graph

 • ...
  Thu, 16 May 2019 16:08:34 +0900, by Shinji KONO
 • ...
  Thu, 16 May 2019 11:40:18 +0900, by Shinji KONO
 • fix
  Thu, 16 May 2019 10:55:34 +0900, by Shinji KONO
 • clean up
  Tue, 14 May 2019 13:52:19 +0900, by Shinji KONO
 • ...
  Tue, 14 May 2019 12:53:52 +0900, by Shinji KONO
 • fix
  Tue, 14 May 2019 03:52:42 +0900, by Shinji KONO
 • separete constructible set
  Tue, 14 May 2019 03:38:26 +0900, by Shinji KONO
 • dead end
  Tue, 14 May 2019 00:23:47 +0900, by Shinji KONO
 • dead end
  Tue, 14 May 2019 00:23:30 +0900, by Shinji KONO
 • ...
  Mon, 13 May 2019 20:51:45 +0900, by Shinji KONO
 • add constructible set
  Mon, 13 May 2019 18:25:38 +0900, by Shinji KONO
 • try to fix axiom of replacement
  Sun, 12 May 2019 21:18:38 +0900, by Shinji KONO
 • fix
  Sun, 12 May 2019 11:08:17 +0900, by Shinji KONO
 • ...
  Sat, 11 May 2019 19:14:16 +0900, by Shinji KONO
 • isEquiv and isZF
  Sat, 11 May 2019 11:40:31 +0900, by Shinji KONO
 • ZF in Agda release
  Sat, 11 May 2019 11:11:40 +0900, by Shinji KONO
 • ...
  Sat, 11 May 2019 11:10:53 +0900, by Shinji KONO
 • reocrd ZF
  Sat, 11 May 2019 10:47:23 +0900, by Shinji KONO
 • ...
  Thu, 09 May 2019 00:59:19 +0900, by Shinji KONO
 • union
  Wed, 08 May 2019 11:34:23 +0900, by Shinji KONO
 • Set theory in Agda
  Wed, 08 May 2019 10:35:01 +0900, by Shinji KONO