log

age author description
Wed, 29 May 2019 12:06:43 +0900 Shinji KONO dead end
Wed, 29 May 2019 05:46:05 +0900 Shinji KONO lemma = cong₂ (λ x not → minimul x not ) oiso { }6
Tue, 28 May 2019 23:02:50 +0900 Shinji KONO ...
Tue, 28 May 2019 11:31:43 +0900 Shinji KONO ...
Tue, 28 May 2019 00:07:23 +0900 Shinji KONO almost ...
Mon, 27 May 2019 23:45:56 +0900 Shinji KONO regurality elimination case
Mon, 27 May 2019 21:58:17 +0900 Shinji KONO fix selection axiom
Mon, 27 May 2019 16:14:35 +0900 Shinji KONO ...
Mon, 27 May 2019 15:36:03 +0900 Shinji KONO tri-c<
Mon, 27 May 2019 15:00:45 +0900 Shinji KONO ...
Sat, 25 May 2019 21:31:07 +0900 Shinji KONO ...
Sat, 25 May 2019 20:48:20 +0900 Shinji KONO fix Select
Sat, 25 May 2019 18:45:47 +0900 Shinji KONO Added tag current for changeset 264784731a67
Sat, 25 May 2019 18:45:35 +0900 Shinji KONO clean up
Sat, 25 May 2019 09:09:40 +0900 Shinji KONO == and ∅7
Sat, 25 May 2019 04:58:38 +0900 Shinji KONO od∅' {n} = ord→od (o∅ {n})
Sat, 25 May 2019 04:12:30 +0900 Shinji KONO od→lv : {n : Level} → OD {n} → Nat
Fri, 24 May 2019 22:22:16 +0900 Shinji KONO equalitu and internal parametorisity
Fri, 24 May 2019 10:28:02 +0900 Shinji KONO regurality
Fri, 24 May 2019 08:21:41 +0900 Shinji KONO mnimul
Thu, 23 May 2019 20:24:15 +0900 Shinji KONO ...
Thu, 23 May 2019 19:48:51 +0900 Shinji KONO ...
Thu, 23 May 2019 14:20:35 +0900 Shinji KONO ...
Thu, 23 May 2019 13:48:27 +0900 Shinji KONO ¬ ( y c< x ) → x ≡ od∅
Thu, 23 May 2019 02:32:02 +0900 Shinji KONO transitive
Wed, 22 May 2019 19:24:11 +0900 Shinji KONO ordinal fixed
Wed, 22 May 2019 11:52:49 +0900 Shinji KONO fix oridinal
Tue, 21 May 2019 18:17:24 +0900 Shinji KONO fix
Tue, 21 May 2019 18:13:48 +0900 Shinji KONO oridnal dead end
Tue, 21 May 2019 10:32:34 +0900 Shinji KONO fix ordinal
Tue, 21 May 2019 00:30:01 +0900 Shinji KONO problem on Ordinal ( OSuc ℵ )
Mon, 20 May 2019 18:18:43 +0900 Shinji KONO posturate OD is isomorphic to Ordinal
Sun, 19 May 2019 18:13:42 +0900 Shinji KONO OD continue
Sun, 19 May 2019 15:30:04 +0900 Shinji KONO OD, HOD, TC
Sat, 18 May 2019 22:40:06 +0900 Shinji KONO dom-ψ
Sat, 18 May 2019 16:28:10 +0900 Shinji KONO ...
Sat, 18 May 2019 16:03:10 +0900 Shinji KONO separte level
Sat, 18 May 2019 08:29:08 +0900 Shinji KONO Sup
Thu, 16 May 2019 17:20:45 +0900 Shinji KONO ..
Thu, 16 May 2019 16:47:27 +0900 Shinji KONO add transfinite
Thu, 16 May 2019 16:08:34 +0900 Shinji KONO ...
Thu, 16 May 2019 11:40:18 +0900 Shinji KONO ...
Thu, 16 May 2019 10:55:34 +0900 Shinji KONO fix
Tue, 14 May 2019 13:52:19 +0900 Shinji KONO clean up
Tue, 14 May 2019 12:53:52 +0900 Shinji KONO ...
Tue, 14 May 2019 03:52:42 +0900 Shinji KONO fix
Tue, 14 May 2019 03:38:26 +0900 Shinji KONO separete constructible set
Tue, 14 May 2019 00:23:47 +0900 Shinji KONO dead end
Tue, 14 May 2019 00:23:30 +0900 Shinji KONO dead end
Mon, 13 May 2019 20:51:45 +0900 Shinji KONO ...
Mon, 13 May 2019 18:25:38 +0900 Shinji KONO add constructible set
Sun, 12 May 2019 21:18:38 +0900 Shinji KONO try to fix axiom of replacement
Sun, 12 May 2019 11:08:17 +0900 Shinji KONO fix
Sat, 11 May 2019 19:14:16 +0900 Shinji KONO ...
Sat, 11 May 2019 11:40:31 +0900 Shinji KONO isEquiv and isZF
Sat, 11 May 2019 11:11:40 +0900 Shinji KONO ZF in Agda release
Sat, 11 May 2019 11:10:53 +0900 Shinji KONO ...
Sat, 11 May 2019 10:47:23 +0900 Shinji KONO reocrd ZF
Thu, 09 May 2019 00:59:19 +0900 Shinji KONO ...
Wed, 08 May 2019 11:34:23 +0900 Shinji KONO union