view TL1/TL1os9.asm @ 167:3f8bbec566b3

x
author Shinji KONO <kono@ie.u-ryukyu.ac.jp>
date Wed, 10 Apr 2019 22:48:30 +0900
parents a813c5ae58d5
children 2937e970aac6
line wrap: on
line source

*******TL/1*************
     nam  tl1
     ttl  TL1 compiler

     ifp1
     use  defsfile
     endc

* Module header definitions
tylg   set  Prgrm+Objct  
atrv   set  ReEnt+rev
rev   set  $00
edition set  1

     mod  eom,name,tylg,atrv,start,size

TXTTOP EQU $FB7E

INDN  RMB 1
OUTDN RMB 1
LB   RMB 2
GB   RMB 2
MHIGH RMB 1
MOD  RMB 1
WT1  RMB 1
WT2  RMB 1
RNDH  RMB 1
RNDL  RMB 1
DREG  RMB 1 
DBUF  RMB 3
XR   RMB 2
YR   RMB 2
ZR   RMB 2
arg  equ .
PFTBEG RMB 2   prog/func table
PC   RMB 2
SREG  RMB 2
SP   RMB 2
PFMAX RMB 2 
LSW  RMB 1 
SY   RMB 1
CH   RMB 1 
VAL  RMB 1 
GL   RMB 1   global 0xff / local 1
OPER  RMB 1 
GLL  RMB 1   left value g 0xff / local l 
AMODE RMB 1
ACC  RMB 1
LSIZE RMB 1   local variable size (including arguments )
TCOUNT RMB 1   1 search reserved word only, 5 search all local/global var/array, proc
TEND  RMB 2   table end (search start from here ) include local name
WEND  RMB 2   word end
PMODE RMB 1   0x20 main, 1 proc, 0 ?
RSW  RMB 1   0 word lookup, 0xff word register mode in tlook
GEND  RMB 2   end of global name
SSW  RMB 1
runmod RMB 1
modofs RMB 2   module library offset

filepath rmb  2
parmptr rmb  2
stdin  rmb  2
adr   rmb  2
work   rmb  2
bufsiz  equ  $100-1

**
* LIBRARY ADDRESSS TABLE
**
LIBR   equ  .
ioentry rmb  $80
readbuff rmb  bufsiz+1

OBJSTART RMB 11


* OBJECT PG AREA

WTBLE  RMB $100+500
MSTACK  RMB $140 

OBJECT  RMB 2048    * NOP
RUB   equ 8

size  equ .

name   fcs  /TL1/
     fcb  edition

** OBJECT START
******
C   tst  <runmod
    beq  c2
    lbra  modend
c2   leas  OBJECT,u
VARPTR lda  INDN
    lbsr close
    clra    os9 stdin
    sta  INDN
    inca
    sta  OUTDN
    LDX  <PC
    leay ,x
OBJMP JMP  OBJECT,u


start  LEAY OBJECT,u
     STY PC
     lda  ,x
     cmpa #'-'
     bne  run
     leax 1,x
     lda  ,x+
     cmpa #'c'
     bne  run
     lbsr modsetup
     bra  fread 
run   ldy  #-2       17 xx xx
     sty  modofs
fread  clr  <stdin
     stx  <parmptr     save parameter pointer
     stu  <work      save parameter pointer
     lda  #READ.      read access mode
     os9  I$Open      open file
     lbcs ferr       branch if error
     sta  <INDN      else save path to file
     stx  <parmptr     and updated parm pointer
     leax readbuff,u    buffer 
     clr  ,x        buffer empty
     stx  <adr
     lbra comp

copytbl
     pshs y,x,u
     leau LIBR,y
     leax iotbl,pcr
     leay iotblend,pcr
     ldy  #(iotblend-iotbl)
l1    ldb  #$7e   * JMP
     stb  ,u+
     ldd  ,x++
     addb 1,s
     adca ,s
     std  ,u++
     cmpx 2,s
     ble  l1
     puls x,y,u
iotbl
     fdb  getchar-iotbl      ; 0
     fdb  putchar-iotbl      ; 3
     fdb  getline-iotbl      ; 6
     fdb  putline-iotbl      ; 9
     fdb  putcr-iotbl       ; $C
     fdb  getpoll-iotbl      ; $F
     fdb  xopenin-iotbl      ; $12
     fdb  xopenout-iotbl      ; $15
     fdb  xabortin-iotbl      ; $18
     fdb  xclosein-iotbl      ; $1B
     fdb  xcloseout-iotbl     ; $1E
     fdb  delay-iotbl       ; $21
     fdb  noecho-iotbl       ; $24
     fdb  setecho-iotbl      ; $27
     fdb  exit-iotbl        ; $2a
iotblend
**
COMP  CLRA
    STA OUTDN
    STA LSW
    STA AMODE
    STA PMODE
    STA LSIZE
    STA RSW
    STA PFMAX
    leax MSTACK,u
    STX SP
    LEAX 2,x
    STX PFTBEG
    CLRB
C1   STA ,X+
    DECB
    BNE C1
    INCA
    STA TCOUNT  = 1
    LDA #' '
    STA CH
** copy reserved word table
    LEAX WTABLE,PCR
    leay WTBLE,u
    ldb #WTBLEND-WTABLE
tbl1  lda ,x+
    sta ,y+
    decb
    bne tbl1
    sty TEND
** 
    LBSR CRLF
    BSR REG0
    LBSR WORD
    CMPA #$30 PROC?
    BNE *+4
    BSR REGNAM 
    BSR REG0
    CMPA #$31 FUNC?
    BNE *+4
    BSR REGNAM
    CLR LSIZE
    BSR REG0
    LBSR PROG 
    LBSR STPOUT
    LDX TEND
    STX GEND
PLOOP LDA SY
    CMPA #$8F /END CODE
    LBEQ ENDL
    CMPA #$4
    BCC ERR4
    DECA
    STA PMODE
    LDA VAL
    LBSR DEFPF
    LBSR PUTHS
    FCB $04
    FDB $AFE3  stx ,--s
    FDB $3086  leax a,x
    BSR REG0
    CLR LSIZE
    LBSR WORD
    CMPA #$37   (
    BNE PL1
    BSR REGNAM
    LDA #$3B    )
    LBSR CHECK
PL1  BSR PROG
    LDB PMODE
    CMPB #1
    BNE *+5
    LBSR RETP   generate return
    LDX GEND 
    STX TEND
    LDB #5
    STB TCOUNT
    BRA PLOOP
**
* REGIST ZERO
**
REG0  LDX TEND
    CLR ,X+
    STX TEND
    INC TCOUNT
    RTS
**
* REGIST NAME
**
REGNAM COM RSW
    LBSR WORD
    LDB RSW
    BEQ *+5
ERR4  LBRA ERROR  define duplicate name 
    LDX TEND
    LDA LSIZE
    STA ,X
    INC LSIZE
    LDX WEND
    STX TEND
    BSR WORD1
    CMPA #$36  "["  array
    BNE REG2
    BSR WORD1
    BNE ERR4
    LDA VAL
    ADDA LSIZE
    BSR WORD1 
    LDA #$3A  ":"
    LBSR CHECK
REG2  CMPA #$3C  "," get next word
    BEQ REGNAM
    RTS
**
* PROGRAM
**
PROG  CMPA #$32 VAR?
    BNE *+4
    BSR REGNAM  global variable
    BSR REG0   put mark
    CMPA #$33 ARRAY?
    BNE *+4
    BSR REGNAM
**
* STATEMENT 
**
STAT  BSR SSTAT
    LDB SSW
    BEQ RTS1
    LBRA ERROR 
**
* STATEMENTS LIST
**
STLIST BSR SSTAT 
    LDB SSW
    BEQ STLIST
RTS1  RTS
**
* SINGLE STATEMENT
**
SSTAT CLRA
    STA ACC 
    STA SSW 
    LDA SY
**
* MULTIPLE STATEMENTS
**
SS1  CMPA #$34  BEGIN
    BCS SS2
    CMPA #$38  END
    BCC SS2
    ADDA #4
    PSHS A   wait for END
    BSR WORD1
    BSR STLIST
    PULS A
    CLR SSW
    LBRA CHECK
**
* STOP
**
SS2  CMPA #$50
    BNE SS3
    BSR STPOUT
WORD1 LBRA WORD
**
STPOUT LBSR PUTHSL
    FCB 3,$16
    FDB exit
    RTS
**
* RETURN
**
SS3  CMPA #$51
    BNE SS4
    LDB PMODE
    LBEQ ERR4
    PSHS B
    BSR WORD1
    PULS B
    DECB 
    BEQ RETP
    LBSR EXPR
RETP  LDD #$3590  puls x,pc
    LBSR PUTAB
    RTS
**
* PROC CALL
**
SS4  CMPA #2
    LBEQ PFCALL
    CMPA #$E0
    BCS SS5
    LBRA PFCALL
**
* ASSIGNMENT STATEMENT 
**
SS5  CMPA #7
    BCS ASSIGN
    LBRA SS6
ASSIGN LDB GL 
    PSHS B
    LDB VAL
    PSHS B
    CMPA #5
    BNE ASS1
    LBSR SUBSC1
    LDB ,S
    LDA LSW 
    BNE AS0
    LDA #$8B 
    LBSR PUTAB
    LDA #1
    BRA  AS2
AS0  ADDB OPER 
    STB ,S
    CLR LSW
    BRA  AS1
ASS1  CMPA #6
    BNE ASS2 
    LBSR DSUBSC 
    LDA #2
    BRA AS2 
ASS2  CMPA #4
    BEQ *+5 
    LBRA ERROR 
    LBSR WORD 
AS1  CLRA 
AS2  PSHS A 
    LDA SY
    CMPA #$3C
    BNE *+9
    LBSR WORD 
    BSR  ASSIGN
    BRA  AS3
    LDA  #$3D 
    LBSR CHECK
    LDA  #$27 
    LBSR CHECK
    LBSR EXPR
AS3  PULS D
    STB  OPER   4--
    PULS B
    STB GLL
    TSTA 
    BNE  AS4
*   LBSR PUTX 
    LDA  #$A7 
    LDB  OPER 
    LBRA PUTOFS
AS4   DECA 
    BNE  AS5
    LDD  #$3504     PULS B
    LBSR PUTAB
*   LBSR PUTX      STA B,X / STA B,Y
    LDD  #$A785      
    LBRA PUTAB
AS5  LBSR PUTHS
    FCB  4
    FDB  $3510      PULS X
    FDB  $A700      STA ,X
    RTS
**
** NON-STATEMENT
**
SSEND COM SSW
    RTS
**
SS6  CMPA #$58 
    BCC SSEND 
    CMPA #$52
    BCS SSEND
    SUBA #$51
    PSHS A
    LBSR WORD
    PULS B     B keyword A next token
**
* REPEAT UNTIL 
**
    DECB
    BNE SS7
    BSR ASTOUT
    LBSR STLIST
    LDA #$60
    LBSR CHECK
    LBSR EXPR
    LBSR PUTHS
    FCB 2
    FDB $2603
    CLR SSW
    BRA  MINOUT 
**
* FOR-TO
**
SS7  DECB
    BNE SS8
    CMPA #4    should be simple var
    BEQ *+5
    LBRA ERROR
    LDB VAL
    PSHS B
    LDB GL
    PSHS B
    LBSR ASSIGN
    LDA #$61    to
    LBSR CHECK
    CLR ACC
    LBSR EXPR
    LDA #$64    do
    LBSR CHECK
    BSR ASTOUT
    LDD #$3402   pshs a
    LBSR PUTAB
    LBSR STAT
    LDD #$3502   puls a
    LBSR PUTAB
    PULS D
    STA GLL
    STB OPER
    LDA #$A1
    LBSR PUTABX
    LBSR PUTHS
    FCB 2
    FDB $2305
    LDA #$6C
    LDB OPER
    LBSR PUTAB
MINOUT LBRA PULJMP
ASTOUT LBRA PSHDEF 
**
* WHILE-DO
**
SS8  DECB
    BNE SS9
    BSR ASTOUT
    LBSR EXPR
    LDA #$64
    LBSR CHECK
    LBSR PUTHS
    FCB 2
    FDB $2603
    BSR SLAOUT 
    LBSR STAT
    BSR PEROUT 
    BSR MINOUT
PLUOUT LBRA PULDEF
**
** IF—THEN
**
SS9  DECB
    BNE SS10
    LBSR EXPR
    LDA #$65 
    LBSR CHECK
    LBSR PUTHS
    FCB 2
    FDB $2603
    BSR SLAOUT 
    LBSR STAT
    BRA PLUOUT 
SLAOUT LBRA PSHJMP
PEROUT LBRA STCHG
***
* CASE—OF
SS10  DECB
    BNE SS11
    LBSR EXPR
    LDA #$66
    LBSR CHECK
    CLRB
S10A  INCB
    PSHS B
    STB ACC 
    LBSR LEXPR 
    LDA #$81 
    LBSR AOPER
    LBSR PUTHS
    FCB 2
    FDB $2703
    BSR SLAOUT
    LBSR STAT
    BSR SLAOUT
    BSR PEROUT
    BSR PLUOUT
    PULS B
    LDA SY
    CMPA #$67
    BNE S10A
    PSHS B 
    LBSR WORD
    LBSR STAT
    PULS A
    LBRA PLDFN 
**
* WRITE STATEMENT
**
SS11  LDA #$37
    LBSR CHECK
    LBSR EXPR  output channel number
    LBSR PUTHS
    FDB $0297
    FCB OUTDN
    LDA #$3D
    LBSR CHECK
WTLP  CLR ACC
    BSR WTERM
    LDA SY
    CMPA #$3C
    BNE WTEN
    LBSR WORD
    BRA WTLP
WTEN  LDA #$3B
    LBRA CHECK
** write command argument
WTERM CMPA #$6C   string
    BNE WR1
    LBSR PUTHSL
    FDB $0317
    FDB PUTSTR
    LDA CH
WR01  CMPA #'"'   copy until '"'
    BEQ WR02
    LBSR PUTA
    LBSR GETCH
    BRA WR01
WR02  CLRA     put 0 at end
    LBSR PUTA
    LBSR GETCH
    LBRA WORD
**
WR1  CMPA #$6B
    BNE WR3
    LBSR WORD
    CMPA #$37
    BEQ WR2
    LBSR PUTHSL
    FDB $0317
    FDB CRLF
    RTS
**
WR2  LBSR WEXPR
    BSR WTEN
    LBSR PUTHSL
    FDB $0317
    FDB CRLFA
    RTS
**
WR3  CMPA #$6A
    BNE WR4
    LBSR SUBSC
    LBSR PUTHSL
    FDB $0317
    FDB SPACEA
    RTS
**
WR4  CMPA #$A9
    BNE WR5
    LBSR SUBSC
    LBSR PUTHSL
    FDB $0317
    FDB PUTCA
    RTS
**
WR5  CMPA #$26
    BNE WR6
    LBSR DSUBSC
    LBSR PUTPLB
    LBSR PUTHSL
    FDB $0317
    FDB PUTDA+1
    BRA WR66
**
WR6  LBSR EXPR
    LBSR PUTHSL
    FDB $0317
    FDB PUTDA
WR66  
RTS11 RTS
**
* use X for LB, OR use Y for GB BY 
**
*PUTX  equ RTS11   * no pointer load
**
PUTOFS PSHS D,X
    LDX <PC
    STA ,X+
    CLRA
    TST <GLL
    BMI PUTOFSX
    LDA #$20
PUTOFSX STA ,S
    CMPB #32
    BGT *+6
    CMPB #-32
    BGE PUTOFS5
    LDA #$80
    ORA ,S
    STA ,X+
    STB ,X+
    BRA PUTOFS8
PUTOFS5
    ANDB #$1F
    ORB  ,S
    STB  ,X+
PUTOFS8
    STX <PC
    PULS D,X,PC

***
* PUT ACC A&B
**
PUTAB BSR PUTA
    TFR B,A
**
* PUTX & PUTB
**
PUTABX equ PUTAB
*   PSHS D
*   BSR PUTX
*   PULS D 
*   BRA PUTAB
**
* PUT ACCA RS AN OBJECT
**
PUTA  PSHS X
    LBSR AOUT
    PULS X,PC
**
* PUTHS STRING
**
PUTHS LDX ,S++
    LDB ,X+
PS1  LDA ,X+
    BSR PUTA
    DECB
    BNE PS1
    JMP ,X
**
** CHECK ACC
**
CHECK CMPA SY
    BEQ WORD
**
* ERROR
**
ERROR LBSR PUTSTR
    FDB $0D0A
    FCC "ERROR ",0
    LDX TEND
    LEAX 1,X
    NEG ,X
ER0  LDA ,X+
    LBSR PUTCA
    CMPX WEND
    BNE ER0
    lbra exit
**
* WORD DECORDER
**
WORD  BSR WORDS
    LDA SY
    RTS
WORDS CLRB
    STB SY
    STB VAL
    LDA CH
** SKIP CONT ,SPACE.;
WD1  CMPA #$21
    BCS SKIP
    CMPA #'.'
    BEQ SKIP
    CMPA #';'
    BNE WD2
SKIP  BSR GETCH
    BRA WD1
**
* COMMENT
**
WD2  CMPA #'%'
    BNE WD3
    BSR GETCH
    CMPA #$20
    BCC *-4
    BRA WD1
**
* ASCC CONST
**
WD3  CMPA #'\''
    BNE WD4
    BSR GETCH
    STA VAL
    BSR GETCH
GETCH PSHS X
    LBSR MEMIN
    STA CH
    PULS X,PC
* HEX CONSTANT
WD4  CMPA #'$'
    BNE WD5
WD40  BSR GETCH
    BSR TSTNA
    BEQ WD41
    BCC RTS2
    CMPA #'F'+1
    BCC RTS2
    SUBA #7
WD41  SUBA #'0'
    LDB VAL
    ASLB
    ASLB
    ASLB
    ASLB
    PSHS B
    ADDA ,S+
    STA VAL
    BRA WD40
**
* TEST ALPHA NUMERIC  Z=0 C=0 Not Number/Not Alpha
TSTNA CMPA #'0'    Z=1 C=1 Number
    BCS NAF     Z=0 C=1 Not Number/Alpha
    CMPA #'9'+1
    BCS NT
    CMPA #'A'
    BCS NAF
    CMPA #'Z'+1
    BCS AT
NAF  CLRB CLEAR C
AT   LDB #-1
RTS2  RTS
NT   CLRB
    RTS
** DECIMAL CONSTANT
WD5  BSR TSTNA
    BNE WD6
WD50  SUBA #'0'
    PSHS A
    LDA VAL
    LDB #10
    MUL
    ADDB ,S+
    STB VAL
    BSR GETCH
    BSR TSTNA
    BEQ WD50
    RTS
* THE OTHER WORDS
WD6  LDX TEND
    PSHS A
    NEGA
    LEAX 1,X
    BSR STAONE
    PULS A
    BSR TSTNA  first word must alpha
    BCC TLOOK1
WD61  LDA CH
    BSR TSTNA  alpha numeric?
    BCS *+4
    BNE TLOOK1
    BSR STAONE
    BRA WD61
STAONE STA ,X+   store to the table
    STX WEND
    BRA GETCH 
TLOOK1 LDA RSW   word end
    BEQ TLOOK  let's search
    COM RSW
    RTS
**
* WORD TABLE SEARCH
*
* if not find then error
* on return  X point last of word (VAL)
*     SY  7 larray 6 lvar 5 garray 4 gvar 3 func or proc 0 reserved word
*     VAL  word id or size
*     GL  1 local 0xff global
**
TLOOK PSHS U
    LDA TCOUNT 
    STA SY
    LDX TEND 
S01  LDU WEND 
S02  LDA ,-U
    CMPA ,-X 
    BEQ S06
S03  TST ,X
    BEQ S05 
    BMI S04 
    LEAX -1,X
    BRA S03 
S04  LEAX -1,X 
    BRA S01 
S05  DEC SY
    BNE S01
    LBRA ERROR
S06  TSTA 
    BPL S02
    LDB ,-X
    STB VAL
    LDA SY
    CMPA #1
    BNE *+6
    TFR B,A 
    BRA S07 
    LDB #1
    CMPA #4 
    BCS RTSS
    TST PMODE
    BEQ *+6
    CMPA #6
    BCS *+3 
    NEGB 
    STB GL
    ANDA #$FD
S07  STA SY
RTSS  PULS U,PC
**
* ARITHMATIC EXPRESSION
**
WEXPR LBSR WORD
EXPR  BSR LEXPR
    BSR OLOAD 
RTE  RTS
** WORD * LEXPR
WLEXPR LBSR WORD
**
* LOGICAL EXPRESSION
**
LEXPR BSR REXPR
LE1  LDY SY
    CMPA #$82
    BCS RTE
    CMPA #$8A+1
    BCC RTE
    PSHS A
    LBSR WORD
    BSR REXPR
    LDB LSW
    BNE LE2
    LBSR PUTHS
    FDB $0397 
    FCB WT1
    FCB $32
    PULS A
    ADDA #$10
    LDB #WT1
    LBSR PUTAB 
    BRA LE1
LE2  PULS A
    BSR OCORD 
    BRA LE1
**
* RELATIONAL EXPRESS 
**
REXPR LBSR AEXPR
RE1  LDA SY
    CMPA #$21 
    BCS   RTE 
    CMPA #$30 
    BCC RTE
    PSHS A
    LBSR WORD 
    ASR AEXPR 
    LDA #$80 
    BSR AOPER 
    PULS A
    LBSR PUTHS
    FCB 6
    FCB $3,$4F,$20,$02,$86,$FF
    BRA RE1
** ADDING OPERATFR
AOPER LDB LSW
    BNE OCORD 
    PSHS A
    CMPA #$80 
    BEQ *+5 
    BSR PUTPUL
    FCB $8C 
    BSR PUTPLB
    PULS A
    SUBA #$70
PUTA1 LBRA PUTA
** OUTPUT SAVED L-CC 
OLOAD LDA LSW 
    BEQ RTE 
    LDA ACC
    BEQ OL1
    LDD #$3402 pshs a
    LBSR PUTAB 
OL1  LDA #$86
OCORD PSHS A
    CLRA
    STA LSW
    COMA
    STA ACC
*   LDA AMODE    amode is sometime wrong?
*   CMPA #$20
*   BNE *+5
*   LBSR PUTX
    CLR LSW
    PULS A
    ADDA AMODE
    CMPA #$A6
    BEQ OCOFS
    CMPA #$E6
    BEQ OCOFS
    LDB OPER       imm case
    LBRA PUTAB
OCOFS LDB OPER       index case
    LBRA PUTOFS
* PUT 'TAB:PULS A'
PUTPUL LBSR PUTHS
    FCB 4
    FCB $1f,$89,$35,2   tfr a,b ; puls a
RTE1  RTS 
* PUT 'PULS B'
PUTPLB LDA #$3504 puls b
    LBRA PUTAB
**
* ADDING EXPRESSION
**
AEXPR BSR MEXPR
AE1  LDA SY
    CMPA #$80
    BEQ AE2
    CMPA #$8B 
    BNE RTE1
AE2  PSHS A
    LBSR WORD
    BSR MEXPR
    PULS A
    LBSR AOPER
    BRA AE1
**
* MUTIPLYING EXPRESSION
**
MEXPR BSR TERM 
ME1  LDA SY
    CMPA #$8E
    BEQ ME2
    CMPA #$8F
    BNE RTE1
ME2  PSHS A
    LBSR WORD
    BSR TERM
    LDB LSW 
    BEQ ME3
    LDA #$C6
    BSR OCORD
    FCB $8C
ME3  BSR PUTPUL 
    PULS A
    CMPA #$8E 
    BHS ME4
    LBSR PUTHSL
    FCB 3
    FCB $17
    FDB MULT
    BRA ME1
ME4  LBSR PUTHSL
    FCB 3
    FCB $17
    FDB DIV
    BRA ME1
**
* TERM
**
TERM  LDA SY
    BNE TM1
* SAVE L-COMMAND 
SLOAD PSHS A
    LBSR OLOAD
    LDA VAL 
    STA OPER 
    LDA GL
    STA GLL
    PULS A
    STA AMODE 
    COM LSW 
    LBRA WORD 
* CONST TRUE & FALSE
TM1   CMPA #$A0 
    BEQ TM01
    CMPA #$A1
    BNE TM2
TM01  SUBA #$A1
    STA VAL
    CLRA
    BRA SLOAD
* SYSTEM VAR MHIGH & MOD
TM2    CMPA #$16
    BEQ *+6
    CMPA #$17
    BNE TM3
    STA VAL
    LDA #$10
    BRA SLOAD
* SIMPLE VARIABLE 
TM3    CMPA #4
    BNE TM4
    LDA #$20
    BRA SLOAD
* ( EXPTRSSION ) 
TM4    CMPA #$35
    BCS TM5
    CMPA #$38
    BCC TM5
    PSHS A
    LBSR WLEXPR
    PULS A
    ADDA #4
    LBRA CHECK
** FUNCTION CALL
TM5    CMPA #3
    BEQ *+6
    CMPA #$E0
    BCS TM6
    BSR OLP 
PFCALL LDA VAL
    PSHS A 
    LBSR WORD
    CMPA #$37 
    BNE PFC1 
    LDA LSIZE
    PSHS A 
*    INC LSIZE 
PFC2  INC LSIZE 
    LBSR WEXPR
    CLRB
    STB ACC 
    DECB
    STB  GLL
    LDA #$A7 
    LDB LSIZE 
    DECB
    LBSR PUTABX 
    LDA SY 
    CMPA #$3C 
    BEQ PFC2 
    PULS A
    STA LSIZE 
    LDA #$3B 
    LBSR CHECK 
PFC1  LDB #-1 
    STB ACC 
    LDA #$86 
    LDB LSIZE
    LBSR PUTAB
    PULS A
    CMPA #$C0
    BCC *+5
    LBRA CALPF
    LDX #LIBR
    SUBA #$C0
PFC3  BEQ PFC4
    LEAX 2,X
    DECA
    BRA PFC3
PFC4  LDA #$17
    LBSR PUTA
    LDD ,X
    LBRA PUTAB
**
OLP  LBSR OLOAD
    LDB ACC 
    BEQ RTS4
    LDD #$3402   pshs a
    LBSR PUTAB
    CLR ACC 
RTS4  RTS
** FUNCTION RND
TM6  CMPA #$70 
    BNE TM61 
    BSR SUBSC
    LBSR PUTHSL
    FCB $0317
    FDB RND
    RTS
* FUNTION GET
TM61  CMPA #$71
    BNE TM62 
    BSR SUBSC
    LBSR PUTHS
    FDB $0297
    FCB INDN
    LBSR PUTHSL
    FCB $0317
    FDB getchar
    RTS
* FUNCTION READ 
TM62  CMPA #$72 
    BNE TM7
    BSR SUBSC
    LBSR PUTHS
    FDB $0297
    FDB INDN
    LBSR PUTHSL
    FCB $038D
    FDB GETDA
    RTS
* FUNCTION NOTASL ET AL
TM7  CMPA #$40
    BCS TM8
    CMPA #$49+1
    BCC TM8
    PSHS A
    BSR SUBSC
    PULS A
    LBRA PUTA
* ARRAY
TM8  CMPA #$5
    BNE TM9
    LDB VAL
    PSHS B
    LDB GL
    PSHS B
    BSR SUBSC1
    PULS B
    STB GLL
    PULS B
    LDA LSW
    BEQ ARY1
    ADDB OPER 
    STB OPER
    LDA #$20 
    STA AMODE
    RTS 
ARY1  LDA #$8B
    LBSR PUTABX
    LBRA LDAAX
**
DSUBSC LDA #$3C
    BSR SUBS1
    LDA #$3B
    PSHS A
    BRA SUBS2
SUBSC LDA #$3E
SUBS1 PSHS A
    LBSR WORD
    LDA #$37
    LBSR CHECK
SUBS2 LBSR EXPR
    PULS A 
    LBRA CHECK
SUBSC1 LBSR WORD
    LDA #$36
    LBSR CHECK
    LBSR LEXPR
    LDB LSW
    BEQ SBS5
    LDB AMODE
    BEQ SBS5
    LBSR OLOAD
SBS5  LDA #$3A
    LBRA CHECK
* MEM FUNCTION
TM9  CMPA #6
    BNE TM10
    BSR DSUBSC
    LBSR PUTHS
    FDB $0997
    FCB WT2
    FDB $3297
    FCB WT1,$9E,WT1
    FDB $A600
    RTS
** FOR EXPANTION
TM10  LBRA ERROR
**
* ADDRESS DEPENDENT CODE
* GENARATION
**
* SET PRC—FUNC TABLE
**
SETPFT PSHS A 
    LDB #3
    MUL
    ADDD PFTBEG
    STD XR 
    PULS A,PC
**
TWICE LBSR PUTSTR
    FCB $0D,$0A
    FCC "TWICE!",0
    lbra exit 
**
* DEF PROC-FUNC
**
DEFPF BSR SETPFT
    LDX XR
    TST ,X
    BNE TWICE
    COM ,X
    LDX 1,X
    STX YR 
    LDX XR 
    LEAX 1,X
    BSR RPCST 
    LDX YR
DP1  BEQ RT10
    LDX ,X
    STX ZR
    LDX YR
    BSR RPCST 
    LDX ZR
    STX YR
    BRA DP1
RPCST LDD PC
    pshs x
    subd ,s++
    subd #2
    STD ,X
    RTS
**
* CALL PORC-FUNC
**
CALPF BSR SETPFT
    INCA
    CMPA PFMAX
    BCS *+4
    STA PFMAX
    LDA #$17
    BSR AOUT
    LDX XR
    LDD 1,X
    LDX PC
    BSR STAABX 
    LDX XR
    TST ,X
    BNE PC2ADD
    LEAX 1,X
    BSR PCST
    BRA PC2ADD
**
* PUL-DEF N TIMES
**
PLDFN PSHS A
    BSR PULDEF
    DEC ,S
    BNE *-4
    PULS A,PC
**
* PULL AND DEFINE
**
PULDEF BSR PULSTK
PCST  LDD PC
STAABX STD ,X
RT10  RTS
**
JMPOUT LDA #$16
AOUT  LDX PC
    STA ,X
    BRA INCPC1
**
PULSTK LDX SP
    LEAX 2,x
    STX SP
    LDD ,X
    LDX ,X
    RTS
**
* PUL STACK & Jump
**
PULJMP BSR JMPOUT
    BSR PULSTK
PCST2 LDX PC
    pshs x
    subd ,s++
    subd #2
    std ,x
INCPC LEAX 1,X
INCPC1 LEAX 1,X
SETPC STX PC
    RTS
**
* PUSH STACK & JUMP
**
PSHJMP BSR JMPOUT
    BSR PSHDEF
PC2ADD LDX PC
    BRA INCPC
**
* PUSH STRCK & DEFINE
**
PSHDEF LDX SP
    BSR PCST
    LEAX -2,X
    STX SP
    RTS
**
OUTPC3 BSR AOUT 
    LDD PC
    ADDD #3
    BRA PCST2
**
* LDA R,X
LDAAX LDA #$B7
    BSR OUTPC3
    LDA #$A6
LA1  BSR AOUT 
    BRA INCPC1
**
* STA B,X
STABX LDA #$F7
    BSR OUTPC3
    LDA #$A7
    BRA LA1
**
* STACK TOP CHANGE
**
STCHG LDD 2,S
    LDX 4,S
    STD 4,S
    STX 2,S
    RTS
**
* PUTHSL output with address calculation
*  only working on 3 byte 16/17 (LBRA/LBSR)
**
PUTHSL LDX ,S++
    LDB ,X+
    LDA ,X+
    LBSR PUTA
    LDD ,X++
    leay 0,pcr
    leay d,y
    exg d,y
    addd modofs
    subd pc
    ldy pc
    std ,y++
    sty pc
    JMP ,X
**
**
* END OF LOAD
**
ENDL  LDX PFTBEG
    LDA PFMAX
EL1  BEQ EL
    TST ,X
    BEQ UDERR
EL2  LEAX 3,X
    DECA
    BRA EL1
UDERR PSHS A
    STA ZR
    SUBA PFMAX
    NEGA
    PSHS A
    LBSR PUTSTR
    FDB $0D0A
    FCC "UNDEF",0
    PULS A
    LBSR PUTCA
    PULS A
    LDX ZR
    BRA EL2
EL   LDX PC
    LBRA C

modsetup
    pshs x,y,u
    lda  #$ff
    sta  <runmod
    ldy  <pc
    ldd  #$87CD
    std  ,y++
    ldd  #$0c0a
    std  ,y++
    leay 9,y
    ldx  ,s
    bsr  mkmodnam
    tfr  y,d
    subd #LIBEND+2
    std  modofs
    leau crt0top,pc
    ldx  #LIBEND-crt0top
libcpy ldd  ,u++
    std  ,y++
    leax -2,x
    bhi  libcpy
    sty  <PC
    puls  x,y,u,pc

mkmodnam pshs x,y,u
m4   tfr  x,u
    tst  ,x
    lbeq  ERROR  * no file name
    cmpa  #' '
    bne  m0
    leax  1,x
    bra  m4
m0   lda  ,x+
    cmpa  #' '
    ble  m1
    cmpa  #'/'
    bne  m0
    cmpa  #':'
    bne  m0
    tfr  x,u
    bra  m0
m1   lda  ,u+
    cmpa  #' '
    ble  m3
    cmpa  #'.'
    beq  m3
    sta  ,y+
    bra  m1
m3   lda  -1,y
    ora  #$80
    sta  -1,y
    sty  2,s
    puls x,y,u,pc

modend leax  OBJECT,u     * header setup
    ldy  <PC
    sty  2,x
    * header parity
    clra
    ldb  #7
m4   adda  ,x+
    decb
    bne  m4
    sta  ,x+       header parity
    leay  OBJECT,u
    leay  crt0-crt0top,y
    sty  ,x++       start address
    ldy  GEND
    clra
    clrb
m5   tst  ,y+
    bpl  m5
    beq  m6
    leay  1,y
    addd  #1
    bra  m5
m6   std  $b,u       global size
    * mod CRC
    pshs  d,u
    leax  OBJECT,u
    ldu  <PC
    clr  ,u
    clr  1,u
    clr  2,u
    os9  F$CRC

    * write to file
    ldu  2,s
    leax  OBJECT,u
    ldd  4,x
    leax  d,x
    lda  2        write
    os9  I$Open
    lbcs  ERROR
    sta  ,s
    ldu  2,s
    leax  OBJECT,u
    ldd  <PC
    addd  #3
    pshs  x
    subd  ,s++
    lda  ,s
    os9  I$Write
    lbcs  ERROR
    clra
    os9  F$Exit     all end


**********************
* ADVANCE WORD
**
WTABLE FCB 0 END MARK 
    FCB $30,-'P'
    FCC "ROC" 
    FCB $31,-'F'
    FCC "UNC" 
    FCB $32,-'V'
    FCC "AR"
    FCB $33,-'A'
    FCC "RRAY"
    FCB $34,-'B'
    FCC "EGIN"
    FCB $35,-';'
    FCB $36,-'['
    FCB $37,-'('
    FCB $38,-'E'
    FCC "ND"
    FCB $39,-'=' 
    FCB $3A,-']'
    FCB $3B,-')'
    FCB $3C,-','
    FCB $3D,-':'
    FCB $50,-'S'
    FCC "TOP" 
    FCB $51,-'R'
    FCC "ETURN"
    FCB $55,-'I'
    FCC "F"
    FCB $65,-'T' 
    FCC "HEN"
    FCB $53,-'F' 
    FCC "OR" 
    FCB $61,-'T' 
    FCC "O"
    FCB $52,-'R'
    FCC "EPEAT"
    FCB $60,-'U'
    FCC "NTIL"
    FCB $54,-'W' 
    FCC "HILE"
    FCB $64,-'D' 
    FCC "O"
    FCB $56,-'C' 
    FCC "ASE"
    FCB $66,-'O' 
    FCC "F" 
    FCB $67,-'E' 
    FCC "LSE"
    FCB $57,-'W'
    FCC "RITE"
    FCB $69,-'A'
    FCC "SCII" 
    FCB $6A,-'S'
    FCC "PACE"
    FCB $6B,-'C' 
    FCC "RLF" 
    FCB $6C,-'"'
    FCB $8B,-'+'
    FCB $80,-'-'
    FCB $8E,-'*' 
    FCB $8F,-'/'
    FCB $82,-'S'
    FCC "BC"
    FCB $84,-'A'
    FCC "ND"
    FCB $88,-'E'
    FCC "OR"
    FCB $89,-'A' 
    FCC "DC"
    FCB $8A,-'O' 
    FCC "R"
    FCB $22,-'>' 
    FCB $25,-'<'
    FCB $26,-'#'
    FCB $27,-'=' 
    FCB $2D,-'L','T'
    FCB $2E,-'G','T'
    FCB $40,-'N','E','G'
    FCB $43,-'N','O','T'
    FCB,$43,-'C','O','M'
    FCB $44,-'L','S','R'
    FCB $46,-'R','O','R'
    FCB $47,-'A','S','R'
    FCB $48,-'A','S','L'
    FCB $49,-'R','O','L'
    FCB $06,-'M','E','M'
    FCB $A0,-'T'
    FCC "RUE"
    FCB $A1,-'F'
    FCC "ALSE"
    FCB $16,-'M'
    FCC "HIGH"
    FCB $17,-'M'
    FCC "OD"
    FCB $70,-'R','N','D'
    FCB $71,-'G','E','T'
    FCB $72,-'R'
    FCC "EAD"
WTBLEND 

******
* SUPORTING ROUTINES
* & I/0 CONTROL
**

crt0top

**
* PUSH LB & SET NEW LB
**
*PSHLB pshs y
*    leay ,x
*    leax a,x
*    sty ,x++
*    puls y,pc
**
* PULL LB
**
* 
*PULLB LDX ,--X
*    TSTA
*    RTS
**
* RND FUNCTION
**
RND  PSHS A
    LDA RNDL
    LDB #125
    MUL
    ADDD #1
    STA RNDL
    PSHS A
    LDA RNDH
    LDB #125
    MUL
    ADDA ,S+
    STA RNDH
    PULS B
    MUL
    INCA
    RTS
**
* DVISITION SET MOD 
**
DIV  STB WT1
    BEQ ERDIV 
    TFR A,B
    CLRA
    STA WT2
DV0  INC WT2
    ASL WT1
    BCC DV0
DV1  ROR WT1
    CMPB WT1
    BCS DV2
    SUBB WT1
    ORCC #1
    BRA *+4
DV2  ANDCC #$FE CLR C
    ROLA
    DEC WT2
    BNE DV1
    STB MOD
    TSTA
    RTS
**
ERDIV STB OUTDN
    LBSR CRLF
    LBSR PUTSTR
    FCC "ERR DIV 0",0
MONIT lbra exit
**
MULT  MUL
    STA MHIGH
    TFR B,A
    RTS
**
* PUT A IN DECIMAL
**
PUTDA CLRB
PUTDR STB DREG
    PSHS X
    LEAX -2,S
    LEAS -6,S
    CLR 1,X
    LDB #3
P0   PSHS B
    LDB #10
    BSR DIV
    ADDB #$30
    STB ,X
    LEAX -1,X
    PULS B
    DECB
    BNE P0
    COM 3,X
    LDA #'0'
    LDB #4
P1   LEAX 1,X
    DECB
    CMPA ,X
    BEQ P1
    COM 4,S
    LDA DREG
    PSHS B
    SUBA ,S+
    BCS PRX
    BSR SPACEA
PRX  LDA ,X
    BEQ P4
    LBSR PUTCA 
    LEAX 1,X 
    BRA PRX 
P4   LEAS 6,S
CL1  PULS X,PC
** 
* GET IN A DECIMAL
** 
GETDA CLRA
    PSHS A
    LBSR GETCA 
    CMPA #RUB 
    BNE GD1 
    PULS A
    LDB #10 
    LBSR DIV
    BRA GETDA+1 
GD1  SUBA #'0'
    BCS GD2
    CMPA #10
    BCC GD2 
    STA DBUF 
    PULS A
    LDB #10 
    MUL
    ADDB DBUF 
    TFR B,A
    BRA GETDA+1 
GD2  PULS A,PC
**
* SPACE A TIMES 
**
SPACEA BEQ CL1
    PSHS A
    LDA #' '
    LBSR PUTCA
    PULS A
    DECA
    BRA SPACEA
**
* STR OUT
**
PUTSTR PSHS X
    LDX 2,S
STR1  LDA ,X+
    BEQ STR2
    LBSR PUTCA
    BRA STR1
STR2  STX 2,S
    PULS X,PC
**
* CRLF
**
CRLF  LDA #$0D
    BSR PUTCA 
    LDA #$0A
    BRA PUTCA
**
* CRLF A TIMES
**
CRLFA BEQ CL1
    PSHS A
    BSR CRLF 
    PULS A
    DECA
    BRA CRLFA

 
Exit   lbsr    setecho
*    ldx     <work
*    leax    readbuff,x
*    ldb     #1
*    lbsr     getline
*    lbsr     getpoll
*    lda    <stdin    
*    os9    I$Close   

    clrb
    os9    F$Exit
*    no returnerr   ldb  #1
L0049
    bra   Exit


PUTCA  tfr     a,b
putchar            * Output one character in B register.
    PSHS    X,Y
    BRA     OUTCH1

close
     lda  <INDN    else get path
     os9  I$Close     and close it
     bcs  L0049      branch if error
     rts

MEMIN
    PSHS    A,B,X,Y
    ldx     <adr
    lda     ,x+
    bne     GETCA1
    LDA     INDN
    LEAX    readbuff,u
    LDY     #bufsiz
    OS9     I$Read
    BCC     GETCA0
    lda     #'/'
    ldx     <adr
    bra     GETCA1
GETCA0 LEAX    readbuff,u
    tfr     y,d
    clr     d,x   eof
    lda     ,x+
GETCA1 stx     <adr
    sta     ,s
    PULS    A,B,X,Y,PC

GETCA  bsr     getchar
    tfr     b,a
    rts

getchar            * Input one character into B register.
    PSHS    A,B,X,Y
GETCH0
    LDA     INDN
    LEAX    ,S
    LDY     #1
    OS9     I$Read
    BCS     GETCH0
    PULS    A,B,X,Y,PC
putcr             * Output a newline.
    LDB     #C$CR
    bsr     putchar
    LDB     #C$LF
    PSHS    X,Y
OUTCH1 PSHS    A,B
    LEAX    1,S
    LDA     OUTDN
    LDY     #1
    OS9     I$Write
    PULS    A,B,X,Y,PC
getpoll
    PSHS    X,Y,D
    LDA     #0
    LDB     #SS.Ready
    OS9     I$GetStt
    CMPB    #$F6    Not Ready
    BNE     RSENSE
    CLRB
    PULS    X,Y,D,PC
RSENSE
    ORCC    #1    set carry to indicate ready
RNSENSE
    PULS    X,Y,D,PC

ferr   clr  <OUTDN
     ldx  <parmptr
floop  ldb  ,x+
     beq  ferr1  
     cmpb  #$0d
     beq  floop
     lbsr  putchar
     bra  floop
ferr1  lbsr  putstr
     fcc " is not found",0
     lbra L0049

getline            * Input line at address in X, length in B.
    PSHS    A,B,X,Y
    clr     ,s
GETLN0
    ldy     ,s
    lda     INDN  
    OS9     I$ReadLn
    BCS     GETLN0
    LEAY    -1,Y
GETLN1 STY     ,S
    PULS    A,B,X,Y,PC
putline            * Output string at address in X, length in B.
    PSHS    A,B,X,Y
    CLRA
    TFR     D,Y
    lda     OUTDN
    OS9     I$WritLn
    PULS    A,B,X,Y,PC
xopenin
xopenout
xabortin
xclosein
xcloseout
    RTS

setecho lda     #1
    bra     sss
noecho clra
sss   leas     -128,s
    leax    ,s
    pshs     a
    clra 
    ldb     #SS.Opt
    OS9     I$GetStt
    bcs     err2
    LDA     ,s
    STA     PD.EKO-PD.OPT,X
setopts
    ldb     #SS.Opt     
    clra    
    OS9     I$SetStt
err2
    puls    a
    leas    128,s
    rts


delay  PSHS    D,X * address **$21** 
             * On input the D register contains the number of timer 
             * ticks to wait. Each timer tick is 20ms
    TFR     D,X
    OS9     F$Sleep
    PULS    D,X,PC

crt0  stx     <arg
    leax    OBJSTART,u
    *  compiled code follows

LIBEND


     emod
eom   equ  *
     end