log

age author description
Wed, 30 Jan 2019 21:52:37 +0900 Shinji KONO Backed out changeset 58c8cccacb27
Wed, 30 Jan 2019 21:50:51 +0900 Shinji KONO fix requestupdaterectangle in reciverTask
Tue, 19 Feb 2019 15:59:50 +0900 toubaru Multicast CUI
Mon, 18 Feb 2019 18:46:23 +0900 oshiro change replyToRootSearchMulticast
Mon, 18 Feb 2019 18:33:48 +0900 oshiro fix FindRoot
Mon, 18 Feb 2019 17:33:49 +0900 oshiro fix writeupdaterectanglewithheader
Mon, 18 Feb 2019 17:08:34 +0900 oshiro fix header
Sun, 17 Feb 2019 18:39:28 +0900 oshiro fix multicastput
Sun, 17 Feb 2019 17:55:25 +0900 oshiro fix subencoding
Sat, 16 Feb 2019 17:31:34 +0900 oshiro fix multicastput
Fri, 15 Feb 2019 20:11:47 +0900 oshiro add multicastPut
Tue, 12 Feb 2019 16:55:23 +0900 oshiro add blocking
Mon, 11 Feb 2019 19:24:39 +0900 oshiro fix zrleeBlocking
Thu, 07 Feb 2019 17:04:10 +0900 oshiro change zrleeBlocking
Wed, 06 Feb 2019 20:39:58 +0900 oshiro add zrleeBlocking
Fri, 01 Feb 2019 18:34:58 +0900 oshiro change inflate_size
Fri, 01 Feb 2019 16:45:56 +0900 oshiro add blockedReadSendData
Thu, 31 Jan 2019 19:09:26 +0900 oshiro fix cursor
Wed, 30 Jan 2019 20:49:39 +0900 oshiro fix display
Wed, 30 Jan 2019 19:20:57 +0900 oshiro merge
Wed, 30 Jan 2019 19:20:15 +0900 oshiro reconnectionId
Wed, 30 Jan 2019 18:59:13 +0900 oshiro accept change reconnectionId
Sat, 26 Jan 2019 03:14:14 +0900 Shinji KONO fix starting frame buffer update
Fri, 25 Jan 2019 20:49:29 +0900 kono fix screen visiblitiy
Thu, 24 Jan 2019 19:20:07 +0900 oshiro create RectangleBlocking class
Thu, 24 Jan 2019 18:37:34 +0900 oshiro disable authentication dialog
Thu, 24 Jan 2019 17:19:05 +0900 oshiro handling vncconnection failure
Wed, 23 Jan 2019 17:57:16 +0900 oshiro fix timeout
Wed, 28 Nov 2018 19:07:21 +0900 oshiro merge
Wed, 28 Nov 2018 19:05:58 +0900 oshiro merge