log

age author description
Mon, 10 Jun 2019 09:50:44 +0900 Shinji KONO add comment
Mon, 10 Jun 2019 09:35:14 +0900 Shinji KONO Power Set done with min-sup assumption
Mon, 10 Jun 2019 00:29:20 +0900 Shinji KONO ...
Sun, 09 Jun 2019 19:41:53 +0900 Shinji KONO power set using sup on Def
Sat, 08 Jun 2019 22:17:40 +0900 Shinji KONO Power Set and L
Sat, 08 Jun 2019 17:33:09 +0900 Shinji KONO clean up
Sat, 08 Jun 2019 13:18:10 +0900 Shinji KONO ...
Thu, 06 Jun 2019 09:36:41 +0900 Shinji KONO replacement
Wed, 05 Jun 2019 18:24:40 +0900 Shinji KONO Added tag current for changeset b4742cf4ef97
Wed, 05 Jun 2019 18:24:32 +0900 Shinji KONO infinity axiom done
Wed, 05 Jun 2019 14:35:32 +0900 Shinji KONO def ord conversion
Wed, 05 Jun 2019 09:47:19 +0900 Shinji KONO ...
Wed, 05 Jun 2019 09:10:33 +0900 Shinji KONO osuc work around done
Wed, 05 Jun 2019 07:05:48 +0900 Shinji KONO split omax?
Wed, 05 Jun 2019 03:21:47 +0900 Shinji KONO internal error
Wed, 05 Jun 2019 02:58:17 +0900 Shinji KONO omax-induction does not work
Tue, 04 Jun 2019 23:58:58 +0900 Shinji KONO omax ..
Tue, 04 Jun 2019 12:28:43 +0900 Shinji KONO ...
Tue, 04 Jun 2019 09:22:45 +0900 Shinji KONO Union (x , y) == (x , y ) only true on infinite case
Tue, 04 Jun 2019 01:05:33 +0900 Shinji KONO simpler ordinal
Mon, 03 Jun 2019 12:29:33 +0900 Shinji KONO remove ∅-base-def
Mon, 03 Jun 2019 10:50:03 +0900 Shinji KONO add some lemma
Mon, 03 Jun 2019 10:19:52 +0900 Shinji KONO infinite and replacement begin
Sun, 02 Jun 2019 15:12:26 +0900 Shinji KONO Power Set on going ...
Sun, 02 Jun 2019 11:56:43 +0900 Shinji KONO extensionality done
Sun, 02 Jun 2019 10:53:52 +0900 Shinji KONO Union done
Sat, 01 Jun 2019 19:19:40 +0900 Shinji KONO ordinal atomical successor?
Sat, 01 Jun 2019 18:17:24 +0900 Shinji KONO fix ordinal
Sat, 01 Jun 2019 14:43:05 +0900 Shinji KONO ...
Sat, 01 Jun 2019 10:23:53 +0900 Shinji KONO add osuc ( next larger element of Ordinal )
Sat, 01 Jun 2019 10:01:38 +0900 Shinji KONO Union needs +1 space
Fri, 31 May 2019 22:30:23 +0900 Shinji KONO union continue
Thu, 30 May 2019 02:31:58 +0900 Shinji KONO Union
Thu, 30 May 2019 01:56:12 +0900 Shinji KONO Added tag current for changeset 92a11dc6425c
Thu, 30 May 2019 01:55:59 +0900 Shinji KONO regularity done
Thu, 30 May 2019 01:02:47 +0900 Shinji KONO ¬∅=→∅∈ : {n : Level} → { x : OD {suc n} } → ¬ ( x == od∅ {suc n} ) → x ∋ od∅ {suc n}
Wed, 29 May 2019 18:50:57 +0900 Shinji KONO equal
Wed, 29 May 2019 14:28:26 +0900 Shinji KONO omin
Wed, 29 May 2019 13:41:12 +0900 Shinji KONO ...
Wed, 29 May 2019 13:02:03 +0900 Shinji KONO fix
Wed, 29 May 2019 12:06:43 +0900 Shinji KONO dead end
Wed, 29 May 2019 05:46:05 +0900 Shinji KONO lemma = cong₂ (λ x not → minimul x not ) oiso { }6
Tue, 28 May 2019 23:02:50 +0900 Shinji KONO ...
Tue, 28 May 2019 11:31:43 +0900 Shinji KONO ...
Tue, 28 May 2019 00:07:23 +0900 Shinji KONO almost ...
Mon, 27 May 2019 23:45:56 +0900 Shinji KONO regurality elimination case
Mon, 27 May 2019 21:58:17 +0900 Shinji KONO fix selection axiom
Mon, 27 May 2019 16:14:35 +0900 Shinji KONO ...
Mon, 27 May 2019 15:36:03 +0900 Shinji KONO tri-c<
Mon, 27 May 2019 15:00:45 +0900 Shinji KONO ...
Sat, 25 May 2019 21:31:07 +0900 Shinji KONO ...
Sat, 25 May 2019 20:48:20 +0900 Shinji KONO fix Select
Sat, 25 May 2019 18:45:47 +0900 Shinji KONO Added tag current for changeset 264784731a67
Sat, 25 May 2019 18:45:35 +0900 Shinji KONO clean up
Sat, 25 May 2019 09:09:40 +0900 Shinji KONO == and ∅7
Sat, 25 May 2019 04:58:38 +0900 Shinji KONO od∅' {n} = ord→od (o∅ {n})
Sat, 25 May 2019 04:12:30 +0900 Shinji KONO od→lv : {n : Level} → OD {n} → Nat
Fri, 24 May 2019 22:22:16 +0900 Shinji KONO equalitu and internal parametorisity
Fri, 24 May 2019 10:28:02 +0900 Shinji KONO regurality
Fri, 24 May 2019 08:21:41 +0900 Shinji KONO mnimul