log

age author description
Tue, 24 Nov 2009 16:27:39 +0900 Shinji KONO fix on Mac OS X
Tue, 01 Dec 2009 19:00:24 +0900 Shinji KONO vectorize word count
Tue, 01 Dec 2009 10:39:04 +0900 Shinji KONO vectorize word_count.
Mon, 23 Nov 2009 12:01:45 +0900 Shinji KONO bulk task list start.
Mon, 23 Nov 2009 10:01:02 +0900 Shinji KONO fix
Sun, 22 Nov 2009 18:59:21 +0900 Shinji KONO cell fix
Sun, 22 Nov 2009 18:53:05 +0900 Shinji KONO MailManager Fifo fix
Sat, 21 Nov 2009 20:14:45 +0900 Shinji KONO Mail modification. Working on Mac OS X.
Sat, 21 Nov 2009 16:18:47 +0900 Shinji KONO MailManager rewrite. not yet worked.
Sat, 21 Nov 2009 11:20:29 +0900 Shinji KONO send_mailList fix.
Sat, 21 Nov 2009 11:18:49 +0900 Shinji KONO fix
Sat, 21 Nov 2009 10:59:51 +0900 Shinji KONO minor fix
Sat, 21 Nov 2009 10:57:37 +0900 Shinji KONO minor fix.
Sat, 21 Nov 2009 10:12:25 +0900 Shinji KONO minor fix
Sat, 21 Nov 2009 10:06:34 +0900 Shinji KONO Regression on Mac OS X
Fri, 20 Nov 2009 23:12:34 +0900 Shinji KONO SimpeTask on Cell worked.
Thu, 19 Nov 2009 18:45:24 +0900 Shinji KONO fix
Thu, 19 Nov 2009 18:18:20 +0900 Shinji KONO hmmmm
Thu, 19 Nov 2009 11:13:42 +0900 Shinji KONO not yet worked...
Wed, 18 Nov 2009 19:09:40 +0900 Shinji KONO Cell Simple Task compiled. but not worked.
Wed, 18 Nov 2009 18:36:25 +0900 Shinji KONO SimpleTask worked on Mac OS X
Wed, 18 Nov 2009 17:29:14 +0900 Shinji KONO SimpleTask start
Wed, 18 Nov 2009 14:47:23 +0900 Shinji KONO Added tag before_simple_task for changeset 9df0112f7ccf
Wed, 18 Nov 2009 13:38:11 +0900 Shinji KONO sglist is now obsolete. before_simple_task
Wed, 18 Nov 2009 12:04:54 +0900 kent modify Makefiles
Wed, 18 Nov 2009 12:03:28 +0900 kent modify Makefile for linux
Wed, 18 Nov 2009 13:32:58 +0900 Shinji KONO Cell 64 bit tried, but not yet worked.
Tue, 17 Nov 2009 01:35:12 +0900 yutaka change gaplan.cc
Tue, 17 Nov 2009 00:53:09 +0900 e065725 change gaplan and add gaplan blend file
Mon, 16 Nov 2009 11:37:26 +0900 Shinji KONO 64bit mode compatibility on Cell
Mon, 16 Nov 2009 10:59:55 +0900 Shinji KONO 64bit mode worked on Mac OS X.
Sun, 15 Nov 2009 04:56:09 +0900 Shinji KONO fix
Sun, 15 Nov 2009 04:16:35 +0900 Shinji KONO endian
Sun, 15 Nov 2009 03:55:12 +0900 Shinji KONO remove non relocatable funcion call.
Sun, 15 Nov 2009 03:34:18 +0900 Shinji KONO Cell fix
Sun, 15 Nov 2009 02:05:33 +0900 Shinji KONO merge
Sun, 15 Nov 2009 02:02:30 +0900 Shinji KONO RenewTask removal
Sat, 14 Nov 2009 21:17:02 +0900 Shinji KONO worked. Cell fix. (not yet tested)
Sat, 14 Nov 2009 22:10:31 +0900 tkaito bug fix
Sat, 14 Nov 2009 20:17:37 +0900 Shinji KONO Rendering not yet worked.
Sat, 14 Nov 2009 18:57:54 +0900 Shinji KONO First addOutput rendering try failed.
Sat, 14 Nov 2009 18:21:14 +0900 Shinji KONO remove uncessary Task Name definision
Thu, 12 Nov 2009 17:06:49 +0900 yutaka moon light fix
Thu, 12 Nov 2009 17:00:08 +0900 yutaka add revers.pl
Tue, 10 Nov 2009 20:24:07 +0900 Shinji KONO cell fix memaddr
Sun, 08 Nov 2009 03:30:06 +0900 kazz change htonl to xdr_float (checked working on mac)
Sat, 07 Nov 2009 18:07:28 +0900 Shinji KONO merge
Fri, 06 Nov 2009 22:06:11 +0900 Shinji KONO merge
Fri, 06 Nov 2009 22:05:26 +0900 Shinji KONO Makefile fix
Sat, 07 Nov 2009 18:05:52 +0900 Shinji KONO 32bit/64bit ABI (64 bit is not tested yet).
Sat, 07 Nov 2009 17:42:21 +0900 Shinji KONO working on 32 bit compiler
Sat, 07 Nov 2009 14:23:40 +0900 Shinji KONO fix mail box size
Sat, 07 Nov 2009 14:13:29 +0900 Shinji KONO long -> memaddr (64 or 32)
Fri, 06 Nov 2009 21:20:26 +0900 e075740 64bit mode try... not worked.
Fri, 06 Nov 2009 18:34:12 +0900 kazz linda work on mac osx
Fri, 06 Nov 2009 18:22:15 +0900 kazz linda not work
Thu, 05 Nov 2009 22:22:10 +0900 yutaka change alpha
Thu, 05 Nov 2009 22:00:10 +0900 e065725 normal vector fix script
Thu, 05 Nov 2009 20:17:59 +0900 yutaka add Light Object
Wed, 04 Nov 2009 22:52:06 +0900 Shinji KONO add xdr_getpos