log

age author description
Sat, 08 Aug 2020 18:14:14 +0900 Shinji KONO ... default tip
Thu, 06 Aug 2020 11:50:35 +0900 Shinji KONO ...
Wed, 05 Aug 2020 19:37:07 +0900 Shinji KONO ...
Sat, 01 Aug 2020 23:37:10 +0900 Shinji KONO remvoe TransFinifte1
Sat, 01 Aug 2020 18:05:23 +0900 Shinji KONO ...
Sat, 01 Aug 2020 11:06:29 +0900 Shinji KONO syntax *, &, ⟪ , ⟫
Fri, 31 Jul 2020 17:54:52 +0900 Shinji KONO ...
Fri, 31 Jul 2020 17:42:25 +0900 Shinji KONO bijection
Fri, 31 Jul 2020 12:57:59 +0900 Shinji KONO ...
Fri, 31 Jul 2020 12:46:45 +0900 Shinji KONO ...
Fri, 31 Jul 2020 11:21:27 +0900 Shinji KONO ...
Thu, 30 Jul 2020 21:45:49 +0900 Shinji KONO ...
Thu, 30 Jul 2020 17:22:34 +0900 Shinji KONO ...
Thu, 30 Jul 2020 16:06:36 +0900 Shinji KONO add VL
Thu, 30 Jul 2020 08:15:56 +0900 Shinji KONO generic filter on going
Thu, 30 Jul 2020 00:29:50 +0900 Shinji KONO ...
Wed, 29 Jul 2020 21:51:00 +0900 Shinji KONO ...
Wed, 29 Jul 2020 12:42:05 +0900 Shinji KONO ...
Wed, 29 Jul 2020 00:25:07 +0900 Shinji KONO nat→ω-iso
Tue, 28 Jul 2020 22:34:42 +0900 Shinji KONO ...
Tue, 28 Jul 2020 20:48:24 +0900 Shinji KONO ...
Tue, 28 Jul 2020 17:48:28 +0900 Shinji KONO ...
Tue, 28 Jul 2020 14:15:33 +0900 Shinji KONO ...
Tue, 28 Jul 2020 13:34:25 +0900 Shinji KONO ...
Tue, 28 Jul 2020 10:51:08 +0900 Shinji KONO ...
Tue, 28 Jul 2020 10:32:33 +0900 Shinji KONO ...
Tue, 28 Jul 2020 09:45:58 +0900 Shinji KONO ...
Tue, 28 Jul 2020 08:35:58 +0900 Shinji KONO use induction
Mon, 27 Jul 2020 19:58:46 +0900 Shinji KONO ...
Mon, 27 Jul 2020 18:52:48 +0900 Shinji KONO ...