log

age author description
Thu, 10 Jan 2019 23:56:08 +0900 Shinji KONO ...
Thu, 10 Jan 2019 22:42:15 +0900 Shinji KONO frame pointer
Tue, 08 Jan 2019 07:24:26 +0900 Shinji KONO TL/1 clean up
Mon, 07 Jan 2019 22:33:00 +0900 Shinji KONO index mode fix
Mon, 07 Jan 2019 21:10:43 +0900 Shinji KONO strange bug on t2.tl1
Mon, 07 Jan 2019 19:32:10 +0900 Shinji KONO TL/1 use x and y register
Mon, 07 Jan 2019 12:22:19 +0900 Shinji KONO index version TL/1 first try
Mon, 07 Jan 2019 10:22:20 +0900 Shinji KONO remove LB/GB in TL/1
Mon, 07 Jan 2019 04:07:10 +0900 Shinji KONO TL/1 buffered program read
Mon, 07 Jan 2019 03:38:10 +0900 Shinji KONO fix fclose/mfree problem
Sun, 06 Jan 2019 22:38:04 +0900 Shinji KONO malloc for mc2 wrong...
Sun, 06 Jan 2019 19:57:11 +0900 Shinji KONO micro-c buffering
Sat, 05 Jan 2019 22:10:20 +0900 Shinji KONO add document
Sat, 05 Jan 2019 22:10:08 +0900 Shinji KONO Added tag micro-c for changeset 721991a3b456
Sat, 05 Jan 2019 22:10:02 +0900 Shinji KONO Added tag tl1 for changeset f2b439399279 micro-c
Sat, 05 Jan 2019 22:09:58 +0900 Shinji KONO Added tag current for changeset 321b7fffadab
Sat, 05 Jan 2019 19:08:54 +0900 Shinji KONO TL/1 simple test worked
Sat, 05 Jan 2019 15:56:45 +0900 Shinji KONO fix dicimal print routine
Sat, 05 Jan 2019 10:22:12 +0900 Shinji KONO TL/1 fix
Sat, 05 Jan 2019 07:51:54 +0900 Shinji KONO fix word table
Fri, 04 Jan 2019 23:13:54 +0900 Shinji KONO first TL/1 debug
Fri, 04 Jan 2019 19:43:52 +0900 Shinji KONO TL1 no compile errors
Fri, 04 Jan 2019 19:02:43 +0900 Shinji KONO os9 version TL/1
Fri, 04 Jan 2019 17:33:04 +0900 Shinji KONO TL1 source fix
Fri, 04 Jan 2019 16:34:34 +0900 Shinji KONO source fix
Fri, 04 Jan 2019 10:47:39 +0900 Shinji KONO fix
Fri, 04 Jan 2019 07:39:19 +0900 Shinji KONO add TL1 source
Tue, 01 Jan 2019 22:35:50 +0900 Shinji KONO fix asm09.game
Tue, 01 Jan 2019 08:57:35 +0900 Shinji KONO Added tag current for changeset bc9f2f443421
Tue, 01 Jan 2019 08:55:44 +0900 Shinji KONO fix
Tue, 01 Jan 2019 08:16:34 +0900 Shinji KONO program code switch in game09
Mon, 31 Dec 2018 21:26:53 +0900 Shinji KONO game09 load command
Mon, 31 Dec 2018 17:51:27 +0900 Shinji KONO micro c,j self compiled on os9 level2
Mon, 31 Dec 2018 15:57:24 +0900 Shinji KONO mc09 test program worked
Sun, 30 Dec 2018 15:41:25 +0900 Shinji KONO open
Sun, 30 Dec 2018 08:27:58 +0900 Shinji KONO getc worked
Sat, 29 Dec 2018 23:05:40 +0900 Shinji KONO mc.c in intel64 ( LP64 )
Sat, 29 Dec 2018 18:29:06 +0900 Shinji KONO asm macro fix
Sat, 29 Dec 2018 12:25:26 +0900 Shinji KONO fix runtime
Fri, 28 Dec 2018 17:43:55 +0900 Shinji KONO fix
Thu, 27 Dec 2018 20:16:34 +0900 Shinji KONO no compile errors on mc09
Thu, 27 Dec 2018 16:03:36 +0900 Shinji KONO fix
Thu, 27 Dec 2018 15:40:50 +0900 Shinji KONO micro c continue
Thu, 27 Dec 2018 11:49:54 +0900 Shinji KONO add micro-c stuff
Thu, 27 Dec 2018 11:01:16 +0900 Shinji KONO add micro-c by mohta
Thu, 27 Dec 2018 08:23:42 +0900 Shinji KONO fix sbc09 echo problem
Thu, 27 Dec 2018 01:17:31 +0900 Shinji KONO add echo control on sbc09
Wed, 26 Dec 2018 07:57:02 +0900 Shinji KONO fix for sbc09 os9 level1
Tue, 25 Dec 2018 16:11:02 +0900 Shinji KONO add Makefile
Tue, 25 Dec 2018 15:57:05 +0900 Shinji KONO fix os9 dir
Sun, 16 Sep 2018 20:30:15 +0900 Shinji KONO Added tag current for changeset faa3bd1d062a
Wed, 22 Aug 2018 15:34:51 +0900 Shinji KONO fix break on basic
Wed, 22 Aug 2018 15:02:28 +0900 Shinji KONO fix basic
Tue, 21 Aug 2018 17:54:26 +0900 Shinji KONO add basic to os9 level2
Mon, 20 Aug 2018 11:29:20 +0900 Shinji KONO Added tag forth-on-os9 for changeset a7576562324d
Mon, 20 Aug 2018 11:29:08 +0900 Shinji KONO fix forth-on-os9
Mon, 20 Aug 2018 10:44:21 +0900 Shinji KONO forth worked
Mon, 20 Aug 2018 00:48:11 +0900 Shinji KONO add sbc09.asm
Sun, 12 Aug 2018 12:34:56 +0900 Shinji KONO mmeu fix
Sat, 11 Aug 2018 18:16:04 +0900 Shinji KONO 2Mbyte