log

age author description
Tue, 17 Jul 2018 17:08:09 +0900 Shinji KONO vdisk start
Tue, 17 Jul 2018 11:45:27 +0900 Shinji KONO Added tag nitros9-version for changeset 0d570c55ebd4
Tue, 17 Jul 2018 11:42:58 +0900 Shinji KONO fix for hg cloned nistros 9 code nitros9-version
Tue, 17 Jul 2018 10:55:16 +0900 Shinji KONO fix multiple label on empty line
Tue, 17 Jul 2018 07:07:59 +0900 Shinji KONO rmb counter on pass 2
Tue, 17 Jul 2018 06:41:02 +0900 Shinji KONO a09 out range bug
Mon, 16 Jul 2018 11:22:28 +0900 Shinji KONO nitros9 level 1 worked
Sun, 15 Jul 2018 20:38:49 +0900 Shinji KONO level2 shell worked
Sun, 15 Jul 2018 20:29:55 +0900 Shinji KONO add watch point
Sun, 15 Jul 2018 14:18:19 +0900 Shinji KONO fix for nitros9
Sat, 14 Jul 2018 15:22:54 +0900 Shinji KONO nitors9 version
Sat, 14 Jul 2018 15:16:39 +0900 Shinji KONO Added tag cocoos9lv2v3 for changeset bd2b07db8917
Sat, 14 Jul 2018 15:16:13 +0900 Shinji KONO CoCoOS9 version cocoos9lv2v3
Thu, 12 Jul 2018 06:25:25 +0900 Shinji KONO disk io for mmu
Wed, 11 Jul 2018 21:16:06 +0900 Shinji KONO assembler and emulator fix
Wed, 11 Jul 2018 09:03:54 +0900 Shinji KONO fix ui
Wed, 11 Jul 2018 02:02:42 +0900 Shinji KONO os9p2
Wed, 11 Jul 2018 01:00:18 +0900 Shinji KONO fix label
Tue, 10 Jul 2018 15:38:58 +0900 Shinji KONO rmb in os9 mode
Tue, 10 Jul 2018 10:49:07 +0900 Shinji KONO fix
Mon, 09 Jul 2018 14:54:43 +0900 Shinji KONO break point
Mon, 09 Jul 2018 14:07:30 +0900 Shinji KONO clean up
Mon, 09 Jul 2018 11:25:28 +0900 Shinji KONO fixing trace
Mon, 09 Jul 2018 09:29:33 +0900 Shinji KONO separate trace file
Mon, 09 Jul 2018 01:59:17 +0900 Shinji KONO level2 shell worked
Mon, 09 Jul 2018 00:40:05 +0900 Shinji KONO fix mmu
Sun, 08 Jul 2018 16:15:34 +0900 Shinji KONO fix
Sun, 08 Jul 2018 09:34:34 +0900 Shinji KONO sysgo fork
Sat, 07 Jul 2018 19:57:39 +0900 Shinji KONO boot ...
Sat, 07 Jul 2018 15:09:42 +0900 Shinji KONO add boot and sysgo