log

age author description
Thu, 17 Jun 2021 10:25:00 +0900 Shinji KONO ... default tip
Tue, 31 Mar 2020 01:43:50 +0900 Shinji KONO ...
Tue, 31 Mar 2020 01:18:56 +0900 Shinji KONO maxA done (all 0,1,2 done)
Mon, 30 Mar 2020 20:22:04 +0900 Shinji KONO ...
Mon, 30 Mar 2020 17:51:52 +0900 Shinji KONO minor fix
Mon, 30 Mar 2020 17:25:06 +0900 Shinji KONO change to uniquness
Mon, 30 Mar 2020 17:03:01 +0900 Shinji KONO all done
Mon, 30 Mar 2020 14:28:14 +0900 Shinji KONO u2 done
Mon, 30 Mar 2020 10:31:16 +0900 Shinji KONO clean up
Mon, 30 Mar 2020 03:50:30 +0900 Shinji KONO u1 done
Mon, 30 Mar 2020 02:10:49 +0900 Shinji KONO ...
Sun, 29 Mar 2020 23:36:18 +0900 Shinji KONO ...
Sun, 29 Mar 2020 08:29:21 +0900 Shinji KONO ...
Sat, 28 Mar 2020 18:38:15 +0900 Shinji KONO ...
Sat, 28 Mar 2020 17:17:53 +0900 Shinji KONO add Uunique case
Sat, 28 Mar 2020 13:38:56 +0900 Shinji KONO fix uniquness
Fri, 27 Mar 2020 14:37:08 +0900 kono fix
Wed, 27 Nov 2019 18:44:28 +0900 Shinji KONO ...
Wed, 27 Nov 2019 17:51:59 +0900 Shinji KONO problem 0 done
Wed, 27 Nov 2019 13:47:04 +0900 Shinji KONO reasoning on < ?
Wed, 27 Nov 2019 09:59:51 +0900 Shinji KONO minus clean up
Wed, 27 Nov 2019 09:35:08 +0900 Shinji KONO ...
Tue, 26 Nov 2019 18:06:53 +0900 Shinji KONO ...
Tue, 26 Nov 2019 16:23:35 +0900 Shinji KONO ...
Tue, 26 Nov 2019 14:44:34 +0900 Shinji KONO ...
Tue, 26 Nov 2019 12:42:13 +0900 Shinji KONO ...
Tue, 26 Nov 2019 11:04:15 +0900 Shinji KONO almost done
Tue, 26 Nov 2019 08:36:56 +0900 Shinji KONO ...
Tue, 26 Nov 2019 02:34:34 +0900 Shinji KONO ...
Tue, 26 Nov 2019 02:08:50 +0900 Shinji KONO cck done
Mon, 25 Nov 2019 23:08:02 +0900 Shinji KONO add cck
Mon, 25 Nov 2019 21:07:46 +0900 Shinji KONO which way?
Mon, 25 Nov 2019 21:05:25 +0900 Shinji KONO ...
Mon, 25 Nov 2019 18:48:31 +0900 Shinji KONO ...
Mon, 25 Nov 2019 18:00:51 +0900 Shinji KONO incudtion selection on diophantos equation