log

age author description
Tue, 10 Jul 2018 15:38:58 +0900 Shinji KONO rmb in os9 mode
Tue, 10 Jul 2018 10:49:07 +0900 Shinji KONO fix
Mon, 09 Jul 2018 14:54:43 +0900 Shinji KONO break point
Mon, 09 Jul 2018 14:07:30 +0900 Shinji KONO clean up
Mon, 09 Jul 2018 11:25:28 +0900 Shinji KONO fixing trace
Mon, 09 Jul 2018 09:29:33 +0900 Shinji KONO separate trace file
Mon, 09 Jul 2018 01:59:17 +0900 Shinji KONO level2 shell worked
Mon, 09 Jul 2018 00:40:05 +0900 Shinji KONO fix mmu
Sun, 08 Jul 2018 16:15:34 +0900 Shinji KONO fix
Sun, 08 Jul 2018 09:34:34 +0900 Shinji KONO sysgo fork
Sat, 07 Jul 2018 19:57:39 +0900 Shinji KONO boot ...
Sat, 07 Jul 2018 15:09:42 +0900 Shinji KONO add boot and sysgo
Sat, 07 Jul 2018 12:45:31 +0900 Shinji KONO swi/rti bug fixed
Sat, 07 Jul 2018 00:37:24 +0900 Shinji KONO boot is called, rti failed
Fri, 06 Jul 2018 18:31:38 +0900 Shinji KONO fix
Thu, 05 Jul 2018 18:37:11 +0900 Shinji KONO on going
Thu, 05 Jul 2018 16:00:19 +0900 Shinji KONO mmu and io
Thu, 05 Jul 2018 12:07:06 +0900 Shinji KONO level2 rom done
Thu, 05 Jul 2018 02:00:14 +0900 Shinji KONO level 2 rom preparing...
Thu, 05 Jul 2018 00:02:54 +0900 Shinji KONO level2 rom done
Wed, 04 Jul 2018 21:30:24 +0900 Shinji KONO on going
Wed, 04 Jul 2018 19:33:22 +0900 Shinji KONO on going ...
Wed, 04 Jul 2018 14:03:56 +0900 Shinji KONO before mmu
Mon, 02 Jul 2018 21:39:55 +0900 Shinji KONO add virtual hd option to v09
Mon, 02 Jul 2018 19:07:39 +0900 Shinji KONO add disk
Mon, 02 Jul 2018 02:12:31 +0900 Shinji KONO os9 emulation