, c-format
msgid "invalid operand to %%N code"
msgstr "ogiltig operand till %%N-kod"

#: config/m32r/m32r.c:2244
msgid "pre-increment address is not a register"
msgstr "förinkrementeringsadress är inte ett register"

#: config/m32r/m32r.c:2251
msgid "pre-decrement address is not a register"
msgstr "fördekrementeringsadress är inte ett register"

#: config/m32r/m32r.c:2258
msgid "post-increment address is not a register"
msgstr "efterinkrementeringsadress är inte ett register"

#: config/m32r/m32r.c:2333 config/m32r/m32r.c:2348
#: config/rs6000/rs6000.c:35649
msgid "bad address"
msgstr "felaktig adress"

#: config/m32r/m32r.c:2353
msgid "lo_sum not of register"
msgstr "lo_sum inte från register"

#: config/microblaze/microblaze.c:2201
#, c-format
msgid "unknown punctuation '%c'"
msgstr "okänd interpunktion ”%c”"

#: config/microblaze/microblaze.c:2210
#, c-format
msgid "null pointer"
msgstr "nollpekare"

#: config/microblaze/microblaze.c:2245
#, c-format
msgid "PRINT_OPERAND, invalid insn for %%C"
msgstr "PRINT_OPERAND, ogiltig instruktion för %%C"

#: config/microblaze/microblaze.c:2274
#, c-format
msgid "PRINT_OPERAND, invalid insn for %%N"
msgstr "PRINT_OPERAND, ogiltig instruktion för %%N"

#: config/microblaze/microblaze.c:2294 config/microblaze/microblaze.c:2469
msgid "insn contains an invalid address !"
msgstr "instruktionen innehåller en ogiltig adress!"

#: config/microblaze/microblaze.c:2309 config/microblaze/microblaze.c:2528
#: config/xtensa/xtensa.c:2461
msgid "invalid address"
msgstr "ogiltig adress"

#: config/microblaze/microblaze.c:2412
#, c-format
msgid "letter %c was found & insn was not CONST_INT"
msgstr "tecknet %c upptäcktes och instruktionen var inte CONST_INT"

#: config/mips/mips.c:8877 config/mips/mips.c:8904 config/mips/mips.c:9087
#, c-format
msgid "'%%%c' is not a valid operand prefix"
msgstr "%%%c är inte ett giltigt operandprefix"

#: config/mips/mips.c:8976 config/mips/mips.c:8983 config/mips/mips.c:8990
#: config/mips/mips.c:8997 config/mips/mips.c:9010 config/mips/mips.c:9017
#: config/mips/mips.c:9027 config/mips/mips.c:9030 config/mips/mips.c:9042
#: config/mips/mips.c:9045 config/mips/mips.c:9105 config/mips/mips.c:9112
#: config/mips/mips.c:9133 config/mips/mips.c:9148 config/mips/mips.c:9167
#: config/mips/mips.c:9176 config/riscv/riscv.c:2805 config/riscv/riscv.c:2811
#: config/riscv/riscv.c:2820
#, c-format
msgid "invalid use of '%%%c'"
msgstr "felaktig användning av ”%%%c”"

#: config/mmix/mmix.c:1551 config/mmix/mmix.c:1681
msgid "MMIX Internal: Expected a CONST_INT, not this"
msgstr "MMIX-internt: Förväntade en CONST_INT, inte detta"

#: config/mmix/mmix.c:1630
msgid "MMIX Internal: Bad value for 'm', not a CONST_INT"
msgstr "MMIX-internt: Felaktigt värde för ”m”, inte en CONST_INT"

#: config/mmix/mmix.c:1649
msgid "MMIX Internal: Expected a register, not this"
msgstr "MMIX-internt: Förväntade ett register, inte detta"

#: config/mmix/mmix.c:1659
msgid "MMIX Internal: Expected a constant, not this"
msgstr "MMIX-internt: Förväntade en konstant, inte detta"

#. We need the original here.
#: config/mmix/mmix.c:1743
msgid "MMIX Internal: Cannot decode this operand"
msgstr "MMIX-internt: Kan inte avkoda denna operand"

#: config/mmix/mmix.c:1799
msgid "MMIX Internal: This is not a recognized address"
msgstr "MMIX-internt: Detta är inte en känd adress"

#: config/mmix/mmix.c:2675
msgid "MMIX Internal: Trying to output invalidly reversed condition:"
msgstr "MMIX-internt: Försöker mata ut felaktigt omvänt villkor:"

#: config/mmix/mmix.c:2682
msgid "MMIX Internal: What's the CC of this?"
msgstr "MMIX-internt: Vad är CC:t för detta?"

#: config/mmix/mmix.c:2686
msgid "MMIX Internal: What is the CC of this?"
msgstr "MMIX-internt: Vad är CC:t för detta?"

#: config/mmix/mmix.c:2728
msgid "MMIX Internal: This is not a constant:"
msgstr "MMIX-internt: Detta är inte en konstant:"

#: config/msp430/msp430.c:3630
#, c-format
msgid "invalid operand prefix"
msgstr "ogiltig operandprefix"

#: config/msp430/msp430.c:3664
#, c-format
msgid "invalid zero extract"
msgstr "ogiltig nollextraktion"

#: config/rl78/rl78.c:1887 config/rl78/rl78.c:1973
#, c-format
msgid "q/Q modifiers invalid for symbol references"
msgstr "q/Q-modifierare är ogiltiga för symbolreferenser"

#: config/rs6000/host-darwin.c:94
#, c-format
msgid "Out of stack space.\n"
msgstr "Slut på stackutrymme.\n"

#: config/rs6000/host-darwin.c:115
#, c-format
msgid "Try running '%s' in the shell to raise its limit.\n"
msgstr "Försök köra ”%s” i skalet för att öka dess gräns.\n"

#: config/rs6000/rs6000.c:4225
msgid "-maltivec=le not allowed for big-endian targets"
msgstr "-maltivec=le är inte tillåtet för mål med rak byteordning"

#: config/rs6000/rs6000.c:4237
msgid "-mvsx requires hardware floating point"
msgstr "-mvsx kräver hårdvaruflyttal"

#: config/rs6000/rs6000.c:4245
msgid "-mvsx and -mpaired are incompatible"
msgstr "-mvsx och -mpaired är inkompatibla"

#: config/rs6000/rs6000.c:4247
msgid "-mvsx needs indexed addressing"
msgstr "-mvsx behöver indexerad adressering"

#: config/rs6000/rs6000.c:4252
msgid "-mvsx and -mno-altivec are incompatible"
msgstr "-mvsx och -mno-altivec är inkompatibla"

#: config/rs6000/rs6000.c:4254
msgid "-mno-altivec disables vsx"
msgstr "-mno-altivec avaktiverar vsx"

#: config/rs6000/rs6000.c:4462
msgid "-mquad-memory requires 64-bit mode"
msgstr "--mquad-memory kräver 64-bitarsläge"

#: config/rs6000/rs6000.c:4465
msgid "-mquad-memory-atomic requires 64-bit mode"
msgstr "-mquad-memory-atomic förutsätter 64-bitarsläge"

#: config/rs6000/rs6000.c:4477
msgid "-mquad-memory is not available in little endian mode"
msgstr "-mquad-memory är inte tillgängligt i läget med omvänd byteordning"

#: config/rs6000/rs6000.c:4549
msgid "-mtoc-fusion requires 64-bit"
msgstr "--mtoc-fusion kräver 64-bitar"

#: config/rs6000/rs6000.c:4556
msgid "-mtoc-fusion requires medium/large code model"
msgstr "-mtoc-fusion behöver medium/stor kodmodell"

#: config/rs6000/rs6000.c:11276
msgid "bad move"
msgstr "felaktig förflyttning"

#: config/rs6000/rs6000.c:23246
msgid "Bad 128-bit move"
msgstr "Felaktig 128-bitsförflyttning"

#: config/rs6000/rs6000.c:23437
#, c-format
msgid "invalid %%e value"
msgstr "ogiltigt %%e-värde"

#: config/rs6000/rs6000.c:23458
#, c-format
msgid "invalid %%f value"
msgstr "ogiltigt %%f-värde"

#: config/rs6000/rs6000.c:23467
#, c-format
msgid "invalid %%F value"
msgstr "ogiltigt %%F-värde"

#: config/rs6000/rs6000.c:23476
#, c-format
msgid "invalid %%G value"
msgstr "ogiltigt %%G-värde"

#: config/rs6000/rs6000.c:23511
#, c-format
msgid "invalid %%j code"
msgstr "ogiltig %%j-kod"

#: config/rs6000/rs6000.c:23521
#, c-format
msgid "invalid %%J code"
msgstr "ogiltig %%J-kod"

#: config/rs6000/rs6000.c:23531
#, c-format
msgid "invalid %%k value"
msgstr "ogiltigt %%k-värde"

#: config/rs6000/rs6000.c:23546 config/xtensa/xtensa.c:2350
#, c-format
msgid "invalid %%K value"
msgstr "ogiltigt %%K-värde"

#: config/rs6000/rs6000.c:23593
#, c-format
msgid "invalid %%O value"
msgstr "ogiltigt %%O-värde"

#: config/rs6000/rs6000.c:23640
#, c-format
msgid "invalid %%q value"
msgstr "ogiltigt %%q-värde"

#: config/rs6000/rs6000.c:23693
#, c-format
msgid "invalid %%T value"
msgstr "ogiltigt %%T-värde"

#: config/rs6000/rs6000.c:23705
#, c-format
msgid "invalid %%u value"
msgstr "ogiltigt %%u-värde"

#: config/rs6000/rs6000.c:23719 config/xtensa/xtensa.c:2320
#, c-format
msgid "invalid %%v value"
msgstr "ogiltig %%v-kod"

#: config/rs6000/rs6000.c:23786 config/xtensa/xtensa.c:2371
#, c-format
msgid "invalid %%x value"
msgstr "ogiltigt %%x-värde"

#: config/rs6000/rs6000.c:23934
#, c-format
msgid "invalid %%y value, try using the 'Z' constraint"
msgstr "ogiltigt %%y-värde, försök använda ”Z”-begränsningen"

#: config/rs6000/rs6000.c:24650
msgid "__float128 and __ibm128 cannot be used in the same expression"
msgstr "__float128 och __ibm128 kan inte användas i samma uttryck"

#: config/rs6000/rs6000.c:24656
msgid "__ibm128 and long double cannot be used in the same expression"
msgstr "__ibm128 och long double inte användas i samma uttryck"

#: config/rs6000/rs6000.c:24662
msgid "__float128 and long double cannot be used in the same expression"
msgstr "__float128 och long double kan inte användas i samma uttryck"

#: config/rs6000/rs6000.c:38952
msgid "AltiVec argument passed to unprototyped function"
msgstr "AltiVec-argument skickat till funktion utan prototyp"

#: config/rs6000/rs6000.c:40758
msgid "Could not generate addis value for fusion"
msgstr "Kunde inte generera addis-värde för sammanslagning"

#: config/rs6000/rs6000.c:40830
msgid "Unable to generate load/store offset for fusion"
msgstr "Kan inte generera ladda/lagra-avstånd för sammanslagning"

#: config/rs6000/rs6000.c:40934
msgid "Bad GPR fusion"
msgstr "Felaktig GPR-sammanslagning"

#: config/rs6000/rs6000.c:41152
msgid "emit_fusion_p9_load, bad reg #1"
msgstr "emit_fusion_p9_load, felaktigt register nr. 1"

#: config/rs6000/rs6000.c:41198
msgid "emit_fusion_p9_load, bad reg #2"
msgstr "emit_fusion_p9_load, felaktigt register nr. 2"

#: config/rs6000/rs6000.c:41201
msgid "emit_fusion_p9_load not MEM"
msgstr "emit_fusion_p9_load inte MEM"

#: config/rs6000/rs6000.c:41239
msgid "emit_fusion_p9_store, bad reg #1"
msgstr "emit_fusion_p9_store, felaktigt register nr. 1"

#: config/rs6000/rs6000.c:41285
msgid "emit_fusion_p9_store, bad reg #2"
msgstr "emit_fusion_p9_store, felaktigt register nr. 2"

#: config/rs6000/rs6000.c:41288
msgid "emit_fusion_p9_store not MEM"
msgstr "emit_fusion_p9_store inte MEM"

#: config/s390/s390.c:7489
#, c-format
msgid "symbolic memory references are only supported on z10 or later"
msgstr "symboliska minnesreferenser stödjs endast på z10 eller senare"

#: config/s390/s390.c:7500
#, c-format
msgid "cannot decompose address"
msgstr "kan inte dekomponera adress."

#: config/s390/s390.c:7569
#, c-format
msgid "invalid comparison operator for 'E' output modifier"
msgstr "ogiltig jämförelseoperator för utmatningsmodifieraren ”E”"

#: config/s390/s390.c:7592
#, c-format
msgid "invalid reference for 'J' output modifier"
msgstr "ogiltig referens för utmatningsmodifieraren ”J”"

#: config/s390/s390.c:7610
#, c-format
msgid "invalid address for 'O' output modifier"
msgstr "ogiltig adress för utmatningsmodifieraren ”O”"

#: config/s390/s390.c:7632
#, c-format
msgid "invalid address for 'R' output modifier"
msgstr "ogiltig adress för utmatningsmodifieraren ”R”"

#: config/s390/s390.c:7650
#, c-format
msgid "memory reference expected for 'S' output modifier"
msgstr "minnesreferens förväntas för utmatningsmodifieraren ”S”"

#: config/s390/s390.c:7660
#, c-format
msgid "invalid address for 'S' output modifier"
msgstr "ogiltig adress för ”S”-utmatningsmodifierare"

#: config/s390/s390.c:7681
#, c-format
msgid "register or memory expression expected for 'N' output modifier"
msgstr "register- eller minnesuttryck förväntas för utmatningsmodifieraren ”N”"

#: config/s390/s390.c:7692
#, c-format
msgid "register or memory expression expected for 'M' output modifier"
msgstr "register- eller minnesuttryck förväntas för utmatningsmodifieraren ”M”"

#: config/s390/s390.c:7778 config/s390/s390.c:7799
#, c-format
msgid "invalid constant for output modifier '%c'"
msgstr "ogiltig konstant för utmatningsmodifieraren ”%c”"

#: config/s390/s390.c:7796
#, c-format
msgid "invalid constant - try using an output modifier"
msgstr "ogiltig konstant - försök med att använda en utmatningsmodifierare"

#: config/s390/s390.c:7833
#, c-format
msgid "invalid constant vector for output modifier '%c'"
msgstr "ogiltig konstant vektor för utmatningsmodifieraren ”%c”"

#: config/s390/s390.c:7840
#, c-format
msgid "invalid expression - try using an output modifier"
msgstr "ogiltigt uttryck - försök med att använda en utmatningsmodifierare"

#: config/s390/s390.c:7843
#, c-format
msgid "invalid expression for output modifier '%c'"
msgstr "ogiltigt uttryck för utmatningsmodifieraren ”%c”"

#: config/s390/s390.c:11710
msgid "vector argument passed to unprototyped function"
msgstr "vektorargument skickat till funktion utan prototyp"

#: config/s390/s390.c:15529
msgid "types differ in signedness"
msgstr "typer skiljer i teckenhet"

#: config/s390/s390.c:15539
msgid "binary operator does not support two vector bool operands"
msgstr "binäroperator stödjer inte två vektorbooleanoperander"

#: config/s390/s390.c:15542
msgid "binary operator does not support vector bool operand"
msgstr "den binära operatorn stödjer inte vektor-bool-operand"

#: config/s390/s390.c:15550
msgid "binary operator does not support mixing vector bool with floating point vector operands"
msgstr "binär operator stödjer inte blandning av operanderna vektorboolean och flyttalsvektor"

#: config/sh/sh.c:1185
#, c-format
msgid "invalid operand to %%R"
msgstr "ogiltig operand till %%R"

#: config/sh/sh.c:1212
#, c-format
msgid "invalid operand to %%S"
msgstr "ogiltig operand till %%S"

#: config/sh/sh.c:8632
msgid "created and used with different architectures / ABIs"
msgstr "skapad och använd med olika arkitekturer/ABI:er"

#: config/sh/sh.c:8634
msgid "created and used with different ABIs"
msgstr "skapad och använd med olika ABI:er"

#: config/sh/sh.c:8636
msgid "created and used with different endianness"
msgstr "skapad och använd med olika byteordning"

#: config/sparc/sparc.c:9004 config/sparc/sparc.c:9010
#, c-format
msgid "invalid %%Y operand"
msgstr "ogiltig %%Y-operand"

#: config/sparc/sparc.c:9097
#, c-format
msgid "invalid %%A operand"
msgstr "ogiltig %%A-operand"

#: config/sparc/sparc.c:9117
#, c-format
msgid "invalid %%B operand"
msgstr "ogiltig %%B-operand"

#: config/sparc/sparc.c:9197 config/tilegx/tilegx.c:5103
#: config/tilepro/tilepro.c:4512
#, c-format
msgid "invalid %%C operand"
msgstr "ogiltig %%C-operand"

#: config/sparc/sparc.c:9229 config/tilegx/tilegx.c:5136
#, c-format
msgid "invalid %%D operand"
msgstr "ogiltig %%D-operand"

#: config/sparc/sparc.c:9248
#, c-format
msgid "invalid %%f operand"
msgstr "ogiltig %%f-operand"

#: config/sparc/sparc.c:9260
#, c-format
msgid "invalid %%s operand"
msgstr "ogiltig %%s-operand"

#: config/sparc/sparc.c:9305
#, c-format
msgid "floating-point constant not a valid immediate operand"
msgstr "flyttalskonstant inte en giltig omedelbar operand"

#: config/stormy16/stormy16.c:1734 config/stormy16/stormy16.c:1805
#, c-format
msgid "'B' operand is not constant"
msgstr "”B”-operand är ej konstant"

#: config/stormy16/stormy16.c:1761
#, c-format
msgid "'B' operand has multiple bits set"
msgstr "”B”-operand har flera bitar satta"

#: config/stormy16/stormy16.c:1787
#, c-format
msgid "'o' operand is not constant"
msgstr "”o”-operand är ej konstant"

#: config/stormy16/stormy16.c:1819
#, c-format
msgid "xstormy16_print_operand: unknown code"
msgstr "xstormy16_print_operand: okänd kod"

#: config/tilegx/tilegx.c:5088 config/tilepro/tilepro.c:4497
#, c-format
msgid "invalid %%c operand"
msgstr "ogiltig %%c-operand"

#: config/tilegx/tilegx.c:5119
#, c-format
msgid "invalid %%d operand"
msgstr "ogiltig %%d-operand"

#: config/tilegx/tilegx.c:5216
#, c-format
msgid "invalid %%H specifier"
msgstr "ogiltig %%H-specificerare"

#: config/tilegx/tilegx.c:5258 config/tilepro/tilepro.c:4526
#, c-format
msgid "invalid %%h operand"
msgstr "ogiltig %%h-operand"

#: config/tilegx/tilegx.c:5270 config/tilepro/tilepro.c:4590
#, c-format
msgid "invalid %%I operand"
msgstr "ogiltig %%I-operand"

#: config/tilegx/tilegx.c:5282 config/tilepro/tilepro.c:4602
#, c-format
msgid "invalid %%i operand"
msgstr "ogiltig %%i-operand"

#: config/tilegx/tilegx.c:5303 config/tilepro/tilepro.c:4623
#, c-format
msgid "invalid %%j operand"
msgstr "ogiltig %%j-operand"

#: config/tilegx/tilegx.c:5334
#, c-format
msgid "invalid %%%c operand"
msgstr "ogiltig %%%c-operand"

#: config/tilegx/tilegx.c:5349 config/tilepro/tilepro.c:4737
#, c-format
msgid "invalid %%N operand"
msgstr "ogiltig %%N-operand"

#: config/tilegx/tilegx.c:5393
#, c-format
msgid "invalid operand for 'r' specifier"
msgstr "ogiltig operand för ”r”-modifierare"

#: config/tilegx/tilegx.c:5417 config/tilepro/tilepro.c:4818
#, c-format
msgid "unable to print out operand yet; code == %d (%c)"
msgstr "kan inte skriva ut operanden ännu; kod == %d (%c)"

#: config/tilepro/tilepro.c:4562
#, c-format
msgid "invalid %%H operand"
msgstr "ogiltig %%H-operand"

#: config/tilepro/tilepro.c:4662
#, c-format
msgid "invalid %%L operand"
msgstr "ogiltig %%L-operand"

#: config/tilepro/tilepro.c:4722
#, c-format
msgid "invalid %%M operand"
msgstr "ogiltig %%M-operand"

#: config/tilepro/tilepro.c:4765
#, c-format
msgid "invalid %%t operand"
msgstr "ogiltig %%t-operand"

# Detta är bara första delen av strängen, strängkonkatenering används.
# http://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=52726
#: config/tilepro/tilepro.c:4772
#, c-format
msgid "invalid %%t operand '"
msgstr "ogiltig %%t-operand ”"

#: config/tilepro/tilepro.c:4793
#, c-format
msgid "invalid %%r operand"
msgstr "ogiltig %%r-operand"

#: config/v850/v850.c:294
msgid "const_double_split got a bad insn:"
msgstr "const_double_split fick en felaktig instruktion:"

#: config/v850/v850.c:900
msgid "output_move_single:"
msgstr "output_move_single:"

#: config/vax/vax.c:457
#, c-format
msgid "symbol used with both base and indexed registers"
msgstr "symbol använd med både bas- och indexerade register"

#: config/vax/vax.c:466
#, c-format
msgid "symbol with offset used in PIC mode"
msgstr "symbol med avstånd använt i PIC-läge"

#: config/vax/vax.c:554
#, c-format
msgid "symbol used as immediate operand"
msgstr "symbol används som omedelbar operand"

#: config/vax/vax.c:1583
msgid "illegal operand detected"
msgstr "ogiltig operand detekterad"

#: config/visium/visium.c:3293
msgid "illegal operand "
msgstr "ogiltig operand"

#: config/visium/visium.c:3344
msgid "illegal operand address (1)"
msgstr "ogiltig operandadress (1)"

#: config/visium/visium.c:3351
msgid "illegal operand address (2)"
msgstr "ogiltig operandadress (2)"

#: config/visium/visium.c:3366
msgid "illegal operand address (3)"
msgstr "ogiltig operandadress (3)"

#: config/visium/visium.c:3374
msgid "illegal operand address (4)"
msgstr "ogiltig operandadress (4)"

#: config/xtensa/xtensa.c:774 config/xtensa/xtensa.c:806
#: config/xtensa/xtensa.c:815
msgid "bad test"
msgstr "felaktig test"

#: config/xtensa/xtensa.c:2308
#, c-format
msgid "invalid %%D value"
msgstr "ogiltigt %%D-värde"

#: config/xtensa/xtensa.c:2345
msgid "invalid mask"
msgstr "ogiltigt mask"

#: config/xtensa/xtensa.c:2378
#, c-format
msgid "invalid %%d value"
msgstr "ogiltigt %%d-värde"

#: config/xtensa/xtensa.c:2397 config/xtensa/xtensa.c:2407
#, c-format
msgid "invalid %%t/%%b value"
msgstr "ogiltigt %%t/%%b-värde"

#: config/xtensa/xtensa.c:2486
msgid "no register in address"
msgstr "inget register i adress"

#: config/xtensa/xtensa.c:2494
msgid "address offset not a constant"
msgstr "adressavstånd inte en konstant"

#: c/c-objc-common.c:160
msgid "aka"
msgstr "även"

#: c/c-objc-common.c:187
msgid "({anonymous})"
msgstr "({anonym})"

#: c/c-parser.c:2170 c/c-parser.c:2184 c/c-parser.c:4806 c/c-parser.c:5260
#: c/c-parser.c:5407 c/c-parser.c:5832 c/c-parser.c:6001 c/c-parser.c:6032
#: c/c-parser.c:6216 c/c-parser.c:8970 c/c-parser.c:9005 c/c-parser.c:9036
#: c/c-parser.c:9083 c/c-parser.c:9264 c/c-parser.c:10045 c/c-parser.c:10115
#: c/c-parser.c:10158 c/c-parser.c:14751 c/c-parser.c:14775 c/c-parser.c:14793
#: c/c-parser.c:15012 c/c-parser.c:15055 c/gimple-parser.c:149
#: c/gimple-parser.c:189 c/gimple-parser.c:198 c/gimple-parser.c:227
#: c/gimple-parser.c:1320 c/gimple-parser.c:1344 c/gimple-parser.c:1424
#: c/gimple-parser.c:1451 c/c-parser.c:2985 c/c-parser.c:9257
#: c/gimple-parser.c:1228 c/gimple-parser.c:1267 cp/parser.c:27259
#: cp/parser.c:27832
#, gcc-internal-format
msgid "expected %<;%>"
msgstr "%<;%> förväntades"

#. Look for the two `(' tokens.
#: c/c-parser.c:2211 c/c-parser.c:2923 c/c-parser.c:3220 c/c-parser.c:3287
#: c/c-parser.c:3949 c/c-parser.c:4139 c/c-parser.c:4144 c/c-parser.c:5450
#: c/c-parser.c:5704 c/c-parser.c:5917 c/c-parser.c:6152 c/c-parser.c:6275
#: c/c-parser.c:7337 c/c-parser.c:7761 c/c-parser.c:7802 c/c-parser.c:7937
#: c/c-parser.c:8131 c/c-parser.c:8148 c/c-parser.c:8174 c/c-parser.c:9555
#: c/c-parser.c:9627 c/c-parser.c:10677 c/c-parser.c:10872 c/c-parser.c:11012
#: c/c-parser.c:11067 c/c-parser.c:11164 c/c-parser.c:11344 c/c-parser.c:11389
#: c/c-parser.c:11434 c/c-parser.c:11479 c/c-parser.c:11524 c/c-parser.c:11570
#: c/c-parser.c:11607 c/c-parser.c:11675 c/c-parser.c:11927 c/c-parser.c:12068
#: c/c-parser.c:12194 c/c-parser.c:12359 c/c-parser.c:12463 c/c-parser.c:12507
#: c/c-parser.c:12555 c/c-parser.c:12601 c/c-parser.c:12669 c/c-parser.c:12707
#: c/c-parser.c:12836 c/c-parser.c:12918 c/c-parser.c:13026 c/c-parser.c:13063
#: c/c-parser.c:13113 c/c-parser.c:13171 c/c-parser.c:14959 c/c-parser.c:16918
#: c/c-parser.c:17131 c/c-parser.c:17573 c/c-parser.c:17631 c/c-parser.c:18057
#: c/gimple-parser.c:364 c/gimple-parser.c:783 c/gimple-parser.c:835
#: c/gimple-parser.c:861 c/gimple-parser.c:1148 c/gimple-parser.c:1289
#: c/gimple-parser.c:1378 c/c-parser.c:11143 cp/parser.c:24969
#: cp/parser.c:27835
#, gcc-internal-format
msgid "expected %<(%>"
msgstr "%<(%> förväntades"

#: c/c-parser.c:2217 c/c-parser.c:7364 c/c-parser.c:7769 c/c-parser.c:7810
#: c/c-parser.c:7948 c/c-parser.c:11932 cp/parser.c:27257 cp/parser.c:27850
#, gcc-internal-format
msgid "expected %<,%>"
msgstr "%<,%> förväntades"

#: c/c-parser.c:2238 c/c-parser.c:2602 c/c-parser.c:2938 c/c-parser.c:3261
#: c/c-parser.c:3298 c/c-parser.c:3514 c/c-parser.c:3701 c/c-parser.c:3763
#: c/c-parser.c:3815 c/c-parser.c:3956 c/c-parser.c:4239 c/c-parser.c:4255
#: c/c-parser.c:4264 c/c-parser.c:5453 c/c-parser.c:5719 c/c-parser.c:6064
#: c/c-parser.c:6210 c/c-parser.c:6283 c/c-parser.c:6865 c/c-parser.c:7095
#: c/c-parser.c:7178 c/c-parser.c:7278 c/c-parser.c:7479 c/c-parser.c:7681
#: c/c-parser.c:7700 c/c-parser.c:7724 c/c-parser.c:7779 c/c-parser.c:7888
#: c/c-parser.c:7963 c/c-parser.c:8140 c/c-parser.c:8165 c/c-parser.c:8189
#: c/c-parser.c:8416 c/c-parser.c:8813 c/c-parser.c:9349 c/c-parser.c:9370
#: c/c-parser.c:9578 c/c-parser.c:9633 c/c-parser.c:10017 c/c-parser.c:10714
#: c/c-parser.c:10875 c/c-parser.c:11015 c/c-parser.c:11101 c/c-parser.c:11245
#: c/c-parser.c:11352 c/c-parser.c:11397 c/c-parser.c:11442 c/c-parser.c:11487
#: c/c-parser.c:11532 c/c-parser.c:11578 c/c-parser.c:11635 c/c-parser.c:11642
#: c/c-parser.c:11683 c/c-parser.c:11839 c/c-parser.c:11897 c/c-parser.c:11952
#: c/c-parser.c:12014 c/c-parser.c:12166 c/c-parser.c:12305 c/c-parser.c:12367
#: c/c-parser.c:12471 c/c-parser.c:12515 c/c-parser.c:12582 c/c-parser.c:12624
#: c/c-parser.c:12656 c/c-parser.c:12686 c/c-parser.c:12724 c/c-parser.c:12866
#: c/c-parser.c:12884 c/c-parser.c:12890 c/c-parser.c:12974 c/c-parser.c:12985
#: c/c-parser.c:13005 c/c-parser.c:13015 c/c-parser.c:13034 c/c-parser.c:13070
#: c/c-parser.c:13084 c/c-parser.c:13132 c/c-parser.c:13140 c/c-parser.c:13175
#: c/c-parser.c:14179 c/c-parser.c:14835 c/c-parser.c:15020 c/c-parser.c:15066
#: c/c-parser.c:17110 c/c-parser.c:17188 c/c-parser.c:17609 c/c-parser.c:17693
#: c/c-parser.c:18066 c/gimple-parser.c:296 c/gimple-parser.c:393
#: c/gimple-parser.c:793 c/gimple-parser.c:815 c/gimple-parser.c:842
#: c/gimple-parser.c:865 c/gimple-parser.c:988 c/gimple-parser.c:1159
#: c/gimple-parser.c:1170 c/gimple-parser.c:1292 c/gimple-parser.c:1381
#: cp/parser.c:25002 cp/parser.c:27880
#, gcc-internal-format
msgid "expected %<)%>"
msgstr "%<)%> förväntades"

#: c/c-parser.c:3619 c/c-parser.c:4573 c/c-parser.c:4609 c/c-parser.c:6267
#: c/c-parser.c:7879 c/c-parser.c:8237 c/c-parser.c:8390 c/c-parser.c:10829
#: c/c-parser.c:17969 c/c-parser.c:17971 c/c-parser.c:18310
#: c/gimple-parser.c:965 cp/parser.c:7120 cp/parser.c:27844
#, gcc-internal-format
msgid "expected %<]%>"
msgstr "%<]%> förväntades"

#: c/c-parser.c:3796
msgid "expected %<;%>, %<,%> or %<)%>"
msgstr "%<;%>, %<,%> eller %<)%> förväntades"

#: c/c-parser.c:4429 c/c-parser.c:14776 c/gimple-parser.c:1493
#: cp/parser.c:27838 cp/parser.c:29765
#, gcc-internal-format
msgid "expected %<}%>"
msgstr "%<}%> förväntades"

#: c/c-parser.c:4743 c/c-parser.c:9598 c/c-parser.c:15502 c/c-parser.c:18336
#: c/gimple-parser.c:142 c/gimple-parser.c:1384 c/c-parser.c:2803
#: c/c-parser.c:3006 c/c-parser.c:9152 cp/parser.c:17811 cp/parser.c:27841
#, gcc-internal-format
msgid "expected %<{%>"
msgstr "%<{%> förväntades"

#: c/c-parser.c:4983 c/c-parser.c:4992 c/c-parser.c:6519 c/c-parser.c:7413
#: c/c-parser.c:9363 c/c-parser.c:9747 c/c-parser.c:9808 c/c-parser.c:10812
#: c/c-parser.c:11621 c/c-parser.c:11756 c/c-parser.c:12125 c/c-parser.c:12217
#: c/c-parser.c:12870 c/c-parser.c:16975 c/c-parser.c:17034
#: c/gimple-parser.c:1432 c/gimple-parser.c:1459 c/c-parser.c:6174
#: c/c-parser.c:11237 cp/parser.c:27874 cp/parser.c:28976 cp/parser.c:31638
#, gcc-internal-format
msgid "expected %<:%>"
msgstr "%<:%> förväntades"

#: c/c-parser.c:5281 cp/semantics.c:613
msgid "Cilk array notation cannot be used as a computed goto expression"
msgstr "Cilk-vektornotation kan inte användas som uttryck för beräknat goto"

#: c/c-parser.c:5340
msgid "Cilk array notation cannot be used for a throw expression"
msgstr "Cilk-vektornotation kan inte användas till ett throw-uttryck"

#: c/c-parser.c:5715 cp/semantics.c:1147
msgid "Cilk array notation cannot be used as a condition for switch statement"
msgstr "Cilk-vektornotation kan inte användas som villkor i en switch-sats"

#: c/c-parser.c:5766 cp/semantics.c:802
msgid "Cilk array notation cannot be used as a condition for while statement"
msgstr "Cilk-vektornotation kan inte användas som villkor till en while-sats"

#: c/c-parser.c:5818 cp/parser.c:27768
#, gcc-internal-format
msgid "expected %<while%>"
msgstr "%<while%> förväntades"

#: c/c-parser.c:5825 cp/semantics.c:861
msgid "Cilk array notation cannot be used as a condition for a do-while statement"
msgstr "Cilk-vektornotation kan inte användas som villkor till en do-while-sats"

#: c/c-parser.c:6028 cp/semantics.c:980
msgid "Cilk array notation cannot be used in a condition for a for-loop"
msgstr "Cilk-vektornotation kan inte användas i ett villkor till en for-slinga"

#: c/c-parser.c:7630
msgid "expected %<.%>"
msgstr "%<.%> förväntades"

#: c/c-parser.c:8823 c/c-parser.c:8855 c/c-parser.c:9095 cp/parser.c:29550
#: cp/parser.c:29624
#, gcc-internal-format
msgid "expected %<@end%>"
msgstr "%<@end%> förväntades"

#: c/c-parser.c:9512 c/gimple-parser.c:778 cp/parser.c:27859
#, gcc-internal-format
msgid "expected %<>%>"
msgstr "%<>%> förväntades"

#: c/c-parser.c:12309 c/c-parser.c:13088 cp/parser.c:27883
#, gcc-internal-format
msgid "expected %<,%> or %<)%>"
msgstr "%<,%> eller %<)%> förväntades"

#. All following cases are statements with LHS.
#: c/c-parser.c:14488 c/c-parser.c:14532 c/c-parser.c:14760 c/c-parser.c:15001
#: c/c-parser.c:17172 c/c-parser.c:17795 c/gimple-parser.c:287
#: c/c-parser.c:4632 cp/parser.c:27862
#, gcc-internal-format
msgid "expected %<=%>"
msgstr "%<=%> förväntades"

#: c/c-parser.c:15545 c/c-parser.c:15535 cp/parser.c:35045
#, gcc-internal-format
msgid "expected %<#pragma omp section%> or %<}%>"
msgstr "%<#pragma omp section%> eller %<}%> förväntades"

#: c/c-parser.c:17957 c/c-parser.c:10764 cp/parser.c:27847 cp/parser.c:30907
#, gcc-internal-format
msgid "expected %<[%>"
msgstr "%<[%> förväntades"

#: c/c-typeck.c:7593
msgid "(anonymous)"
msgstr "(anonym)"

#: c/gimple-parser.c:767 cp/parser.c:15462 cp/parser.c:27856
#, gcc-internal-format
msgid "expected %<<%>"
msgstr "%<<%> förväntades"

#: c/gimple-parser.c:1428 c/gimple-parser.c:1455 c/gimple-parser.c:1483
msgid "expected label"
msgstr "etikett förväntades"

#: cp/call.c:9932
msgid "candidate 1:"
msgstr "kandidat 1:"

#: cp/call.c:9933
msgid "candidate 2:"
msgstr "kandidat 2:"

#: cp/decl2.c:704
msgid "candidates are: %+#D"
msgstr "kandidater är: %+#D"

#: cp/decl2.c:706
msgid "candidate is: %+#D"
msgstr "kandidat är: %+#D"

#: cp/error.c:321
msgid "<missing>"
msgstr "<saknas>"

#: cp/error.c:419
msgid "<brace-enclosed initializer list>"
msgstr "<klamrar runt initierarlista>"

#: cp/error.c:421
msgid "<unresolved overloaded function type>"
msgstr "<ej upplöst överlagrad funktionstyp>"

#: cp/error.c:583
msgid "<type error>"
msgstr "<typfel>"

#: cp/error.c:684 objc/objc-act.c:6180 cp/cxx-pretty-print.c:161
#, gcc-internal-format
msgid "<unnamed>"
msgstr "<namnlös>"

#: cp/error.c:686
#, c-format
msgid "<unnamed %s>"
msgstr "<namnlös %s>"

#. A lambda's "type" is essentially its signature.
#: cp/error.c:691
msgid "<lambda"
msgstr "<lambda"

#: cp/error.c:821
msgid "<typeprefixerror>"
msgstr "<typprefixfel>"

#: cp/error.c:950
#, c-format
msgid "(static initializers for %s)"
msgstr "(statiska initierare för %s)"

#: cp/error.c:952
#, c-format
msgid "(static destructors for %s)"
msgstr "(statiska destruerare för %s)"

#: cp/error.c:1097
msgid "vtable for "
msgstr "vtabell för "

#: cp/error.c:1121
msgid "<return value> "
msgstr "<returvärde>"

#: cp/error.c:1136
msgid "{anonymous}"
msgstr "{anonym}"

#: cp/error.c:1138
msgid "(anonymous namespace)"
msgstr "(anonym namnrymd)"

#: cp/error.c:1245
msgid "<template arguments error>"
msgstr "<mallargumentfel>"

#: cp/error.c:1267
msgid "<enumerator>"
msgstr "<uppräknare>"

#: cp/error.c:1318
msgid "<declaration error>"
msgstr "<deklarationsfel>"

#: cp/error.c:1868 cp/error.c:1888
msgid "<template parameter error>"
msgstr "<mallparameterfel>"

#: cp/error.c:2018
msgid "<statement>"
msgstr "<sats>"

#: cp/error.c:2046 cp/error.c:3100 c-family/c-pretty-print.c:2168
#, gcc-internal-format
msgid "<unknown>"
msgstr "<okänd>"

#. While waiting for caret diagnostics, avoid printing
#. __cxa_allocate_exception, __cxa_throw, and the like.
#: cp/error.c:2064
msgid "<throw-expression>"
msgstr "<throw-uttryck>"

#: cp/error.c:2166
msgid "<ubsan routine call>"
msgstr "<ubsan-rutinanrop>"

#: cp/error.c:2624
msgid "<unparsed>"
msgstr "<otolkat>"

#: cp/error.c:2779
msgid "<lambda>"
msgstr "<lambda>"

#: cp/error.c:2822
msgid "*this"
msgstr "*this"

#: cp/error.c:2836
msgid "<expression error>"
msgstr "<uttrycksfel>"

#: cp/error.c:2851
msgid "<unknown operator>"
msgstr "<okänd operator>"

#: cp/error.c:3144
msgid "{unknown}"
msgstr "{okänd}"

#: cp/error.c:3256
msgid "At global scope:"
msgstr "I global räckvidd:"

#: cp/error.c:3362
#, c-format
msgid "In static member function %qs"
msgstr "I statisk medlemsfunktion %qs"

#: cp/error.c:3364
#, c-format
msgid "In copy constructor %qs"
msgstr "I kopieringskonstruerare %qs"

#: cp/error.c:3366
#, c-format
msgid "In constructor %qs"
msgstr "I konstruerare %qs"

#: cp/error.c:3368
#, c-format
msgid "In destructor %qs"
msgstr "I destruerare %qs"

#: cp/error.c:3370
msgid "In lambda function"
msgstr "I lambdafunktion"

#: cp/error.c:3390
#, c-format
msgid "%s: In substitution of %qS:\n"
msgstr "%s: Vid substituering av %qS:\n"

#: cp/error.c:3391
msgid "%s: In instantiation of %q#D:\n"
msgstr "%s: Vid instansiering av %q#D:\n"

#: cp/error.c:3416
msgid "%r%s:%d:%d:%R  "
msgstr "%r%s:%d:%d:%R  "

#: cp/error.c:3419
msgid "%r%s:%d:%R  "
msgstr "%r%s:%d:%R  "

#: cp/error.c:3427
#, c-format
msgid "recursively required by substitution of %qS\n"
msgstr "krävs rekursivt av substitution av %qS\n"

#: cp/error.c:3428
#, c-format
msgid "required by substitution of %qS\n"
msgstr "krävs av substitution av %qS\n"

#: cp/error.c:3433
msgid "recursively required from %q#D\n"
msgstr "rekursivt begärd från %q#D\n"

#: cp/error.c:3434
msgid "required from %q#D\n"
msgstr "begärs från %q#D\n"

#: cp/error.c:3441
msgid "recursively required from here\n"
msgstr "rekursivt begärd härifrån\n"

#: cp/error.c:3442
msgid "required from here\n"
msgstr "begärd härifrån\n"

#: cp/error.c:3494
msgid "%r%s:%d:%d:%R  [ skipping %d instantiation contexts, use -ftemplate-backtrace-limit=0 to disable ]\n"
msgstr "%r%s:%d:%d:%R  [ hoppar över %d instansieringskontexter, använd -ftemplate-backtrace-limit=0 för att avaktivera ]\n"

#: cp/error.c:3500
msgid "%r%s:%d:%R  [ skipping %d instantiation contexts, use -ftemplate-backtrace-limit=0 to disable ]\n"
msgstr "%r%s:%d:%R  [ hoppar över %d instansieringskontexter, använd -ftemplate-backtrace-limit=0 för att avaktivera ]\n"

#: cp/error.c:3554
msgid "%r%s:%d:%d:%R  in constexpr expansion of %qs"
msgstr "%r%s:%d:%d:%R  i expansion av konstantuttryck i %qs"

#: cp/error.c:3558
msgid "%r%s:%d:%R  in constexpr expansion of %qs"
msgstr "%r%s:%d:%R  i expansion av konstantuttryck i från %qs"

#: cp/pt.c:1950 cp/semantics.c:5263
msgid "candidates are:"
msgstr "kandidater är:"

#: cp/pt.c:21984
msgid "candidate is:"
msgid_plural "candidates are:"
msgstr[0] "kandidat är:"
msgstr[1] "kandidater är:"

#: cp/rtti.c:546
msgid "target is not pointer or reference to class"
msgstr "målet är inte en pekare eller referens till en klass"

#: cp/rtti.c:551
msgid "target is not pointer or reference to complete type"
msgstr "målet är inte en pekare eller referens till en fullständig typ"

#: cp/rtti.c:557
msgid "target is not pointer or reference"
msgstr "målet är inte en pekare eller referens"

#: cp/rtti.c:573
msgid "source is not a pointer"
msgstr "källan är inte en pekare"

#: cp/rtti.c:578
msgid "source is not a pointer to class"
msgstr "källan är inte en pekare till en klass"

#: cp/rtti.c:583
msgid "source is a pointer to incomplete type"
msgstr "källan är en pekare till en ofullständig typ"

#: cp/rtti.c:598
msgid "source is not of class type"
msgstr "källan är inte en klasstyp"

#: cp/rtti.c:603
msgid "source is of incomplete class type"
msgstr "källan är en ofullständig klasstyp"

#: cp/rtti.c:612
msgid "conversion casts away constness"
msgstr "konvertering konverterar bort konstantskap"

#: cp/rtti.c:768
msgid "source type is not polymorphic"
msgstr "källtypen är inte polymorfisk"

#: cp/typeck.c:5897 c/c-typeck.c:4222
#, gcc-internal-format
msgid "wrong type argument to unary minus"
msgstr "fel typ på argument till unärt minus"

#: cp/typeck.c:5898 c/c-typeck.c:4209
#, gcc-internal-format
msgid "wrong type argument to unary plus"
msgstr "fel typ på argument till unärt plus"

#: cp/typeck.c:5925 c/c-typeck.c:4264
#, gcc-internal-format
msgid "wrong type argument to bit-complement"
msgstr "fel typ på argument till bitkomplement"

#: cp/typeck.c:5941 c/c-typeck.c:4272
#, gcc-internal-format
msgid "wrong type argument to abs"
msgstr "fel typ på argument till abs"

#: cp/typeck.c:5953 c/c-typeck.c:4284
#, gcc-internal-format
msgid "wrong type argument to conjugation"
msgstr "fel typ på argument till konjunktion"

#: cp/typeck.c:5971
msgid "in argument to unary !"
msgstr "i argument till unärt !"

#: cp/typeck.c:6017
msgid "no pre-increment operator for type"
msgstr "ingen pre-ökningsoperator för typen"

#: cp/typeck.c:6019
msgid "no post-increment operator for type"
msgstr "ingen post-ökningsoperator för typen"

#: cp/typeck.c:6021
msgid "no pre-decrement operator for type"
msgstr "ingen pre-minskningsoperator för typen"

#: cp/typeck.c:6023
msgid "no post-decrement operator for type"
msgstr "ingen post-minskningsoperator för typen"

#: fortran/arith.c:95
msgid "Arithmetic OK at %L"
msgstr "Aritmetik OK vid %L"

#: fortran/arith.c:98
msgid "Arithmetic overflow at %L"
msgstr "Aritmetiskt spill vid %L"

#: fortran/arith.c:101
msgid "Arithmetic underflow at %L"
msgstr "Aritmetiskt underspill vid %L"

#: fortran/arith.c:104
msgid "Arithmetic NaN at %L"
msgstr "Aritmetisk NaN vid %L"

#: fortran/arith.c:107
msgid "Division by zero at %L"
msgstr "Division med noll vid %L"

#: fortran/arith.c:110
msgid "Array operands are incommensurate at %L"
msgstr "Vektoroperander passar inte ihop vid %L"

#: fortran/arith.c:114
msgid "Integer outside symmetric range implied by Standard Fortran at %L"
msgstr "Heltal utanför symmetriskt intervall implicerat av Standard Fortran vid %L"

#: fortran/arith.c:1374
msgid "elemental binary operation"
msgstr "elementär binär operation"

#: fortran/check.c:2219 fortran/check.c:3210 fortran/check.c:3264
#, c-format
msgid "arguments '%s' and '%s' for intrinsic %s"
msgstr "argumenten ”%s” och ”%s” för inbyggd %s"

#: fortran/check.c:3016
#, c-format
msgid "arguments 'a%d' and 'a%d' for intrinsic '%s'"
msgstr "argument ”a%d” och ”a%d” för inbyggd ”%s”"

#: fortran/check.c:3579 fortran/intrinsic.c:4541
#, c-format
msgid "arguments '%s' and '%s' for intrinsic '%s'"
msgstr "argument ”%s” och ”%s” för inbyggd ”%s”"

#: fortran/error.c:871
msgid "Fortran 2008 obsolescent feature:"
msgstr "Fortran 2008: förlegad funktion:"

#: fortran/error.c:880
msgid "GNU Extension:"
msgstr "GNU-utökning:"

#: fortran/error.c:883
msgid "Legacy Extension:"
msgstr "Äldre utökning:"

#: fortran/error.c:886
msgid "Obsolescent feature:"
msgstr "Förlegad funktion:"

#: fortran/error.c:889
msgid "Deleted feature:"
msgstr "Borttagen funktion:"

#: fortran/expr.c:3241
msgid "array assignment"
msgstr "vektortilldelning"

#: fortran/gfortranspec.c:425
#, c-format
msgid "Driving:"
msgstr "Driver:"

#: fortran/interface.c:3145 fortran/intrinsic.c:4236
msgid "actual argument to INTENT = OUT/INOUT"
msgstr "aktuellt argument till INTENT = OUT/INOUT"

#: fortran/io.c:595
msgid "Positive width required"
msgstr "Positiv bredd krävs"

#: fortran/io.c:596
msgid "Nonnegative width required"
msgstr "Ickenegativ bredd krävs"

#: fortran/io.c:597
msgid "Unexpected element %qc in format string at %L"
msgstr "Oväntat element %qc i formatsträng vid %L"

#: fortran/io.c:599
msgid "Unexpected end of format string"
msgstr "Oväntat slut på formatsträng"

#: fortran/io.c:600
msgid "Zero width in format descriptor"
msgstr "Nollbredd i formatbeskrivning"

#: fortran/io.c:620
msgid "Missing leading left parenthesis"
msgstr "Inledande vänsterparentes saknas"

#: fortran/io.c:649
msgid "Left parenthesis required after %<*%>"
msgstr "Vänsterparentes krävs efter %<*%>"

#: fortran/io.c:680
msgid "Expected P edit descriptor"
msgstr "Redigeringsbeskrivning P förväntades"

#. P requires a prior number.
#: fortran/io.c:688
msgid "P descriptor requires leading scale factor"
msgstr "P-beskrivare kräver inledande skalfaktor"

#: fortran/io.c:782 fortran/io.c:796
msgid "Comma required after P descriptor"
msgstr "Komma krävs efter P-beskrivare"

#: fortran/io.c:810
msgid "Positive width required with T descriptor"
msgstr "Positiv bredd krävs med T-beskrivare"

#: fortran/io.c:893
msgid "E specifier not allowed with g0 descriptor"
msgstr "Specificeraren E är inte tillåten vid g0-deskriptor"

#: fortran/io.c:963
msgid "Positive exponent width required"
msgstr "Positiv exponentbredd krävs"

#: fortran/io.c:1006
#, c-format
msgid "Right parenthesis expected at %C"
msgstr "Högerparentes förväntades vid %C"

#: fortran/io.c:1040
msgid "Period required in format specifier"
msgstr "Period krävs i formatangivelse"

#: fortran/io.c:1758
#, c-format
msgid "%s tag"
msgstr "%s-tagg"

#: fortran/io.c:3251
msgid "internal unit in WRITE"
msgstr "intern enhet i WRITE"

#. For INQUIRE, all tags except FILE, ID and UNIT are variable definition
#. contexts. Thus, use an extended RESOLVE_TAG macro for that.
#: fortran/io.c:4551
#, c-format
msgid "%s tag with INQUIRE"
msgstr "%s-tagg med INQUIRE"

#: fortran/matchexp.c:28
#, c-format
msgid "Syntax error in expression at %C"
msgstr "Syntaxfel i uttryck vid %C"

#: fortran/module.c:1212
msgid "Unexpected EOF"
msgstr "Oväntat filslut"

#: fortran/module.c:1296
msgid "Integer overflow"
msgstr "Heltalsspill"

#: fortran/module.c:1326
msgid "Name too long"
msgstr "För långt namn"

#: fortran/module.c:1428 fortran/module.c:1531
msgid "Bad name"
msgstr "Felaktigt namn"

#: fortran/module.c:1555
msgid "Expected name"
msgstr "Förväntade ett namn"

#: fortran/module.c:1558
msgid "Expected left parenthesis"
msgstr "Vänsterparentes förväntades"

#: fortran/module.c:1561
msgid "Expected right parenthesis"
msgstr "Högerparentes förväntades"

#: fortran/module.c:1564
msgid "Expected integer"
msgstr "Heltal förväntades"

#: fortran/module.c:1567 fortran/module.c:2560
msgid "Expected string"
msgstr "Sträng förväntades"

#: fortran/module.c:1592
msgid "find_enum(): Enum not found"
msgstr "find_enum(): Enum finns inte"

#: fortran/module.c:2275
msgid "Expected attribute bit name"
msgstr "Attributbitnamn förväntades"

#: fortran/module.c:3164
msgid "Expected integer string"
msgstr "Heltalssträng förväntades"

#: fortran/module.c:3168
msgid "Error converting integer"
msgstr "Fel vid konvertering av heltal"

#: fortran/module.c:3190
msgid "Expected real string"
msgstr "Förväntade reell sträng"

#: fortran/module.c:3414
msgid "Expected expression type"
msgstr "Uttryckstyp förväntades"

#: fortran/module.c:3494
msgid "Bad operator"
msgstr "Felaktig operator"

#: fortran/module.c:3609
msgid "Bad type in constant expression"
msgstr "Felaktig typ i konstant uttryck"

#: fortran/module.c:6951
msgid "Unexpected end of module"
msgstr "Oväntat modulslut"

#: fortran/parse.c:1748
msgid "arithmetic IF"
msgstr "aritmetiskt IF"

#: fortran/parse.c:1757
msgid "attribute declaration"
msgstr "attributdeklaration"

#: fortran/parse.c:1793
msgid "data declaration"
msgstr "datadeklaration"

#: fortran/parse.c:1811
msgid "derived type declaration"
msgstr "härledd typdeklaration"

#: fortran/parse.c:1926
msgid "block IF"
msgstr "block-IF"

#: fortran/parse.c:1935
msgid "implied END DO"
msgstr "implicerat END DO"

#: fortran/parse.c:2029 fortran/resolve.c:10945
msgid "assignment"
msgstr "tilldelning"

#: fortran/parse.c:2032 fortran/resolve.c:10996 fortran/resolve.c:10999
msgid "pointer assignment"
msgstr "pekartilldelning"

#: fortran/parse.c:2050
msgid "simple IF"
msgstr "enkelt IF"

#: fortran/resolve.c:2161 fortran/resolve.c:2355
msgid "elemental procedure"
msgstr "elementär procedur"

#: fortran/resolve.c:2258
msgid "allocatable argument"
msgstr "allokerbart argument"

#: fortran/resolve.c:2263
msgid "asynchronous argument"
msgstr "asynkront argument"

#: fortran/resolve.c:2268
msgid "optional argument"
msgstr "valfritt argument"

#: fortran/resolve.c:2273
msgid "pointer argument"
msgstr "pekarargument"

#: fortran/resolve.c:2278
msgid "target argument"
msgstr "målargument"

#: fortran/resolve.c:2283
msgid "value argument"
msgstr "värdeargument"

#: fortran/resolve.c:2288
msgid "volatile argument"
msgstr "volatilt argument"

#: fortran/resolve.c:2293
msgid "assumed-shape argument"
msgstr "argument med antagen form"

#: fortran/resolve.c:2298
msgid "assumed-rank argument"
msgstr "argument med antagen ordning"

#: fortran/resolve.c:2303
msgid "coarray argument"
msgstr "co-vektorargument"

#: fortran/resolve.c:2308
msgid "parametrized derived type argument"
msgstr "parametriserat härlett typargument"

#: fortran/resolve.c:2313
msgid "polymorphic argument"
msgstr "polymorft argument"

#: fortran/resolve.c:2318
msgid "NO_ARG_CHECK attribute"
msgstr "attributet NO_ARG_CHECK"

#. As assumed-type is unlimited polymorphic (cf. above).
#. See also TS 29113, Note 6.1.
#: fortran/resolve.c:2325
msgid "assumed-type argument"
msgstr "argument med antagen typ"

#: fortran/resolve.c:2336
msgid "array result"
msgstr "vektorresultat"

#: fortran/resolve.c:2341
msgid "pointer or allocatable result"
msgstr "pekare eller allokerbart resultat"

#: fortran/resolve.c:2348
msgid "result with non-constant character length"
msgstr "resultat med teckenlängd som inte är konstant"

#: fortran/resolve.c:2360
msgid "bind(c) procedure"
msgstr "bind(c)-procedur"

#: fortran/resolve.c:3652
#, c-format
msgid "Invalid context for NULL() pointer at %%L"
msgstr "Ogiltigt sammanhang för NULL()-pekare vid %%L"

#: fortran/resolve.c:3668
#, c-format
msgid "Operand of unary numeric operator %%<%s%%> at %%L is %s"
msgstr "Operand till unär numerisk operator %%<%s%%> vid %%L är %s"

#: fortran/resolve.c:3684
#, c-format
msgid "Operands of binary numeric operator %%<%s%%> at %%L are %s/%s"
msgstr "Operander till binär numerisk operator %%<%s%%> vid %%L är %s/%s"

#: fortran/resolve.c:3699
#, c-format
msgid "Operands of string concatenation operator at %%L are %s/%s"
msgstr "Operanderna till strängkonkateneringsoperatorn vid %%L är %s/%s"

#: fortran/resolve.c:3732
#, c-format
msgid "Operands of logical operator %%<%s%%> at %%L are %s/%s"
msgstr "Operanderna till logiska operatorn %%<%s%%> vid %%L är %s/%s"

#: fortran/resolve.c:3755
#, c-format
msgid "Operand of .not. operator at %%L is %s"
msgstr "Operand till operatorn .not. vid %%L är %s"

#: fortran/resolve.c:3769
msgid "COMPLEX quantities cannot be compared at %L"
msgstr "COMPLEX-kvantiteter kan inte jämföras vid %L"

#: fortran/resolve.c:3821
#, c-format
msgid "Logicals at %%L must be compared with %s instead of %s"
msgstr "Logiska vid %%L måste jämföras med %s istället för %s"

#: fortran/resolve.c:3827
#, c-format
msgid "Operands of comparison operator %%<%s%%> at %%L are %s/%s"
msgstr "Operanderna till jämförelseoperatorn %%<%s%%> vid %%L är %s/%s"

#: fortran/resolve.c:3835
#, c-format
msgid "Unknown operator %%<%s%%> at %%L"
msgstr "Okänd operator %%<%s%%> vid %%L"

#: fortran/resolve.c:3838
#, c-format
msgid "Operand of user operator %%<%s%%> at %%L is %s"
msgstr "Operanderna till användaroperatorn %%<%s%%> vid %%L är %s"

#: fortran/resolve.c:3842
#, c-format
msgid "Operands of user operator %%<%s%%> at %%L are %s/%s"
msgstr "Operanderna till användaroperatorn %%<%s%%> vid %%L är %s/%s"

#: fortran/resolve.c:3930
#, c-format
msgid "Inconsistent ranks for operator at %%L and %%L"
msgstr "Inkonsistenta ordningar för operator vid %%L och %%L"

#: fortran/resolve.c:6635
msgid "Loop variable"
msgstr "Slingvariabel"

#: fortran/resolve.c:6639
msgid "iterator variable"
msgstr "iteratorvariabel"

#: fortran/resolve.c:6643
msgid "Start expression in DO loop"
msgstr "Startuttryck i DO-slinga"

#: fortran/resolve.c:6647
msgid "End expression in DO loop"
msgstr "Slututtryck i DO-slinga"

#: fortran/resolve.c:6651
msgid "Step expression in DO loop"
msgstr "Steguttryck i DO-slinga"

#: fortran/resolve.c:6936 fortran/resolve.c:6939
msgid "DEALLOCATE object"
msgstr "DEALLOCATE-objekt"

#: fortran/resolve.c:7306 fortran/resolve.c:7309
msgid "ALLOCATE object"
msgstr "ALLOCATE-objekt"

#: fortran/resolve.c:7501 fortran/resolve.c:9167
msgid "STAT variable"
msgstr "STAT-variabel"

#: fortran/resolve.c:7545 fortran/resolve.c:9179
msgid "ERRMSG variable"
msgstr "ERRMSG-variabel"

#: fortran/resolve.c:8962
msgid "item in READ"
msgstr "objekt i READ"

#: fortran/resolve.c:9191
msgid "ACQUIRED_LOCK variable"
msgstr "ACQUIRED_LOCK-variabel"

#: fortran/trans-array.c:1438
#, c-format
msgid "Different CHARACTER lengths (%ld/%ld) in array constructor"
msgstr "Olika CHARACTER-längder (%ld/%ld) i vektorkonstruerare"

#: fortran/trans-array.c:5587
msgid "Integer overflow when calculating the amount of memory to allocate"
msgstr "Heltalsspill vid beräkning av mängden minne att allokera"

#: fortran/trans-decl.c:5683
#, c-format
msgid "Actual string length does not match the declared one for dummy argument '%s' (%ld/%ld)"
msgstr "Aktuell stränglängd matchar inte den deklarerade för attrappargument ”%s” (%ld/%ld)"

#: fortran/trans-decl.c:5691
#, c-format
msgid "Actual string length is shorter than the declared one for dummy argument '%s' (%ld/%ld)"
msgstr "Aktuell stränglängd är kortare än den deklarerade för attrappargument ”%s” (%ld/%ld)"

#: fortran/trans-expr.c:8627
#, c-format
msgid "Target of rank remapping is too small (%ld < %ld)"
msgstr "Målet för återavbildning av ordning är för litet (%ld < %ld)"

#: fortran/trans-expr.c:9993
msgid "Assignment of scalar to unallocated array"
msgstr "Tilldelning av skalär till en oallokerad vektor"

#: fortran/trans-intrinsic.c:894
#, c-format
msgid "Unequal character lengths (%ld/%ld) in %s"
msgstr "Olika teckenlängder (%ld/%ld) i %s"

#: fortran/trans-intrinsic.c:7842
#, c-format
msgid "Argument NCOPIES of REPEAT intrinsic is negative (its value is %ld)"
msgstr "Argument NCOPIES till inbyggd REPEAT är negativt (dess värde är %ld)"

#: fortran/trans-intrinsic.c:7874
msgid "Argument NCOPIES of REPEAT intrinsic is too large"
msgstr "Argumentet NCOPIES till inbyggd REPEAT är för stort"

#: fortran/trans-io.c:588
msgid "Unit number in I/O statement too small"
msgstr "Enhetsnummer i I/O-sats är för litet"

#: fortran/trans-io.c:597
msgid "Unit number in I/O statement too large"
msgstr "Enhetsnummer i I/O-sats är för stort"

#: fortran/trans-stmt.c:156
msgid "Assigned label is not a target label"
msgstr "Tilldelad etikett är inte en måletikett"

#: fortran/trans-stmt.c:1123
#, c-format
msgid "Invalid image number %d in SYNC IMAGES"
msgstr "Ogiltigt bildnummer %d i SYNC IMAGES"

#: fortran/trans-stmt.c:1938
msgid "Loop iterates infinitely"
msgstr "Slingan itererar oändligt"

#: fortran/trans-stmt.c:1958 fortran/trans-stmt.c:2214
msgid "Loop variable has been modified"
msgstr "Slingvariabel har modifierats"

#: fortran/trans-stmt.c:2067
msgid "DO step value is zero"
msgstr "DO-stegvärdet är noll"

#: fortran/trans.c:47
msgid "Array reference out of bounds"
msgstr "Vektorreferens utanför gränserna"

#: fortran/trans.c:48
msgid "Incorrect function return value"
msgstr "Felaktigt returvärde för funktion"

#: fortran/trans.c:606
msgid "Memory allocation failed"
msgstr "Minnesallokering misslyckades"

#: fortran/trans.c:684 fortran/trans.c:1667
msgid "Allocation would exceed memory limit"
msgstr "Allokering skulle överstiga minnesgräns"

#: fortran/trans.c:893
#, c-format
msgid "Attempting to allocate already allocated variable '%s'"
msgstr "Försök att allokera redan allokerad variabel ”%s”"

#: fortran/trans.c:899
msgid "Attempting to allocate already allocated variable"
msgstr "Försök att allokera redan allokerad variabel"

#: fortran/trans.c:1352 fortran/trans.c:1511
#, c-format
msgid "Attempt to DEALLOCATE unallocated '%s'"
msgstr "Försök att DEALLOCATE oallokerad ”%s”"

#. The remainder are real diagnostic types.
#: fortran/gfc-diagnostic.def:33
msgid "Fatal Error"
msgstr "Ödesdigert fel"

#. This is like DK_ICE, but backtrace is not printed. Used in the driver
#. when reporting fatal signal in the compiler.
#: fortran/gfc-diagnostic.def:34 fortran/gfc-diagnostic.def:50
msgid "internal compiler error"
msgstr "internt kompilatorfel"

#: fortran/gfc-diagnostic.def:35
msgid "Error"
msgstr "Fel"

#: fortran/gfc-diagnostic.def:36
msgid "sorry, unimplemented"
msgstr "ledsen, inte implementerat"

#: fortran/gfc-diagnostic.def:37
msgid "Warning"
msgstr "Varning"

#: fortran/gfc-diagnostic.def:38
msgid "anachronism"
msgstr "anakronism"

#: fortran/gfc-diagnostic.def:39
msgid "note"
msgstr "anm"

#: fortran/gfc-diagnostic.def:40
msgid "debug"
msgstr "felsökning"

#. These two would be re-classified as DK_WARNING or DK_ERROR, so the
#. prefix does not matter.
#: fortran/gfc-diagnostic.def:43
msgid "pedwarn"
msgstr "pedvarning"

#: fortran/gfc-diagnostic.def:44
msgid "permerror"
msgstr "permfel"

#. This one is just for counting DK_WARNING promoted to DK_ERROR
#. due to -Werror and -Werror=warning.
#: fortran/gfc-diagnostic.def:47
msgid "error"
msgstr "fel"

#: go/go-backend.c:159
msgid "lseek failed while reading export data"
msgstr "lseek misslyckades när exportdata lästes"

#: go/go-backend.c:166
msgid "memory allocation failed while reading export data"
msgstr "minnesallokering misslyckades när exportdata lästes"

#: go/go-backend.c:174
msgid "read failed while reading export data"
msgstr "läsningen misslyckades när exportdata lästes"

#: go/go-backend.c:180
msgid "short read while reading export data"
msgstr "kort läsning när exportdata lästes"

#: gcc.c:748 gcc.c:752 gcc.c:807
msgid "-gz is not supported in this configuration"
msgstr "-gz stödjs inte i denna konfiguration"

#: gcc.c:758 gcc.c:818
msgid "-gz=zlib is not supported in this configuration"
msgstr "-gz=zlib stödjs inte i denna konfiguration"

#: gcc.c:964
msgid "-fuse-linker-plugin is not supported in this configuration"
msgstr "-fuse-linker-plugin stödjs inte i denna konfiguration"

#: gcc.c:979
msgid "cannot specify -static with -fsanitize=address"
msgstr "det går inte att ange -static med -fsanitize=address"

#: gcc.c:981
msgid "cannot specify -static with -fsanitize=thread"
msgstr "det går inte att ange -static med -fsanitize=thread"

#: gcc.c:1003
msgid "-fvtable-verify=std is not supported in this configuration"
msgstr "-fvtable-verify=std stödjs inte i denna konfiguration"

#: gcc.c:1005
msgid "-fvtable-verify=preinit is not supported in this configuration"
msgstr "-fvtable-verify=preinit stödjs inte i denna konfiguration"

#: gcc.c:1135 ada/gcc-interface/lang-specs.h:33
msgid "-pg and -fomit-frame-pointer are incompatible"
msgstr "-pg och -fomit-frame-pointer är inkompatibla"

#: gcc.c:1314
msgid "GNU C no longer supports -traditional without -E"
msgstr "GNU C stödjer inte längre -traditional utan -E"

#: gcc.c:1323
msgid "-E or -x required when input is from standard input"
msgstr "-E eller -x krävs när indata tas från standard in"

#: config/darwin.h:171
msgid "rdynamic is not supported"
msgstr "rdynamic stödjs inte"

#: config/darwin.h:260
msgid "-current_version only allowed with -dynamiclib"
msgstr "-current_version är bara tillåten med -dynamiclib"

#: config/darwin.h:262
msgid "-install_name only allowed with -dynamiclib"
msgstr "-install_name är bara tillåten med -dynamiclib"

#: config/darwin.h:267
msgid "-bundle not allowed with -dynamiclib"
msgstr "-bundle är inte tillåten med -dynamiclib"

#: config/darwin.h:268
msgid "-bundle_loader not allowed with -dynamiclib"
msgstr "-bundle_loader är inte tillåten med -dynamiclib"

#: config/darwin.h:269
msgid "-client_name not allowed with -dynamiclib"
msgstr "-client_name är inte tillåten med -dynamiclib"

#: config/darwin.h:274
msgid "-force_flat_namespace not allowed with -dynamiclib"
msgstr "-force_flat_namespace är inte tillåten med -dynamiclib"

#: config/darwin.h:276
msgid "-keep_private_externs not allowed with -dynamiclib"
msgstr "-keep_private_externs är inte tillåten med -dynamiclib"

#: config/darwin.h:277
msgid "-private_bundle not allowed with -dynamiclib"
msgstr "-private_bundle är inte tillåten med -dynamiclib"

#: config/dragonfly.h:76 config/alpha/freebsd.h:33 config/i386/freebsd.h:82
#: config/i386/freebsd64.h:35 config/ia64/freebsd.h:26
#: config/rs6000/sysv4.h:736 config/sparc/freebsd.h:45
msgid "consider using '-pg' instead of '-p' with gprof(1)"
msgstr "överväg att använda ”-pg” istället för ”-p” med gprof(1)"

#: config/lynx.h:69
msgid "cannot use mthreads and mlegacy-threads together"
msgstr "mthreads och mlegacy-threads kan inte användas tillsammans"

#: config/lynx.h:94
msgid "cannot use mshared and static together"
msgstr "mshared och static kan inte användas tillsammans"

#: config/sol2.h:288 config/sol2.h:293
msgid "does not support multilib"
msgstr "stödjer inte multilib"

#: config/sol2.h:385
msgid "-pie is not supported in this configuration"
msgstr "-pie stödjs inte i denna konfiguration"

#: config/vxworks.h:70
msgid "-Xbind-now and -Xbind-lazy are incompatible"
msgstr "-Xbind-now och -Xbind-lazy är inkompatibla"

#: config/aarch64/aarch64-freebsd.h:37 config/arm/freebsd.h:49
msgid "consider using `-pg' instead of `-p' with gprof (1) "
msgstr "överväg att använda ”-pg” istället för ”-p” med gprof (1)"

#: config/arc/arc.h:69 config/mips/mips.h:1399
msgid "may not use both -EB and -EL"
msgstr "får inte använda både -EB och -EL"

#: config/arm/arm.h:85
msgid "-mfloat-abi=soft and -mfloat-abi=hard may not be used together"
msgstr "-mfloat-abi=soft och -mfloat-abi=hard får inte användas tillsammans"

#: config/arm/arm.h:87 config/tilegx/tilegx.h:546 config/tilegx/tilegx.h:551
msgid "-mbig-endian and -mlittle-endian may not be used together"
msgstr "-mbig-endian och -mlittle-endian får inte användas tillsammans"

#: config/avr/specs.h:70
msgid "shared is not supported"
msgstr "shared stödjs inte"

#: config/bfin/elf.h:55
msgid "no processor type specified for linking"
msgstr "ingen processortyp angiven för länkning"

#: config/cris/cris.h:184
msgid "do not specify both -march=... and -mcpu=..."
msgstr "ange inte både -march=... och -mcpu=..."

#: config/i386/cygwin-w64.h:64 config/i386/cygwin.h:129
#: config/i386/mingw-w64.h:87 config/i386/mingw32.h:119
msgid "shared and mdll are not compatible"
msgstr "shared och mdll är inkompatibla"

#: config/mcore/mcore.h:53
msgid "the m210 does not have little endian support"
msgstr "m210 har inte stöd för omvänd byteordning"

#: config/mips/r3900.h:37
msgid "-mhard-float not supported"
msgstr "-mhard-float stödjs inte"

#: config/mips/r3900.h:39
msgid "-msingle-float and -msoft-float cannot both be specified"
msgstr "-msingle-float och -msoft-float kan inte båda anges"

#: config/moxie/moxiebox.h:43
msgid "this target is little-endian"
msgstr "detta mål har omvänd byteordning"

#: config/nios2/elf.h:44
msgid "You need a C startup file for -msys-crt0="
msgstr "Du behöver en C-uppstartsfil för -msys-crt0="

#: config/pa/pa-hpux10.h:102 config/pa/pa-hpux10.h:105
#: config/pa/pa-hpux10.h:113 config/pa/pa-hpux10.h:116
#: config/pa/pa-hpux11.h:134 config/pa/pa-hpux11.h:137
#: config/pa/pa64-hpux.h:29 config/pa/pa64-hpux.h:32 config/pa/pa64-hpux.h:41
#: config/pa/pa64-hpux.h:44
msgid "warning: consider linking with '-static' as system libraries with"
msgstr "varning: överväg att länka med ”-static” eftersom systembibliotek med"

#: config/pa/pa-hpux10.h:103 config/pa/pa-hpux10.h:106
#: config/pa/pa-hpux10.h:114 config/pa/pa-hpux10.h:117
#: config/pa/pa-hpux11.h:135 config/pa/pa-hpux11.h:138
#: config/pa/pa64-hpux.h:30 config/pa/pa64-hpux.h:33 config/pa/pa64-hpux.h:42
#: config/pa/pa64-hpux.h:45
msgid " profiling support are only provided in archive format"
msgstr " profileringsstöd endast finns i arkivformat"

#: config/rs6000/darwin.h:95
msgid " conflicting code gen style switches are used"
msgstr " kodgenereringsflaggor som står i konflikt används"

#: config/rs6000/freebsd64.h:171
msgid "consider using `-pg' instead of `-p' with gprof(1)"
msgstr "överväg att använda ”-pg” istället för ”-p” med gprof(1)"

#: config/rx/rx.h:80
msgid "-mas100-syntax is incompatible with -gdwarf"
msgstr "-mas100-syntax är inkompatibel med -gdwarf"

#: config/rx/rx.h:81
msgid "rx100 cpu does not have FPU hardware"
msgstr "rx100-cpu har inte FPU-hårdvara"

#: config/rx/rx.h:82
msgid "rx200 cpu does not have FPU hardware"
msgstr "rx200-cpu har inte FPU-hårdvara"

#: config/s390/tpf.h:121
msgid "static is not supported on TPF-OS"
msgstr "static stödjs inte på TPF-OS"

#: config/sh/sh.h:297 config/sh/sh.h:300
msgid "SH2a does not support little-endian"
msgstr "SH2a stödjer inte omvänd byteordning"

#: config/sparc/linux64.h:149 config/sparc/linux64.h:156
#: config/sparc/netbsd-elf.h:108 config/sparc/netbsd-elf.h:117
#: config/sparc/sol2.h:237 config/sparc/sol2.h:243
msgid "may not use both -m32 and -m64"
msgstr "går inte att använda både -m32 och -m64"

#: config/vax/netbsd-elf.h:51
msgid "the -shared option is not currently supported for VAX ELF"
msgstr "flaggan -shared stödjs för närvarande inte för VAX ELF"

#: config/vax/vax.h:46 config/vax/vax.h:47
msgid "profiling not supported with -mg"
msgstr "profilering stödjs inte med -mg"

#: ada/gcc-interface/lang-specs.h:34
msgid "-c or -S required for Ada"
msgstr "-c eller -S krävs för Ada"

#: ada/gcc-interface/lang-specs.h:52
msgid "-c required for gnat2why"
msgstr "-c krävs för gnat2why"

#: ada/gcc-interface/lang-specs.h:65
msgid "-c required for gnat2scil"
msgstr "-c krävs för gnat2scil"

#: fortran/lang-specs.h:54 fortran/lang-specs.h:68
msgid "gfortran does not support -E without -cpp"
msgstr "gfortran stödjer inte -E utan -cpp"

#: objc/lang-specs.h:30 objc/lang-specs.h:41
msgid "GNU Objective C no longer supports traditional compilation"
msgstr "GNU Objective C stödjer inte längre traditionell kompilering"

#: objc/lang-specs.h:55
msgid "objc-cpp-output is deprecated; please use objective-c-cpp-output instead"
msgstr "objc-cpp-output bör undvikas; använd objective-c-cpp-output istället"

#: objcp/lang-specs.h:58
msgid "objc++-cpp-output is deprecated; please use objective-c++-cpp-output instead"
msgstr "objc++-cpp-output bör undvikas; använd objective-c++-cpp-output istället"

#: fortran/lang.opt:146
msgid "-J<directory>\tPut MODULE files in 'directory'."
msgstr "-J<katalog>\tLägg MODULE-filer i ”katalog”."

#: fortran/lang.opt:198
msgid "Warn about possible aliasing of dummy arguments."
msgstr "Varna för eventuella attrappargumentalias."

#: fortran/lang.opt:202
msgid "Warn about alignment of COMMON blocks."
msgstr "Varna för justering av COMMON-block."

#: fortran/lang.opt:206
msgid "Warn about missing ampersand in continued character constants."
msgstr "Varna för saknade et-tecken i fortsatta teckenkonstanter."

#: fortran/lang.opt:210
msgid "Warn about creation of array temporaries."
msgstr "Varna om vektortemporärer skapas."

#: fortran/lang.opt:214
msgid "Warn about type and rank mismatches between arguments and parameters."
msgstr "Varna om typ och ordning inte stämmer överens mellan argument och parametrar."

#: fortran/lang.opt:218
msgid "Warn if the type of a variable might be not interoperable with C."
msgstr "Varna om typen på en variabel kanske inte är interoperabel med C."

#: fortran/lang.opt:226
msgid "Warn about truncated character expressions."
msgstr "Varna för avhuggna teckenuttryck."

#: fortran/lang.opt:230
msgid "Warn about equality comparisons involving REAL or COMPLEX expressions."
msgstr "Varna för likhetsjämförelser som involverar REAL- eller COMPLEX-uttryck."

#: fortran/lang.opt:238
msgid "Warn about most implicit conversions."
msgstr "Varna för de flesta implicita konverteringar."

#: fortran/lang.opt:246
msgid "Warn about function call elimination."
msgstr "Varna för eliminering av funktionsanrop."

#: fortran/lang.opt:250
msgid "Warn about calls with implicit interface."
msgstr "Varna för anrop med implicit gränssnitt."

#: fortran/lang.opt:254
msgid "Warn about called procedures not explicitly declared."
msgstr "Varna för anrop av procedurer som inte explicit deklarerats."

#: fortran/lang.opt:258
msgid "Warn about constant integer divisions with truncated results."
msgstr "Varna för konstant heltalsdivision med avhuggna resultat."

#: fortran/lang.opt:262
msgid "Warn about truncated source lines."
msgstr "Varna för avhuggna källkodsrader."

#: fortran/lang.opt:266
msgid "Warn on intrinsics not part of the selected standard."
msgstr "Varna för inbyggda som inte är med i den valda standarden."

#: fortran/lang.opt:278
msgid "Warn about USE statements that have no ONLY qualifier."
msgstr "Varna för USE-satser som inte har någon ONLY-kvalificerare."

#: fortran/lang.opt:290
msgid "Warn about real-literal-constants with 'q' exponent-letter."
msgstr "Varna för reella literala konstanter med exponentbokstav ”q”."

#: fortran/lang.opt:294
msgid "Warn when a left-hand-side array variable is reallocated."
msgstr "Varna när en vektorvariabel på vänsterhandssidan allokeras om."

#: fortran/lang.opt:298
msgid "Warn when a left-hand-side variable is reallocated."
msgstr "Varna när en variabel på vänsterhandssidan allokeras om."

#: fortran/lang.opt:302
msgid "Warn if the pointer in a pointer assignment might outlive its target."
msgstr "Varna om pekaren i en pekartilldelning kan överleva sitt mål."

#: fortran/lang.opt:310
msgid "Warn about \"suspicious\" constructs."
msgstr "Varna för ”misstänkta” konstruktioner."

#: fortran/lang.opt:314
msgid "Permit nonconforming uses of the tab character."
msgstr "Tillåt ej konforma användningar av tabulatortecken."

#: fortran/lang.opt:318
msgid "Warn about an invalid DO loop."
msgstr "Varna för en felaktig DO-slinga."

#: fortran/lang.opt:322
msgid "Warn about underflow of numerical constant expressions."
msgstr "Varna för underspill i numeriska konstanta uttryck."

#: fortran/lang.opt:330
msgid "Warn if a user-procedure has the same name as an intrinsic."
msgstr "Varna om en användarprocedur har samma namn som en inbyggd."

#: fortran/lang.opt:338
msgid "Warn about unused dummy arguments."
msgstr "Varna för oanvända attrappargument."

#: fortran/lang.opt:342
msgid "Warn about zero-trip DO loops."
msgstr "Varna för DO-slingor med noll-trippar."

#: fortran/lang.opt:346
msgid "Enable preprocessing."
msgstr "Aktivera preprocessning."

#: fortran/lang.opt:354
msgid "Disable preprocessing."
msgstr "Avaktivera preprocessning."

#: fortran/lang.opt:362
msgid "Eliminate multiple function invocations also for impure functions."
msgstr "Eliminera multipla funktionsanrop även för orena funktioner."

#: fortran/lang.opt:366
msgid "Enable alignment of COMMON blocks."
msgstr "Aktivera justering av COMMON-block."

#: fortran/lang.opt:370
msgid "All intrinsics procedures are available regardless of selected standard."
msgstr "Alla inbyggda procedurer är tillgängliga oavsett av vald standard."

#: fortran/lang.opt:378
msgid "Do not treat local variables and COMMON blocks as if they were named in SAVE statements."
msgstr "Behandla inte lokala variabler och COMMON-block som om de vore namngivna i SAVE-satser."

#: fortran/lang.opt:382
msgid "Specify that backslash in string introduces an escape character."
msgstr "Ange att omvänt snedstreck i strängar inleder ett specialtecken."

#: fortran/lang.opt:386
msgid "Produce a backtrace when a runtime error is encountered."
msgstr "Skapa en stackspårning när ett fel inträffar under körning."

#: fortran/lang.opt:390
msgid "-fblas-matmul-limit=<n>\tSize of the smallest matrix for which matmul will use BLAS."
msgstr "-fblas-matmul-limit=<n>\tStorlek på den minsta matris för vilken matmul kommer använda BLAS."

#: fortran/lang.opt:394
msgid "Produce a warning at runtime if a array temporary has been created for a procedure argument."
msgstr "Producera en varning vid körning om en vektortemporär har skapats för ett procedurargument."

#: fortran/lang.opt:398
msgid "-fconvert=<big-endian|little-endian|native|swap> The endianness used for unformatted files."
msgstr "-fconvert=<big-endian|little-endian|native|swap> Byteordningen som används för oformaterade filer."

#: fortran/lang.opt:401
#, c-format
msgid "Unrecognized option to endianness value: %qs"
msgstr "Okänd flagga till byteordervärde: %qs"

#: fortran/lang.opt:417
msgid "Use the Cray Pointer extension."
msgstr "Använd Cray-pekarutökningen."

#: fortran/lang.opt:421
msgid "Ignore 'D' in column one in fixed form."
msgstr "Ignorera ”D” i kolumn ett i fix form."

#: fortran/lang.opt:425
msgid "Treat lines with 'D' in column one as comments."
msgstr "Tolka rader med ”D” i kolumn ett som kommentarer."

#: fortran/lang.opt:429
msgid "Enable all DEC language extensions."
msgstr "Aktivera språkutvidgningar från DEC."

#: fortran/lang.opt:433
msgid "Enable kind-specific variants of integer intrinsic functions."
msgstr "Aktivera sortspecifika varianter av inbyggda heltalsfunktioner."

#: fortran/lang.opt:437
msgid "Enable legacy math intrinsics for compatibility."
msgstr "Aktivera gamla inbyggda matematikinstruktioner för kompatibilitet."

#: fortran/lang.opt:441
msgid "Enable support for DEC STRUCTURE/RECORD."
msgstr "Aktivera stöd för DEC STRUCTURE/RECORD."

#: fortran/lang.opt:445
msgid "Enable DEC-style STATIC and AUTOMATIC attributes."
msgstr "Aktivera STATIC- och AUTOMATIC-attribut i DEC-stil."

#: fortran/lang.opt:449
msgid "Set the default double precision kind to an 8 byte wide type."
msgstr "Ange standard för sorten dubbel precision till en 8 byte bred typ."

#: fortran/lang.opt:453
msgid "Set the default integer kind to an 8 byte wide type."
msgstr "Ange standard för sorten heltal till en 8 byte bred typ."

#: fortran/lang.opt:457
msgid "Set the default real kind to an 8 byte wide type."
msgstr "Ange standard för sorten reell till en 8 byte bred typ."

#: fortran/lang.opt:461
msgid "Allow dollar signs in entity names."
msgstr "Tillåt dollartecken i entitetsnamn."

#: fortran/lang.opt:465 config/alpha/alpha.opt:31 common.opt:758
#: common.opt:956 common.opt:960 common.opt:964 common.opt:968 common.opt:1495
#: common.opt:1551 common.opt:1652 common.opt:1656 common.opt:1886
#: common.opt:2048 common.opt:2718
msgid "Does nothing. Preserved for backward compatibility."
msgstr "Gör ingenting. Bevarad för bakåtkompatibilitet."

#: fortran/lang.opt:469
msgid "Display the code tree after parsing."
msgstr "Visa kodträdet efter tolkning."

#: fortran/lang.opt:473
msgid "Display the code tree after front end optimization."
msgstr "Visa kodträdet efter framändesoptimering."

#: fortran/lang.opt:477
msgid "Display the code tree after parsing; deprecated option."
msgstr "Visa kodträdet efter tolkning, flaggan bör undvikas."

#: fortran/lang.opt:481
msgid "Specify that an external BLAS library should be used for matmul calls on large-size arrays."
msgstr "Ange att ett externt BLAS-bibliotek skall användas för matmul-anrop på större vektorer."

#: fortran/lang.opt:485
msgid "Use f2c calling convention."
msgstr "Använd f2c:s anropskonvention."

#: fortran/lang.opt:489
msgid "Assume that the source file is fixed form."
msgstr "Anta att källkodsfilen är i fix form."

#: fortran/lang.opt:493
msgid "Force creation of temporary to test infrequently-executed forall code."
msgstr "Tvinga fram att temporärer skapas för att testa sällan körd forall-kod."

#: fortran/lang.opt:497
msgid "Interpret any INTEGER(4) as an INTEGER(8)."
msgstr "Tolka en INTEGER(4) som en INTEGER(8)."

#: fortran/lang.opt:501 fortran/lang.opt:505
msgid "Specify where to find the compiled intrinsic modules."
msgstr "Ange var de kompilerade inbyggda modulerna finns."

#: fortran/lang.opt:509
msgid "Allow arbitrary character line width in fixed mode."
msgstr "Tillåt radlängd med godtyckligt antal tecken i fast läge."

#: fortran/lang.opt:513
msgid "-ffixed-line-length-<n>\tUse n as character line width in fixed mode."
msgstr "-ffixed-line-length-<n>\tAnvänd radlängd med n tecken i fast läge."

#: fortran/lang.opt:517
msgid "-ffpe-trap=[...]\tStop on following floating point exceptions."
msgstr "-ffpe-trap=[…]\tStanna vid följande flyttalsundantag."

#: fortran/lang.opt:521
msgid "-ffpe-summary=[...]\tPrint summary of floating point exceptions."
msgstr "-ffpe-summary=[…]\tSkriv ut en sammanfattning av flyttalsundantag."

#: fortran/lang.opt:525
msgid "Assume that the source file is free form."
msgstr "Anta att källkodsfilen är i fritt format."

#: fortran/lang.opt:529
msgid "Allow arbitrary character line width in free mode."
msgstr "Tillåt radlängd med godtyckligt antal tecken i fri form."

#: fortran/lang.opt:533
msgid "-ffree-line-length-<n>\tUse n as character line width in free mode."
msgstr "-ffree-line-length-<n>\tAnvänd radlängd med n tecken i fri form."

#: fortran/lang.opt:537
msgid "Enable front end optimization."
msgstr "Aktivera framändesoptimeringar."

#: fortran/lang.opt:541
msgid "Specify that no implicit typing is allowed, unless overridden by explicit IMPLICIT statements."
msgstr "Ange att ingen implicit typning är tillåten, om inte åsidosatt med uttryckliga IMPLICIT-satser."

#: fortran/lang.opt:545
msgid "-finit-character=<n>\tInitialize local character variables to ASCII value n."
msgstr "-finit-character=<n>\tInitiera lokala teckenvariabler med ASCII-värde n."

#: fortran/lang.opt:549
msgid "Initialize components of derived type variables according to other init flags."
msgstr "Initiera komponenter av härledda typvariabler i enlighet med andra init-flaggor."

#: fortran/lang.opt:553
msgid "-finit-integer=<n>\tInitialize local integer variables to n."
msgstr "-finit-integer=<n>\tInitiera lokala heltalsvariabler med n."

#: fortran/lang.opt:557
msgid "Initialize local variables to zero (from g77)."
msgstr "Initiera lokala variabler med noll (från g77)."

#: fortran/lang.opt:561
msgid "-finit-logical=<true|false>\tInitialize local logical variables."
msgstr "-finit-logical=<true|false>\tInitiera lokala logiska variabler."

#: fortran/lang.opt:565
msgid "-finit-real=<zero|snan|nan|inf|-inf>\tInitialize local real variables."
msgstr "-finit-real=<zero|snan|nan|inf|-inf>\tInitiera lokala reella variabler."

#: fortran/lang.opt:568
#, c-format
msgid "Unrecognized option to floating-point init value: %qs"
msgstr "Okänt argument till -floating-point initieringsvärde: %qs"

#: fortran/lang.opt:587
msgid "-finline-matmul-limit=<n>\tSpecify the size of the largest matrix for which matmul will be inlined."
msgstr "-finline-matmul-limit=<n>\tSpecificera storleken på den största matris för vilken matmul kommer inline:as."

#: fortran/lang.opt:591
msgid "-fmax-array-constructor=<n>\tMaximum number of objects in an array constructor."
msgstr "-fmax-array-constructor=<n>\tMaximalt antal objekt i en vektorkonstruerare."

#: fortran/lang.opt:595
msgid "-fmax-identifier-length=<n>\tMaximum identifier length."
msgstr "-fmax-identifier-length=<n>\tMaximal identifierarlängd."

#: fortran/lang.opt:599
msgid "-fmax-subrecord-length=<n>\tMaximum length for subrecords."
msgstr "-fmax-subrecord-length=<n>\tMaximal längd för underposter."

#: fortran/lang.opt:603
msgid "-fmax-stack-var-size=<n>\tSize in bytes of the largest array that will be put on the stack."
msgstr "-fmax-stack-var-size=<n>\tStorlek i byte på den största vektorn som läggs på stacken."

#: fortran/lang.opt:607
msgid "Put all local arrays on stack."
msgstr "Lägg alla lokala vektorer på stacken."

#: fortran/lang.opt:611
msgid "Set default accessibility of module entities to PRIVATE."
msgstr "Sätt modulentiteternas standardtillgänglighet till PRIVATE."

#: fortran/lang.opt:631
msgid "Try to lay out derived types as compactly as possible."
msgstr "Försök placera ut härledda typer så kompakt som möjligt."

#: fortran/lang.opt:639
msgid "Protect parentheses in expressions."
msgstr "Skydda parenteser i uttryck."

#: fortran/lang.opt:643
msgid "Enable range checking during compilation."
msgstr "Aktivera intervallkontroller under kompilering."

#: fortran/lang.opt:647
msgid "Interpret any REAL(4) as a REAL(8)."
msgstr "Tolka en REAL(4) som en REAL(8)."

#: fortran/lang.opt:651
msgid "Interpret any REAL(4) as a REAL(10)."
msgstr "Tolka en REAL(4) som en REAL(10)."

#: fortran/lang.opt:655
msgid "Interpret any REAL(4) as a REAL(16)."
msgstr "Tolka en REAL(4) som en REAL(16)."

#: fortran/lang.opt:659
msgid "Interpret any REAL(8) as a REAL(4)."
msgstr "Tolka en REAL(8) som en REAL(4)."

#: fortran/lang.opt:663
msgid "Interpret any REAL(8) as a REAL(10)."
msgstr "Tolka en REAL(8) som en REAL(10)."

#: fortran/lang.opt:667
msgid "Interpret any REAL(8) as a REAL(16)."
msgstr "Tolka en REAL(8) som en REAL(16)."

#: fortran/lang.opt:671
msgid "Reallocate the LHS in assignments."
msgstr "Omallokera vänsterhandssidan i tilldelningar."

#: fortran/lang.opt:675
msgid "Use a 4-byte record marker for unformatted files."
msgstr "Använd 4-bytes postmarkeringar för oformaterade filer."

#: fortran/lang.opt:679
msgid "Use an 8-byte record marker for unformatted files."
msgstr "Använd 8-bytes postmarkeringar för oformaterade filer."

#: fortran/lang.opt:683
msgid "Allocate local variables on the stack to allow indirect recursion."
msgstr "Allokera lokala variabler på stacken för att möjliggöra indirekt rekursion."

#: fortran/lang.opt:687
msgid "Copy array sections into a contiguous block on procedure entry."
msgstr "Kopiera vektorsektioner till sammanhängande block vid procedurstart."

#: fortran/lang.opt:691
msgid "-fcoarray=<none|single|lib>\tSpecify which coarray parallelization should be used."
msgstr "-fcoarray=<none|single|lib>\tAnge vilken co-vektorsparallellisering som skall användas."

#: fortran/lang.opt:694
#, c-format
msgid "Unrecognized option: %qs"
msgstr "Okänd flagga: %qs"

#: fortran/lang.opt:707
msgid "-fcheck=[...]\tSpecify which runtime checks are to be performed."
msgstr "-fcheck=[...]\tAnge vilka körtidskontroller som skall utföras."

#: fortran/lang.opt:711
msgid "Append a second underscore if the name already contains an underscore."
msgstr "Lägg till ett andra understrykningstecken om namnet redan innehåller ett understrykningstecken."

#: fortran/lang.opt:719
msgid "Apply negative sign to zero values."
msgstr "Använd negativt tecken på nollvärden."

#: fortran/lang.opt:723
msgid "Append underscores to externally visible names."
msgstr "Lägg till understrykningstecken till externt synliga namn."

#: fortran/lang.opt:727 c-family/c.opt:1311 c-family/c.opt:1339
#: c-family/c.opt:1577 config/pa/pa.opt:42 config/pa/pa.opt:70 common.opt:1121
#: common.opt:1371 common.opt:1616 common.opt:1739 common.opt:2101
#: common.opt:2137 common.opt:2230 common.opt:2234 common.opt:2334
#: common.opt:2425 common.opt:2433 common.opt:2441 common.opt:2449
#: common.opt:2550 common.opt:2602 common.opt:2681
msgid "Does nothing. Preserved for backward compatibility."
msgstr "Gör ingenting. Bevarad för bakåtkompatibilitet."

#: fortran/lang.opt:767
msgid "Statically link the GNU Fortran helper library (libgfortran)."
msgstr "Länka statiskt till GNU:s Fortran-hjälpbibliotek (libgfortran)."

#: fortran/lang.opt:771
msgid "Conform to the ISO Fortran 2003 standard."
msgstr "Följ standarden ISO Fortran 2003."

#: fortran/lang.opt:775
msgid "Conform to the ISO Fortran 2008 standard."
msgstr "Följ standarden ISO Fortran 2008."

#: fortran/lang.opt:779
msgid "Conform to the ISO Fortran 2008 standard including TS 29113."
msgstr "Följ standarden ISO Fortran 2008 inklusive TS 29113."

#: fortran/lang.opt:783
msgid "Conform to the ISO Fortran 95 standard."
msgstr "Följ standarden ISO Fortran 95."

#: fortran/lang.opt:787
msgid "Conform to nothing in particular."
msgstr "Följ inget särskilt."

#: fortran/lang.opt:791
msgid "Accept extensions to support legacy code."
msgstr "Acceptera utökningar för att stödja gammal kod."

#: c-family/c.opt:43 c-family/c.opt:46 c-family/c.opt:181
#, c-format
msgid "assertion missing after %qs"
msgstr "försäkran saknas efter %qs"

#: c-family/c.opt:55 c-family/c.opt:58 c-family/c.opt:163 c-family/c.opt:166
#: c-family/c.opt:193 c-family/c.opt:256
#, c-format
msgid "macro name missing after %qs"
msgstr "makronamn saknas efter %qs"

#: c-family/c.opt:70 c-family/c.opt:73 c-family/c.opt:76 c-family/c.opt:79
#: c-family/c.opt:175 c-family/c.opt:178 c-family/c.opt:220 c-family/c.opt:224
#: c-family/c.opt:236 c-family/c.opt:1798 c-family/c.opt:1806 brig/lang.opt:39
#: config/darwin.opt:56 common.opt:332 common.opt:335 common.opt:2941
#, c-format
msgid "missing filename after %qs"
msgstr "filnamn saknas efter %qs"

#: c-family/c.opt:85 c-family/c.opt:88 c-family/c.opt:91 c-family/c.opt:94
#: c-family/c.opt:200 c-family/c.opt:212 c-family/c.opt:1794
#: c-family/c.opt:1814 c-family/c.opt:1818 c-family/c.opt:1822
#, c-format
msgid "missing path after %qs"
msgstr "sökväg saknas efter %qs"

#: c-family/c.opt:182
msgid "-A<question>=<answer>\tAssert the <answer> to <question>. Putting '-' before <question> disables the <answer> to <question>."
msgstr "-A<fråga>=<svar>\tIntyga <svar> på <fråga>. Om ”-” sätts före <fråga> avaktiveras <svar>:et till <fråga>:n."

#: c-family/c.opt:186
msgid "Do not discard comments."
msgstr "Kasta inte kommentarer."

#: c-family/c.opt:190
msgid "Do not discard comments in macro expansions."
msgstr "Släng inte kommentarer vid makroexpansioner."

#: c-family/c.opt:194
msgid "-D<macro>[=<val>]\tDefine a <macro> with <val> as its value. If just <macro> is given, <val> is taken to be 1."
msgstr "-D<makro>[=<värde>]\tDefiniera ett <makro> med <värde> som sitt värde. Om bara <makro> anges sätts <värde> till 1."

#: c-family/c.opt:201
msgid "-F <dir>\tAdd <dir> to the end of the main framework include path."
msgstr "-F <kat>\tLägg till <kat> till slutet av huvudramverkets inkluderingssökväg."

#: c-family/c.opt:205
msgid "Enable parsing GIMPLE."
msgstr "Aktivera tolkning av GIMPLE."

#: c-family/c.opt:209
msgid "Print the name of header files as they are used."
msgstr "Skriv ut namnet på huvudfiler allteftersom de används."

#: c-family/c.opt:213
msgid "-I <dir>\tAdd <dir> to the end of the main include path."
msgstr "-I <kat>\tLägg till <kat> till slutet av huvudsökvägen."

#: c-family/c.opt:217
msgid "Generate make dependencies."
msgstr "Generera make-beroenden."

#: c-family/c.opt:221
msgid "Generate make dependencies and compile."
msgstr "Generera make-beroenden och kompilera."

#: c-family/c.opt:225
msgid "-MF <file>\tWrite dependency output to the given file."
msgstr "-MF <fil>\tSkriv beroendeutdata till den angivna filen."

#: c-family/c.opt:229
msgid "Treat missing header files as generated files."
msgstr "Behandla saknade huvudfiler som genererade filer."

#: c-family/c.opt:233
msgid "Like -M but ignore system header files."
msgstr "Som -M men ignorera systemhuvudfiler."

#: c-family/c.opt:237
msgid "Like -MD but ignore system header files."
msgstr "Som -MD men ignorera systemhuvudfiler."

#: c-family/c.opt:241
msgid "Generate phony targets for all headers."
msgstr "Generera låtsasmål för alla huvuden."

#: c-family/c.opt:244 c-family/c.opt:248
#, c-format
msgid "missing makefile target after %qs"
msgstr "makefile-mål saknas efter %qs"

#: c-family/c.opt:245
msgid "-MQ <target>\tAdd a MAKE-quoted target."
msgstr "-MQ <mål>\tLägg till ett MAKE-citerat mål."

#: c-family/c.opt:249
msgid "-MT <target>\tAdd an unquoted target."
msgstr "-MT <mål>\tLägg till ett ociterat mål."

#: c-family/c.opt:253
msgid "Do not generate #line directives."
msgstr "Generera inte #line-direktiv."

#: c-family/c.opt:257
msgid "-U<macro>\tUndefine <macro>."
msgstr "-U<makro>\tAvdefiniera <makro>."

#: c-family/c.opt:261
msgid "Warn about things that will change when compiling with an ABI-compliant compiler."
msgstr "Varna för saker som skulle ändras vid kompilering med en kompilator som följer ABI."

#: c-family/c.opt:265
msgid "Warn about things that change between the current -fabi-version and the specified version."
msgstr "Varna för saker som ändras mellan den nuvarande -fabi-version och den angivna versionen."

#: c-family/c.opt:269
msgid "Warn if a subobject has an abi_tag attribute that the complete object type does not have."
msgstr "Varna om ett underobjekt har ett abi_tag-attribut som det fullständiga objektets typ inte har."

#: c-family/c.opt:276
msgid "Warn about suspicious uses of memory addresses."
msgstr "Varna för misstänkt användning av minnesadresser."

#: c-family/c.opt:279
msgid "argument %qs to %<-Waligned-new%> not recognized"
msgstr "argumentet %qs till %<-Waligned-new%> är inte känt"

#: c-family/c.opt:292
msgid "Warn about 'new' of type with extended alignment without -faligned-new."
msgstr "Varna för ”new” av en typ med utökad justering utan -faligned-new."

#: c-family/c.opt:296
msgid "-Waligned-new=[none|global|all]\tWarn even if 'new' uses a class member allocation function."
msgstr "-Waligned-new=[none|global|all]\tVarna även om ”new” använder en allokeringsfunktion som är klassmedlem."

#: c-family/c.opt:300 ada/gcc-interface/lang.opt:57
msgid "Enable most warning messages."
msgstr "Aktivera de flesta varningsmeddelanden."

#: c-family/c.opt:304
msgid "Warn on any use of alloca."
msgstr "Varna vid all användning av alloca."

#: c-family/c.opt:308
msgid "-Walloc-size-larger-than=<bytes> Warn for calls to allocation functions that attempt to allocate objects larger than the specified number of bytes."
msgstr "-Walloc-size-larger-than=<byte> Varna för anrop till allokeringsfunktioner som försöker allokera objekt som är större än det angivna antalet byte."

#: c-family/c.opt:313
msgid "-Walloc-zero Warn for calls to allocation functions that specify zero bytes."
msgstr "-Walloc-zero Varna för anrop till allokeringsfunktioner som anger noll byte."

#: c-family/c.opt:317
msgid "-Walloca-larger-than=<number>\tWarn on unbounded uses of alloca, and on bounded uses of alloca whose bound can be larger than <number> bytes."
msgstr "-Walloca-larger-than=<antal>\tVarna vid obegränsade användningar av alloca, och vid begränsade användningar av alloca vars gränser kan vara större än <antal> byte."

#: c-family/c.opt:331
msgid "Warn whenever an Objective-C assignment is being intercepted by the garbage collector."
msgstr "Varna när en Objective-C-tilldelning fångas upp av skräpsamlaren."

#: c-family/c.opt:335
msgid "Warn about casting functions to incompatible types."
msgstr "Varna för typkonvertering av funktioner till inkompatibla typer."

#: c-family/c.opt:339
msgid "Warn about boolean expression compared with an integer value different from true/false."
msgstr "Varna för booleska uttryck som jämförs med ett heltalsvärde annat skilt från sant/falskt."

#: c-family/c.opt:343
msgid "Warn about certain operations on boolean expressions."
msgstr "Varna för vissa operationer på booleska uttryck."

#: c-family/c.opt:347
msgid "Warn when __builtin_frame_address or __builtin_return_address is used unsafely."
msgstr "Varna när __builtin_frame_address eller __builtin_return_address används osäkert."

#: c-family/c.opt:351
msgid "Warn when a built-in function is declared with the wrong signature."
msgstr "Varna när en inbyggd funktion deklareras med fel signatur."

#: c-family/c.opt:355
msgid "Warn when a built-in preprocessor macro is undefined or redefined."
msgstr "Varna när ett inbyggt preprocessormakro avdefinieras eller omdefinieras."

#: c-family/c.opt:359
msgid "Warn about features not present in ISO C90, but present in ISO C99."
msgstr "Varna för funktioner som inte finns i ISO C90, men finns i ISO C99."

#: c-family/c.opt:363
msgid "Warn about features not present in ISO C99, but present in ISO C11."
msgstr "Varna för funktioner som inte finns i ISO C99, men finns i ISO C11."

#: c-family/c.opt:367
msgid "Warn about C constructs that are not in the common subset of C and C++."
msgstr "Varna för C-konstruktioner som inte är i den gemensamma delmängden av C och C++."

#: c-family/c.opt:374
msgid "Warn about C++ constructs whose meaning differs between ISO C++ 1998 and ISO C++ 2011."
msgstr "Varna för C++-konstruktioner vars betydelse skiljer mellan ISO C++ 1998 och ISO C++ 2011."

#: c-family/c.opt:378
msgid "Warn about C++ constructs whose meaning differs between ISO C++ 2011 and ISO C++ 2014."
msgstr "Varna för C++-konstruktioner vars betydelse skiljer mellan ISO C++ 2011 och ISO C++ 2014."

#: c-family/c.opt:382
msgid "Warn about C++ constructs whose meaning differs between ISO C++ 2014 and (forthcoming) ISO C++ 201z(7?)."
msgstr "Varna för C++-konstruktioner vars betydelse skiljer mellan ISO C++ 2014 och (kommande) ISO C++ 201z(7?)."

#: c-family/c.opt:389
msgid "Warn about casts which discard qualifiers."
msgstr "Varna för typkonvertering som slänger kvalificerare."

#: c-family/c.opt:393
msgid "Warn about subscripts whose type is \"char\"."
msgstr "Varna för index vars typ är ”char”."

#: c-family/c.opt:397
msgid "Warn about memory access errors found by Pointer Bounds Checker."
msgstr "Varna för minnesåtkomstfel som hittas av pekargränskontrollen."

#: c-family/c.opt:401
msgid "Warn about variables that might be changed by \"longjmp\" or \"vfork\"."
msgstr "Varna för variabler som kan ändras av ”longjmp” eller ”vfork”."

#: c-family/c.opt:405
msgid "Warn about possibly nested block comments, and C++ comments spanning more than one physical line."
msgstr "Varna för möjliga nästade blockkommentarer, och C++-kommentarer som spänner över mer än en fysisk rad."

#: c-family/c.opt:409
msgid "Synonym for -Wcomment."
msgstr "Synonym för -Wcomment."

#: c-family/c.opt:413
msgid "Warn for conditionally-supported constructs."
msgstr "Varna för konstruktioner med villkorligt stöd."

#: c-family/c.opt:417
msgid "Warn for implicit type conversions that may change a value."
msgstr "Varna för implicita typkonverteringar som kan ändra ett värde."

#: c-family/c.opt:421
msgid "Warn for converting NULL from/to a non-pointer type."
msgstr "Varna för konvertering av NULL till icke-pekartyp."

#: c-family/c.opt:429
msgid "Warn when all constructors and destructors are private."
msgstr "Varna när ett alla konstruerare och destruerare är privata."

#: c-family/c.opt:433
msgid "Warn about dangling else."
msgstr "Varna för hängande else."

#: c-family/c.opt:437
msgid "Warn about __TIME__, __DATE__ and __TIMESTAMP__ usage."
msgstr "Varna för användning av __TIME__, __DATE__ och __TIMESTAMP__."

#: c-family/c.opt:441
msgid "Warn when a declaration is found after a statement."
msgstr "Varna när en deklaration hittas efter en sats."

#: c-family/c.opt:445
msgid "Warn when deleting a pointer to incomplete type."
msgstr "Varna när en pekare till en ofullständig typ raderas."

#: c-family/c.opt:449
msgid "Warn about deleting polymorphic objects with non-virtual destructors."
msgstr "Varna för radering av polymorfa objekt med ickevirtuella destruerare."

#: c-family/c.opt:453
msgid "Warn if a deprecated compiler feature, class, method, or field is used."
msgstr "Varna för en kompilatorfunktion, klass, metod eller fält som bör undvikas används."

#: c-family/c.opt:457
msgid "Warn about positional initialization of structs requiring designated initializers."
msgstr "Varna för positionsinitiering av poster som kräver designerade initierare."

#: c-family/c.opt:461
msgid "Warn if qualifiers on arrays which are pointer targets are discarded."
msgstr "Varna om kvalificerare på vektorer som är pekarmål kastas bort."

#: c-family/c.opt:465
msgid "Warn if type qualifiers on pointers are discarded."
msgstr "Varna om typkvalificerare på pekare kastas bort."

#: c-family/c.opt:469
msgid "Warn about compile-time integer division by zero."
msgstr "Varna för heltalsdivision med noll vid kompileringstillfället."

#: c-family/c.opt:473
msgid "Warn about duplicated branches in if-else statements."
msgstr "Varna för dubblerade grenar i if-else-satser."

#: c-family/c.opt:477
msgid "Warn about duplicated conditions in an if-else-if chain."
msgstr "Varna för dubblerade villkor i en if-else-if-kedja."

#: c-family/c.opt:481
msgid "Warn about violations of Effective C++ style rules."
msgstr "Varna för brott mot stilreglerna i Effective C++."

#: c-family/c.opt:485
msgid "Warn about an empty body in an if or else statement."
msgstr "Varna för en tom kropp i en if- eller else-sats."

#: c-family/c.opt:489
msgid "Warn about stray tokens after #else and #endif."
msgstr "Varna för vilsekomna symboler efter #else och #endif."

#: c-family/c.opt:493
msgid "Warn about comparison of different enum types."
msgstr "Varna för jämförelser av skilda uppräkningstyper."

#: c-family/c.opt:501
msgid "This switch is deprecated; use -Werror=implicit-function-declaration instead."
msgstr "Denna flagga bör undvikas, använd -Werror=implicit-function-declaration istället."

#: c-family/c.opt:509
msgid "Warn for implicit type conversions that cause loss of floating point precision."
msgstr "Varna för implicita typkonverteringar som orsakar förlust av flyttalsprecision."

#: c-family/c.opt:513
msgid "Warn if testing floating point numbers for equality."
msgstr "Varna vid test av flyttal på likhet."

#: c-family/c.opt:517 c-family/c.opt:559
msgid "Warn about printf/scanf/strftime/strfmon format string anomalies."
msgstr "Varna för anomalier i formatsträngar till printf/scanf/strftime/strfmon."

#: c-family/c.opt:521
msgid "Warn about format strings that contain NUL bytes."
msgstr "Varna för formatsträngar som innehåller NUL-byte:ar."

#: c-family/c.opt:525
msgid "Warn if passing too many arguments to a function for its format string."
msgstr "Varna för för många argument till en funktion för dess formatsträng."

#: c-family/c.opt:529
msgid "Warn about format strings that are not literals."
msgstr "Varna för formatsträngar som inte är literaler."

#: c-family/c.opt:533
msgid "Warn about function calls with format strings that write past the end of the destination region. Same as -Wformat-overflow=1."
msgstr "Varna för funktionsanrop med formatsträngar som skriver utanför slutet av destinationsregionen. Samma som -Wformat-overflow=1."

#: c-family/c.opt:538
msgid "Warn about possible security problems with format functions."
msgstr "Varna för möjliga säkerhetsproblem med formatfunktioner."

#: c-family/c.opt:542
msgid "Warn about sign differences with format functions."
msgstr "Varna för teckenskillnader i formatfunktioner."

#: c-family/c.opt:546
msgid "Warn about calls to snprintf and similar functions that truncate output. Same as -Wformat-truncation=1."
msgstr "Varna för anrop till snprintf och liknande funktioner som hugger av utdata. Samma som -Wformat-truncation=1."

#: c-family/c.opt:551
msgid "Warn about strftime formats yielding 2-digit years."
msgstr "Varna för format till strftime som ger 2-siffrigt årtal."

#: c-family/c.opt:555
msgid "Warn about zero-length formats."
msgstr "Varna för format med längden noll."

#: c-family/c.opt:563
msgid "Warn about function calls with format strings that write past the end of the destination region."
msgstr "Varna för funktionsanrop med formatsträngar som skriver utanför slutet av destinationsregionen."

#: c-family/c.opt:568
msgid "Warn about calls to snprintf and similar functions that truncate output."
msgstr "Varna för anrop till snprintf och liknande funktioner som hugger av utdata."

#: c-family/c.opt:572
msgid "Warn whenever type qualifiers are ignored."
msgstr "Varna när typkvalificerare ignoreras."

#: c-family/c.opt:576
msgid "Warn whenever attributes are ignored."
msgstr "Varna när attribut ignoreras."

#: c-family/c.opt:580
msgid "Warn when there is a conversion between pointers that have incompatible types."
msgstr "Varna när det är en konvertering mellan pekare som har ofullständiga typer."

#: c-family/c.opt:584
msgid "Warn about variables which are initialized to themselves."
msgstr "Varna för variabler som initieras till sig själva."

#: c-family/c.opt:588
msgid "Warn about implicit declarations."
msgstr "Varna för implicita deklarationer."

#: c-family/c.opt:596
msgid "Warn about implicit conversions from \"float\" to \"double\"."
msgstr "Varna för implicita konverteringar från ”float” till ”double”."

#: c-family/c.opt:600
msgid "Warn if \"defined\" is used outside #if."
msgstr "Varna om ”defined” är utanför #if."

#: c-family/c.opt:604
msgid "Warn about implicit function declarations."
msgstr "Varna för implicita funktionsdeklarationer."

#: c-family/c.opt:608
msgid "Warn when a declaration does not specify a type."
msgstr "Varna när en deklaration inte anger en typ."

#: c-family/c.opt:615
msgid "Warn about C++11 inheriting constructors when the base has a variadic constructor."
msgstr "Varna för C++11 ärvda konstruerare när basen har en variadisk konstruerare."

#: c-family/c.opt:619
msgid "Warn about incompatible integer to pointer and pointer to integer conversions."
msgstr "Varna för inkompatibla konverteringar från heltal till pekare och pekare till heltal."

#: c-family/c.opt:623
msgid "Warn for suspicious integer expressions in boolean context."
msgstr "Varna för misstänkta heltalsuttryck i booleska sammanhang."

#: c-family/c.opt:627
msgid "Warn when there is a cast to a pointer from an integer of a different size."
msgstr "Varna för typkonverteringar till pekare från ett heltal med annan storlek."

#: c-family/c.opt:631
msgid "Warn about invalid uses of the \"offsetof\" macro."
msgstr "Varna för ogiltiga användningar av makrot ”offsetof”."

#: c-family/c.opt:635
msgid "Warn about PCH files that are found but not used."
msgstr "Varna för PCH-filer som hittas men inte används."

#: c-family/c.opt:639
msgid "Warn when a jump misses a variable initialization."
msgstr "Varna när ett hopp missar en variabelinitiering."

#: c-family/c.opt:643
msgid "Warn when a string or character literal is followed by a ud-suffix which does not begin with an underscore."
msgstr "Varna när en sträng- eller teckenkonstant följs av ett ud-suffix som inte börjar med ett understrykningstecken."

#: c-family/c.opt:647
msgid "Warn when a logical operator is suspiciously always evaluating to true or false."
msgstr "Varna när en logisk operator misstänkt nog alltid beräknas till sant eller falskt."

#: c-family/c.opt:651
msgid "Warn when logical not is used on the left hand side operand of a comparison."
msgstr "Varna när logiskt icke används på den vänstra operanden i en jämförelse."

#: c-family/c.opt:655
msgid "Do not warn about using \"long long\" when -pedantic."
msgstr "Varna inte om användning av ”long long” vid -pedantic."

#: c-family/c.opt:659
msgid "Warn about suspicious declarations of \"main\"."
msgstr "Varna för tveksamma deklarationer av ”main”."

#: c-family/c.opt:667
msgid "Warn about suspicious calls to memset where the third argument is constant literal zero and the second is not."
msgstr "Varna för misstänkta anrop till memset där det tredje argumentet är en konstant literal nolla och det andra inte är det."

#: c-family/c.opt:671
msgid "Warn about suspicious calls to memset where the third argument contains the number of elements not multiplied by the element size."
msgstr "Varna för misstänkta anrop till memset där det tredje argumentet innehåller antalet element inte multiplicerade med elementstorleken."

#: c-family/c.opt:675
msgid "Warn when the indentation of the code does not reflect the block structure."
msgstr "Varna när indenteringen av koden inte avspeglar blockstrukturen."

#: c-family/c.opt:679
msgid "Warn about possibly missing braces around initializers."
msgstr "Varna för eventuellt saknade klamrar runt initierare."

#: c-family/c.opt:683
msgid "Warn about global functions without previous declarations."
msgstr "Varna för globala funktioner utan tidigare deklaration."

#: c-family/c.opt:687
msgid "Warn about missing fields in struct initializers."
msgstr "Varna för saknade fält i postinitierare."

#: c-family/c.opt:691
msgid "Warn on direct multiple inheritance."
msgstr "Varna vid direkt multipelt arv."

#: c-family/c.opt:695
msgid "Warn on namespace definition."
msgstr "Varna vid namnrymdsdefinition."

#: c-family/c.opt:699
msgid "Warn about missing sized deallocation functions."
msgstr "Varna för saknade storleksbestämda deallokeringsfunktioner."

#: c-family/c.opt:703
msgid "Warn about suspicious length parameters to certain string functions if the argument uses sizeof."
msgstr "Varna för misstänkta längdparametrar till vissa strängfunktioner om argumentet använder sizeof."

#: c-family/c.opt:707
msgid "Warn when sizeof is applied on a parameter declared as an array."
msgstr "Varna när sizeof används på en parameter som är deklarerad som en vektor."

#: c-family/c.opt:711
msgid "Warn about buffer overflow in string manipulation functions like memcpy and strcpy."
msgstr "Varna för buffertspill i stränghanteringsfunktioner som memcpy och strcpy."

#: c-family/c.opt:716
msgid "Under the control of Object Size type, warn about buffer overflow in string manipulation functions like memcpy and strcpy."
msgstr "Under kontroll av Object Size-typ, varna för buffertspill i stränghanteringsfunktioner som memcpy och strcpy."

#: c-family/c.opt:721
msgid "Warn about functions which might be candidates for format attributes."
msgstr "Varna för funktioner som kan vara kandidater för formatattribut."

#: c-family/c.opt:725
msgid "Suggest that the override keyword be used when the declaration of a virtual function overrides another."
msgstr "Föreslå att använda nyckelordet override när deklarationen av en virtuell funktion åsidosätter en annan"

#: c-family/c.opt:730
msgid "Warn about enumerated switches, with no default, missing a case."
msgstr "Varna när hopptabeller för uppräkningstyper inte har standardfall och saknar ett fall."

#: c-family/c.opt:734
msgid "Warn about enumerated switches missing a \"default:\" statement."
msgstr "Varna för uppräkningshopptabeller saknar en ”default:”-sats."

#: c-family/c.opt:738
msgid "Warn about all enumerated switches missing a specific case."
msgstr "Varna för alla uppräkningshopptabeller som saknar ett specifikt fall."

#: c-family/c.opt:742
msgid "Warn about switches with boolean controlling expression."
msgstr "Varna för hopptabeller med booleska styruttryck."

#: c-family/c.opt:746
msgid "Warn on primary template declaration."
msgstr "Varna vid primär malldeklaration."

#: c-family/c.opt:754
msgid "Warn about user-specified include directories that do not exist."
msgstr "Varna för användarangivna inkluderingskataloger som inte finns."

#: c-family/c.opt:758
msgid "Warn about function parameters declared without a type specifier in K&R-style functions."
msgstr "Varna för funktionsparametrar som deklarerats utan en typangivelse i K&R-stilfunktioner."

#: c-family/c.opt:762
msgid "Warn about global functions without prototypes."
msgstr "Varna för globala funktioner utan prototyper."

#: c-family/c.opt:765 c-family/c.opt:1174 c-family/c.opt:1181
#: c-family/c.opt:1365 c-family/c.opt:1384 c-family/c.opt:1407
#: c-family/c.opt:1413 c-family/c.opt:1420 c-family/c.opt:1448
#: c-family/c.opt:1459 c-family/c.opt:1462 c-family/c.opt:1465
#: c-family/c.opt:1468 c-family/c.opt:1471 c-family/c.opt:1512
#: c-family/c.opt:1647 c-family/c.opt:1674 c-family/c.opt:1714
#: c-family/c.opt:1745 c-family/c.opt:1749 c-family/c.opt:1765
#: config/ia64/ia64.opt:167 config/ia64/ia64.opt:170 c-family/c-opts.c:433
#, gcc-internal-format
msgid "switch %qs is no longer supported"
msgstr "flaggan %qs stödjs inte längre"

#: c-family/c.opt:769
msgid "Warn about use of multi-character character constants."
msgstr "Varna vid användning av flerteckens teckenkonstant."

#: c-family/c.opt:773
msgid "Warn about narrowing conversions within { } that are ill-formed in C++11."
msgstr "Varna för avsmalnande konverteringar inom { } som är felformulerad i C++11."

#: c-family/c.opt:777
msgid "Warn about \"extern\" declarations not at file scope."
msgstr "Varna för ”extern”-deklaration som inte är på filnivå."

#: c-family/c.opt:781
msgid "Warn when a noexcept expression evaluates to false even though the expression can't actually throw."
msgstr "Varna när ett noexcept-uttryck beräknas till false även om uttrycket inte faktiskt kan kasta."

#: c-family/c.opt:785
msgid "Warn if C++1z noexcept function type will change the mangled name of a symbol."
msgstr "Varna om funktionstypen noexcept i C++1z kommer ändra det manglade namnet på en symbol."

#: c-family/c.opt:789
msgid "Warn when non-templatized friend functions are declared within a template."
msgstr "Varna när en vänfunktion som inte är en mall deklareras inuti en mall."

#: c-family/c.opt:793
msgid "Warn about non-virtual destructors."
msgstr "Varna för ickevirtuella destruerare."

#: c-family/c.opt:797
msgid "Warn about NULL being passed to argument slots marked as requiring non-NULL."
msgstr "Varna om NULL skickas som argument som är markerade att de kräver icke-NULL."

#: c-family/c.opt:813
msgid "-Wnormalized=[none|id|nfc|nfkc]\tWarn about non-normalized Unicode strings."
msgstr "-Wnormalized=[none|id|nfc|nfkc]\tVarna för icke normaliserade Unicodesträngar."

#: c-family/c.opt:820
msgid "argument %qs to %<-Wnormalized%> not recognized"
msgstr "argumentet %qs till %<-Wnormalized%> är inte känt"

#: c-family/c.opt:836
msgid "Warn if a C-style cast is used in a program."
msgstr "Varna för en typkonvertering i C-stil används i ett program."

#: c-family/c.opt:840
msgid "Warn for obsolescent usage in a declaration."
msgstr "Varna för föråldrad användning i en deklaration."

#: c-family/c.opt:844
msgid "Warn if an old-style parameter definition is used."
msgstr "Varna för en gammaldags parameterdefinition används."

#: c-family/c.opt:848
msgid "Warn if a simd directive is overridden by the vectorizer cost model."
msgstr "Varna om ett simd-direktiv åsidosätts av vektoriserarens kostnadsmodell."

#: c-family/c.opt:852
msgid "Warn if a string is longer than the maximum portable length specified by the standard."
msgstr "Varna om en sträng är längre än den maximala portabla längden som anges i standarden."

#: c-family/c.opt:856
msgid "Warn about overloaded virtual function names."
msgstr "Varna för överlagrade virtuella funktionsnamn."

#: c-family/c.opt:860
msgid "Warn about overriding initializers without side effects."
msgstr "Varna för åsidosättande initierare utan sidoeffekter."

#: c-family/c.opt:864
msgid "Warn about overriding initializers with side effects."
msgstr "Varna för åsidosättande initierare utan sidoeffekter."

#: c-family/c.opt:868
msgid "Warn about packed bit-fields whose offset changed in GCC 4.4."
msgstr "Varna för packade bitfält vars avstånd ändrats i GCC 4.4."

#: c-family/c.opt:872
msgid "Warn about possibly missing parentheses."
msgstr "Varna för eventuellt saknade parenteser."

#: c-family/c.opt:880
msgid "Warn when converting the type of pointers to member functions."
msgstr "Varna vid typkonvertering av pekare till medlemsfunktioner."

#: c-family/c.opt:884
msgid "Warn about function pointer arithmetic."
msgstr "Varna för aritmetik med funktionspekare."

#: c-family/c.opt:888
msgid "Warn when a pointer differs in signedness in an assignment."
msgstr "Varna när en pekare skiljer i teckenhet i en tilldelning."

#: c-family/c.opt:892
msgid "Warn when a pointer is compared with a zero character constant."
msgstr "Varna när en pekare jämförs med en noll-teckenkonstant."

#: c-family/c.opt:896
msgid "Warn when a pointer is cast to an integer of a different size."
msgstr "Varna när en pekare typkonverteras till ett heltal av annan storlek."

#: c-family/c.opt:900
msgid "Warn about misuses of pragmas."
msgstr "Varna för missbruk av pragman."

#: c-family/c.opt:904
msgid "Warn if a property for an Objective-C object has no assign semantics specified."
msgstr "Varna om en egenskap för ett Objective-C-objekt inte har någon tilldelningssemantik angiven."

#: c-family/c.opt:908
msgid "Warn if inherited methods are unimplemented."
msgstr "Varna för ärvda metoder är oimplementerade."

#: c-family/c.opt:912 c-family/c.opt:916
msgid "Warn for placement new expressions with undefined behavior."
msgstr "Varna för placerande new-uttryck med odefinierat beteende."

#: c-family/c.opt:920
msgid "Warn about multiple declarations of the same object."
msgstr "Varna för multipla deklarationer av samma objekt."

#: c-family/c.opt:924
msgid "Warn about uses of register storage specifier."
msgstr "Varna för användning av lagringsspecificeraren ”register”."

#: c-family/c.opt:928
msgid "Warn when the compiler reorders code."
msgstr "Varna när kompilatorn ändrar ordning på kod."

#: c-family/c.opt:932
msgid "Warn whenever a function's return type defaults to \"int\" (C), or about inconsistent return types (C++)."
msgstr "Varna när en funktions returtyp får ”int” som skönsvärde (C), eller om inkonsistenta returtyper (C++)."

#: c-family/c.opt:936
msgid "Warn on suspicious constructs involving reverse scalar storage order."
msgstr "Varna vid misstänkta konstruktioner med omvänd ordning av skalärlagring inblandad."

#: c-family/c.opt:940
msgid "Warn if a selector has multiple methods."
msgstr "Varna om en väljare har multipla metoder."

#: c-family/c.opt:944
msgid "Warn about possible violations of sequence point rules."
msgstr "Varna för möjliga brott mot sekvenspunktregler."

#: c-family/c.opt:948
msgid "Warn if a local declaration hides an instance variable."
msgstr "Varna om en lokal deklaration döljer en instansvariabel."

#: c-family/c.opt:952 c-family/c.opt:956
msgid "Warn if left shift of a signed value overflows."
msgstr "Varna om vänsterskift av ett värde med tecken spiller över."

#: c-family/c.opt:960
msgid "Warn if shift count is negative."
msgstr "Varna om skiftantalet är negativt."

#: c-family/c.opt:964
msgid "Warn if shift count >= width of type."
msgstr "Varna om skiftantalet ≥ bredden på typen."

#: c-family/c.opt:968
msgid "Warn if left shifting a negative value."
msgstr "Varna vid vänsterskift med ett negativt värde."

#: c-family/c.opt:972
msgid "Warn about signed-unsigned comparisons."
msgstr "Varna för jämförelser mellan signed/unsigned."

#: c-family/c.opt:980
msgid "Warn for implicit type conversions between signed and unsigned integers."
msgstr "Varna för implicita typkonverteringar mellan heltalsuttryck med och utan tecken."

#: c-family/c.opt:984
msgid "Warn when overload promotes from unsigned to signed."
msgstr "Varna när överlagring anpassar från teckenlöst till med tecken."

#: c-family/c.opt:988
msgid "Warn about uncasted NULL used as sentinel."
msgstr "Varna för ej typkonverterad NULL används som vaktpost."

#: c-family/c.opt:992
msgid "Warn about unprototyped function declarations."
msgstr "Varna för funktionsdeklarationer utan prototyp."

#: c-family/c.opt:1004
msgid "Warn if type signatures of candidate methods do not match exactly."
msgstr "Varna för typsignaturer till kandidatmetoder inte stämmer exakt."

#: c-family/c.opt:1008
msgid "Warn when __sync_fetch_and_nand and __sync_nand_and_fetch built-in functions are used."
msgstr "Varna när de inbyggda funktionerna __sync_fetch_and_nand och __sync_nand_and_fetch används."

#: c-family/c.opt:1012
msgid "Deprecated. This switch has no effect."
msgstr "Avrådes ifrån. Denna flagga har ingen effekt."

#: c-family/c.opt:1020
msgid "Warn if a comparison always evaluates to true or false."
msgstr "Varna om en logisk jämförelse alltid beräknas till sant eller falskt."

#: c-family/c.opt:1024
msgid "Warn if a throw expression will always result in a call to terminate()."
msgstr "Varna om ett throw-uttryck alltid kommer resultera i ett anrop av terminate()."

#: c-family/c.opt:1028
msgid "Warn about features not present in traditional C."
msgstr "Varna för funktioner som inte finns i traditionell C."

#: c-family/c.opt:1032
msgid "Warn of prototypes causing type conversions different from what would happen in the absence of prototype."
msgstr "Varna för prototyper som orsakar andra typkonverteringar än de som skulle skett i frånvaro av prototyp."

#: c-family/c.opt:1036
msgid "Warn if trigraphs are encountered that might affect the meaning of the program."
msgstr "Varna för trigrafer upptäcks som kan påverka betydelsen av programmet."

#: c-family/c.opt:1040
msgid "Warn about @selector()s without previously declared methods."
msgstr "Varna för @selector()er utan tidigare deklarerade metoder."

#: c-family/c.opt:1044
msgid "Warn if an undefined macro is used in an #if directive."
msgstr "Varna för ett odefinierat makro används i ett #if-direktiv."

#: c-family/c.opt:1056
msgid "Warn about unrecognized pragmas."
msgstr "Varna för okända pragman."

#: c-family/c.opt:1060
msgid "Warn about unsuffixed float constants."
msgstr "Varna för flyttalskonstanter utan suffix."

#: c-family/c.opt:1068
msgid "Warn when typedefs locally defined in a function are not used."
msgstr "Varna när typedef:ar lokalt definierade i en funktion inte används."

#: c-family/c.opt:1072
msgid "Warn about macros defined in the main file that are not used."
msgstr "Varna för makron definierade i huvudfilen som inte används."

#: c-family/c.opt:1076
msgid "Warn if a caller of a function, marked with attribute warn_unused_result, does not use its return value."
msgstr "Varna om anroparen av en funktion, deklarerad med attributet warn_unused_result, inte använder dess returvärde."

#: c-family/c.opt:1084 c-family/c.opt:1088
msgid "Warn when a const variable is unused."
msgstr "Varna när en const-variabel är oanvänd."

#: c-family/c.opt:1092
msgid "Warn about using variadic macros."
msgstr "Varna för användning av variadiska makron."

#: c-family/c.opt:1096
msgid "Warn about questionable usage of the macros used to retrieve variable arguments."
msgstr "Varna för tveksam användning av de makron som används för att hämta variabla argument."

#: c-family/c.opt:1100
msgid "Warn if a variable length array is used."
msgstr "Varna om en vektor med variabel längd används."

#: c-family/c.opt:1104
msgid "-Wvla-larger-than=<number>\tWarn on unbounded uses of variable-length arrays, and on bounded uses of variable-length arrays whose bound can be larger than <number> bytes."
msgstr "-Wvla-larger-than=<antal>\tVarna för obegränsade användningar av vektorer med variabel längd, och för begränsade användningar av vektorer med variabel längd vars gräns kan vara större än <antal> byte."

#: c-family/c.opt:1110
msgid "Warn when a register variable is declared volatile."
msgstr "Varna när en registervariabel är deklarerad volatile."

#: c-family/c.opt:1114
msgid "Warn on direct virtual inheritance."
msgstr "Varna vid direkt virtuellt arv."

#: c-family/c.opt:1118
msgid "Warn if a virtual base has a non-trivial move assignment operator."
msgstr "Varna om en virtuell bas har en icketrivial flyttningstilldelningsoperator."

#: c-family/c.opt:1122
msgid "In C++, nonzero means warn about deprecated conversion from string literals to 'char *'. In C, similar warning, except that the conversion is of course not deprecated by the ISO C standard."
msgstr "I C++ betyder nollskilt att varna för konverteringar som bör undvikas från strängliteraler till ”char *”. I C, liknande varning, bortsett från att ISO C-standarden naturligtvis inte säger att konverteringen bör undvikas."

#: c-family/c.opt:1126
msgid "Warn when a literal '0' is used as null pointer."
msgstr "Varna när en ordagrann '0' används som en nollpekare."

#: c-family/c.opt:1130
msgid "Warn about useless casts."
msgstr "Varna för oanvändbara typkonverteringar."

#: c-family/c.opt:1134
msgid "Warn if a class type has a base or a field whose type uses the anonymous namespace or depends on a type with no linkage."
msgstr "Varna om en klasstyp har en bas eller ett fält vars typ använder den anonyma namnrymden eller beror på en typ utan länkningsklass."

#: c-family/c.opt:1138
msgid "Warn when a declaration has duplicate const, volatile, restrict or _Atomic specifier."
msgstr "Varna när en deklaration har dubblerade const-, volatile-, restrict- eller _Atomic-specificerare."

#: c-family/c.opt:1142
msgid "Warn when an argument passed to a restrict-qualified parameter aliases with another argument."
msgstr "Varna när ett argument skickas till restrict-kvalificerade parameteralias med ett annat argument."

#: c-family/c.opt:1147
msgid "A synonym for -std=c89 (for C) or -std=c++98 (for C++)."
msgstr "En synonym för -std=c89 (för C) eller -std=c++98 (för C++)."

#: c-family/c.opt:1155
msgid "The version of the C++ ABI used for -Wabi warnings and link compatibility aliases."
msgstr "Versionen på det C++-ABI som används för -Wabi-varningar och länkkompatibilitetsalias."

#: c-family/c.opt:1159
msgid "Enforce class member access control semantics."
msgstr "Upprätthåll åtkomstsemantik för klassmedlemmar."

#: c-family/c.opt:1163
msgid "-fada-spec-parent=unit Dump Ada specs as child units of given parent."
msgstr "-fada-spec-parent=unit Skriv ut Ada-specifikationer som barnenheter till den givna föräldern."

#: c-family/c.opt:1167
msgid "Support C++17 allocation of over-aligned types."
msgstr "Stöd C++17-allokering av överjusterade typer."

#: c-family/c.opt:1171
msgid "-faligned-new=<N> Use C++17 over-aligned type allocation for alignments greater than N."
msgstr "-faligned-new=<N> Använd C++17 allokering av överjusterade typer för justeringar som är större än N."

#: c-family/c.opt:1178
msgid "Allow variadic functions without named parameter."
msgstr "Tillåt variadiska funktioner utan namngiven parameter."

#: c-family/c.opt:1182 c-family/c.opt:1421 c-family/c.opt:1746
#: c-family/c.opt:1750 c-family/c.opt:1766
msgid "No longer supported."
msgstr "Stödjs inte längre."

#: c-family/c.opt:1186
msgid "Recognize the \"asm\" keyword."
msgstr "Acceptera nyckelordet ”asm”."

#: c-family/c.opt:1194
msgid "Recognize built-in functions."
msgstr "Acceptera inbyggda funktioner."

#: c-family/c.opt:1201
msgid "Where shorter, use canonicalized paths to systems headers."
msgstr "När de är kortare, använd kanoniska sökvägar till systemhuvuden."

#: c-family/c.opt:1205
msgid "Add Pointer Bounds Checker instrumentation. fchkp-* flags are used to control instrumentation. Currently available for C, C++ and ObjC."
msgstr "Lägg till instrumentering för pekargränskontroller. fchkp-*-flaggor används för att styra instrumenteringen. För närvarande tillgängligt för C, C++ och ObjC."

#: c-family/c.opt:1210
msgid "Generate pointer bounds checks for variables with incomplete type."
msgstr "Generera pekargränskontroller för variabler med ofullständig typ."

#: c-family/c.opt:1214
msgid "Use zero bounds for all incoming arguments in 'main' function. It helps when instrumented binaries are used with legacy libs."
msgstr "Använd nollgränser för alla inkommande argument i funktionen ”main”. Det hjälper till när instrumenterade binärer används med gamla bibliotek."

#: c-family/c.opt:1219
msgid "Forces Pointer Bounds Checker to use narrowed bounds for address of the first field in the structure. By default pointer to the first field has the same bounds as pointer to the whole structure."
msgstr "Tvingar pekargränskontrolleraren till att använda avsmalnade gränser för adresser till det första fältet i posten. Som standard har pekare till det första fältet samma gränser som pekare till hela posten."

#: c-family/c.opt:1225
msgid "Control how Pointer Bounds Checker handle pointers to object fields. When narrowing is on, field bounds are used. Otherwise full object bounds are used."
msgstr "Styr hur pekargränskontrollen hanterare pekare till objektfält. När avsmalning är påslaget används fältgränser. Annars används hela objektets gränser."

#: c-family/c.opt:1230
msgid "Forces Pointer Bounds Checker to use bounds of the innermost arrays in case of nested static arrays access. By default outermost array is used."
msgstr "Tvingar pekargränskontrollen att använda gränser för de innersta vektorerna för nästade statiska vektoråtkomster. Som standard används den yttersta vektorn."

#: c-family/c.opt:1235
msgid "Forces Pointer Bounds Checker to treat all trailing arrays in structures as possibly flexible. By default only arrays fields with zero length or that are marked with attribute bnd_variable_size are treated as flexible."
msgstr "Tvingar pekargränskontrollen att behandla alla avslutande vektorer i poster som eventuellt flexibla. Som standard hanteras endast vektorfält med nollängd eller som är märkta med attributet bnd_variable_size som flexibla."

#: c-family/c.opt:1241
msgid "Allow Pointer Bounds Checker optimizations. By default allowed on optimization levels >0."
msgstr "Tillåt optimeringar av pekargränskontrollen. Som standard tillåts det vid optimeringsnivåer >0."

#: c-family/c.opt:1246
msgid "Allow to use *_nobnd versions of string functions by Pointer Bounds Checker."
msgstr "Tillåt användning av *_nobnd-versioner av strängfunktioner av pekargränskontrollen."

#: c-family/c.opt:1250
msgid "Allow to use *_nochk versions of string functions by Pointer Bounds Checker."
msgstr "Tillåt användning av *_nochk-versioner av strängfunktioner av pekargränskontrollen."

#: c-family/c.opt:1254
msgid "Use statically initialized variable for vars bounds instead of generating them each time it is required."
msgstr "Använd en statiskt initierad variabel för variabelgränser istället för att generera dem varje gång det behövs."

#: c-family/c.opt:1259
msgid "Use statically initialized variable for constant bounds instead of generating them each time it is required."
msgstr "Använd en statiskt initierad variabel för konstantgränser istället för att generera dem varje gång det behövs."

#: c-family/c.opt:1264
msgid "With this option zero size obtained dynamically for objects with incomplete type will be treated as infinite."
msgstr "Med denna flagga kommer en dynamiskt erhållen storlek på noll för objekt med ofullständig typ hanteras som oändlig."

#: c-family/c.opt:1269
msgid "Generate checks for all read accesses to memory."
msgstr "Generera kontroller av alla läsåtkomster till minnet."

#: c-family/c.opt:1273
msgid "Generate checks for all write accesses to memory."
msgstr "Generera kontroller av alla skrivåtkomster till minnet."

#: c-family/c.opt:1277
msgid "Generate bounds stores for pointer writes."
msgstr "Generera gränslagringar för pekarskrivningar."

#: c-family/c.opt:1281
msgid "Generate bounds passing for calls."
msgstr "Generera skickande av gränser för anrop."

#: c-family/c.opt:1285
msgid "Instrument only functions marked with bnd_instrument attribute."
msgstr "Instrumentera endast funktioner markerade med attributet bnd_instrument."

#: c-family/c.opt:1289
msgid "Transform instrumented builtin calls into calls to wrappers."
msgstr "Transformera instrumenterade inbyggda anrop till anrop av inkapslingar."

#: c-family/c.opt:1299
msgid "Enable Cilk Plus."
msgstr "Aktivera Cilk Plus."

#: c-family/c.opt:1303
msgid "Enable support for C++ concepts."
msgstr "Aktivera stöd för C++-koncept."

#: c-family/c.opt:1307
msgid "Allow the arguments of the '?' operator to have different types."
msgstr "Tillåt argument till ”?”-operatorn att ha olika typer."

#: c-family/c.opt:1314
#, c-format
msgid "no class name specified with %qs"
msgstr "inget klassnamn angivet med %qs"

#: c-family/c.opt:1315
msgid "-fconst-string-class=<name>\tUse class <name> for constant strings."
msgstr "-fconst-string-class=<namn>\tAnvänd klassen <namn> för konstanta strängar."

#: c-family/c.opt:1319
msgid "-fconstexpr-depth=<number>\tSpecify maximum constexpr recursion depth."
msgstr "-fconstexpr-depth=<antal>\tAnge maximalt rekursionsdjup för constexpr."

#: c-family/c.opt:1323
msgid "-fconstexpr-loop-limit=<number>\tSpecify maximum constexpr loop iteration count."
msgstr "-fconstexpr-loop-limit=<antal>\tAnge maximalt antal constexpr-slingiterationer."

#: c-family/c.opt:1327
msgid "Emit debug annotations during preprocessing."
msgstr "Mata ut felsökningsannoteringar under preprocessning."

#: c-family/c.opt:1331
msgid "-fdeduce-init-list\tenable deduction of std::initializer_list for a template type parameter from a brace-enclosed initializer-list."
msgstr "-fdeduce-init-list\taktivera härledning av std::initializer_list för en malltypparameter från en klammeromsluten initierarlista."

#: c-family/c.opt:1335
msgid "Factor complex constructors and destructors to favor space over speed."
msgstr "Faktorisera komplexa konstruerare och destruerare till förmån för utrymme snarare än hastighet."

#: c-family/c.opt:1343
msgid "Preprocess directives only."
msgstr "Preprocessa endast direktiv."

#: c-family/c.opt:1347
msgid "Permit '$' as an identifier character."
msgstr "Tillåt ”$” som ett identifierartecken."

#: c-family/c.opt:1351
msgid "Write all declarations as Ada code transitively."
msgstr "Skriv alla deklarationer som Adakod transitivt."

#: c-family/c.opt:1355
msgid "Write all declarations as Ada code for the given file only."
msgstr "Skriv alla deklarationer som Adakod endast för den angivna filen."

#: c-family/c.opt:1362
msgid "Generate code to check exception specifications."
msgstr "Generera kod för att kontrollera undantagsspecifikationer."

#: c-family/c.opt:1369
msgid "-fexec-charset=<cset>\tConvert all strings and character constants to character set <cset>."
msgstr "-fexec-charset=<tknst>\tKonvertera alla strängar och teckenkonstanter till teckenuppsättningen <tknst>."

#: c-family/c.opt:1373
msgid "Permit universal character names (\\u and \\U) in identifiers."
msgstr "Tillåt universella teckennamn (\\u och \\U) i identifierare."

#: c-family/c.opt:1377
msgid "-finput-charset=<cset>\tSpecify the default character set for source files."
msgstr "-finput-charset=<tknst>\tAnge standardteckenuppsättning för källkodsfiler."

#: c-family/c.opt:1381
msgid "Support dynamic initialization of thread-local variables in a different translation unit."
msgstr "Stöd dynamisk initiering av trådlokala variabler i en annan översättningsenhet."

#: c-family/c.opt:1388
msgid "Scope of for-init-statement variables is local to the loop."
msgstr "Räckvidden av for-init-satsvariabler är lokal till slingan."

#: c-family/c.opt:1392
msgid "Do not assume that standard C libraries and \"main\" exist."
msgstr "Anta inte att standard C-bibliotek och ”main” finns."

#: c-family/c.opt:1396
msgid "Recognize GNU-defined keywords."
msgstr "Acceptera GNU-definierade nyckelord."

#: c-family/c.opt:1400
msgid "Generate code for GNU runtime environment."
msgstr "Generera kod för GNU:s körtidsmiljö."

#: c-family/c.opt:1404
msgid "Use traditional GNU semantics for inline functions."
msgstr "Använd traditionell C-semantik för inline-funktioner."

#: c-family/c.opt:1410
msgid "-fhandle-exceptions has been renamed -fexceptions (and is now on by default)"
msgstr "-fhandle-exceptions har bytt namn till -fexceptions (och är nu normalt påslagen)"

#: c-family/c.opt:1417
msgid "Assume normal C execution environment."
msgstr "Anta normal C-körmiljö."

#: c-family/c.opt:1425
msgid "Export functions even if they can be inlined."
msgstr "Exportera funktioner även om de kan inline:as."

#: c-family/c.opt:1429
msgid "Emit implicit instantiations of inline templates."
msgstr "Skapa implicita instansieringar av inline:ade mallar."

#: c-family/c.opt:1433
msgid "Emit implicit instantiations of templates."
msgstr "Skapa implicita instansieringar av mallar."

#: c-family/c.opt:1437
msgid "Implement C++17 inheriting constructor semantics."
msgstr "Implementera C++17-semantik för ärvda konstruerare."

#: c-family/c.opt:1441
msgid "Inject friend functions into enclosing namespace."
msgstr "Skjut in friend-funktioner i omgivande namnrymd."

#: c-family/c.opt:1445
msgid "Don't emit dllexported inline functions unless needed."
msgstr "Avge inte dll-exporterade inline-funktioner om det inte behövs."

#: c-family/c.opt:1452
msgid "Allow implicit conversions between vectors with differing numbers of subparts and/or differing element types."
msgstr "Tillåt implicit konvertering mellan vektorer med olika antal underdelar och/eller olika elementtyper."

#: c-family/c.opt:1456
msgid "Don't warn about uses of Microsoft extensions."
msgstr "Varna inte om användning av Microsoftutökningar."

#: c-family/c.opt:1475
msgid "Implement resolution of DR 150 for matching of template template arguments."
msgstr "Implementera upplösning av DR 150 för att matcha mall-mall-argument."

#: c-family/c.opt:1479
msgid "Generate code for NeXT (Apple Mac OS X) runtime environment."
msgstr "Generera kod för körtidsmiljön NeXT (Apple Mac OS X)."

#: c-family/c.opt:1483
msgid "Assume that receivers of Objective-C messages may be nil."
msgstr "Anta att mottagare av Objective-C-meddelanden kan var nil."

#: c-family/c.opt:1487
msgid "Allow access to instance variables as if they were local declarations within instance method implementations."
msgstr "Tillåt åtkomst till instansvariabler som om de vore lokala deklarationer i instansmetodimplementationer."

#: c-family/c.opt:1491
msgid "-fvisibility=[private|protected|public|package]\tSet the default symbol visibility."
msgstr "-fvisibility=[private|protected|public|package]\tAnge standardvärde för symbolsynlighet."

#: c-family/c.opt:1494
#, c-format
msgid "unrecognized ivar visibility value %qs"
msgstr "okänt ivar-synlighetsvärde %qs"

#: c-family/c.opt:1516
msgid "Treat a throw() exception specification as noexcept to improve code size."
msgstr "Behandla en undantagsspecifikation throw() som noexcept för att förbättra kodstorleken."

#: c-family/c.opt:1520
msgid "Specify which ABI to use for Objective-C family code and meta-data generation."
msgstr "Ange vilket ABI som skall användas för kodfamiljen Objective-C och generering av metadata."

#: c-family/c.opt:1526
msgid "Generate special Objective-C methods to initialize/destroy non-POD C++ ivars, if needed."
msgstr "Generera speciella Objective-C-metoder för att initiera/destruera icke-POD-C++-ivariabler, om det behövs."

#: c-family/c.opt:1530
msgid "Allow fast jumps to the message dispatcher."
msgstr "Tillåt snabba hopp till meddelandehanteraren."

#: c-family/c.opt:1536
msgid "Enable Objective-C exception and synchronization syntax."
msgstr "Aktivera Objective-C-undantags- och synkroniseringssyntax."

#: c-family/c.opt:1540
msgid "Enable garbage collection (GC) in Objective-C/Objective-C++ programs."
msgstr "Aktivera skräpsamling (GC) i Objective-C-/Objective-C++-program."

#: c-family/c.opt:1544
msgid "Enable inline checks for nil receivers with the NeXT runtime and ABI version 2."
msgstr "Aktivera inline-kontroller av nil-mottagare med NeXT-körtidskod och ABI-version 2."

#: c-family/c.opt:1549
msgid "Enable Objective-C setjmp exception handling runtime."
msgstr "Aktivera Objective-C:s setjmp-undantagshantering i körtidsmiljön."

#: c-family/c.opt:1553
msgid "Conform to the Objective-C 1.0 language as implemented in GCC 4.0."
msgstr "Följ språket Objective-C 1.0 så som det implementerades i GCC 4.0."

#: c-family/c.opt:1557
msgid "Enable OpenACC."
msgstr "Aktivera OpenACC."

#: c-family/c.opt:1561
msgid "Specify default OpenACC compute dimensions."
msgstr "Ange standard-OpenACC-beräkningsdimensioner."

#: c-family/c.opt:1565
msgid "Enable OpenMP (implies -frecursive in Fortran)."
msgstr "Aktivera OpenMP (implicerar -frecursive i Fortran)."

#: c-family/c.opt:1569
msgid "Enable OpenMP's SIMD directives."
msgstr "Aktivera OpenMP:s SIMD-direktiv."

#: c-family/c.opt:1573
msgid "Recognize C++ keywords like \"compl\" and \"xor\"."
msgstr "Acceptera C++-nyckelord som ”compl” och ”xor”."

#: c-family/c.opt:1584
msgid "Look for and use PCH files even when preprocessing."
msgstr "Sök efter och använd PCH-filer även vid preprocessning."

#: c-family/c.opt:1588
msgid "Downgrade conformance errors to warnings."
msgstr "Nedgradera följsamhetsfel till varningar."

#: c-family/c.opt:1592
msgid "Enable Plan 9 language extensions."
msgstr "Aktivera språkutvidgningar från Plan 9."

#: c-family/c.opt:1596
msgid "Treat the input file as already preprocessed."
msgstr "Betrakta indatafilen som redan preprocessad."

#: c-family/c.opt:1604
msgid "-ftrack-macro-expansion=<0|1|2> Track locations of tokens coming from macro expansion and display them in error messages."
msgstr "-ftrack-macro-expansion=<0|1|2> Spåra platser för symboler som kommer från makroexpansion och visa dem i felmeddelanden."

#: c-family/c.opt:1608
msgid "-fno-pretty-templates Do not pretty-print template specializations as the template signature followed by the arguments."
msgstr "-fno-pretty-templates Finskriv inte mallspecialiseringar som mallsignaturer följda av argumenten."

#: c-family/c.opt:1612
msgid "Treat known sprintf return values as constants."
msgstr "Hantera kända sprintf-returvärden som konstanter."

#: c-family/c.opt:1616
msgid "Used in Fix-and-Continue mode to indicate that object files may be swapped in at runtime."
msgstr "Används i Fix-and-Continue-läge för att objektfiler kan bytas ut vid körtillfället."

#: c-family/c.opt:1620
msgid "Enable automatic template instantiation."
msgstr "Slå på automatisk mallinstansiering."

#: c-family/c.opt:1624
msgid "Generate run time type descriptor information."
msgstr "Generera typbeskrivarinformation för körtid."

#: c-family/c.opt:1628 ada/gcc-interface/lang.opt:77
msgid "Use the narrowest integer type possible for enumeration types."
msgstr "Använd den smalaste möjliga heltalstypen för uppräkningstyper."

#: c-family/c.opt:1632
msgid "Force the underlying type for \"wchar_t\" to be \"unsigned short\"."
msgstr "Tvinga den underliggande typen för ”wchar_t” att vara ”unsigned short”."

#: c-family/c.opt:1636
msgid "When \"signed\" or \"unsigned\" is not given make the bitfield signed."
msgstr "När ”signed” eller ”unsigned” inte anges låt bitfältet ha tecken."

#: c-family/c.opt:1640 ada/gcc-interface/lang.opt:81
msgid "Make \"char\" signed by default."
msgstr "Låt ”char” ha tecken som standard."

#: c-family/c.opt:1644
msgid "Enable C++14 sized deallocation support."
msgstr "Slå på stöd för C++14 storleksbestämd deallokering."

#: c-family/c.opt:1651
msgid "-fsso-struct=[big-endian|little-endian|native]\tSet the default scalar storage order."
msgstr "-fsso-struct=[big-endian|little-endian|native]\tSätt standardordning för skalärlagring."

#: c-family/c.opt:1654
#, c-format
msgid "unrecognized scalar storage order value %qs"
msgstr "okänt värde för skalär lagringsordning %qs"

#: c-family/c.opt:1667
msgid "Display statistics accumulated during compilation."
msgstr "Visa statistik som samlats under kompilering."

#: c-family/c.opt:1671
msgid "Assume that values of enumeration type are always within the minimum range of that type."
msgstr "Antag att värdena i uppräkningstyper alltid finns inom det minsta intervallet av den typen."

#: c-family/c.opt:1678 c-family/c.opt:1683
msgid "Follow the C++17 evaluation order requirements for assignment expressions, shift, member function calls, etc."
msgstr "Följ C++17-krav på evalueringordning för tilldelningsuttryck, skift, medlemsfunktionsanrop, etc."

#: c-family/c.opt:1700
msgid "-ftabstop=<number>\tDistance between tab stops for column reporting."
msgstr "-ftabstop=<antal>\tAvstånd mellan tabulatorstopp för kolumnvis rapportering."

#: c-family/c.opt:1704
msgid "Set the maximum number of template instantiation notes for a single warning or error."
msgstr "Sätt det maximala antalet mallinstansieringsnoter för en enskild varning eller fel."

#: c-family/c.opt:1711
msgid "-ftemplate-depth=<number>\tSpecify maximum template instantiation depth."
msgstr "-ftemplate-depth=<antal>\tAnge maximalt instansieringsdjup för mallar."

#: c-family/c.opt:1718
msgid "-fno-threadsafe-statics\tDo not generate thread-safe code for initializing local statics."
msgstr "-fno-threadsafe-statics\tGenerera inte trådsäker kod för initiering a lokala statiska variabler."

#: c-family/c.opt:1722
msgid "When \"signed\" or \"unsigned\" is not given make the bitfield unsigned."
msgstr "När ”signed” eller ”unsigned” inte anges görs bitfälten teckenlösa."

#: c-family/c.opt:1726
msgid "Make \"char\" unsigned by default."
msgstr "Gör ”char” teckenlöst som standard."

#: c-family/c.opt:1730
msgid "Use __cxa_atexit to register destructors."
msgstr "Använd __cxa_atexit till registerdestruerare."

#: c-family/c.opt:1734
msgid "Use __cxa_get_exception_ptr in exception handling."
msgstr "Använd __cxa_get_exception_ptr i undantagshantering."

#: c-family/c.opt:1738
msgid "Marks all inlined functions and methods as having hidden visibility."
msgstr "Markerar alla inline:ade funktioner och metoder att ha dold synlighet."

#: c-family/c.opt:1742
msgid "Changes visibility to match Microsoft Visual Studio by default."
msgstr "Ändrar synlighet till att vara som Microsoft Visual Studio som standard."

#: c-family/c.opt:1754
msgid "Emit common-like symbols as weak symbols."
msgstr "Mata ut common-liknande symboler som svaga symboler."

#: c-family/c.opt:1758
msgid "-fwide-exec-charset=<cset>\tConvert all wide strings and character constants to character set <cset>."
msgstr "-fwide-exec-charset=<tknst>\tKonvertera alla breda strängar och teckenkonstanter till teckenuppsättningen <tknst>."

#: c-family/c.opt:1762
msgid "Generate a #line directive pointing at the current working directory."
msgstr "Generera ett #line-direktiv som pekar på aktuell katalog."

#: c-family/c.opt:1770
msgid "Generate lazy class lookup (via objc_getClass()) for use in Zero-Link mode."
msgstr "Generera lata klassuppslagningar (via objc_getClass()) att användas i läget Zero-Link."

#: c-family/c.opt:1774
msgid "Dump declarations to a .decl file."
msgstr "Skicka deklarationer till en .decl-fil."

#: c-family/c.opt:1778
msgid "-femit-struct-debug-baseonly\tAggressive reduced debug info for structs."
msgstr "-femit-struct-debug-baseonly\tAggressivt reducerad felsökningsinformation för poster."

#: c-family/c.opt:1782
msgid "-femit-struct-debug-reduced\tConservative reduced debug info for structs."
msgstr "-femit-struct-debug-reduced\tKonservativt reducerad felsökningsinformation för poster."

#: c-family/c.opt:1786
msgid "-femit-struct-debug-detailed=<spec-list>\tDetailed reduced debug info for structs."
msgstr "-femit-struct-debug-detailed=<spec-lista>\tDetaljreducerad felsökningsinformation för poster."

#: c-family/c.opt:1790
msgid "Interpret imaginary, fixed-point, or other gnu number suffix as the corresponding number literal rather than a user-defined number literal."
msgstr "Tolka imaginära, flyttals-, eller andra gnu-suffix på tal som motsvarande talkonstant snarare än en användardefinierad talkonstant."

#: c-family/c.opt:1795
msgid "-idirafter <dir>\tAdd <dir> to the end of the system include path."
msgstr "-idirafter <kat>\tLägg till <kat> till slutet av sökvägen för systeminkluderingar."

#: c-family/c.opt:1799
msgid "-imacros <file>\tAccept definition of macros in <file>."
msgstr "-imacros <fil>\tTag med definitioner av makron i <fil>."

#: c-family/c.opt:1803
msgid "-imultilib <dir>\tSet <dir> to be the multilib include subdirectory."
msgstr "-imultilib <kat>\tSätt <kat> att vara inkluderingsunderbiblioteket för multibibliotek."

#: c-family/c.opt:1807
msgid "-include <file>\tInclude the contents of <file> before other files."
msgstr "-include <fil>\tInkludera innehållet i <fil> före andra filer."

#: c-family/c.opt:1811
msgid "-iprefix <path>\tSpecify <path> as a prefix for next two options."
msgstr "-iprefix <skvg>\tAnge <skvg> som ett prefix för de följande två flaggorna."

#: c-family/c.opt:1815
msgid "-isysroot <dir>\tSet <dir> to be the system root directory."
msgstr "-isysroot <kat>\tSätt <kat> som rotkatalog för systemet."

#: c-family/c.opt:1819
msgid "-isystem <dir>\tAdd <dir> to the start of the system include path."
msgstr "-isystem <kat>\tLägg till <kat> till början av sökvägen för systeminkluderingar."

#: c-family/c.opt:1823
msgid "-iquote <dir>\tAdd <dir> to the end of the quote include path."
msgstr "-iquote <kat>\tLägg till <kat> till slutet av sökvägen för citerade inkluderingar."

#: c-family/c.opt:1827
msgid "-iwithprefix <dir>\tAdd <dir> to the end of the system include path."
msgstr "-iwithprefix <kat>\tLägg till <kat> till slutet av sökvägen för systeminkluderingar."

#: c-family/c.opt:1831
msgid "-iwithprefixbefore <dir>\tAdd <dir> to the end of the main include path."
msgstr "-iwithprefixbefore <kat>\tLägg till <kat> till slutet av huvudsökvägen."

#: c-family/c.opt:1841
msgid "Do not search standard system include directories (those specified with -isystem will still be used)."
msgstr "Sök inte standardkataloger för inkluderingar (de som anges med -isystem kommer fortfarande att användas)."

#: c-family/c.opt:1845
msgid "Do not search standard system include directories for C++."
msgstr "Sök inte i standardkataloger för systeminkluderingar för C++."

#: c-family/c.opt:1857
msgid "Generate C header of platform-specific features."
msgstr "Generera C-huvuden för plattformsspecifika funktioner."

#: c-family/c.opt:1861
msgid "Remap file names when including files."
msgstr "Översätt filnamn när filer inkluderas."

#: c-family/c.opt:1865 c-family/c.opt:1869
msgid "Conform to the ISO 1998 C++ standard revised by the 2003 technical corrigendum."
msgstr "Följ standarden ISO 1998 C++ reviderad av 2003 års tekniska rättelser."

#: c-family/c.opt:1873
msgid "Conform to the ISO 2011 C++ standard."
msgstr "Följ standarden ISO 2011 C++."

#: c-family/c.opt:1877
msgid "Deprecated in favor of -std=c++11."
msgstr "Undanbedes till förmån för -std=c++11."

#: c-family/c.opt:1881
msgid "Deprecated in favor of -std=c++14."
msgstr "Undanbedes till förmån för -std=c++14."

#: c-family/c.opt:1885
msgid "Conform to the ISO 2014 C++ standard."
msgstr "Följ standarden ISO 2014 C++."

#: c-family/c.opt:1889
msgid "Conform to the ISO 2017(?) C++ draft standard (experimental and incomplete support)."
msgstr "Följ standardutkastet ISO 2017(?) C++ (experimentellt och ofullständigt stöd)."

#: c-family/c.opt:1896 c-family/c.opt:1993
msgid "Conform to the ISO 2011 C standard."
msgstr "Följ standarden ISO 2011 C."

#: c-family/c.opt:1900
msgid "Deprecated in favor of -std=c11."
msgstr "Undanbedes till förmån för -std=c11."

#: c-family/c.opt:1904 c-family/c.opt:1908 c-family/c.opt:1977
msgid "Conform to the ISO 1990 C standard."
msgstr "Följ standarden ISO 1990 C."

#: c-family/c.opt:1912 c-family/c.opt:1985
msgid "Conform to the ISO 1999 C standard."
msgstr "Följ standarden ISO 1999 C."

#: c-family/c.opt:1916
msgid "Deprecated in favor of -std=c99."
msgstr "Undanbedes till förmån för -std=c99."

#: c-family/c.opt:1920 c-family/c.opt:1925
msgid "Conform to the ISO 1998 C++ standard revised by the 2003 technical corrigendum with GNU extensions."
msgstr "Följ standarden ISO 1998 C++ reviderad av 2003 års tekniska rättelser med GNU-utökningar."

#: c-family/c.opt:1930
msgid "Conform to the ISO 2011 C++ standard with GNU extensions."
msgstr "Följ standarden ISO 2011 C++ med GNU-utökningar."

#: c-family/c.opt:1934
msgid "Deprecated in favor of -std=gnu++11."
msgstr "Undanbedes till förmån för -std=gnu++11."

#: c-family/c.opt:1938
msgid "Deprecated in favor of -std=gnu++14."
msgstr "Undanbedes till förmån för -std=gnu++14."

#: c-family/c.opt:1942
msgid "Conform to the ISO 2014 C++ standard with GNU extensions."
msgstr "Följ standarden ISO 2014 C++ med GNU-utökningar."

#: c-family/c.opt:1946
msgid "Conform to the ISO 201z(7?) C++ draft standard with GNU extensions (experimental and incomplete support)."
msgstr "Följ standardutkastet ISO 201z(7?) C++ med GNU-utökningar (experimentellt och ofullständigt stöd)."

#: c-family/c.opt:1953
msgid "Conform to the ISO 2011 C standard with GNU extensions."
msgstr "Följ standarden ISO 2011 C med GNU-utökningar."

#: c-family/c.opt:1957
msgid "Deprecated in favor of -std=gnu11."
msgstr "Undanbedes till förmån för -std=gnu11."

#: c-family/c.opt:1961 c-family/c.opt:1965
msgid "Conform to the ISO 1990 C standard with GNU extensions."
msgstr "Följ standarden ISO 1990 C med GNU-utökningar."

#: c-family/c.opt:1969
msgid "Conform to the ISO 1999 C standard with GNU extensions."
msgstr "Följ standarden ISO 1999 C med GNU-utökningar."

#: c-family/c.opt:1973
msgid "Deprecated in favor of -std=gnu99."
msgstr "Undanbedes till förmån för -std=gnu99."

#: c-family/c.opt:1981
msgid "Conform to the ISO 1990 C standard as amended in 1994."
msgstr "Följ standarden ISO 1990 C med tillägg från 1994."

#: c-family/c.opt:1989
msgid "Deprecated in favor of -std=iso9899:1999."
msgstr "Undanbedes till förmån för -std=iso9899:1999."

#: c-family/c.opt:2000
msgid "Enable traditional preprocessing."
msgstr "Aktivera traditionell preprocessning."

#: c-family/c.opt:2004
msgid "-trigraphs\tSupport ISO C trigraphs."
msgstr "-trigraphs\tStöd trigrafer enligt ISO C."

#: c-family/c.opt:2008
msgid "Do not predefine system-specific and GCC-specific macros."
msgstr "Fördefiniera inte systemspecifika och GCC-specifika makron."

#: ada/gcc-interface/lang.opt:61
msgid "Synonym of -gnatk8."
msgstr "Synonym för -gnatk8."

#: ada/gcc-interface/lang.opt:69
msgid "Do not look for object files in standard path."
msgstr "Titta inte efter objektfiler i standardsökvägen."

#: ada/gcc-interface/lang.opt:73
msgid "Select the runtime."
msgstr "Välj körtidssystem."

#: ada/gcc-interface/lang.opt:85
msgid "Catch typos."
msgstr "Fånga skrivfel."

#: ada/gcc-interface/lang.opt:89
msgid "Set name of output ALI file (internal switch)."
msgstr "Sätt namnet på utmatnings-ALI-filen (intern flagga)."

#: ada/gcc-interface/lang.opt:93
msgid "-gnat<options>\tSpecify options to GNAT."
msgstr "-gnat<flaggor>\tAnge flaggor till GNAT."

#: ada/gcc-interface/lang.opt:97
msgid "Ignored."
msgstr "Ignorerad."

#: go/lang.opt:42
msgid "-fgo-c-header=<file>\tWrite Go struct definitions to file as C code."
msgstr "-fgo-c-header=filnamn\tSkriv Go-postdefinitioner till en fil som C-kod."

#: go/lang.opt:46
msgid "Add explicit checks for division by zero."
msgstr "Lägg till explicita kontroller av division med noll."

#: go/lang.opt:50
msgid "Add explicit checks for division overflow in INT_MIN / -1."
msgstr "Lägg till explicita kontroller av spill vid division av INT_MIN / -1."

#: go/lang.opt:54
msgid "Apply special rules for compiling runtime package."
msgstr "Använd specialregler för att kompilera körtidspaket."

#: go/lang.opt:58
msgid "-fgo-dump-<type>\tDump Go frontend internal information."
msgstr "-fgo-dump-<typ>\tSkriv ut Go-framändens interna information."

#: go/lang.opt:62
msgid "-fgo-optimize-<type>\tTurn on optimization passes in the frontend."
msgstr "-fgo-optimize-<typ>\tSlå på optimeringspass i framänden."

#: go/lang.opt:66
msgid "-fgo-pkgpath=<string>\tSet Go package path."
msgstr "-fgo-pkgpath=<sträng>\tSätt Go-paketsökväg."

#: go/lang.opt:70
msgid "-fgo-prefix=<string>\tSet package-specific prefix for exported Go names."
msgstr "-fgo-prefix=<sträng>\tSätt paketspecifika prefix för exporterade Go-namn."

#: go/lang.opt:74
msgid "-fgo-relative-import-path=<path>\tTreat a relative import as relative to path."
msgstr "-fgo-relative-import-path=<sökv>\tHantera en relativ import som relativ till sökv."

#: go/lang.opt:78
msgid "Functions which return values must end with return statements."
msgstr "Funktioner med returvärden måste sluta med retursatser."

#: go/lang.opt:82
msgid "Emit debugging information related to the escape analysis pass when run with -fgo-optimize-allocs."
msgstr "Mata ut felsökningsinformation relaterad till flyktanalyspasset när kört med -fgo-optimize-allocs."

#: config/vms/vms.opt:27
msgid "Malloc data into P2 space."
msgstr "Malloc-data till P2-utrymmet."

#: config/vms/vms.opt:31
msgid "Set name of main routine for the debugger."
msgstr "Ange namnet på huvudrutinen för felsökaren."

#: config/vms/vms.opt:35
msgid "Use VMS exit codes instead of posix ones."
msgstr "Använd VMS-slutkoder istället för posix-koder."

#: config/vms/vms.opt:39
msgid "-mpointer-size=[no,32,short,64,long]\tSet the default pointer size."
msgstr "-mpointer-size=[no,32,short,64,long]\tSätt standardstorlek på pekare."

#: config/vms/vms.opt:42
#, c-format
msgid "unknown pointer size model %qs"
msgstr "okänd pekarstorlekmodell %qs"

#: config/mcore/mcore.opt:23
msgid "Generate code for the M*Core M210"
msgstr "Generera kod för M*Core M210"

#: config/mcore/mcore.opt:27
msgid "Generate code for the M*Core M340"
msgstr "Generera kod för M*Core M340"

#: config/mcore/mcore.opt:31
msgid "Force functions to be aligned to a 4 byte boundary."
msgstr "Tvinga funktioner till att vara justerade till en 4-bytegräns."

#: config/mcore/mcore.opt:35 config/moxie/moxie.opt:23
msgid "Generate big-endian code."
msgstr "Generera kod med rak byteordning."

#: config/mcore/mcore.opt:39
msgid "Emit call graph information."
msgstr "Mata ut anropsgrafsinformation."

#: config/mcore/mcore.opt:43
msgid "Use the divide instruction."
msgstr "Använd divisionsinstruktionen."

#: config/mcore/mcore.opt:47
msgid "Inline constants if it can be done in 2 insns or less."
msgstr "Inline:a konstanter om det kan göras på 2 instruktioner eller mindre."

#: config/mcore/mcore.opt:51 config/moxie/moxie.opt:27
msgid "Generate little-endian code."
msgstr "Generera kod med omvänd byteordning."

#: config/mcore/mcore.opt:56 config/fr30/fr30.opt:27
msgid "Assume that run-time support has been provided, so omit -lsim from the linker command line."
msgstr "Anta att körtidsstöd finns, så utelämna -lsim från länkningskommandoraden."

#: config/mcore/mcore.opt:60
msgid "Use arbitrary sized immediates in bit operations."
msgstr "Använd godtyckligt stora omedelbara i bitoperationer."

#: config/mcore/mcore.opt:64
msgid "Prefer word accesses over byte accesses."
msgstr "Föredra ordåtkomst före byteåtkomst."

#: config/mcore/mcore.opt:71
msgid "Set the maximum amount for a single stack increment operation."
msgstr "Ange maximal storlek på en ensam stackökningsoperation."

#: config/mcore/mcore.opt:75
msgid "Always treat bitfields as int-sized."
msgstr "Hantera alltid bitfält som int-stora."

#: config/linux-android.opt:23
msgid "Generate code for the Android platform."
msgstr "Generera kod för plattformen Android."

#: config/mmix/mmix.opt:24
msgid "For intrinsics library: pass all parameters in registers."
msgstr "För inbyggt bibliotek: skicka alla parametrar i register."

#: config/mmix/mmix.opt:28
msgid "Use register stack for parameters and return value."
msgstr "Använd registerstacken för parametrar och returvärde."

#: config/mmix/mmix.opt:32
msgid "Use call-clobbered registers for parameters and return value."
msgstr "Använd anropsöverskrivna register för parametrar och returvärde."

#: config/mmix/mmix.opt:37
msgid "Use epsilon-respecting floating point compare instructions."
msgstr "Använd flyttalsjämförelseinstruktioner som respekterar epsilon."

#: config/mmix/mmix.opt:41
msgid "Use zero-extending memory loads, not sign-extending ones."
msgstr "Använd nollutfyllda minnesladdningar, inte teckenutfyllda."

#: config/mmix/mmix.opt:45
msgid "Generate divide results with reminder having the same sign as the divisor (not the dividend)."
msgstr "Generera divisionsresultat så att resten har samma tecken som nämnaren (inte täljaren)."

#: config/mmix/mmix.opt:49
msgid "Prepend global symbols with \":\" (for use with PREFIX)."
msgstr "Inled globala symboler med ”:” (för användning tillsammans med PREFIX)."

#: config/mmix/mmix.opt:53
msgid "Do not provide a default start-address 0x100 of the program."
msgstr "Ge inte en standard startadress 0x100 för programmet."

#: config/mmix/mmix.opt:57
msgid "Link to emit program in ELF format (rather than mmo)."
msgstr "Länka för att skapa program i ELF-format (snarare än mmo)."

#: config/mmix/mmix.opt:61
msgid "Use P-mnemonics for branches statically predicted as taken."
msgstr "Använd P-mnemonics för grenar som statiskt förutsägs tas."

#: config/mmix/mmix.opt:65
msgid "Don't use P-mnemonics for branches."
msgstr "Använd inte P-mnemonics för grenar."

#: config/mmix/mmix.opt:79
msgid "Use addresses that allocate global registers."
msgstr "Använd adresser som allokerar globala register."

#: config/mmix/mmix.opt:83
msgid "Do not use addresses that allocate global registers."
msgstr "Använd inte adresser som allokerar globala register."

#: config/mmix/mmix.opt:87
msgid "Generate a single exit point for each function."
msgstr "Generera en enda utgångspunkt för varje funktion."

#: config/mmix/mmix.opt:91
msgid "Do not generate a single exit point for each function."
msgstr "Generera inte en ensam utgångspunkt för varje funktion."

#: config/mmix/mmix.opt:95
msgid "Set start-address of the program."
msgstr "Ange startadressen för programmet."

#: config/mmix/mmix.opt:99
msgid "Set start-address of data."
msgstr "Sätt startadress för data."

#: config/darwin.opt:117
msgid "Generate compile-time CFString objects."
msgstr "Generera CFString-objekt vid kompileringstillfället."

#: config/darwin.opt:214
msgid "Warn if constant CFString objects contain non-portable characters."
msgstr "Varna om konstanta CFString-objekt innehåller icke-portabla tecken."

#: config/darwin.opt:219
msgid "Generate AT&T-style stubs for Mach-O."
msgstr "Generera stubbar i AT&T-stil för Mach-O."

#: config/darwin.opt:223
msgid "Generate code suitable for executables (NOT shared libs)."
msgstr "Generera kod lämplig för körbara program (INTE delade bibliotek)."

#: config/darwin.opt:227
msgid "Generate code suitable for fast turn around debugging."
msgstr "Generera kod lämplig för korta felsökningscykler."

#: config/darwin.opt:235
msgid "The earliest MacOS X version on which this program will run."
msgstr "Den tidigaste MacOS X-versionen som detta program kommer köra på."

#: config/darwin.opt:239
msgid "Set sizeof(bool) to 1."
msgstr "Sätt sizeof(bool) till 1."

#: config/darwin.opt:243
msgid "Generate code for darwin loadable kernel extensions."
msgstr "Generera kod för darwin laddbara kärnutvidgningar."

#: config/darwin.opt:247
msgid "Generate code for the kernel or loadable kernel extensions."
msgstr "Generera kod för kärnan eller laddbara kärnutvidgningar."

#: config/darwin.opt:251
msgid "-iframework <dir>\tAdd <dir> to the end of the system framework include path."
msgstr "-iframework <kat>\tLägg till <kat> till slutet av systemramverkets inkluderingssökväg."

#: config/darwin.opt:401
msgid "The version of ld64 in use for this toolchain."
msgstr "Versionen av ld64 som används för denna verktygskedja."

#: config/bfin/bfin.opt:40 config/msp430/msp430.opt:3 config/c6x/c6x.opt:38
msgid "Use simulator runtime."
msgstr "Använd simulatorkörtider."

#: config/bfin/bfin.opt:44 config/arm/arm.opt:102
msgid "Specify the name of the target CPU."
msgstr "Ange namnet på målprocessorn."

#: config/bfin/bfin.opt:48
msgid "Omit frame pointer for leaf functions."
msgstr "Utelämna rampekaren i lövfunktioner."

#: config/bfin/bfin.opt:52
msgid "Program is entirely located in low 64k of memory."
msgstr "Programmet ligger helt i låga 64 kB minne."

#: config/bfin/bfin.opt:56
msgid "Work around a hardware anomaly by adding a number of NOPs before a CSYNC or SSYNC instruction."
msgstr "Gå runt en hårdvaruanomali genom att lägga till ett antal NOP:ar före en CSYNC- eller SSYNC-instruktion."

#: config/bfin/bfin.opt:61
msgid "Avoid speculative loads to work around a hardware anomaly."
msgstr "Undvik spekulativa laddningar för att gå runt en hårdvaruanomali."

#: config/bfin/bfin.opt:65
msgid "Enabled ID based shared library."
msgstr "Aktivera ID-baserat delat bibliotek."

#: config/bfin/bfin.opt:69
msgid "Generate code that won't be linked against any other ID shared libraries, but may be used as a shared library."
msgstr "Generera kod som inte kommer länkas mot några andra delade ID-bibliotek men kan användas som ett delat bibliotek."

#: config/bfin/bfin.opt:74 config/m68k/m68k.opt:175
msgid "ID of shared library to build."
msgstr "ID för delat bibliotek att bygga."

#: config/bfin/bfin.opt:78 config/m68k/m68k.opt:171
msgid "Enable separate data segment."
msgstr "Aktivera separat datasegment."

#: config/bfin/bfin.opt:82 config/c6x/c6x.opt:63
msgid "Avoid generating pc-relative calls; use indirection."
msgstr "Undvik att generera pc-relativa anrop, använd indirekt anrop."

#: config/bfin/bfin.opt:86
msgid "Link with the fast floating-point library."
msgstr "Länka med de snabba flyttalsbiblioteken."

#: config/bfin/bfin.opt:90 config/frv/frv.opt:130
msgid "Enable Function Descriptor PIC mode."
msgstr "Aktivera funktionsbeskrivar-PIC-läge."

#: config/bfin/bfin.opt:94 config/frv/frv.opt:162
msgid "Enable inlining of PLT in function calls."
msgstr "Aktivera inline:ing av PLT i funktionsanrop."

#: config/bfin/bfin.opt:98
msgid "Do stack checking using bounds in L1 scratch memory."
msgstr "Gör stackkontroll med gränser i L1:s fria minne."

#: config/bfin/bfin.opt:102
msgid "Enable multicore support."
msgstr "Aktivera stöd för flera kärnor."

#: config/bfin/bfin.opt:106
msgid "Build for Core A."
msgstr "Bygg för kärna A."

#: config/bfin/bfin.opt:110
msgid "Build for Core B."
msgstr "Bygg för kärna B."

#: config/bfin/bfin.opt:114
msgid "Build for SDRAM."
msgstr "Bygg för SDRAM."

#: config/bfin/bfin.opt:118
msgid "Assume ICPLBs are enabled at runtime."
msgstr "Anta ICPLBs är aktiverade vid körtillfället."

#: config/m68k/m68k-tables.opt:25
msgid "Known M68K CPUs (for use with the -mcpu= option):"
msgstr "Kända M68K-CPU:er (att användas med flaggan -mcpu=):"

#: config/m68k/m68k-tables.opt:365
msgid "Known M68K microarchitectures (for use with the -mtune= option):"
msgstr "Kända M68K-mikroarkitekturer (att användas med flaggan -mtune=):"

#: config/m68k/m68k-tables.opt:411
msgid "Known M68K ISAs (for use with the -march= option):"
msgstr "Kända M68K-ISA:er (att användas med flaggan -march=):"

#: config/m68k/ieee.opt:24 config/i386/i386.opt:364
msgid "Use IEEE math for fp comparisons."
msgstr "Använd IEEE matematik för flyttaljämförelser."

#: config/m68k/m68k.opt:30
msgid "Generate code for a 520X."
msgstr "Generera kod för en 520X."

#: config/m68k/m68k.opt:34
msgid "Generate code for a 5206e."
msgstr "Generera kod för en 5206e."

#: config/m68k/m68k.opt:38
msgid "Generate code for a 528x."
msgstr "Generera kod för en 528x."

#: config/m68k/m68k.opt:42
msgid "Generate code for a 5307."
msgstr "Generera kod för en 5307."

#: config/m68k/m68k.opt:46
msgid "Generate code for a 5407."
msgstr "Generera kod för en 5407."

#: config/m68k/m68k.opt:50 config/m68k/m68k.opt:111
msgid "Generate code for a 68000."
msgstr "Generera kod för en 68000."

#: config/m68k/m68k.opt:54
msgid "Generate code for a 68010."
msgstr "Generera kod för en 68010."

#: config/m68k/m68k.opt:58 config/m68k/m68k.opt:115
msgid "Generate code for a 68020."
msgstr "Generera kod för en 68020."

#: config/m68k/m68k.opt:62
msgid "Generate code for a 68040, without any new instructions."
msgstr "Generera kod för en 68040, utan några nya instruktioner."

#: config/m68k/m68k.opt:66
msgid "Generate code for a 68060, without any new instructions."
msgstr "Generera kod för en 68060, utan några nya instruktioner."

#: config/m68k/m68k.opt:70
msgid "Generate code for a 68030."
msgstr "Generera kod för en 68030."

#: config/m68k/m68k.opt:74
msgid "Generate code for a 68040."
msgstr "Generera kod för en 68040."

#: config/m68k/m68k.opt:78
msgid "Generate code for a 68060."
msgstr "Generera kod för en 68060."

#: config/m68k/m68k.opt:82
msgid "Generate code for a 68302."
msgstr "Generera kod för en 68302."

#: config/m68k/m68k.opt:86
msgid "Generate code for a 68332."
msgstr "Generera kod för en 68332."

#: config/m68k/m68k.opt:91
msgid "Generate code for a 68851."
msgstr "Generera kod för en 68851."

#: config/m68k/m68k.opt:95
msgid "Generate code that uses 68881 floating-point instructions."
msgstr "Generera kod som använder flyttalsinstruktioner för 68881."

#: config/m68k/m68k.opt:99
msgid "Align variables on a 32-bit boundary."
msgstr "Justera variabler på en 32-bitarsgräns."

#: config/m68k/m68k.opt:103 config/arm/arm.opt:77 config/nios2/nios2.opt:570
#: config/nds32/nds32.opt:66 config/c6x/c6x.opt:67
msgid "Specify the name of the target architecture."
msgstr "Ange namnet på målarkitekturen."

#: config/m68k/m68k.opt:107
msgid "Use the bit-field instructions."
msgstr "Använd bitfältsinstruktionerna."

#: config/m68k/m68k.opt:119
msgid "Generate code for a ColdFire v4e."
msgstr "Generera kod för en ColdFire v4e."

#: config/m68k/m68k.opt:123
msgid "Specify the target CPU."
msgstr "Ange mål-CPU:n."

#: config/m68k/m68k.opt:127
msgid "Generate code for a cpu32."
msgstr "Generera kod för en cpu32."

#: config/m68k/m68k.opt:131
msgid "Use hardware division instructions on ColdFire."
msgstr "Använd hårdvarudivisionsinstruktioner på ColdFire."

#: config/m68k/m68k.opt:135
msgid "Generate code for a Fido A."
msgstr "Generera kod för en Fido A."

#: config/m68k/m68k.opt:139
msgid "Generate code which uses hardware floating point instructions."
msgstr "Generera kod som använder hårdvaruflyttalsinstruktioner."

#: config/m68k/m68k.opt:143
msgid "Enable ID based shared library."
msgstr "Aktivera ID-baserat delat bibliotek."

#: config/m68k/m68k.opt:147
msgid "Use 32-bit offsets in jump tables rather than 16-bit offsets."
msgstr "Använd 32-bitars avstånd i hopptabeller istället för 16-bitars avstånd."

#: config/m68k/m68k.opt:151
msgid "Do not use the bit-field instructions."
msgstr "Använd inte bitfältsinstruktionerna."

#: config/m68k/m68k.opt:155
msgid "Use normal calling convention."
msgstr "Använd normal anropskonvention."

#: config/m68k/m68k.opt:159
msgid "Consider type 'int' to be 32 bits wide."
msgstr "Betrakta typen ”int” som 32 bitar bred."

#: config/m68k/m68k.opt:163
msgid "Generate pc-relative code."
msgstr "Generera pc-relativ kod."

#: config/m68k/m68k.opt:167
msgid "Use different calling convention using 'rtd'."
msgstr "Använd en annan anropskonvention som använder ”rtd”."

#: config/m68k/m68k.opt:179
msgid "Consider type 'int' to be 16 bits wide."
msgstr "Betrakta typen ”int” som 16 bitar bred."

#: config/m68k/m68k.opt:183
msgid "Generate code with library calls for floating point."
msgstr "Generera kod med biblioteksanrop för flyttal."

#: config/m68k/m68k.opt:187
msgid "Do not use unaligned memory references."
msgstr "Använd inte ojusterade minnesreferenser."

#: config/m68k/m68k.opt:191
msgid "Tune for the specified target CPU or architecture."
msgstr "Trimma för den angivna mål-CPU:n eller arkitekturen."

#: config/m68k/m68k.opt:195
msgid "Support more than 8192 GOT entries on ColdFire."
msgstr "Stöd mer än 8192 GOT-poster på ColdFire."

#: config/m68k/m68k.opt:199
msgid "Support TLS segment larger than 64K."
msgstr "Stöd TLS-segment större än 64 k."

#: config/riscv/riscv.opt:26
msgid "-mbranch-cost=N\tSet the cost of branches to roughly N instructions."
msgstr "-mbranch-cost=N\tAnge kostnaden för grenar till ungefär N instruktioner."

#: config/riscv/riscv.opt:30
msgid "When generating -fpic code, allow the use of PLTs. Ignored for fno-pic."
msgstr "Vid generering av -fpic-kod, tillåt användningen av PLT:er. Ignoreras för fno-pic."

#: config/riscv/riscv.opt:34
msgid "Specify integer and floating-point calling convention."
msgstr "Ange anropskonvention för heltal och flyttal."

#: config/riscv/riscv.opt:38
msgid "Supported ABIs (for use with the -mabi= option):"
msgstr "Stödda ABI:er (att användas med flaggan -mabi=):"

#: config/riscv/riscv.opt:60
msgid "Use hardware floating-point divide and square root instructions."
msgstr "Använd instruktioner i hårdvara för division och kvadratrot av flyttal."

#: config/riscv/riscv.opt:64
msgid "Use hardware instructions for integer division."
msgstr "Använd instruktioner i hårdvara för heltalsdivision."

#: config/riscv/riscv.opt:68
msgid "-march=\tGenerate code for given RISC-V ISA (e.g. RV64IM). ISA strings must be lower-case."
msgstr "-march=\tGenerera kod för angiven RISC-V ISA (t.ex. RV64IM). ISA-strängar måste vara i gemener."

#: config/riscv/riscv.opt:73 config/mips/mips.opt:401
msgid "-mtune=PROCESSOR\tOptimize the output for PROCESSOR."
msgstr "-mtune=PROCESSOR\tOptimera utmatningen för PROCESSOR."

#: config/riscv/riscv.opt:77
msgid "-msmall-data-limit=N\tPut global and static data smaller than <number> bytes into a special section (on some targets)."
msgstr "-msmall-data-limit=N\tPlacera globala and statiska data mindre än <antal> byte i en speciell sektion (vissa arkitekturer)."

#: config/riscv/riscv.opt:81
msgid "Use smaller but slower prologue and epilogue code."
msgstr "Använd mindre men långsammare prolog- och epilogkod."

#: config/riscv/riscv.opt:85 config/aarch64/aarch64.opt:85
msgid "Specify the code model."
msgstr "Ange kodmodellen."

#: config/riscv/riscv.opt:89 config/i386/i386.opt:283
#: config/rs6000/aix64.opt:36 config/rs6000/linux64.opt:32
#: config/tilegx/tilegx.opt:57
msgid "Known code models (for use with the -mcmodel= option):"
msgstr "Kända kodmodeller (att användas med flaggan -mcmodel=):"

#: config/riscv/riscv.opt:99
msgid "Use %reloc() operators, rather than assembly macros, to load addresses."
msgstr "Använd %reloc()-operatorer, istället för assemblermakron, för att läsa in adresser."

#: config/m32c/m32c.opt:23
msgid "-msim\tUse simulator runtime."
msgstr "-msim\tAnvänd simulatorkörtider."

#: config/m32c/m32c.opt:27
msgid "-mcpu=r8c\tCompile code for R8C variants."
msgstr "-mcpu=r8c\tKompilera kod för R8C-varianter."

#: config/m32c/m32c.opt:31
msgid "-mcpu=m16c\tCompile code for M16C variants."
msgstr "-mcpu=m16c\tKompilera kod för M16C-varianter."

#: config/m32c/m32c.opt:35
msgid "-mcpu=m32cm\tCompile code for M32CM variants."
msgstr "-mcpu=m32cm\tKompilera kod för M32CM-varianter."

#: config/m32c/m32c.opt:39
msgid "-mcpu=m32c\tCompile code for M32C variants."
msgstr "-mcpu=m32c\tKompilera kod för M32C-varianter."

#: config/m32c/m32c.opt:43
msgid "-memregs=\tNumber of memreg bytes (default: 16, range: 0..16)."
msgstr "-memregs=\tAntal memreg-byte (standard: 16, intervall: 0..16)."

#: config/msp430/msp430.opt:7
msgid "Force assembly output to always use hex constants."
msgstr "Tvinga assemblerutdata att alltid använda hexadecimala konstanter."

#: config/msp430/msp430.opt:11
msgid "Specify the MCU to build for."
msgstr "Ange MCU:n att bygga för."

#: config/msp430/msp430.opt:15
msgid "Warn if an MCU name is unrecognized or conflicts with other options (default: on)."
msgstr "Varna om ett MCU-namn inte känns igen eller står i konflikt med andra flaggor (standard: på)."

#: config/msp430/msp430.opt:19
msgid "Specify the ISA to build for: msp430, msp430x, msp430xv2."
msgstr "Ange ISA:n att bygga för: msp430, msp430x, msp430xv2."

#: config/msp430/msp430.opt:23
msgid "Select large model - 20-bit addresses/pointers."
msgstr "Välj stor modell — 20-bitars adresser/pekare."

#: config/msp430/msp430.opt:27
msgid "Select small model - 16-bit addresses/pointers (default)."
msgstr "Välj liten modell — 16-bitars adresser/pekare (standard)."

#: config/msp430/msp430.opt:31
msgid "Optimize opcode sizes at link time."
msgstr "Optimera op-kodsstorlekar vid länkningstillfället."

#: config/msp430/msp430.opt:38
msgid "Use a minimum runtime (no static initializers or ctors) for memory-constrained devices."
msgstr "Använd en minimal körmiljö (inga statiska initierare eller ctors) för minnesbegränsade enheter."

#: config/msp430/msp430.opt:45
msgid "Specify the type of hardware multiply to support."
msgstr "Ange typen av hårdvarumultiplikation att stödja."

#: config/msp430/msp430.opt:67
msgid "Specify whether functions should be placed into low or high memory."
msgstr "Ange om funktioner skall placeras i lågt eller högt minne."

#: config/msp430/msp430.opt:71
msgid "Specify whether variables should be placed into low or high memory."
msgstr "Ange om variabler skall placeras i lågt eller högt minne."

#: config/msp430/msp430.opt:90
msgid "Passes on a request to the assembler to enable fixes for various silicon errata."
msgstr "Skickar vidare en begäran till assemblern att aktivera rättningar för diverse kiselerrata."

#: config/msp430/msp430.opt:94
msgid "Passes on a request to the assembler to warn about various silicon errata."
msgstr "Skickar vidare en begäran till assemblern att varna för diverse kiselerrata."

#: config/aarch64/aarch64.opt:40
msgid "The possible TLS dialects:"
msgstr "De möjliga TLS-dialekterna:"

#: config/aarch64/aarch64.opt:52
msgid "The code model option names for -mcmodel:"
msgstr "Namnen för flaggan för kodmodell för -mcmodel:"

#: config/aarch64/aarch64.opt:65 config/arm/arm.opt:90
#: config/microblaze/microblaze.opt:60
msgid "Assume target CPU is configured as big endian."
msgstr "Antag att mål-CPU:n är konfigurerad för rak byteordning."

#: config/aarch64/aarch64.opt:69 config/i386/i386.opt:929
msgid "Generate code which uses only the general registers."
msgstr "Generera kod som använder endast generella register."

#: config/aarch64/aarch64.opt:73
msgid "Workaround for ARM Cortex-A53 Erratum number 835769."
msgstr "Sätt att gå runt ARM Cortex-A53:s errata nummer 835796."

#: config/aarch64/aarch64.opt:77
msgid "Workaround for ARM Cortex-A53 Erratum number 843419."
msgstr "Sätt att gå runt ARM Cortex-A53:s errata nummer 843419."

#: config/aarch64/aarch64.opt:81 config/arm/arm.opt:155
#: config/microblaze/microblaze.opt:64
msgid "Assume target CPU is configured as little endian."
msgstr "Antag att mål-CPU:n är konfigurerad med omvänd byteordning."

#: config/aarch64/aarch64.opt:89
msgid "Don't assume that unaligned accesses are handled by the system."
msgstr "Anta inte att ojusterade åtkomster hanteras av systemet."

#: config/aarch64/aarch64.opt:93 config/i386/i386.opt:396
msgid "Omit the frame pointer in leaf functions."
msgstr "Utelämna rampekaren i lövfunktioner."

#: config/aarch64/aarch64.opt:97
msgid "Specify TLS dialect."
msgstr "Ange TLS-dialekt."

#: config/aarch64/aarch64.opt:101
msgid "Specifies bit size of immediate TLS offsets. Valid values are 12, 24, 32, 48."
msgstr "Ange bitstorlek på omedelbara TLS-avstånd. Giltiga värden är 12, 24, 32, 48."

#: config/aarch64/aarch64.opt:120
msgid "-march=ARCH\tUse features of architecture ARCH."
msgstr "-march=ARK\tAnvänd funktioner i arkitekturen ARK."

#: config/aarch64/aarch64.opt:124
msgid "-mcpu=CPU\tUse features of and optimize for CPU."
msgstr "-mcpu=CPU\tAnvänd funktioner i och optimera för angiven CPU."

#: config/aarch64/aarch64.opt:128
msgid "-mtune=CPU\tOptimize for CPU."
msgstr "-mtune=CPU\tOptimera för CPU."

#: config/aarch64/aarch64.opt:132
msgid "-mabi=ABI\tGenerate code that conforms to the specified ABI."
msgstr "-mabi=ABI\tGenerera kod som följer det angivna ABI:et."

#: config/aarch64/aarch64.opt:136
msgid "-moverride=STRING\tPower users only! Override CPU optimization parameters."
msgstr "-moverride=STRÄNG\tEndast avancerade användare! Åsidosätt CPU-optimeringsparametrar."

#: config/aarch64/aarch64.opt:140
msgid "Known AArch64 ABIs (for use with the -mabi= option):"
msgstr "Kända AArch64-ABI:er (att användas med flaggan -mabi=):"

#: config/aarch64/aarch64.opt:150
msgid "PC relative literal loads."
msgstr "PC-relativa literala laddningar."

#: config/aarch64/aarch64.opt:154
msgid "Select return address signing scope."
msgstr "Välj räckvidd för signering av returadress."

#: config/aarch64/aarch64.opt:158
msgid "Supported AArch64 return address signing scope (for use with -msign-return-address= option):"
msgstr "Räckvidder som stödjs för signering av AArch64-returadresser (att användas med flaggan -msign-return-address=):"

#: config/aarch64/aarch64.opt:171
msgid "Enable the reciprocal square root approximation. Enabling this reduces precision of reciprocal square root results to about 16 bits for single precision and to 32 bits for double precision."
msgstr "Aktivera approximationen av invers kvadratrot. Att aktivera detta reducerar precisionen på resultatet av invers kvadratrot till ungefär 16 bitar för enkel precision och till 32 bitar för dubbel precision."

#: config/aarch64/aarch64.opt:177
msgid "Enable the square root approximation. Enabling this reduces precision of square root results to about 16 bits for single precision and to 32 bits for double precision. If enabled, it implies -mlow-precision-recip-sqrt."
msgstr "Aktivera approximationen av kvadratrot. Att aktivera detta reducerar precisionen på resultatet av kvadratrot till ungefär 16 bitar för enkel precision och till 32 bitar för dubbel precision. Om aktiverat implicerar det -mlow-precision-recip-sqrt."

#: config/aarch64/aarch64.opt:184
msgid "Enable the division approximation. Enabling this reduces precision of division results to about 16 bits for single precision and to 32 bits for double precision."
msgstr "Aktivera approximationen av division. Att aktivera detta reducerar precisionen på resultatet av division till ungefär 16 bitar för enkel precision och till 32 bitar för dubbel precision."

#: config/aarch64/aarch64.opt:190
msgid "Enables verbose cost model dumping in the debug dump files."
msgstr "Aktiverar utförlig dump av kostnadsmodellen i dumpfilerna för felsökning."

#: config/linux.opt:24
msgid "Use Bionic C library."
msgstr "Använd C-biblioteket Bionic."

#: config/linux.opt:28
msgid "Use GNU C library."
msgstr "Använd GNU C-bibliotek."

#: config/linux.opt:32
msgid "Use uClibc C library."
msgstr "Använd C-biblioteket uClibc."

#: config/linux.opt:36
msgid "Use musl C library."
msgstr "Använd C-biblioteket musl."

#: config/ia64/ilp32.opt:3
msgid "Generate ILP32 code."
msgstr "Generera ILP32-kod."

#: config/ia64/ilp32.opt:7
msgid "Generate LP64 code."
msgstr "Generera LP64-kod."

#: config/ia64/ia64.opt:28
msgid "Generate big endian code."
msgstr "Generera kod med rak byteordning."

#: config/ia64/ia64.opt:32
msgid "Generate little endian code."
msgstr "Generera kod med omvänd byteordning."

#: config/ia64/ia64.opt:36
msgid "Generate code for GNU as."
msgstr "Generera kod för GNU as."

#: config/ia64/ia64.opt:40
msgid "Generate code for GNU ld."
msgstr "Generera kod för GNU ld."

#: config/ia64/ia64.opt:44
msgid "Emit stop bits before and after volatile extended asms."
msgstr "Mata ut stoppbitar före och efter flyktiga utökade asm:er."

#: config/ia64/ia64.opt:48
msgid "Use in/loc/out register names."
msgstr "Använd in/loc/out-registernamn."

#: config/ia64/ia64.opt:55
msgid "Enable use of sdata/scommon/sbss."
msgstr "Aktivera användningen av sdata/scommon/sbss."

#: config/ia64/ia64.opt:59
msgid "Generate code without GP reg."
msgstr "Generera kod utan GP-reg."

#: config/ia64/ia64.opt:63
msgid "gp is constant (but save/restore gp on indirect calls)."
msgstr "gp är konstant (men spara/återställ gp vid indirekta anrop)."

#: config/ia64/ia64.opt:67
msgid "Generate self-relocatable code."
msgstr "Generera självomlokaliserbar kod."

#: config/ia64/ia64.opt:71
msgid "Generate inline floating point division, optimize for latency."
msgstr "Generera inline flyttalsdivision, optimera för svarstid."

#: config/ia64/ia64.opt:75
msgid "Generate inline floating point division, optimize for throughput."
msgstr "Generera inline flyttalsdivision, optimera för genomströmning."

#: config/ia64/ia64.opt:82
msgid "Generate inline integer division, optimize for latency."
msgstr "Generera inline heltalsdivision, optimera för svarstid."

#: config/ia64/ia64.opt:86
msgid "Generate inline integer division, optimize for throughput."
msgstr "Generera inline heltalsdivision, optimera för genomströmning."

#: config/ia64/ia64.opt:90
msgid "Do not inline integer division."
msgstr "Inline:a inte heltalsdivision."

#: config/ia64/ia64.opt:94
msgid "Generate inline square root, optimize for latency."
msgstr "Generera inline kvadratrot, optimera för svarstid."

#: config/ia64/ia64.opt:98
msgid "Generate inline square root, optimize for throughput."
msgstr "Generera inline kvadratrot, optimera för genomströmning."

#: config/ia64/ia64.opt:102
msgid "Do not inline square root."
msgstr "Inline:a inte kvadratrot."

#: config/ia64/ia64.opt:106
msgid "Enable DWARF line debug info via GNU as."
msgstr "Aktivera DWARF radfelsökningsinformation via GNU as."

#: config/ia64/ia64.opt:110
msgid "Enable earlier placing stop bits for better scheduling."
msgstr "Aktivera tidigare utplacering av stoppbitar för bättre schemaläggning."

#: config/ia64/ia64.opt:114 config/spu/spu.opt:72 config/pa/pa.opt:62
#: config/sh/sh.opt:227
msgid "Specify range of registers to make fixed."
msgstr "Ange intervall av register att fixera."

#: config/ia64/ia64.opt:118 config/rs6000/sysv4.opt:32
#: config/alpha/alpha.opt:130
msgid "Specify bit size of immediate TLS offsets."
msgstr "Ange bitstorlek på omedelbara TLS-avstånd."

#: config/ia64/ia64.opt:122 config/spu/spu.opt:84 config/i386/i386.opt:510
#: config/s390/s390.opt:200 config/sparc/sparc.opt:146
#: config/visium/visium.opt:49
msgid "Schedule code for given CPU."
msgstr "Schemalägg kod för en given CPU."

#: config/ia64/ia64.opt:126
msgid "Known Itanium CPUs (for use with the -mtune= option):"
msgstr "Kända Itanium-CPU:er (att användas med flaggan -mtune=):"

#: config/ia64/ia64.opt:136
msgid "Use data speculation before reload."
msgstr "Använd dataspekulation före omläsning."

#: config/ia64/ia64.opt:140
msgid "Use data speculation after reload."
msgstr "Använd dataspekulation efter omläsning."

#: config/ia64/ia64.opt:144
msgid "Use control speculation."
msgstr "Använd styrspekulation."

#: config/ia64/ia64.opt:148
msgid "Use in block data speculation before reload."
msgstr "Använd inblocksdataspekulation före omläsning."

#: config/ia64/ia64.opt:152
msgid "Use in block data speculation after reload."
msgstr "Använd inblocksdataspekulation efter omläsning."

#: config/ia64/ia64.opt:156
msgid "Use in block control speculation."
msgstr "Använd inblocksstyrspekulation."

#: config/ia64/ia64.opt:160
msgid "Use simple data speculation check."
msgstr "Använd enkel dataspekulationskontroll."

#: config/ia64/ia64.opt:164
msgid "Use simple data speculation check for control speculation."
msgstr "Använd enkel dataspekulationskontroll för styrspekulation."

#: config/ia64/ia64.opt:174
msgid "Count speculative dependencies while calculating priority of instructions."
msgstr "Räkna spekulativa beroenden vid beräkning av prioritet för instruktioner."

#: config/ia64/ia64.opt:178
msgid "Place a stop bit after every cycle when scheduling."
msgstr "Placera en stoppbit efter varje cykel vid schemaläggning."

#: config/ia64/ia64.opt:182
msgid "Assume that floating-point stores and loads are not likely to cause conflict when placed into one instruction group."
msgstr "Anta att flyttalslagringar och -laddningar troligen inte orsakar konflikter när de placeras i en instruktionsgrupp."

#: config/ia64/ia64.opt:186
msgid "Soft limit on number of memory insns per instruction group, giving lower priority to subsequent memory insns attempting to schedule in the same insn group. Frequently useful to prevent cache bank conflicts. Default value is 1."
msgstr "Mjuk gräns på antalet minnesinstruktioner per instruktionsgrupp, ger lägre prioritet till försök att schemalägga senare minnesinstruktioner i samma instruktionsgrupp. Ofta användbart för att hindra konflikter mellan cache-bankar. Standardvärdet är 1."

#: config/ia64/ia64.opt:190
msgid "Disallow more than 'msched-max-memory-insns' in instruction group. Otherwise, limit is 'soft' (prefer non-memory operations when limit is reached)."
msgstr "Tillåt inte mer än ”msched-max-memory-insns” i instruktionsgrupper. Annars är gränsen ”mjuk” (föredra icke-minnesoperationer när gränsen är nådd)."

#: config/ia64/ia64.opt:194
msgid "Don't generate checks for control speculation in selective scheduling."
msgstr "Generera inte kontroller av styrningsspekulation i selektiv schemaläggning."

#: config/spu/spu.opt:20
msgid "Emit warnings when run-time relocations are generated."
msgstr "Generera varningar när körtidsomlokaliseringar genereras."

#: config/spu/spu.opt:24
msgid "Emit errors when run-time relocations are generated."
msgstr "Generera felmeddelanden när körtidsomlokaliseringar genereras."

#: config/spu/spu.opt:28
msgid "Specify cost of branches (Default 20)."
msgstr "Ange kostnaden för grenar (normalt 20)."

#: config/spu/spu.opt:32
msgid "Make sure loads and stores are not moved past DMA instructions."
msgstr "Säkerställ att laddningar och lagringar inte flyttas förbi DMA-instruktioner."

#: config/spu/spu.opt:36
msgid "volatile must be specified on any memory that is effected by DMA."
msgstr "volatile måste anges för allt minne som påverkas av DMA."

#: config/spu/spu.opt:40 config/spu/spu.opt:44
msgid "Insert nops when it might improve performance by allowing dual issue (default)."
msgstr "Skjut in nop:ar när det kan förbättra prestanda genom att tillåta dubbel utgivning (standard)."

#: config/spu/spu.opt:48
msgid "Use standard main function as entry for startup."
msgstr "Använd standard main-funktion som ingång vid uppstart."

#: config/spu/spu.opt:52
msgid "Generate branch hints for branches."
msgstr "Generera grentips för grenar."

#: config/spu/spu.opt:56
msgid "Maximum number of nops to insert for a hint (Default 2)."
msgstr "Det maximala antalet nop-instruktioner att skjuta in för ett tips (standard 2)."

#: config/spu/spu.opt:60
msgid "Approximate maximum number of instructions to allow between a hint and its branch [125]."
msgstr "Ungefärligt antal instruktioner att tillåta mellan ett tips och dess gren [125]."

#: config/spu/spu.opt:64
msgid "Generate code for 18 bit addressing."
msgstr "Generera kod för 18-bitars adressering."

#: config/spu/spu.opt:68
msgid "Generate code for 32 bit addressing."
msgstr "Generera kod för 32-bitars adressering."

#: config/spu/spu.opt:76
msgid "Insert hbrp instructions after hinted branch targets to avoid the SPU hang issue."
msgstr "Lägg in hbrp-instruktioner efter grenmål med tips för att undvika problemet med hängd SPU."

#: config/spu/spu.opt:80 config/i386/i386.opt:253 config/s390/s390.opt:56
msgid "Generate code for given CPU."
msgstr "Generera kod för en given CPU."

#: config/spu/spu.opt:88
msgid "Access variables in 32-bit PPU objects (default)."
msgstr "Kom åt variabler i 32-bitars PPU-objekt (standard)."

#: config/spu/spu.opt:92
msgid "Access variables in 64-bit PPU objects."
msgstr "Kom åt variabler i 64-bitars PPU-objekt."

#: config/spu/spu.opt:96
msgid "Allow conversions between __ea and generic pointers (default)."
msgstr "Tillåt konvertering mellan __ea och generiska pekare (standard)."

#: config/spu/spu.opt:100
msgid "Size (in KB) of software data cache."
msgstr "Storlek (i kB) på programmets data-cache."

#: config/spu/spu.opt:104
msgid "Atomically write back software data cache lines (default)."
msgstr "Skriv atomärt tillbaka programmets data-cache-rader (standard)."

#: config/epiphany/epiphany.opt:24
msgid "Don't use any of r32..r63."
msgstr "Använd inte någon av r32..r63."

#: config/epiphany/epiphany.opt:28
msgid "preferentially allocate registers that allow short instruction generation."
msgstr "allokera företrädesvis register som tillåter generering av korta instruktioner."

#: config/epiphany/epiphany.opt:32
msgid "Set branch cost."
msgstr "Sätt grenkostnad."

#: config/epiphany/epiphany.opt:36
msgid "enable conditional move instruction usage."
msgstr "aktivera användning av villkorliga flyttinstruktioner."

#: config/epiphany/epiphany.opt:40
msgid "set number of nops to emit before each insn pattern."
msgstr "sätt antalet nop:ar att mata ut före varje instruktionsmönster."

#: config/epiphany/epiphany.opt:52
msgid "Use software floating point comparisons."
msgstr "Använd flyttalsjämförelser i programvara."

#: config/epiphany/epiphany.opt:56
msgid "Enable split of 32 bit immediate loads into low / high part."
msgstr "Aktivera delning av 32-bitars omedelbara laddningar i låg/hög del."

#: config/epiphany/epiphany.opt:60
msgid "Enable use of POST_INC / POST_DEC."
msgstr "Aktivera användning av POST_INC/POST_DEC."

#: config/epiphany/epiphany.opt:64
msgid "Enable use of POST_MODIFY."
msgstr "Aktivera användning av POST_MODIFY."

#: config/epiphany/epiphany.opt:68
msgid "Set number of bytes on the stack preallocated for use by the callee."
msgstr "Sätt antalet byte på stacken som förallokeras att användas av den anropade."

#: config/epiphany/epiphany.opt:72
msgid "Assume round to nearest is selected for purposes of scheduling."
msgstr "Anta avrundning till närmaste är valt i schemaläggningssyfte."

#: config/epiphany/epiphany.opt:76
msgid "Generate call insns as indirect calls."
msgstr "Generera anropsinstruktioner som indirekta anrop."

#: config/epiphany/epiphany.opt:80
msgid "Generate call insns as direct calls."
msgstr "Generera anropsinstruktioner som indirekta anrop."

#: config/epiphany/epiphany.opt:84
msgid "Assume labels and symbols can be addressed using 16 bit absolute addresses."
msgstr "Anta att etiketter och symboler kan adresseras med 16-bitars absoluta adresser."

#: config/epiphany/epiphany.opt:108
msgid "A floatig point to integer truncation may be replaced with rounding to save mode switching."
msgstr "En avhuggning från flyttal till heltal får ersättas med avrundning för att spara lägesbyten."

#: config/epiphany/epiphany.opt:112
msgid "Vectorize for double-word operations."
msgstr "Vektorisera för dubbelordsoperationer."

#: config/epiphany/epiphany.opt:128
msgid "Split unaligned 8 byte vector moves before post-modify address generation."
msgstr "Dela ojusterade 8-bytes vektorförflyttningar före adressgenerering efter ändring."

#: config/epiphany/epiphany.opt:132
msgid "Use the floating point unit for integer add/subtract."
msgstr "Använd flyttalsenheten för addition/subtraktion av heltal."

#: config/epiphany/epiphany.opt:136
msgid "Set register to hold -1."
msgstr "Sätt register att innehålla -1."

#: config/ft32/ft32.opt:23
msgid "target the software simulator."
msgstr "ha programvarusimulatorn som mål."

#: config/ft32/ft32.opt:27 config/s390/s390.opt:231 config/mips/mips.opt:389
msgid "Use LRA instead of reload."
msgstr "Använd LRA istället för omladdning."

#: config/ft32/ft32.opt:31
msgid "Avoid use of the DIV and MOD instructions"
msgstr "Undvik att använda instruktionerna DIV och MOD"

#: config/h8300/h8300.opt:23
msgid "Generate H8S code."
msgstr "Generera H8S-kod."

#: config/h8300/h8300.opt:27
msgid "Generate H8SX code."
msgstr "Generera H8SX-kod."

#: config/h8300/h8300.opt:31
msgid "Generate H8S/2600 code."
msgstr "Generera H8S/2600-kod."

#: config/h8300/h8300.opt:35
msgid "Make integers 32 bits wide."
msgstr "Gör heltal 32 bitar stora."

#: config/h8300/h8300.opt:42
msgid "Use registers for argument passing."
msgstr "Använd register för argumentskickning."

#: config/h8300/h8300.opt:46
msgid "Consider access to byte sized memory slow."
msgstr "Betrakta åtkomst till bytestort minne som långsam."

#: config/h8300/h8300.opt:50
msgid "Enable linker relaxing."
msgstr "Aktivera länkarlättnad."

#: config/h8300/h8300.opt:54
msgid "Generate H8/300H code."
msgstr "Generera H8/300H-kod."

#: config/h8300/h8300.opt:58
msgid "Enable the normal mode."
msgstr "Aktivera normalt läge."

#: config/h8300/h8300.opt:62
msgid "Use H8/300 alignment rules."
msgstr "Använd H8/300-regler för justering."

#: config/h8300/h8300.opt:66
msgid "Push extended registers on stack in monitor functions."
msgstr "Skicka ut utökade register på stacken i övervakningsfunktioner."

#: config/h8300/h8300.opt:70
msgid "Do not push extended registers on stack in monitor functions."
msgstr "Skicka inte ut utökade register på stacken i övervakningsfunktioner."

#: config/pdp11/pdp11.opt:23
msgid "Generate code for an 11/10."
msgstr "Generera kod för 11/10."

#: config/pdp11/pdp11.opt:27
msgid "Generate code for an 11/40."
msgstr "Generera kod för 11/40."

#: config/pdp11/pdp11.opt:31
msgid "Generate code for an 11/45."
msgstr "Generera kod för 11/45."

#: config/pdp11/pdp11.opt:35
msgid "Return floating-point results in ac0 (fr0 in Unix assembler syntax)."
msgstr "Returnera flyttalsresultat i ac0 (fr0 i assemblersyntax för Unix)."

#: config/pdp11/pdp11.opt:39
msgid "Do not use inline patterns for copying memory."
msgstr "Använd inte inline-mönster för att kopiera minne."

#: config/pdp11/pdp11.opt:43
msgid "Use inline patterns for copying memory."
msgstr "Använd inline-mönster för att kopiera minne."

#: config/pdp11/pdp11.opt:47
msgid "Do not pretend that branches are expensive."
msgstr "Låtsas inte att grenar är dyra."

#: config/pdp11/pdp11.opt:51
msgid "Pretend that branches are expensive."
msgstr "Låtsas att grenar är dyra."

#: config/pdp11/pdp11.opt:55
msgid "Use the DEC assembler syntax."
msgstr "Använd assemblersyntax för DEC."

#: config/pdp11/pdp11.opt:59
msgid "Use 32 bit float."
msgstr "Använd 32 bits float."

#: config/pdp11/pdp11.opt:63
msgid "Use 64 bit float."
msgstr "Använd 64 bits float."

#: config/pdp11/pdp11.opt:67 config/rs6000/rs6000.opt:177
#: config/frv/frv.opt:158
msgid "Use hardware floating point."
msgstr "Använd hårdvaruflyttal."

#: config/pdp11/pdp11.opt:71
msgid "Use 16 bit int."
msgstr "Använd 16 bits int."

#: config/pdp11/pdp11.opt:75
msgid "Use 32 bit int."
msgstr "Använd 32 bits int."

#: config/pdp11/pdp11.opt:79 config/rs6000/rs6000.opt:173
msgid "Do not use hardware floating point."
msgstr "Använd inte hårdvaruflyttal."

#: config/pdp11/pdp11.opt:83
msgid "Target has split I&D."
msgstr "Målet har uppdelat I&D."

#: config/pdp11/pdp11.opt:87
msgid "Use UNIX assembler syntax."
msgstr "Använd assemblersyntax för UNIX."

#: config/xtensa/xtensa.opt:23
msgid "Use CONST16 instruction to load constants."
msgstr "Använd CONST16-instruktioner för att ladda konstanter."

#: config/xtensa/xtensa.opt:27
msgid "Disable position-independent code (PIC) for use in OS kernel code."
msgstr "Avaktivera positionsoberoende kod (PIC) för användning i OS-kärnkod."

#: config/xtensa/xtensa.opt:31
msgid "Use indirect CALLXn instructions for large programs."
msgstr "Använd indirekta CALLXn-instruktioner för stora program."

#: config/xtensa/xtensa.opt:35
msgid "Automatically align branch targets to reduce branch penalties."
msgstr "Justera automatiskt grenmål för att reducera grenstraff."

#: config/xtensa/xtensa.opt:39
msgid "Intersperse literal pools with code in the text section."
msgstr "Växla mellan bokstavliga pooler och kod i textsektionen."

#: config/xtensa/xtensa.opt:43
msgid "Relax literals in assembler and place them automatically in the text section."
msgstr "Lätta på literaler i assemblern och placera dem automatiskt i textsegmentet."

#: config/xtensa/xtensa.opt:47
msgid "-mno-serialize-volatile\tDo not serialize volatile memory references with MEMW instructions."
msgstr "-mno-serialize-volatile\tSerialisera inte minnesreferenser till flyktigt minne med MEMW-instruktioner."

#: config/i386/cygming.opt:23
msgid "Create console application."
msgstr "Skapa konsolapplikation."

#: config/i386/cygming.opt:27
msgid "Generate code for a DLL."
msgstr "Generera kod för en DLL."

#: config/i386/cygming.opt:31
msgid "Ignore dllimport for functions."
msgstr "Ignorera dllimport för funktioner."

#: config/i386/cygming.opt:35
msgid "Use Mingw-specific thread support."
msgstr "Använd Mingw-specifikt trådstöd."

#: config/i386/cygming.opt:39
msgid "Set Windows defines."
msgstr "Sätt Windows-definitioner."

#: config/i386/cygming.opt:43
msgid "Create GUI application."
msgstr "Skapa GUI-applikation."

#: config/i386/cygming.opt:47
msgid "Use the GNU extension to the PE format for aligned common data."
msgstr "Använd GNU-utvidgningarna för PE-formatet för justerade common-data."

#: config/i386/cygming.opt:51
msgid "Compile code that relies on Cygwin DLL wrappers to support C++ operator new/delete replacement."
msgstr "Kompilera kod som litar på Cygwin:s DLL-inkapsling för att stödja ersättning av C++-operatorerna new/delete."

#: config/i386/cygming.opt:58
msgid "Put relocated read-only data into .data section."
msgstr "Placera relokerad endast läsbar data i .data-sektionen."

#: config/i386/mingw.opt:29
msgid "Warn about none ISO msvcrt scanf/printf width extensions."
msgstr "Varna för msvcrt-breddutökningar av scanf/printf som inte följer ISO."

#: config/i386/mingw.opt:33
msgid "For nested functions on stack executable permission is set."
msgstr "För nästade funktioner på stacken sätts exekveringsrättigheter."

#: config/i386/mingw-w64.opt:23
msgid "Use unicode startup and define UNICODE macro."
msgstr "Använd unicode-uppstart och definiera ett UNICODE-makro."

#: config/i386/i386.opt:188
msgid "sizeof(long double) is 16."
msgstr "sizeof(long double) är 16."

# fixme: fp = flyttal, men hur skall man skriva det. Förkortat eller FPU?
#: config/i386/i386.opt:192 config/i386/i386.opt:360
msgid "Use hardware fp."
msgstr "Använd hårdvaru-fp."

#: config/i386/i386.opt:196
msgid "sizeof(long double) is 12."
msgstr "sizeof(long double) är 12."

#: config/i386/i386.opt:200
msgid "Use 80-bit long double."
msgstr "Använd 80-bitars long double."

#: config/i386/i386.opt:204 config/s390/s390.opt:160
#: config/sparc/long-double-switch.opt:27 config/alpha/alpha.opt:102
msgid "Use 64-bit long double."
msgstr "Använd 64-bitars long double."

#: config/i386/i386.opt:208 config/s390/s390.opt:156
#: config/sparc/long-double-switch.opt:23 config/alpha/alpha.opt:98
msgid "Use 128-bit long double."
msgstr "Använd 128-bitars long double."

#: config/i386/i386.opt:212 config/sh/sh.opt:179
msgid "Reserve space for outgoing arguments in the function prologue."
msgstr "Reservera utrymme för utgående argument i funktionsprologen."

#: config/i386/i386.opt:216
msgid "Align some doubles on dword boundary."
msgstr "Justera några double på dword-gräns."

#: config/i386/i386.opt:220
msgid "Function starts are aligned to this power of 2."
msgstr "Funktionsbörjan justeras till denna 2-potens."

#: config/i386/i386.opt:224
msgid "Jump targets are aligned to this power of 2."
msgstr "Hoppmål justeras till denna 2-potens."

#: config/i386/i386.opt:228
msgid "Loop code aligned to this power of 2."
msgstr "Loop-kod justeras till denna 2-potens."

#: config/i386/i386.opt:232
msgid "Align destination of the string operations."
msgstr "Justera målet för strängoperationerna."

#: config/i386/i386.opt:236
msgid "Use the given data alignment."
msgstr "Använd den angivna datajusteringen."

#: config/i386/i386.opt:240
msgid "Known data alignment choices (for use with the -malign-data= option):"
msgstr "Kända val av datajustering (att användas med flaggan -malign-data=):"

#: config/i386/i386.opt:257
msgid "Use given assembler dialect."
msgstr "Använd angiven assemblerdialekt."

#: config/i386/i386.opt:261
msgid "Known assembler dialects (for use with the -masm= option):"
msgstr "Kända assemblerdialekter (att användas med flaggan -masm=):"

#: config/i386/i386.opt:271
msgid "Branches are this expensive (1-5, arbitrary units)."
msgstr "Hopp är så här dyra (1-5, godtyckliga enheter)."

#: config/i386/i386.opt:275
msgid "-mlarge-data-threshold=<number>\tData greater than given threshold will go into .ldata section in x86-64 medium model."
msgstr "-mlarge-data-threshold=<antal>\tData större än den angivna gränsen kommer hamna i .ldata-sektionen i x86-64 medelmodell."

#: config/i386/i386.opt:279
msgid "Use given x86-64 code model."
msgstr "Använd angiven x86-64 kodmodell."

#: config/i386/i386.opt:302
msgid "Use given address mode."
msgstr "Använd angivet adressläge."

#: config/i386/i386.opt:306
msgid "Known address mode (for use with the -maddress-mode= option):"
msgstr "Kända adresslägen (att användas med flaggan -maddress-mode=):"

#: config/i386/i386.opt:315
msgid "%<-mcpu=%> is deprecated; use %<-mtune=%> or %<-march=%> instead"
msgstr "%<-mcpu=%> bör undvikas. Använd %<-mtune=%> eller %<-march=%> istället."

#: config/i386/i386.opt:319
msgid "Generate sin, cos, sqrt for FPU."
msgstr "Generera sin, cos, sqrt för FPU."

#: config/i386/i386.opt:323
msgid "Always use Dynamic Realigned Argument Pointer (DRAP) to realign stack."
msgstr "Använd alltid Dynamic Realigned Argument Pointer (DRAP) för att justera stacken."

#: config/i386/i386.opt:327
msgid "Return values of functions in FPU registers."
msgstr "Returnera värden från funktioner i FPU-register."

#: config/i386/i386.opt:331
msgid "Generate floating point mathematics using given instruction set."
msgstr "Generera flyttalsmatematik med den angivna instruktionsuppsättningen."

#: config/i386/i386.opt:335
msgid "Valid arguments to -mfpmath=:"
msgstr "Giltiga argument till -mfpmath=:"

#: config/i386/i386.opt:368
msgid "Inline all known string operations."
msgstr "Inline:a alla kända strängoperationer."

#: config/i386/i386.opt:372
msgid "Inline memset/memcpy string operations, but perform inline version only for small blocks."
msgstr "Inline:a memset/memcpy-strängoperationer, men använd inline-versionen endast för små block."

#: config/i386/i386.opt:375
msgid "%<-mintel-syntax%> and %<-mno-intel-syntax%> are deprecated; use %<-masm=intel%> and %<-masm=att%> instead"
msgstr "%<-mintel-syntax%> och %<-mno-intel-syntax%> bör undvikas. Använd %<-masm=intel%> och %<-masm=att%> istället"

#: config/i386/i386.opt:380
msgid "Use native (MS) bitfield layout."
msgstr "Använd inbyggd (MS) bitfältslayout."

#: config/i386/i386.opt:400
msgid "Set 80387 floating-point precision to 32-bit."
msgstr "Ange flyttalsprecision för 80387 till 32-bits."

#: config/i386/i386.opt:404
msgid "Set 80387 floating-point precision to 64-bit."
msgstr "Ange flyttalsprecision för 80387 till 64-bits."

#: config/i386/i386.opt:408
msgid "Set 80387 floating-point precision to 80-bit."
msgstr "Ange flyttalsprecision för 80387 till 80-bits."

#: config/i386/i386.opt:412
msgid "Attempt to keep stack aligned to this power of 2."
msgstr "Försök håll stacken justerad till denna 2-potens."

#: config/i386/i386.opt:416
msgid "Assume incoming stack aligned to this power of 2."
msgstr "Anta att inkommande stack är justerad till denna 2-potens."

#: config/i386/i386.opt:420
msgid "Use push instructions to save outgoing arguments."
msgstr "Använd push-instruktioner för att spara utgående argument."

#: config/i386/i386.opt:424
msgid "Use red-zone in the x86-64 code."
msgstr "Använd röd zon i x86-64-koden."

#: config/i386/i386.opt:428
msgid "Number of registers used to pass integer arguments."
msgstr "Antal register för att skicka heltalsargument."

#: config/i386/i386.opt:432
msgid "Alternate calling convention."
msgstr "Alternativ anropskonvention."

#: config/i386/i386.opt:436 config/alpha/alpha.opt:23
msgid "Do not use hardware fp."
msgstr "Använd inte hårdvaru-fp."

#: config/i386/i386.opt:440
msgid "Use SSE register passing conventions for SF and DF mode."
msgstr "Använd konventioner för att skicka SSE-register i SF- och DF-läge."

#: config/i386/i386.opt:444
msgid "Realign stack in prologue."
msgstr "Justera om stacken i prologen."

#: config/i386/i386.opt:448
msgid "Enable stack probing."
msgstr "Aktivera stackavkänning."

#: config/i386/i386.opt:452
msgid "Specify memcpy expansion strategy when expected size is known."
msgstr "Ange strategi för expansion av memcpy när den förväntade storleken är känd."

#: config/i386/i386.opt:456
msgid "Specify memset expansion strategy when expected size is known."
msgstr "Ange strategi för expansion av memset när den förväntade storleken är känd."

#: config/i386/i386.opt:460
msgid "Chose strategy to generate stringop using."
msgstr "Välj strategi för att generera stringop med."

#: config/i386/i386.opt:464
msgid "Valid arguments to -mstringop-strategy=:"
msgstr "Giltiga argument till -mstringop-strategy=:"

#: config/i386/i386.opt:492
msgid "Use given thread-local storage dialect."
msgstr "Använd angiven trådlokal lagringsdialekt."

#: config/i386/i386.opt:496
msgid "Known TLS dialects (for use with the -mtls-dialect= option):"
msgstr "Kända TLS-dialekter (att användas med flaggan -mtls-dialect=):"

#: config/i386/i386.opt:506
#, c-format
msgid "Use direct references against %gs when accessing tls data."
msgstr "Använd direkta referenser mot %gs vid åtkomst av tls-data."

#: config/i386/i386.opt:514
msgid "Fine grain control of tune features."
msgstr "Finkornig styrning av trimningsfunktioner."

#: config/i386/i386.opt:518
msgid "Clear all tune features."
msgstr "Nollställ alla trimningsfunktioner."

#: config/i386/i386.opt:525
msgid "Generate code that conforms to Intel MCU psABI."
msgstr "Generera kod som följer Intel MCU psABI."

#: config/i386/i386.opt:529
msgid "Generate code that conforms to the given ABI."
msgstr "Generera kod som följer det angivna ABI:et."

#: config/i386/i386.opt:533
msgid "Known ABIs (for use with the -mabi= option):"
msgstr "Kända ABI:er (att användas med flaggan -mabi=):"

#: config/i386/i386.opt:543 config/rs6000/rs6000.opt:189
msgid "Vector library ABI to use."
msgstr "Vektorbiblioteks-ABI att använda."

#: config/i386/i386.opt:547
msgid "Known vectorization library ABIs (for use with the -mveclibabi= option):"
msgstr "Kända ABI:er till vektoriseringsbibliotek (att användas med flaggan -mveclibabi=):"

#: config/i386/i386.opt:557
msgid "Return 8-byte vectors in memory."
msgstr "Returnera 8-bytesvektorer i minnet."

#: config/i386/i386.opt:561
msgid "Generate reciprocals instead of divss and sqrtss."
msgstr "Generera inverser istället för divss och sqrtss."

#: config/i386/i386.opt:565
msgid "Control generation of reciprocal estimates."
msgstr "Styr generering av ömsesidiga uppskattningar."

#: config/i386/i386.opt:569
msgid "Generate cld instruction in the function prologue."
msgstr "Generera cld-instruktioner i funktionsprologen."

# Det avbrutna meddelandet är felrapporterat:
# http://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=47103
#: config/i386/i386.opt:573
msgid "Generate vzeroupper instruction before a transfer of control flow out of the function."
msgstr "Generera vzeroupper-instruktion före en övergång av kontrollflödet ut ur funktionen."

#: config/i386/i386.opt:578
msgid "Disable Scalar to Vector optimization pass transforming 64-bit integer computations into a vector ones."
msgstr "Avaktivera optimeringspasset skalär till vektor som transformerar 64-bitars heltalsberäkningar till vektorberäkningar."

#: config/i386/i386.opt:583
msgid "Do dispatch scheduling if processor is bdver1, bdver2, bdver3, bdver4 or znver1 and Haifa scheduling is selected."
msgstr "Gör sändningsschemaläggning om processorn är bdver1, bdver2, bdver3, bdver4 eller znver1 och Haifa-schemaläggning är vald."

#: config/i386/i386.opt:588
msgid "Use 128-bit AVX instructions instead of 256-bit AVX instructions in the auto-vectorizer."
msgstr "Använd 128-bitars AVX-instruktioner istället för 256-bitars AVX-instruktioner i automatvektoriseraren."

#: config/i386/i386.opt:594
msgid "Generate 32bit i386 code."
msgstr "Generera 32-bitars i386-kod."

#: config/i386/i386.opt:598
msgid "Generate 64bit x86-64 code."
msgstr "Generera 64-bitars x86-64-kod."

#: config/i386/i386.opt:602
msgid "Generate 32bit x86-64 code."
msgstr "Generera 32-bitars x86-64-kod."

#: config/i386/i386.opt:606
msgid "Generate 16bit i386 code."
msgstr "Generera 16-bitars i386-kod."

#: config/i386/i386.opt:610
msgid "Support MMX built-in functions."
msgstr "Stöd inbyggda MMX-funktioner."

#: config/i386/i386.opt:614
msgid "Support 3DNow! built-in functions."
msgstr "Stöd inbyggda 3DNow!-funktioner."

#: config/i386/i386.opt:618
msgid "Support Athlon 3Dnow! built-in functions."
msgstr "Stöd inbyggda Athlon 3Dnow!-funktioner."

#: config/i386/i386.opt:622
msgid "Support MMX and SSE built-in functions and code generation."
msgstr "Stöd inbyggda MMX- och SSE-funktioner och -kodgenerering."

#: config/i386/i386.opt:626
msgid "Support MMX, SSE and SSE2 built-in functions and code generation."
msgstr "Stöd inbyggda MMX-, SSE- och SSE2-funktioner och -kodgenerering."

#: config/i386/i386.opt:630
msgid "Support MMX, SSE, SSE2 and SSE3 built-in functions and code generation."
msgstr "Stöd inbyggda MMX-, SSE-, SSE2- och SSE3-funktioner och -kodgenerering."

#: config/i386/i386.opt:634
msgid "Support MMX, SSE, SSE2, SSE3 and SSSE3 built-in functions and code generation."
msgstr "Stöd inbyggda MMX-, SSE-, SSE2-, SSE3- och SSSE3-funktioner och -kodgenerering."

#: config/i386/i386.opt:638
msgid "Support MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3 and SSE4.1 built-in functions and code generation."
msgstr "Stöd inbyggda MMX-, SSE-, SSE2-, SSE3-, SSSE3- och SSE4.1-funktioner och -kodgenerering."

#: config/i386/i386.opt:642 config/i386/i386.opt:646
msgid "Support MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1 and SSE4.2 built-in functions and code generation."
msgstr "Stöd inbyggda MMX-, SSE-, SSE2-, SSE3-, SSSE3-, SSE4.1- och SSE4.2-funktioner och -kodgenerering."

#: config/i386/i386.opt:650
msgid "Do not support SSE4.1 and SSE4.2 built-in functions and code generation."
msgstr "Stöd inte inbyggda SSE4.1- och SSE4.2-funktioner och -kodgenerering."

#: config/i386/i386.opt:653
msgid "%<-msse5%> was removed"
msgstr "%<-msse5%> togs bort"

#: config/i386/i386.opt:658
msgid "Support MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2 and AVX built-in functions and code generation."
msgstr "Stöd inbyggda MMX-, SSE-, SSE2-, SSE3-, SSSE3-, SSE4.1-, SSE4.2- och AVX-funktioner och -kodgenerering."

#: config/i386/i386.opt:662
msgid "Support MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX and AVX2 built-in functions and code generation."
msgstr "Stöd inbyggda MMX-, SSE-, SSE2-, SSE3-, SSSE3-, SSE4.1-, SSE4.2-, AVX- och AVX2-funktioner och -kodgenerering."

#: config/i386/i386.opt:666
msgid "Support MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2 and AVX512F built-in functions and code generation."
msgstr "Stöd inbyggda MMX-, SSE-, SSE2-, SSE3-, SSSE3-, SSE4.1-, SSE4.2-, AVX-, AVX2- och AVX512F-funktioner och -kodgenerering."

#: config/i386/i386.opt:670
msgid "Support MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2 and AVX512F and AVX512PF built-in functions and code generation."
msgstr "Stöd inbyggda MMX-, SSE-, SSE2-, SSE3-, SSSE3-, SSE4.1-, SSE4.2-, AVX-, AVX2- och AVX512F- och AVX512PF-funktioner och -kodgenerering."

#: config/i386/i386.opt:674
msgid "Support MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2 and AVX512F and AVX512ER built-in functions and code generation."
msgstr "Stöd inbyggda MMX-, SSE-, SSE2-, SSE3-, SSSE3-, SSE4.1-, SSE4.2-, AVX-, AVX2- och AVX512F- och AVX512ER-funktioner och -kodgenerering."

#: config/i386/i386.opt:678
msgid "Support MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2 and AVX512F and AVX512CD built-in functions and code generation."
msgstr "Stöd inbyggda MMX-, SSE-, SSE2-, SSE3-, SSSE3-, SSE4.1-, SSE4.2-, AVX-, AVX2- och AVX512F- och AVX512CD-funktioner och -kodgenerering."

#: config/i386/i386.opt:682
msgid "Support MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2 and AVX512F and AVX512DQ built-in functions and code generation."
msgstr "Stöd inbyggda MMX-, SSE-, SSE2-, SSE3-, SSSE3-, SSE4.1-, SSE4.2-, AVX-, AVX2- och AVX512F- och AVX512DQ-funktioner och -kodgenerering."

#: config/i386/i386.opt:686
msgid "Support MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2 and AVX512F and AVX512BW built-in functions and code generation."
msgstr "Stöd inbyggda MMX-, SSE-, SSE2-, SSE3-, SSSE3-, SSE4.1-, SSE4.2-, AVX-, AVX2- och AVX512F- och AVX512BW-funktioner och -kodgenerering."

#: config/i386/i386.opt:690
msgid "Support MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2 and AVX512F and AVX512VL built-in functions and code generation."
msgstr "Stöd inbyggda MMX-, SSE-, SSE2-, SSE3-, SSSE3-, SSE4.1-, SSE4.2-, AVX-, AVX2- och AVX512F- och AVX512VL-funktioner och -kodgenerering."

#: config/i386/i386.opt:694
msgid "Support MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2 and AVX512F and AVX512IFMA built-in functions and code generation."
msgstr "Stöd inbyggda MMX-, SSE-, SSE2-, SSE3-, SSSE3-, SSE4.1-, SSE4.2-, AVX-, AVX2- och AVX512F- och AVX512IFMA-funktioner och -kodgenerering."

#: config/i386/i386.opt:698
msgid "Support MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2 and AVX512F and AVX512VBMI built-in functions and code generation."
msgstr "Stöd inbyggda MMX-, SSE-, SSE2-, SSE3-, SSSE3-, SSE4.1-, SSE4.2-, AVX-, AVX2- och AVX512F- och AVX512VBMI-funktioner och -kodgenerering."

#: config/i386/i386.opt:702
msgid "Support MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, AVX512F and AVX5124FMAPS built-in functions and code generation."
msgstr "Stöd inbyggda MMX-, SSE-, SSE2-, SSE3-, SSSE3-, SSE4.1-, SSE4.2-, AVX-, AVX2-, AVX512F- och AVX5124FMAPS-funktioner och -kodgenerering."

#: config/i386/i386.opt:706
msgid "Support MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, AVX512F and AVX5124VNNIW built-in functions and code generation."
msgstr "Stöd inbyggda MMX-, SSE-, SSE2-, SSE3-, SSSE3-, SSE4.1-, SSE4.2-, AVX-, AVX2-, AVX512F- och AVX5124VNNIW-funktioner och -kodgenerering."

#: config/i386/i386.opt:710
msgid "Support MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, AVX512F and AVX512VPOPCNTDQ built-in functions and code generation."
msgstr "Stöd inbyggda MMX-, SSE-, SSE2-, SSE3-, SSSE3-, SSE4.1-, SSE4.2-, AVX-, AVX2-, AVX512F- och AVX512VPOPCNTDQ-funktioner och -kodgenerering."

#: config/i386/i386.opt:714
msgid "Support MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX and FMA built-in functions and code generation."
msgstr "Stöd inbyggda MMX-, SSE-, SSE2-, SSE3-, SSSE3-, SSE4.1-, SSE4.2-, AVX- och FMA-funktioner och -kodgenerering."

#: config/i386/i386.opt:718
msgid "Support MMX, SSE, SSE2, SSE3 and SSE4A built-in functions and code generation."
msgstr "Stöd inbyggda MMX-, SSE-, SSE2-, SSE3- och SSE4A-funktioner och -kodgenerering."

#: config/i386/i386.opt:722
msgid "Support FMA4 built-in functions and code generation."
msgstr "Stöd inbyggda FMA4-funktioner och -kodgenerering."

#: config/i386/i386.opt:726
msgid "Support XOP built-in functions and code generation."
msgstr "Stöd inbyggda XOP-funktioner och -kodgenerering."

#: config/i386/i386.opt:730
msgid "Support LWP built-in functions and code generation."
msgstr "Stöd inbyggda LWP-funktioner och -kodgenerering."

#: config/i386/i386.opt:734
msgid "Support code generation of Advanced Bit Manipulation (ABM) instructions."
msgstr "Stöd kodgenerering av Advanced Bit Manipulation (ABM)-instruktioner."

#: config/i386/i386.opt:738
msgid "Support code generation of popcnt instruction."
msgstr "Stöd kodgenerering av popcnt-instruktioner."

#: config/i386/i386.opt:742
msgid "Support SGX built-in functions and code generation."
msgstr "Stöd inbyggda SGX-funktioner och -kodgenerering."

#: config/i386/i386.opt:746
msgid "Support RDPID built-in functions and code generation."
msgstr "Stöd inbyggda RDPID-funktioner och -kodgenerering."

#: config/i386/i386.opt:750
msgid "Support BMI built-in functions and code generation."
msgstr "Stöd inbyggda BMI-funktioner och -kodgenerering."

#: config/i386/i386.opt:754
msgid "Support BMI2 built-in functions and code generation."
msgstr "Stöd inbyggda BMI2-funktioner och -kodgenerering."

#: config/i386/i386.opt:758
msgid "Support LZCNT built-in function and code generation."
msgstr "Stöd inbyggda LZCNT-funktioner och -kodgenerering."

#: config/i386/i386.opt:762
msgid "Support Hardware Lock Elision prefixes."
msgstr "Stöd prefix får hårdvarulåselidering."

#: config/i386/i386.opt:766
msgid "Support RDSEED instruction."
msgstr "Använd instruktionen RDSEED."

#: config/i386/i386.opt:770
msgid "Support PREFETCHW instruction."
msgstr "Stöd instruktionen PREFETCHW."

#: config/i386/i386.opt:774
msgid "Support flag-preserving add-carry instructions."
msgstr "Stöd flaggbevarande add-carry-instruktioner."

#: config/i386/i386.opt:778
msgid "Support CLFLUSHOPT instructions."
msgstr "Stöd instruktionerna CLFLUSHOPT."

#: config/i386/i386.opt:782
msgid "Support CLWB instruction."
msgstr "Stöd instruktionen CLWB."

#: config/i386/i386.opt:785
msgid "%<-mpcommit%> was deprecated"
msgstr "%<-mpcommit%> bör undvikas"

#: config/i386/i386.opt:790
msgid "Support FXSAVE and FXRSTOR instructions."
msgstr "Stöd instruktionerna FXSAVE och FXRSTOR."

#: config/i386/i386.opt:794
msgid "Support XSAVE and XRSTOR instructions."
msgstr "Stöd instruktionerna XSAVE och XRSTOR."

#: config/i386/i386.opt:798
msgid "Support XSAVEOPT instruction."
msgstr "Stöd instruktionen XSAVEOPT."

#: config/i386/i386.opt:802
msgid "Support XSAVEC instructions."
msgstr "Stöd instruktionerna XSAVEC."

#: config/i386/i386.opt:806
msgid "Support XSAVES and XRSTORS instructions."
msgstr "Stöd instruktionerna XSAVES och XRSTORS."

#: config/i386/i386.opt:810
msgid "Support TBM built-in functions and code generation."
msgstr "Stöd inbyggda TBM-funktioner och -kodgenerering."

#: config/i386/i386.opt:814
msgid "Support code generation of cmpxchg16b instruction."
msgstr "Stöd kodgenerering av cmpxchg16b-instruktioner."

#: config/i386/i386.opt:818
msgid "Support code generation of sahf instruction in 64bit x86-64 code."
msgstr "Stöd kodgenerering av sahf-instruktioner i 64-bitars x86-64-kod."

#: config/i386/i386.opt:822
msgid "Support code generation of movbe instruction."
msgstr "Stöd kodgenerering av movbe-instruktioner."

#: config/i386/i386.opt:826
msgid "Support code generation of crc32 instruction."
msgstr "Stöd kodgenerering av crc32-instruktioner."

#: config/i386/i386.opt:830
msgid "Support AES built-in functions and code generation."
msgstr "Stöd inbyggda AES-funktioner och -kodgenerering."

#: config/i386/i386.opt:834
msgid "Support SHA1 and SHA256 built-in functions and code generation."
msgstr "Stöd inbyggda SHA1- och SHA256-funktioner och -kodgenerering."

#: config/i386/i386.opt:838
msgid "Support PCLMUL built-in functions and code generation."
msgstr "Stöd inbyggda PCLMUL-funktioner och -kodgenerering."

#: config/i386/i386.opt:842
msgid "Encode SSE instructions with VEX prefix."
msgstr "Koda SSE-instruktioner med VEX-prefix."

#: config/i386/i386.opt:846
msgid "Support FSGSBASE built-in functions and code generation."
msgstr "Stöd inbyggda FSGSBASE-funktioner och -kodgenerering."

#: config/i386/i386.opt:850
msgid "Support RDRND built-in functions and code generation."
msgstr "Stöd inbyggda RDRND-funktioner och -kodgenerering."

#: config/i386/i386.opt:854
msgid "Support F16C built-in functions and code generation."
msgstr "Stöd inbyggda F16C-funktioner och -kodgenerering."

#: config/i386/i386.opt:858
msgid "Support PREFETCHWT1 built-in functions and code generation."
msgstr "Stöd inbyggda PREFETCHWT1-funktioner och -kodgenerering."

#: config/i386/i386.opt:862
msgid "Emit profiling counter call at function entry before prologue."
msgstr "Generera profileringsräknaranrop vid funktionsstart före prologen."

#: config/i386/i386.opt:866
msgid "Generate __mcount_loc section with all mcount or __fentry__ calls."
msgstr "Generera en __mcount_loc-sektion med alla mcount- eller __fentry__-anrop."

#: config/i386/i386.opt:870
msgid "Generate mcount/__fentry__ calls as nops. To activate they need to be patched in."
msgstr "Generera mcount-/__fentry__-anrop som nop:ar. För att aktiveras behöver de patchas in."

#: config/i386/i386.opt:875
msgid "Skip setting up RAX register when passing variable arguments."
msgstr "Hoppa över att sätta upp RAX-register när variabelt antal argument skickas."

#: config/i386/i386.opt:879
msgid "Expand 32bit/64bit integer divide into 8bit unsigned integer divide with run-time check."
msgstr "Expandera 32bits/64bits heltalsdivision till 8bitars teckenlös heltalsdivision med kontroll vid körning."

#: config/i386/i386.opt:883
msgid "Split 32-byte AVX unaligned load."
msgstr "Dela 32-bytes AVX ojusterade laddningar."

#: config/i386/i386.opt:887
msgid "Split 32-byte AVX unaligned store."
msgstr "Dela 32-bytes AVX ojusterade lagringar."

#: config/i386/i386.opt:891
msgid "Support RTM built-in functions and code generation."
msgstr "Stöd inbyggda RTM-funktioner och -kodgenerering."

#: config/i386/i386.opt:895
msgid "Support MPX code generation."
msgstr "Stöd MPX-kodgenerering."

#: config/i386/i386.opt:899
msgid "Support MWAITX and MONITORX built-in functions and code generation."
msgstr "Stöd inbyggda MWAITX- och MONITORX-funktioner och -kodgenerering."

#: config/i386/i386.opt:903
msgid "Support CLZERO built-in functions and code generation."
msgstr "Stöd inbyggda CLZERO-funktioner och -kodgenerering."

#: config/i386/i386.opt:907
msgid "Support PKU built-in functions and code generation."
msgstr "Stöd inbyggda PKU-funktioner och -kodgenerering."

#: config/i386/i386.opt:911 config/rs6000/rs6000.opt:678
msgid "Use given stack-protector guard."
msgstr "Använd angiven stackskyddsvakt."

#: config/i386/i386.opt:915
msgid "Known stack protector guard (for use with the -mstack-protector-guard= option):"
msgstr "Kända stackskyddsvakter (att användas med flaggan -mstack-protector-guard=):"

#: config/i386/i386.opt:925
msgid "Attempt to avoid generating instruction sequences containing ret bytes."
msgstr "Försök undvika att generera instruktionssekvenser som innehåller ret-byte:ar."

#: config/pa/pa64-hpux.opt:23
msgid "Assume code will be linked by GNU ld."
msgstr "Anta kod kommer länkas av GNU ld."

#: config/pa/pa64-hpux.opt:27
msgid "Assume code will be linked by HP ld."
msgstr "Anta kod kommer länkas av HP ld."

#: config/pa/pa-hpux1010.opt:23 config/pa/pa-hpux.opt:31
#: config/pa/pa-hpux1131.opt:23 config/pa/pa-hpux1111.opt:23
msgid "Specify UNIX standard for predefines and linking."
msgstr "Ange UNIX-standard för fördefinitioner och länkning."

#: config/pa/pa-hpux.opt:27
msgid "Generate cpp defines for server IO."
msgstr "Generera cpp-definitioner för server-IO."

#: config/pa/pa-hpux.opt:35
msgid "Generate cpp defines for workstation IO."
msgstr "Generera cpp-definitioner för arbetsstations-IO."

#: config/pa/pa.opt:30 config/pa/pa.opt:87 config/pa/pa.opt:95
msgid "Generate PA1.0 code."
msgstr "Generera PA1.0-kod."

#: config/pa/pa.opt:34 config/pa/pa.opt:99 config/pa/pa.opt:140
msgid "Generate PA1.1 code."
msgstr "Generera PA1.1-kod."

#: config/pa/pa.opt:38 config/pa/pa.opt:103
msgid "Generate PA2.0 code (requires binutils 2.10 or later)."
msgstr "Generera kod för PA2.0 (kräver binutils 2.10 eller senare)."

#: config/pa/pa.opt:46
msgid "Caller copies function arguments passed by hidden reference."
msgstr "Anroparen kopierar funktionsargument som skickas via dold referens."

#: config/pa/pa.opt:50
msgid "Disable FP regs."
msgstr "Avaktivera FP-register."

#: config/pa/pa.opt:54
msgid "Disable indexed addressing."
msgstr "Avaktivera indexerad adressering."

#: config/pa/pa.opt:58
msgid "Generate fast indirect calls."
msgstr "Generera snabba indirekta anrop."

#: config/pa/pa.opt:66
msgid "Assume code will be assembled by GAS."
msgstr "Anta att kod kommer assembleras av GAS."

#: config/pa/pa.opt:75
msgid "Enable linker optimizations."
msgstr "Aktivera länkningsoptimeringar."

#: config/pa/pa.opt:79
msgid "Always generate long calls."
msgstr "Generera alltid långa anrop."

#: config/pa/pa.opt:83
msgid "Emit long load/store sequences."
msgstr "Mata ut långa ladda/lagra-sekvenser."

#: config/pa/pa.opt:91
msgid "Disable space regs."
msgstr "Avaktivera utrymmesregister."

#: config/pa/pa.opt:107
msgid "Use portable calling conventions."
msgstr "Använd portabla anropskonventioner."

#: config/pa/pa.opt:111
msgid "Specify CPU for scheduling purposes. Valid arguments are 700, 7100, 7100LC, 7200, 7300, and 8000."
msgstr "Ange CPU för schemaläggningsändamål. Giltiga argument är 700, 7100, 7100LC, 7200, 7300 och 8000."

#: config/pa/pa.opt:136 config/frv/frv.opt:215
msgid "Use software floating point."
msgstr "Använd mjukvaruflyttal."

#: config/pa/pa.opt:144
msgid "Do not disable space regs."
msgstr "Avaktivera inte utrymmesregister."

#: config/v850/v850.opt:29
msgid "Use registers r2 and r5."
msgstr "Använd registren r2 och r5."

#: config/v850/v850.opt:33
msgid "Use 4 byte entries in switch tables."
msgstr "Använd 4-byteposter i hopptabeller."

#: config/v850/v850.opt:37
msgid "Enable backend debugging."
msgstr "Aktivera bakändefelsökning."

#: config/v850/v850.opt:41
msgid "Do not use the callt instruction (default)."
msgstr "Använd inte callt-instruktionen (standard)."

#: config/v850/v850.opt:45
msgid "Reuse r30 on a per function basis."
msgstr "Återanvänd r30 i varje funktion."

#: config/v850/v850.opt:52
msgid "Prohibit PC relative function calls."
msgstr "Förhindra PC-relativa funktionsanrop."

#: config/v850/v850.opt:56
msgid "Use stubs for function prologues."
msgstr "Använd stubbar för funktionsprologer."

#: config/v850/v850.opt:60
msgid "Set the max size of data eligible for the SDA area."
msgstr "Ange den maximala storleken på data som är lämpliga för SDA-arean."

#: config/v850/v850.opt:67
msgid "Enable the use of the short load instructions."
msgstr "Möjliggör användning av de korta laddinstruktionerna."

#: config/v850/v850.opt:71
msgid "Same as: -mep -mprolog-function."
msgstr "Samma som: -mep -mprolog-function."

#: config/v850/v850.opt:75
msgid "Set the max size of data eligible for the TDA area."
msgstr "Ange den maximala storleken på data som är lämpliga för TDA-arean."

#: config/v850/v850.opt:82
msgid "Do not enforce strict alignment."
msgstr "Framtvinga inte strikt justering."

#: config/v850/v850.opt:86
msgid "Put jump tables for switch statements into the .data section rather than the .code section."
msgstr "Lägg hopptabeller för switch-satser i .data-sektionen istället för .code-sektionen."

#: config/v850/v850.opt:93
msgid "Compile for the v850 processor."
msgstr "Kompilera för processorn v850."

#: config/v850/v850.opt:97
msgid "Compile for the v850e processor."
msgstr "Kompilera för processorn v850e."

#: config/v850/v850.opt:101
msgid "Compile for the v850e1 processor."
msgstr "Kompilera för processorn v850e1."

#: config/v850/v850.opt:105
msgid "Compile for the v850es variant of the v850e1."
msgstr "Kompilera för varianten v850es av v850e1."

#: config/v850/v850.opt:109
msgid "Compile for the v850e2 processor."
msgstr "Kompilera för processorn v850e2."

#: config/v850/v850.opt:113
msgid "Compile for the v850e2v3 processor."
msgstr "Kompilera för processorn v850e2v3."

#: config/v850/v850.opt:117
msgid "Compile for the v850e3v5 processor."
msgstr "Kompilera för processorn v850e3v5."

#: config/v850/v850.opt:124
msgid "Enable v850e3v5 loop instructions."
msgstr "Använd slinginstruktionerna i v850e3v5."

#: config/v850/v850.opt:128
msgid "Set the max size of data eligible for the ZDA area."
msgstr "Ange den maximala storleken på data som är lämpliga för ZDA-arean."

#: config/v850/v850.opt:135
msgid "Enable relaxing in the assembler."
msgstr "Aktivera lättnad i assemblern."

#: config/v850/v850.opt:139
msgid "Prohibit PC relative jumps."
msgstr "Förhindra PC-relativa hopp."

#: config/v850/v850.opt:143
msgid "Inhibit the use of hardware floating point instructions."
msgstr "Stäng av användningen av alla flyttalsinstruktioner i hårdvara."

#: config/v850/v850.opt:147
msgid "Allow the use of hardware floating point instructions for V850E2V3 and up."
msgstr "Tillåt användningen av flyttalsinstruktioner för V850E2V3 och uppåt."

#: config/v850/v850.opt:151
msgid "Enable support for the RH850 ABI. This is the default."
msgstr "Aktivera stöd för ABI:et RH850. Detta är standard."

#: config/v850/v850.opt:155
msgid "Enable support for the old GCC ABI."
msgstr "Aktivera stöd för det gamla GCC-ABI:et."

#: config/v850/v850.opt:159
msgid "Support alignments of up to 64-bits."
msgstr "Stöd justering av upp till 64 bitar."

#: config/g.opt:27
msgid "-G<number>\tPut global and static data smaller than <number> bytes into a special section (on some targets)."
msgstr "-G<antal>\tPlacera globala and statiska data mindre än <antal> byte i en speciell sektion (vissa arkitekturer)."

#: config/lynx.opt:23
msgid "Support legacy multi-threading."
msgstr "Stöd gammaldags multitrådning."

#: config/lynx.opt:27
msgid "Use shared libraries."
msgstr "Använd delade bibliotek."

#: config/lynx.opt:31
msgid "Support multi-threading."
msgstr "Stöd multitrådning."

#: config/nvptx/nvptx.opt:22
msgid "Generate code for a 32-bit ABI."
msgstr "Generera kod för ett 32-bitars ABI."

#: config/nvptx/nvptx.opt:26
msgid "Generate code for a 64-bit ABI."
msgstr "Generera kod för ett 64-bitars ABI."

#: config/nvptx/nvptx.opt:30
msgid "Link in code for a __main kernel."
msgstr "Länka med kod för en __main-kärna."

#: config/nvptx/nvptx.opt:34
msgid "Optimize partition neutering."
msgstr "Optimera partitionssterilisering."

#: config/nvptx/nvptx.opt:38
msgid "Use custom stacks instead of local memory for automatic storage."
msgstr "Använd anpassad stack istället för lokalt minne för automatisk lagring."

#: config/nvptx/nvptx.opt:42
msgid "Specify size of .local memory used for stack when the exact amount is not known."
msgstr "Ange storleken på .local-minne använt till stack när den exakta mängden inte är känd."

#: config/nvptx/nvptx.opt:46
msgid "Generate code that can keep local state uniform across all lanes."
msgstr "Generera kod som kan hålla lokalt tillstånd uniformt mellan alla filer."

#: config/nvptx/nvptx.opt:50
msgid "Generate code for OpenMP offloading: enables -msoft-stack and -muniform-simt."
msgstr "Generera kod för OpenMP-avlastning: aktiverar -msoft-stack och -muniform-simt."

#: config/vxworks.opt:36
msgid "Assume the VxWorks RTP environment."
msgstr "Anta miljön VxWorks RTP."

#: config/vxworks.opt:43
msgid "Assume the VxWorks vThreads environment."
msgstr "Anta miljön VxWorks vThreads."

#: config/cr16/cr16.opt:23
msgid "-msim  Use simulator runtime."
msgstr "-msim  Använd simulatorkörtider."

#: config/cr16/cr16.opt:27
msgid "Generate SBIT, CBIT instructions."
msgstr "Generera SBIT-, CBIT-instruktioner."

#: config/cr16/cr16.opt:31
msgid "Support multiply accumulate instructions."
msgstr "Använd multiplicera-ackumulerainstruktioner."

#: config/cr16/cr16.opt:38
msgid "Treat data references as near, far or medium. medium is default."
msgstr "Behandla datareferenser som nära, fjärran eller medium, medium är standard."

#: config/cr16/cr16.opt:42
msgid "Generate code for CR16C architecture."
msgstr "Generera kod för arkitekturen CR16C."

#: config/cr16/cr16.opt:46
msgid "Generate code for CR16C+ architecture (Default)."
msgstr "Generera kod för arkitekturen CR16C+ (Standard)."

#: config/cr16/cr16.opt:50
msgid "Treat integers as 32-bit."
msgstr "Behandla heltal som 32-bitars."

#: config/avr/avr.opt:23
msgid "Use subroutines for function prologues and epilogues."
msgstr "Använd subrutiner för funktionprologer och -epiloger."

#: config/avr/avr.opt:26
#, c-format
msgid "missing device or architecture after %qs"
msgstr "enhet eller arkitektur saknas efter %qs"

#: config/avr/avr.opt:27
msgid "-mmcu=MCU\tSelect the target MCU."
msgstr "-mmcu=MCU\tVälj mål-MCU:n."

#: config/avr/avr.opt:31
msgid "Set the number of 64 KiB flash segments."
msgstr "Sätt antalet 64 KiB flash-segment."

#: config/avr/avr.opt:35
msgid "Indicate presence of a processor erratum."
msgstr "Indikera närvaron av ett processor-errata."

#: config/avr/avr.opt:39
msgid "Enable Read-Modify-Write (RMW) instructions support/use."
msgstr "Aktivera stöd/användning av Läs-Ändra-Skriv- (RMW-)instruktioner."

#: config/avr/avr.opt:49
msgid "Use an 8-bit 'int' type."
msgstr "Använd en 8-bitars ”int”-typ."

#: config/avr/avr.opt:53
msgid "Change the stack pointer without disabling interrupts."
msgstr "Ändra stackpekaren utan att avaktivera avbrott."

#: config/avr/avr.opt:57
msgid "Set the branch costs for conditional branch instructions. Reasonable values are small, non-negative integers. The default branch cost is 0."
msgstr "Ställ in grenkostnaden för villkorliga greninstruktioner. Rimliga värden är små, ickenegativa heltal. Standardkostnaden för grenar är 0."

#: config/avr/avr.opt:67
msgid "Change only the low 8 bits of the stack pointer."
msgstr "Ändra endast de låga 8 bitarna av stackpekaren."

#: config/avr/avr.opt:71
msgid "Relax branches."
msgstr "Lätta på grenar."

#: config/avr/avr.opt:75
msgid "Make the linker relaxation machine assume that a program counter wrap-around occurs."
msgstr "Gör så att länkarens lättnadsmaskin antar att programräknaren slår runt."

#: config/avr/avr.opt:79
msgid "Accumulate outgoing function arguments and acquire/release the needed stack space for outgoing function arguments in function prologue/epilogue. Without this option, outgoing arguments are pushed before calling a function and popped afterwards. This option can lead to reduced code size for functions that call many functions that get their arguments on the stack like, for example printf."
msgstr "Samla utgående funktionsargument och ta/släpp det nödvändiga stackutrymmet för utgående funktionsargument i funktionsprologen/-epilogen. Utan denna flagga trycks utgående argument på stacken före anrop av en funktion och plockas efteråt. Denna flagga kan medföra reducerad kodstorlek för funktioner som anropar många funktioner som får sina argument på stacken som, till exempel printf."

#: config/avr/avr.opt:83
msgid "When accessing RAM, use X as imposed by the hardware, i.e. just use pre-decrement, post-increment and indirect addressing with the X register. Without this option, the compiler may assume that there is an addressing mode X+const similar to Y+const and Z+const and emit instructions to emulate such an addressing mode for X."
msgstr "När RAM skall nås, använd X som hårdvaran framtvingar, d.v.s. använda bara för-dekrementering, efter-inkrementering och indirekt adressering med registret X. Utan denna flagga kan kompilatorn anta att det finns ett adresseringsläge X+konstant liknande Y+konstant och Z+konstant och mata ut instruktioner för att emulera ett sådant adresseringsläge för X."

#: config/avr/avr.opt:88
msgid "The device has no SPH special function register. This option will be overridden by the compiler driver with the correct setting if presence/absence of SPH can be deduced from -mmcu=MCU."
msgstr "Enheten har inget SPH-specialfunktionsregister. Denna flagga kommer åsidosättas av kompilatordrivrutinen med de riktiga inställningarna om närvaro/frånvaro av SPH kan avgöras från -mmcu=MCU."

#: config/avr/avr.opt:92
msgid "Warn if the address space of an address is changed."
msgstr "Varna om adressrymden för en adress ändras."

#: config/avr/avr.opt:96
msgid "Warn if the ISR is misspelled, i.e. without __vector prefix. Enabled by default."
msgstr "Varna om ISR:en är felstavad, d.v.s. utan prefixet __vector. Aktiverat som standard."

#: config/avr/avr.opt:100
msgid "Allow to use truncation instead of rounding towards zero for fractional fixed-point types."
msgstr "Tillåt avhuggning istället för avrundning mot noll för bråkdelsfixdecimaltyper."

#: config/avr/avr.opt:104
msgid "Assume that all data in static storage can be accessed by LDS / STS. This option is only useful for reduced Tiny devices."
msgstr "Anta att all data i statisk lagring kan kommas åt med LDS/STS. Denna flagga är bara användbar för reducerade Tiny-enheter."

#: config/avr/avr.opt:108
msgid "Do not link against the device-specific library lib<MCU>.a."
msgstr "Länka inte mot det enhetsspecifika biblioteket lib<MCU>.a."

#: config/m32r/m32r.opt:34
msgid "Compile for the m32rx."
msgstr "Kompilera för en m32rx."

#: config/m32r/m32r.opt:38
msgid "Compile for the m32r2."
msgstr "Kompilera för en m32r2."

#: config/m32r/m32r.opt:42
msgid "Compile for the m32r."
msgstr "Kompilera för en m32r."

#: config/m32r/m32r.opt:46
msgid "Align all loops to 32 byte boundary."
msgstr "Justera alla slingor till 32-bytesgräns."

#: config/m32r/m32r.opt:50
msgid "Prefer branches over conditional execution."
msgstr "Föredra hopp framför villkorlig körning."

#: config/m32r/m32r.opt:54
msgid "Give branches their default cost."
msgstr "Ge grenar sin normalkostnad."

#: config/m32r/m32r.opt:58
msgid "Display compile time statistics."
msgstr "Visa kompileringstidsstatistik."

#: config/m32r/m32r.opt:62
msgid "Specify cache flush function."
msgstr "Ange cache-tömningsfunktion."

#: config/m32r/m32r.opt:66
msgid "Specify cache flush trap number."
msgstr "Ange cache-tömningsfällnummer."

#: config/m32r/m32r.opt:70
msgid "Only issue one instruction per cycle."
msgstr "Lägg bara ut en instruktion per cykel."

#: config/m32r/m32r.opt:74
msgid "Allow two instructions to be issued per cycle."
msgstr "Tillåt att två instruktioner läggs ut per cykel."

#: config/m32r/m32r.opt:78
msgid "Code size: small, medium or large."
msgstr "Kodstorlek: small, medium, eller large."

#: config/m32r/m32r.opt:94
msgid "Don't call any cache flush functions."
msgstr "Anropa inte några cache-tömningsfunktioner."

#: config/m32r/m32r.opt:98
msgid "Don't call any cache flush trap."
msgstr "Anropa inga cache-tömningsfällor."

#: config/m32r/m32r.opt:105
msgid "Small data area: none, sdata, use."
msgstr "Litet dataområde: none, sdata, use."

#: config/s390/tpf.opt:23
msgid "Enable TPF-OS tracing code."
msgstr "Aktivera TPF-OS-spårningskod."

#: config/s390/tpf.opt:27
msgid "Specify main object for TPF-OS."
msgstr "Ange huvudobjekt för TPF-OS."

#: config/s390/s390.opt:48
msgid "31 bit ABI."
msgstr "31-bitars ABI."

#: config/s390/s390.opt:52
msgid "64 bit ABI."
msgstr "64-bitars ABI."

#: config/s390/s390.opt:126
msgid "Maintain backchain pointer."
msgstr "Håll med bakåtkedjepekare."

#: config/s390/s390.opt:130
msgid "Additional debug prints."
msgstr "Ytterligare felsökningsutskrifter."

#: config/s390/s390.opt:134
msgid "ESA/390 architecture."
msgstr "ESA/390-arkitektur."

#: config/s390/s390.opt:138
msgid "Enable decimal floating point hardware support."
msgstr "Använd hårdvarustöd för decimala flyttal."

#: config/s390/s390.opt:142
msgid "Enable hardware floating point."
msgstr "Använd hårdvaruflyttal."

#: config/s390/s390.opt:146
msgid "Takes two non-negative integer numbers separated by a comma. Prepend the function label with the number of two-byte Nop instructions indicated by the first. Append Nop instructions covering the number of halfwords indicated by the second after the label. Nop instructions of the largest possible size are used (six, four or two bytes), beginning with the largest possible size. Using 0 for both values disables hotpatching."
msgstr "Tar två icke-negativa heltal separerade av ett kommatecken. Inled funktionsetiketten med det antal tvåbytes Nop-instruktioner som indikeras av det första. Avsluta med Nop-instruktioner som täcker det antal halvord som indikeras av den andra efter etiketten. Nop-instruktioner av största möjliga storlek används (sex, fyra eller två byte), med början med den största möjliga storleken. Att använda 0 för båda värdena avaktiverar hotpatchning."

#: config/s390/s390.opt:164
msgid "Use hardware transactional execution instructions."
msgstr "Använd transaktionskörningsinstruktioner i hårdvara."

#: config/s390/s390.opt:168
msgid "Use hardware vector facility instructions and enable the vector ABI."
msgstr "Använd instruktioner för vektorfunktioner i hårdvara och aktivera vektor-ABI:et."

#: config/s390/s390.opt:172
msgid "Use packed stack layout."
msgstr "Använd packad stacklayout."

#: config/s390/s390.opt:176
msgid "Use bras for executable < 64k."
msgstr "Använd bras för körbara program < 64k."

#: config/s390/s390.opt:180
msgid "Disable hardware floating point."
msgstr "Använd inte hårdvaruflyttal."

#: config/s390/s390.opt:184
msgid "Set the max. number of bytes which has to be left to stack size before a trap instruction is triggered."
msgstr "Ange det maximala antalet byte som måste finnas kvar till stackstorleken före en fällinstruktion utlöses."

#: config/s390/s390.opt:188
msgid "Switches off the -mstack-guard= option."
msgstr "Slår av flaggan -mstack-guard=."

#: config/s390/s390.opt:192
msgid "Emit extra code in the function prologue in order to trap if the stack size exceeds the given limit."
msgstr "Mata ut extra kod i funktionsprologen för att fånga om stackstorleken överskrider den givna gränsen."

#: config/s390/s390.opt:196
msgid "Switches off the -mstack-size= option."
msgstr "Slår av flaggan -mstack-size=."

#: config/s390/s390.opt:204
msgid "Use the mvcle instruction for block moves."
msgstr "Använd mvcle-instruktioner för blockförflyttningar."

#: config/s390/s390.opt:208
msgid "Enable the z vector language extension providing the context-sensitive vector macro and enable the Altivec-style builtins in vecintrin.h."
msgstr "Aktivera språkutökningen z-vektor som ger det kontextkänsliga vektormakrot och aktivera de inbyggda i Altivec-stil i vecintrin.h."

#: config/s390/s390.opt:213
msgid "Warn if a function uses alloca or creates an array with dynamic size."
msgstr "Varna om en funktion använder alloca eller skapar en vektor med dynamisk storlek."

#: config/s390/s390.opt:217
msgid "Warn if a single function's framesize exceeds the given framesize."
msgstr "Varna om en enskild funktions ramstorlek överskrider den angivna ramstorleken."

#: config/s390/s390.opt:221
msgid "z/Architecture."
msgstr "z/Arkitektur."

#: config/s390/s390.opt:225
msgid "Set the branch costs for conditional branch instructions. Reasonable values are small, non-negative integers. The default branch cost is 1."
msgstr "Ställ in grenkostnaden för villkorliga greninstruktioner. Rimliga värden är små, ickenegativa heltal. Standardkostnaden för grenar är 1."

#: config/rl78/rl78.opt:27 config/rx/rx.opt:87
msgid "Use the simulator runtime."
msgstr "Använd simulatorkörtidskod."

#: config/rl78/rl78.opt:31
msgid "Selects the type of hardware multiplication and division to use (none/g13/g14)."
msgstr "Väljer typen av hårdvarumultiplikation och -division att använda (none/g13/g14)."

#: config/rl78/rl78.opt:50
msgid "Use all registers, reserving none for interrupt handlers."
msgstr "Använd alla register, reservera inget för avbrottshanterare."

#: config/rl78/rl78.opt:54
msgid "Enable assembler and linker relaxation. Enabled by default at -Os."
msgstr "Aktivera assembler- och länkarlättnader. Aktiverat som standard med -Os."

#: config/rl78/rl78.opt:58
msgid "Selects the type of RL78 core being targeted (g10/g13/g14). The default is the G14. If set, also selects the hardware multiply support to be used."
msgstr "Väljer typen av RL78-kärna att ha som mål (g10/g13/g14). Standard är G14. Om satt väljer det även stödet av hårdvarumultiplikation att använda."

#: config/rl78/rl78.opt:77
msgid "Alias for -mcpu=g10."
msgstr "Alias för -mcpu=g10."

#: config/rl78/rl78.opt:81
msgid "Alias for -mcpu=g13."
msgstr "Alias för -mcpu=g13."

#: config/rl78/rl78.opt:85 config/rl78/rl78.opt:89
msgid "Alias for -mcpu=g14."
msgstr "Alias för -mcpu=g14."

#: config/rl78/rl78.opt:93
msgid "Assume ES is zero throughout program execution, use ES: for read-only data."
msgstr "Anta att ES är noll genom hela programkörningen, använd ES: för endast läsbara data."

#: config/rl78/rl78.opt:97
msgid "Stores the MDUC registers in interrupt handlers for G13 target."
msgstr "Lagrar MDUC-registren i avbrottshanterare för målet G13."

#: config/stormy16/stormy16.opt:24
msgid "Provide libraries for the simulator."
msgstr "Tillhandahåll bibliotek för simulatorn."

#: config/arm/arm-tables.opt:25
msgid "Known ARM CPUs (for use with the -mcpu= and -mtune= options):"
msgstr "Kända ARM CPU:er (att användas med flaggorna -mcpu= och -mtune=):"

#: config/arm/arm-tables.opt:353
msgid "Known ARM architectures (for use with the -march= option):"
msgstr "Kända ARM-arkitekturer (att användas med flaggan -march=):"

#: config/arm/arm-tables.opt:465
msgid "Known ARM FPUs (for use with the -mfpu= option):"
msgstr "Kända ARM FPU:er (att användas med flaggan -mfpu=):"

#: config/arm/arm.opt:26
msgid "TLS dialect to use:"
msgstr "TLS-dialekt att använda:"

#: config/arm/arm.opt:36
msgid "Specify an ABI."
msgstr "Ange ett ABI."

#: config/arm/arm.opt:40
msgid "Known ARM ABIs (for use with the -mabi= option):"
msgstr "Kända ARM ABI:er (att användas med flaggan -mabi=):"

#: config/arm/arm.opt:59
msgid "Generate a call to abort if a noreturn function returns."
msgstr "Generera ett anrop till abort om en noreturn-funktion returnerar."

#: config/arm/arm.opt:66
msgid "Generate APCS conformant stack frames."
msgstr "Generera stackramar enligt APCS."

#: config/arm/arm.opt:70
msgid "Generate re-entrant, PIC code."
msgstr "Generera återstartbar, PIC-kod."

#: config/arm/arm.opt:86
msgid "Generate code in 32 bit ARM state."
msgstr "Generera kod i 32-bitars ARM-tillstånd."

#: config/arm/arm.opt:94
msgid "Thumb: Assume non-static functions may be called from ARM code."
msgstr "Thumb: Anta att icke-statiska funktioner kan anropas från ARM-kod."

#: config/arm/arm.opt:98
msgid "Thumb: Assume function pointers may go to non-Thumb aware code."
msgstr "Thumb: Anta att funktionspekare kan gå till icke-Thumb-medveten kod."

#: config/arm/arm.opt:106
msgid "Specify if floating point hardware should be used."
msgstr "Ange om flyttalshårdvara skall användas."

#: config/arm/arm.opt:110
msgid "Specify that the compiler should target secure code as per ARMv8-M Security Extensions."
msgstr "Ange att kompilatorn skall ha säker kod som mål enligt ARMv8-M Security Extensions."

#: config/arm/arm.opt:114
msgid "Known floating-point ABIs (for use with the -mfloat-abi= option):"
msgstr "Kända flyttals-ABI:er (att användas med flaggan -mfloat-abi=):"

#: config/arm/arm.opt:127
msgid "Switch ARM/Thumb modes on alternating functions for compiler testing."
msgstr "Växla ARM-/Thumb-lägen mellan alternerande funktioner för kompilatortestning."

#: config/arm/arm.opt:131
msgid "Specify the __fp16 floating-point format."
msgstr "Ange flyttalsformatet __fp16."

#: config/arm/arm.opt:135
msgid "Known __fp16 formats (for use with the -mfp16-format= option):"
msgstr "Kända __fp16-format (att användas med flaggan -mfp16-format=):"

#: config/arm/arm.opt:148
msgid "Specify the name of the target floating point hardware/format."
msgstr "Ange namnet på målets flyttalshårdvara/-format."

#: config/arm/arm.opt:159
msgid "Generate call insns as indirect calls, if necessary."
msgstr "Generera anropsinstruktioner som indirekta anrop, om nödvändigt."

#: config/arm/arm.opt:163
msgid "Assume data segments are relative to text segment."
msgstr "Anta att datasegment är relativa till textsegment."

#: config/arm/arm.opt:167
msgid "Specify the register to be used for PIC addressing."
msgstr "Ange registret som skall användas för PIC-adressering."

#: config/arm/arm.opt:171
msgid "Store function names in object code."
msgstr "Lagra funktionsnamn i objektkod."

#: config/arm/arm.opt:175
msgid "Permit scheduling of a function's prologue sequence."
msgstr "Tillåt schemaläggning av en funktions prologsekvens."

#: config/arm/arm.opt:179 config/rs6000/rs6000.opt:248
msgid "Do not load the PIC register in function prologues."
msgstr "Ladda inte PIC-registret i funktionsprologer."

#: config/arm/arm.opt:186
msgid "Specify the minimum bit alignment of structures."
msgstr "Ange den minsta justeringen i bitar för poster."

#: config/arm/arm.opt:190
msgid "Generate code for Thumb state."
msgstr "Generera kod för Thumb-tillstånd."

#: config/arm/arm.opt:194
msgid "Support calls between Thumb and ARM instruction sets."
msgstr "Stöd anrop mellan Thumb- och ARM-instruktionsuppsättningar."

#: config/arm/arm.opt:198
msgid "Specify thread local storage scheme."
msgstr "Ange metod för trådlokal lagring."

#: config/arm/arm.opt:202
msgid "Specify how to access the thread pointer."
msgstr "Ange hur trådpekaren skall nås."

#: config/arm/arm.opt:206
msgid "Valid arguments to -mtp=:"
msgstr "Giltiga argument till -mtp=:"

#: config/arm/arm.opt:219
msgid "Thumb: Generate (non-leaf) stack frames even if not needed."
msgstr "Thumb: Generera (icke-löv-)stackramar även om de inte behövs."

#: config/arm/arm.opt:223
msgid "Thumb: Generate (leaf) stack frames even if not needed."
msgstr "Thumb: Generera (löv)stackramar även om de inte behövs."

#: config/arm/arm.opt:227 config/mn10300/mn10300.opt:42
msgid "Tune code for the given processor."
msgstr "Trimma koden för den angivna processorn."

#: config/arm/arm.opt:231
msgid "Print CPU tuning information as comment in assembler file. This is an option used only for regression testing of the compiler and not intended for ordinary use in compiling code."
msgstr "Skriv CPU-trimningsinformation som kommentarer i assemblerfilen. Detta är en flagga som används endast för regressionstestning av kompilatorn och är inte avsett för normal användning i kompilerad kod."

#: config/arm/arm.opt:242
msgid "Use Neon quad-word (rather than double-word) registers for vectorization."
msgstr "Använd Neons quad-ords- (snarare än dubbelords-)register för vektoriseringar."

#: config/arm/arm.opt:246
msgid "Use Neon double-word (rather than quad-word) registers for vectorization."
msgstr "Använd Neons dubbelords- (snarare än quad-ords-)register för vektoriseringar."

#: config/arm/arm.opt:250
msgid "Only generate absolute relocations on word sized values."
msgstr "Generera endast absoluta omlokaliseringar för värden av ordstorlek."

#: config/arm/arm.opt:254
msgid "Generate IT blocks appropriate for ARMv8."
msgstr "Generera IT-block som passar för ARMv8."

#: config/arm/arm.opt:258
msgid "Avoid overlapping destination and address registers on LDRD instructions that may trigger Cortex-M3 errata."
msgstr "Undvik överlappande destinationer och adressregister för LDRD-instruktioner som kan utlösa Cortex-M3-errata."

#: config/arm/arm.opt:263 config/arc/arc.opt:488
msgid "Enable unaligned word and halfword accesses to packed data."
msgstr "Tillåt ojusterade ord- och halvordsåtkomster till packade data."

#: config/arm/arm.opt:267
msgid "Use Neon to perform 64-bits operations rather than core registers."
msgstr "Använd Neon till att utföra 64-bitars operationer istället för kärnregister."

#: config/arm/arm.opt:271
msgid "Assume loading data from flash is slower than fetching instructions."
msgstr "Anta att ladda data från flash är långsammare än att hämta instruktioner."

#: config/arm/arm.opt:275
msgid "Assume unified syntax for inline assembly code."
msgstr "Anta unifierad syntax för inline:ad assemblerkod."

#: config/arm/arm.opt:279
msgid "Do not allow constant data to be placed in code sections."
msgstr "Tillåt inte konstant data att placeras i kodsektioner."

#: config/sparc/sparc.opt:30 config/sparc/sparc.opt:34
#: config/visium/visium.opt:37
msgid "Use hardware FP."
msgstr "Använd hårdvaruflyttal."

#: config/sparc/sparc.opt:38 config/visium/visium.opt:41
msgid "Do not use hardware FP."
msgstr "Använd inte hårdvaru-fp."

#: config/sparc/sparc.opt:42
msgid "Use flat register window model."
msgstr "Använd platt registerfönstermodell."

#: config/sparc/sparc.opt:46
msgid "Assume possible double misalignment."
msgstr "Anta möjlig feljustering av double."

#: config/sparc/sparc.opt:50
msgid "Use ABI reserved registers."
msgstr "Använd register reserverade av ABI."

#: config/sparc/sparc.opt:54
msgid "Use hardware quad FP instructions."
msgstr "Använd hårdvaruinstruktioner för quad fp."

#: config/sparc/sparc.opt:58
msgid "Do not use hardware quad fp instructions."
msgstr "Använd inte hårdvaruinstruktioner för quad fp."

#: config/sparc/sparc.opt:62 config/rs6000/rs6000.opt:482
msgid "Enable Local Register Allocation."
msgstr "Aktivera lokal registerallokering."

#: config/sparc/sparc.opt:66
msgid "Compile for V8+ ABI."
msgstr "Kompilera för V8+-ABI."

#: config/sparc/sparc.opt:70
msgid "Use UltraSPARC Visual Instruction Set version 1.0 extensions."
msgstr "Använd UltraSPARC:s utökningar Visual Instruction Set version 1.0."

#: config/sparc/sparc.opt:74
msgid "Use UltraSPARC Visual Instruction Set version 2.0 extensions."
msgstr "Använd UltraSPARC:s utökningar Visual Instruction Set version 2.0."

#: config/sparc/sparc.opt:78
msgid "Use UltraSPARC Visual Instruction Set version 3.0 extensions."
msgstr "Använd UltraSPARC:s utökningar Visual Instruction Set version 3.0."

#: config/sparc/sparc.opt:82
msgid "Use UltraSPARC Visual Instruction Set version 4.0 extensions."
msgstr "Använd UltraSPARC:s utökningar Visual Instruction Set version 4.0."

#: config/sparc/sparc.opt:86
#, fuzzy
#| msgid "Use vector and scalar instructions added in ISA 2.07."
msgid "Use additional VIS instructions introduced in OSA2017."
msgstr "Använd vektor och skalära instruktioner som lades till i ISA 2.07."

#: config/sparc/sparc.opt:90
msgid "Use UltraSPARC Compare-and-Branch extensions."
msgstr "Använd UltraSPARC:s utökningar Compare-and-Branch."

#: config/sparc/sparc.opt:94
msgid "Use UltraSPARC Fused Multiply-Add extensions."
msgstr "Använd UltraSPARC:s utökningar Fused Multiply-Add."

#: config/sparc/sparc.opt:98
#, fuzzy
#| msgid "Use hardware floating-point divide and square root instructions."
msgid "Use Floating-point Multiply Single to Double (FsMULd) instruction."
msgstr "Använd instruktioner i hårdvara för division och kvadratrot av flyttal."

#: config/sparc/sparc.opt:102
msgid "Use UltraSPARC Population-Count instruction."
msgstr "Använd UltraSparc:s instruktion Population-Count."

#: config/sparc/sparc.opt:106
msgid "Use UltraSPARC Subtract-Extended-with-Carry instruction."
msgstr "Använd UltraSparc:s instruktion Subtract-Extended-with-Carry."

#: config/sparc/sparc.opt:110
msgid "Pointers are 64-bit."
msgstr "Pekare är 64-bitars."

#: config/sparc/sparc.opt:114
msgid "Pointers are 32-bit."
msgstr "Pekare är 32-bitars."

#: config/sparc/sparc.opt:118
msgid "Use 64-bit ABI."
msgstr "Använd 64-bitars ABI."

#: config/sparc/sparc.opt:122
msgid "Use 32-bit ABI."
msgstr "Använd 32-bitars ABI."

#: config/sparc/sparc.opt:126
msgid "Use stack bias."
msgstr "Använd stackförskjutning."

#: config/sparc/sparc.opt:130
msgid "Use structs on stronger alignment for double-word copies."
msgstr "Använd starkare justering för poster för dubbelordkopieringar."

#: config/sparc/sparc.opt:134
msgid "Optimize tail call instructions in assembler and linker."
msgstr "Optimera svansanropsinstruktioner i assembler och länkare."

#: config/sparc/sparc.opt:138
msgid "Do not generate code that can only run in supervisor mode (default)."
msgstr "Generera inte kod som endast kan köra i övervakarläge (standard)."

#: config/sparc/sparc.opt:142 config/visium/visium.opt:45
msgid "Use features of and schedule code for given CPU."
msgstr "Använd funktioner i och schemalägg kod för angiven CPU."

#: config/sparc/sparc.opt:225
msgid "Use given SPARC-V9 code model."
msgstr "Använd angiven SPARC-V9-kodmodell."

#: config/sparc/sparc.opt:229
msgid "Enable debug output."
msgstr "Aktivera felsökningsutdata."

#: config/sparc/sparc.opt:233
msgid "Enable strict 32-bit psABI struct return checking."
msgstr "Aktivera strikt 32-bits psABI-kontroller av postreturer."

#: config/sparc/sparc.opt:237
msgid "Enable workaround for single erratum of AT697F processor (corresponding to erratum #13 of AT697E processor)."
msgstr "Aktivera en lösning för ensamt errata för processorn AT697F (motsvarar errata nr. 13 för processorn AT697E.)"

#: config/sparc/sparc.opt:242
msgid "Enable workarounds for the errata of the UT699 processor."
msgstr "Aktivera en lösning för errata för processorn UT699."

#: config/sparc/sparc.opt:246
#, fuzzy
#| msgid "Enable workarounds for the errata of the UT699 processor."
msgid "Enable workarounds for the errata of the UT699E/UT700 processor."
msgstr "Aktivera en lösning för errata för processorn UT699."

#: config/sparc/sparc.opt:250
#, fuzzy
#| msgid "Enable workarounds for the errata of the UT699 processor."
msgid "Enable workarounds for the errata of the GR712RC processor."
msgstr "Aktivera en lösning för errata för processorn UT699."

#: config/sparc/sparc.opt:283
msgid "Specify the memory model in effect for the program."
msgstr "Ange minnesmodellen som skall gälla för programmet."

#: config/rs6000/darwin.opt:38 config/rs6000/sysv4.opt:141
msgid "Generate 64-bit code."
msgstr "Generera 64-bitars kod."

#: config/rs6000/darwin.opt:42 config/rs6000/sysv4.opt:145
msgid "Generate 32-bit code."
msgstr "Generera 32-bitars kod."

#: config/rs6000/rs6000-tables.opt:24
msgid "Known CPUs (for use with the -mcpu= and -mtune= options):"
msgstr "Kända CPU:er (att användas med flaggorna -mcpu= och -mtune=):"

#: config/rs6000/476.opt:24
msgid "Preserve the PowerPC 476's link stack by matching up a blr with the bcl/bl insns used for GOT accesses."
msgstr "Bevara PowerPC 476:ans länkstack genom att matcha en blr med bcl/bl-instruktionerna som används för GOT-åtkomster."

#: config/rs6000/aix64.opt:24
msgid "Compile for 64-bit pointers."
msgstr "Kompilera för 64-bitspekare."

#: config/rs6000/aix64.opt:28
msgid "Compile for 32-bit pointers."
msgstr "Kompilera för 32-bitspekare."

#: config/rs6000/aix64.opt:32 config/rs6000/linux64.opt:28
msgid "Select code model."
msgstr "Välj kodmodell."

#: config/rs6000/aix64.opt:49
msgid "Support message passing with the Parallel Environment."
msgstr "Stöd meddelandeskickning med Parallel Environment."

#: config/rs6000/linux64.opt:24
msgid "Call mcount for profiling before a function prologue."
msgstr "Anropa mcount för profilering före en funktionsprolog."

#: config/rs6000/rs6000.opt:109
msgid "Use PowerPC-64 instruction set."
msgstr "Använd instruktionsuppsättning för PowerPC-64."

#: config/rs6000/rs6000.opt:113
msgid "Use PowerPC General Purpose group optional instructions."
msgstr "Använd valbara instruktioner i gruppen PowerPC General Purpose."

#: config/rs6000/rs6000.opt:117
msgid "Use PowerPC Graphics group optional instructions."
msgstr "Använd valbara instruktioner i gruppen PowerPC Graphics."

#: config/rs6000/rs6000.opt:121
msgid "Use PowerPC V2.01 single field mfcr instruction."
msgstr "Använd PowerPC V2.01:s enkelfälts mfcr-instruktion."

#: config/rs6000/rs6000.opt:125
msgid "Use PowerPC V2.02 popcntb instruction."
msgstr "Använd PowerPC V2.02:s popcntb-instruktion."

#: config/rs6000/rs6000.opt:129
msgid "Use PowerPC V2.02 floating point rounding instructions."
msgstr "Använd PowerPC V2.02:s flyttalsavrundningsinstruktioner."

#: config/rs6000/rs6000.opt:133
msgid "Use PowerPC V2.05 compare bytes instruction."
msgstr "Använd PowerPC V2.05:s bytejämförelseinstruktion."

#: config/rs6000/rs6000.opt:137
msgid "Use extended PowerPC V2.05 move floating point to/from GPR instructions."
msgstr "Använd utökad PowerPC V2.05:s instruktion för att flytta flyttal till/från GPR."

#: config/rs6000/rs6000.opt:141
msgid "Use AltiVec instructions."
msgstr "Använd AltiVec-instruktioner."

#: config/rs6000/rs6000.opt:145
msgid "Generate AltiVec instructions using little-endian element order."
msgstr "Generera AltiVec-instruktioner med elementordning för omvänd byteordning."

#: config/rs6000/rs6000.opt:149
msgid "Generate AltiVec instructions using big-endian element order."
msgstr "Generera AltiVec-instruktioner med elementordning för rak byteordning."

#: config/rs6000/rs6000.opt:153
msgid "Use decimal floating point instructions."
msgstr "Använd decimala flyttalsinstruktioner."

#: config/rs6000/rs6000.opt:157
msgid "Use 4xx half-word multiply instructions."
msgstr "Använd 4xx:s halvords multiplikationsinstruktioner."

#: config/rs6000/rs6000.opt:161
msgid "Use 4xx string-search dlmzb instruction."
msgstr "Använd 4xx:s strängsöknings dlmzb-instruktion."

#: config/rs6000/rs6000.opt:165
msgid "Generate load/store multiple instructions."
msgstr "Generera ladda/lagra-multipla-instruktioner."

#: config/rs6000/rs6000.opt:169
msgid "Generate string instructions for block moves."
msgstr "Generera stränginstruktioner för blockförflyttningar."

#: config/rs6000/rs6000.opt:181
msgid "Use PowerPC V2.06 popcntd instruction."
msgstr "Använd PowerPC V2.06:s popcntd-instruktion."

#: config/rs6000/rs6000.opt:185
msgid "Under -ffast-math, generate a FRIZ instruction for (double)(long long) conversions."
msgstr "Under -ffast-math, generera en FRIZ-instruktion för (double)(long long)-konverteringar."

#: config/rs6000/rs6000.opt:193
msgid "Use vector/scalar (VSX) instructions."
msgstr "Använd vektor-/skalärinstruktioner (VSX)."

#: config/rs6000/rs6000.opt:240
msgid "Do not generate load/store with update instructions."
msgstr "Generera inte ladda/lagra-instruktioner med uppdatering."

#: config/rs6000/rs6000.opt:244
msgid "Generate load/store with update instructions."
msgstr "Generera ladda/lagra-instruktioner med uppdatering."

#: config/rs6000/rs6000.opt:252
msgid "Avoid generation of indexed load/store instructions when possible."
msgstr "Undvik att generera indexerade ladda/lagra-instruktioner så långt möjligt."

#: config/rs6000/rs6000.opt:256
msgid "Mark __tls_get_addr calls with argument info."
msgstr "Märk __tls_get_addr-anrop med argumentinformation."

#: config/rs6000/rs6000.opt:263
msgid "Schedule the start and end of the procedure."
msgstr "Schemalägg början och slutet av proceduren."

#: config/rs6000/rs6000.opt:267
msgid "Return all structures in memory (AIX default)."
msgstr "Returnera alla strukturer i minnet (standard för AIX)."

#: config/rs6000/rs6000.opt:271
msgid "Return small structures in registers (SVR4 default)."
msgstr "Returnera små strukturer i register (standard för SVR4)."

#: config/rs6000/rs6000.opt:275
msgid "Conform more closely to IBM XLC semantics."
msgstr "Följ mer noga IBM XLC:s semantik."

#: config/rs6000/rs6000.opt:279 config/rs6000/rs6000.opt:283
msgid "Generate software reciprocal divide and square root for better throughput."
msgstr "Generera inversdivision och kvadratrot i programvara för bättre genomströmning."

#: config/rs6000/rs6000.opt:287
msgid "Assume that the reciprocal estimate instructions provide more accuracy."
msgstr "Antag att de ömsesidiga uppskattningsinstruktionerna ger mer precision."

#: config/rs6000/rs6000.opt:291
msgid "Do not place floating point constants in TOC."
msgstr "Placera inte flyttalskonstanter i TOC."

#: config/rs6000/rs6000.opt:295
msgid "Place floating point constants in TOC."
msgstr "Placera flyttalskonstanter i TOC."

#: config/rs6000/rs6000.opt:299
msgid "Do not place symbol+offset constants in TOC."
msgstr "Placera inte symbol+avstånd-konstanter i TOC."

#: config/rs6000/rs6000.opt:303
msgid "Place symbol+offset constants in TOC."
msgstr "Placera symbol+avstånd-konstanter i TOC."

#: config/rs6000/rs6000.opt:314
msgid "Use only one TOC entry per procedure."
msgstr "Använd endast en TOC-post per procedur."

#: config/rs6000/rs6000.opt:318
msgid "Put everything in the regular TOC."
msgstr "Placera allting i den vanliga TOC."

#: config/rs6000/rs6000.opt:322
msgid "Generate VRSAVE instructions when generating AltiVec code."
msgstr "Generera VRSAVE-instruktioner när AltiVec-kod genereras."

#: config/rs6000/rs6000.opt:326
msgid "Deprecated option. Use -mno-vrsave instead."
msgstr "Undanbedd flagga. Använd -mno-vrsave istället."

#: config/rs6000/rs6000.opt:330
msgid "Deprecated option. Use -mvrsave instead."
msgstr "Undanbedd flagga. Använd -mvrsave istället."

#: config/rs6000/rs6000.opt:334
msgid "Specify how many bytes should be moved inline before calling out to memcpy/memmove."
msgstr "Ange hur många byte som bör flyttas inline före anrop av memcpy/memmove."

#: config/rs6000/rs6000.opt:338
msgid "Specify the maximum number pairs of load instructions that should be generated inline for the compare. If the number needed exceeds the limit, a call to memcmp will be generated instead."
msgstr "Ange det maximala antalet par av lastningsinstruktioner som skall genereras inline för jämförelsen. Om antalet som behövs överskrider gränsen kommer istället ett anrop till memcmp genereras."

#: config/rs6000/rs6000.opt:342
msgid "Specify the maximum number pairs of load instructions that should be generated inline for the compare. If the number needed exceeds the limit, a call to strncmp will be generated instead."
msgstr "Ange det maximala antalet par av lastningsinstruktioner som skall genereras inline för jämförelsen. Om antalet som behövs överskrider gränsen kommer istället ett anrop till strncmp genereras."

#: config/rs6000/rs6000.opt:346
msgid "Generate isel instructions."
msgstr "Generera isel-instruktioner."

#: config/rs6000/rs6000.opt:350
msgid "Deprecated option. Use -mno-isel instead."
msgstr "Undanbedd flagga. Använd -mno-isel istället."

#: config/rs6000/rs6000.opt:354
msgid "Deprecated option. Use -misel instead."
msgstr "Undanbedd flagga. Använd -misel istället."

#: config/rs6000/rs6000.opt:358
msgid "Generate SPE SIMD instructions on E500."
msgstr "Generera SPE SIMD-instruktioner för E500."

#: config/rs6000/rs6000.opt:362
msgid "Generate PPC750CL paired-single instructions."
msgstr "Generera PPC750CL:s par-singel-instruktioner."

#: config/rs6000/rs6000.opt:366
msgid "Deprecated option. Use -mno-spe instead."
msgstr "Undanbedd flagga. Använd -mno-spe istället."

#: config/rs6000/rs6000.opt:370
msgid "Deprecated option. Use -mspe instead."
msgstr "Undanbedd flagga. Använd -mspe istället."

#: config/rs6000/rs6000.opt:374
msgid "-mdebug=\tEnable debug output."
msgstr "-mdebug=\tAktivera felsökningsutdata."

#: config/rs6000/rs6000.opt:378
msgid "Use the AltiVec ABI extensions."
msgstr "Använd ABI-utökningarna AltiVec."

#: config/rs6000/rs6000.opt:382
msgid "Do not use the AltiVec ABI extensions."
msgstr "Använd inte ABI-utökningarna AltiVec."

#: config/rs6000/rs6000.opt:386
msgid "Use the SPE ABI extensions."
msgstr "Använd ABI-utökningarna SPE."

#: config/rs6000/rs6000.opt:390
msgid "Do not use the SPE ABI extensions."
msgstr "Använd inte ABI-utökningarna SPE."

#: config/rs6000/rs6000.opt:394
msgid "Use the ELFv1 ABI."
msgstr "Använd ELFv1 ABI."

#: config/rs6000/rs6000.opt:398
msgid "Use the ELFv2 ABI."
msgstr "Använd ELFv2 ABI."

#: config/rs6000/rs6000.opt:405
msgid "using darwin64 ABI"
msgstr "använder ABI darwin64"

#: config/rs6000/rs6000.opt:408
msgid "using old darwin ABI"
msgstr "använder gammalt darwin-ABI"

#: config/rs6000/rs6000.opt:411
msgid "using IEEE extended precision long double"
msgstr "använder long double med IEEE:s utökade precision"

#: config/rs6000/rs6000.opt:414
msgid "using IBM extended precision long double"
msgstr "använder long double med IBM:s utökade precision"

#: config/rs6000/rs6000.opt:418
msgid "-mcpu=\tUse features of and schedule code for given CPU."
msgstr "-mcpu=\tAnvänd funktioner i och schemalägg kod för angiven CPU."

#: config/rs6000/rs6000.opt:422
msgid "-mtune=\tSchedule code for given CPU."
msgstr "-mtune=\tSchemalägg kod för en given CPU."

#: config/rs6000/rs6000.opt:426
msgid "-mtraceback=\tSelect full, part, or no traceback table."
msgstr "-mtraceback=\tVälj fullständig, partiell, eller ingen bakåtspårningstabell."

#: config/rs6000/rs6000.opt:442
msgid "Avoid all range limits on call instructions."
msgstr "Undvik alla avståndsgränser vid anropsinstruktioner."

#: config/rs6000/rs6000.opt:446
msgid "Generate Cell microcode."
msgstr "Generera Cell-mikrokod."

#: config/rs6000/rs6000.opt:450
msgid "Warn when a Cell microcoded instruction is emitted."
msgstr "Varna när en Cell-mikrokodsinstruktion avges."

#: config/rs6000/rs6000.opt:454
msgid "Warn about deprecated 'vector long ...' AltiVec type usage."
msgstr "Varna för användning av AltiVec-typen ”vector long ...” som bör undvikas."

#: config/rs6000/rs6000.opt:458
msgid "-mfloat-gprs=\tSelect GPR floating point method."
msgstr "-mfloat-gprs=\tVälj GPR-flyttalsmetod."

#: config/rs6000/rs6000.opt:462
msgid "Valid arguments to -mfloat-gprs=:"
msgstr "Giltiga argument till -mfloat-gprs=:"

#: config/rs6000/rs6000.opt:478
msgid "-mlong-double-<n>\tSpecify size of long double (64 or 128 bits)."
msgstr "-mlong-double-<n>\tAnge storlek på long double (64 eller 128 bitar)."

#: config/rs6000/rs6000.opt:486
msgid "Determine which dependences between insns are considered costly."
msgstr "Ange vilka beroenden mellan instruktioner som skall anses dyra."

#: config/rs6000/rs6000.opt:490
msgid "Specify which post scheduling nop insertion scheme to apply."
msgstr "Ange metod att tillämpa för inskjutande av nop efter schemaläggning."

#: config/rs6000/rs6000.opt:494
msgid "Specify alignment of structure fields default/natural."
msgstr "Ange justering av postfält till default/natural."

#: config/rs6000/rs6000.opt:498
msgid "Valid arguments to -malign-:"
msgstr "Giltiga argument till -malign-:"

#: config/rs6000/rs6000.opt:508
msgid "Specify scheduling priority for dispatch slot restricted insns."
msgstr "Ange schemaläggningsprioritet för begränsade instruktioner för avsändningsfack."

#: config/rs6000/rs6000.opt:512
msgid "Single-precision floating point unit."
msgstr "Enkelprecisions flyttalsenhet."

#: config/rs6000/rs6000.opt:516
msgid "Double-precision floating point unit."
msgstr "Dubbelprecisions flyttalsenhet."

#: config/rs6000/rs6000.opt:520
msgid "Floating point unit does not support divide & sqrt."
msgstr "Flyttalsenheten stödjer inte division & kvadratrot."

#: config/rs6000/rs6000.opt:524
msgid "-mfpu=\tSpecify FP (sp, dp, sp-lite, dp-lite) (implies -mxilinx-fpu)."
msgstr "-mfpu=\tAnge FP (sp, dp, sp-lite, dp-lite) (implicerar -mxilinx-fpu)."

#: config/rs6000/rs6000.opt:546
msgid "Specify Xilinx FPU."
msgstr "Ange Xilinx-FPU."

#: config/rs6000/rs6000.opt:550
msgid "Use r11 to hold the static link in calls to functions via pointers."
msgstr "Använd r11 för att hålla den statiska länken i anrop till funktioner via pekare."

#: config/rs6000/rs6000.opt:554
msgid "Save the TOC in the prologue for indirect calls rather than inline."
msgstr "Spara TOC:n i prologen för indirekta anrop snarare än inline."

#: config/rs6000/rs6000.opt:558
msgid "Allow 128-bit integers in VSX registers."
msgstr "Tillåt 128-bitars heltal i VSX-register."

#: config/rs6000/rs6000.opt:562
msgid "Fuse certain integer operations together for better performance on power8."
msgstr "Smält samman vissa heltalsoperationer för bättre prestanda på power8."

#: config/rs6000/rs6000.opt:566
msgid "Allow sign extension in fusion operations."
msgstr "Tillåt teckenutökning i sammanslagningsoperationer."

#: config/rs6000/rs6000.opt:570
msgid "Use vector and scalar instructions added in ISA 2.07."
msgstr "Använd vektor och skalära instruktioner som lades till i ISA 2.07."

#: config/rs6000/rs6000.opt:574
msgid "Use ISA 2.07 Category:Vector.AES and Category:Vector.SHA2 instructions."
msgstr "Använd ISA 2.07 instruktioner Category:Vector.AES och Category:Vector.SHA2."

#: config/rs6000/rs6000.opt:578
msgid "Use ISA 2.07 direct move between GPR & VSX register instructions."
msgstr "Använd ISA 2.07:s direkta förflyttning mellan GPR- och VSX-registerinstruktioner."

#: config/rs6000/rs6000.opt:582
msgid "Use ISA 2.07 transactional memory (HTM) instructions."
msgstr "Använd ISA 2.07 transaktionsminnesinstruktioner (HTM)."

#: config/rs6000/rs6000.opt:586
msgid "Generate the quad word memory instructions (lq/stq)."
msgstr "Generera fyrords minnesinstruktioner (lq/stq)."

#: config/rs6000/rs6000.opt:590
msgid "Generate the quad word memory atomic instructions (lqarx/stqcx)."
msgstr "Generera atomära minnesinstruktioner för quad-ord (lqarx/stqcx)."

#: config/rs6000/rs6000.opt:594
msgid "Generate aggregate parameter passing code with at most 64-bit alignment."
msgstr "Generera kod för att skicka aggregerade parametrar med som mes 64-bitars justering."

#: config/rs6000/rs6000.opt:598
msgid "Allow double variables in upper registers with -mcpu=power7 or -mvsx."
msgstr "Tillåt double-variabler i övre register med -mcpu=power7 eller -mvsx."

#: config/rs6000/rs6000.opt:602
msgid "Allow float variables in upper registers with -mcpu=power8 or -mpower8-vector."
msgstr "Tillåt flyttalsvariabler i övre register med -mcpu=power8 eller -mpower8-vector."

#: config/rs6000/rs6000.opt:606
msgid "Allow float/double variables in upper registers if cpu allows it."
msgstr "Tillåt float/double-variabler i övre register om cpu:n tillåter det."

#: config/rs6000/rs6000.opt:610
msgid "Allow 64-bit integer variables in upper registers with -mcpu=power7 or -mvsx."
msgstr "Tillåt 64-bitars heltalsvariabler i övre register med -mcpu=power7 eller -mvsx."

#: config/rs6000/rs6000.opt:614
msgid "Analyze and remove doubleword swaps from VSX computations."
msgstr "Analysera och ta bort dubbelordsbyten från VSX-beräkningar."

#: config/rs6000/rs6000.opt:618
msgid "Fuse certain operations together for better performance on power9."
msgstr "Smält samman vissa operationer för bättre prestanda på power9."

#: config/rs6000/rs6000.opt:622
msgid "Use certain scalar instructions added in ISA 3.0."
msgstr "Använd vissa skalära instruktioner som lades till i ISA 3.0."

#: config/rs6000/rs6000.opt:626
msgid "Use vector instructions added in ISA 3.0."
msgstr "Använd vektorinstruktioner som lades till i ISA 3.0."

#: config/rs6000/rs6000.opt:630
msgid "Use scalar register+offset memory instructions added in ISA 3.0."
msgstr "Använd skalära register+avstånd-minnesinstruktioner som lades till i ISA 3.0."

#: config/rs6000/rs6000.opt:634
msgid "Use vector register+offset memory instructions added in ISA 3.0."
msgstr "Använd register+avstånd vektorminnesinstruktioner som lades till i ISA 3.0."

#: config/rs6000/rs6000.opt:638
msgid "Use register+offset memory instructions added in ISA 3.0."
msgstr "Använd register+avstånds-minnesinstruktioner som lades till i ISA 3.0."

#: config/rs6000/rs6000.opt:642
msgid "Use the new min/max instructions defined in ISA 3.0."
msgstr "Använd de nya min-/maxinstruktionerna som definierades i ISA 3.0."

#: config/rs6000/rs6000.opt:646
msgid "Fuse medium/large code model toc references with the memory instruction."
msgstr "Slå samman medium/stor modellers toc-referenser med minnesinstruktionen."

#: config/rs6000/rs6000.opt:650
msgid "Generate the integer modulo instructions."
msgstr "Generera heltalsmoduloinstruktioner."

#: config/rs6000/rs6000.opt:658
msgid "Allow the IEEE 128-bit types without requiring the __float128 keyword."
msgstr "Tillåt IEEE 128-bitars flyttalstyper utan att kräva nyckelordet __float128."

#: config/rs6000/rs6000.opt:662
msgid "Enable IEEE 128-bit floating point via the __float128 keyword."
msgstr "Aktivera IEEE 128-bitars flyttal via nyckelordet __float128."

#: config/rs6000/rs6000.opt:666
msgid "Enable using IEEE 128-bit floating point instructions."
msgstr "Aktivera användning av IEEE 128-bitars flyttalsinstruktioner."

#: config/rs6000/rs6000.opt:670
msgid "Enable default conversions between __float128 & long double."
msgstr "Aktivera standardkonvertering mellan __float128 & long double."

#: config/rs6000/rs6000.opt:674
msgid "Enable small integers to be in VSX registers."
msgstr "Aktivera att små heltal får finnas i VSX-register."

#: config/rs6000/rs6000.opt:682
msgid "Valid arguments to -mstack-protector-guard=:"
msgstr "Giltiga argument till -mstack-protector-guard=:"

#: config/rs6000/rs6000.opt:692
msgid "Use the given base register for addressing the stack-protector guard."
msgstr "Använd angivet basregister för adressering av stackskyddsvakten."

#: config/rs6000/rs6000.opt:699
msgid "Use the given offset for addressing the stack-protector guard."
msgstr "Använd angivet avstånd för adressering av stackskyddsvakten."

#: config/rs6000/sysv4.opt:24
msgid "Select ABI calling convention."
msgstr "Välj ABI-konvention för anrop."

#: config/rs6000/sysv4.opt:28 config/c6x/c6x.opt:42
msgid "Select method for sdata handling."
msgstr "Välj metod för hantering av sdata."

#: config/rs6000/sysv4.opt:48
msgid "Align to the base type of the bit-field."
msgstr "Justera till bastypen av bitfältet."

#: config/rs6000/sysv4.opt:52
msgid "Align to the base type of the bit-field. Don't assume that unaligned accesses are handled by the system."
msgstr "Justera bastypen av bitfält. Anta inte att ojusterade åtkomster hanteras av systemet."

#: config/rs6000/sysv4.opt:57 config/rs6000/sysv4.opt:61
msgid "Produce code relocatable at runtime."
msgstr "Producera kod som kan omlokaliseras vid körtillfället."

#: config/rs6000/sysv4.opt:65 config/rs6000/sysv4.opt:69
msgid "Produce little endian code."
msgstr "Producera kod med omvänd byteordning."

#: config/rs6000/sysv4.opt:73 config/rs6000/sysv4.opt:77
msgid "Produce big endian code."
msgstr "Producera kod med rak byteordning."

#: config/rs6000/sysv4.opt:82 config/rs6000/sysv4.opt:86
#: config/rs6000/sysv4.opt:95 config/rs6000/sysv4.opt:137
#: config/rs6000/sysv4.opt:149
msgid "no description yet."
msgstr "ingen beskrivning ännu."

#: config/rs6000/sysv4.opt:90
msgid "Assume all variable arg functions are prototyped."
msgstr "Anta att alla funktioner med variabelt antal argument har prototyp."

#: config/rs6000/sysv4.opt:99
msgid "Use EABI."
msgstr "Använd EABI."

#: config/rs6000/sysv4.opt:103
msgid "Allow bit-fields to cross word boundaries."
msgstr "Tillåt att bitfält går över ordgränser."

#: config/rs6000/sysv4.opt:107
msgid "Use alternate register names."
msgstr "Använd alternativa registernamn."

#: config/rs6000/sysv4.opt:113
msgid "Use default method for sdata handling."
msgstr "Använd standardmetod för hantering av sdata."

#: config/rs6000/sysv4.opt:117
msgid "Link with libsim.a, libc.a and sim-crt0.o."
msgstr "Länka med libsim.a, libc.a och sim-crt0.o."

#: config/rs6000/sysv4.opt:121
msgid "Link with libads.a, libc.a and crt0.o."
msgstr "Länka med libads.a, libc.a och crt0.o."

#: config/rs6000/sysv4.opt:125
msgid "Link with libyk.a, libc.a and crt0.o."
msgstr "Länka med libyk.a, libc.a och crt0.o."

#: config/rs6000/sysv4.opt:129
msgid "Link with libmvme.a, libc.a and crt0.o."
msgstr "Länka med libmvme.a, libc.a och crt0.o."

#: config/rs6000/sysv4.opt:133
msgid "Set the PPC_EMB bit in the ELF flags header."
msgstr "Sätt biten PPC_EMB i ELF:s flaggfält."

#: config/rs6000/sysv4.opt:153
msgid "Generate code to use a non-exec PLT and GOT."
msgstr "Generera kod för att använda ej-exec PLT och GOT."

#: config/rs6000/sysv4.opt:157
msgid "Generate code for old exec BSS PLT."
msgstr "Generera kod för gammal exec BSS PLT."

#: config/rs6000/sysv4.opt:161
msgid "Emit .gnu_attribute tags."
msgstr "Mata ut .gnu_attribute-taggar."

#: config/alpha/alpha.opt:27
msgid "Use fp registers."
msgstr "Använd fp-register."

#: config/alpha/alpha.opt:35
msgid "Request IEEE-conformant math library routines (OSF/1)."
msgstr "Begär matematikbiblioteksfunktioner som följer IEEE (OSF/1)."

#: config/alpha/alpha.opt:39
msgid "Emit IEEE-conformant code, without inexact exceptions."
msgstr "Avge kod som följer IEEE, utan oexakta undantag."

#: config/alpha/alpha.opt:46
msgid "Do not emit complex integer constants to read-only memory."
msgstr "Avge inte komplexa heltalskonstanter till endast läsbart minne."

#: config/alpha/alpha.opt:50
msgid "Use VAX fp."
msgstr "Använd VAX fp."

#: config/alpha/alpha.opt:54
msgid "Do not use VAX fp."
msgstr "Använd inte VAX fp."

#: config/alpha/alpha.opt:58
msgid "Emit code for the byte/word ISA extension."
msgstr "Avge kod för byte/ord-ISA-utökningen."

#: config/alpha/alpha.opt:62
msgid "Emit code for the motion video ISA extension."
msgstr "Avge kod för ISA-utökningen för rörlig video."

#: config/alpha/alpha.opt:66
msgid "Emit code for the fp move and sqrt ISA extension."
msgstr "Avge kod för ISA-utökningen för fp move och sqrt."

#: config/alpha/alpha.opt:70
msgid "Emit code for the counting ISA extension."
msgstr "Avge kod för ISA-utökningen för räkning."

#: config/alpha/alpha.opt:74
msgid "Emit code using explicit relocation directives."
msgstr "Avge kod som använder uttryckliga omlokaliseringsdirektiv."

#: config/alpha/alpha.opt:78
msgid "Emit 16-bit relocations to the small data areas."
msgstr "Avge 16-bitars omlokaliseringar till de små dataareorna."

#: config/alpha/alpha.opt:82
msgid "Emit 32-bit relocations to the small data areas."
msgstr "Avge 32-bitars omlokaliseringar till de små dataareorna."

#: config/alpha/alpha.opt:86
msgid "Emit direct branches to local functions."
msgstr "Mata ut direkta hopp till lokala funktioner."

#: config/alpha/alpha.opt:90
msgid "Emit indirect branches to local functions."
msgstr "Mata ut indirekta hopp till lokala funktioner."

#: config/alpha/alpha.opt:94
msgid "Emit rdval instead of rduniq for thread pointer."
msgstr "Avge rdval istället för rduniq för trådpekare."

#: config/alpha/alpha.opt:106
msgid "Use features of and schedule given CPU."
msgstr "Använd funktioner i och schemalägg för angiven CPU."

#: config/alpha/alpha.opt:110
msgid "Schedule given CPU."
msgstr "Schemalägg för given CPU."

#: config/alpha/alpha.opt:114
msgid "Control the generated fp rounding mode."
msgstr "Styr det genererade fp-avrundningsläget."

#: config/alpha/alpha.opt:118
msgid "Control the IEEE trap mode."
msgstr "Styr IEEE-läge för fällor."

#: config/alpha/alpha.opt:122
msgid "Control the precision given to fp exceptions."
msgstr "Styr precisionen som ges till fp-undantag."

#: config/alpha/alpha.opt:126
msgid "Tune expected memory latency."
msgstr "Trimma förväntad minneslatens."

#: config/tilepro/tilepro.opt:23
msgid "Compile with 32 bit longs and pointers, which is the only supported behavior and thus the flag is ignored."
msgstr "Kompilera med 32-bitars long och pekare, som är det enda beteendet som stödjs och därmed ignoreras flaggan."

#: config/tilepro/tilepro.opt:28 config/tilegx/tilegx.opt:26
msgid "-mcpu=CPU\tUse features of and schedule code for given CPU."
msgstr "-mcpu=CPU\tAnvänd funktioner i och schemalägg kod för angiven CPU."

#: config/tilepro/tilepro.opt:32
msgid "Known TILEPro CPUs (for use with the -mcpu= option):"
msgstr "Kända TILEPro-CPU:er (att användas med flaggan -mcpu=):"

#: config/lm32/lm32.opt:24
msgid "Enable multiply instructions."
msgstr "Använd multiplikationsinstruktioner."

#: config/lm32/lm32.opt:28
msgid "Enable divide and modulus instructions."
msgstr "Använd divisions- och modulusinstruktioner."

#: config/lm32/lm32.opt:32
msgid "Enable barrel shift instructions."
msgstr "Använd barrel-shift-instruktioner."

#: config/lm32/lm32.opt:36
msgid "Enable sign extend instructions."
msgstr "Aktivera teckenutökningsinstruktioner."

#: config/lm32/lm32.opt:40
msgid "Enable user-defined instructions."
msgstr "Använd användardefinierade instruktioner."

#: config/nios2/elf.opt:26
msgid "Link with a limited version of the C library."
msgstr "Länka med en begränsad version av C-biblioteket."

#: config/nios2/elf.opt:30
msgid "Name of system library to link against."
msgstr "Namn på systembiblioteket att länka mot."

#: config/nios2/elf.opt:34
msgid "Name of the startfile."
msgstr "Namn på startfilen."

#: config/nios2/elf.opt:38
msgid "Link with HAL BSP."
msgstr "Länka med HAL BSP."

#: config/nios2/nios2.opt:35
msgid "Enable DIV, DIVU."
msgstr "Aktivera DIV, DIVU."

#: config/nios2/nios2.opt:39
msgid "Enable MUL instructions."
msgstr "Använd MUL-instruktioner."

#: config/nios2/nios2.opt:43
msgid "Enable MULX instructions, assume fast shifter."
msgstr "Använd MULX-instruktioner, anta snabb skiftare."

#: config/nios2/nios2.opt:47
msgid "Use table based fast divide (default at -O3)."
msgstr "Använd tabellbaserad snabb division (standard för -O3)."

#: config/nios2/nios2.opt:51
msgid "All memory accesses use I/O load/store instructions."
msgstr "Alla minnesåtkomster använder I/O ladda-/lagrainstruktioner."

#: config/nios2/nios2.opt:55
msgid "Volatile memory accesses use I/O load/store instructions."
msgstr "Volatila minnesåtkomster använder I/O ladda-/lagrainstruktioner."

#: config/nios2/nios2.opt:59
msgid "Volatile memory accesses do not use I/O load/store instructions."
msgstr "Volatila minnesåtkomster använder inte I/O ladda-/lagrainstruktioner."

#: config/nios2/nios2.opt:63
msgid "Enable/disable GP-relative addressing."
msgstr "Aktivera/avaktivera GP-relativ adressering."

#: config/nios2/nios2.opt:67
msgid "Valid options for GP-relative addressing (for -mgpopt):"
msgstr "Giltiga flaggor för GP-relativ adressering (för -mgpopt):"

#: config/nios2/nios2.opt:86
msgid "Equivalent to -mgpopt=local."
msgstr "Ekvivalent med -gpopt=local."

#: config/nios2/nios2.opt:90
msgid "Equivalent to -mgpopt=none."
msgstr "Ekvivalent med -mgpopt=none."

#: config/nios2/nios2.opt:94 config/c6x/c6x.opt:30 config/mips/mips.opt:134
#: config/tilegx/tilegx.opt:45
msgid "Use big-endian byte order."
msgstr "Använd rak byteordning."

#: config/nios2/nios2.opt:98 config/c6x/c6x.opt:34 config/mips/mips.opt:138
#: config/tilegx/tilegx.opt:49
msgid "Use little-endian byte order."
msgstr "Använd omvänd byteordning."

#: config/nios2/nios2.opt:102
msgid "Floating point custom instruction configuration name."
msgstr "Namn på anpassad instruktionskonfiguration för flyttal."

#: config/nios2/nios2.opt:106
msgid "Do not use the ftruncds custom instruction."
msgstr "Använd inte den anpassade instruktionen ftruncds."

#: config/nios2/nios2.opt:110
msgid "Integer id (N) of ftruncds custom instruction."
msgstr "Heltals-id (N) för anpassad instruktion ftruncds."

#: config/nios2/nios2.opt:114
msgid "Do not use the fextsd custom instruction."
msgstr "Använd inte den anpassade instruktionen fextsd."

#: config/nios2/nios2.opt:118
msgid "Integer id (N) of fextsd custom instruction."
msgstr "Heltals-id (N) för anpassad instruktion fextsd."

#: config/nios2/nios2.opt:122
msgid "Do not use the fixdu custom instruction."
msgstr "Använd inte den anpassade instruktionen fixdu."

#: config/nios2/nios2.opt:126
msgid "Integer id (N) of fixdu custom instruction."
msgstr "Heltals-id (N) för anpassad instruktion fixdu."

#: config/nios2/nios2.opt:130
msgid "Do not use the fixdi custom instruction."
msgstr "Använd inte den anpassade instruktionen fixdi."

#: config/nios2/nios2.opt:134
msgid "Integer id (N) of fixdi custom instruction."
msgstr "Heltals-id (N) för anpassad instruktion fixdi."

#: config/nios2/nios2.opt:138
msgid "Do not use the fixsu custom instruction."
msgstr "Använd inte den anpassade instruktionen fixsu."

#: config/nios2/nios2.opt:142
msgid "Integer id (N) of fixsu custom instruction."
msgstr "Heltals-id (N) för anpassad instruktion fixsu."

#: config/nios2/nios2.opt:146
msgid "Do not use the fixsi custom instruction."
msgstr "Använd inte den anpassade instruktionen fixsi."

#: config/nios2/nios2.opt:150
msgid "Integer id (N) of fixsi custom instruction."
msgstr "Heltals-id (N) för anpassad instruktion fixsi."

#: config/nios2/nios2.opt:154
msgid "Do not use the floatud custom instruction."
msgstr "Använd inte den anpassade instruktionen floatud."

#: config/nios2/nios2.opt:158
msgid "Integer id (N) of floatud custom instruction."
msgstr "Heltals-id (N) för anpassad instruktion floatud."

#: config/nios2/nios2.opt:162
msgid "Do not use the floatid custom instruction."
msgstr "Använd inte den anpassade instruktionen floatid."

#: config/nios2/nios2.opt:166
msgid "Integer id (N) of floatid custom instruction."
msgstr "Heltals-id (N) för anpassad instruktion floatid."

#: config/nios2/nios2.opt:170
msgid "Do not use the floatus custom instruction."
msgstr "Använd inte den anpassade instruktionen floatus."

#: config/nios2/nios2.opt:174
msgid "Integer id (N) of floatus custom instruction."
msgstr "Heltals-id (N) för anpassad instruktion floatus."

#: config/nios2/nios2.opt:178
msgid "Do not use the floatis custom instruction."
msgstr "Använd inte den anpassade instruktionen floatis."

#: config/nios2/nios2.opt:182
msgid "Integer id (N) of floatis custom instruction."
msgstr "Heltals-id (N) för anpassad instruktion floatis."

#: config/nios2/nios2.opt:186
msgid "Do not use the fcmpned custom instruction."
msgstr "Använd inte den anpassade instruktionen fcmpned."

#: config/nios2/nios2.opt:190
msgid "Integer id (N) of fcmpned custom instruction."
msgstr "Heltals-id (N) för anpassad instruktion fcmpned."

#: config/nios2/nios2.opt:194
msgid "Do not use the fcmpeqd custom instruction."
msgstr "Använd inte den anpassade instruktionen fcmpeqd."

#: config/nios2/nios2.opt:198
msgid "Integer id (N) of fcmpeqd custom instruction."
msgstr "Heltals-id (N) för anpassad instruktion fcmpeqd."

#: config/nios2/nios2.opt:202
msgid "Do not use the fcmpged custom instruction."
msgstr "Använd inte den anpassade instruktionen fcmpged."

#: config/nios2/nios2.opt:206
msgid "Integer id (N) of fcmpged custom instruction."
msgstr "Heltals-id (N) för anpassad instruktion fcmpged."

#: config/nios2/nios2.opt:210
msgid "Do not use the fcmpgtd custom instruction."
msgstr "Använd inte den anpassade instruktionen fcmpgtd."

#: config/nios2/nios2.opt:214
msgid "Integer id (N) of fcmpgtd custom instruction."
msgstr "Heltals-id (N) för anpassad instruktion fcmpgtd."

#: config/nios2/nios2.opt:218
msgid "Do not use the fcmpled custom instruction."
msgstr "Använd inte den anpassade instruktionen fcmpled."

#: config/nios2/nios2.opt:222
msgid "Integer id (N) of fcmpled custom instruction."
msgstr "Heltals-id (N) för anpassad instruktion fcmpled."

#: config/nios2/nios2.opt:226
msgid "Do not use the fcmpltd custom instruction."
msgstr "Använd inte den anpassade instruktionen fcmpltd."

#: config/nios2/nios2.opt:230
msgid "Integer id (N) of fcmpltd custom instruction."
msgstr "Heltals-id (N) för anpassad instruktion fcmpltd."

#: config/nios2/nios2.opt:234
msgid "Do not use the flogd custom instruction."
msgstr "Använd inte den anpassade instruktionen flogd."

#: config/nios2/nios2.opt:238
msgid "Integer id (N) of flogd custom instruction."
msgstr "Heltals-id (N) för anpassad instruktion flogd."

#: config/nios2/nios2.opt:242
msgid "Do not use the fexpd custom instruction."
msgstr "Använd inte den anpassade instruktionen fexpd."

#: config/nios2/nios2.opt:246
msgid "Integer id (N) of fexpd custom instruction."
msgstr "Heltals-id (N) för anpassad instruktion fexpd."

#: config/nios2/nios2.opt:250
msgid "Do not use the fatand custom instruction."
msgstr "Använd inte den anpassade instruktionen fatand."

#: config/nios2/nios2.opt:254
msgid "Integer id (N) of fatand custom instruction."
msgstr "Heltals-id (N) för anpassad instruktion fatand."

#: config/nios2/nios2.opt:258
msgid "Do not use the ftand custom instruction."
msgstr "Använd inte den anpassade instruktionen ftand."

#: config/nios2/nios2.opt:262
msgid "Integer id (N) of ftand custom instruction."
msgstr "Heltals-id (N) för anpassad instruktion ftand."

#: config/nios2/nios2.opt:266
msgid "Do not use the fsind custom instruction."
msgstr "Använd inte den anpassade instruktionen fsind."

#: config/nios2/nios2.opt:270
msgid "Integer id (N) of fsind custom instruction."
msgstr "Heltals-id (N) för anpassad instruktion fsind."

#: config/nios2/nios2.opt:274
msgid "Do not use the fcosd custom instruction."
msgstr "Använd inte den anpassade instruktionen fcosd."

#: config/nios2/nios2.opt:278
msgid "Integer id (N) of fcosd custom instruction."
msgstr "Heltals-id (N) för anpassad instruktion fcosd."

#: config/nios2/nios2.opt:282
msgid "Do not use the fsqrtd custom instruction."
msgstr "Använd inte den anpassade instruktionen fsqrtd."

#: config/nios2/nios2.opt:286
msgid "Integer id (N) of fsqrtd custom instruction."
msgstr "Heltals-id (N) för anpassad instruktion fsqrtd."

#: config/nios2/nios2.opt:290
msgid "Do not use the fabsd custom instruction."
msgstr "Använd inte den anpassade instruktionen fabsd."

#: config/nios2/nios2.opt:294
msgid "Integer id (N) of fabsd custom instruction."
msgstr "Heltals-id (N) för anpassad instruktion fabsd."

#: config/nios2/nios2.opt:298
msgid "Do not use the fnegd custom instruction."
msgstr "Använd inte den anpassade instruktionen fnegd."

#: config/nios2/nios2.opt:302
msgid "Integer id (N) of fnegd custom instruction."
msgstr "Heltals-id (N) för anpassad instruktion fnegd."

#: config/nios2/nios2.opt:306
msgid "Do not use the fmaxd custom instruction."
msgstr "Använd inte den anpassade instruktionen fmaxd."

#: config/nios2/nios2.opt:310
msgid "Integer id (N) of fmaxd custom instruction."
msgstr "Heltals-id (N) för anpassad instruktion fmaxd."

#: config/nios2/nios2.opt:314
msgid "Do not use the fmind custom instruction."
msgstr "Använd inte den anpassade instruktionen fmind."

#: config/nios2/nios2.opt:318
msgid "Integer id (N) of fmind custom instruction."
msgstr "Heltals-id (N) för anpassad instruktion fmind."

#: config/nios2/nios2.opt:322
msgid "Do not use the fdivd custom instruction."
msgstr "Använd inte den anpassade instruktionen fdivd."

#: config/nios2/nios2.opt:326
msgid "Integer id (N) of fdivd custom instruction."
msgstr "Heltals-id (N) för anpassad instruktion fdivd."

#: config/nios2/nios2.opt:330
msgid "Do not use the fmuld custom instruction."
msgstr "Använd inte den anpassade instruktionen fmuld."

#: config/nios2/nios2.opt:334
msgid "Integer id (N) of fmuld custom instruction."
msgstr "Heltals-id (N) för anpassad instruktion fmuld."

#: config/nios2/nios2.opt:338
msgid "Do not use the fsubd custom instruction."
msgstr "Använd inte den anpassade instruktionen fsubd."

#: config/nios2/nios2.opt:342
msgid "Integer id (N) of fsubd custom instruction."
msgstr "Heltals-id (N) för anpassad instruktion fsubd."

#: config/nios2/nios2.opt:346
msgid "Do not use the faddd custom instruction."
msgstr "Använd inte den anpassade instruktionen faddd."

#: config/nios2/nios2.opt:350
msgid "Integer id (N) of faddd custom instruction."
msgstr "Heltals-id (N) för anpassad instruktion faddd."

#: config/nios2/nios2.opt:354
msgid "Do not use the fcmpnes custom instruction."
msgstr "Använd inte den anpassade instruktionen fcmpnes."

#: config/nios2/nios2.opt:358
msgid "Integer id (N) of fcmpnes custom instruction."
msgstr "Heltals-id (N) för anpassad instruktion fcmpnes."

#: config/nios2/nios2.opt:362
msgid "Do not use the fcmpeqs custom instruction."
msgstr "Använd inte den anpassade instruktionen fcmpeqs."

#: config/nios2/nios2.opt:366
msgid "Integer id (N) of fcmpeqs custom instruction."
msgstr "Heltals-id (N) för anpassad instruktion fcmpeqs."

#: config/nios2/nios2.opt:370
msgid "Do not use the fcmpges custom instruction."
msgstr "Använd inte den anpassade instruktionen fcmpges."

#: config/nios2/nios2.opt:374
msgid "Integer id (N) of fcmpges custom instruction."
msgstr "Heltals-id (N) för anpassad instruktion fcmpges."

#: config/nios2/nios2.opt:378
msgid "Do not use the fcmpgts custom instruction."
msgstr "Använd inte den anpassade instruktionen fcmpgts."

#: config/nios2/nios2.opt:382
msgid "Integer id (N) of fcmpgts custom instruction."
msgstr "Heltals-id (N) för anpassad instruktion fcmpgts."

#: config/nios2/nios2.opt:386
msgid "Do not use the fcmples custom instruction."
msgstr "Använd inte den anpassade instruktionen fcmples."

#: config/nios2/nios2.opt:390
msgid "Integer id (N) of fcmples custom instruction."
msgstr "Heltals-id (N) för anpassad instruktion fcmples."

#: config/nios2/nios2.opt:394
msgid "Do not use the fcmplts custom instruction."
msgstr "Använd inte den anpassade instruktionen fcmplts."

#: config/nios2/nios2.opt:398
msgid "Integer id (N) of fcmplts custom instruction."
msgstr "Heltals-id (N) för anpassad instruktion fcmplts."

#: config/nios2/nios2.opt:402
msgid "Do not use the flogs custom instruction."
msgstr "Använd inte den anpassade instruktionen flogs."

#: config/nios2/nios2.opt:406
msgid "Integer id (N) of flogs custom instruction."
msgstr "Heltals-id (N) för anpassad instruktion flogs."

#: config/nios2/nios2.opt:410
msgid "Do not use the fexps custom instruction."
msgstr "Använd inte den anpassade instruktionen fexps."

#: config/nios2/nios2.opt:414
msgid "Integer id (N) of fexps custom instruction."
msgstr "Heltals-id (N) för anpassad instruktion fexps."

#: config/nios2/nios2.opt:418
msgid "Do not use the fatans custom instruction."
msgstr "Använd inte den anpassade instruktionen fatans."

#: config/nios2/nios2.opt:422
msgid "Integer id (N) of fatans custom instruction."
msgstr "Heltals-id (N) för anpassad instruktion fatans."

#: config/nios2/nios2.opt:426
msgid "Do not use the ftans custom instruction."
msgstr "Använd inte den anpassade instruktionen ftans."

#: config/nios2/nios2.opt:430
msgid "Integer id (N) of ftans custom instruction."
msgstr "Heltals-id (N) för anpassad instruktion ftans."

#: config/nios2/nios2.opt:434
msgid "Do not use the fsins custom instruction."
msgstr "Använd inte den anpassade instruktionen fsins."

#: config/nios2/nios2.opt:438
msgid "Integer id (N) of fsins custom instruction."
msgstr "Heltals-id (N) för anpassad instruktion fsins."

#: config/nios2/nios2.opt:442
msgid "Do not use the fcoss custom instruction."
msgstr "Använd inte den anpassade instruktionen fcoss."

#: config/nios2/nios2.opt:446
msgid "Integer id (N) of fcoss custom instruction."
msgstr "Heltals-id (N) för anpassad instruktion fcoss."

#: config/nios2/nios2.opt:450
msgid "Do not use the fsqrts custom instruction."
msgstr "Använd inte den anpassade instruktionen fsqrts."

#: config/nios2/nios2.opt:454
msgid "Integer id (N) of fsqrts custom instruction."
msgstr "Heltals-id (N) för anpassad instruktion fsqrts."

#: config/nios2/nios2.opt:458
msgid "Do not use the fabss custom instr."
msgstr "Använd inte den anpassade instruktionen fabss."

#: config/nios2/nios2.opt:462
msgid "Integer id (N) of fabss custom instruction."
msgstr "Heltals-id (N) för anpassad instruktion fabss."

#: config/nios2/nios2.opt:466
msgid "Do not use the fnegs custom instruction."
msgstr "Använd inte den anpassade instruktionen fnegs."

#: config/nios2/nios2.opt:470
msgid "Integer id (N) of fnegs custom instruction."
msgstr "Heltals-id (N) för anpassad instruktion fnegs."

#: config/nios2/nios2.opt:474
msgid "Do not use the fmaxs custom instruction."
msgstr "Använd inte den anpassade instruktionen fmaxs."

#: config/nios2/nios2.opt:478
msgid "Integer id (N) of fmaxs custom instruction."
msgstr "Heltals-id (N) för anpassad instruktion fmaxs."

#: config/nios2/nios2.opt:482
msgid "Do not use the fmins custom instruction."
msgstr "Använd inte den anpassade instruktionen fmins."

#: config/nios2/nios2.opt:486
msgid "Integer id (N) of fmins custom instruction."
msgstr "Heltals-id (N) för anpassad instruktion fmins."

#: config/nios2/nios2.opt:490
msgid "Do not use the fdivs custom instruction."
msgstr "Använd inte den anpassade instruktionen fdivs."

#: config/nios2/nios2.opt:494
msgid "Integer id (N) of fdivs custom instruction."
msgstr "Heltals-id (N) för anpassad instruktion fdivs."

#: config/nios2/nios2.opt:498
msgid "Do not use the fmuls custom instruction."
msgstr "Använd inte den anpassade instruktionen fmuls."

#: config/nios2/nios2.opt:502
msgid "Integer id (N) of fmuls custom instruction."
msgstr "Heltals-id (N) för anpassad instruktion fmuls."

#: config/nios2/nios2.opt:506
msgid "Do not use the fsubs custom instruction."
msgstr "Använd inte den anpassade instruktionen fsubs."

#: config/nios2/nios2.opt:510
msgid "Integer id (N) of fsubs custom instruction."
msgstr "Heltals-id (N) för anpassad instruktion fsubs."

#: config/nios2/nios2.opt:514
msgid "Do not use the fadds custom instruction."
msgstr "Använd inte den anpassade instruktionen fadds."

#: config/nios2/nios2.opt:518
msgid "Integer id (N) of fadds custom instruction."
msgstr "Heltals-id (N) för anpassad instruktion fadds."

#: config/nios2/nios2.opt:522
msgid "Do not use the frdy custom instruction."
msgstr "Använd inte den anpassade instruktionen frdy."

#: config/nios2/nios2.opt:526
msgid "Integer id (N) of frdy custom instruction."
msgstr "Heltals-id (N) för anpassad instruktion frdy."

#: config/nios2/nios2.opt:530
msgid "Do not use the frdxhi custom instruction."
msgstr "Använd inte den anpassade instruktionen frdxhi."

#: config/nios2/nios2.opt:534
msgid "Integer id (N) of frdxhi custom instruction."
msgstr "Heltals-id (N) för anpassad instruktion frdxhi."

#: config/nios2/nios2.opt:538
msgid "Do not use the frdxlo custom instruction."
msgstr "Använd inte den anpassade instruktionen frdxlo."

#: config/nios2/nios2.opt:542
msgid "Integer id (N) of frdxlo custom instruction."
msgstr "Heltals-id (N) för anpassad instruktion frdxlo."

#: config/nios2/nios2.opt:546
msgid "Do not use the fwry custom instruction."
msgstr "Använd inte den anpassade instruktionen fwry."

#: config/nios2/nios2.opt:550
msgid "Integer id (N) of fwry custom instruction."
msgstr "Heltals-id (N) för anpassad instruktion fwry."

#: config/nios2/nios2.opt:554
msgid "Do not use the fwrx custom instruction."
msgstr "Använd inte den anpassade instruktionen fwrx."

#: config/nios2/nios2.opt:558
msgid "Integer id (N) of fwrx custom instruction."
msgstr "Heltals-id (N) för anpassad instruktion fwrx."

#: config/nios2/nios2.opt:562
msgid "Do not use the round custom instruction."
msgstr "Använd inte den anpassade instruktionen round."

#: config/nios2/nios2.opt:566
msgid "Integer id (N) of round custom instruction."
msgstr "Heltals-id (N) för anpassad instruktion round."

#: config/nios2/nios2.opt:574
msgid "Valid Nios II ISA levels (for -march):"
msgstr "Giltiga Nios II ISA-nivåer (för -march):"

#: config/nios2/nios2.opt:584
msgid "Enable generation of R2 BMX instructions."
msgstr "Aktivera generering av R2 BMX-instruktioner."

#: config/nios2/nios2.opt:588
msgid "Enable generation of R2 CDX instructions."
msgstr "Använd generering av R2 CDX-instruktioner."

#: config/rx/rx.opt:29
msgid "Store doubles in 64 bits."
msgstr "Lagrar dubbla i 64 bitar."

#: config/rx/rx.opt:33
msgid "Stores doubles in 32 bits. This is the default."
msgstr "Lagrar dubbla i 32 bitar. Detta är standard."

#: config/rx/rx.opt:37
msgid "Disable the use of RX FPU instructions. "
msgstr "Tillåt inte användningen av RX FPU-instruktionerna. "

#: config/rx/rx.opt:44
msgid "Enable the use of RX FPU instructions. This is the default."
msgstr "Möjliggör användning av RX FPU-instruktionerna. Detta är standard."

#: config/rx/rx.opt:50
msgid "Specify the target RX cpu type."
msgstr "Ange mål-RX-cpu-typen."

#: config/rx/rx.opt:71
msgid "Data is stored in big-endian format."
msgstr "Data lagras med formatet rak byteordning."

#: config/rx/rx.opt:75
msgid "Data is stored in little-endian format. (Default)."
msgstr "Data lagras i formatet omvänd byteordning. (Standard)."

#: config/rx/rx.opt:81
msgid "Maximum size of global and static variables which can be placed into the small data area."
msgstr "Maximal storlek på globala och statiska variabler som kan placeras i den lilla dataarean."

#: config/rx/rx.opt:93
msgid "Generate assembler output that is compatible with the Renesas AS100 assembler. This may restrict some of the compiler's capabilities. The default is to generate GAS compatible syntax."
msgstr "Generera assemblerutdatat som är kompatibel med Renesas AS100-assembler. Detta kan begränsa några av kompilatorns egenskaper. Standard är att generera GAS-kompatibel syntax."

#: config/rx/rx.opt:99
msgid "Enable linker relaxation."
msgstr "Aktivera länkarlättnader."

#: config/rx/rx.opt:105
msgid "Maximum size in bytes of constant values allowed as operands."
msgstr "Maximal storlek i byta på konstanta värden som tillåts som operander."

#: config/rx/rx.opt:111
msgid "Specifies the number of registers to reserve for interrupt handlers."
msgstr "Anger antalet register som skall reserveras för avbrottshanterare."

#: config/rx/rx.opt:117
msgid "Specifies whether interrupt functions should save and restore the accumulator register."
msgstr "Anger om avbrottsfunktioner skall spara och återställa ackumulatorregistret."

#: config/rx/rx.opt:123
msgid "Enables Position-Independent-Data (PID) mode."
msgstr "Aktivera läget för positionsoberoende data (PID)."

#: config/rx/rx.opt:129
msgid "Warn when multiple, different, fast interrupt handlers are in the compilation unit."
msgstr "Varna när multipla, olika, snabba avbrottshanterare finns in kompileringsenheten."

#: config/rx/rx.opt:135
msgid "Enable the use of the old, broken, ABI where all stacked function arguments are aligned to 32-bits."
msgstr "Aktivera användningen av det gamla, trasiga, ABI:et där alla stackade funktionsargument justeras till 32 bitar."

#: config/rx/rx.opt:139
msgid "Enable the use the standard RX ABI where all stacked function arguments are naturally aligned. This is the default."
msgstr "Aktivera användningen av standard RX ABI:et där alla stackade funktionsargument justeras naturligt. Detta är standard."

#: config/rx/rx.opt:145
msgid "Enable the use of the LRA register allocator."
msgstr "Aktivera användningen av LRA-registerallokeraren."

#: config/rx/rx.opt:151
msgid "Enables or disables the use of the SMOVF, SMOVB, SMOVU, SUNTIL, SWHILE and RMPA instructions. Enabled by default."
msgstr "Aktiverar eller avaktiverar användningen av instruktionerna SMOVF, SMOVB, SMOVU, SUNTIL, SWHILE och RMPA. Normalt aktiverat."

#: config/rx/rx.opt:157
msgid "Always use JSR, never BSR, for calls."
msgstr "Använd alltid JSR, aldrig BSR, för anrop."

#: config/visium/visium.opt:25
msgid "Link with libc.a and libdebug.a."
msgstr "Länka med libc.a och libdebug.a."

#: config/visium/visium.opt:29
msgid "Link with libc.a and libsim.a."
msgstr "Länka med libc.a och libsim.a."

#: config/visium/visium.opt:33
msgid "Use hardware FP (default)."
msgstr "Använd hårdvaruflyttal (standard)."

#: config/visium/visium.opt:65
msgid "Generate code for the supervisor mode (default)."
msgstr "Generera kod för övervakarläget (standard)."

#: config/visium/visium.opt:69
msgid "Generate code for the user mode."
msgstr "Generera kod för användarläget."

#: config/visium/visium.opt:73
msgid "Only retained for backward compatibility."
msgstr "Endast bevarad för bakåtkompatibilitet."

#: config/fused-madd.opt:22
msgid "%<-mfused-madd%> is deprecated; use %<-ffp-contract=%> instead"
msgstr "%<-mfused-madd%> bör undvikas, använd %<-ffp-contract=%> istället"

#: config/sol2.opt:32
msgid "Clear hardware capabilities when linking."
msgstr "Nollställ hårdvaruförmågor vid länkning."

#: config/sol2.opt:36
msgid "Pass -z text to linker."
msgstr "Skicka -z text till länkaren."

#: config/moxie/moxie.opt:31
msgid "Enable MUL.X and UMUL.X instructions."
msgstr "Använd MUL.X- och UMUL.X-instruktioner."

#: config/microblaze/microblaze.opt:40
msgid "Use software emulation for floating point (default)."
msgstr "Använd programvaruemulering för flyttal (standard)."

#: config/microblaze/microblaze.opt:44
msgid "Use hardware floating point instructions."
msgstr "Använd flyttalsinstruktioner i hårdvara."

#: config/microblaze/microblaze.opt:48
msgid "Use table lookup optimization for small signed integer divisions."
msgstr "Aktivera tabelluppslagningsoptimeringar för divisioner med små heltal med tecken."

#: config/microblaze/microblaze.opt:52
msgid "-mcpu=PROCESSOR\t\tUse features of and schedule code for given CPU."
msgstr "-mcpu=PROCESSOR\t\tAnvänd funktioner i och schemalägg kod för angiven CPU."

#: config/microblaze/microblaze.opt:56
msgid "Don't optimize block moves, use memcpy."
msgstr "Optimera inte blockförflyttningar, använd memcpy."

#: config/microblaze/microblaze.opt:68
msgid "Use the soft multiply emulation (default)."
msgstr "Använd programvaruemulering av multiplikation (standard)."

#: config/microblaze/microblaze.opt:72
msgid "Use reorder instructions (swap and byte reversed load/store) (default)."
msgstr "Använd ordningsändringinstruktioner (växlad och byte-omvänd laddning/lagring) (standard)."

#: config/microblaze/microblaze.opt:76
msgid "Use the software emulation for divides (default)."
msgstr "Använd programvaruemulering av division (standard)."

#: config/microblaze/microblaze.opt:80
msgid "Use the hardware barrel shifter instead of emulation."
msgstr "Använd tunnskiftaren i hårdvara istället för emulering."

#: config/microblaze/microblaze.opt:84
msgid "Use pattern compare instructions."
msgstr "Använd mönsterjämförelseinstruktioner."

#: config/microblaze/microblaze.opt:87
#, c-format
msgid "%qs is deprecated; use -fstack-check"
msgstr "%qs bör undvikas, använd -fstack-check"

#: config/microblaze/microblaze.opt:88
msgid "Check for stack overflow at runtime."
msgstr "Kontrollera stackspill vid körtillfället."

#: config/microblaze/microblaze.opt:92 config/iq2000/iq2000.opt:65
msgid "Use GP relative sdata/sbss sections."
msgstr "Använd GP relativt sdata/sbss-sektioner."

#: config/microblaze/microblaze.opt:95
#, c-format
msgid "%qs is deprecated; use -fno-zero-initialized-in-bss"
msgstr "%qs bör undvikas, använd -fno-zero-initialized-in-bss"

#: config/microblaze/microblaze.opt:96
msgid "Clear the BSS to zero and place zero initialized in BSS."
msgstr "Nollställ BSS och placera nollinitierade i BSS."

#: config/microblaze/microblaze.opt:100
msgid "Use multiply high instructions for high part of 32x32 multiply."
msgstr "Använd högmultiplikationsinstruktioner för den höga delen av 32·32-multiplikationer."

#: config/microblaze/microblaze.opt:104
msgid "Use hardware floating point conversion instructions."
msgstr "Använd flyttalskonverteringsinstruktioner i hårdvara."

#: config/microblaze/microblaze.opt:108
msgid "Use hardware floating point square root instruction."
msgstr "Använd flyttalsinstruktion för kvadratrot i hårdvara."

# Den ofärdiga beskrivningen är felrapporterad:
# http://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=47105
#: config/microblaze/microblaze.opt:112
msgid "Description for mxl-mode-executable."
msgstr "Beskrivning för mxl-mode-executable."

# Den ofärdiga beskrivningen är felrapporterad:
# http://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=47105
#: config/microblaze/microblaze.opt:116
msgid "Description for mxl-mode-xmdstub."
msgstr "Beskrivning för mxl-mode-xmdstub."

# Den ofärdiga beskrivningen är felrapporterad:
# http://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=47105
#: config/microblaze/microblaze.opt:120
msgid "Description for mxl-mode-bootstrap."
msgstr "Beskrivning för mxl-mode-bootstrap."

# Den ofärdiga beskrivningen är felrapporterad:
# http://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=47105
#: config/microblaze/microblaze.opt:124
msgid "Description for mxl-mode-novectors."
msgstr "Beskrivning för mxl-mode-novectors."

#: config/microblaze/microblaze.opt:128
msgid "Use hardware prefetch instruction"
msgstr "Använd instruktioner för förhandshämtning (prefetch) i hårdvara"

#: config/vax/vax.opt:23 config/vax/vax.opt:27
msgid "Target DFLOAT double precision code."
msgstr "Sikta på DFLOAT-dubbelprecisionskod."

#: config/vax/vax.opt:31 config/vax/vax.opt:35
msgid "Generate GFLOAT double precision code."
msgstr "Generera GFLOAT-dubbelprecisionskod."

#: config/vax/vax.opt:39
msgid "Generate code for GNU assembler (gas)."
msgstr "Generera kod för GNU-assembler (gas)."

#: config/vax/vax.opt:43
msgid "Generate code for UNIX assembler."
msgstr "Generera kod för UNIX-assembler."

#: config/vax/vax.opt:47
msgid "Use VAXC structure conventions."
msgstr "Använd VAXC:s konventioner för struct."

#: config/vax/vax.opt:51
msgid "Use new adddi3/subdi3 patterns."
msgstr "Använd nya adddi3/subdi3-mönster."

#: config/frv/frv.opt:30
msgid "Use 4 media accumulators."
msgstr "Använd 4 mediaackumulatorer."

#: config/frv/frv.opt:34
msgid "Use 8 media accumulators."
msgstr "Använd 8 mediaackumulatorer."

#: config/frv/frv.opt:38
msgid "Enable label alignment optimizations."
msgstr "Aktivera optimeringar av etikettjustering."

#: config/frv/frv.opt:42
msgid "Dynamically allocate cc registers."
msgstr "Allokera cc-register dynamiskt."

#: config/frv/frv.opt:49
msgid "Set the cost of branches."
msgstr "Ange kostnaden för grenar."

#: config/frv/frv.opt:53
msgid "Enable conditional execution other than moves/scc."
msgstr "Aktivera villkorlig exekvering förutom moves/scc."

#: config/frv/frv.opt:57
msgid "Change the maximum length of conditionally-executed sequences."
msgstr "Ändra den maximala längden på villkorligt exekverade sekvenser."

#: config/frv/frv.opt:61
msgid "Change the number of temporary registers that are available to conditionally-executed sequences."
msgstr "Ändra antalet temporära register som är tillgängliga för villkorligt exekverade sekvenser."

#: config/frv/frv.opt:65
msgid "Enable conditional moves."
msgstr "Aktivera villkorliga flyttningar."

#: config/frv/frv.opt:69
msgid "Set the target CPU type."
msgstr "Ange typen av mål-CPU."

#: config/frv/frv.opt:73
msgid "Known FR-V CPUs (for use with the -mcpu= option):"
msgstr "Kända FR-V-CPU:er (att användas med flaggan -mcpu=):"

#: config/frv/frv.opt:122
msgid "Use fp double instructions."
msgstr "Använd fp-double-instruktioner."

#: config/frv/frv.opt:126
msgid "Change the ABI to allow double word insns."
msgstr "Ändra ABI:et så det tillåter dubbelordinstruktioner."

#: config/frv/frv.opt:134
msgid "Just use icc0/fcc0."
msgstr "Använd bara icc0/fcc0."

#: config/frv/frv.opt:138
msgid "Only use 32 FPRs."
msgstr "Använd bara 32 FPR:er."

#: config/frv/frv.opt:142
msgid "Use 64 FPRs."
msgstr "Använd 64 FPR:er."

#: config/frv/frv.opt:146
msgid "Only use 32 GPRs."
msgstr "Använd bara 32 GPR:er."

#: config/frv/frv.opt:150
msgid "Use 64 GPRs."
msgstr "Använd 64 GPR:er."

#: config/frv/frv.opt:154
msgid "Enable use of GPREL for read-only data in FDPIC."
msgstr "Aktivera användning av GPREL för endast läsbara data i FDPIC."

#: config/frv/frv.opt:166
msgid "Enable PIC support for building libraries."
msgstr "Aktivera PIC-stöd för att bygga bibliotek."

#: config/frv/frv.opt:170
msgid "Follow the EABI linkage requirements."
msgstr "Följ länkningskraven EABI."

#: config/frv/frv.opt:174
msgid "Disallow direct calls to global functions."
msgstr "Tillåt inte direkta anrop till globala funktioner."

#: config/frv/frv.opt:178
msgid "Use media instructions."
msgstr "Använd mediainstruktioner."

#: config/frv/frv.opt:182
msgid "Use multiply add/subtract instructions."
msgstr "Använd multiplicera-addera-/-subtraherainstruktioner."

#: config/frv/frv.opt:186
msgid "Enable optimizing &&/|| in conditional execution."
msgstr "Aktivera optimering av &&/|| i villkorliga uttryck."

#: config/frv/frv.opt:190
msgid "Enable nested conditional execution optimizations."
msgstr "Aktivera nästade optimeringar av villkorlig exekvering."

#: config/frv/frv.opt:195
msgid "Do not mark ABI switches in e_flags."
msgstr "Markera inte ABI-byten i e_flags."

#: config/frv/frv.opt:199
msgid "Remove redundant membars."
msgstr "Ta bort överflödiga medlemmar."

#: config/frv/frv.opt:203
msgid "Pack VLIW instructions."
msgstr "Packa VLIW-instruktioner."

#: config/frv/frv.opt:207
msgid "Enable setting GPRs to the result of comparisons."
msgstr "Aktivera sättande av GPR:er till resultatet av jämförelser."

#: config/frv/frv.opt:211
msgid "Change the amount of scheduler lookahead."
msgstr "Ändra hur långt schemaläggaren blickar framåt."

#: config/frv/frv.opt:219
msgid "Assume a large TLS segment."
msgstr "Anta ett stort TLS-segment."

#: config/frv/frv.opt:223
msgid "Do not assume a large TLS segment."
msgstr "Anta inte ett stort TLS-segment."

#: config/frv/frv.opt:228
msgid "Cause gas to print tomcat statistics."
msgstr "Få gas att skriva tomcat-statistik."

#: config/frv/frv.opt:233
msgid "Link with the library-pic libraries."
msgstr "Länka med biblioteken library-pic."

#: config/frv/frv.opt:237
msgid "Allow branches to be packed with other instructions."
msgstr "Tillåt grenar att packas med andra instruktioner."

#: config/mn10300/mn10300.opt:30
msgid "Target the AM33 processor."
msgstr "Sikta på processorn AM33."

#: config/mn10300/mn10300.opt:34
msgid "Target the AM33/2.0 processor."
msgstr "Sikta på processorn AM33/2.0."

#: config/mn10300/mn10300.opt:38
msgid "Target the AM34 processor."
msgstr "Sikta på processorn AM34."

#: config/mn10300/mn10300.opt:46
msgid "Work around hardware multiply bug."
msgstr "Gå runt multiplikationsfel i hårdvara."

#: config/mn10300/mn10300.opt:55
msgid "Enable linker relaxations."
msgstr "Aktivera länkarlättnader."

#: config/mn10300/mn10300.opt:59
msgid "Return pointers in both a0 and d0."
msgstr "Returnera pekare i både a0 och d0."

#: config/mn10300/mn10300.opt:63
msgid "Allow gcc to generate LIW instructions."
msgstr "Tillåt gcc att generera LIW-instruktioner."

#: config/mn10300/mn10300.opt:67
msgid "Allow gcc to generate the SETLB and Lcc instructions."
msgstr "Tillåt gcc att generera instruktionerna SETLB och Lcc."

#: config/nds32/nds32.opt:26
msgid "Generate code in big-endian mode."
msgstr "Generera kod för rak byteordning."

#: config/nds32/nds32.opt:30
msgid "Generate code in little-endian mode."
msgstr "Generera kod för omvänd byteordning."

#: config/nds32/nds32.opt:34
msgid "Use reduced-set registers for register allocation."
msgstr "Använd reducerad mängd av register för registertilldelning."

#: config/nds32/nds32.opt:38
msgid "Use full-set registers for register allocation."
msgstr "Använd hela mängden av register för registertilldelning."

#: config/nds32/nds32.opt:42
msgid "Generate conditional move instructions."
msgstr "Generera villkorliga flyttinstruktioner."

#: config/nds32/nds32.opt:46
msgid "Generate performance extension instructions."
msgstr "Generera prestandautökningsinstruktioner."

#: config/nds32/nds32.opt:50
msgid "Generate v3 push25/pop25 instructions."
msgstr "Generera v3 push25/pop25-instruktioner."

#: config/nds32/nds32.opt:54
msgid "Generate 16-bit instructions."
msgstr "Generera 16-bitsinstruktioner."

#: config/nds32/nds32.opt:58
msgid "Specify the size of each interrupt vector, which must be 4 or 16."
msgstr "Ange storleken på varje avbrottsvektor, som måste vara 4 eller 16."

#: config/nds32/nds32.opt:62
msgid "Specify the size of each cache block, which must be a power of 2 between 4 and 512."
msgstr "Ange storleken på varje cache-block, som måste vara en exponent av 2 mellan 4 och 512."

#: config/nds32/nds32.opt:70
msgid "Known arch types (for use with the -march= option):"
msgstr "Kända arkitekturtyper (att användas med flaggan -march=):"

#: config/nds32/nds32.opt:83
msgid "Specify the address generation strategy for code model."
msgstr "Ange adressgenereringsstrategin för kodmodellen."

#: config/nds32/nds32.opt:87
msgid "Known cmodel types (for use with the -mcmodel= option):"
msgstr "Kända cmodel-typer (att användas med flaggan -mcmodel=):"

#: config/nds32/nds32.opt:100
msgid "Enable constructor/destructor feature."
msgstr "Aktivera funktionen konstruerare/destruerare."

#: config/nds32/nds32.opt:104
msgid "Guide linker to relax instructions."
msgstr "Hjälp länkaren att lätta instruktioner."

#: config/iq2000/iq2000.opt:31
msgid "Specify CPU for code generation purposes."
msgstr "Ange CPU för kodgenereringssyften."

#: config/iq2000/iq2000.opt:47
msgid "Specify CPU for scheduling purposes."
msgstr "Ange CPU för schemaläggningssyften."

#: config/iq2000/iq2000.opt:51
msgid "Known IQ2000 CPUs (for use with the -mcpu= option):"
msgstr "Kända IQ2000 CPU:er (att användas med flaggan -mcpu=):"

#: config/iq2000/iq2000.opt:61 config/mips/mips.opt:142
msgid "Use ROM instead of RAM."
msgstr "Använd ROM istället för RAM."

#: config/iq2000/iq2000.opt:70
msgid "No default crt0.o."
msgstr "Ingen standard-crt0.o."

#: config/iq2000/iq2000.opt:74 config/mips/mips.opt:405
msgid "Put uninitialized constants in ROM (needs -membedded-data)."
msgstr "Placera oinitierade konstanter i ROM (kräver -membedded-data)."

#: config/c6x/c6x-tables.opt:24
msgid "Known C6X ISAs (for use with the -march= option):"
msgstr "Kända C6X ISA:er (att användas med flaggan -march=):"

#: config/c6x/c6x.opt:46
msgid "Valid arguments for the -msdata= option."
msgstr "Giltiga argument till flaggan -msdata=."

#: config/c6x/c6x.opt:59
msgid "Compile for the DSBT shared library ABI."
msgstr "Kompilera ABI:et DSBT för delade bibliotek."

#: config/cris/linux.opt:27
msgid "Together with -fpic and -fPIC, do not use GOTPLT references."
msgstr "Tillsammans med -fpic och -fPIC, använd inte GOTPLT-referenser."

#: config/cris/cris.opt:45
msgid "Work around bug in multiplication instruction."
msgstr "Gå runt fel i multiplikationsinstruktion."

#: config/cris/cris.opt:51
msgid "Compile for ETRAX 4 (CRIS v3)."
msgstr "Kompilera för ETRAX 4 (CRIS v3)."

#: config/cris/cris.opt:56
msgid "Compile for ETRAX 100 (CRIS v8)."
msgstr "Kompilera för ETRAX 100 (CRIS v8)."

#: config/cris/cris.opt:64
msgid "Emit verbose debug information in assembly code."
msgstr "Mata ut utförlig felsökningsinformation i assemblerkod."

#: config/cris/cris.opt:71
msgid "Do not use condition codes from normal instructions."
msgstr "Använd inte tillståndskoder från normala instruktioner."

#: config/cris/cris.opt:80
msgid "Do not emit addressing modes with side-effect assignment."
msgstr "Mata inte ut adresseringssätt med sidoeffekttilldelning."

#: config/cris/cris.opt:89
msgid "Do not tune stack alignment."
msgstr "Trimma inte stackjustering."

#: config/cris/cris.opt:98
msgid "Do not tune writable data alignment."
msgstr "Trimma inte justering för skrivbar data."

#: config/cris/cris.opt:107
msgid "Do not tune code and read-only data alignment."
msgstr "Trimma inte justering för kod och endast läsbar data."

#: config/cris/cris.opt:116
msgid "Align code and data to 32 bits."
msgstr "Justera kod och data till 32 bitar."

#: config/cris/cris.opt:133
msgid "Don't align items in code or data."
msgstr "Justera inte element i kod och data."

#: config/cris/cris.opt:142
msgid "Do not emit function prologue or epilogue."
msgstr "Mata inte ut funktionsprolog eller -epilog."

#: config/cris/cris.opt:149
msgid "Use the most feature-enabling options allowed by other options."
msgstr "Använd de flaggor bland övriga flaggor som slår på flest funktioner."

#: config/cris/cris.opt:158
msgid "Override -mbest-lib-options."
msgstr "Åsidosätt -mbest-lib-options."

#: config/cris/cris.opt:165
msgid "-march=ARCH\tGenerate code for the specified chip or CPU version."
msgstr "-march=ARK\tGenerera kod för det angivna chip:et eller CPU-versionen."

#: config/cris/cris.opt:169
msgid "-mtune=ARCH\tTune alignment for the specified chip or CPU version."
msgstr "-mtune=ARK\tTrimma justering för det angivna chip:et eller CPU-versionen."

#: config/cris/cris.opt:173
msgid "-mmax-stackframe=SIZE\tWarn when a stackframe is larger than the specified size."
msgstr "-mmax-stackframe=STORLEK\tVarna när en stackram är större än den angivna storleken."

#: config/cris/cris.opt:1