log

age author description
Sun, 01 Aug 2010 05:35:05 +0900 mayaguwa again default tip
Sun, 01 Aug 2010 05:34:28 +0900 mayaguwa remove other o3dtgz
Sun, 01 Aug 2010 04:45:30 +0900 mayaguwa add o3d files and COLLADA converter
Sat, 17 Jul 2010 14:42:59 +0900 mayaguwa bigger fish02
Sat, 17 Jul 2010 14:25:28 +0900 mayaguwa add machida
Sat, 17 Jul 2010 14:19:46 +0900 mayaguwa change showcase texture machida
Sat, 17 Jul 2010 13:13:14 +0900 mayaguwa add shocase dir
Sat, 17 Jul 2010 01:10:28 +0900 mayaguwa update fish_02 again
Sat, 17 Jul 2010 01:07:33 +0900 mayaguwa update fish_02s
Sat, 17 Jul 2010 00:50:53 +0900 mayaguwa add fishes
Mon, 12 Jul 2010 03:35:06 +0900 mayaguwa add s_dandy title blender file.
Wed, 02 Jun 2010 01:14:56 +0900 mayaguwa add COLLADA Companioncube.dae
Thu, 06 May 2010 13:45:16 +0900 mayaguwa add Companioncube.blend
Wed, 05 May 2010 16:10:24 +0900 mayaguwa change name Companioncube_v02.h and xml
Wed, 28 Apr 2010 15:18:02 +0900 mayaguwa enlarge moedel on blender
Wed, 28 Apr 2010 15:08:41 +0900 mayaguwa restexture
Wed, 28 Apr 2010 14:49:52 +0900 mayaguwa update UV texture and xml
Wed, 28 Apr 2010 00:29:07 +0900 mayaguwa add xmlfiles
Wed, 28 Apr 2010 00:17:22 +0900 mayaguwa add companion cube
Thu, 22 Apr 2010 01:53:33 +0900 mayaguwa 16_5
Thu, 22 Apr 2010 01:31:08 +0900 mayaguwa 16_4
Thu, 22 Apr 2010 01:05:43 +0900 mayaguwa 16_3
Thu, 22 Apr 2010 00:58:56 +0900 mayaguwa add 16_2 l
Thu, 22 Apr 2010 00:47:31 +0900 mayaguwa udpate sachiko v.16
Wed, 21 Apr 2010 23:08:15 +0900 mayaguwa sachiko15 textured
Wed, 21 Apr 2010 22:53:36 +0900 mayaguwa again again
Wed, 21 Apr 2010 22:52:40 +0900 mayaguwa again
Wed, 21 Apr 2010 22:51:35 +0900 mayaguwa upload again
Wed, 21 Apr 2010 22:48:32 +0900 mayaguwa upload sachiko v.15 and xmlfile
Mon, 19 Apr 2010 12:07:34 +0900 mayaguwa fix
Mon, 19 Apr 2010 11:11:46 +0900 mayaguwa update sachiko08
Mon, 19 Apr 2010 03:18:31 +0900 mayaguwa upload SS
Mon, 19 Apr 2010 03:05:53 +0900 mayaguwa udpate sachiko07
Mon, 19 Apr 2010 02:53:09 +0900 mayaguwa sachiko update(add back ground)
Tue, 13 Apr 2010 14:12:57 +0900 mayaguwa push sachiko
Mon, 12 Apr 2010 16:18:04 +0900 mayaguwa mayah updated streetlamp
Mon, 12 Apr 2010 16:09:14 +0900 mayaguwa first commit