log

age author description
Thu, 12 Nov 2020 11:46:20 +0900 Shinji KONO ... default tip
Wed, 04 Nov 2020 17:38:45 +0900 Shinji KONO ...
Wed, 28 Oct 2020 14:16:09 +0900 Shinji KONO ...
Wed, 21 Oct 2020 17:31:44 +0900 Shinji KONO tokenizer start
Wed, 14 Oct 2020 23:44:23 +0900 Shinji KONO add proto.h
Wed, 14 Oct 2020 20:33:17 +0900 Shinji KONO ...
Wed, 14 Oct 2020 18:50:31 +0900 Shinji KONO first simple translateor to C
Wed, 14 Oct 2020 18:22:25 +0900 Shinji KONO TL/1 implemention in Unix