log

age author description
Sun, 14 Feb 2021 00:09:23 +0900 Shinji KONO ... default tip
Sat, 13 Feb 2021 16:29:52 +0900 Shinji KONO add hoare
Fri, 14 Aug 2020 18:07:49 +0900 Shinji KONO Gears Agda examples