view cake/tests/cases/libs/multibyte.test.php @ 0:261e66bd5a0c

hg init
author Shoshi TAMAKI <shoshi@cr.ie.u-ryukyu.ac.jp>
date Sun, 24 Jul 2011 21:08:31 +0900
parents
children
line wrap: on
line source

<?php
/**
 * MultibyteTest file
 *
 * PHP versions 4 and 5
 *
 * CakePHP(tm) Tests <http://book.cakephp.org/view/1196/Testing>
 * Copyright 2005-2010, Cake Software Foundation, Inc. (http://cakefoundation.org)
 *
 * Licensed under The Open Group Test Suite License
 * Redistributions of files must retain the above copyright notice.
 *
 * @copyright   Copyright 2005-2010, Cake Software Foundation, Inc. (http://cakefoundation.org)
 * @link     http://book.cakephp.org/view/1196/Testing CakePHP(tm) Tests
 * @package    cake
 * @subpackage  cake.tests.cases.libs
 * @since     CakePHP(tm) v 1.2.0.6833
 * @license    http://www.opensource.org/licenses/opengroup.php The Open Group Test Suite License
 */
App::import('Core', 'Multibyte');

/**
 * MultibyteTest class
 *
 * @package    cake
 * @subpackage  cake.tests.cases.libs
 */
class MultibyteTest extends CakeTestCase {

/**
 * testUtf8 method
 *
 * @access public
 * @return void
 */
	function testUtf8() {
		$string = '!"#$%&\'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~';
		$result = Multibyte::utf8($string);
		$expected = array(33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,
								58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82,
								83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105,
								106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126);
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈ';
		$result = Multibyte::utf8($string);
		$expected = array(161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181,
								182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200);
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎďĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝĞğĠġĢģĤĥĦħĨĩĪīĬ';
		$result = Multibyte::utf8($string);
		$expected = array(201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221,
								222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242,
								243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263,
								264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284,
								285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300);
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ĭĮįİıIJijĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿŀŁłŃńŅņŇňʼnŊŋŌōŎŏŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŠšŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžſƀƁƂƃƄƅƆƇƈƉƊƋƌƍƎƏƐ';
		$result = Multibyte::utf8($string);
		$expected = array(301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321,
								322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342,
								343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363,
								364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384,
								385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400);
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ƑƒƓƔƕƖƗƘƙƚƛƜƝƞƟƠơƢƣƤƥƦƧƨƩƪƫƬƭƮƯưƱƲƳƴƵƶƷƸƹƺƻƼƽƾƿǀǁǂǃDŽDždžLJLjljNJNjnjǍǎǏǐǑǒǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜǝǞǟǠǡǢǣǤǥǦǧǨǩǪǫǬǭǮǯǰDZDzdzǴ';
		$result = Multibyte::utf8($string);
		$expected = array(401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421,
								422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442,
								443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463,
								464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484,
								485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500);
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'əɚɛɜɝɞɟɠɡɢɣɤɥɦɧɨɩɪɫɬɭɮɯɰɱɲɳɴɵɶɷɸɹɺɻɼɽɾɿʀʁʂʃʄʅʆʇʈʉʊʋʌʍʎʏʐʑʒʓʔʕʖʗʘʙʚʛʜʝʞʟʠʡʢʣʤʥʦʧʨʩʪʫʬʭʮʯʰʱʲʳʴʵʶʷʸʹʺʻʼ';
		$result = Multibyte::utf8($string);
		$expected = array(601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621,
								622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642,
								643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663,
								664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684,
								685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700);
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ЀЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЍЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛ';
		$result = Multibyte::utf8($string);
		$expected = array(1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041,
								1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051);
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'МНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыь';
		$result = Multibyte::utf8($string);
		$expected = array(1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069,
								1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087,
								1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100);
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'չպջռսվտ';
		$result = Multibyte::utf8($string);
		$expected = array(1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407);
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'فقكلمنهوىيًٌٍَُ';
		$result = Multibyte::utf8($string);
		$expected = array(1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615);
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '✰✱✲✳✴✵✶✷✸✹✺✻✼✽✾✿❀❁❂❃❄❅❆❇❈❉❊❋❌❍❎❏❐❑❒❓❔❕❖❗❘❙❚❛❜❝❞';
		$result = Multibyte::utf8($string);
		$expected = array(10032, 10033, 10034, 10035, 10036, 10037, 10038, 10039, 10040, 10041, 10042, 10043, 10044,
								10045, 10046, 10047, 10048, 10049, 10050, 10051, 10052, 10053, 10054, 10055, 10056, 10057,
								10058, 10059, 10060, 10061, 10062, 10063, 10064, 10065, 10066, 10067, 10068, 10069, 10070,
								10071, 10072, 10073, 10074, 10075, 10076, 10077, 10078);
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '⺀⺁⺂⺃⺄⺅⺆⺇⺈⺉⺊⺋⺌⺍⺎⺏⺐⺑⺒⺓⺔⺕⺖⺗⺘⺙⺛⺜⺝⺞⺟⺠⺡⺢⺣⺤⺥⺦⺧⺨⺩⺪⺫⺬⺭⺮⺯⺰⺱⺲⺳⺴⺵⺶⺷⺸⺹⺺⺻⺼⺽⺾⺿⻀⻁⻂⻃⻄⻅⻆⻇⻈⻉⻊⻋⻌⻍⻎⻏⻐⻑⻒⻓⻔⻕⻖⻗⻘⻙⻚⻛⻜⻝⻞⻟⻠';
		$result = Multibyte::utf8($string);
		$expected = array(11904, 11905, 11906, 11907, 11908, 11909, 11910, 11911, 11912, 11913, 11914, 11915, 11916, 11917, 11918, 11919,
								11920, 11921, 11922, 11923, 11924, 11925, 11926, 11927, 11928, 11929, 11931, 11932, 11933, 11934, 11935, 11936,
								11937, 11938, 11939, 11940, 11941, 11942, 11943, 11944, 11945, 11946, 11947, 11948, 11949, 11950, 11951, 11952,
								11953, 11954, 11955, 11956, 11957, 11958, 11959, 11960, 11961, 11962, 11963, 11964, 11965, 11966, 11967, 11968,
								11969, 11970, 11971, 11972, 11973, 11974, 11975, 11976, 11977, 11978, 11979, 11980, 11981, 11982, 11983, 11984,
								11985, 11986, 11987, 11988, 11989, 11990, 11991, 11992, 11993, 11994, 11995, 11996, 11997, 11998, 11999, 12000);
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '⽅⽆⽇⽈⽉⽊⽋⽌⽍⽎⽏⽐⽑⽒⽓⽔⽕⽖⽗⽘⽙⽚⽛⽜⽝⽞⽟⽠⽡⽢⽣⽤⽥⽦⽧⽨⽩⽪⽫⽬⽭⽮⽯⽰⽱⽲⽳⽴⽵⽶⽷⽸⽹⽺⽻⽼⽽⽾⽿';
		$result = Multibyte::utf8($string);
		$expected = array(12101, 12102, 12103, 12104, 12105, 12106, 12107, 12108, 12109, 12110, 12111, 12112, 12113, 12114, 12115, 12116,
								12117, 12118, 12119, 12120, 12121, 12122, 12123, 12124, 12125, 12126, 12127, 12128, 12129, 12130, 12131, 12132,
								12133, 12134, 12135, 12136, 12137, 12138, 12139, 12140, 12141, 12142, 12143, 12144, 12145, 12146, 12147, 12148,
								12149, 12150, 12151, 12152, 12153, 12154, 12155, 12156, 12157, 12158, 12159);
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '눡눢눣눤눥눦눧눨눩눪눫눬눭눮눯눰눱눲눳눴눵눶눷눸눹눺눻눼눽눾눿뉀뉁뉂뉃뉄뉅뉆뉇뉈뉉뉊뉋뉌뉍뉎뉏뉐뉑뉒뉓뉔뉕뉖뉗뉘뉙뉚뉛뉜뉝뉞뉟뉠뉡뉢뉣뉤뉥뉦뉧뉨뉩뉪뉫뉬뉭뉮뉯뉰뉱뉲뉳뉴뉵뉶뉷뉸뉹뉺뉻뉼뉽뉾뉿늀늁늂늃늄';
		$result = Multibyte::utf8($string);
		$expected = array(45601, 45602, 45603, 45604, 45605, 45606, 45607, 45608, 45609, 45610, 45611, 45612, 45613, 45614, 45615, 45616,
								45617, 45618, 45619, 45620, 45621, 45622, 45623, 45624, 45625, 45626, 45627, 45628, 45629, 45630, 45631, 45632,
								45633, 45634, 45635, 45636, 45637, 45638, 45639, 45640, 45641, 45642, 45643, 45644, 45645, 45646, 45647, 45648,
								45649, 45650, 45651, 45652, 45653, 45654, 45655, 45656, 45657, 45658, 45659, 45660, 45661, 45662, 45663, 45664,
								45665, 45666, 45667, 45668, 45669, 45670, 45671, 45672, 45673, 45674, 45675, 45676, 45677, 45678, 45679, 45680,
								45681, 45682, 45683, 45684, 45685, 45686, 45687, 45688, 45689, 45690, 45691, 45692, 45693, 45694, 45695, 45696,
								45697, 45698, 45699, 45700);
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ﹰﹱﹲﹳﹴ﹵ﹶﹷﹸﹹﹺﹻﹼﹽﹾﹿﺀﺁﺂﺃﺄﺅﺆﺇﺈﺉﺊﺋﺌﺍﺎﺏﺐﺑﺒﺓﺔﺕﺖﺗﺘﺙﺚﺛﺜﺝﺞﺟﺠﺡﺢﺣﺤﺥﺦﺧﺨﺩﺪﺫﺬﺭﺮﺯﺰ';
		$result = Multibyte::utf8($string);
		$expected = array(65136, 65137, 65138, 65139, 65140, 65141, 65142, 65143, 65144, 65145, 65146, 65147, 65148, 65149, 65150, 65151,
								65152, 65153, 65154, 65155, 65156, 65157, 65158, 65159, 65160, 65161, 65162, 65163, 65164, 65165, 65166, 65167,
								65168, 65169, 65170, 65171, 65172, 65173, 65174, 65175, 65176, 65177, 65178, 65179, 65180, 65181, 65182, 65183,
								65184, 65185, 65186, 65187, 65188, 65189, 65190, 65191, 65192, 65193, 65194, 65195, 65196, 65197, 65198, 65199,
								65200);
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ﺱﺲﺳﺴﺵﺶﺷﺸﺹﺺﺻﺼﺽﺾﺿﻀﻁﻂﻃﻄﻅﻆﻇﻈﻉﻊﻋﻌﻍﻎﻏﻐﻑﻒﻓﻔﻕﻖﻗﻘﻙﻚﻛﻜﻝﻞﻟﻠﻡﻢﻣﻤﻥﻦﻧﻨﻩﻪﻫﻬﻭﻮﻯﻰﻱﻲﻳﻴﻵﻶﻷﻸﻹﻺﻻﻼ';
		$result = Multibyte::utf8($string);
		$expected = array(65201, 65202, 65203, 65204, 65205, 65206, 65207, 65208, 65209, 65210, 65211, 65212, 65213, 65214, 65215, 65216,
								65217, 65218, 65219, 65220, 65221, 65222, 65223, 65224, 65225, 65226, 65227, 65228, 65229, 65230, 65231, 65232,
								65233, 65234, 65235, 65236, 65237, 65238, 65239, 65240, 65241, 65242, 65243, 65244, 65245, 65246, 65247, 65248,
								65249, 65250, 65251, 65252, 65253, 65254, 65255, 65256, 65257, 65258, 65259, 65260, 65261, 65262, 65263, 65264,
								65265, 65266, 65267, 65268, 65269, 65270, 65271, 65272, 65273, 65274, 65275, 65276);
		$this->assertEqual($result, $expected);


		$string = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz';
		$result = Multibyte::utf8($string);
		$expected = array(65345, 65346, 65347, 65348, 65349, 65350, 65351, 65352, 65353, 65354, 65355, 65356, 65357, 65358, 65359, 65360,
								65361, 65362, 65363, 65364, 65365, 65366, 65367, 65368, 65369, 65370);
		$this->assertEqual($result, $expected);


		$string = '。「」、・ヲァィゥェォャュョッーアイウエオカキク';
		$result = Multibyte::utf8($string);
		$expected = array(65377, 65378, 65379, 65380, 65381, 65382, 65383, 65384, 65385, 65386, 65387, 65388, 65389, 65390, 65391, 65392,
								65393, 65394, 65395, 65396, 65397, 65398, 65399, 65400);
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワン゙';
		$result = Multibyte::utf8($string);
		$expected = array(65401, 65402, 65403, 65404, 65405, 65406, 65407, 65408, 65409, 65410, 65411, 65412, 65413, 65414, 65415, 65416,
								65417, 65418, 65419, 65420, 65421, 65422, 65423, 65424, 65425, 65426, 65427, 65428, 65429, 65430, 65431, 65432,
								65433, 65434, 65435, 65436, 65437, 65438);
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ĥēĺļŏ, Ŵőřļď!';
		$result = Multibyte::utf8($string);
		$expected = array(292, 275, 314, 316, 335, 44, 32, 372, 337, 345, 316, 271, 33);
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Hello, World!';
		$result = Multibyte::utf8($string);
		$expected = array(72, 101, 108, 108, 111, 44, 32, 87, 111, 114, 108, 100, 33);
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '¨';
		$result = Multibyte::utf8($string);
		$expected = array(168);
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '¿';
		$result = Multibyte::utf8($string);
		$expected = array(191);
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'čini';
		$result = Multibyte::utf8($string);
		$expected = array(269, 105, 110, 105);
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'moći';
		$result = Multibyte::utf8($string);
		$expected = array(109, 111, 263, 105);
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'državni';
		$result = Multibyte::utf8($string);
		$expected = array(100, 114, 382, 97, 118, 110, 105);
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '把百度设为首页';
		$result = Multibyte::utf8($string);
		$expected = array(25226, 30334, 24230, 35774, 20026, 39318, 39029);
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '一二三周永龍';
		$result = Multibyte::utf8($string);
		$expected = array(19968, 20108, 19977, 21608, 27704, 40845);
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ԀԂԄԆԈԊԌԎԐԒ';
		$result = Multibyte::utf8($string);
		$expected = array(1280, 1282, 1284, 1286, 1288, 1290, 1292, 1294, 1296, 1298);
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ԁԃԅԇԉԋԍԏԐԒ';
		$result = Multibyte::utf8($string);
		$expected = array(1281, 1283, 1285, 1287, 1289, 1291, 1293, 1295, 1296, 1298);
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ԱԲԳԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽԾԿՀՁՂՃՄՅՆՇՈՉՊՋՌՍՎՏՐՑՒՓՔՕՖև';
		$result = Multibyte::utf8($string);
		$expected = array(1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346,
								1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364,
								1365, 1366, 1415);
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'աբգդեզէըթժիլխծկհձղճմյնշոչպջռսվտրցւփքօֆև';
		$result = Multibyte::utf8($string);
		$expected = array(1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394,
								1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412,
								1413, 1414, 1415);
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ႠႡႢႣႤႥႦႧႨႩႪႫႬႭႮႯႰႱႲႳႴႵႶႷႸႹႺႻႼႽႾႿჀჁჂჃჄჅ';
		$result = Multibyte::utf8($string);
		$expected = array(4256, 4257, 4258, 4259, 4260, 4261, 4262, 4263, 4264, 4265, 4266, 4267, 4268, 4269, 4270, 4271, 4272, 4273,
								4274, 4275, 4276, 4277, 4278, 4279, 4280, 4281, 4282, 4283, 4284, 4285, 4286, 4287, 4288, 4289, 4290, 4291,
								4292, 4293);
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ḀḂḄḆḈḊḌḎḐḒḔḖḘḚḜḞḠḢḤḦḨḪḬḮḰḲḴḶḸḺḼḾṀṂṄṆṈṊṌṎṐṒṔṖṘṚṜṞṠṢṤṦṨṪṬṮṰṲṴṶṸṺṼṾẀẂẄẆẈẊẌẎẐẒẔẖẗẘẙẚẠẢẤẦẨẪẬẮẰẲẴẶẸẺẼẾỀỂỄỆỈỊỌỎỐỒỔỖỘỚỜỞỠỢỤỦỨỪỬỮỰỲỴỶỸ';
		$result = Multibyte::utf8($string);
		$expected = array(7680, 7682, 7684, 7686, 7688, 7690, 7692, 7694, 7696, 7698, 7700, 7702, 7704, 7706, 7708, 7710, 7712, 7714,
								7716, 7718, 7720, 7722, 7724, 7726, 7728, 7730, 7732, 7734, 7736, 7738, 7740, 7742, 7744, 7746, 7748, 7750,
								7752, 7754, 7756, 7758, 7760, 7762, 7764, 7766, 7768, 7770, 7772, 7774, 7776, 7778, 7780, 7782, 7784, 7786,
								7788, 7790, 7792, 7794, 7796, 7798, 7800, 7802, 7804, 7806, 7808, 7810, 7812, 7814, 7816, 7818, 7820, 7822,
								7824, 7826, 7828, 7830, 7831, 7832, 7833, 7834,    7840, 7842, 7844, 7846, 7848, 7850, 7852, 7854, 7856,
								7858, 7860, 7862, 7864, 7866, 7868, 7870, 7872, 7874, 7876, 7878, 7880, 7882, 7884, 7886, 7888, 7890, 7892,
								7894, 7896, 7898, 7900, 7902, 7904, 7906, 7908, 7910, 7912, 7914, 7916, 7918, 7920, 7922, 7924, 7926, 7928);
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ḁḃḅḇḉḋḍḏḑḓḕḗḙḛḝḟḡḣḥḧḩḫḭḯḱḳḵḷḹḻḽḿṁṃṅṇṉṋṍṏṑṓṕṗṙṛṝṟṡṣṥṧṩṫṭṯṱṳṵṷṹṻṽṿẁẃẅẇẉẋẍẏẑẓẕẖẗẘẙẚạảấầẩẫậắằẳẵặẹẻẽếềểễệỉịọỏốồổỗộớờởỡợụủứừửữựỳỵỷỹ';
		$result = Multibyte::utf8($string);
		$expected = array(7681, 7683, 7685, 7687, 7689, 7691, 7693, 7695, 7697, 7699, 7701, 7703, 7705, 7707, 7709, 7711, 7713, 7715,
									7717, 7719, 7721, 7723, 7725, 7727, 7729, 7731, 7733, 7735, 7737, 7739, 7741, 7743, 7745, 7747, 7749, 7751,
									7753, 7755, 7757, 7759, 7761, 7763, 7765, 7767, 7769, 7771, 7773, 7775, 7777, 7779, 7781, 7783, 7785, 7787,
									7789, 7791, 7793, 7795, 7797, 7799, 7801, 7803, 7805, 7807, 7809, 7811, 7813, 7815, 7817, 7819, 7821, 7823,
									7825, 7827, 7829, 7830, 7831, 7832, 7833, 7834, 7841, 7843, 7845, 7847, 7849, 7851, 7853, 7855, 7857, 7859,
									7861, 7863, 7865, 7867, 7869, 7871, 7873, 7875, 7877, 7879, 7881, 7883, 7885, 7887, 7889, 7891, 7893, 7895,
									7897, 7899, 7901, 7903, 7905, 7907, 7909, 7911, 7913, 7915, 7917, 7919, 7921, 7923, 7925, 7927, 7929);
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ΩKÅℲ';
		$result = Multibyte::utf8($string);
		$expected = array(8486, 8490, 8491, 8498);
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ωkåⅎ';
		$result = Multibyte::utf8($string);
		$expected = array(969, 107, 229, 8526);
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅬⅭⅮⅯↃ';
		$result = Multibyte::utf8($string);
		$expected = array(8544, 8545, 8546, 8547, 8548, 8549, 8550, 8551, 8552, 8553, 8554, 8555, 8556, 8557, 8558, 8559, 8579);
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ⅰⅱⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⅺⅻⅼⅽⅾⅿↄ';
		$result = Multibyte::utf8($string);
		$expected = array(8560, 8561, 8562, 8563, 8564, 8565, 8566, 8567, 8568, 8569, 8570, 8571, 8572, 8573, 8574, 8575, 8580);
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ⒶⒷⒸⒹⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉⓊⓋⓌⓍⓎⓏ';
		$result = Multibyte::utf8($string);
		$expected = array(9398, 9399, 9400, 9401, 9402, 9403, 9404, 9405, 9406, 9407, 9408, 9409, 9410, 9411, 9412, 9413, 9414,
								9415, 9416, 9417, 9418, 9419, 9420, 9421, 9422, 9423);
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ';
		$result = Multibyte::utf8($string);
		$expected = array(9424, 9425, 9426, 9427, 9428, 9429, 9430, 9431, 9432, 9433, 9434, 9435, 9436, 9437, 9438, 9439, 9440, 9441,
								9442, 9443, 9444, 9445, 9446, 9447, 9448, 9449);
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ⰀⰁⰂⰃⰄⰅⰆⰇⰈⰉⰊⰋⰌⰍⰎⰏⰐⰑⰒⰓⰔⰕⰖⰗⰘⰙⰚⰛⰜⰝⰞⰟⰠⰡⰢⰣⰤⰥⰦⰧⰨⰩⰪⰫⰬⰭⰮ';
		$result = Multibyte::utf8($string);
		$expected = array(11264, 11265, 11266, 11267, 11268, 11269, 11270, 11271, 11272, 11273, 11274, 11275, 11276, 11277, 11278,
								11279, 11280, 11281, 11282, 11283, 11284, 11285, 11286, 11287, 11288, 11289, 11290, 11291, 11292, 11293,
								11294, 11295, 11296, 11297, 11298, 11299, 11300, 11301, 11302, 11303, 11304, 11305, 11306, 11307, 11308,
								11309, 11310);
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ⰰⰱⰲⰳⰴⰵⰶⰷⰸⰹⰺⰻⰼⰽⰾⰿⱀⱁⱂⱃⱄⱅⱆⱇⱈⱉⱊⱋⱌⱍⱎⱏⱐⱑⱒⱓⱔⱕⱖⱗⱘⱙⱚⱛⱜⱝⱞ';
		$result = Multibyte::utf8($string);
		$expected = array(11312, 11313, 11314, 11315, 11316, 11317, 11318, 11319, 11320, 11321, 11322, 11323, 11324, 11325, 11326, 11327,
								11328, 11329, 11330, 11331, 11332, 11333, 11334, 11335, 11336, 11337, 11338, 11339, 11340, 11341, 11342, 11343,
								11344, 11345, 11346, 11347, 11348, 11349, 11350, 11351, 11352, 11353, 11354, 11355, 11356, 11357, 11358);
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ⲀⲂⲄⲆⲈⲊⲌⲎⲐⲒⲔⲖⲘⲚⲜⲞⲠⲢⲤⲦⲨⲪⲬⲮⲰⲲⲴⲶⲸⲺⲼⲾⳀⳂⳄⳆⳈⳊⳌⳎⳐⳒⳔⳖⳘⳚⳜⳞⳠⳢ';
		$result = Multibyte::utf8($string);
		$expected = array(11392, 11394, 11396, 11398, 11400, 11402, 11404, 11406, 11408, 11410, 11412, 11414, 11416, 11418, 11420,
									11422, 11424, 11426, 11428, 11430, 11432, 11434, 11436, 11438, 11440, 11442, 11444, 11446, 11448, 11450,
									11452, 11454, 11456, 11458, 11460, 11462, 11464, 11466, 11468, 11470, 11472, 11474, 11476, 11478, 11480,
									11482, 11484, 11486, 11488, 11490);
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ⲁⲃⲅⲇⲉⲋⲍⲏⲑⲓⲕⲗⲙⲛⲝⲟⲡⲣⲥⲧⲩⲫⲭⲯⲱⲳⲵⲷⲹⲻⲽⲿⳁⳃⳅⳇⳉⳋⳍⳏⳑⳓⳕⳗⳙⳛⳝⳟⳡⳣ';
		$result = Multibyte::utf8($string);
		$expected = array(11393, 11395, 11397, 11399, 11401, 11403, 11405, 11407, 11409, 11411, 11413, 11415, 11417, 11419, 11421, 11423,
								11425, 11427, 11429, 11431, 11433, 11435, 11437, 11439, 11441, 11443, 11445, 11447, 11449, 11451, 11453, 11455,
								11457, 11459, 11461, 11463, 11465, 11467, 11469, 11471, 11473, 11475, 11477, 11479, 11481, 11483, 11485, 11487,
								11489, 11491);
		$this->assertEqual($result, $expected);


		$string = 'fffiflffifflſtstﬓﬔﬕﬖﬗ';
		$result = Multibyte::utf8($string);
		$expected = array(64256, 64257, 64258, 64259, 64260, 64261, 64262, 64275, 64276, 64277, 64278, 64279);
		$this->assertEqual($result, $expected);
	}

/**
 * testAscii method
 *
 * @access public
 * @return void
 */
	function testAscii() {
		$utf8 = array(33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,
							58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82,
							83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105,
							106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126);
		$result = Multibyte::ascii($utf8);

		$expected = '!"#$%&\'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$utf8 = array(161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181,
								182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200);
		$result = Multibyte::ascii($utf8);

		$expected = '¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$utf8 = array(201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221,
								222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242,
								243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263,
								264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284,
								285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300);
		$result = Multibyte::ascii($utf8);
		$expected = 'ÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎďĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝĞğĠġĢģĤĥĦħĨĩĪīĬ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$utf8 = array(301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321,
								322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342,
								343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363,
								364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384,
								385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400);
		$expected = 'ĭĮįİıIJijĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿŀŁłŃńŅņŇňʼnŊŋŌōŎŏŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŠšŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžſƀƁƂƃƄƅƆƇƈƉƊƋƌƍƎƏƐ';
		$result = Multibyte::ascii($utf8);
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$utf8 = array(401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421,
								422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442,
								443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463,
								464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484,
								485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500);
		$expected = 'ƑƒƓƔƕƖƗƘƙƚƛƜƝƞƟƠơƢƣƤƥƦƧƨƩƪƫƬƭƮƯưƱƲƳƴƵƶƷƸƹƺƻƼƽƾƿǀǁǂǃDŽDždžLJLjljNJNjnjǍǎǏǐǑǒǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜǝǞǟǠǡǢǣǤǥǦǧǨǩǪǫǬǭǮǯǰDZDzdzǴ';
		$result = Multibyte::ascii($utf8);
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$utf8 = array(601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621,
								622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642,
								643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663,
								664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684,
								685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700);
		$expected = 'əɚɛɜɝɞɟɠɡɢɣɤɥɦɧɨɩɪɫɬɭɮɯɰɱɲɳɴɵɶɷɸɹɺɻɼɽɾɿʀʁʂʃʄʅʆʇʈʉʊʋʌʍʎʏʐʑʒʓʔʕʖʗʘʙʚʛʜʝʞʟʠʡʢʣʤʥʦʧʨʩʪʫʬʭʮʯʰʱʲʳʴʵʶʷʸʹʺʻʼ';
		$result = Multibyte::ascii($utf8);
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$utf8 = array(1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041,
								1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051);
		$expected = 'ЀЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЍЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛ';
		$result = Multibyte::ascii($utf8);
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$utf8 = array(1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069,
								1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087,
								1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100);
		$expected = 'МНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыь';
		$result = Multibyte::ascii($utf8);
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$utf8 = array(1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407);
		$expected = 'չպջռսվտ';
		$result = Multibyte::ascii($utf8);
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$utf8 = array(1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615);
		$expected = 'فقكلمنهوىيًٌٍَُ';
		$result = Multibyte::ascii($utf8);
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$utf8 = array(10032, 10033, 10034, 10035, 10036, 10037, 10038, 10039, 10040, 10041, 10042, 10043, 10044,
								10045, 10046, 10047, 10048, 10049, 10050, 10051, 10052, 10053, 10054, 10055, 10056, 10057,
								10058, 10059, 10060, 10061, 10062, 10063, 10064, 10065, 10066, 10067, 10068, 10069, 10070,
								10071, 10072, 10073, 10074, 10075, 10076, 10077, 10078);
		$expected = '✰✱✲✳✴✵✶✷✸✹✺✻✼✽✾✿❀❁❂❃❄❅❆❇❈❉❊❋❌❍❎❏❐❑❒❓❔❕❖❗❘❙❚❛❜❝❞';
		$result = Multibyte::ascii($utf8);
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$utf8 = array(11904, 11905, 11906, 11907, 11908, 11909, 11910, 11911, 11912, 11913, 11914, 11915, 11916, 11917, 11918, 11919,
								11920, 11921, 11922, 11923, 11924, 11925, 11926, 11927, 11928, 11929, 11931, 11932, 11933, 11934, 11935, 11936,
								11937, 11938, 11939, 11940, 11941, 11942, 11943, 11944, 11945, 11946, 11947, 11948, 11949, 11950, 11951, 11952,
								11953, 11954, 11955, 11956, 11957, 11958, 11959, 11960, 11961, 11962, 11963, 11964, 11965, 11966, 11967, 11968,
								11969, 11970, 11971, 11972, 11973, 11974, 11975, 11976, 11977, 11978, 11979, 11980, 11981, 11982, 11983, 11984,
								11985, 11986, 11987, 11988, 11989, 11990, 11991, 11992, 11993, 11994, 11995, 11996, 11997, 11998, 11999, 12000);
		$expected = '⺀⺁⺂⺃⺄⺅⺆⺇⺈⺉⺊⺋⺌⺍⺎⺏⺐⺑⺒⺓⺔⺕⺖⺗⺘⺙⺛⺜⺝⺞⺟⺠⺡⺢⺣⺤⺥⺦⺧⺨⺩⺪⺫⺬⺭⺮⺯⺰⺱⺲⺳⺴⺵⺶⺷⺸⺹⺺⺻⺼⺽⺾⺿⻀⻁⻂⻃⻄⻅⻆⻇⻈⻉⻊⻋⻌⻍⻎⻏⻐⻑⻒⻓⻔⻕⻖⻗⻘⻙⻚⻛⻜⻝⻞⻟⻠';
		$result = Multibyte::ascii($utf8);
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$utf8 = array(12101, 12102, 12103, 12104, 12105, 12106, 12107, 12108, 12109, 12110, 12111, 12112, 12113, 12114, 12115, 12116,
								12117, 12118, 12119, 12120, 12121, 12122, 12123, 12124, 12125, 12126, 12127, 12128, 12129, 12130, 12131, 12132,
								12133, 12134, 12135, 12136, 12137, 12138, 12139, 12140, 12141, 12142, 12143, 12144, 12145, 12146, 12147, 12148,
								12149, 12150, 12151, 12152, 12153, 12154, 12155, 12156, 12157, 12158, 12159);
		$expected = '⽅⽆⽇⽈⽉⽊⽋⽌⽍⽎⽏⽐⽑⽒⽓⽔⽕⽖⽗⽘⽙⽚⽛⽜⽝⽞⽟⽠⽡⽢⽣⽤⽥⽦⽧⽨⽩⽪⽫⽬⽭⽮⽯⽰⽱⽲⽳⽴⽵⽶⽷⽸⽹⽺⽻⽼⽽⽾⽿';
		$result = Multibyte::ascii($utf8);
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$utf8 = array(45601, 45602, 45603, 45604, 45605, 45606, 45607, 45608, 45609, 45610, 45611, 45612, 45613, 45614, 45615, 45616,
								45617, 45618, 45619, 45620, 45621, 45622, 45623, 45624, 45625, 45626, 45627, 45628, 45629, 45630, 45631, 45632,
								45633, 45634, 45635, 45636, 45637, 45638, 45639, 45640, 45641, 45642, 45643, 45644, 45645, 45646, 45647, 45648,
								45649, 45650, 45651, 45652, 45653, 45654, 45655, 45656, 45657, 45658, 45659, 45660, 45661, 45662, 45663, 45664,
								45665, 45666, 45667, 45668, 45669, 45670, 45671, 45672, 45673, 45674, 45675, 45676, 45677, 45678, 45679, 45680,
								45681, 45682, 45683, 45684, 45685, 45686, 45687, 45688, 45689, 45690, 45691, 45692, 45693, 45694, 45695, 45696,
								45697, 45698, 45699, 45700);
		$expected = '눡눢눣눤눥눦눧눨눩눪눫눬눭눮눯눰눱눲눳눴눵눶눷눸눹눺눻눼눽눾눿뉀뉁뉂뉃뉄뉅뉆뉇뉈뉉뉊뉋뉌뉍뉎뉏뉐뉑뉒뉓뉔뉕뉖뉗뉘뉙뉚뉛뉜뉝뉞뉟뉠뉡뉢뉣뉤뉥뉦뉧뉨뉩뉪뉫뉬뉭뉮뉯뉰뉱뉲뉳뉴뉵뉶뉷뉸뉹뉺뉻뉼뉽뉾뉿늀늁늂늃늄';
		$result = Multibyte::ascii($utf8);
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$utf8 = array(65136, 65137, 65138, 65139, 65140, 65141, 65142, 65143, 65144, 65145, 65146, 65147, 65148, 65149, 65150, 65151,
								65152, 65153, 65154, 65155, 65156, 65157, 65158, 65159, 65160, 65161, 65162, 65163, 65164, 65165, 65166, 65167,
								65168, 65169, 65170, 65171, 65172, 65173, 65174, 65175, 65176, 65177, 65178, 65179, 65180, 65181, 65182, 65183,
								65184, 65185, 65186, 65187, 65188, 65189, 65190, 65191, 65192, 65193, 65194, 65195, 65196, 65197, 65198, 65199,
								65200);
		$expected = 'ﹰﹱﹲﹳﹴ﹵ﹶﹷﹸﹹﹺﹻﹼﹽﹾﹿﺀﺁﺂﺃﺄﺅﺆﺇﺈﺉﺊﺋﺌﺍﺎﺏﺐﺑﺒﺓﺔﺕﺖﺗﺘﺙﺚﺛﺜﺝﺞﺟﺠﺡﺢﺣﺤﺥﺦﺧﺨﺩﺪﺫﺬﺭﺮﺯﺰ';
		$result = Multibyte::ascii($utf8);
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$utf8 = array(65201, 65202, 65203, 65204, 65205, 65206, 65207, 65208, 65209, 65210, 65211, 65212, 65213, 65214, 65215, 65216,
								65217, 65218, 65219, 65220, 65221, 65222, 65223, 65224, 65225, 65226, 65227, 65228, 65229, 65230, 65231, 65232,
								65233, 65234, 65235, 65236, 65237, 65238, 65239, 65240, 65241, 65242, 65243, 65244, 65245, 65246, 65247, 65248,
								65249, 65250, 65251, 65252, 65253, 65254, 65255, 65256, 65257, 65258, 65259, 65260, 65261, 65262, 65263, 65264,
								65265, 65266, 65267, 65268, 65269, 65270, 65271, 65272, 65273, 65274, 65275, 65276);
		$expected = 'ﺱﺲﺳﺴﺵﺶﺷﺸﺹﺺﺻﺼﺽﺾﺿﻀﻁﻂﻃﻄﻅﻆﻇﻈﻉﻊﻋﻌﻍﻎﻏﻐﻑﻒﻓﻔﻕﻖﻗﻘﻙﻚﻛﻜﻝﻞﻟﻠﻡﻢﻣﻤﻥﻦﻧﻨﻩﻪﻫﻬﻭﻮﻯﻰﻱﻲﻳﻴﻵﻶﻷﻸﻹﻺﻻﻼ';
		$result = Multibyte::ascii($utf8);
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$utf8 = array(65345, 65346, 65347, 65348, 65349, 65350, 65351, 65352, 65353, 65354, 65355, 65356, 65357, 65358, 65359, 65360,
								65361, 65362, 65363, 65364, 65365, 65366, 65367, 65368, 65369, 65370);
		$expected = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz';
		$result = Multibyte::ascii($utf8);
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$utf8 = array(65377, 65378, 65379, 65380, 65381, 65382, 65383, 65384, 65385, 65386, 65387, 65388, 65389, 65390, 65391, 65392,
								65393, 65394, 65395, 65396, 65397, 65398, 65399, 65400);
		$expected = '。「」、・ヲァィゥェォャュョッーアイウエオカキク';
		$result = Multibyte::ascii($utf8);
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$utf8 = array(65401, 65402, 65403, 65404, 65405, 65406, 65407, 65408, 65409, 65410, 65411, 65412, 65413, 65414, 65415, 65416,
								65417, 65418, 65419, 65420, 65421, 65422, 65423, 65424, 65425, 65426, 65427, 65428, 65429, 65430, 65431, 65432,
								65433, 65434, 65435, 65436, 65437, 65438);
		$expected = 'ケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワン゙';
		$result = Multibyte::ascii($utf8);
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$utf8 = array(292, 275, 314, 316, 335, 44, 32, 372, 337, 345, 316, 271, 33);
		$expected = 'Ĥēĺļŏ, Ŵőřļď!';
		$result = Multibyte::ascii($utf8);
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$utf8 = array(72, 101, 108, 108, 111, 44, 32, 87, 111, 114, 108, 100, 33);
		$expected = 'Hello, World!';
		$result = Multibyte::ascii($utf8);
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$utf8 = array(168);
		$expected = '¨';
		$result = Multibyte::ascii($utf8);
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$utf8 = array(191);
		$expected = '¿';
		$result = Multibyte::ascii($utf8);
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$utf8 = array(269, 105, 110, 105);
		$expected = 'čini';
		$result = Multibyte::ascii($utf8);
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$utf8 = array(109, 111, 263, 105);
		$expected = 'moći';
		$result = Multibyte::ascii($utf8);
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$utf8 = array(100, 114, 382, 97, 118, 110, 105);
		$expected = 'državni';
		$result = Multibyte::ascii($utf8);
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$utf8 = array(25226, 30334, 24230, 35774, 20026, 39318, 39029);
		$expected = '把百度设为首页';
		$result = Multibyte::ascii($utf8);
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$utf8 = array(19968, 20108, 19977, 21608, 27704, 40845);
		$expected = '一二三周永龍';
		$result = Multibyte::ascii($utf8);
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$utf8 = array(1280, 1282, 1284, 1286, 1288, 1290, 1292, 1294, 1296, 1298);
		$expected = 'ԀԂԄԆԈԊԌԎԐԒ';
		$result = Multibyte::ascii($utf8);
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$utf8 = array(1281, 1283, 1285, 1287, 1289, 1291, 1293, 1295, 1296, 1298);
		$expected = 'ԁԃԅԇԉԋԍԏԐԒ';
		$result = Multibyte::ascii($utf8);
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$utf8 = array(1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347,
							1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365,
							1366, 1415);
		$result = Multibyte::ascii($utf8);
		$expected = 'ԱԲԳԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽԾԿՀՁՂՃՄՅՆՇՈՉՊՋՌՍՎՏՐՑՒՓՔՕՖև';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$utf8 = array(1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394,
								1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412,
								1413, 1414, 1415);
		$result = Multibyte::ascii($utf8);
		$expected = 'աբգդեզէըթժիլխծկհձղճմյնշոչպջռսվտրցւփքօֆև';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$utf8 = array(4256, 4257, 4258, 4259, 4260, 4261, 4262, 4263, 4264, 4265, 4266, 4267, 4268, 4269, 4270, 4271, 4272, 4273, 4274,
							4275, 4276, 4277, 4278, 4279, 4280, 4281, 4282, 4283, 4284, 4285, 4286, 4287, 4288, 4289, 4290, 4291, 4292, 4293);
		$result = Multibyte::ascii($utf8);
		$expected = 'ႠႡႢႣႤႥႦႧႨႩႪႫႬႭႮႯႰႱႲႳႴႵႶႷႸႹႺႻႼႽႾႿჀჁჂჃჄჅ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$utf8 = array(7680, 7682, 7684, 7686, 7688, 7690, 7692, 7694, 7696, 7698, 7700, 7702, 7704, 7706, 7708, 7710, 7712, 7714,
								7716, 7718, 7720, 7722, 7724, 7726, 7728, 7730, 7732, 7734, 7736, 7738, 7740, 7742, 7744, 7746, 7748, 7750,
								7752, 7754, 7756, 7758, 7760, 7762, 7764, 7766, 7768, 7770, 7772, 7774, 7776, 7778, 7780, 7782, 7784, 7786,
								7788, 7790, 7792, 7794, 7796, 7798, 7800, 7802, 7804, 7806, 7808, 7810, 7812, 7814, 7816, 7818, 7820, 7822,
								7824, 7826, 7828, 7830, 7831, 7832, 7833, 7834,    7840, 7842, 7844, 7846, 7848, 7850, 7852, 7854, 7856,
								7858, 7860, 7862, 7864, 7866, 7868, 7870, 7872, 7874, 7876, 7878, 7880, 7882, 7884, 7886, 7888, 7890, 7892,
								7894, 7896, 7898, 7900, 7902, 7904, 7906, 7908, 7910, 7912, 7914, 7916, 7918, 7920, 7922, 7924, 7926, 7928);
		$result = Multibyte::ascii($utf8);
		$expected = 'ḀḂḄḆḈḊḌḎḐḒḔḖḘḚḜḞḠḢḤḦḨḪḬḮḰḲḴḶḸḺḼḾṀṂṄṆṈṊṌṎṐṒṔṖṘṚṜṞṠṢṤṦṨṪṬṮṰṲṴṶṸṺṼṾẀẂẄẆẈẊẌẎẐẒẔẖẗẘẙẚẠẢẤẦẨẪẬẮẰẲẴẶẸẺẼẾỀỂỄỆỈỊỌỎỐỒỔỖỘỚỜỞỠỢỤỦỨỪỬỮỰỲỴỶỸ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$utf8 = array(7681, 7683, 7685, 7687, 7689, 7691, 7693, 7695, 7697, 7699, 7701, 7703, 7705, 7707, 7709, 7711, 7713, 7715,
							7717, 7719, 7721, 7723, 7725, 7727, 7729, 7731, 7733, 7735, 7737, 7739, 7741, 7743, 7745, 7747, 7749, 7751,
							7753, 7755, 7757, 7759, 7761, 7763, 7765, 7767, 7769, 7771, 7773, 7775, 7777, 7779, 7781, 7783, 7785, 7787,
							7789, 7791, 7793, 7795, 7797, 7799, 7801, 7803, 7805, 7807, 7809, 7811, 7813, 7815, 7817, 7819, 7821, 7823,
							7825, 7827, 7829, 7830, 7831, 7832, 7833, 7834, 7841, 7843, 7845, 7847, 7849, 7851, 7853, 7855, 7857, 7859,
							7861, 7863, 7865, 7867, 7869, 7871, 7873, 7875, 7877, 7879, 7881, 7883, 7885, 7887, 7889, 7891, 7893, 7895,
							7897, 7899, 7901, 7903, 7905, 7907, 7909, 7911, 7913, 7915, 7917, 7919, 7921, 7923, 7925, 7927, 7929);
		$result = Multibyte::ascii($utf8);
		$expected = 'ḁḃḅḇḉḋḍḏḑḓḕḗḙḛḝḟḡḣḥḧḩḫḭḯḱḳḵḷḹḻḽḿṁṃṅṇṉṋṍṏṑṓṕṗṙṛṝṟṡṣṥṧṩṫṭṯṱṳṵṷṹṻṽṿẁẃẅẇẉẋẍẏẑẓẕẖẗẘẙẚạảấầẩẫậắằẳẵặẹẻẽếềểễệỉịọỏốồổỗộớờởỡợụủứừửữựỳỵỷỹ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$utf8 = array(8486, 8490, 8491, 8498);
		$result = Multibyte::ascii($utf8);
		$expected = 'ΩKÅℲ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$utf8 = array(969, 107, 229, 8526);
		$result = Multibyte::ascii($utf8);
		$expected = 'ωkåⅎ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$utf8 = array(8544, 8545, 8546, 8547, 8548, 8549, 8550, 8551, 8552, 8553, 8554, 8555, 8556, 8557, 8558, 8559, 8579);
		$result = Multibyte::ascii($utf8);
		$expected = 'ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅬⅭⅮⅯↃ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$utf8 = array(8560, 8561, 8562, 8563, 8564, 8565, 8566, 8567, 8568, 8569, 8570, 8571, 8572, 8573, 8574, 8575, 8580);
		$result = Multibyte::ascii($utf8);
		$expected = 'ⅰⅱⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⅺⅻⅼⅽⅾⅿↄ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$utf8 = array(9398, 9399, 9400, 9401, 9402, 9403, 9404, 9405, 9406, 9407, 9408, 9409, 9410, 9411, 9412, 9413, 9414,
							9415, 9416, 9417, 9418, 9419, 9420, 9421, 9422, 9423);
		$result = Multibyte::ascii($utf8);
		$expected = 'ⒶⒷⒸⒹⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉⓊⓋⓌⓍⓎⓏ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$utf8 = array(9424, 9425, 9426, 9427, 9428, 9429, 9430, 9431, 9432, 9433, 9434, 9435, 9436, 9437, 9438, 9439, 9440, 9441,
							9442, 9443, 9444, 9445, 9446, 9447, 9448, 9449);
		$result = Multibyte::ascii($utf8);
		$expected = 'ⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$utf8 = array(11264, 11265, 11266, 11267, 11268, 11269, 11270, 11271, 11272, 11273, 11274, 11275, 11276, 11277, 11278, 11279,
							11280, 11281, 11282, 11283, 11284, 11285, 11286, 11287, 11288, 11289, 11290, 11291, 11292, 11293, 11294, 11295,
							11296, 11297, 11298, 11299, 11300, 11301, 11302, 11303, 11304, 11305, 11306, 11307, 11308, 11309, 11310);
		$result = Multibyte::ascii($utf8);
		$expected = 'ⰀⰁⰂⰃⰄⰅⰆⰇⰈⰉⰊⰋⰌⰍⰎⰏⰐⰑⰒⰓⰔⰕⰖⰗⰘⰙⰚⰛⰜⰝⰞⰟⰠⰡⰢⰣⰤⰥⰦⰧⰨⰩⰪⰫⰬⰭⰮ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$utf8 = array(11312, 11313, 11314, 11315, 11316, 11317, 11318, 11319, 11320, 11321, 11322, 11323, 11324, 11325, 11326, 11327,
							11328, 11329, 11330, 11331, 11332, 11333, 11334, 11335, 11336, 11337, 11338, 11339, 11340, 11341, 11342, 11343,
							11344, 11345, 11346, 11347, 11348, 11349, 11350, 11351, 11352, 11353, 11354, 11355, 11356, 11357, 11358);
		$result = Multibyte::ascii($utf8);
		$expected = 'ⰰⰱⰲⰳⰴⰵⰶⰷⰸⰹⰺⰻⰼⰽⰾⰿⱀⱁⱂⱃⱄⱅⱆⱇⱈⱉⱊⱋⱌⱍⱎⱏⱐⱑⱒⱓⱔⱕⱖⱗⱘⱙⱚⱛⱜⱝⱞ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$utf8 = array(11392, 11394, 11396, 11398, 11400, 11402, 11404, 11406, 11408, 11410, 11412, 11414, 11416, 11418, 11420,
									11422, 11424, 11426, 11428, 11430, 11432, 11434, 11436, 11438, 11440, 11442, 11444, 11446, 11448, 11450,
									11452, 11454, 11456, 11458, 11460, 11462, 11464, 11466, 11468, 11470, 11472, 11474, 11476, 11478, 11480,
									11482, 11484, 11486, 11488, 11490);
		$result = Multibyte::ascii($utf8);
		$expected = 'ⲀⲂⲄⲆⲈⲊⲌⲎⲐⲒⲔⲖⲘⲚⲜⲞⲠⲢⲤⲦⲨⲪⲬⲮⲰⲲⲴⲶⲸⲺⲼⲾⳀⳂⳄⳆⳈⳊⳌⳎⳐⳒⳔⳖⳘⳚⳜⳞⳠⳢ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$utf8 = array(11393, 11395, 11397, 11399, 11401, 11403, 11405, 11407, 11409, 11411, 11413, 11415, 11417, 11419, 11421, 11423,
							11425, 11427, 11429, 11431, 11433, 11435, 11437, 11439, 11441, 11443, 11445, 11447, 11449, 11451, 11453, 11455,
							11457, 11459, 11461, 11463, 11465, 11467, 11469, 11471, 11473, 11475, 11477, 11479, 11481, 11483, 11485, 11487,
							11489, 11491);
		$result = Multibyte::ascii($utf8);
		$expected = 'ⲁⲃⲅⲇⲉⲋⲍⲏⲑⲓⲕⲗⲙⲛⲝⲟⲡⲣⲥⲧⲩⲫⲭⲯⲱⲳⲵⲷⲹⲻⲽⲿⳁⳃⳅⳇⳉⳋⳍⳏⳑⳓⳕⳗⳙⳛⳝⳟⳡⳣ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$utf8 = array(64256, 64257, 64258, 64259, 64260, 64261, 64262, 64275, 64276, 64277, 64278, 64279);
		$result = Multibyte::ascii($utf8);
		$expected = 'fffiflffifflſtstﬓﬔﬕﬖﬗ';
		$this->assertEqual($result, $expected);
	}

/**
 * testUsingMbStripos method
 *
 * @access public
 * @return void
 */
	function testUsingMbStripos() {
		$string = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789';
		$find = 'f';
		$result = mb_stripos($string, $find);
		$expected = 5;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQFRSTUVWXYZ0123456789';
		$find = 'f';
		$result = mb_stripos($string, $find, 6);
		$expected = 17;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝÞ';
		$find = 'å';
		$result = mb_stripos($string, $find);
		$expected = 5;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÅÙÚÛÜÝÞ';
		$find = 'å';
		$result = mb_stripos($string, $find, 6);
		$expected = 24;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ĀĂĄĆĈĊČĎĐĒĔĖĘĚĜĞĠĢĤĦĨĪĬĮIJĴĶĹĻĽĿŁŃŅŇŊŌŎŐŒŔŖŘŚŜŞŠŢŤŦŨŪŬŮŰŲŴŶŹŻŽ';
		$find = 'ċ';
		$result = mb_stripos($string, $find);
		$expected = 5;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ĀĂĄĆĈĊČĎĐĒĔĖĘĚĜĞĠĢĤĦĨĪĬĮIJĴĶĹĻĽĿŁĊŃŅŇŊŌŎŐŒŔŖŘŚŜŞŠŢŤŦŨŪŬŮŰŲŴŶŹŻŽ';
		$find = 'ċ';
		$result = mb_stripos($string, $find, 6);
		$expected = 32;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '!"#$%&\'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~';
		$find = 'f';
		$result = mb_stripos($string, $find);
		$expected = 37;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈ';
		$find = 'Μ';
		$result = mb_stripos($string, $find);
		$expected = 20;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎďĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝĞğĠġĢģĤĥĦħĨĩĪīĬ';
		$find = 'É';
		$result = mb_stripos($string, $find, 6);
		$expected = 32;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ĭĮįİıIJijĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿŀŁłŃńŅņŇňʼnŊŋŌōŎŏŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŠšŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžſƀƁƂƃƄƅƆƇƈƉƊƋƌƍƎƏƐ';
		$find = 'Ņ';
		$result = mb_stripos($string, $find);
		$expected = 24;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ƑƒƓƔƕƖƗƘƙƚƛƜƝƞƟƠơƢƣƤƥƦƧƨƩƪƫƬƭƮƯưƱƲƳƴƵƶƷƸƹƺƻƼƽƾƿǀǁǂǃDŽDždžLJLjljNJNjnjǍǎǏǐǑǒǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜǝǞǟǠǡǢǣǤǥǦǧǨǩǪǫǬǭǮǯǰDZDzdzǴ';
		$find = 'Ƹ';
		$result = mb_stripos($string, $find);
		$expected = 39;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ƑƒƓƔƕƖƗƘƙƚƛƜƝƞƟƠơƢƣƤƥƦƧƨƩƪƫƬƭƮƯưƱƲƳƴƵƶƷƸƹƺƻƼƽƾƿǀǁǂǃDŽDždžLJLjljNJNjnjǍǎǏǐǑǒǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜǝǞǟǠǡǢǣǤǥǦǧǨǩǪǫǬǭǮǯǰDZDzdzǴ';
		$find = 'Ƹ';
		$result = mb_stripos($string, $find, 40);
		$expected = 40;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'əɚɛɜɝɞɟɠɡɢɣɤɥɦɧɨɩɪɫɬɭɮɯɰɱɲɳɴɵɶɷɸɹɺɻɼɽɾɿʀʁʂʃʄʅʆʇʈʉʊʋʌʍʎʏʐʑʒʓʔʕʖʗʘʙʚʛʜʝʞʟʠʡʢʣʤʥʦʧʨʩʪʫʬʭʮʯʰʱʲʳʴʵʶʷʸʹʺʻʼ';
		$find = 'Ʀ';
		$result = mb_stripos($string, $find);
		$expected = 39;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ЀЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЍЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛ';
		$find = 'ї';
		$result = mb_stripos($string, $find);
		$expected = 7;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'МНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыь';
		$find = 'Р';
		$result = mb_stripos($string, $find);
		$expected = 4;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'МНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыь';
		$find = 'Р';
		$result = mb_stripos($string, $find, 5);
		$expected = 36;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'فقكلمنهوىيًٌٍَُ';
		$find = 'ن';
		$result = mb_stripos($string, $find);
		$expected = 5;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '✰✱✲✳✴✵✶✷✸✹✺✻✼✽✾✿❀❁❂❃❄❅❆❇❈❉❊❋❌❍❎❏❐❑❒❓❔❕❖❗❘❙❚❛❜❝❞';
		$find = '✿';
		$result = mb_stripos($string, $find);
		$expected = 15;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '⺀⺁⺂⺃⺄⺅⺆⺇⺈⺉⺊⺋⺌⺍⺎⺏⺐⺑⺒⺓⺔⺕⺖⺗⺘⺙⺛⺜⺝⺞⺟⺠⺡⺢⺣⺤⺥⺦⺧⺨⺩⺪⺫⺬⺭⺮⺯⺰⺱⺲⺳⺴⺵⺶⺷⺸⺹⺺⺻⺼⺽⺾⺿⻀⻁⻂⻃⻄⻅⻆⻇⻈⻉⻊⻋⻌⻍⻎⻏⻐⻑⻒⻓⻔⻕⻖⻗⻘⻙⻚⻛⻜⻝⻞⻟⻠';
		$find = '⺐';
		$result = mb_stripos($string, $find);
		$expected = 16;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '⽅⽆⽇⽈⽉⽊⽋⽌⽍⽎⽏⽐⽑⽒⽓⽔⽕⽖⽗⽘⽙⽚⽛⽜⽝⽞⽟⽠⽡⽢⽣⽤⽥⽦⽧⽨⽩⽪⽫⽬⽭⽮⽯⽰⽱⽲⽳⽴⽵⽶⽷⽸⽹⽺⽻⽼⽽⽾⽿';
		$find = '⽤';
		$result = mb_stripos($string, $find);
		$expected = 31;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '눡눢눣눤눥눦눧눨눩눪눫눬눭눮눯눰눱눲눳눴눵눶눷눸눹눺눻눼눽눾눿뉀뉁뉂뉃뉄뉅뉆뉇뉈뉉뉊뉋뉌뉍뉎뉏뉐뉑뉒뉓뉔뉕뉖뉗뉘뉙뉚뉛뉜뉝뉞뉟뉠뉡뉢뉣뉤뉥뉦뉧뉨뉩뉪뉫뉬뉭뉮뉯뉰뉱뉲뉳뉴뉵뉶뉷뉸뉹뉺뉻뉼뉽뉾뉿늀늁늂늃늄';
		$find = '눻';
		$result = mb_stripos($string, $find);
		$expected = 26;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ﹰﹱﹲﹳﹴ﹵ﹶﹷﹸﹹﹺﹻﹼﹽﹾﹿﺀﺁﺂﺃﺄﺅﺆﺇﺈﺉﺊﺋﺌﺍﺎﺏﺐﺑﺒﺓﺔﺕﺖﺗﺘﺙﺚﺛﺜﺝﺞﺟﺠﺡﺢﺣﺤﺥﺦﺧﺨﺩﺪﺫﺬﺭﺮﺯﺰ';
		$find = 'ﺞ';
		$result = mb_stripos($string, $find);
		$expected = 46;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ﺱﺲﺳﺴﺵﺶﺷﺸﺹﺺﺻﺼﺽﺾﺿﻀﻁﻂﻃﻄﻅﻆﻇﻈﻉﻊﻋﻌﻍﻎﻏﻐﻑﻒﻓﻔﻕﻖﻗﻘﻙﻚﻛﻜﻝﻞﻟﻠﻡﻢﻣﻤﻥﻦﻧﻨﻩﻪﻫﻬﻭﻮﻯﻰﻱﻲﻳﻴﻵﻶﻷﻸﻹﻺﻻﻼ';
		$find = 'ﻞ';
		$result = mb_stripos($string, $find);
		$expected = 45;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz';
		$find = 'k';
		$result = mb_stripos($string, $find);
		$expected = 10;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz';
		$find = 'K';
		$result = mb_stripos($string, $find);
		$expected = 10;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '。「」、・ヲァィゥェォャュョッーアイウエオカキク';
		$find = 'ア';
		$result = mb_stripos($string, $find);
		$expected = 16;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワン゙';
		$find = 'ハ';
		$result = mb_stripos($string, $find);
		$expected = 17;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ĥēĺļŏ, Ŵőřļď!';
		$find = 'ő';
		$result = mb_stripos($string, $find);
		$expected = 8;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ĥēĺļŏ, Ŵőřļď!';
		$find = 'Ő';
		$result = mb_stripos($string, $find);
		$expected = 8;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Hello, World!';
		$find = 'O';
		$result = mb_stripos($string, $find);
		$expected = 4;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Hello, World!';
		$find = 'o';
		$result = mb_stripos($string, $find);
		$expected = 4;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'čini';
		$find = 'n';
		$result = mb_stripos($string, $find);
		$expected = 2;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'čini';
		$find = 'N';
		$result = mb_stripos($string, $find);
		$expected = 2;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'moći';
		$find = 'ć';
		$result = mb_stripos($string, $find);
		$expected = 2;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'moći';
		$find = 'Ć';
		$result = mb_stripos($string, $find);
		$expected = 2;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'državni';
		$find = 'ž';
		$result = mb_stripos($string, $find);
		$expected = 2;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'državni';
		$find = 'Ž';
		$result = mb_stripos($string, $find);
		$expected = 2;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '把百度设为首页';
		$find = '设';
		$result = mb_stripos($string, $find);
		$expected = 3;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '一二三周永龍';
		$find = '周';
		$result = mb_stripos($string, $find);
		$expected = 3;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'državni';
		$find = 'DŽ';
		$result = mb_stripos($string, $find);
		$expected = false;
		$this->assertEqual($result, $expected);
	}

/**
 * testMultibyteStripos method
 *
 * @access public
 * @return void
 */
	function testMultibyteStripos() {
		$string = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789';
		$find = 'f';
		$result = Multibyte::stripos($string, $find);
		$expected = 5;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQFRSTUVWXYZ0123456789';
		$find = 'f';
		$result = Multibyte::stripos($string, $find, 6);
		$expected = 17;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝÞ';
		$find = 'å';
		$result = Multibyte::stripos($string, $find);
		$expected = 5;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÅÙÚÛÜÝÞ';
		$find = 'å';
		$result = Multibyte::stripos($string, $find, 6);
		$expected = 24;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ĀĂĄĆĈĊČĎĐĒĔĖĘĚĜĞĠĢĤĦĨĪĬĮIJĴĶĹĻĽĿŁŃŅŇŊŌŎŐŒŔŖŘŚŜŞŠŢŤŦŨŪŬŮŰŲŴŶŹŻŽ';
		$find = 'ċ';
		$result = Multibyte::stripos($string, $find);
		$expected = 5;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ĀĂĄĆĈĊČĎĐĒĔĖĘĚĜĞĠĢĤĦĨĪĬĮIJĴĶĹĻĽĿŁĊŃŅŇŊŌŎŐŒŔŖŘŚŜŞŠŢŤŦŨŪŬŮŰŲŴŶŹŻŽ';
		$find = 'ċ';
		$result = Multibyte::stripos($string, $find, 6);
		$expected = 32;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '!"#$%&\'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~';
		$find = 'f';
		$result = Multibyte::stripos($string, $find);
		$expected = 37;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈ';
		$find = 'Μ';
		$result = Multibyte::stripos($string, $find);
		$expected = 20;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎďĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝĞğĠġĢģĤĥĦħĨĩĪīĬ';
		$find = 'É';
		$result = Multibyte::stripos($string, $find, 6);
		$expected = 32;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ĭĮįİıIJijĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿŀŁłŃńŅņŇňʼnŊŋŌōŎŏŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŠšŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžſƀƁƂƃƄƅƆƇƈƉƊƋƌƍƎƏƐ';
		$find = 'Ņ';
		$result = Multibyte::stripos($string, $find);
		$expected = 24;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ƑƒƓƔƕƖƗƘƙƚƛƜƝƞƟƠơƢƣƤƥƦƧƨƩƪƫƬƭƮƯưƱƲƳƴƵƶƷƸƹƺƻƼƽƾƿǀǁǂǃDŽDždžLJLjljNJNjnjǍǎǏǐǑǒǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜǝǞǟǠǡǢǣǤǥǦǧǨǩǪǫǬǭǮǯǰDZDzdzǴ';
		$find = 'Ƹ';
		$result = Multibyte::stripos($string, $find);
		$expected = 39;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ƑƒƓƔƕƖƗƘƙƚƛƜƝƞƟƠơƢƣƤƥƦƧƨƩƪƫƬƭƮƯưƱƲƳƴƵƶƷƸƹƺƻƼƽƾƿǀǁǂǃDŽDždžLJLjljNJNjnjǍǎǏǐǑǒǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜǝǞǟǠǡǢǣǤǥǦǧǨǩǪǫǬǭǮǯǰDZDzdzǴ';
		$find = 'Ƹ';
		$result = Multibyte::stripos($string, $find, 40);
		$expected = 40;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'əɚɛɜɝɞɟɠɡɢɣɤɥɦɧɨɩɪɫɬɭɮɯɰɱɲɳɴɵɶɷɸɹɺɻɼɽɾɿʀʁʂʃʄʅʆʇʈʉʊʋʌʍʎʏʐʑʒʓʔʕʖʗʘʙʚʛʜʝʞʟʠʡʢʣʤʥʦʧʨʩʪʫʬʭʮʯʰʱʲʳʴʵʶʷʸʹʺʻʼ';
		$find = 'Ʀ';
		$result = Multibyte::stripos($string, $find);
		$expected = 39;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ЀЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЍЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛ';
		$find = 'ї';
		$result = Multibyte::stripos($string, $find);
		$expected = 7;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'МНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыь';
		$find = 'Р';
		$result = Multibyte::stripos($string, $find);
		$expected = 4;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'МНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыь';
		$find = 'Р';
		$result = Multibyte::stripos($string, $find, 5);
		$expected = 36;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'فقكلمنهوىيًٌٍَُ';
		$find = 'ن';
		$result = Multibyte::stripos($string, $find);
		$expected = 5;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '✰✱✲✳✴✵✶✷✸✹✺✻✼✽✾✿❀❁❂❃❄❅❆❇❈❉❊❋❌❍❎❏❐❑❒❓❔❕❖❗❘❙❚❛❜❝❞';
		$find = '✿';
		$result = Multibyte::stripos($string, $find);
		$expected = 15;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '⺀⺁⺂⺃⺄⺅⺆⺇⺈⺉⺊⺋⺌⺍⺎⺏⺐⺑⺒⺓⺔⺕⺖⺗⺘⺙⺛⺜⺝⺞⺟⺠⺡⺢⺣⺤⺥⺦⺧⺨⺩⺪⺫⺬⺭⺮⺯⺰⺱⺲⺳⺴⺵⺶⺷⺸⺹⺺⺻⺼⺽⺾⺿⻀⻁⻂⻃⻄⻅⻆⻇⻈⻉⻊⻋⻌⻍⻎⻏⻐⻑⻒⻓⻔⻕⻖⻗⻘⻙⻚⻛⻜⻝⻞⻟⻠';
		$find = '⺐';
		$result = Multibyte::stripos($string, $find);
		$expected = 16;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '⽅⽆⽇⽈⽉⽊⽋⽌⽍⽎⽏⽐⽑⽒⽓⽔⽕⽖⽗⽘⽙⽚⽛⽜⽝⽞⽟⽠⽡⽢⽣⽤⽥⽦⽧⽨⽩⽪⽫⽬⽭⽮⽯⽰⽱⽲⽳⽴⽵⽶⽷⽸⽹⽺⽻⽼⽽⽾⽿';
		$find = '⽤';
		$result = Multibyte::stripos($string, $find);
		$expected = 31;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '눡눢눣눤눥눦눧눨눩눪눫눬눭눮눯눰눱눲눳눴눵눶눷눸눹눺눻눼눽눾눿뉀뉁뉂뉃뉄뉅뉆뉇뉈뉉뉊뉋뉌뉍뉎뉏뉐뉑뉒뉓뉔뉕뉖뉗뉘뉙뉚뉛뉜뉝뉞뉟뉠뉡뉢뉣뉤뉥뉦뉧뉨뉩뉪뉫뉬뉭뉮뉯뉰뉱뉲뉳뉴뉵뉶뉷뉸뉹뉺뉻뉼뉽뉾뉿늀늁늂늃늄';
		$find = '눻';
		$result = Multibyte::stripos($string, $find);
		$expected = 26;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ﹰﹱﹲﹳﹴ﹵ﹶﹷﹸﹹﹺﹻﹼﹽﹾﹿﺀﺁﺂﺃﺄﺅﺆﺇﺈﺉﺊﺋﺌﺍﺎﺏﺐﺑﺒﺓﺔﺕﺖﺗﺘﺙﺚﺛﺜﺝﺞﺟﺠﺡﺢﺣﺤﺥﺦﺧﺨﺩﺪﺫﺬﺭﺮﺯﺰ';
		$find = 'ﺞ';
		$result = Multibyte::stripos($string, $find);
		$expected = 46;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ﺱﺲﺳﺴﺵﺶﺷﺸﺹﺺﺻﺼﺽﺾﺿﻀﻁﻂﻃﻄﻅﻆﻇﻈﻉﻊﻋﻌﻍﻎﻏﻐﻑﻒﻓﻔﻕﻖﻗﻘﻙﻚﻛﻜﻝﻞﻟﻠﻡﻢﻣﻤﻥﻦﻧﻨﻩﻪﻫﻬﻭﻮﻯﻰﻱﻲﻳﻴﻵﻶﻷﻸﻹﻺﻻﻼ';
		$find = 'ﻞ';
		$result = Multibyte::stripos($string, $find);
		$expected = 45;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz';
		$find = 'k';
		$result = Multibyte::stripos($string, $find);
		$expected = 10;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz';
		$find = 'K';
		$result = Multibyte::stripos($string, $find);
		$expected = 10;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '。「」、・ヲァィゥェォャュョッーアイウエオカキク';
		$find = 'ア';
		$result = Multibyte::stripos($string, $find);
		$expected = 16;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワン゙';
		$find = 'ハ';
		$result = Multibyte::stripos($string, $find);
		$expected = 17;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ĥēĺļŏ, Ŵőřļď!';
		$find = 'ő';
		$result = Multibyte::stripos($string, $find);
		$expected = 8;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ĥēĺļŏ, Ŵőřļď!';
		$find = 'Ő';
		$result = Multibyte::stripos($string, $find);
		$expected = 8;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Hello, World!';
		$find = 'O';
		$result = Multibyte::stripos($string, $find);
		$expected = 4;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Hello, World!';
		$find = 'o';
		$result = Multibyte::stripos($string, $find);
		$expected = 4;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'čini';
		$find = 'n';
		$result = Multibyte::stripos($string, $find);
		$expected = 2;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'čini';
		$find = 'N';
		$result = Multibyte::stripos($string, $find);
		$expected = 2;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'moći';
		$find = 'ć';
		$result = Multibyte::stripos($string, $find);
		$expected = 2;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'moći';
		$find = 'Ć';
		$result = Multibyte::stripos($string, $find);
		$expected = 2;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'državni';
		$find = 'ž';
		$result = Multibyte::stripos($string, $find);
		$expected = 2;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'državni';
		$find = 'Ž';
		$result = Multibyte::stripos($string, $find);
		$expected = 2;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '把百度设为首页';
		$find = '设';
		$result = Multibyte::stripos($string, $find);
		$expected = 3;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '一二三周永龍';
		$find = '周';
		$result = Multibyte::stripos($string, $find);
		$expected = 3;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'državni';
		$find = 'DŽ';
		$result = Multibyte::stripos($string, $find);
		$expected = false;
		$this->assertEqual($result, $expected);
	}

/**
 * testUsingMbStristr method
 *
 * @access public
 * @return void
 */
	function testUsingMbStristr() {
		$string = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789';
		$find = 'f';
		$result = mb_stristr($string, $find);
		$expected = 'FGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789';
		$find = 'f';
		$result = mb_stristr($string, $find, true);
		$expected = 'ABCDE';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝÞ';
		$find = 'å';
		$result = mb_stristr($string, $find);
		$expected = 'ÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝÞ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝÞ';
		$find = 'å';
		$result = mb_stristr($string, $find, true);
		$expected = 'ÀÁÂÃÄ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ĀĂĄĆĈĊČĎĐĒĔĖĘĚĜĞĠĢĤĦĨĪĬĮIJĴĶĹĻĽĿŁŃŅŇŊŌŎŐŒŔŖŘŚŜŞŠŢŤŦŨŪŬŮŰŲŴŶŹŻŽ';
		$find = 'ċ';
		$result = mb_stristr($string, $find);
		$expected = 'ĊČĎĐĒĔĖĘĚĜĞĠĢĤĦĨĪĬĮIJĴĶĹĻĽĿŁŃŅŇŊŌŎŐŒŔŖŘŚŜŞŠŢŤŦŨŪŬŮŰŲŴŶŹŻŽ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ĀĂĄĆĈĊČĎĐĒĔĖĘĚĜĞĠĢĤĦĨĪĬĮIJĴĶĹĻĽĿŁŃŅŇŊŌŎŐŒŔŖŘŚŜŞŠŢŤŦŨŪŬŮŰŲŴŶŹŻŽ';
		$find = 'ċ';
		$result = mb_stristr($string, $find, true);
		$expected = 'ĀĂĄĆĈ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '!"#$%&\'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~';
		$find = 'f';
		$result = mb_stristr($string, $find);
		$expected = 'FGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '!"#$%&\'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~';
		$find = 'f';
		$result = mb_stristr($string, $find, true);
		$expected = '!"#$%&\'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDE';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈ';
		$find = 'Μ';
		$result = mb_stristr($string, $find);
		$expected = 'µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈ';
		$find = 'Μ';
		$result = mb_stristr($string, $find, true);
		$expected = '¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎďĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝĞğĠġĢģĤĥĦħĨĩĪīĬ';
		$find = 'þ';
		$result = mb_stristr($string, $find);
		$expected = 'Þßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎďĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝĞğĠġĢģĤĥĦħĨĩĪīĬ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎďĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝĞğĠġĢģĤĥĦħĨĩĪīĬ';
		$find = 'þ';
		$result = mb_stristr($string, $find, true);
		$expected = 'ÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ĭĮįİıIJijĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿŀŁłŃńŅņŇňʼnŊŋŌōŎŏŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŠšŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžſƀƁƂƃƄƅƆƇƈƉƊƋƌƍƎƏƐ';
		$find = 'Ņ';
		$result = mb_stristr($string, $find);
		$expected = 'ŅņŇňʼnŊŋŌōŎŏŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŠšŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžſƀƁƂƃƄƅƆƇƈƉƊƋƌƍƎƏƐ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ĭĮįİıIJijĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿŀŁłŃńŅņŇňʼnŊŋŌōŎŏŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŠšŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžſƀƁƂƃƄƅƆƇƈƉƊƋƌƍƎƏƐ';
		$find = 'Ņ';
		$result = mb_stristr($string, $find, true);
		$expected = 'ĭĮįİıIJijĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿŀŁłŃń';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ƑƒƓƔƕƖƗƘƙƚƛƜƝƞƟƠơƢƣƤƥƦƧƨƩƪƫƬƭƮƯưƱƲƳƴƵƶƷƸƹƺƻƼƽƾƿǀǁǂǃDŽDždžLJLjljNJNjnjǍǎǏǐǑǒǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜǝǞǟǠǡǢǣǤǥǦǧǨǩǪǫǬǭǮǯǰDZDzdzǴ';
		$find = 'Ƹ';
		$result = mb_stristr($string, $find);
		$expected = 'ƸƹƺƻƼƽƾƿǀǁǂǃDŽDždžLJLjljNJNjnjǍǎǏǐǑǒǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜǝǞǟǠǡǢǣǤǥǦǧǨǩǪǫǬǭǮǯǰDZDzdzǴ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$find = 'Ƹ';
		$result = mb_stristr($string, $find, true);
		$expected = 'ƑƒƓƔƕƖƗƘƙƚƛƜƝƞƟƠơƢƣƤƥƦƧƨƩƪƫƬƭƮƯưƱƲƳƴƵƶƷ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'əɚɛɜɝɞɟɠɡɢɣɤɥɦɧɨɩɪɫɬɭɮɯɰɱɲɳɴɵɶɷɸɹɺɻɼɽɾɿʀʁʂʃʄʅʆʇʈʉʊʋʌʍʎʏʐʑʒʓʔʕʖʗʘʙʚʛʜʝʞʟʠʡʢʣʤʥʦʧʨʩʪʫʬʭʮʯʰʱʲʳʴʵʶʷʸʹʺʻʼ';
		$find = 'Ʀ';
		$result = mb_stristr($string, $find);
		$expected = 'ʀʁʂʃʄʅʆʇʈʉʊʋʌʍʎʏʐʑʒʓʔʕʖʗʘʙʚʛʜʝʞʟʠʡʢʣʤʥʦʧʨʩʪʫʬʭʮʯʰʱʲʳʴʵʶʷʸʹʺʻʼ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'əɚɛɜɝɞɟɠɡɢɣɤɥɦɧɨɩɪɫɬɭɮɯɰɱɲɳɴɵɶɷɸɹɺɻɼɽɾɿʀʁʂʃʄʅʆʇʈʉʊʋʌʍʎʏʐʑʒʓʔʕʖʗʘʙʚʛʜʝʞʟʠʡʢʣʤʥʦʧʨʩʪʫʬʭʮʯʰʱʲʳʴʵʶʷʸʹʺʻʼ';
		$find = 'Ʀ';
		$result = mb_stristr($string, $find, true);
		$expected = 'əɚɛɜɝɞɟɠɡɢɣɤɥɦɧɨɩɪɫɬɭɮɯɰɱɲɳɴɵɶɷɸɹɺɻɼɽɾɿ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ЀЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЍЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛ';
		$find = 'ї';
		$result = mb_stristr($string, $find);
		$expected = 'ЇЈЉЊЋЌЍЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ЀЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЍЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛ';
		$find = 'ї';
		$result = mb_stristr($string, $find, true);
		$expected = 'ЀЁЂЃЄЅІ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'МНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыь';
		$find = 'Р';
		$result = mb_stristr($string, $find);
		$expected = 'РСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыь';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'МНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыь';
		$find = 'Р';
		$result = mb_stristr($string, $find, true);
		$expected = 'МНОП';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'فقكلمنهوىيًٌٍَُ';
		$find = 'ن';
		$result = mb_stristr($string, $find);
		$expected = 'نهوىيًٌٍَُ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'فقكلمنهوىيًٌٍَُ';
		$find = 'ن';
		$result = mb_stristr($string, $find, true);
		$expected = 'فقكلم';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '✰✱✲✳✴✵✶✷✸✹✺✻✼✽✾✿❀❁❂❃❄❅❆❇❈❉❊❋❌❍❎❏❐❑❒❓❔❕❖❗❘❙❚❛❜❝❞';
		$find = '✿';
		$result = mb_stristr($string, $find);
		$expected = '✿❀❁❂❃❄❅❆❇❈❉❊❋❌❍❎❏❐❑❒❓❔❕❖❗❘❙❚❛❜❝❞';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '✰✱✲✳✴✵✶✷✸✹✺✻✼✽✾✿❀❁❂❃❄❅❆❇❈❉❊❋❌❍❎❏❐❑❒❓❔❕❖❗❘❙❚❛❜❝❞';
		$find = '✿';
		$result = mb_stristr($string, $find, true);
		$expected = '✰✱✲✳✴✵✶✷✸✹✺✻✼✽✾';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '⺀⺁⺂⺃⺄⺅⺆⺇⺈⺉⺊⺋⺌⺍⺎⺏⺐⺑⺒⺓⺔⺕⺖⺗⺘⺙⺛⺜⺝⺞⺟⺠⺡⺢⺣⺤⺥⺦⺧⺨⺩⺪⺫⺬⺭⺮⺯⺰⺱⺲⺳⺴⺵⺶⺷⺸⺹⺺⺻⺼⺽⺾⺿⻀⻁⻂⻃⻄⻅⻆⻇⻈⻉⻊⻋⻌⻍⻎⻏⻐⻑⻒⻓⻔⻕⻖⻗⻘⻙⻚⻛⻜⻝⻞⻟⻠';
		$find = '⺐';
		$result = mb_stristr($string, $find);
		$expected = '⺐⺑⺒⺓⺔⺕⺖⺗⺘⺙⺛⺜⺝⺞⺟⺠⺡⺢⺣⺤⺥⺦⺧⺨⺩⺪⺫⺬⺭⺮⺯⺰⺱⺲⺳⺴⺵⺶⺷⺸⺹⺺⺻⺼⺽⺾⺿⻀⻁⻂⻃⻄⻅⻆⻇⻈⻉⻊⻋⻌⻍⻎⻏⻐⻑⻒⻓⻔⻕⻖⻗⻘⻙⻚⻛⻜⻝⻞⻟⻠';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '⺀⺁⺂⺃⺄⺅⺆⺇⺈⺉⺊⺋⺌⺍⺎⺏⺐⺑⺒⺓⺔⺕⺖⺗⺘⺙⺛⺜⺝⺞⺟⺠⺡⺢⺣⺤⺥⺦⺧⺨⺩⺪⺫⺬⺭⺮⺯⺰⺱⺲⺳⺴⺵⺶⺷⺸⺹⺺⺻⺼⺽⺾⺿⻀⻁⻂⻃⻄⻅⻆⻇⻈⻉⻊⻋⻌⻍⻎⻏⻐⻑⻒⻓⻔⻕⻖⻗⻘⻙⻚⻛⻜⻝⻞⻟⻠';
		$find = '⺐';
		$result = mb_stristr($string, $find, true);
		$expected = '⺀⺁⺂⺃⺄⺅⺆⺇⺈⺉⺊⺋⺌⺍⺎⺏';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '⽅⽆⽇⽈⽉⽊⽋⽌⽍⽎⽏⽐⽑⽒⽓⽔⽕⽖⽗⽘⽙⽚⽛⽜⽝⽞⽟⽠⽡⽢⽣⽤⽥⽦⽧⽨⽩⽪⽫⽬⽭⽮⽯⽰⽱⽲⽳⽴⽵⽶⽷⽸⽹⽺⽻⽼⽽⽾⽿';
		$find = '⽤';
		$result = mb_stristr($string, $find);
		$expected = '⽤⽥⽦⽧⽨⽩⽪⽫⽬⽭⽮⽯⽰⽱⽲⽳⽴⽵⽶⽷⽸⽹⽺⽻⽼⽽⽾⽿';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '⽅⽆⽇⽈⽉⽊⽋⽌⽍⽎⽏⽐⽑⽒⽓⽔⽕⽖⽗⽘⽙⽚⽛⽜⽝⽞⽟⽠⽡⽢⽣⽤⽥⽦⽧⽨⽩⽪⽫⽬⽭⽮⽯⽰⽱⽲⽳⽴⽵⽶⽷⽸⽹⽺⽻⽼⽽⽾⽿';
		$find = '⽤';
		$result = mb_stristr($string, $find, true);
		$expected = '⽅⽆⽇⽈⽉⽊⽋⽌⽍⽎⽏⽐⽑⽒⽓⽔⽕⽖⽗⽘⽙⽚⽛⽜⽝⽞⽟⽠⽡⽢⽣';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '눡눢눣눤눥눦눧눨눩눪눫눬눭눮눯눰눱눲눳눴눵눶눷눸눹눺눻눼눽눾눿뉀뉁뉂뉃뉄뉅뉆뉇뉈뉉뉊뉋뉌뉍뉎뉏뉐뉑뉒뉓뉔뉕뉖뉗뉘뉙뉚뉛뉜뉝뉞뉟뉠뉡뉢뉣뉤뉥뉦뉧뉨뉩뉪뉫뉬뉭뉮뉯뉰뉱뉲뉳뉴뉵뉶뉷뉸뉹뉺뉻뉼뉽뉾뉿늀늁늂늃늄';
		$find = '눻';
		$result = mb_stristr($string, $find);
		$expected = '눻눼눽눾눿뉀뉁뉂뉃뉄뉅뉆뉇뉈뉉뉊뉋뉌뉍뉎뉏뉐뉑뉒뉓뉔뉕뉖뉗뉘뉙뉚뉛뉜뉝뉞뉟뉠뉡뉢뉣뉤뉥뉦뉧뉨뉩뉪뉫뉬뉭뉮뉯뉰뉱뉲뉳뉴뉵뉶뉷뉸뉹뉺뉻뉼뉽뉾뉿늀늁늂늃늄';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '눡눢눣눤눥눦눧눨눩눪눫눬눭눮눯눰눱눲눳눴눵눶눷눸눹눺눻눼눽눾눿뉀뉁뉂뉃뉄뉅뉆뉇뉈뉉뉊뉋뉌뉍뉎뉏뉐뉑뉒뉓뉔뉕뉖뉗뉘뉙뉚뉛뉜뉝뉞뉟뉠뉡뉢뉣뉤뉥뉦뉧뉨뉩뉪뉫뉬뉭뉮뉯뉰뉱뉲뉳뉴뉵뉶뉷뉸뉹뉺뉻뉼뉽뉾뉿늀늁늂늃늄';
		$find = '눻';
		$result = mb_stristr($string, $find, true);
		$expected = '눡눢눣눤눥눦눧눨눩눪눫눬눭눮눯눰눱눲눳눴눵눶눷눸눹눺';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ﹰﹱﹲﹳﹴ﹵ﹶﹷﹸﹹﹺﹻﹼﹽﹾﹿﺀﺁﺂﺃﺄﺅﺆﺇﺈﺉﺊﺋﺌﺍﺎﺏﺐﺑﺒﺓﺔﺕﺖﺗﺘﺙﺚﺛﺜﺝﺞﺟﺠﺡﺢﺣﺤﺥﺦﺧﺨﺩﺪﺫﺬﺭﺮﺯﺰ';
		$find = 'ﺞ';
		$result = mb_stristr($string, $find);
		$expected = 'ﺞﺟﺠﺡﺢﺣﺤﺥﺦﺧﺨﺩﺪﺫﺬﺭﺮﺯﺰ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ﹰﹱﹲﹳﹴ﹵ﹶﹷﹸﹹﹺﹻﹼﹽﹾﹿﺀﺁﺂﺃﺄﺅﺆﺇﺈﺉﺊﺋﺌﺍﺎﺏﺐﺑﺒﺓﺔﺕﺖﺗﺘﺙﺚﺛﺜﺝﺞﺟﺠﺡﺢﺣﺤﺥﺦﺧﺨﺩﺪﺫﺬﺭﺮﺯﺰ';
		$find = 'ﺞ';
		$result = mb_stristr($string, $find, true);
		$expected = 'ﹰﹱﹲﹳﹴ﹵ﹶﹷﹸﹹﹺﹻﹼﹽﹾﹿﺀﺁﺂﺃﺄﺅﺆﺇﺈﺉﺊﺋﺌﺍﺎﺏﺐﺑﺒﺓﺔﺕﺖﺗﺘﺙﺚﺛﺜﺝ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ﺱﺲﺳﺴﺵﺶﺷﺸﺹﺺﺻﺼﺽﺾﺿﻀﻁﻂﻃﻄﻅﻆﻇﻈﻉﻊﻋﻌﻍﻎﻏﻐﻑﻒﻓﻔﻕﻖﻗﻘﻙﻚﻛﻜﻝﻞﻟﻠﻡﻢﻣﻤﻥﻦﻧﻨﻩﻪﻫﻬﻭﻮﻯﻰﻱﻲﻳﻴﻵﻶﻷﻸﻹﻺﻻﻼ';
		$find = 'ﻞ';
		$result = mb_stristr($string, $find);
		$expected = 'ﻞﻟﻠﻡﻢﻣﻤﻥﻦﻧﻨﻩﻪﻫﻬﻭﻮﻯﻰﻱﻲﻳﻴﻵﻶﻷﻸﻹﻺﻻﻼ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ﺱﺲﺳﺴﺵﺶﺷﺸﺹﺺﺻﺼﺽﺾﺿﻀﻁﻂﻃﻄﻅﻆﻇﻈﻉﻊﻋﻌﻍﻎﻏﻐﻑﻒﻓﻔﻕﻖﻗﻘﻙﻚﻛﻜﻝﻞﻟﻠﻡﻢﻣﻤﻥﻦﻧﻨﻩﻪﻫﻬﻭﻮﻯﻰﻱﻲﻳﻴﻵﻶﻷﻸﻹﻺﻻﻼ';
		$find = 'ﻞ';
		$result = mb_stristr($string, $find, true);
		$expected = 'ﺱﺲﺳﺴﺵﺶﺷﺸﺹﺺﺻﺼﺽﺾﺿﻀﻁﻂﻃﻄﻅﻆﻇﻈﻉﻊﻋﻌﻍﻎﻏﻐﻑﻒﻓﻔﻕﻖﻗﻘﻙﻚﻛﻜﻝ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz';
		$find = 'K';
		$result = mb_stristr($string, $find);
		$expected = 'klmnopqrstuvwxyz';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz';
		$find = 'K';
		$result = mb_stristr($string, $find, true);
		$expected = 'abcdefghij';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '。「」、・ヲァィゥェォャュョッーアイウエオカキク';
		$find = 'ア';
		$result = mb_stristr($string, $find);
		$expected = 'アイウエオカキク';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '。「」、・ヲァィゥェォャュョッーアイウエオカキク';
		$find = 'ア';
		$result = mb_stristr($string, $find, true);
		$expected = '。「」、・ヲァィゥェォャュョッー';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワン゙';
		$find = 'ハ';
		$result = mb_stristr($string, $find);
		$expected = 'ハヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワン゙';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワン゙';
		$find = 'ハ';
		$result = mb_stristr($string, $find, true);
		$expected = 'ケコサシスセソタチツテトナニヌネノ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ĥēĺļŏ, Ŵőřļď!';
		$find = 'Ő';
		$result = mb_stristr($string, $find);
		$expected = 'őřļď!';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ĥēĺļŏ, Ŵőřļď!';
		$find = 'Ő';
		$result = mb_stristr($string, $find, true);
		$expected = 'Ĥēĺļŏ, Ŵ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ĥēĺļŏ, Ŵőřļď!';
		$find = 'ĺļ';
		$result = mb_stristr($string, $find, true);
		$expected = 'Ĥē';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Hello, World!';
		$find = 'O';
		$result = mb_stristr($string, $find);
		$expected = 'o, World!';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Hello, World!';
		$find = 'O';
		$result = mb_stristr($string, $find, true);
		$expected = 'Hell';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Hello, World!';
		$find = 'Wo';
		$result = mb_stristr($string, $find);
		$expected = 'World!';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Hello, World!';
		$find = 'Wo';
		$result = mb_stristr($string, $find, true);
		$expected = 'Hello, ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Hello, World!';
		$find = 'll';
		$result = mb_stristr($string, $find);
		$expected = 'llo, World!';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Hello, World!';
		$find = 'll';
		$result = mb_stristr($string, $find, true);
		$expected = 'He';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Hello, World!';
		$find = 'rld';
		$result = mb_stristr($string, $find);
		$expected = 'rld!';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Hello, World!';
		$find = 'rld';
		$result = mb_stristr($string, $find, true);
		$expected = 'Hello, Wo';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'čini';
		$find = 'N';
		$result = mb_stristr($string, $find);
		$expected = 'ni';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'čini';
		$find = 'N';
		$result = mb_stristr($string, $find, true);
		$expected = 'či';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'moći';
		$find = 'Ć';
		$result = mb_stristr($string, $find);
		$expected = 'ći';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'moći';
		$find = 'Ć';
		$result = mb_stristr($string, $find, true);
		$expected = 'mo';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'državni';
		$find = 'Ž';
		$result = mb_stristr($string, $find);
		$expected = 'žavni';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'državni';
		$find = 'Ž';
		$result = mb_stristr($string, $find, true);
		$expected = 'dr';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '把百度设为首页';
		$find = '设';
		$result = mb_stristr($string, $find);
		$expected = '设为首页';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '把百度设为首页';
		$find = '设';
		$result = mb_stristr($string, $find, true);
		$expected = '把百度';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '一二三周永龍';
		$find = '周';
		$result = mb_stristr($string, $find);
		$expected = '周永龍';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '一二三周永龍';
		$find = '周';
		$result = mb_stristr($string, $find, true);
		$expected = '一二三';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '一二三周永龍';
		$find = '二周';
		$result = mb_stristr($string, $find);
		$expected = false;
		$this->assertEqual($result, $expected);
	}

/**
 * testMultibyteStristr method
 *
 * @access public
 * @return void
 */
	function testMultibyteStristr() {
		$string = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789';
		$find = 'f';
		$result = Multibyte::stristr($string, $find);
		$expected = 'FGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789';
		$find = 'f';
		$result = Multibyte::stristr($string, $find, true);
		$expected = 'ABCDE';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝÞ';
		$find = 'å';
		$result = Multibyte::stristr($string, $find);
		$expected = 'ÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝÞ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝÞ';
		$find = 'å';
		$result = Multibyte::stristr($string, $find, true);
		$expected = 'ÀÁÂÃÄ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ĀĂĄĆĈĊČĎĐĒĔĖĘĚĜĞĠĢĤĦĨĪĬĮIJĴĶĹĻĽĿŁŃŅŇŊŌŎŐŒŔŖŘŚŜŞŠŢŤŦŨŪŬŮŰŲŴŶŹŻŽ';
		$find = 'ċ';
		$result = Multibyte::stristr($string, $find);
		$expected = 'ĊČĎĐĒĔĖĘĚĜĞĠĢĤĦĨĪĬĮIJĴĶĹĻĽĿŁŃŅŇŊŌŎŐŒŔŖŘŚŜŞŠŢŤŦŨŪŬŮŰŲŴŶŹŻŽ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ĀĂĄĆĈĊČĎĐĒĔĖĘĚĜĞĠĢĤĦĨĪĬĮIJĴĶĹĻĽĿŁŃŅŇŊŌŎŐŒŔŖŘŚŜŞŠŢŤŦŨŪŬŮŰŲŴŶŹŻŽ';
		$find = 'ċ';
		$result = Multibyte::stristr($string, $find, true);
		$expected = 'ĀĂĄĆĈ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '!"#$%&\'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~';
		$find = 'f';
		$result = Multibyte::stristr($string, $find);
		$expected = 'FGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '!"#$%&\'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~';
		$find = 'f';
		$result = Multibyte::stristr($string, $find, true);
		$expected = '!"#$%&\'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDE';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈ';
		$find = 'Μ';
		$result = Multibyte::stristr($string, $find);
		$expected = 'µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈ';
		$find = 'Μ';
		$result = Multibyte::stristr($string, $find, true);
		$expected = '¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎďĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝĞğĠġĢģĤĥĦħĨĩĪīĬ';
		$find = 'þ';
		$result = Multibyte::stristr($string, $find);
		$expected = 'Þßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎďĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝĞğĠġĢģĤĥĦħĨĩĪīĬ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎďĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝĞğĠġĢģĤĥĦħĨĩĪīĬ';
		$find = 'þ';
		$result = Multibyte::stristr($string, $find, true);
		$expected = 'ÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ĭĮįİıIJijĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿŀŁłŃńŅņŇňʼnŊŋŌōŎŏŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŠšŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžſƀƁƂƃƄƅƆƇƈƉƊƋƌƍƎƏƐ';
		$find = 'Ņ';
		$result = Multibyte::stristr($string, $find);
		$expected = 'ŅņŇňʼnŊŋŌōŎŏŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŠšŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžſƀƁƂƃƄƅƆƇƈƉƊƋƌƍƎƏƐ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ĭĮįİıIJijĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿŀŁłŃńŅņŇňʼnŊŋŌōŎŏŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŠšŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžſƀƁƂƃƄƅƆƇƈƉƊƋƌƍƎƏƐ';
		$find = 'Ņ';
		$result = Multibyte::stristr($string, $find, true);
		$expected = 'ĭĮįİıIJijĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿŀŁłŃń';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ƑƒƓƔƕƖƗƘƙƚƛƜƝƞƟƠơƢƣƤƥƦƧƨƩƪƫƬƭƮƯưƱƲƳƴƵƶƷƸƹƺƻƼƽƾƿǀǁǂǃDŽDždžLJLjljNJNjnjǍǎǏǐǑǒǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜǝǞǟǠǡǢǣǤǥǦǧǨǩǪǫǬǭǮǯǰDZDzdzǴ';
		$find = 'Ƹ';
		$result = Multibyte::stristr($string, $find);
		$expected = 'ƸƹƺƻƼƽƾƿǀǁǂǃDŽDždžLJLjljNJNjnjǍǎǏǐǑǒǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜǝǞǟǠǡǢǣǤǥǦǧǨǩǪǫǬǭǮǯǰDZDzdzǴ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$find = 'Ƹ';
		$result = Multibyte::stristr($string, $find, true);
		$expected = 'ƑƒƓƔƕƖƗƘƙƚƛƜƝƞƟƠơƢƣƤƥƦƧƨƩƪƫƬƭƮƯưƱƲƳƴƵƶƷ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'əɚɛɜɝɞɟɠɡɢɣɤɥɦɧɨɩɪɫɬɭɮɯɰɱɲɳɴɵɶɷɸɹɺɻɼɽɾɿʀʁʂʃʄʅʆʇʈʉʊʋʌʍʎʏʐʑʒʓʔʕʖʗʘʙʚʛʜʝʞʟʠʡʢʣʤʥʦʧʨʩʪʫʬʭʮʯʰʱʲʳʴʵʶʷʸʹʺʻʼ';
		$find = 'Ʀ';
		$result = Multibyte::stristr($string, $find);
		$expected = 'ʀʁʂʃʄʅʆʇʈʉʊʋʌʍʎʏʐʑʒʓʔʕʖʗʘʙʚʛʜʝʞʟʠʡʢʣʤʥʦʧʨʩʪʫʬʭʮʯʰʱʲʳʴʵʶʷʸʹʺʻʼ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'əɚɛɜɝɞɟɠɡɢɣɤɥɦɧɨɩɪɫɬɭɮɯɰɱɲɳɴɵɶɷɸɹɺɻɼɽɾɿʀʁʂʃʄʅʆʇʈʉʊʋʌʍʎʏʐʑʒʓʔʕʖʗʘʙʚʛʜʝʞʟʠʡʢʣʤʥʦʧʨʩʪʫʬʭʮʯʰʱʲʳʴʵʶʷʸʹʺʻʼ';
		$find = 'Ʀ';
		$result = Multibyte::stristr($string, $find, true);
		$expected = 'əɚɛɜɝɞɟɠɡɢɣɤɥɦɧɨɩɪɫɬɭɮɯɰɱɲɳɴɵɶɷɸɹɺɻɼɽɾɿ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ЀЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЍЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛ';
		$find = 'ї';
		$result = Multibyte::stristr($string, $find);
		$expected = 'ЇЈЉЊЋЌЍЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ЀЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЍЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛ';
		$find = 'ї';
		$result = Multibyte::stristr($string, $find, true);
		$expected = 'ЀЁЂЃЄЅІ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'МНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыь';
		$find = 'Р';
		$result = Multibyte::stristr($string, $find);
		$expected = 'РСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыь';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'МНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыь';
		$find = 'Р';
		$result = Multibyte::stristr($string, $find, true);
		$expected = 'МНОП';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'فقكلمنهوىيًٌٍَُ';
		$find = 'ن';
		$result = Multibyte::stristr($string, $find);
		$expected = 'نهوىيًٌٍَُ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'فقكلمنهوىيًٌٍَُ';
		$find = 'ن';
		$result = Multibyte::stristr($string, $find, true);
		$expected = 'فقكلم';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '✰✱✲✳✴✵✶✷✸✹✺✻✼✽✾✿❀❁❂❃❄❅❆❇❈❉❊❋❌❍❎❏❐❑❒❓❔❕❖❗❘❙❚❛❜❝❞';
		$find = '✿';
		$result = Multibyte::stristr($string, $find);
		$expected = '✿❀❁❂❃❄❅❆❇❈❉❊❋❌❍❎❏❐❑❒❓❔❕❖❗❘❙❚❛❜❝❞';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '✰✱✲✳✴✵✶✷✸✹✺✻✼✽✾✿❀❁❂❃❄❅❆❇❈❉❊❋❌❍❎❏❐❑❒❓❔❕❖❗❘❙❚❛❜❝❞';
		$find = '✿';
		$result = Multibyte::stristr($string, $find, true);
		$expected = '✰✱✲✳✴✵✶✷✸✹✺✻✼✽✾';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '⺀⺁⺂⺃⺄⺅⺆⺇⺈⺉⺊⺋⺌⺍⺎⺏⺐⺑⺒⺓⺔⺕⺖⺗⺘⺙⺛⺜⺝⺞⺟⺠⺡⺢⺣⺤⺥⺦⺧⺨⺩⺪⺫⺬⺭⺮⺯⺰⺱⺲⺳⺴⺵⺶⺷⺸⺹⺺⺻⺼⺽⺾⺿⻀⻁⻂⻃⻄⻅⻆⻇⻈⻉⻊⻋⻌⻍⻎⻏⻐⻑⻒⻓⻔⻕⻖⻗⻘⻙⻚⻛⻜⻝⻞⻟⻠';
		$find = '⺐';
		$result = Multibyte::stristr($string, $find);
		$expected = '⺐⺑⺒⺓⺔⺕⺖⺗⺘⺙⺛⺜⺝⺞⺟⺠⺡⺢⺣⺤⺥⺦⺧⺨⺩⺪⺫⺬⺭⺮⺯⺰⺱⺲⺳⺴⺵⺶⺷⺸⺹⺺⺻⺼⺽⺾⺿⻀⻁⻂⻃⻄⻅⻆⻇⻈⻉⻊⻋⻌⻍⻎⻏⻐⻑⻒⻓⻔⻕⻖⻗⻘⻙⻚⻛⻜⻝⻞⻟⻠';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '⺀⺁⺂⺃⺄⺅⺆⺇⺈⺉⺊⺋⺌⺍⺎⺏⺐⺑⺒⺓⺔⺕⺖⺗⺘⺙⺛⺜⺝⺞⺟⺠⺡⺢⺣⺤⺥⺦⺧⺨⺩⺪⺫⺬⺭⺮⺯⺰⺱⺲⺳⺴⺵⺶⺷⺸⺹⺺⺻⺼⺽⺾⺿⻀⻁⻂⻃⻄⻅⻆⻇⻈⻉⻊⻋⻌⻍⻎⻏⻐⻑⻒⻓⻔⻕⻖⻗⻘⻙⻚⻛⻜⻝⻞⻟⻠';
		$find = '⺐';
		$result = Multibyte::stristr($string, $find, true);
		$expected = '⺀⺁⺂⺃⺄⺅⺆⺇⺈⺉⺊⺋⺌⺍⺎⺏';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '⽅⽆⽇⽈⽉⽊⽋⽌⽍⽎⽏⽐⽑⽒⽓⽔⽕⽖⽗⽘⽙⽚⽛⽜⽝⽞⽟⽠⽡⽢⽣⽤⽥⽦⽧⽨⽩⽪⽫⽬⽭⽮⽯⽰⽱⽲⽳⽴⽵⽶⽷⽸⽹⽺⽻⽼⽽⽾⽿';
		$find = '⽤';
		$result = Multibyte::stristr($string, $find);
		$expected = '⽤⽥⽦⽧⽨⽩⽪⽫⽬⽭⽮⽯⽰⽱⽲⽳⽴⽵⽶⽷⽸⽹⽺⽻⽼⽽⽾⽿';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '⽅⽆⽇⽈⽉⽊⽋⽌⽍⽎⽏⽐⽑⽒⽓⽔⽕⽖⽗⽘⽙⽚⽛⽜⽝⽞⽟⽠⽡⽢⽣⽤⽥⽦⽧⽨⽩⽪⽫⽬⽭⽮⽯⽰⽱⽲⽳⽴⽵⽶⽷⽸⽹⽺⽻⽼⽽⽾⽿';
		$find = '⽤';
		$result = Multibyte::stristr($string, $find, true);
		$expected = '⽅⽆⽇⽈⽉⽊⽋⽌⽍⽎⽏⽐⽑⽒⽓⽔⽕⽖⽗⽘⽙⽚⽛⽜⽝⽞⽟⽠⽡⽢⽣';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '눡눢눣눤눥눦눧눨눩눪눫눬눭눮눯눰눱눲눳눴눵눶눷눸눹눺눻눼눽눾눿뉀뉁뉂뉃뉄뉅뉆뉇뉈뉉뉊뉋뉌뉍뉎뉏뉐뉑뉒뉓뉔뉕뉖뉗뉘뉙뉚뉛뉜뉝뉞뉟뉠뉡뉢뉣뉤뉥뉦뉧뉨뉩뉪뉫뉬뉭뉮뉯뉰뉱뉲뉳뉴뉵뉶뉷뉸뉹뉺뉻뉼뉽뉾뉿늀늁늂늃늄';
		$find = '눻';
		$result = Multibyte::stristr($string, $find);
		$expected = '눻눼눽눾눿뉀뉁뉂뉃뉄뉅뉆뉇뉈뉉뉊뉋뉌뉍뉎뉏뉐뉑뉒뉓뉔뉕뉖뉗뉘뉙뉚뉛뉜뉝뉞뉟뉠뉡뉢뉣뉤뉥뉦뉧뉨뉩뉪뉫뉬뉭뉮뉯뉰뉱뉲뉳뉴뉵뉶뉷뉸뉹뉺뉻뉼뉽뉾뉿늀늁늂늃늄';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '눡눢눣눤눥눦눧눨눩눪눫눬눭눮눯눰눱눲눳눴눵눶눷눸눹눺눻눼눽눾눿뉀뉁뉂뉃뉄뉅뉆뉇뉈뉉뉊뉋뉌뉍뉎뉏뉐뉑뉒뉓뉔뉕뉖뉗뉘뉙뉚뉛뉜뉝뉞뉟뉠뉡뉢뉣뉤뉥뉦뉧뉨뉩뉪뉫뉬뉭뉮뉯뉰뉱뉲뉳뉴뉵뉶뉷뉸뉹뉺뉻뉼뉽뉾뉿늀늁늂늃늄';
		$find = '눻';
		$result = Multibyte::stristr($string, $find, true);
		$expected = '눡눢눣눤눥눦눧눨눩눪눫눬눭눮눯눰눱눲눳눴눵눶눷눸눹눺';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ﹰﹱﹲﹳﹴ﹵ﹶﹷﹸﹹﹺﹻﹼﹽﹾﹿﺀﺁﺂﺃﺄﺅﺆﺇﺈﺉﺊﺋﺌﺍﺎﺏﺐﺑﺒﺓﺔﺕﺖﺗﺘﺙﺚﺛﺜﺝﺞﺟﺠﺡﺢﺣﺤﺥﺦﺧﺨﺩﺪﺫﺬﺭﺮﺯﺰ';
		$find = 'ﺞ';
		$result = Multibyte::stristr($string, $find);
		$expected = 'ﺞﺟﺠﺡﺢﺣﺤﺥﺦﺧﺨﺩﺪﺫﺬﺭﺮﺯﺰ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ﹰﹱﹲﹳﹴ﹵ﹶﹷﹸﹹﹺﹻﹼﹽﹾﹿﺀﺁﺂﺃﺄﺅﺆﺇﺈﺉﺊﺋﺌﺍﺎﺏﺐﺑﺒﺓﺔﺕﺖﺗﺘﺙﺚﺛﺜﺝﺞﺟﺠﺡﺢﺣﺤﺥﺦﺧﺨﺩﺪﺫﺬﺭﺮﺯﺰ';
		$find = 'ﺞ';
		$result = Multibyte::stristr($string, $find, true);
		$expected = 'ﹰﹱﹲﹳﹴ﹵ﹶﹷﹸﹹﹺﹻﹼﹽﹾﹿﺀﺁﺂﺃﺄﺅﺆﺇﺈﺉﺊﺋﺌﺍﺎﺏﺐﺑﺒﺓﺔﺕﺖﺗﺘﺙﺚﺛﺜﺝ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ﺱﺲﺳﺴﺵﺶﺷﺸﺹﺺﺻﺼﺽﺾﺿﻀﻁﻂﻃﻄﻅﻆﻇﻈﻉﻊﻋﻌﻍﻎﻏﻐﻑﻒﻓﻔﻕﻖﻗﻘﻙﻚﻛﻜﻝﻞﻟﻠﻡﻢﻣﻤﻥﻦﻧﻨﻩﻪﻫﻬﻭﻮﻯﻰﻱﻲﻳﻴﻵﻶﻷﻸﻹﻺﻻﻼ';
		$find = 'ﻞ';
		$result = Multibyte::stristr($string, $find);
		$expected = 'ﻞﻟﻠﻡﻢﻣﻤﻥﻦﻧﻨﻩﻪﻫﻬﻭﻮﻯﻰﻱﻲﻳﻴﻵﻶﻷﻸﻹﻺﻻﻼ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ﺱﺲﺳﺴﺵﺶﺷﺸﺹﺺﺻﺼﺽﺾﺿﻀﻁﻂﻃﻄﻅﻆﻇﻈﻉﻊﻋﻌﻍﻎﻏﻐﻑﻒﻓﻔﻕﻖﻗﻘﻙﻚﻛﻜﻝﻞﻟﻠﻡﻢﻣﻤﻥﻦﻧﻨﻩﻪﻫﻬﻭﻮﻯﻰﻱﻲﻳﻴﻵﻶﻷﻸﻹﻺﻻﻼ';
		$find = 'ﻞ';
		$result = Multibyte::stristr($string, $find, true);
		$expected = 'ﺱﺲﺳﺴﺵﺶﺷﺸﺹﺺﺻﺼﺽﺾﺿﻀﻁﻂﻃﻄﻅﻆﻇﻈﻉﻊﻋﻌﻍﻎﻏﻐﻑﻒﻓﻔﻕﻖﻗﻘﻙﻚﻛﻜﻝ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz';
		$find = 'K';
		$result = Multibyte::stristr($string, $find);
		$expected = 'klmnopqrstuvwxyz';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz';
		$find = 'K';
		$result = Multibyte::stristr($string, $find, true);
		$expected = 'abcdefghij';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '。「」、・ヲァィゥェォャュョッーアイウエオカキク';
		$find = 'ア';
		$result = Multibyte::stristr($string, $find);
		$expected = 'アイウエオカキク';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '。「」、・ヲァィゥェォャュョッーアイウエオカキク';
		$find = 'ア';
		$result = Multibyte::stristr($string, $find, true);
		$expected = '。「」、・ヲァィゥェォャュョッー';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワン゙';
		$find = 'ハ';
		$result = Multibyte::stristr($string, $find);
		$expected = 'ハヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワン゙';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワン゙';
		$find = 'ハ';
		$result = Multibyte::stristr($string, $find, true);
		$expected = 'ケコサシスセソタチツテトナニヌネノ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ĥēĺļŏ, Ŵőřļď!';
		$find = 'Ő';
		$result = Multibyte::stristr($string, $find);
		$expected = 'őřļď!';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ĥēĺļŏ, Ŵőřļď!';
		$find = 'Ő';
		$result = Multibyte::stristr($string, $find, true);
		$expected = 'Ĥēĺļŏ, Ŵ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ĥēĺļŏ, Ŵőřļď!';
		$find = 'ĺļ';
		$result = Multibyte::stristr($string, $find, true);
		$expected = 'Ĥē';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Hello, World!';
		$find = 'O';
		$result = Multibyte::stristr($string, $find);
		$expected = 'o, World!';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Hello, World!';
		$find = 'O';
		$result = Multibyte::stristr($string, $find, true);
		$expected = 'Hell';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Hello, World!';
		$find = 'Wo';
		$result = Multibyte::stristr($string, $find);
		$expected = 'World!';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Hello, World!';
		$find = 'Wo';
		$result = Multibyte::stristr($string, $find, true);
		$expected = 'Hello, ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Hello, World!';
		$find = 'll';
		$result = Multibyte::stristr($string, $find);
		$expected = 'llo, World!';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Hello, World!';
		$find = 'll';
		$result = Multibyte::stristr($string, $find, true);
		$expected = 'He';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Hello, World!';
		$find = 'rld';
		$result = Multibyte::stristr($string, $find);
		$expected = 'rld!';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Hello, World!';
		$find = 'rld';
		$result = Multibyte::stristr($string, $find, true);
		$expected = 'Hello, Wo';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'čini';
		$find = 'N';
		$result = Multibyte::stristr($string, $find);
		$expected = 'ni';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'čini';
		$find = 'N';
		$result = Multibyte::stristr($string, $find, true);
		$expected = 'či';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'moći';
		$find = 'Ć';
		$result = Multibyte::stristr($string, $find);
		$expected = 'ći';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'moći';
		$find = 'Ć';
		$result = Multibyte::stristr($string, $find, true);
		$expected = 'mo';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'državni';
		$find = 'Ž';
		$result = Multibyte::stristr($string, $find);
		$expected = 'žavni';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'državni';
		$find = 'Ž';
		$result = Multibyte::stristr($string, $find, true);
		$expected = 'dr';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '把百度设为首页';
		$find = '设';
		$result = Multibyte::stristr($string, $find);
		$expected = '设为首页';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '把百度设为首页';
		$find = '设';
		$result = Multibyte::stristr($string, $find, true);
		$expected = '把百度';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '一二三周永龍';
		$find = '周';
		$result = Multibyte::stristr($string, $find);
		$expected = '周永龍';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '一二三周永龍';
		$find = '周';
		$result = Multibyte::stristr($string, $find, true);
		$expected = '一二三';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '一二三周永龍';
		$find = '二周';
		$result = Multibyte::stristr($string, $find);
		$expected = false;
		$this->assertEqual($result, $expected);
	}

/**
 * testUsingMbStrlen method
 *
 * @access public
 * @return void
 */
	function testUsingMbStrlen() {
		$string = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789';
		$result = mb_strlen($string);
		$expected = 36;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝÞ';
		$result = mb_strlen($string);
		$expected = 30;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ĀĂĄĆĈĊČĎĐĒĔĖĘĚĜĞĠĢĤĦĨĪĬĮIJĴĶĹĻĽĿŁŃŅŇŊŌŎŐŒŔŖŘŚŜŞŠŢŤŦŨŪŬŮŰŲŴŶŹŻŽ';
		$result = mb_strlen($string);
		$expected = 61;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '!"#$%&\'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~';
		$result = mb_strlen($string);
		$expected = 94;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈ';
		$result = mb_strlen($string);
		$expected = 40;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎďĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝĞğĠġĢģĤĥĦħĨĩĪīĬ';
		$result = mb_strlen($string);
		$expected = 100;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ĭĮįİıIJijĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿŀŁłŃńŅņŇňʼnŊŋŌōŎŏŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŠšŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžſƀƁƂƃƄƅƆƇƈƉƊƋƌƍƎƏƐ';
		$result = mb_strlen($string);
		$expected = 100;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ƑƒƓƔƕƖƗƘƙƚƛƜƝƞƟƠơƢƣƤƥƦƧƨƩƪƫƬƭƮƯưƱƲƳƴƵƶƷƸƹƺƻƼƽƾƿǀǁǂǃDŽDždžLJLjljNJNjnjǍǎǏǐǑǒǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜǝǞǟǠǡǢǣǤǥǦǧǨǩǪǫǬǭǮǯǰDZDzdzǴ';
		$result = mb_strlen($string);
		$expected = 100;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'əɚɛɜɝɞɟɠɡɢɣɤɥɦɧɨɩɪɫɬɭɮɯɰɱɲɳɴɵɶɷɸɹɺɻɼɽɾɿʀʁʂʃʄʅʆʇʈʉʊʋʌʍʎʏʐʑʒʓʔʕʖʗʘʙʚʛʜʝʞʟʠʡʢʣʤʥʦʧʨʩʪʫʬʭʮʯʰʱʲʳʴʵʶʷʸʹʺʻʼ';
		$result = mb_strlen($string);
		$expected = 100;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ЀЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЍЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛ';
		$result = mb_strlen($string);
		$expected = 28;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'МНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыь';
		$result = mb_strlen($string);
		$expected = 49;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'فقكلمنهوىيًٌٍَُ';
		$result = mb_strlen($string);
		$expected = 15;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '✰✱✲✳✴✵✶✷✸✹✺✻✼✽✾✿❀❁❂❃❄❅❆❇❈❉❊❋❌❍❎❏❐❑❒❓❔❕❖❗❘❙❚❛❜❝❞';
		$result = mb_strlen($string);
		$expected = 47;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '⺀⺁⺂⺃⺄⺅⺆⺇⺈⺉⺊⺋⺌⺍⺎⺏⺐⺑⺒⺓⺔⺕⺖⺗⺘⺙⺛⺜⺝⺞⺟⺠⺡⺢⺣⺤⺥⺦⺧⺨⺩⺪⺫⺬⺭⺮⺯⺰⺱⺲⺳⺴⺵⺶⺷⺸⺹⺺⺻⺼⺽⺾⺿⻀⻁⻂⻃⻄⻅⻆⻇⻈⻉⻊⻋⻌⻍⻎⻏⻐⻑⻒⻓⻔⻕⻖⻗⻘⻙⻚⻛⻜⻝⻞⻟⻠';
		$result = mb_strlen($string);
		$expected = 96;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '⽅⽆⽇⽈⽉⽊⽋⽌⽍⽎⽏⽐⽑⽒⽓⽔⽕⽖⽗⽘⽙⽚⽛⽜⽝⽞⽟⽠⽡⽢⽣⽤⽥⽦⽧⽨⽩⽪⽫⽬⽭⽮⽯⽰⽱⽲⽳⽴⽵⽶⽷⽸⽹⽺⽻⽼⽽⽾⽿';
		$result = mb_strlen($string);
		$expected = 59;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '눡눢눣눤눥눦눧눨눩눪눫눬눭눮눯눰눱눲눳눴눵눶눷눸눹눺눻눼눽눾눿뉀뉁뉂뉃뉄뉅뉆뉇뉈뉉뉊뉋뉌뉍뉎뉏뉐뉑뉒뉓뉔뉕뉖뉗뉘뉙뉚뉛뉜뉝뉞뉟뉠뉡뉢뉣뉤뉥뉦뉧뉨뉩뉪뉫뉬뉭뉮뉯뉰뉱뉲뉳뉴뉵뉶뉷뉸뉹뉺뉻뉼뉽뉾뉿늀늁늂늃늄';
		$result = mb_strlen($string);
		$expected = 100;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ﹰﹱﹲﹳﹴ﹵ﹶﹷﹸﹹﹺﹻﹼﹽﹾﹿﺀﺁﺂﺃﺄﺅﺆﺇﺈﺉﺊﺋﺌﺍﺎﺏﺐﺑﺒﺓﺔﺕﺖﺗﺘﺙﺚﺛﺜﺝﺞﺟﺠﺡﺢﺣﺤﺥﺦﺧﺨﺩﺪﺫﺬﺭﺮﺯﺰ';
		$result = mb_strlen($string);
		$expected = 65;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ﺱﺲﺳﺴﺵﺶﺷﺸﺹﺺﺻﺼﺽﺾﺿﻀﻁﻂﻃﻄﻅﻆﻇﻈﻉﻊﻋﻌﻍﻎﻏﻐﻑﻒﻓﻔﻕﻖﻗﻘﻙﻚﻛﻜﻝﻞﻟﻠﻡﻢﻣﻤﻥﻦﻧﻨﻩﻪﻫﻬﻭﻮﻯﻰﻱﻲﻳﻴﻵﻶﻷﻸﻹﻺﻻﻼ';
		$result = mb_strlen($string);
		$expected = 76;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz';
		$result = mb_strlen($string);
		$expected = 26;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '。「」、・ヲァィゥェォャュョッーアイウエオカキク';
		$result = mb_strlen($string);
		$expected = 24;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワン゙';
		$result = mb_strlen($string);
		$expected = 38;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ĥēĺļŏ, Ŵőřļď!';
		$result = mb_strlen($string);
		$expected = 13;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Hello, World!';
		$result = mb_strlen($string);
		$expected = 13;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'čini';
		$result = mb_strlen($string);
		$expected = 4;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'moći';
		$result = mb_strlen($string);
		$expected = 4;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'državni';
		$result = mb_strlen($string);
		$expected = 7;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '把百度设为首页';
		$result = mb_strlen($string);
		$expected = 7;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '一二三周永龍';
		$result = mb_strlen($string);
		$expected = 6;
		$this->assertEqual($result, $expected);
	}

/**
 * testMultibyteStrlen method
 *
 * @access public
 * @return void
 */
	function testMultibyteStrlen() {
		$string = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789';
		$result = Multibyte::strlen($string);
		$expected = 36;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝÞ';
		$result = Multibyte::strlen($string);
		$expected = 30;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ĀĂĄĆĈĊČĎĐĒĔĖĘĚĜĞĠĢĤĦĨĪĬĮIJĴĶĹĻĽĿŁŃŅŇŊŌŎŐŒŔŖŘŚŜŞŠŢŤŦŨŪŬŮŰŲŴŶŹŻŽ';
		$result = Multibyte::strlen($string);
		$expected = 61;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '!"#$%&\'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~';
		$result = Multibyte::strlen($string);
		$expected = 94;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈ';
		$result = Multibyte::strlen($string);
		$expected = 40;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎďĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝĞğĠġĢģĤĥĦħĨĩĪīĬ';
		$result = Multibyte::strlen($string);
		$expected = 100;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ĭĮįİıIJijĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿŀŁłŃńŅņŇňʼnŊŋŌōŎŏŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŠšŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžſƀƁƂƃƄƅƆƇƈƉƊƋƌƍƎƏƐ';
		$result = Multibyte::strlen($string);
		$expected = 100;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ƑƒƓƔƕƖƗƘƙƚƛƜƝƞƟƠơƢƣƤƥƦƧƨƩƪƫƬƭƮƯưƱƲƳƴƵƶƷƸƹƺƻƼƽƾƿǀǁǂǃDŽDždžLJLjljNJNjnjǍǎǏǐǑǒǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜǝǞǟǠǡǢǣǤǥǦǧǨǩǪǫǬǭǮǯǰDZDzdzǴ';
		$result = Multibyte::strlen($string);
		$expected = 100;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'əɚɛɜɝɞɟɠɡɢɣɤɥɦɧɨɩɪɫɬɭɮɯɰɱɲɳɴɵɶɷɸɹɺɻɼɽɾɿʀʁʂʃʄʅʆʇʈʉʊʋʌʍʎʏʐʑʒʓʔʕʖʗʘʙʚʛʜʝʞʟʠʡʢʣʤʥʦʧʨʩʪʫʬʭʮʯʰʱʲʳʴʵʶʷʸʹʺʻʼ';
		$result = Multibyte::strlen($string);
		$expected = 100;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ЀЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЍЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛ';
		$result = Multibyte::strlen($string);
		$expected = 28;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'МНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыь';
		$result = Multibyte::strlen($string);
		$expected = 49;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'فقكلمنهوىيًٌٍَُ';
		$result = Multibyte::strlen($string);
		$expected = 15;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '✰✱✲✳✴✵✶✷✸✹✺✻✼✽✾✿❀❁❂❃❄❅❆❇❈❉❊❋❌❍❎❏❐❑❒❓❔❕❖❗❘❙❚❛❜❝❞';
		$result = Multibyte::strlen($string);
		$expected = 47;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '⺀⺁⺂⺃⺄⺅⺆⺇⺈⺉⺊⺋⺌⺍⺎⺏⺐⺑⺒⺓⺔⺕⺖⺗⺘⺙⺛⺜⺝⺞⺟⺠⺡⺢⺣⺤⺥⺦⺧⺨⺩⺪⺫⺬⺭⺮⺯⺰⺱⺲⺳⺴⺵⺶⺷⺸⺹⺺⺻⺼⺽⺾⺿⻀⻁⻂⻃⻄⻅⻆⻇⻈⻉⻊⻋⻌⻍⻎⻏⻐⻑⻒⻓⻔⻕⻖⻗⻘⻙⻚⻛⻜⻝⻞⻟⻠';
		$result = Multibyte::strlen($string);
		$expected = 96;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '⽅⽆⽇⽈⽉⽊⽋⽌⽍⽎⽏⽐⽑⽒⽓⽔⽕⽖⽗⽘⽙⽚⽛⽜⽝⽞⽟⽠⽡⽢⽣⽤⽥⽦⽧⽨⽩⽪⽫⽬⽭⽮⽯⽰⽱⽲⽳⽴⽵⽶⽷⽸⽹⽺⽻⽼⽽⽾⽿';
		$result = Multibyte::strlen($string);
		$expected = 59;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '눡눢눣눤눥눦눧눨눩눪눫눬눭눮눯눰눱눲눳눴눵눶눷눸눹눺눻눼눽눾눿뉀뉁뉂뉃뉄뉅뉆뉇뉈뉉뉊뉋뉌뉍뉎뉏뉐뉑뉒뉓뉔뉕뉖뉗뉘뉙뉚뉛뉜뉝뉞뉟뉠뉡뉢뉣뉤뉥뉦뉧뉨뉩뉪뉫뉬뉭뉮뉯뉰뉱뉲뉳뉴뉵뉶뉷뉸뉹뉺뉻뉼뉽뉾뉿늀늁늂늃늄';
		$result = Multibyte::strlen($string);
		$expected = 100;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ﹰﹱﹲﹳﹴ﹵ﹶﹷﹸﹹﹺﹻﹼﹽﹾﹿﺀﺁﺂﺃﺄﺅﺆﺇﺈﺉﺊﺋﺌﺍﺎﺏﺐﺑﺒﺓﺔﺕﺖﺗﺘﺙﺚﺛﺜﺝﺞﺟﺠﺡﺢﺣﺤﺥﺦﺧﺨﺩﺪﺫﺬﺭﺮﺯﺰ';
		$result = Multibyte::strlen($string);
		$expected = 65;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ﺱﺲﺳﺴﺵﺶﺷﺸﺹﺺﺻﺼﺽﺾﺿﻀﻁﻂﻃﻄﻅﻆﻇﻈﻉﻊﻋﻌﻍﻎﻏﻐﻑﻒﻓﻔﻕﻖﻗﻘﻙﻚﻛﻜﻝﻞﻟﻠﻡﻢﻣﻤﻥﻦﻧﻨﻩﻪﻫﻬﻭﻮﻯﻰﻱﻲﻳﻴﻵﻶﻷﻸﻹﻺﻻﻼ';
		$result = Multibyte::strlen($string);
		$expected = 76;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz';
		$result = Multibyte::strlen($string);
		$expected = 26;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '。「」、・ヲァィゥェォャュョッーアイウエオカキク';
		$result = Multibyte::strlen($string);
		$expected = 24;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワン゙';
		$result = Multibyte::strlen($string);
		$expected = 38;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ĥēĺļŏ, Ŵőřļď!';
		$result = Multibyte::strlen($string);
		$expected = 13;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Hello, World!';
		$result = Multibyte::strlen($string);
		$expected = 13;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'čini';
		$result = Multibyte::strlen($string);
		$expected = 4;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'moći';
		$result = Multibyte::strlen($string);
		$expected = 4;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'državni';
		$result = Multibyte::strlen($string);
		$expected = 7;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '把百度设为首页';
		$result = Multibyte::strlen($string);
		$expected = 7;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '一二三周永龍';
		$result = Multibyte::strlen($string);
		$expected = 6;
		$this->assertEqual($result, $expected);
	}

/**
 * testUsingMbStrpos method
 *
 * @access public
 * @return void
 */
	function testUsingMbStrpos() {
		$string = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789';
		$find = 'F';
		$result = mb_strpos($string, $find);
		$expected = 5;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQFRSTUVWXYZ0123456789';
		$find = 'F';
		$result = mb_strpos($string, $find, 6);
		$expected = 17;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝÞ';
		$find = 'Å';
		$result = mb_strpos($string, $find);
		$expected = 5;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÅÙÚÛÜÝÞ';
		$find = 'Å';
		$result = mb_strpos($string, $find, 6);
		$expected = 24;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ĀĂĄĆĈĊČĎĐĒĔĖĘĚĜĞĠĢĤĦĨĪĬĮIJĴĶĹĻĽĿŁŃŅŇŊŌŎŐŒŔŖŘŚŜŞŠŢŤŦŨŪŬŮŰŲŴŶŹŻŽ';
		$find = 'Ċ';
		$result = mb_strpos($string, $find);
		$expected = 5;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ĀĂĄĆĈĊČĎĐĒĔĖĘĚĜĞĠĢĤĦĨĪĬĮIJĴĶĹĻĽĿŁĊŃŅŇŊŌŎŐŒŔŖŘŚŜŞŠŢŤŦŨŪŬŮŰŲŴŶŹŻŽ';
		$find = 'Ċ';
		$result = mb_strpos($string, $find, 6);
		$expected = 32;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '!"#$%&\'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~';
		$find = 'F';
		$result = mb_strpos($string, $find);
		$expected = 37;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈ';
		$find = 'µ';
		$result = mb_strpos($string, $find);
		$expected = 20;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎďĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝĞğĠġĢģĤĥĦħĨĩĪīĬ';
		$find = 'é';
		$result = mb_strpos($string, $find);
		$expected = 32;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ĭĮįİıIJijĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿŀŁłŃńŅņŇňʼnŊŋŌōŎŏŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŠšŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžſƀƁƂƃƄƅƆƇƈƉƊƋƌƍƎƏƐ';
		$find = 'Ņ';
		$result = mb_strpos($string, $find);
		$expected = 24;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ƑƒƓƔƕƖƗƘƙƚƛƜƝƞƟƠơƢƣƤƥƦƧƨƩƪƫƬƭƮƯưƱƲƳƴƵƶƷƸƹƺƻƼƽƾƿǀǁǂǃDŽDždžLJLjljNJNjnjǍǎǏǐǑǒǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜǝǞǟǠǡǢǣǤǥǦǧǨǩǪǫǬǭǮǯǰDZDzdzǴ';
		$find = 'Ƹ';
		$result = mb_strpos($string, $find);
		$expected = 39;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ƑƒƓƔƕƖƗƘƙƚƛƜƝƞƟƠơƢƣƤƥƦƧƨƩƪƫƬƭƮƯưƱƲƳƴƵƶƷƸƹƺƻƼƽƾƿǀǁǂǃDŽDždžLJLjljNJNjnjǍǎǏǐǑǒǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜǝǞǟǠǡǢǣǤǥǦǧǨǩǪǫǬǭǮǯǰDZDzdzǴ';
		$find = 'ƹ';
		$result = mb_strpos($string, $find);
		$expected = 40;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'əɚɛɜɝɞɟɠɡɢɣɤɥɦɧɨɩɪɫɬɭɮɯɰɱɲɳɴɵɶɷɸɹɺɻɼɽɾɿʀʁʂʃʄʅʆʇʈʉʊʋʌʍʎʏʐʑʒʓʔʕʖʗʘʙʚʛʜʝʞʟʠʡʢʣʤʥʦʧʨʩʪʫʬʭʮʯʰʱʲʳʴʵʶʷʸʹʺʻʼ';
		$find = 'ʀ';
		$result = mb_strpos($string, $find);
		$expected = 39;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ЀЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЍЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛ';
		$find = 'Ї';
		$result = mb_strpos($string, $find);
		$expected = 7;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'МНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыь';
		$find = 'Р';
		$result = mb_strpos($string, $find);
		$expected = 4;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'МНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыь';
		$find = 'р';
		$result = mb_strpos($string, $find, 5);
		$expected = 36;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'فقكلمنهوىيًٌٍَُ';
		$find = 'ن';
		$result = mb_strpos($string, $find);
		$expected = 5;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '✰✱✲✳✴✵✶✷✸✹✺✻✼✽✾✿❀❁❂❃❄❅❆❇❈❉❊❋❌❍❎❏❐❑❒❓❔❕❖❗❘❙❚❛❜❝❞';
		$find = '✿';
		$result = mb_strpos($string, $find);
		$expected = 15;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '⺀⺁⺂⺃⺄⺅⺆⺇⺈⺉⺊⺋⺌⺍⺎⺏⺐⺑⺒⺓⺔⺕⺖⺗⺘⺙⺛⺜⺝⺞⺟⺠⺡⺢⺣⺤⺥⺦⺧⺨⺩⺪⺫⺬⺭⺮⺯⺰⺱⺲⺳⺴⺵⺶⺷⺸⺹⺺⺻⺼⺽⺾⺿⻀⻁⻂⻃⻄⻅⻆⻇⻈⻉⻊⻋⻌⻍⻎⻏⻐⻑⻒⻓⻔⻕⻖⻗⻘⻙⻚⻛⻜⻝⻞⻟⻠';
		$find = '⺐';
		$result = mb_strpos($string, $find);
		$expected = 16;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '⽅⽆⽇⽈⽉⽊⽋⽌⽍⽎⽏⽐⽑⽒⽓⽔⽕⽖⽗⽘⽙⽚⽛⽜⽝⽞⽟⽠⽡⽢⽣⽤⽥⽦⽧⽨⽩⽪⽫⽬⽭⽮⽯⽰⽱⽲⽳⽴⽵⽶⽷⽸⽹⽺⽻⽼⽽⽾⽿';
		$find = '⽤';
		$result = mb_strpos($string, $find);
		$expected = 31;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '눡눢눣눤눥눦눧눨눩눪눫눬눭눮눯눰눱눲눳눴눵눶눷눸눹눺눻눼눽눾눿뉀뉁뉂뉃뉄뉅뉆뉇뉈뉉뉊뉋뉌뉍뉎뉏뉐뉑뉒뉓뉔뉕뉖뉗뉘뉙뉚뉛뉜뉝뉞뉟뉠뉡뉢뉣뉤뉥뉦뉧뉨뉩뉪뉫뉬뉭뉮뉯뉰뉱뉲뉳뉴뉵뉶뉷뉸뉹뉺뉻뉼뉽뉾뉿늀늁늂늃늄';
		$find = '눻';
		$result = mb_strpos($string, $find);
		$expected = 26;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ﹰﹱﹲﹳﹴ﹵ﹶﹷﹸﹹﹺﹻﹼﹽﹾﹿﺀﺁﺂﺃﺄﺅﺆﺇﺈﺉﺊﺋﺌﺍﺎﺏﺐﺑﺒﺓﺔﺕﺖﺗﺘﺙﺚﺛﺜﺝﺞﺟﺠﺡﺢﺣﺤﺥﺦﺧﺨﺩﺪﺫﺬﺭﺮﺯﺰ';
		$find = 'ﺞ';
		$result = mb_strpos($string, $find);
		$expected = 46;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ﺱﺲﺳﺴﺵﺶﺷﺸﺹﺺﺻﺼﺽﺾﺿﻀﻁﻂﻃﻄﻅﻆﻇﻈﻉﻊﻋﻌﻍﻎﻏﻐﻑﻒﻓﻔﻕﻖﻗﻘﻙﻚﻛﻜﻝﻞﻟﻠﻡﻢﻣﻤﻥﻦﻧﻨﻩﻪﻫﻬﻭﻮﻯﻰﻱﻲﻳﻴﻵﻶﻷﻸﻹﻺﻻﻼ';
		$find = 'ﻞ';
		$result = mb_strpos($string, $find);
		$expected = 45;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz';
		$find = 'k';
		$result = mb_strpos($string, $find);
		$expected = 10;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz';
		$find = 'k';
		$result = mb_strpos($string, $find);
		$expected = 10;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '。「」、・ヲァィゥェォャュョッーアイウエオカキク';
		$find = 'ア';
		$result = mb_strpos($string, $find);
		$expected = 16;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワン゙';
		$find = 'ハ';
		$result = mb_strpos($string, $find);
		$expected = 17;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ĥēĺļŏ, Ŵőřļď!';
		$find = 'ő';
		$result = mb_strpos($string, $find);
		$expected = 8;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ĥēĺļŏ, Ŵőřļď!';
		$find = 'ő';
		$result = mb_strpos($string, $find);
		$expected = 8;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ĥēĺļŏ, Ŵőřļď!';
		$find = 'őř';
		$result = mb_strpos($string, $find);
		$expected = 8;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Hello, World!';
		$find = 'o';
		$result = mb_strpos($string, $find);
		$expected = 4;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Hello, World!';
		$find = 'o';
		$result = mb_strpos($string, $find, 5);
		$expected = 8;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'čini';
		$find = 'n';
		$result = mb_strpos($string, $find);
		$expected = 2;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'čini';
		$find = 'n';
		$result = mb_strpos($string, $find);
		$expected = 2;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'moći';
		$find = 'ć';
		$result = mb_strpos($string, $find);
		$expected = 2;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'moći';
		$find = 'ć';
		$result = mb_strpos($string, $find);
		$expected = 2;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'državni';
		$find = 'ž';
		$result = mb_strpos($string, $find);
		$expected = 2;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '把百度设为首页';
		$find = '设';
		$result = mb_strpos($string, $find);
		$expected = 3;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '一二三周永龍';
		$find = '周';
		$result = mb_strpos($string, $find);
		$expected = 3;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '一二三周永龍';
		$find = '一周';
		$result = mb_strpos($string, $find);
		$expected = false;
		$this->assertEqual($result, $expected);
	}

/**
 * testMultibyteStrpos method
 *
 * @access public
 * @return void
 */
	function testMultibyteStrpos() {
		$string = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789';
		$find = 'F';
		$result = Multibyte::strpos($string, $find);
		$expected = 5;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQFRSTUVWXYZ0123456789';
		$find = 'F';
		$result = Multibyte::strpos($string, $find, 6);
		$expected = 17;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝÞ';
		$find = 'Å';
		$result = Multibyte::strpos($string, $find);
		$expected = 5;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÅÙÚÛÜÝÞ';
		$find = 'Å';
		$result = Multibyte::strpos($string, $find, 6);
		$expected = 24;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ĀĂĄĆĈĊČĎĐĒĔĖĘĚĜĞĠĢĤĦĨĪĬĮIJĴĶĹĻĽĿŁŃŅŇŊŌŎŐŒŔŖŘŚŜŞŠŢŤŦŨŪŬŮŰŲŴŶŹŻŽ';
		$find = 'Ċ';
		$result = Multibyte::strpos($string, $find);
		$expected = 5;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ĀĂĄĆĈĊČĎĐĒĔĖĘĚĜĞĠĢĤĦĨĪĬĮIJĴĶĹĻĽĿŁĊŃŅŇŊŌŎŐŒŔŖŘŚŜŞŠŢŤŦŨŪŬŮŰŲŴŶŹŻŽ';
		$find = 'Ċ';
		$result = Multibyte::strpos($string, $find, 6);
		$expected = 32;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '!"#$%&\'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~';
		$find = 'F';
		$result = Multibyte::strpos($string, $find);
		$expected = 37;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈ';
		$find = 'µ';
		$result = Multibyte::strpos($string, $find);
		$expected = 20;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎďĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝĞğĠġĢģĤĥĦħĨĩĪīĬ';
		$find = 'é';
		$result = Multibyte::strpos($string, $find);
		$expected = 32;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ĭĮįİıIJijĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿŀŁłŃńŅņŇňʼnŊŋŌōŎŏŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŠšŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžſƀƁƂƃƄƅƆƇƈƉƊƋƌƍƎƏƐ';
		$find = 'Ņ';
		$result = Multibyte::strpos($string, $find);
		$expected = 24;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ƑƒƓƔƕƖƗƘƙƚƛƜƝƞƟƠơƢƣƤƥƦƧƨƩƪƫƬƭƮƯưƱƲƳƴƵƶƷƸƹƺƻƼƽƾƿǀǁǂǃDŽDždžLJLjljNJNjnjǍǎǏǐǑǒǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜǝǞǟǠǡǢǣǤǥǦǧǨǩǪǫǬǭǮǯǰDZDzdzǴ';
		$find = 'Ƹ';
		$result = Multibyte::strpos($string, $find);
		$expected = 39;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ƑƒƓƔƕƖƗƘƙƚƛƜƝƞƟƠơƢƣƤƥƦƧƨƩƪƫƬƭƮƯưƱƲƳƴƵƶƷƸƹƺƻƼƽƾƿǀǁǂǃDŽDždžLJLjljNJNjnjǍǎǏǐǑǒǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜǝǞǟǠǡǢǣǤǥǦǧǨǩǪǫǬǭǮǯǰDZDzdzǴ';
		$find = 'ƹ';
		$result = Multibyte::strpos($string, $find);
		$expected = 40;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'əɚɛɜɝɞɟɠɡɢɣɤɥɦɧɨɩɪɫɬɭɮɯɰɱɲɳɴɵɶɷɸɹɺɻɼɽɾɿʀʁʂʃʄʅʆʇʈʉʊʋʌʍʎʏʐʑʒʓʔʕʖʗʘʙʚʛʜʝʞʟʠʡʢʣʤʥʦʧʨʩʪʫʬʭʮʯʰʱʲʳʴʵʶʷʸʹʺʻʼ';
		$find = 'ʀ';
		$result = Multibyte::strpos($string, $find);
		$expected = 39;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ЀЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЍЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛ';
		$find = 'Ї';
		$result = Multibyte::strpos($string, $find);
		$expected = 7;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'МНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыь';
		$find = 'Р';
		$result = Multibyte::strpos($string, $find);
		$expected = 4;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'МНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыь';
		$find = 'р';
		$result = Multibyte::strpos($string, $find, 5);
		$expected = 36;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'فقكلمنهوىيًٌٍَُ';
		$find = 'ن';
		$result = Multibyte::strpos($string, $find);
		$expected = 5;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '✰✱✲✳✴✵✶✷✸✹✺✻✼✽✾✿❀❁❂❃❄❅❆❇❈❉❊❋❌❍❎❏❐❑❒❓❔❕❖❗❘❙❚❛❜❝❞';
		$find = '✿';
		$result = Multibyte::strpos($string, $find);
		$expected = 15;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '⺀⺁⺂⺃⺄⺅⺆⺇⺈⺉⺊⺋⺌⺍⺎⺏⺐⺑⺒⺓⺔⺕⺖⺗⺘⺙⺛⺜⺝⺞⺟⺠⺡⺢⺣⺤⺥⺦⺧⺨⺩⺪⺫⺬⺭⺮⺯⺰⺱⺲⺳⺴⺵⺶⺷⺸⺹⺺⺻⺼⺽⺾⺿⻀⻁⻂⻃⻄⻅⻆⻇⻈⻉⻊⻋⻌⻍⻎⻏⻐⻑⻒⻓⻔⻕⻖⻗⻘⻙⻚⻛⻜⻝⻞⻟⻠';
		$find = '⺐';
		$result = Multibyte::strpos($string, $find);
		$expected = 16;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '⽅⽆⽇⽈⽉⽊⽋⽌⽍⽎⽏⽐⽑⽒⽓⽔⽕⽖⽗⽘⽙⽚⽛⽜⽝⽞⽟⽠⽡⽢⽣⽤⽥⽦⽧⽨⽩⽪⽫⽬⽭⽮⽯⽰⽱⽲⽳⽴⽵⽶⽷⽸⽹⽺⽻⽼⽽⽾⽿';
		$find = '⽤';
		$result = Multibyte::strpos($string, $find);
		$expected = 31;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '눡눢눣눤눥눦눧눨눩눪눫눬눭눮눯눰눱눲눳눴눵눶눷눸눹눺눻눼눽눾눿뉀뉁뉂뉃뉄뉅뉆뉇뉈뉉뉊뉋뉌뉍뉎뉏뉐뉑뉒뉓뉔뉕뉖뉗뉘뉙뉚뉛뉜뉝뉞뉟뉠뉡뉢뉣뉤뉥뉦뉧뉨뉩뉪뉫뉬뉭뉮뉯뉰뉱뉲뉳뉴뉵뉶뉷뉸뉹뉺뉻뉼뉽뉾뉿늀늁늂늃늄';
		$find = '눻';
		$result = Multibyte::strpos($string, $find);
		$expected = 26;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ﹰﹱﹲﹳﹴ﹵ﹶﹷﹸﹹﹺﹻﹼﹽﹾﹿﺀﺁﺂﺃﺄﺅﺆﺇﺈﺉﺊﺋﺌﺍﺎﺏﺐﺑﺒﺓﺔﺕﺖﺗﺘﺙﺚﺛﺜﺝﺞﺟﺠﺡﺢﺣﺤﺥﺦﺧﺨﺩﺪﺫﺬﺭﺮﺯﺰ';
		$find = 'ﺞ';
		$result = Multibyte::strpos($string, $find);
		$expected = 46;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ﺱﺲﺳﺴﺵﺶﺷﺸﺹﺺﺻﺼﺽﺾﺿﻀﻁﻂﻃﻄﻅﻆﻇﻈﻉﻊﻋﻌﻍﻎﻏﻐﻑﻒﻓﻔﻕﻖﻗﻘﻙﻚﻛﻜﻝﻞﻟﻠﻡﻢﻣﻤﻥﻦﻧﻨﻩﻪﻫﻬﻭﻮﻯﻰﻱﻲﻳﻴﻵﻶﻷﻸﻹﻺﻻﻼ';
		$find = 'ﻞ';
		$result = Multibyte::strpos($string, $find);
		$expected = 45;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz';
		$find = 'k';
		$result = Multibyte::strpos($string, $find);
		$expected = 10;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz';
		$find = 'k';
		$result = Multibyte::strpos($string, $find);
		$expected = 10;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '。「」、・ヲァィゥェォャュョッーアイウエオカキク';
		$find = 'ア';
		$result = Multibyte::strpos($string, $find);
		$expected = 16;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワン゙';
		$find = 'ハ';
		$result = Multibyte::strpos($string, $find);
		$expected = 17;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ĥēĺļŏ, Ŵőřļď!';
		$find = 'ő';
		$result = Multibyte::strpos($string, $find);
		$expected = 8;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ĥēĺļŏ, Ŵőřļď!';
		$find = 'ő';
		$result = Multibyte::strpos($string, $find);
		$expected = 8;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ĥēĺļŏ, Ŵőřļď!';
		$find = 'őř';
		$result = Multibyte::strpos($string, $find);
		$expected = 8;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Hello, World!';
		$find = 'o';
		$result = Multibyte::strpos($string, $find);
		$expected = 4;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Hello, World!';
		$find = 'o';
		$result = Multibyte::strpos($string, $find, 5);
		$expected = 8;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'čini';
		$find = 'n';
		$result = Multibyte::strpos($string, $find);
		$expected = 2;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'čini';
		$find = 'n';
		$result = Multibyte::strpos($string, $find);
		$expected = 2;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'moći';
		$find = 'ć';
		$result = Multibyte::strpos($string, $find);
		$expected = 2;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'moći';
		$find = 'ć';
		$result = Multibyte::strpos($string, $find);
		$expected = 2;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'državni';
		$find = 'ž';
		$result = Multibyte::strpos($string, $find);
		$expected = 2;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '把百度设为首页';
		$find = '设';
		$result = Multibyte::strpos($string, $find);
		$expected = 3;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '一二三周永龍';
		$find = '周';
		$result = Multibyte::strpos($string, $find);
		$expected = 3;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '一二三周永龍';
		$find = '一周';
		$result = Multibyte::strpos($string, $find);
		$expected = false;
		$this->assertEqual($result, $expected);
	}

/**
 * testUsingMbStrrchr method
 *
 * @access public
 * @return void
 */
	function testUsingMbStrrchr() {
		$string = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789';
		$find = 'F';
		$result = mb_strrchr($string, $find);
		$expected = 'FGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789';
		$find = 'F';
		$result = mb_strrchr($string, $find, true);
		$expected = 'ABCDE';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝÞ';
		$find = 'Å';
		$result = mb_strrchr($string, $find);
		$expected = 'ÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝÞ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝÞ';
		$find = 'Å';
		$result = mb_strrchr($string, $find, true);
		$expected = 'ÀÁÂÃÄ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ĀĂĄĆĈĊČĎĐĒĔĖĘĚĜĞĠĢĤĦĨĪĬĮIJĴĶĹĻĽĿŁŃŅŇŊŌŎŐŒŔŖŘŚŜŞŠŢŤŦŨŪŬŮŰŲŴŶŹŻŽ';
		$find = 'Ċ';
		$result = mb_strrchr($string, $find);
		$expected = 'ĊČĎĐĒĔĖĘĚĜĞĠĢĤĦĨĪĬĮIJĴĶĹĻĽĿŁŃŅŇŊŌŎŐŒŔŖŘŚŜŞŠŢŤŦŨŪŬŮŰŲŴŶŹŻŽ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ĀĂĄĆĈĊČĎĐĒĔĖĘĚĜĞĠĢĤĦĨĪĬĮIJĴĶĹĻĽĿŁŃŅŇŊŌŎŐŒŔŖŘŚŜŞŠŢŤŦŨŪŬŮŰŲŴŶŹŻŽ';
		$find = 'Ċ';
		$result = mb_strrchr($string, $find, true);
		$expected = 'ĀĂĄĆĈ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '!"#$%&\'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~';
		$find = 'F';
		$result = mb_strrchr($string, $find);
		$expected = 'FGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '!"#$%&\'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~';
		$find = 'F';
		$result = mb_strrchr($string, $find, true);
		$expected = '!"#$%&\'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDE';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈ';
		$find = 'µ';
		$result = mb_strrchr($string, $find);
		$expected = 'µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈ';
		$find = 'µ';
		$result = mb_strrchr($string, $find, true);
		$expected = '¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎďĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝĞğĠġĢģĤĥĦħĨĩĪīĬ';
		$find = 'Þ';
		$result = mb_strrchr($string, $find);
		$expected = 'Þßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎďĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝĞğĠġĢģĤĥĦħĨĩĪīĬ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎďĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝĞğĠġĢģĤĥĦħĨĩĪīĬ';
		$find = 'Þ';
		$result = mb_strrchr($string, $find, true);
		$expected = 'ÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ĭĮįİıIJijĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿŀŁłŃńŅņŇňʼnŊŋŌōŎŏŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŠšŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžſƀƁƂƃƄƅƆƇƈƉƊƋƌƍƎƏƐ';
		$find = 'Ņ';
		$result = mb_strrchr($string, $find);
		$expected = 'ŅņŇňʼnŊŋŌōŎŏŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŠšŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžſƀƁƂƃƄƅƆƇƈƉƊƋƌƍƎƏƐ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ĭĮįİıIJijĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿŀŁłŃńŅņŇňʼnŊŋŌōŎŏŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŠšŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžſƀƁƂƃƄƅƆƇƈƉƊƋƌƍƎƏƐ';
		$find = 'Ņ';
		$result = mb_strrchr($string, $find, true);
		$expected = 'ĭĮįİıIJijĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿŀŁłŃń';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ƑƒƓƔƕƖƗƘƙƚƛƜƝƞƟƠơƢƣƤƥƦƧƨƩƪƫƬƭƮƯưƱƲƳƴƵƶƷƸƹƺƻƼƽƾƿǀǁǂǃDŽDždžLJLjljNJNjnjǍǎǏǐǑǒǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜǝǞǟǠǡǢǣǤǥǦǧǨǩǪǫǬǭǮǯǰDZDzdzǴ';
		$find = 'Ƹ';
		$result = mb_strrchr($string, $find);
		$expected = 'ƸƹƺƻƼƽƾƿǀǁǂǃDŽDždžLJLjljNJNjnjǍǎǏǐǑǒǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜǝǞǟǠǡǢǣǤǥǦǧǨǩǪǫǬǭǮǯǰDZDzdzǴ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$find = 'Ƹ';
		$result = mb_strrchr($string, $find, true);
		$expected = 'ƑƒƓƔƕƖƗƘƙƚƛƜƝƞƟƠơƢƣƤƥƦƧƨƩƪƫƬƭƮƯưƱƲƳƴƵƶƷ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'əɚɛɜɝɞɟɠɡɢɣɤɥɦɧɨɩɪɫɬɭɮɯɰɱɲɳɴɵɶɷɸɹɺɻɼɽɾɿʀʁʂʃʄʅʆʇʈʉʊʋʌʍʎʏʐʑʒʓʔʕʖʗʘʙʚʛʜʝʞʟʠʡʢʣʤʥʦʧʨʩʪʫʬʭʮʯʰʱʲʳʴʵʶʷʸʹʺʻʼ';
		$find = 'ʀ';
		$result = mb_strrchr($string, $find);
		$expected = 'ʀʁʂʃʄʅʆʇʈʉʊʋʌʍʎʏʐʑʒʓʔʕʖʗʘʙʚʛʜʝʞʟʠʡʢʣʤʥʦʧʨʩʪʫʬʭʮʯʰʱʲʳʴʵʶʷʸʹʺʻʼ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'əɚɛɜɝɞɟɠɡɢɣɤɥɦɧɨɩɪɫɬɭɮɯɰɱɲɳɴɵɶɷɸɹɺɻɼɽɾɿʀʁʂʃʄʅʆʇʈʉʊʋʌʍʎʏʐʑʒʓʔʕʖʗʘʙʚʛʜʝʞʟʠʡʢʣʤʥʦʧʨʩʪʫʬʭʮʯʰʱʲʳʴʵʶʷʸʹʺʻʼ';
		$find = 'ʀ';
		$result = mb_strrchr($string, $find, true);
		$expected = 'əɚɛɜɝɞɟɠɡɢɣɤɥɦɧɨɩɪɫɬɭɮɯɰɱɲɳɴɵɶɷɸɹɺɻɼɽɾɿ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ЀЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЍЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛ';
		$find = 'Ї';
		$result = mb_strrchr($string, $find);
		$expected = 'ЇЈЉЊЋЌЍЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ЀЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЍЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛ';
		$find = 'Ї';
		$result = mb_strrchr($string, $find, true);
		$expected = 'ЀЁЂЃЄЅІ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'МНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыь';
		$find = 'Р';
		$result = mb_strrchr($string, $find);
		$expected = 'РСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыь';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'МНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыь';
		$find = 'Р';
		$result = mb_strrchr($string, $find, true);
		$expected = 'МНОП';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'فقكلمنهوىيًٌٍَُ';
		$find = 'ن';
		$result = mb_strrchr($string, $find);
		$expected = 'نهوىيًٌٍَُ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'فقكلمنهوىيًٌٍَُ';
		$find = 'ن';
		$result = mb_strrchr($string, $find, true);
		$expected = 'فقكلم';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '✰✱✲✳✴✵✶✷✸✹✺✻✼✽✾✿❀❁❂❃❄❅❆❇❈❉❊❋❌❍❎❏❐❑❒❓❔❕❖❗❘❙❚❛❜❝❞';
		$find = '✿';
		$result = mb_strrchr($string, $find);
		$expected = '✿❀❁❂❃❄❅❆❇❈❉❊❋❌❍❎❏❐❑❒❓❔❕❖❗❘❙❚❛❜❝❞';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '✰✱✲✳✴✵✶✷✸✹✺✻✼✽✾✿❀❁❂❃❄❅❆❇❈❉❊❋❌❍❎❏❐❑❒❓❔❕❖❗❘❙❚❛❜❝❞';
		$find = '✿';
		$result = mb_strrchr($string, $find, true);
		$expected = '✰✱✲✳✴✵✶✷✸✹✺✻✼✽✾';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '⺀⺁⺂⺃⺄⺅⺆⺇⺈⺉⺊⺋⺌⺍⺎⺏⺐⺑⺒⺓⺔⺕⺖⺗⺘⺙⺛⺜⺝⺞⺟⺠⺡⺢⺣⺤⺥⺦⺧⺨⺩⺪⺫⺬⺭⺮⺯⺰⺱⺲⺳⺴⺵⺶⺷⺸⺹⺺⺻⺼⺽⺾⺿⻀⻁⻂⻃⻄⻅⻆⻇⻈⻉⻊⻋⻌⻍⻎⻏⻐⻑⻒⻓⻔⻕⻖⻗⻘⻙⻚⻛⻜⻝⻞⻟⻠';
		$find = '⺐';
		$result = mb_strrchr($string, $find);
		$expected = '⺐⺑⺒⺓⺔⺕⺖⺗⺘⺙⺛⺜⺝⺞⺟⺠⺡⺢⺣⺤⺥⺦⺧⺨⺩⺪⺫⺬⺭⺮⺯⺰⺱⺲⺳⺴⺵⺶⺷⺸⺹⺺⺻⺼⺽⺾⺿⻀⻁⻂⻃⻄⻅⻆⻇⻈⻉⻊⻋⻌⻍⻎⻏⻐⻑⻒⻓⻔⻕⻖⻗⻘⻙⻚⻛⻜⻝⻞⻟⻠';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '⺀⺁⺂⺃⺄⺅⺆⺇⺈⺉⺊⺋⺌⺍⺎⺏⺐⺑⺒⺓⺔⺕⺖⺗⺘⺙⺛⺜⺝⺞⺟⺠⺡⺢⺣⺤⺥⺦⺧⺨⺩⺪⺫⺬⺭⺮⺯⺰⺱⺲⺳⺴⺵⺶⺷⺸⺹⺺⺻⺼⺽⺾⺿⻀⻁⻂⻃⻄⻅⻆⻇⻈⻉⻊⻋⻌⻍⻎⻏⻐⻑⻒⻓⻔⻕⻖⻗⻘⻙⻚⻛⻜⻝⻞⻟⻠';
		$find = '⺐';
		$result = mb_strrchr($string, $find, true);
		$expected = '⺀⺁⺂⺃⺄⺅⺆⺇⺈⺉⺊⺋⺌⺍⺎⺏';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '⽅⽆⽇⽈⽉⽊⽋⽌⽍⽎⽏⽐⽑⽒⽓⽔⽕⽖⽗⽘⽙⽚⽛⽜⽝⽞⽟⽠⽡⽢⽣⽤⽥⽦⽧⽨⽩⽪⽫⽬⽭⽮⽯⽰⽱⽲⽳⽴⽵⽶⽷⽸⽹⽺⽻⽼⽽⽾⽿';
		$find = '⽤';
		$result = mb_strrchr($string, $find);
		$expected = '⽤⽥⽦⽧⽨⽩⽪⽫⽬⽭⽮⽯⽰⽱⽲⽳⽴⽵⽶⽷⽸⽹⽺⽻⽼⽽⽾⽿';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '⽅⽆⽇⽈⽉⽊⽋⽌⽍⽎⽏⽐⽑⽒⽓⽔⽕⽖⽗⽘⽙⽚⽛⽜⽝⽞⽟⽠⽡⽢⽣⽤⽥⽦⽧⽨⽩⽪⽫⽬⽭⽮⽯⽰⽱⽲⽳⽴⽵⽶⽷⽸⽹⽺⽻⽼⽽⽾⽿';
		$find = '⽤';
		$result = mb_strrchr($string, $find, true);
		$expected = '⽅⽆⽇⽈⽉⽊⽋⽌⽍⽎⽏⽐⽑⽒⽓⽔⽕⽖⽗⽘⽙⽚⽛⽜⽝⽞⽟⽠⽡⽢⽣';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '눡눢눣눤눥눦눧눨눩눪눫눬눭눮눯눰눱눲눳눴눵눶눷눸눹눺눻눼눽눾눿뉀뉁뉂뉃뉄뉅뉆뉇뉈뉉뉊뉋뉌뉍뉎뉏뉐뉑뉒뉓뉔뉕뉖뉗뉘뉙뉚뉛뉜뉝뉞뉟뉠뉡뉢뉣뉤뉥뉦뉧뉨뉩뉪뉫뉬뉭뉮뉯뉰뉱뉲뉳뉴뉵뉶뉷뉸뉹뉺뉻뉼뉽뉾뉿늀늁늂늃늄';
		$find = '눻';
		$result = mb_strrchr($string, $find);
		$expected = '눻눼눽눾눿뉀뉁뉂뉃뉄뉅뉆뉇뉈뉉뉊뉋뉌뉍뉎뉏뉐뉑뉒뉓뉔뉕뉖뉗뉘뉙뉚뉛뉜뉝뉞뉟뉠뉡뉢뉣뉤뉥뉦뉧뉨뉩뉪뉫뉬뉭뉮뉯뉰뉱뉲뉳뉴뉵뉶뉷뉸뉹뉺뉻뉼뉽뉾뉿늀늁늂늃늄';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '눡눢눣눤눥눦눧눨눩눪눫눬눭눮눯눰눱눲눳눴눵눶눷눸눹눺눻눼눽눾눿뉀뉁뉂뉃뉄뉅뉆뉇뉈뉉뉊뉋뉌뉍뉎뉏뉐뉑뉒뉓뉔뉕뉖뉗뉘뉙뉚뉛뉜뉝뉞뉟뉠뉡뉢뉣뉤뉥뉦뉧뉨뉩뉪뉫뉬뉭뉮뉯뉰뉱뉲뉳뉴뉵뉶뉷뉸뉹뉺뉻뉼뉽뉾뉿늀늁늂늃늄';
		$find = '눻';
		$result = mb_strrchr($string, $find, true);
		$expected = '눡눢눣눤눥눦눧눨눩눪눫눬눭눮눯눰눱눲눳눴눵눶눷눸눹눺';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ﹰﹱﹲﹳﹴ﹵ﹶﹷﹸﹹﹺﹻﹼﹽﹾﹿﺀﺁﺂﺃﺄﺅﺆﺇﺈﺉﺊﺋﺌﺍﺎﺏﺐﺑﺒﺓﺔﺕﺖﺗﺘﺙﺚﺛﺜﺝﺞﺟﺠﺡﺢﺣﺤﺥﺦﺧﺨﺩﺪﺫﺬﺭﺮﺯﺰ';
		$find = 'ﺞ';
		$result = mb_strrchr($string, $find);
		$expected = 'ﺞﺟﺠﺡﺢﺣﺤﺥﺦﺧﺨﺩﺪﺫﺬﺭﺮﺯﺰ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ﹰﹱﹲﹳﹴ﹵ﹶﹷﹸﹹﹺﹻﹼﹽﹾﹿﺀﺁﺂﺃﺄﺅﺆﺇﺈﺉﺊﺋﺌﺍﺎﺏﺐﺑﺒﺓﺔﺕﺖﺗﺘﺙﺚﺛﺜﺝﺞﺟﺠﺡﺢﺣﺤﺥﺦﺧﺨﺩﺪﺫﺬﺭﺮﺯﺰ';
		$find = 'ﺞ';
		$result = mb_strrchr($string, $find, true);
		$expected = 'ﹰﹱﹲﹳﹴ﹵ﹶﹷﹸﹹﹺﹻﹼﹽﹾﹿﺀﺁﺂﺃﺄﺅﺆﺇﺈﺉﺊﺋﺌﺍﺎﺏﺐﺑﺒﺓﺔﺕﺖﺗﺘﺙﺚﺛﺜﺝ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ﺱﺲﺳﺴﺵﺶﺷﺸﺹﺺﺻﺼﺽﺾﺿﻀﻁﻂﻃﻄﻅﻆﻇﻈﻉﻊﻋﻌﻍﻎﻏﻐﻑﻒﻓﻔﻕﻖﻗﻘﻙﻚﻛﻜﻝﻞﻟﻠﻡﻢﻣﻤﻥﻦﻧﻨﻩﻪﻫﻬﻭﻮﻯﻰﻱﻲﻳﻴﻵﻶﻷﻸﻹﻺﻻﻼ';
		$find = 'ﻞ';
		$result = mb_strrchr($string, $find);
		$expected = 'ﻞﻟﻠﻡﻢﻣﻤﻥﻦﻧﻨﻩﻪﻫﻬﻭﻮﻯﻰﻱﻲﻳﻴﻵﻶﻷﻸﻹﻺﻻﻼ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ﺱﺲﺳﺴﺵﺶﺷﺸﺹﺺﺻﺼﺽﺾﺿﻀﻁﻂﻃﻄﻅﻆﻇﻈﻉﻊﻋﻌﻍﻎﻏﻐﻑﻒﻓﻔﻕﻖﻗﻘﻙﻚﻛﻜﻝﻞﻟﻠﻡﻢﻣﻤﻥﻦﻧﻨﻩﻪﻫﻬﻭﻮﻯﻰﻱﻲﻳﻴﻵﻶﻷﻸﻹﻺﻻﻼ';
		$find = 'ﻞ';
		$result = mb_strrchr($string, $find, true);
		$expected = 'ﺱﺲﺳﺴﺵﺶﺷﺸﺹﺺﺻﺼﺽﺾﺿﻀﻁﻂﻃﻄﻅﻆﻇﻈﻉﻊﻋﻌﻍﻎﻏﻐﻑﻒﻓﻔﻕﻖﻗﻘﻙﻚﻛﻜﻝ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz';
		$find = 'k';
		$result = mb_strrchr($string, $find);
		$expected = 'klmnopqrstuvwxyz';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz';
		$find = 'k';
		$result = mb_strrchr($string, $find, true);
		$expected = 'abcdefghij';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '。「」、・ヲァィゥェォャュョッーアイウエオカキク';
		$find = 'ア';
		$result = mb_strrchr($string, $find);
		$expected = 'アイウエオカキク';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '。「」、・ヲァィゥェォャュョッーアイウエオカキク';
		$find = 'ア';
		$result = mb_strrchr($string, $find, true);
		$expected = '。「」、・ヲァィゥェォャュョッー';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワン゙';
		$find = 'ハ';
		$result = mb_strrchr($string, $find);
		$expected = 'ハヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワン゙';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワン゙';
		$find = 'ハ';
		$result = mb_strrchr($string, $find, true);
		$expected = 'ケコサシスセソタチツテトナニヌネノ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ĥēĺļŏ, Ŵőřļď!';
		$find = 'ő';
		$result = mb_strrchr($string, $find);
		$expected = 'őřļď!';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ĥēĺļŏ, Ŵőřļď!';
		$find = 'ő';
		$result = mb_strrchr($string, $find, true);
		$expected = 'Ĥēĺļŏ, Ŵ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Hello, World!';
		$find = 'o';
		$result = mb_strrchr($string, $find);
		$expected = 'orld!';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Hello, World!';
		$find = 'o';
		$result = mb_strrchr($string, $find, true);
		$expected = 'Hello, W';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Hello, World!';
		$find = 'Wo';
		$result = mb_strrchr($string, $find);
		$expected = 'World!';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Hello, World!';
		$find = 'Wo';
		$result = mb_strrchr($string, $find, true);
		$expected = 'Hello, ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Hello, World!';
		$find = 'll';
		$result = mb_strrchr($string, $find);
		$expected = 'llo, World!';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Hello, World!';
		$find = 'll';
		$result = mb_strrchr($string, $find, true);
		$expected = 'He';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Hello, World!';
		$find = 'rld';
		$result = mb_strrchr($string, $find);
		$expected = 'rld!';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Hello, World!';
		$find = 'rld';
		$result = mb_strrchr($string, $find, true);
		$expected = 'Hello, Wo';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'čini';
		$find = 'n';
		$result = mb_strrchr($string, $find);
		$expected = 'ni';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'čini';
		$find = 'n';
		$result = mb_strrchr($string, $find, true);
		$expected = 'či';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'moći';
		$find = 'ć';
		$result = mb_strrchr($string, $find);
		$expected = 'ći';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'moći';
		$find = 'ć';
		$result = mb_strrchr($string, $find, true);
		$expected = 'mo';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'državni';
		$find = 'ž';
		$result = mb_strrchr($string, $find);
		$expected = 'žavni';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'državni';
		$find = 'ž';
		$result = mb_strrchr($string, $find, true);
		$expected = 'dr';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '把百度设为首页';
		$find = '设';
		$result = mb_strrchr($string, $find);
		$expected = '设为首页';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '把百度设为首页';
		$find = '设';
		$result = mb_strrchr($string, $find, true);
		$expected = '把百度';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '一二三周永龍';
		$find = '周';
		$result = mb_strrchr($string, $find);
		$expected = '周永龍';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '一二三周永龍';
		$find = '周';
		$result = mb_strrchr($string, $find, true);
		$expected = '一二三';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '一二三周永龍';
		$find = '周龍';
		$result = mb_strrchr($string, $find, true);
		$expected = false;
		$this->assertEqual($result, $expected);
	}

/**
 * testMultibyteStrrchr method
 *
 * @access public
 * @return void
 */
	function testMultibyteStrrchr() {
		$string = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789';
		$find = 'F';
		$result = Multibyte::strrchr($string, $find);
		$expected = 'FGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789';
		$find = 'F';
		$result = Multibyte::strrchr($string, $find, true);
		$expected = 'ABCDE';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝÞ';
		$find = 'Å';
		$result = Multibyte::strrchr($string, $find);
		$expected = 'ÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝÞ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝÞ';
		$find = 'Å';
		$result = Multibyte::strrchr($string, $find, true);
		$expected = 'ÀÁÂÃÄ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ĀĂĄĆĈĊČĎĐĒĔĖĘĚĜĞĠĢĤĦĨĪĬĮIJĴĶĹĻĽĿŁŃŅŇŊŌŎŐŒŔŖŘŚŜŞŠŢŤŦŨŪŬŮŰŲŴŶŹŻŽ';
		$find = 'Ċ';
		$result = Multibyte::strrchr($string, $find);
		$expected = 'ĊČĎĐĒĔĖĘĚĜĞĠĢĤĦĨĪĬĮIJĴĶĹĻĽĿŁŃŅŇŊŌŎŐŒŔŖŘŚŜŞŠŢŤŦŨŪŬŮŰŲŴŶŹŻŽ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ĀĂĄĆĈĊČĎĐĒĔĖĘĚĜĞĠĢĤĦĨĪĬĮIJĴĶĹĻĽĿŁŃŅŇŊŌŎŐŒŔŖŘŚŜŞŠŢŤŦŨŪŬŮŰŲŴŶŹŻŽ';
		$find = 'Ċ';
		$result = Multibyte::strrchr($string, $find, true);
		$expected = 'ĀĂĄĆĈ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '!"#$%&\'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~';
		$find = 'F';
		$result = Multibyte::strrchr($string, $find);
		$expected = 'FGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '!"#$%&\'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~';
		$find = 'F';
		$result = Multibyte::strrchr($string, $find, true);
		$expected = '!"#$%&\'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDE';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈ';
		$find = 'µ';
		$result = Multibyte::strrchr($string, $find);
		$expected = 'µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈ';
		$find = 'µ';
		$result = Multibyte::strrchr($string, $find, true);
		$expected = '¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎďĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝĞğĠġĢģĤĥĦħĨĩĪīĬ';
		$find = 'Þ';
		$result = Multibyte::strrchr($string, $find);
		$expected = 'Þßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎďĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝĞğĠġĢģĤĥĦħĨĩĪīĬ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎďĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝĞğĠġĢģĤĥĦħĨĩĪīĬ';
		$find = 'Þ';
		$result = Multibyte::strrchr($string, $find, true);
		$expected = 'ÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ĭĮįİıIJijĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿŀŁłŃńŅņŇňʼnŊŋŌōŎŏŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŠšŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžſƀƁƂƃƄƅƆƇƈƉƊƋƌƍƎƏƐ';
		$find = 'Ņ';
		$result = Multibyte::strrchr($string, $find);
		$expected = 'ŅņŇňʼnŊŋŌōŎŏŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŠšŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžſƀƁƂƃƄƅƆƇƈƉƊƋƌƍƎƏƐ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ĭĮįİıIJijĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿŀŁłŃńŅņŇňʼnŊŋŌōŎŏŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŠšŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžſƀƁƂƃƄƅƆƇƈƉƊƋƌƍƎƏƐ';
		$find = 'Ņ';
		$result = Multibyte::strrchr($string, $find, true);
		$expected = 'ĭĮįİıIJijĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿŀŁłŃń';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ƑƒƓƔƕƖƗƘƙƚƛƜƝƞƟƠơƢƣƤƥƦƧƨƩƪƫƬƭƮƯưƱƲƳƴƵƶƷƸƹƺƻƼƽƾƿǀǁǂǃDŽDždžLJLjljNJNjnjǍǎǏǐǑǒǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜǝǞǟǠǡǢǣǤǥǦǧǨǩǪǫǬǭǮǯǰDZDzdzǴ';
		$find = 'Ƹ';
		$result = Multibyte::strrchr($string, $find);
		$expected = 'ƸƹƺƻƼƽƾƿǀǁǂǃDŽDždžLJLjljNJNjnjǍǎǏǐǑǒǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜǝǞǟǠǡǢǣǤǥǦǧǨǩǪǫǬǭǮǯǰDZDzdzǴ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$find = 'Ƹ';
		$result = Multibyte::strrchr($string, $find, true);
		$expected = 'ƑƒƓƔƕƖƗƘƙƚƛƜƝƞƟƠơƢƣƤƥƦƧƨƩƪƫƬƭƮƯưƱƲƳƴƵƶƷ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'əɚɛɜɝɞɟɠɡɢɣɤɥɦɧɨɩɪɫɬɭɮɯɰɱɲɳɴɵɶɷɸɹɺɻɼɽɾɿʀʁʂʃʄʅʆʇʈʉʊʋʌʍʎʏʐʑʒʓʔʕʖʗʘʙʚʛʜʝʞʟʠʡʢʣʤʥʦʧʨʩʪʫʬʭʮʯʰʱʲʳʴʵʶʷʸʹʺʻʼ';
		$find = 'ʀ';
		$result = Multibyte::strrchr($string, $find);
		$expected = 'ʀʁʂʃʄʅʆʇʈʉʊʋʌʍʎʏʐʑʒʓʔʕʖʗʘʙʚʛʜʝʞʟʠʡʢʣʤʥʦʧʨʩʪʫʬʭʮʯʰʱʲʳʴʵʶʷʸʹʺʻʼ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'əɚɛɜɝɞɟɠɡɢɣɤɥɦɧɨɩɪɫɬɭɮɯɰɱɲɳɴɵɶɷɸɹɺɻɼɽɾɿʀʁʂʃʄʅʆʇʈʉʊʋʌʍʎʏʐʑʒʓʔʕʖʗʘʙʚʛʜʝʞʟʠʡʢʣʤʥʦʧʨʩʪʫʬʭʮʯʰʱʲʳʴʵʶʷʸʹʺʻʼ';
		$find = 'ʀ';
		$result = Multibyte::strrchr($string, $find, true);
		$expected = 'əɚɛɜɝɞɟɠɡɢɣɤɥɦɧɨɩɪɫɬɭɮɯɰɱɲɳɴɵɶɷɸɹɺɻɼɽɾɿ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ЀЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЍЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛ';
		$find = 'Ї';
		$result = Multibyte::strrchr($string, $find);
		$expected = 'ЇЈЉЊЋЌЍЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ЀЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЍЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛ';
		$find = 'Ї';
		$result = Multibyte::strrchr($string, $find, true);
		$expected = 'ЀЁЂЃЄЅІ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'МНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыь';
		$find = 'Р';
		$result = Multibyte::strrchr($string, $find);
		$expected = 'РСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыь';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'МНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыь';
		$find = 'Р';
		$result = Multibyte::strrchr($string, $find, true);
		$expected = 'МНОП';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'فقكلمنهوىيًٌٍَُ';
		$find = 'ن';
		$result = Multibyte::strrchr($string, $find);
		$expected = 'نهوىيًٌٍَُ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'فقكلمنهوىيًٌٍَُ';
		$find = 'ن';
		$result = Multibyte::strrchr($string, $find, true);
		$expected = 'فقكلم';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '✰✱✲✳✴✵✶✷✸✹✺✻✼✽✾✿❀❁❂❃❄❅❆❇❈❉❊❋❌❍❎❏❐❑❒❓❔❕❖❗❘❙❚❛❜❝❞';
		$find = '✿';
		$result = Multibyte::strrchr($string, $find);
		$expected = '✿❀❁❂❃❄❅❆❇❈❉❊❋❌❍❎❏❐❑❒❓❔❕❖❗❘❙❚❛❜❝❞';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '✰✱✲✳✴✵✶✷✸✹✺✻✼✽✾✿❀❁❂❃❄❅❆❇❈❉❊❋❌❍❎❏❐❑❒❓❔❕❖❗❘❙❚❛❜❝❞';
		$find = '✿';
		$result = Multibyte::strrchr($string, $find, true);
		$expected = '✰✱✲✳✴✵✶✷✸✹✺✻✼✽✾';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '⺀⺁⺂⺃⺄⺅⺆⺇⺈⺉⺊⺋⺌⺍⺎⺏⺐⺑⺒⺓⺔⺕⺖⺗⺘⺙⺛⺜⺝⺞⺟⺠⺡⺢⺣⺤⺥⺦⺧⺨⺩⺪⺫⺬⺭⺮⺯⺰⺱⺲⺳⺴⺵⺶⺷⺸⺹⺺⺻⺼⺽⺾⺿⻀⻁⻂⻃⻄⻅⻆⻇⻈⻉⻊⻋⻌⻍⻎⻏⻐⻑⻒⻓⻔⻕⻖⻗⻘⻙⻚⻛⻜⻝⻞⻟⻠';
		$find = '⺐';
		$result = Multibyte::strrchr($string, $find);
		$expected = '⺐⺑⺒⺓⺔⺕⺖⺗⺘⺙⺛⺜⺝⺞⺟⺠⺡⺢⺣⺤⺥⺦⺧⺨⺩⺪⺫⺬⺭⺮⺯⺰⺱⺲⺳⺴⺵⺶⺷⺸⺹⺺⺻⺼⺽⺾⺿⻀⻁⻂⻃⻄⻅⻆⻇⻈⻉⻊⻋⻌⻍⻎⻏⻐⻑⻒⻓⻔⻕⻖⻗⻘⻙⻚⻛⻜⻝⻞⻟⻠';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '⺀⺁⺂⺃⺄⺅⺆⺇⺈⺉⺊⺋⺌⺍⺎⺏⺐⺑⺒⺓⺔⺕⺖⺗⺘⺙⺛⺜⺝⺞⺟⺠⺡⺢⺣⺤⺥⺦⺧⺨⺩⺪⺫⺬⺭⺮⺯⺰⺱⺲⺳⺴⺵⺶⺷⺸⺹⺺⺻⺼⺽⺾⺿⻀⻁⻂⻃⻄⻅⻆⻇⻈⻉⻊⻋⻌⻍⻎⻏⻐⻑⻒⻓⻔⻕⻖⻗⻘⻙⻚⻛⻜⻝⻞⻟⻠';
		$find = '⺐';
		$result = Multibyte::strrchr($string, $find, true);
		$expected = '⺀⺁⺂⺃⺄⺅⺆⺇⺈⺉⺊⺋⺌⺍⺎⺏';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '⽅⽆⽇⽈⽉⽊⽋⽌⽍⽎⽏⽐⽑⽒⽓⽔⽕⽖⽗⽘⽙⽚⽛⽜⽝⽞⽟⽠⽡⽢⽣⽤⽥⽦⽧⽨⽩⽪⽫⽬⽭⽮⽯⽰⽱⽲⽳⽴⽵⽶⽷⽸⽹⽺⽻⽼⽽⽾⽿';
		$find = '⽤';
		$result = Multibyte::strrchr($string, $find);
		$expected = '⽤⽥⽦⽧⽨⽩⽪⽫⽬⽭⽮⽯⽰⽱⽲⽳⽴⽵⽶⽷⽸⽹⽺⽻⽼⽽⽾⽿';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '⽅⽆⽇⽈⽉⽊⽋⽌⽍⽎⽏⽐⽑⽒⽓⽔⽕⽖⽗⽘⽙⽚⽛⽜⽝⽞⽟⽠⽡⽢⽣⽤⽥⽦⽧⽨⽩⽪⽫⽬⽭⽮⽯⽰⽱⽲⽳⽴⽵⽶⽷⽸⽹⽺⽻⽼⽽⽾⽿';
		$find = '⽤';
		$result = Multibyte::strrchr($string, $find, true);
		$expected = '⽅⽆⽇⽈⽉⽊⽋⽌⽍⽎⽏⽐⽑⽒⽓⽔⽕⽖⽗⽘⽙⽚⽛⽜⽝⽞⽟⽠⽡⽢⽣';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '눡눢눣눤눥눦눧눨눩눪눫눬눭눮눯눰눱눲눳눴눵눶눷눸눹눺눻눼눽눾눿뉀뉁뉂뉃뉄뉅뉆뉇뉈뉉뉊뉋뉌뉍뉎뉏뉐뉑뉒뉓뉔뉕뉖뉗뉘뉙뉚뉛뉜뉝뉞뉟뉠뉡뉢뉣뉤뉥뉦뉧뉨뉩뉪뉫뉬뉭뉮뉯뉰뉱뉲뉳뉴뉵뉶뉷뉸뉹뉺뉻뉼뉽뉾뉿늀늁늂늃늄';
		$find = '눻';
		$result = Multibyte::strrchr($string, $find);
		$expected = '눻눼눽눾눿뉀뉁뉂뉃뉄뉅뉆뉇뉈뉉뉊뉋뉌뉍뉎뉏뉐뉑뉒뉓뉔뉕뉖뉗뉘뉙뉚뉛뉜뉝뉞뉟뉠뉡뉢뉣뉤뉥뉦뉧뉨뉩뉪뉫뉬뉭뉮뉯뉰뉱뉲뉳뉴뉵뉶뉷뉸뉹뉺뉻뉼뉽뉾뉿늀늁늂늃늄';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '눡눢눣눤눥눦눧눨눩눪눫눬눭눮눯눰눱눲눳눴눵눶눷눸눹눺눻눼눽눾눿뉀뉁뉂뉃뉄뉅뉆뉇뉈뉉뉊뉋뉌뉍뉎뉏뉐뉑뉒뉓뉔뉕뉖뉗뉘뉙뉚뉛뉜뉝뉞뉟뉠뉡뉢뉣뉤뉥뉦뉧뉨뉩뉪뉫뉬뉭뉮뉯뉰뉱뉲뉳뉴뉵뉶뉷뉸뉹뉺뉻뉼뉽뉾뉿늀늁늂늃늄';
		$find = '눻';
		$result = Multibyte::strrchr($string, $find, true);
		$expected = '눡눢눣눤눥눦눧눨눩눪눫눬눭눮눯눰눱눲눳눴눵눶눷눸눹눺';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ﹰﹱﹲﹳﹴ﹵ﹶﹷﹸﹹﹺﹻﹼﹽﹾﹿﺀﺁﺂﺃﺄﺅﺆﺇﺈﺉﺊﺋﺌﺍﺎﺏﺐﺑﺒﺓﺔﺕﺖﺗﺘﺙﺚﺛﺜﺝﺞﺟﺠﺡﺢﺣﺤﺥﺦﺧﺨﺩﺪﺫﺬﺭﺮﺯﺰ';
		$find = 'ﺞ';
		$result = Multibyte::strrchr($string, $find);
		$expected = 'ﺞﺟﺠﺡﺢﺣﺤﺥﺦﺧﺨﺩﺪﺫﺬﺭﺮﺯﺰ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ﹰﹱﹲﹳﹴ﹵ﹶﹷﹸﹹﹺﹻﹼﹽﹾﹿﺀﺁﺂﺃﺄﺅﺆﺇﺈﺉﺊﺋﺌﺍﺎﺏﺐﺑﺒﺓﺔﺕﺖﺗﺘﺙﺚﺛﺜﺝﺞﺟﺠﺡﺢﺣﺤﺥﺦﺧﺨﺩﺪﺫﺬﺭﺮﺯﺰ';
		$find = 'ﺞ';
		$result = Multibyte::strrchr($string, $find, true);
		$expected = 'ﹰﹱﹲﹳﹴ﹵ﹶﹷﹸﹹﹺﹻﹼﹽﹾﹿﺀﺁﺂﺃﺄﺅﺆﺇﺈﺉﺊﺋﺌﺍﺎﺏﺐﺑﺒﺓﺔﺕﺖﺗﺘﺙﺚﺛﺜﺝ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ﺱﺲﺳﺴﺵﺶﺷﺸﺹﺺﺻﺼﺽﺾﺿﻀﻁﻂﻃﻄﻅﻆﻇﻈﻉﻊﻋﻌﻍﻎﻏﻐﻑﻒﻓﻔﻕﻖﻗﻘﻙﻚﻛﻜﻝﻞﻟﻠﻡﻢﻣﻤﻥﻦﻧﻨﻩﻪﻫﻬﻭﻮﻯﻰﻱﻲﻳﻴﻵﻶﻷﻸﻹﻺﻻﻼ';
		$find = 'ﻞ';
		$result = Multibyte::strrchr($string, $find);
		$expected = 'ﻞﻟﻠﻡﻢﻣﻤﻥﻦﻧﻨﻩﻪﻫﻬﻭﻮﻯﻰﻱﻲﻳﻴﻵﻶﻷﻸﻹﻺﻻﻼ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ﺱﺲﺳﺴﺵﺶﺷﺸﺹﺺﺻﺼﺽﺾﺿﻀﻁﻂﻃﻄﻅﻆﻇﻈﻉﻊﻋﻌﻍﻎﻏﻐﻑﻒﻓﻔﻕﻖﻗﻘﻙﻚﻛﻜﻝﻞﻟﻠﻡﻢﻣﻤﻥﻦﻧﻨﻩﻪﻫﻬﻭﻮﻯﻰﻱﻲﻳﻴﻵﻶﻷﻸﻹﻺﻻﻼ';
		$find = 'ﻞ';
		$result = Multibyte::strrchr($string, $find, true);
		$expected = 'ﺱﺲﺳﺴﺵﺶﺷﺸﺹﺺﺻﺼﺽﺾﺿﻀﻁﻂﻃﻄﻅﻆﻇﻈﻉﻊﻋﻌﻍﻎﻏﻐﻑﻒﻓﻔﻕﻖﻗﻘﻙﻚﻛﻜﻝ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz';
		$find = 'k';
		$result = Multibyte::strrchr($string, $find);
		$expected = 'klmnopqrstuvwxyz';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz';
		$find = 'k';
		$result = Multibyte::strrchr($string, $find, true);
		$expected = 'abcdefghij';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '。「」、・ヲァィゥェォャュョッーアイウエオカキク';
		$find = 'ア';
		$result = Multibyte::strrchr($string, $find);
		$expected = 'アイウエオカキク';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '。「」、・ヲァィゥェォャュョッーアイウエオカキク';
		$find = 'ア';
		$result = Multibyte::strrchr($string, $find, true);
		$expected = '。「」、・ヲァィゥェォャュョッー';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワン゙';
		$find = 'ハ';
		$result = Multibyte::strrchr($string, $find);
		$expected = 'ハヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワン゙';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワン゙';
		$find = 'ハ';
		$result = Multibyte::strrchr($string, $find, true);
		$expected = 'ケコサシスセソタチツテトナニヌネノ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ĥēĺļŏ, Ŵőřļď!';
		$find = 'ő';
		$result = Multibyte::strrchr($string, $find);
		$expected = 'őřļď!';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ĥēĺļŏ, Ŵőřļď!';
		$find = 'ő';
		$result = Multibyte::strrchr($string, $find, true);
		$expected = 'Ĥēĺļŏ, Ŵ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Hello, World!';
		$find = 'o';
		$result = Multibyte::strrchr($string, $find);
		$expected = 'orld!';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Hello, World!';
		$find = 'o';
		$result = Multibyte::strrchr($string, $find, true);
		$expected = 'Hello, W';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Hello, World!';
		$find = 'Wo';
		$result = Multibyte::strrchr($string, $find);
		$expected = 'World!';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Hello, World!';
		$find = 'Wo';
		$result = Multibyte::strrchr($string, $find, true);
		$expected = 'Hello, ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Hello, World!';
		$find = 'll';
		$result = Multibyte::strrchr($string, $find);
		$expected = 'llo, World!';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Hello, World!';
		$find = 'll';
		$result = Multibyte::strrchr($string, $find, true);
		$expected = 'He';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Hello, World!';
		$find = 'rld';
		$result = Multibyte::strrchr($string, $find);
		$expected = 'rld!';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Hello, World!';
		$find = 'rld';
		$result = Multibyte::strrchr($string, $find, true);
		$expected = 'Hello, Wo';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'čini';
		$find = 'n';
		$result = Multibyte::strrchr($string, $find);
		$expected = 'ni';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'čini';
		$find = 'n';
		$result = Multibyte::strrchr($string, $find, true);
		$expected = 'či';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'moći';
		$find = 'ć';
		$result = Multibyte::strrchr($string, $find);
		$expected = 'ći';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'moći';
		$find = 'ć';
		$result = Multibyte::strrchr($string, $find, true);
		$expected = 'mo';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'državni';
		$find = 'ž';
		$result = Multibyte::strrchr($string, $find);
		$expected = 'žavni';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'državni';
		$find = 'ž';
		$result = Multibyte::strrchr($string, $find, true);
		$expected = 'dr';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '把百度设为首页';
		$find = '设';
		$result = Multibyte::strrchr($string, $find);
		$expected = '设为首页';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '把百度设为首页';
		$find = '设';
		$result = Multibyte::strrchr($string, $find, true);
		$expected = '把百度';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '一二三周永龍';
		$find = '周';
		$result = Multibyte::strrchr($string, $find);
		$expected = '周永龍';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '一二三周永龍';
		$find = '周';
		$result = Multibyte::strrchr($string, $find, true);
		$expected = '一二三';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '一二三周永龍';
		$find = '周龍';
		$result = Multibyte::strrchr($string, $find, true);
		$expected = false;
		$this->assertEqual($result, $expected);
	}

/**
 * testUsingMbStrrichr method
 *
 * @access public
 * @return void
 */
	function testUsingMbStrrichr() {
		$string = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789';
		$find = 'F';
		$result = mb_strrichr($string, $find);
		$expected = 'FGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789';
		$find = 'F';
		$result = mb_strrichr($string, $find, true);
		$expected = 'ABCDE';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝÞ';
		$find = 'Å';
		$result = mb_strrichr($string, $find);
		$expected = 'ÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝÞ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝÞ';
		$find = 'Å';
		$result = mb_strrichr($string, $find, true);
		$expected = 'ÀÁÂÃÄ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ĀĂĄĆĈĊČĎĐĒĔĖĘĚĜĞĠĢĤĦĨĪĬĮIJĴĶĹĻĽĿŁŃŅŇŊŌŎŐŒŔŖŘŚŜŞŠŢŤŦŨŪŬŮŰŲŴŶŹŻŽ';
		$find = 'Ċ';
		$result = mb_strrichr($string, $find);
		$expected = 'ĊČĎĐĒĔĖĘĚĜĞĠĢĤĦĨĪĬĮIJĴĶĹĻĽĿŁŃŅŇŊŌŎŐŒŔŖŘŚŜŞŠŢŤŦŨŪŬŮŰŲŴŶŹŻŽ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ĀĂĄĆĈĊČĎĐĒĔĖĘĚĜĞĠĢĤĦĨĪĬĮIJĴĶĹĻĽĿŁŃŅŇŊŌŎŐŒŔŖŘŚŜŞŠŢŤŦŨŪŬŮŰŲŴŶŹŻŽ';
		$find = 'Ċ';
		$result = mb_strrichr($string, $find, true);
		$expected = 'ĀĂĄĆĈ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '!"#$%&\'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~';
		$find = 'F';
		$result = mb_strrichr($string, $find);
		$expected = 'fghijklmnopqrstuvwxyz{|}~';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '!"#$%&\'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~';
		$find = 'F';
		$result = mb_strrichr($string, $find, true);
		$expected = '!"#$%&\'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcde';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈ';
		$find = 'µ';
		$result = mb_strrichr($string, $find);
		$expected = 'µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈ';
		$find = 'µ';
		$result = mb_strrichr($string, $find, true);
		$expected = '¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎďĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝĞğĠġĢģĤĥĦħĨĩĪīĬ';
		$find = 'Þ';
		$result = mb_strrichr($string, $find);
		$expected = 'þÿĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎďĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝĞğĠġĢģĤĥĦħĨĩĪīĬ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎďĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝĞğĠġĢģĤĥĦħĨĩĪīĬ';
		$find = 'Þ';
		$result = mb_strrichr($string, $find, true);
		$expected = 'ÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüý';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ĭĮįİıIJijĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿŀŁłŃńŅņŇňʼnŊŋŌōŎŏŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŠšŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžſƀƁƂƃƄƅƆƇƈƉƊƋƌƍƎƏƐ';
		$find = 'Ņ';
		$result = mb_strrichr($string, $find);
		$expected = 'ņŇňʼnŊŋŌōŎŏŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŠšŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžſƀƁƂƃƄƅƆƇƈƉƊƋƌƍƎƏƐ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ĭĮįİıIJijĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿŀŁłŃńŅņŇňʼnŊŋŌōŎŏŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŠšŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžſƀƁƂƃƄƅƆƇƈƉƊƋƌƍƎƏƐ';
		$find = 'Ņ';
		$result = mb_strrichr($string, $find, true);
		$expected = 'ĭĮįİıIJijĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿŀŁłŃńŅ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ƑƒƓƔƕƖƗƘƙƚƛƜƝƞƟƠơƢƣƤƥƦƧƨƩƪƫƬƭƮƯưƱƲƳƴƵƶƷƸƹƺƻƼƽƾƿǀǁǂǃDŽDždžLJLjljNJNjnjǍǎǏǐǑǒǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜǝǞǟǠǡǢǣǤǥǦǧǨǩǪǫǬǭǮǯǰDZDzdzǴ';
		$find = 'Ƹ';
		$result = mb_strrichr($string, $find);
		$expected = 'ƹƺƻƼƽƾƿǀǁǂǃDŽDždžLJLjljNJNjnjǍǎǏǐǑǒǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜǝǞǟǠǡǢǣǤǥǦǧǨǩǪǫǬǭǮǯǰDZDzdzǴ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$find = 'Ƹ';
		$result = mb_strrichr($string, $find, true);
		$expected = 'ƑƒƓƔƕƖƗƘƙƚƛƜƝƞƟƠơƢƣƤƥƦƧƨƩƪƫƬƭƮƯưƱƲƳƴƵƶƷƸ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'əɚɛɜɝɞɟɠɡɢɣɤɥɦɧɨɩɪɫɬɭɮɯɰɱɲɳɴɵɶɷɸɹɺɻɼɽɾɿʀʁʂʃʄʅʆʇʈʉʊʋʌʍʎʏʐʑʒʓʔʕʖʗʘʙʚʛʜʝʞʟʠʡʢʣʤʥʦʧʨʩʪʫʬʭʮʯʰʱʲʳʴʵʶʷʸʹʺʻʼ';
		$find = 'ʀ';
		$result = mb_strrichr($string, $find);
		$expected = 'ʀʁʂʃʄʅʆʇʈʉʊʋʌʍʎʏʐʑʒʓʔʕʖʗʘʙʚʛʜʝʞʟʠʡʢʣʤʥʦʧʨʩʪʫʬʭʮʯʰʱʲʳʴʵʶʷʸʹʺʻʼ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'əɚɛɜɝɞɟɠɡɢɣɤɥɦɧɨɩɪɫɬɭɮɯɰɱɲɳɴɵɶɷɸɹɺɻɼɽɾɿʀʁʂʃʄʅʆʇʈʉʊʋʌʍʎʏʐʑʒʓʔʕʖʗʘʙʚʛʜʝʞʟʠʡʢʣʤʥʦʧʨʩʪʫʬʭʮʯʰʱʲʳʴʵʶʷʸʹʺʻʼ';
		$find = 'ʀ';
		$result = mb_strrichr($string, $find, true);
		$expected = 'əɚɛɜɝɞɟɠɡɢɣɤɥɦɧɨɩɪɫɬɭɮɯɰɱɲɳɴɵɶɷɸɹɺɻɼɽɾɿ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ЀЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЍЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛ';
		$find = 'Ї';
		$result = mb_strrichr($string, $find);
		$expected = 'ЇЈЉЊЋЌЍЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ЀЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЍЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛ';
		$find = 'Ї';
		$result = mb_strrichr($string, $find, true);
		$expected = 'ЀЁЂЃЄЅІ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'МНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыь';
		$find = 'Р';
		$result = mb_strrichr($string, $find);
		$expected = 'рстуфхцчшщъыь';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'МНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмноп';
		$find = 'Р';
		$result = mb_strrichr($string, $find, true);
		$expected = 'МНОП';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'فقكلمنهوىيًٌٍَُ';
		$find = 'ن';
		$result = mb_strrichr($string, $find);
		$expected = 'نهوىيًٌٍَُ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'فقكلمنهوىيًٌٍَُ';
		$find = 'ن';
		$result = mb_strrichr($string, $find, true);
		$expected = 'فقكلم';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '✰✱✲✳✴✵✶✷✸✹✺✻✼✽✾✿❀❁❂❃❄❅❆❇❈❉❊❋❌❍❎❏❐❑❒❓❔❕❖❗❘❙❚❛❜❝❞';
		$find = '✿';
		$result = mb_strrichr($string, $find);
		$expected = '✿❀❁❂❃❄❅❆❇❈❉❊❋❌❍❎❏❐❑❒❓❔❕❖❗❘❙❚❛❜❝❞';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '✰✱✲✳✴✵✶✷✸✹✺✻✼✽✾✿❀❁❂❃❄❅❆❇❈❉❊❋❌❍❎❏❐❑❒❓❔❕❖❗❘❙❚❛❜❝❞';
		$find = '✿';
		$result = mb_strrichr($string, $find, true);
		$expected = '✰✱✲✳✴✵✶✷✸✹✺✻✼✽✾';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '⺀⺁⺂⺃⺄⺅⺆⺇⺈⺉⺊⺋⺌⺍⺎⺏⺐⺑⺒⺓⺔⺕⺖⺗⺘⺙⺛⺜⺝⺞⺟⺠⺡⺢⺣⺤⺥⺦⺧⺨⺩⺪⺫⺬⺭⺮⺯⺰⺱⺲⺳⺴⺵⺶⺷⺸⺹⺺⺻⺼⺽⺾⺿⻀⻁⻂⻃⻄⻅⻆⻇⻈⻉⻊⻋⻌⻍⻎⻏⻐⻑⻒⻓⻔⻕⻖⻗⻘⻙⻚⻛⻜⻝⻞⻟⻠';
		$find = '⺐';
		$result = mb_strrichr($string, $find);
		$expected = '⺐⺑⺒⺓⺔⺕⺖⺗⺘⺙⺛⺜⺝⺞⺟⺠⺡⺢⺣⺤⺥⺦⺧⺨⺩⺪⺫⺬⺭⺮⺯⺰⺱⺲⺳⺴⺵⺶⺷⺸⺹⺺⺻⺼⺽⺾⺿⻀⻁⻂⻃⻄⻅⻆⻇⻈⻉⻊⻋⻌⻍⻎⻏⻐⻑⻒⻓⻔⻕⻖⻗⻘⻙⻚⻛⻜⻝⻞⻟⻠';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '⺀⺁⺂⺃⺄⺅⺆⺇⺈⺉⺊⺋⺌⺍⺎⺏⺐⺑⺒⺓⺔⺕⺖⺗⺘⺙⺛⺜⺝⺞⺟⺠⺡⺢⺣⺤⺥⺦⺧⺨⺩⺪⺫⺬⺭⺮⺯⺰⺱⺲⺳⺴⺵⺶⺷⺸⺹⺺⺻⺼⺽⺾⺿⻀⻁⻂⻃⻄⻅⻆⻇⻈⻉⻊⻋⻌⻍⻎⻏⻐⻑⻒⻓⻔⻕⻖⻗⻘⻙⻚⻛⻜⻝⻞⻟⻠';
		$find = '⺐';
		$result = mb_strrichr($string, $find, true);
		$expected = '⺀⺁⺂⺃⺄⺅⺆⺇⺈⺉⺊⺋⺌⺍⺎⺏';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '⽅⽆⽇⽈⽉⽊⽋⽌⽍⽎⽏⽐⽑⽒⽓⽔⽕⽖⽗⽘⽙⽚⽛⽜⽝⽞⽟⽠⽡⽢⽣⽤⽥⽦⽧⽨⽩⽪⽫⽬⽭⽮⽯⽰⽱⽲⽳⽴⽵⽶⽷⽸⽹⽺⽻⽼⽽⽾⽿';
		$find = '⽤';
		$result = mb_strrichr($string, $find);
		$expected = '⽤⽥⽦⽧⽨⽩⽪⽫⽬⽭⽮⽯⽰⽱⽲⽳⽴⽵⽶⽷⽸⽹⽺⽻⽼⽽⽾⽿';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '⽅⽆⽇⽈⽉⽊⽋⽌⽍⽎⽏⽐⽑⽒⽓⽔⽕⽖⽗⽘⽙⽚⽛⽜⽝⽞⽟⽠⽡⽢⽣⽤⽥⽦⽧⽨⽩⽪⽫⽬⽭⽮⽯⽰⽱⽲⽳⽴⽵⽶⽷⽸⽹⽺⽻⽼⽽⽾⽿';
		$find = '⽤';
		$result = mb_strrichr($string, $find, true);
		$expected = '⽅⽆⽇⽈⽉⽊⽋⽌⽍⽎⽏⽐⽑⽒⽓⽔⽕⽖⽗⽘⽙⽚⽛⽜⽝⽞⽟⽠⽡⽢⽣';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '눡눢눣눤눥눦눧눨눩눪눫눬눭눮눯눰눱눲눳눴눵눶눷눸눹눺눻눼눽눾눿뉀뉁뉂뉃뉄뉅뉆뉇뉈뉉뉊뉋뉌뉍뉎뉏뉐뉑뉒뉓뉔뉕뉖뉗뉘뉙뉚뉛뉜뉝뉞뉟뉠뉡뉢뉣뉤뉥뉦뉧뉨뉩뉪뉫뉬뉭뉮뉯뉰뉱뉲뉳뉴뉵뉶뉷뉸뉹뉺뉻뉼뉽뉾뉿늀늁늂늃늄';
		$find = '눻';
		$result = mb_strrichr($string, $find);
		$expected = '눻눼눽눾눿뉀뉁뉂뉃뉄뉅뉆뉇뉈뉉뉊뉋뉌뉍뉎뉏뉐뉑뉒뉓뉔뉕뉖뉗뉘뉙뉚뉛뉜뉝뉞뉟뉠뉡뉢뉣뉤뉥뉦뉧뉨뉩뉪뉫뉬뉭뉮뉯뉰뉱뉲뉳뉴뉵뉶뉷뉸뉹뉺뉻뉼뉽뉾뉿늀늁늂늃늄';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '눡눢눣눤눥눦눧눨눩눪눫눬눭눮눯눰눱눲눳눴눵눶눷눸눹눺눻눼눽눾눿뉀뉁뉂뉃뉄뉅뉆뉇뉈뉉뉊뉋뉌뉍뉎뉏뉐뉑뉒뉓뉔뉕뉖뉗뉘뉙뉚뉛뉜뉝뉞뉟뉠뉡뉢뉣뉤뉥뉦뉧뉨뉩뉪뉫뉬뉭뉮뉯뉰뉱뉲뉳뉴뉵뉶뉷뉸뉹뉺뉻뉼뉽뉾뉿늀늁늂늃늄';
		$find = '눻';
		$result = mb_strrichr($string, $find, true);
		$expected = '눡눢눣눤눥눦눧눨눩눪눫눬눭눮눯눰눱눲눳눴눵눶눷눸눹눺';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ﹰﹱﹲﹳﹴ﹵ﹶﹷﹸﹹﹺﹻﹼﹽﹾﹿﺀﺁﺂﺃﺄﺅﺆﺇﺈﺉﺊﺋﺌﺍﺎﺏﺐﺑﺒﺓﺔﺕﺖﺗﺘﺙﺚﺛﺜﺝﺞﺟﺠﺡﺢﺣﺤﺥﺦﺧﺨﺩﺪﺫﺬﺭﺮﺯﺰ';
		$find = 'ﺞ';
		$result = mb_strrichr($string, $find);
		$expected = 'ﺞﺟﺠﺡﺢﺣﺤﺥﺦﺧﺨﺩﺪﺫﺬﺭﺮﺯﺰ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ﹰﹱﹲﹳﹴ﹵ﹶﹷﹸﹹﹺﹻﹼﹽﹾﹿﺀﺁﺂﺃﺄﺅﺆﺇﺈﺉﺊﺋﺌﺍﺎﺏﺐﺑﺒﺓﺔﺕﺖﺗﺘﺙﺚﺛﺜﺝﺞﺟﺠﺡﺢﺣﺤﺥﺦﺧﺨﺩﺪﺫﺬﺭﺮﺯﺰ';
		$find = 'ﺞ';
		$result = mb_strrichr($string, $find, true);
		$expected = 'ﹰﹱﹲﹳﹴ﹵ﹶﹷﹸﹹﹺﹻﹼﹽﹾﹿﺀﺁﺂﺃﺄﺅﺆﺇﺈﺉﺊﺋﺌﺍﺎﺏﺐﺑﺒﺓﺔﺕﺖﺗﺘﺙﺚﺛﺜﺝ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ﺱﺲﺳﺴﺵﺶﺷﺸﺹﺺﺻﺼﺽﺾﺿﻀﻁﻂﻃﻄﻅﻆﻇﻈﻉﻊﻋﻌﻍﻎﻏﻐﻑﻒﻓﻔﻕﻖﻗﻘﻙﻚﻛﻜﻝﻞﻟﻠﻡﻢﻣﻤﻥﻦﻧﻨﻩﻪﻫﻬﻭﻮﻯﻰﻱﻲﻳﻴﻵﻶﻷﻸﻹﻺﻻﻼ';
		$find = 'ﻞ';
		$result = mb_strrichr($string, $find);
		$expected = 'ﻞﻟﻠﻡﻢﻣﻤﻥﻦﻧﻨﻩﻪﻫﻬﻭﻮﻯﻰﻱﻲﻳﻴﻵﻶﻷﻸﻹﻺﻻﻼ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ﺱﺲﺳﺴﺵﺶﺷﺸﺹﺺﺻﺼﺽﺾﺿﻀﻁﻂﻃﻄﻅﻆﻇﻈﻉﻊﻋﻌﻍﻎﻏﻐﻑﻒﻓﻔﻕﻖﻗﻘﻙﻚﻛﻜﻝﻞﻟﻠﻡﻢﻣﻤﻥﻦﻧﻨﻩﻪﻫﻬﻭﻮﻯﻰﻱﻲﻳﻴﻵﻶﻷﻸﻹﻺﻻﻼ';
		$find = 'ﻞ';
		$result = mb_strrichr($string, $find, true);
		$expected = 'ﺱﺲﺳﺴﺵﺶﺷﺸﺹﺺﺻﺼﺽﺾﺿﻀﻁﻂﻃﻄﻅﻆﻇﻈﻉﻊﻋﻌﻍﻎﻏﻐﻑﻒﻓﻔﻕﻖﻗﻘﻙﻚﻛﻜﻝ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz';
		$find = 'k';
		$result = mb_strrichr($string, $find);
		$expected = 'klmnopqrstuvwxyz';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz';
		$find = 'k';
		$result = mb_strrichr($string, $find, true);
		$expected = 'abcdefghij';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '。「」、・ヲァィゥェォャュョッーアイウエオカキク';
		$find = 'ア';
		$result = mb_strrichr($string, $find);
		$expected = 'アイウエオカキク';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '。「」、・ヲァィゥェォャュョッーアイウエオカキク';
		$find = 'ア';
		$result = mb_strrichr($string, $find, true);
		$expected = '。「」、・ヲァィゥェォャュョッー';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワン゙';
		$find = 'ハ';
		$result = mb_strrichr($string, $find);
		$expected = 'ハヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワン゙';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワン゙';
		$find = 'ハ';
		$result = mb_strrichr($string, $find, true);
		$expected = 'ケコサシスセソタチツテトナニヌネノ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ĥēĺļŏ, Ŵőřļď!';
		$find = 'ő';
		$result = mb_strrichr($string, $find);
		$expected = 'őřļď!';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ĥēĺļŏ, Ŵőřļď!';
		$find = 'ő';
		$result = mb_strrichr($string, $find, true);
		$expected = 'Ĥēĺļŏ, Ŵ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Hello, World!';
		$find = 'o';
		$result = mb_strrichr($string, $find);
		$expected = 'orld!';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Hello, World!';
		$find = 'o';
		$result = mb_strrichr($string, $find, true);
		$expected = 'Hello, W';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Hello, World!';
		$find = 'Wo';
		$result = mb_strrichr($string, $find);
		$expected = 'World!';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Hello, World!';
		$find = 'Wo';
		$result = mb_strrichr($string, $find, true);
		$expected = 'Hello, ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Hello, World!';
		$find = 'll';
		$result = mb_strrichr($string, $find);
		$expected = 'llo, World!';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Hello, World!';
		$find = 'll';
		$result = mb_strrichr($string, $find, true);
		$expected = 'He';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Hello, World!';
		$find = 'rld';
		$result = mb_strrichr($string, $find);
		$expected = 'rld!';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Hello, World!';
		$find = 'rld';
		$result = mb_strrichr($string, $find, true);
		$expected = 'Hello, Wo';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'čini';
		$find = 'n';
		$result = mb_strrichr($string, $find);
		$expected = 'ni';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'čini';
		$find = 'n';
		$result = mb_strrichr($string, $find, true);
		$expected = 'či';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'moći';
		$find = 'ć';
		$result = mb_strrichr($string, $find);
		$expected = 'ći';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'moći';
		$find = 'ć';
		$result = mb_strrichr($string, $find, true);
		$expected = 'mo';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'državni';
		$find = 'ž';
		$result = mb_strrichr($string, $find);
		$expected = 'žavni';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'državni';
		$find = 'ž';
		$result = mb_strrichr($string, $find, true);
		$expected = 'dr';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '把百度设为首页';
		$find = '设';
		$result = mb_strrichr($string, $find);
		$expected = '设为首页';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '把百度设为首页';
		$find = '设';
		$result = mb_strrichr($string, $find, true);
		$expected = '把百度';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '一二三周永龍';
		$find = '周';
		$result = mb_strrichr($string, $find);
		$expected = '周永龍';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '一二三周永龍';
		$find = '周';
		$result = mb_strrichr($string, $find, true);
		$expected = '一二三';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '把百度设为首页';
		$find = '百设';
		$result = mb_strrichr($string, $find, true);
		$expected = false;
		$this->assertEqual($result, $expected);
	}

/**
 * testMultibyteStrrichr method
 *
 * @access public
 * @return void
 */
	function testMultibyteStrrichr() {
		$string = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789';
		$find = 'F';
		$result = Multibyte::strrichr($string, $find);
		$expected = 'FGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789';
		$find = 'F';
		$result = Multibyte::strrichr($string, $find, true);
		$expected = 'ABCDE';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝÞ';
		$find = 'Å';
		$result = Multibyte::strrichr($string, $find);
		$expected = 'ÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝÞ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝÞ';
		$find = 'Å';
		$result = Multibyte::strrichr($string, $find, true);
		$expected = 'ÀÁÂÃÄ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ĀĂĄĆĈĊČĎĐĒĔĖĘĚĜĞĠĢĤĦĨĪĬĮIJĴĶĹĻĽĿŁŃŅŇŊŌŎŐŒŔŖŘŚŜŞŠŢŤŦŨŪŬŮŰŲŴŶŹŻŽ';
		$find = 'Ċ';
		$result = Multibyte::strrichr($string, $find);
		$expected = 'ĊČĎĐĒĔĖĘĚĜĞĠĢĤĦĨĪĬĮIJĴĶĹĻĽĿŁŃŅŇŊŌŎŐŒŔŖŘŚŜŞŠŢŤŦŨŪŬŮŰŲŴŶŹŻŽ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ĀĂĄĆĈĊČĎĐĒĔĖĘĚĜĞĠĢĤĦĨĪĬĮIJĴĶĹĻĽĿŁŃŅŇŊŌŎŐŒŔŖŘŚŜŞŠŢŤŦŨŪŬŮŰŲŴŶŹŻŽ';
		$find = 'Ċ';
		$result = Multibyte::strrichr($string, $find, true);
		$expected = 'ĀĂĄĆĈ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '!"#$%&\'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~';
		$find = 'F';
		$result = Multibyte::strrichr($string, $find);
		$expected = 'fghijklmnopqrstuvwxyz{|}~';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '!"#$%&\'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~';
		$find = 'F';
		$result = Multibyte::strrichr($string, $find, true);
		$expected = '!"#$%&\'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcde';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈ';
		$find = 'µ';
		$result = Multibyte::strrichr($string, $find);
		$expected = 'µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈ';
		$find = 'µ';
		$result = Multibyte::strrichr($string, $find, true);
		$expected = '¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎďĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝĞğĠġĢģĤĥĦħĨĩĪīĬ';
		$find = 'Þ';
		$result = Multibyte::strrichr($string, $find);
		$expected = 'þÿĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎďĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝĞğĠġĢģĤĥĦħĨĩĪīĬ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎďĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝĞğĠġĢģĤĥĦħĨĩĪīĬ';
		$find = 'Þ';
		$result = Multibyte::strrichr($string, $find, true);
		$expected = 'ÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüý';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ĭĮįİıIJijĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿŀŁłŃńŅņŇňʼnŊŋŌōŎŏŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŠšŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžſƀƁƂƃƄƅƆƇƈƉƊƋƌƍƎƏƐ';
		$find = 'Ņ';
		$result = Multibyte::strrichr($string, $find);
		$expected = 'ņŇňʼnŊŋŌōŎŏŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŠšŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžſƀƁƂƃƄƅƆƇƈƉƊƋƌƍƎƏƐ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ĭĮįİıIJijĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿŀŁłŃńŅņŇňʼnŊŋŌōŎŏŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŠšŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžſƀƁƂƃƄƅƆƇƈƉƊƋƌƍƎƏƐ';
		$find = 'Ņ';
		$result = Multibyte::strrichr($string, $find, true);
		$expected = 'ĭĮįİıIJijĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿŀŁłŃńŅ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ƑƒƓƔƕƖƗƘƙƚƛƜƝƞƟƠơƢƣƤƥƦƧƨƩƪƫƬƭƮƯưƱƲƳƴƵƶƷƸƹƺƻƼƽƾƿǀǁǂǃDŽDždžLJLjljNJNjnjǍǎǏǐǑǒǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜǝǞǟǠǡǢǣǤǥǦǧǨǩǪǫǬǭǮǯǰDZDzdzǴ';
		$find = 'Ƹ';
		$result = Multibyte::strrichr($string, $find);
		$expected = 'ƹƺƻƼƽƾƿǀǁǂǃDŽDždžLJLjljNJNjnjǍǎǏǐǑǒǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜǝǞǟǠǡǢǣǤǥǦǧǨǩǪǫǬǭǮǯǰDZDzdzǴ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$find = 'Ƹ';
		$result = Multibyte::strrichr($string, $find, true);
		$expected = 'ƑƒƓƔƕƖƗƘƙƚƛƜƝƞƟƠơƢƣƤƥƦƧƨƩƪƫƬƭƮƯưƱƲƳƴƵƶƷƸ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'əɚɛɜɝɞɟɠɡɢɣɤɥɦɧɨɩɪɫɬɭɮɯɰɱɲɳɴɵɶɷɸɹɺɻɼɽɾɿʀʁʂʃʄʅʆʇʈʉʊʋʌʍʎʏʐʑʒʓʔʕʖʗʘʙʚʛʜʝʞʟʠʡʢʣʤʥʦʧʨʩʪʫʬʭʮʯʰʱʲʳʴʵʶʷʸʹʺʻʼ';
		$find = 'ʀ';
		$result = Multibyte::strrichr($string, $find);
		$expected = 'ʀʁʂʃʄʅʆʇʈʉʊʋʌʍʎʏʐʑʒʓʔʕʖʗʘʙʚʛʜʝʞʟʠʡʢʣʤʥʦʧʨʩʪʫʬʭʮʯʰʱʲʳʴʵʶʷʸʹʺʻʼ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'əɚɛɜɝɞɟɠɡɢɣɤɥɦɧɨɩɪɫɬɭɮɯɰɱɲɳɴɵɶɷɸɹɺɻɼɽɾɿʀʁʂʃʄʅʆʇʈʉʊʋʌʍʎʏʐʑʒʓʔʕʖʗʘʙʚʛʜʝʞʟʠʡʢʣʤʥʦʧʨʩʪʫʬʭʮʯʰʱʲʳʴʵʶʷʸʹʺʻʼ';
		$find = 'ʀ';
		$result = Multibyte::strrichr($string, $find, true);
		$expected = 'əɚɛɜɝɞɟɠɡɢɣɤɥɦɧɨɩɪɫɬɭɮɯɰɱɲɳɴɵɶɷɸɹɺɻɼɽɾɿ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ЀЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЍЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛ';
		$find = 'Ї';
		$result = Multibyte::strrichr($string, $find);
		$expected = 'ЇЈЉЊЋЌЍЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ЀЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЍЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛ';
		$find = 'Ї';
		$result = Multibyte::strrichr($string, $find, true);
		$expected = 'ЀЁЂЃЄЅІ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'МНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыь';
		$find = 'Р';
		$result = Multibyte::strrichr($string, $find);
		$expected = 'рстуфхцчшщъыь';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'МНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмноп';
		$find = 'Р';
		$result = Multibyte::strrichr($string, $find, true);
		$expected = 'МНОП';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'فقكلمنهوىيًٌٍَُ';
		$find = 'ن';
		$result = Multibyte::strrichr($string, $find);
		$expected = 'نهوىيًٌٍَُ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'فقكلمنهوىيًٌٍَُ';
		$find = 'ن';
		$result = Multibyte::strrichr($string, $find, true);
		$expected = 'فقكلم';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '✰✱✲✳✴✵✶✷✸✹✺✻✼✽✾✿❀❁❂❃❄❅❆❇❈❉❊❋❌❍❎❏❐❑❒❓❔❕❖❗❘❙❚❛❜❝❞';
		$find = '✿';
		$result = Multibyte::strrichr($string, $find);
		$expected = '✿❀❁❂❃❄❅❆❇❈❉❊❋❌❍❎❏❐❑❒❓❔❕❖❗❘❙❚❛❜❝❞';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '✰✱✲✳✴✵✶✷✸✹✺✻✼✽✾✿❀❁❂❃❄❅❆❇❈❉❊❋❌❍❎❏❐❑❒❓❔❕❖❗❘❙❚❛❜❝❞';
		$find = '✿';
		$result = Multibyte::strrichr($string, $find, true);
		$expected = '✰✱✲✳✴✵✶✷✸✹✺✻✼✽✾';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '⺀⺁⺂⺃⺄⺅⺆⺇⺈⺉⺊⺋⺌⺍⺎⺏⺐⺑⺒⺓⺔⺕⺖⺗⺘⺙⺛⺜⺝⺞⺟⺠⺡⺢⺣⺤⺥⺦⺧⺨⺩⺪⺫⺬⺭⺮⺯⺰⺱⺲⺳⺴⺵⺶⺷⺸⺹⺺⺻⺼⺽⺾⺿⻀⻁⻂⻃⻄⻅⻆⻇⻈⻉⻊⻋⻌⻍⻎⻏⻐⻑⻒⻓⻔⻕⻖⻗⻘⻙⻚⻛⻜⻝⻞⻟⻠';
		$find = '⺐';
		$result = Multibyte::strrichr($string, $find);
		$expected = '⺐⺑⺒⺓⺔⺕⺖⺗⺘⺙⺛⺜⺝⺞⺟⺠⺡⺢⺣⺤⺥⺦⺧⺨⺩⺪⺫⺬⺭⺮⺯⺰⺱⺲⺳⺴⺵⺶⺷⺸⺹⺺⺻⺼⺽⺾⺿⻀⻁⻂⻃⻄⻅⻆⻇⻈⻉⻊⻋⻌⻍⻎⻏⻐⻑⻒⻓⻔⻕⻖⻗⻘⻙⻚⻛⻜⻝⻞⻟⻠';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '⺀⺁⺂⺃⺄⺅⺆⺇⺈⺉⺊⺋⺌⺍⺎⺏⺐⺑⺒⺓⺔⺕⺖⺗⺘⺙⺛⺜⺝⺞⺟⺠⺡⺢⺣⺤⺥⺦⺧⺨⺩⺪⺫⺬⺭⺮⺯⺰⺱⺲⺳⺴⺵⺶⺷⺸⺹⺺⺻⺼⺽⺾⺿⻀⻁⻂⻃⻄⻅⻆⻇⻈⻉⻊⻋⻌⻍⻎⻏⻐⻑⻒⻓⻔⻕⻖⻗⻘⻙⻚⻛⻜⻝⻞⻟⻠';
		$find = '⺐';
		$result = Multibyte::strrichr($string, $find, true);
		$expected = '⺀⺁⺂⺃⺄⺅⺆⺇⺈⺉⺊⺋⺌⺍⺎⺏';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '⽅⽆⽇⽈⽉⽊⽋⽌⽍⽎⽏⽐⽑⽒⽓⽔⽕⽖⽗⽘⽙⽚⽛⽜⽝⽞⽟⽠⽡⽢⽣⽤⽥⽦⽧⽨⽩⽪⽫⽬⽭⽮⽯⽰⽱⽲⽳⽴⽵⽶⽷⽸⽹⽺⽻⽼⽽⽾⽿';
		$find = '⽤';
		$result = Multibyte::strrichr($string, $find);
		$expected = '⽤⽥⽦⽧⽨⽩⽪⽫⽬⽭⽮⽯⽰⽱⽲⽳⽴⽵⽶⽷⽸⽹⽺⽻⽼⽽⽾⽿';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '⽅⽆⽇⽈⽉⽊⽋⽌⽍⽎⽏⽐⽑⽒⽓⽔⽕⽖⽗⽘⽙⽚⽛⽜⽝⽞⽟⽠⽡⽢⽣⽤⽥⽦⽧⽨⽩⽪⽫⽬⽭⽮⽯⽰⽱⽲⽳⽴⽵⽶⽷⽸⽹⽺⽻⽼⽽⽾⽿';
		$find = '⽤';
		$result = Multibyte::strrichr($string, $find, true);
		$expected = '⽅⽆⽇⽈⽉⽊⽋⽌⽍⽎⽏⽐⽑⽒⽓⽔⽕⽖⽗⽘⽙⽚⽛⽜⽝⽞⽟⽠⽡⽢⽣';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '눡눢눣눤눥눦눧눨눩눪눫눬눭눮눯눰눱눲눳눴눵눶눷눸눹눺눻눼눽눾눿뉀뉁뉂뉃뉄뉅뉆뉇뉈뉉뉊뉋뉌뉍뉎뉏뉐뉑뉒뉓뉔뉕뉖뉗뉘뉙뉚뉛뉜뉝뉞뉟뉠뉡뉢뉣뉤뉥뉦뉧뉨뉩뉪뉫뉬뉭뉮뉯뉰뉱뉲뉳뉴뉵뉶뉷뉸뉹뉺뉻뉼뉽뉾뉿늀늁늂늃늄';
		$find = '눻';
		$result = Multibyte::strrichr($string, $find);
		$expected = '눻눼눽눾눿뉀뉁뉂뉃뉄뉅뉆뉇뉈뉉뉊뉋뉌뉍뉎뉏뉐뉑뉒뉓뉔뉕뉖뉗뉘뉙뉚뉛뉜뉝뉞뉟뉠뉡뉢뉣뉤뉥뉦뉧뉨뉩뉪뉫뉬뉭뉮뉯뉰뉱뉲뉳뉴뉵뉶뉷뉸뉹뉺뉻뉼뉽뉾뉿늀늁늂늃늄';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '눡눢눣눤눥눦눧눨눩눪눫눬눭눮눯눰눱눲눳눴눵눶눷눸눹눺눻눼눽눾눿뉀뉁뉂뉃뉄뉅뉆뉇뉈뉉뉊뉋뉌뉍뉎뉏뉐뉑뉒뉓뉔뉕뉖뉗뉘뉙뉚뉛뉜뉝뉞뉟뉠뉡뉢뉣뉤뉥뉦뉧뉨뉩뉪뉫뉬뉭뉮뉯뉰뉱뉲뉳뉴뉵뉶뉷뉸뉹뉺뉻뉼뉽뉾뉿늀늁늂늃늄';
		$find = '눻';
		$result = Multibyte::strrichr($string, $find, true);
		$expected = '눡눢눣눤눥눦눧눨눩눪눫눬눭눮눯눰눱눲눳눴눵눶눷눸눹눺';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ﹰﹱﹲﹳﹴ﹵ﹶﹷﹸﹹﹺﹻﹼﹽﹾﹿﺀﺁﺂﺃﺄﺅﺆﺇﺈﺉﺊﺋﺌﺍﺎﺏﺐﺑﺒﺓﺔﺕﺖﺗﺘﺙﺚﺛﺜﺝﺞﺟﺠﺡﺢﺣﺤﺥﺦﺧﺨﺩﺪﺫﺬﺭﺮﺯﺰ';
		$find = 'ﺞ';
		$result = Multibyte::strrichr($string, $find);
		$expected = 'ﺞﺟﺠﺡﺢﺣﺤﺥﺦﺧﺨﺩﺪﺫﺬﺭﺮﺯﺰ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ﹰﹱﹲﹳﹴ﹵ﹶﹷﹸﹹﹺﹻﹼﹽﹾﹿﺀﺁﺂﺃﺄﺅﺆﺇﺈﺉﺊﺋﺌﺍﺎﺏﺐﺑﺒﺓﺔﺕﺖﺗﺘﺙﺚﺛﺜﺝﺞﺟﺠﺡﺢﺣﺤﺥﺦﺧﺨﺩﺪﺫﺬﺭﺮﺯﺰ';
		$find = 'ﺞ';
		$result = Multibyte::strrichr($string, $find, true);
		$expected = 'ﹰﹱﹲﹳﹴ﹵ﹶﹷﹸﹹﹺﹻﹼﹽﹾﹿﺀﺁﺂﺃﺄﺅﺆﺇﺈﺉﺊﺋﺌﺍﺎﺏﺐﺑﺒﺓﺔﺕﺖﺗﺘﺙﺚﺛﺜﺝ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ﺱﺲﺳﺴﺵﺶﺷﺸﺹﺺﺻﺼﺽﺾﺿﻀﻁﻂﻃﻄﻅﻆﻇﻈﻉﻊﻋﻌﻍﻎﻏﻐﻑﻒﻓﻔﻕﻖﻗﻘﻙﻚﻛﻜﻝﻞﻟﻠﻡﻢﻣﻤﻥﻦﻧﻨﻩﻪﻫﻬﻭﻮﻯﻰﻱﻲﻳﻴﻵﻶﻷﻸﻹﻺﻻﻼ';
		$find = 'ﻞ';
		$result = Multibyte::strrichr($string, $find);
		$expected = 'ﻞﻟﻠﻡﻢﻣﻤﻥﻦﻧﻨﻩﻪﻫﻬﻭﻮﻯﻰﻱﻲﻳﻴﻵﻶﻷﻸﻹﻺﻻﻼ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ﺱﺲﺳﺴﺵﺶﺷﺸﺹﺺﺻﺼﺽﺾﺿﻀﻁﻂﻃﻄﻅﻆﻇﻈﻉﻊﻋﻌﻍﻎﻏﻐﻑﻒﻓﻔﻕﻖﻗﻘﻙﻚﻛﻜﻝﻞﻟﻠﻡﻢﻣﻤﻥﻦﻧﻨﻩﻪﻫﻬﻭﻮﻯﻰﻱﻲﻳﻴﻵﻶﻷﻸﻹﻺﻻﻼ';
		$find = 'ﻞ';
		$result = Multibyte::strrichr($string, $find, true);
		$expected = 'ﺱﺲﺳﺴﺵﺶﺷﺸﺹﺺﺻﺼﺽﺾﺿﻀﻁﻂﻃﻄﻅﻆﻇﻈﻉﻊﻋﻌﻍﻎﻏﻐﻑﻒﻓﻔﻕﻖﻗﻘﻙﻚﻛﻜﻝ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz';
		$find = 'k';
		$result = Multibyte::strrichr($string, $find);
		$expected = 'klmnopqrstuvwxyz';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz';
		$find = 'k';
		$result = Multibyte::strrichr($string, $find, true);
		$expected = 'abcdefghij';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '。「」、・ヲァィゥェォャュョッーアイウエオカキク';
		$find = 'ア';
		$result = Multibyte::strrichr($string, $find);
		$expected = 'アイウエオカキク';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '。「」、・ヲァィゥェォャュョッーアイウエオカキク';
		$find = 'ア';
		$result = Multibyte::strrichr($string, $find, true);
		$expected = '。「」、・ヲァィゥェォャュョッー';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワン゙';
		$find = 'ハ';
		$result = Multibyte::strrichr($string, $find);
		$expected = 'ハヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワン゙';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワン゙';
		$find = 'ハ';
		$result = Multibyte::strrichr($string, $find, true);
		$expected = 'ケコサシスセソタチツテトナニヌネノ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ĥēĺļŏ, Ŵőřļď!';
		$find = 'ő';
		$result = Multibyte::strrichr($string, $find);
		$expected = 'őřļď!';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ĥēĺļŏ, Ŵőřļď!';
		$find = 'ő';
		$result = Multibyte::strrichr($string, $find, true);
		$expected = 'Ĥēĺļŏ, Ŵ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Hello, World!';
		$find = 'o';
		$result = Multibyte::strrichr($string, $find);
		$expected = 'orld!';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Hello, World!';
		$find = 'o';
		$result = Multibyte::strrichr($string, $find, true);
		$expected = 'Hello, W';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Hello, World!';
		$find = 'Wo';
		$result = Multibyte::strrichr($string, $find);
		$expected = 'World!';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Hello, World!';
		$find = 'Wo';
		$result = Multibyte::strrichr($string, $find, true);
		$expected = 'Hello, ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Hello, World!';
		$find = 'll';
		$result = Multibyte::strrichr($string, $find);
		$expected = 'llo, World!';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Hello, World!';
		$find = 'll';
		$result = Multibyte::strrichr($string, $find, true);
		$expected = 'He';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Hello, World!';
		$find = 'rld';
		$result = Multibyte::strrichr($string, $find);
		$expected = 'rld!';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Hello, World!';
		$find = 'rld';
		$result = Multibyte::strrichr($string, $find, true);
		$expected = 'Hello, Wo';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'čini';
		$find = 'n';
		$result = Multibyte::strrichr($string, $find);
		$expected = 'ni';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'čini';
		$find = 'n';
		$result = Multibyte::strrichr($string, $find, true);
		$expected = 'či';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'moći';
		$find = 'ć';
		$result = Multibyte::strrichr($string, $find);
		$expected = 'ći';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'moći';
		$find = 'ć';
		$result = Multibyte::strrichr($string, $find, true);
		$expected = 'mo';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'državni';
		$find = 'ž';
		$result = Multibyte::strrichr($string, $find);
		$expected = 'žavni';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'državni';
		$find = 'ž';
		$result = Multibyte::strrichr($string, $find, true);
		$expected = 'dr';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '把百度设为首页';
		$find = '设';
		$result = Multibyte::strrichr($string, $find);
		$expected = '设为首页';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '把百度设为首页';
		$find = '设';
		$result = Multibyte::strrichr($string, $find, true);
		$expected = '把百度';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '一二三周永龍';
		$find = '周';
		$result = Multibyte::strrichr($string, $find);
		$expected = '周永龍';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '一二三周永龍';
		$find = '周';
		$result = Multibyte::strrichr($string, $find, true);
		$expected = '一二三';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '把百度设为首页';
		$find = '百设';
		$result = Multibyte::strrichr($string, $find, true);
		$expected = false;
		$this->assertEqual($result, $expected);
	}

/**
 * testUsingMbStrripos method
 *
 * @access public
 * @return void
 */
	function testUsingMbStrripos() {
		$string = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789';
		$find = 'F';
		$result = mb_strripos($string, $find);
		$expected = 5;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQFRSTUVWXYZ0123456789';
		$find = 'F';
		$result = mb_strripos($string, $find, 6);
		$expected = 17;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝÞ';
		$find = 'Å';
		$result = mb_strripos($string, $find);
		$expected = 5;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÅÙÚÛÜÝÞ';
		$find = 'Å';
		$result = mb_strripos($string, $find, 6);
		$expected = 24;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÅÙÚÛÜÝÞ';
		$find = 'ÓÔ';
		$result = mb_strripos($string, $find);
		$expected = 19;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ĀĂĄĆĈĊČĎĐĒĔĖĘĚĜĞĠĢĤĦĨĪĬĮIJĴĶĹĻĽĿŁŃŅŇŊŌŎŐŒŔŖŘŚŜŞŠŢŤŦŨŪŬŮŰŲŴŶŹŻŽ';
		$find = 'Ċ';
		$result = mb_strripos($string, $find);
		$expected = 5;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ĀĂĄĆĈĊČĎĐĒĔĖĘĚĜĞĠĢĤĦĨĪĬĮIJĴĶĹĻĽĿŁĊŃŅŇŊŌŎŐŒŔŖŘŚŜŞŠŢŤŦŨŪŬŮŰŲŴŶŹŻŽ';
		$find = 'Ċ';
		$result = mb_strripos($string, $find, 6);
		$expected = 32;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '!"#$%&\'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~';
		$find = 'F';
		$result = mb_strripos($string, $find);
		$expected = 69;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈ';
		$find = 'µ';
		$result = mb_strripos($string, $find);
		$expected = 20;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎďĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝĞğĠġĢģĤĥĦħĨĩĪīĬ';
		$find = 'é';
		$result = mb_strripos($string, $find);
		$expected = 32;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ĭĮįİıIJijĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿŀŁłŃńŅņŇňʼnŊŋŌōŎŏŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŠšŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžſƀƁƂƃƄƅƆƇƈƉƊƋƌƍƎƏƐ';
		$find = 'Ņ';
		$result = mb_strripos($string, $find);
		$expected = 25;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ƑƒƓƔƕƖƗƘƙƚƛƜƝƞƟƠơƢƣƤƥƦƧƨƩƪƫƬƭƮƯưƱƲƳƴƵƶƷƸƹƺƻƼƽƾƿǀǁǂǃDŽDždžLJLjljNJNjnjǍǎǏǐǑǒǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜǝǞǟǠǡǢǣǤǥǦǧǨǩǪǫǬǭǮǯǰDZDzdzǴ';
		$find = 'Ƹ';
		$result = mb_strripos($string, $find);
		$expected = 40;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ƑƒƓƔƕƖƗƘƙƚƛƜƝƞƟƠơƢƣƤƥƦƧƨƩƪƫƬƭƮƯưƱƲƳƴƵƶƷƸƹƺƻƼƽƾƿǀǁǂǃDŽDždžLJLjljNJNjnjǍǎǏǐǑǒǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜǝǞǟǠǡǢǣǤǥǦǧǨǩǪǫǬǭǮǯǰDZDzdzǴ';
		$find = 'ƹ';
		$result = mb_strripos($string, $find);
		$expected = 40;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'əɚɛɜɝɞɟɠɡɢɣɤɥɦɧɨɩɪɫɬɭɮɯɰɱɲɳɴɵɶɷɸɹɺɻɼɽɾɿʀʁʂʃʄʅʆʇʈʉʊʋʌʍʎʏʐʑʒʓʔʕʖʗʘʙʚʛʜʝʞʟʠʡʢʣʤʥʦʧʨʩʪʫʬʭʮʯʰʱʲʳʴʵʶʷʸʹʺʻʼ';
		$find = 'ʀ';
		$result = mb_strripos($string, $find);
		$expected = 39;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ЀЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЍЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛ';
		$find = 'Ї';
		$result = mb_strripos($string, $find);
		$expected = 7;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'МНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыь';
		$find = 'Р';
		$result = mb_strripos($string, $find);
		$expected = 36;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'МНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыь';
		$find = 'р';
		$result = mb_strripos($string, $find, 5);
		$expected = 36;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'فقكلمنهوىيًٌٍَُ';
		$find = 'ن';
		$result = mb_strripos($string, $find);
		$expected = 5;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '✰✱✲✳✴✵✶✷✸✹✺✻✼✽✾✿❀❁❂❃❄❅❆❇❈❉❊❋❌❍❎❏❐❑❒❓❔❕❖❗❘❙❚❛❜❝❞';
		$find = '✿';
		$result = mb_strripos($string, $find);
		$expected = 15;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '⺀⺁⺂⺃⺄⺅⺆⺇⺈⺉⺊⺋⺌⺍⺎⺏⺐⺑⺒⺓⺔⺕⺖⺗⺘⺙⺛⺜⺝⺞⺟⺠⺡⺢⺣⺤⺥⺦⺧⺨⺩⺪⺫⺬⺭⺮⺯⺰⺱⺲⺳⺴⺵⺶⺷⺸⺹⺺⺻⺼⺽⺾⺿⻀⻁⻂⻃⻄⻅⻆⻇⻈⻉⻊⻋⻌⻍⻎⻏⻐⻑⻒⻓⻔⻕⻖⻗⻘⻙⻚⻛⻜⻝⻞⻟⻠';
		$find = '⺐';
		$result = mb_strripos($string, $find);
		$expected = 16;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '⽅⽆⽇⽈⽉⽊⽋⽌⽍⽎⽏⽐⽑⽒⽓⽔⽕⽖⽗⽘⽙⽚⽛⽜⽝⽞⽟⽠⽡⽢⽣⽤⽥⽦⽧⽨⽩⽪⽫⽬⽭⽮⽯⽰⽱⽲⽳⽴⽵⽶⽷⽸⽹⽺⽻⽼⽽⽾⽿';
		$find = '⽤';
		$result = mb_strripos($string, $find);
		$expected = 31;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '눡눢눣눤눥눦눧눨눩눪눫눬눭눮눯눰눱눲눳눴눵눶눷눸눹눺눻눼눽눾눿뉀뉁뉂뉃뉄뉅뉆뉇뉈뉉뉊뉋뉌뉍뉎뉏뉐뉑뉒뉓뉔뉕뉖뉗뉘뉙뉚뉛뉜뉝뉞뉟뉠뉡뉢뉣뉤뉥뉦뉧뉨뉩뉪뉫뉬뉭뉮뉯뉰뉱뉲뉳뉴뉵뉶뉷뉸뉹뉺뉻뉼뉽뉾뉿늀늁늂늃늄';
		$find = '눻';
		$result = mb_strripos($string, $find);
		$expected = 26;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ﹰﹱﹲﹳﹴ﹵ﹶﹷﹸﹹﹺﹻﹼﹽﹾﹿﺀﺁﺂﺃﺄﺅﺆﺇﺈﺉﺊﺋﺌﺍﺎﺏﺐﺑﺒﺓﺔﺕﺖﺗﺘﺙﺚﺛﺜﺝﺞﺟﺠﺡﺢﺣﺤﺥﺦﺧﺨﺩﺪﺫﺬﺭﺮﺯﺰ';
		$find = 'ﺞ';
		$result = mb_strripos($string, $find);
		$expected = 46;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ﺱﺲﺳﺴﺵﺶﺷﺸﺹﺺﺻﺼﺽﺾﺿﻀﻁﻂﻃﻄﻅﻆﻇﻈﻉﻊﻋﻌﻍﻎﻏﻐﻑﻒﻓﻔﻕﻖﻗﻘﻙﻚﻛﻜﻝﻞﻟﻠﻡﻢﻣﻤﻥﻦﻧﻨﻩﻪﻫﻬﻭﻮﻯﻰﻱﻲﻳﻴﻵﻶﻷﻸﻹﻺﻻﻼ';
		$find = 'ﻞ';
		$result = mb_strripos($string, $find);
		$expected = 45;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz';
		$find = 'k';
		$result = mb_strripos($string, $find);
		$expected = 10;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz';
		$find = 'k';
		$result = mb_strripos($string, $find);
		$expected = 10;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'abcdefghijklmnoppqrstuvwxyz';
		$find = 'pp';
		$result = mb_strripos($string, $find);
		$expected = 15;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '。「」、・ヲァィゥェォャュョッーアイウエオカキク';
		$find = 'ア';
		$result = mb_strripos($string, $find);
		$expected = 16;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワン゙';
		$find = 'ハ';
		$result = mb_strripos($string, $find);
		$expected = 17;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ĥēĺļŏ, Ŵőřļď!';
		$find = 'ő';
		$result = mb_strripos($string, $find);
		$expected = 8;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ĥēĺļŏ, Ŵőřļď!';
		$find = 'ő';
		$result = mb_strripos($string, $find);
		$expected = 8;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Hello, World!';
		$find = 'o';
		$result = mb_strripos($string, $find);
		$expected = 8;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Hello, World!';
		$find = 'o';
		$result = mb_strripos($string, $find, 5);
		$expected = 8;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'čini';
		$find = 'n';
		$result = mb_strripos($string, $find);
		$expected = 2;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'čini';
		$find = 'n';
		$result = mb_strripos($string, $find);
		$expected = 2;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'moći';
		$find = 'ć';
		$result = mb_strripos($string, $find);
		$expected = 2;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'moći';
		$find = 'ć';
		$result = mb_strripos($string, $find);
		$expected = 2;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'državni';
		$find = 'ž';
		$result = mb_strripos($string, $find);
		$expected = 2;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '把百度设为首页';
		$find = '设';
		$result = mb_strripos($string, $find);
		$expected = 3;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '一二三周永龍';
		$find = '周';
		$result = mb_strripos($string, $find);
		$expected = 3;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'državni';
		$find = 'dž';
		$result = mb_strripos($string, $find);
		$expected = false;
		$this->assertEqual($result, $expected);
	}

/**
 * testMultibyteStrripos method
 *
 * @access public
 * @return void
 */
	function testMultibyteStrripos() {
		$string = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789';
		$find = 'F';
		$result = Multibyte::strripos($string, $find);
		$expected = 5;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQFRSTUVWXYZ0123456789';
		$find = 'F';
		$result = Multibyte::strripos($string, $find, 6);
		$expected = 17;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝÞ';
		$find = 'Å';
		$result = Multibyte::strripos($string, $find);
		$expected = 5;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÅÙÚÛÜÝÞ';
		$find = 'Å';
		$result = Multibyte::strripos($string, $find, 6);
		$expected = 24;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÅÙÚÛÜÝÞ';
		$find = 'ÓÔ';
		$result = Multibyte::strripos($string, $find);
		$expected = 19;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ĀĂĄĆĈĊČĎĐĒĔĖĘĚĜĞĠĢĤĦĨĪĬĮIJĴĶĹĻĽĿŁŃŅŇŊŌŎŐŒŔŖŘŚŜŞŠŢŤŦŨŪŬŮŰŲŴŶŹŻŽ';
		$find = 'Ċ';
		$result = Multibyte::strripos($string, $find);
		$expected = 5;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ĀĂĄĆĈĊČĎĐĒĔĖĘĚĜĞĠĢĤĦĨĪĬĮIJĴĶĹĻĽĿŁĊŃŅŇŊŌŎŐŒŔŖŘŚŜŞŠŢŤŦŨŪŬŮŰŲŴŶŹŻŽ';
		$find = 'Ċ';
		$result = Multibyte::strripos($string, $find, 6);
		$expected = 32;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '!"#$%&\'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~';
		$find = 'F';
		$result = Multibyte::strripos($string, $find);
		$expected = 69;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈ';
		$find = 'µ';
		$result = Multibyte::strripos($string, $find);
		$expected = 20;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎďĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝĞğĠġĢģĤĥĦħĨĩĪīĬ';
		$find = 'é';
		$result = Multibyte::strripos($string, $find);
		$expected = 32;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ĭĮįİıIJijĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿŀŁłŃńŅņŇňʼnŊŋŌōŎŏŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŠšŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžſƀƁƂƃƄƅƆƇƈƉƊƋƌƍƎƏƐ';
		$find = 'Ņ';
		$result = Multibyte::strripos($string, $find);
		$expected = 25;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ƑƒƓƔƕƖƗƘƙƚƛƜƝƞƟƠơƢƣƤƥƦƧƨƩƪƫƬƭƮƯưƱƲƳƴƵƶƷƸƹƺƻƼƽƾƿǀǁǂǃDŽDždžLJLjljNJNjnjǍǎǏǐǑǒǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜǝǞǟǠǡǢǣǤǥǦǧǨǩǪǫǬǭǮǯǰDZDzdzǴ';
		$find = 'Ƹ';
		$result = Multibyte::strripos($string, $find);
		$expected = 40;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ƑƒƓƔƕƖƗƘƙƚƛƜƝƞƟƠơƢƣƤƥƦƧƨƩƪƫƬƭƮƯưƱƲƳƴƵƶƷƸƹƺƻƼƽƾƿǀǁǂǃDŽDždžLJLjljNJNjnjǍǎǏǐǑǒǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜǝǞǟǠǡǢǣǤǥǦǧǨǩǪǫǬǭǮǯǰDZDzdzǴ';
		$find = 'ƹ';
		$result = Multibyte::strripos($string, $find);
		$expected = 40;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'əɚɛɜɝɞɟɠɡɢɣɤɥɦɧɨɩɪɫɬɭɮɯɰɱɲɳɴɵɶɷɸɹɺɻɼɽɾɿʀʁʂʃʄʅʆʇʈʉʊʋʌʍʎʏʐʑʒʓʔʕʖʗʘʙʚʛʜʝʞʟʠʡʢʣʤʥʦʧʨʩʪʫʬʭʮʯʰʱʲʳʴʵʶʷʸʹʺʻʼ';
		$find = 'ʀ';
		$result = Multibyte::strripos($string, $find);
		$expected = 39;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ЀЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЍЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛ';
		$find = 'Ї';
		$result = Multibyte::strripos($string, $find);
		$expected = 7;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'МНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыь';
		$find = 'Р';
		$result = Multibyte::strripos($string, $find);
		$expected = 36;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'МНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыь';
		$find = 'р';
		$result = Multibyte::strripos($string, $find, 5);
		$expected = 36;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'فقكلمنهوىيًٌٍَُ';
		$find = 'ن';
		$result = Multibyte::strripos($string, $find);
		$expected = 5;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '✰✱✲✳✴✵✶✷✸✹✺✻✼✽✾✿❀❁❂❃❄❅❆❇❈❉❊❋❌❍❎❏❐❑❒❓❔❕❖❗❘❙❚❛❜❝❞';
		$find = '✿';
		$result = Multibyte::strripos($string, $find);
		$expected = 15;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '⺀⺁⺂⺃⺄⺅⺆⺇⺈⺉⺊⺋⺌⺍⺎⺏⺐⺑⺒⺓⺔⺕⺖⺗⺘⺙⺛⺜⺝⺞⺟⺠⺡⺢⺣⺤⺥⺦⺧⺨⺩⺪⺫⺬⺭⺮⺯⺰⺱⺲⺳⺴⺵⺶⺷⺸⺹⺺⺻⺼⺽⺾⺿⻀⻁⻂⻃⻄⻅⻆⻇⻈⻉⻊⻋⻌⻍⻎⻏⻐⻑⻒⻓⻔⻕⻖⻗⻘⻙⻚⻛⻜⻝⻞⻟⻠';
		$find = '⺐';
		$result = Multibyte::strripos($string, $find);
		$expected = 16;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '⽅⽆⽇⽈⽉⽊⽋⽌⽍⽎⽏⽐⽑⽒⽓⽔⽕⽖⽗⽘⽙⽚⽛⽜⽝⽞⽟⽠⽡⽢⽣⽤⽥⽦⽧⽨⽩⽪⽫⽬⽭⽮⽯⽰⽱⽲⽳⽴⽵⽶⽷⽸⽹⽺⽻⽼⽽⽾⽿';
		$find = '⽤';
		$result = Multibyte::strripos($string, $find);
		$expected = 31;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '눡눢눣눤눥눦눧눨눩눪눫눬눭눮눯눰눱눲눳눴눵눶눷눸눹눺눻눼눽눾눿뉀뉁뉂뉃뉄뉅뉆뉇뉈뉉뉊뉋뉌뉍뉎뉏뉐뉑뉒뉓뉔뉕뉖뉗뉘뉙뉚뉛뉜뉝뉞뉟뉠뉡뉢뉣뉤뉥뉦뉧뉨뉩뉪뉫뉬뉭뉮뉯뉰뉱뉲뉳뉴뉵뉶뉷뉸뉹뉺뉻뉼뉽뉾뉿늀늁늂늃늄';
		$find = '눻';
		$result = Multibyte::strripos($string, $find);
		$expected = 26;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ﹰﹱﹲﹳﹴ﹵ﹶﹷﹸﹹﹺﹻﹼﹽﹾﹿﺀﺁﺂﺃﺄﺅﺆﺇﺈﺉﺊﺋﺌﺍﺎﺏﺐﺑﺒﺓﺔﺕﺖﺗﺘﺙﺚﺛﺜﺝﺞﺟﺠﺡﺢﺣﺤﺥﺦﺧﺨﺩﺪﺫﺬﺭﺮﺯﺰ';
		$find = 'ﺞ';
		$result = Multibyte::strripos($string, $find);
		$expected = 46;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ﺱﺲﺳﺴﺵﺶﺷﺸﺹﺺﺻﺼﺽﺾﺿﻀﻁﻂﻃﻄﻅﻆﻇﻈﻉﻊﻋﻌﻍﻎﻏﻐﻑﻒﻓﻔﻕﻖﻗﻘﻙﻚﻛﻜﻝﻞﻟﻠﻡﻢﻣﻤﻥﻦﻧﻨﻩﻪﻫﻬﻭﻮﻯﻰﻱﻲﻳﻴﻵﻶﻷﻸﻹﻺﻻﻼ';
		$find = 'ﻞ';
		$result = Multibyte::strripos($string, $find);
		$expected = 45;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz';
		$find = 'k';
		$result = Multibyte::strripos($string, $find);
		$expected = 10;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz';
		$find = 'k';
		$result = Multibyte::strripos($string, $find);
		$expected = 10;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'abcdefghijklmnoppqrstuvwxyz';
		$find = 'pp';
		$result = Multibyte::strripos($string, $find);
		$expected = 15;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '。「」、・ヲァィゥェォャュョッーアイウエオカキク';
		$find = 'ア';
		$result = Multibyte::strripos($string, $find);
		$expected = 16;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワン゙';
		$find = 'ハ';
		$result = Multibyte::strripos($string, $find);
		$expected = 17;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ĥēĺļŏ, Ŵőřļď!';
		$find = 'ő';
		$result = Multibyte::strripos($string, $find);
		$expected = 8;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ĥēĺļŏ, Ŵőřļď!';
		$find = 'ő';
		$result = Multibyte::strripos($string, $find);
		$expected = 8;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Hello, World!';
		$find = 'o';
		$result = Multibyte::strripos($string, $find);
		$expected = 8;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Hello, World!';
		$find = 'o';
		$result = Multibyte::strripos($string, $find, 5);
		$expected = 8;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'čini';
		$find = 'n';
		$result = Multibyte::strripos($string, $find);
		$expected = 2;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'čini';
		$find = 'n';
		$result = Multibyte::strripos($string, $find);
		$expected = 2;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'moći';
		$find = 'ć';
		$result = Multibyte::strripos($string, $find);
		$expected = 2;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'moći';
		$find = 'ć';
		$result = Multibyte::strripos($string, $find);
		$expected = 2;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'državni';
		$find = 'ž';
		$result = Multibyte::strripos($string, $find);
		$expected = 2;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '把百度设为首页';
		$find = '设';
		$result = Multibyte::strripos($string, $find);
		$expected = 3;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '一二三周永龍';
		$find = '周';
		$result = Multibyte::strripos($string, $find);
		$expected = 3;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'državni';
		$find = 'dž';
		$result = Multibyte::strripos($string, $find);
		$expected = false;
		$this->assertEqual($result, $expected);
	}

/**
 * testUsingMbStrrpos method
 *
 * @access public
 * @return void
 */
	function testUsingMbStrrpos() {
		$skip = extension_loaded('mbstring') && version_compare(PHP_VERSION, '5.2.0', '<');
		if ($this->skipIf($skip, '%s PHP version does not support $offset parameter in mb_strrpos().')) {
			return;
		}
		$string = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789';
		$find = 'F';
		$result = mb_strrpos($string, $find);
		$expected = 5;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQFRSTUVWXYZ0123456789';
		$find = 'F';
		$result = mb_strrpos($string, $find, 6);
		$expected = 17;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝÞ';
		$find = 'Å';
		$result = mb_strrpos($string, $find);
		$expected = 5;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÅÙÚÛÜÝÞ';
		$find = 'ÙÚ';
		$result = mb_strrpos($string, $find);
		$expected = 25;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÅÙÚÛÜÝÞ';
		$find = 'Å';
		$result = mb_strrpos($string, $find, 6);
		$expected = 24;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ĀĂĄĆĈĊČĎĐĒĔĖĘĚĜĞĠĢĤĦĨĪĬĮIJĴĶĹĻĽĿŁŃŅŇŊŌŎŐŒŔŖŘŚŜŞŠŢŤŦŨŪŬŮŰŲŴŶŹŻŽ';
		$find = 'Ċ';
		$result = mb_strrpos($string, $find);
		$expected = 5;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ĀĂĄĆĈĊČĎĐĒĔĖĘĚĜĞĠĢĤĦĨĪĬĮIJĴĶĹĻĽĿŁĊŃŅŇŊŌŎŐŒŔŖŘŚŜŞŠŢŤŦŨŪŬŮŰŲŴŶŹŻŽ';
		$find = 'Ċ';
		$result = mb_strrpos($string, $find, 6);
		$expected = 32;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '!"#$%&\'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~';
		$find = 'F';
		$result = mb_strrpos($string, $find);
		$expected = 37;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈ';
		$find = 'µ';
		$result = mb_strrpos($string, $find);
		$expected = 20;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎďĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝĞğĠġĢģĤĥĦħĨĩĪīĬ';
		$find = 'é';
		$result = mb_strrpos($string, $find);
		$expected = 32;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ĭĮįİıIJijĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿŀŁłŃńŅņŇňʼnŊŋŌōŎŏŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŠšŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžſƀƁƂƃƄƅƆƇƈƉƊƋƌƍƎƏƐ';
		$find = 'Ņ';
		$result = mb_strrpos($string, $find);
		$expected = 24;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ƑƒƓƔƕƖƗƘƙƚƛƜƝƞƟƠơƢƣƤƥƦƧƨƩƪƫƬƭƮƯưƱƲƳƴƵƶƷƸƹƺƻƼƽƾƿǀǁǂǃDŽDždžLJLjljNJNjnjǍǎǏǐǑǒǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜǝǞǟǠǡǢǣǤǥǦǧǨǩǪǫǬǭǮǯǰDZDzdzǴ';
		$find = 'Ƹ';
		$result = mb_strrpos($string, $find);
		$expected = 39;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ƑƒƓƔƕƖƗƘƙƚƛƜƝƞƟƠơƢƣƤƥƦƧƨƩƪƫƬƭƮƯưƱƲƳƴƵƶƷƸƹƺƻƼƽƾƿǀǁǂǃDŽDždžLJLjljNJNjnjǍǎǏǐǑǒǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜǝǞǟǠǡǢǣǤǥǦǧǨǩǪǫǬǭǮǯǰDZDzdzǴ';
		$find = 'ƹ';
		$result = mb_strrpos($string, $find);
		$expected = 40;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'əɚɛɜɝɞɟɠɡɢɣɤɥɦɧɨɩɪɫɬɭɮɯɰɱɲɳɴɵɶɷɸɹɺɻɼɽɾɿʀʁʂʃʄʅʆʇʈʉʊʋʌʍʎʏʐʑʒʓʔʕʖʗʘʙʚʛʜʝʞʟʠʡʢʣʤʥʦʧʨʩʪʫʬʭʮʯʰʱʲʳʴʵʶʷʸʹʺʻʼ';
		$find = 'ʀ';
		$result = mb_strrpos($string, $find);
		$expected = 39;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ЀЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЍЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛ';
		$find = 'Ї';
		$result = mb_strrpos($string, $find);
		$expected = 7;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'МНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыь';
		$find = 'Р';
		$result = mb_strrpos($string, $find);
		$expected = 4;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'МНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыь';
		$find = 'р';
		$result = mb_strrpos($string, $find, 5);
		$expected = 36;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'فقكلمنهوىيًٌٍَُ';
		$find = 'ن';
		$result = mb_strrpos($string, $find);
		$expected = 5;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '✰✱✲✳✴✵✶✷✸✹✺✻✼✽✾✿❀❁❂❃❄❅❆❇❈❉❊❋❌❍❎❏❐❑❒❓❔❕❖❗❘❙❚❛❜❝❞';
		$find = '✿';
		$result = mb_strrpos($string, $find);
		$expected = 15;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '⺀⺁⺂⺃⺄⺅⺆⺇⺈⺉⺊⺋⺌⺍⺎⺏⺐⺑⺒⺓⺔⺕⺖⺗⺘⺙⺛⺜⺝⺞⺟⺠⺡⺢⺣⺤⺥⺦⺧⺨⺩⺪⺫⺬⺭⺮⺯⺰⺱⺲⺳⺴⺵⺶⺷⺸⺹⺺⺻⺼⺽⺾⺿⻀⻁⻂⻃⻄⻅⻆⻇⻈⻉⻊⻋⻌⻍⻎⻏⻐⻑⻒⻓⻔⻕⻖⻗⻘⻙⻚⻛⻜⻝⻞⻟⻠';
		$find = '⺐';
		$result = mb_strrpos($string, $find);
		$expected = 16;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '⽅⽆⽇⽈⽉⽊⽋⽌⽍⽎⽏⽐⽑⽒⽓⽔⽕⽖⽗⽘⽙⽚⽛⽜⽝⽞⽟⽠⽡⽢⽣⽤⽥⽦⽧⽨⽩⽪⽫⽬⽭⽮⽯⽰⽱⽲⽳⽴⽵⽶⽷⽸⽹⽺⽻⽼⽽⽾⽿';
		$find = '⽤';
		$result = mb_strrpos($string, $find);
		$expected = 31;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '눡눢눣눤눥눦눧눨눩눪눫눬눭눮눯눰눱눲눳눴눵눶눷눸눹눺눻눼눽눾눿뉀뉁뉂뉃뉄뉅뉆뉇뉈뉉뉊뉋뉌뉍뉎뉏뉐뉑뉒뉓뉔뉕뉖뉗뉘뉙뉚뉛뉜뉝뉞뉟뉠뉡뉢뉣뉤뉥뉦뉧뉨뉩뉪뉫뉬뉭뉮뉯뉰뉱뉲뉳뉴뉵뉶뉷뉸뉹뉺뉻뉼뉽뉾뉿늀늁늂늃늄';
		$find = '눻';
		$result = mb_strrpos($string, $find);
		$expected = 26;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ﹰﹱﹲﹳﹴ﹵ﹶﹷﹸﹹﹺﹻﹼﹽﹾﹿﺀﺁﺂﺃﺄﺅﺆﺇﺈﺉﺊﺋﺌﺍﺎﺏﺐﺑﺒﺓﺔﺕﺖﺗﺘﺙﺚﺛﺜﺝﺞﺟﺠﺡﺢﺣﺤﺥﺦﺧﺨﺩﺪﺫﺬﺭﺮﺯﺰ';
		$find = 'ﺞ';
		$result = mb_strrpos($string, $find);
		$expected = 46;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ﺱﺲﺳﺴﺵﺶﺷﺸﺹﺺﺻﺼﺽﺾﺿﻀﻁﻂﻃﻄﻅﻆﻇﻈﻉﻊﻋﻌﻍﻎﻏﻐﻑﻒﻓﻔﻕﻖﻗﻘﻙﻚﻛﻜﻝﻞﻟﻠﻡﻢﻣﻤﻥﻦﻧﻨﻩﻪﻫﻬﻭﻮﻯﻰﻱﻲﻳﻴﻵﻶﻷﻸﻹﻺﻻﻼ';
		$find = 'ﻞ';
		$result = mb_strrpos($string, $find);
		$expected = 45;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz';
		$find = 'k';
		$result = mb_strrpos($string, $find);
		$expected = 10;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz';
		$find = 'k';
		$result = mb_strrpos($string, $find);
		$expected = 10;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'abcdefghijklmnoppqrstuvwxyz';
		$find = 'pp';
		$result = mb_strrpos($string, $find);
		$expected = 15;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '。「」、・ヲァィゥェォャュョッーアイウエオカキク';
		$find = 'ア';
		$result = mb_strrpos($string, $find);
		$expected = 16;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワン゙';
		$find = 'ハ';
		$result = mb_strrpos($string, $find);
		$expected = 17;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ĥēĺļŏ, Ŵőřļď!';
		$find = 'ő';
		$result = mb_strrpos($string, $find);
		$expected = 8;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ĥēĺļŏ, Ŵőřļď!';
		$find = 'ő';
		$result = mb_strrpos($string, $find);
		$expected = 8;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Hello, World!';
		$find = 'o';
		$result = mb_strrpos($string, $find);
		$expected = 8;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Hello, World!';
		$find = 'o';
		$result = mb_strrpos($string, $find, 5);
		$expected = 8;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'čini';
		$find = 'n';
		$result = mb_strrpos($string, $find);
		$expected = 2;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'čini';
		$find = 'n';
		$result = mb_strrpos($string, $find);
		$expected = 2;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'moći';
		$find = 'ć';
		$result = mb_strrpos($string, $find);
		$expected = 2;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'moći';
		$find = 'ć';
		$result = mb_strrpos($string, $find);
		$expected = 2;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'državni';
		$find = 'ž';
		$result = mb_strrpos($string, $find);
		$expected = 2;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '把百度设为首页';
		$find = '设';
		$result = mb_strrpos($string, $find);
		$expected = 3;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '一二三周永龍';
		$find = '周';
		$result = mb_strrpos($string, $find);
		$expected = 3;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ĥēĺļŏ, Ŵőřļď!';
		$find = 'H';
		$result = mb_strrpos($string, $find);
		$expected = false;
		$this->assertEqual($result, $expected);
	}

/**
 * testMultibyteStrrpos method
 *
 * @access public
 * @return void
 */
	function testMultibyteStrrpos() {
		$string = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789';
		$find = 'F';
		$result = Multibyte::strrpos($string, $find);
		$expected = 5;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQFRSTUVWXYZ0123456789';
		$find = 'F';
		$result = Multibyte::strrpos($string, $find, 6);
		$expected = 17;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝÞ';
		$find = 'Å';
		$result = Multibyte::strrpos($string, $find);
		$expected = 5;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÅÙÚÛÜÝÞ';
		$find = 'Å';
		$result = Multibyte::strrpos($string, $find, 6);
		$expected = 24;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÅÙÚÛÜÝÞ';
		$find = 'ÙÚ';
		$result = Multibyte::strrpos($string, $find);
		$expected = 25;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ĀĂĄĆĈĊČĎĐĒĔĖĘĚĜĞĠĢĤĦĨĪĬĮIJĴĶĹĻĽĿŁŃŅŇŊŌŎŐŒŔŖŘŚŜŞŠŢŤŦŨŪŬŮŰŲŴŶŹŻŽ';
		$find = 'Ċ';
		$result = Multibyte::strrpos($string, $find);
		$expected = 5;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ĀĂĄĆĈĊČĎĐĒĔĖĘĚĜĞĠĢĤĦĨĪĬĮIJĴĶĹĻĽĿŁĊŃŅŇŊŌŎŐŒŔŖŘŚŜŞŠŢŤŦŨŪŬŮŰŲŴŶŹŻŽ';
		$find = 'Ċ';
		$result = Multibyte::strrpos($string, $find, 6);
		$expected = 32;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '!"#$%&\'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~';
		$find = 'F';
		$result = Multibyte::strrpos($string, $find);
		$expected = 37;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈ';
		$find = 'µ';
		$result = Multibyte::strrpos($string, $find);
		$expected = 20;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎďĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝĞğĠġĢģĤĥĦħĨĩĪīĬ';
		$find = 'é';
		$result = Multibyte::strrpos($string, $find);
		$expected = 32;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ĭĮįİıIJijĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿŀŁłŃńŅņŇňʼnŊŋŌōŎŏŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŠšŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžſƀƁƂƃƄƅƆƇƈƉƊƋƌƍƎƏƐ';
		$find = 'Ņ';
		$result = Multibyte::strrpos($string, $find);
		$expected = 24;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ƑƒƓƔƕƖƗƘƙƚƛƜƝƞƟƠơƢƣƤƥƦƧƨƩƪƫƬƭƮƯưƱƲƳƴƵƶƷƸƹƺƻƼƽƾƿǀǁǂǃDŽDždžLJLjljNJNjnjǍǎǏǐǑǒǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜǝǞǟǠǡǢǣǤǥǦǧǨǩǪǫǬǭǮǯǰDZDzdzǴ';
		$find = 'Ƹ';
		$result = Multibyte::strrpos($string, $find);
		$expected = 39;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ƑƒƓƔƕƖƗƘƙƚƛƜƝƞƟƠơƢƣƤƥƦƧƨƩƪƫƬƭƮƯưƱƲƳƴƵƶƷƸƹƺƻƼƽƾƿǀǁǂǃDŽDždžLJLjljNJNjnjǍǎǏǐǑǒǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜǝǞǟǠǡǢǣǤǥǦǧǨǩǪǫǬǭǮǯǰDZDzdzǴ';
		$find = 'ƹ';
		$result = Multibyte::strrpos($string, $find);
		$expected = 40;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'əɚɛɜɝɞɟɠɡɢɣɤɥɦɧɨɩɪɫɬɭɮɯɰɱɲɳɴɵɶɷɸɹɺɻɼɽɾɿʀʁʂʃʄʅʆʇʈʉʊʋʌʍʎʏʐʑʒʓʔʕʖʗʘʙʚʛʜʝʞʟʠʡʢʣʤʥʦʧʨʩʪʫʬʭʮʯʰʱʲʳʴʵʶʷʸʹʺʻʼ';
		$find = 'ʀ';
		$result = Multibyte::strrpos($string, $find);
		$expected = 39;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ЀЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЍЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛ';
		$find = 'Ї';
		$result = Multibyte::strrpos($string, $find);
		$expected = 7;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'МНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыь';
		$find = 'Р';
		$result = Multibyte::strrpos($string, $find);
		$expected = 4;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'МНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыь';
		$find = 'р';
		$result = Multibyte::strrpos($string, $find, 5);
		$expected = 36;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'فقكلمنهوىيًٌٍَُ';
		$find = 'ن';
		$result = Multibyte::strrpos($string, $find);
		$expected = 5;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '✰✱✲✳✴✵✶✷✸✹✺✻✼✽✾✿❀❁❂❃❄❅❆❇❈❉❊❋❌❍❎❏❐❑❒❓❔❕❖❗❘❙❚❛❜❝❞';
		$find = '✿';
		$result = Multibyte::strrpos($string, $find);
		$expected = 15;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '⺀⺁⺂⺃⺄⺅⺆⺇⺈⺉⺊⺋⺌⺍⺎⺏⺐⺑⺒⺓⺔⺕⺖⺗⺘⺙⺛⺜⺝⺞⺟⺠⺡⺢⺣⺤⺥⺦⺧⺨⺩⺪⺫⺬⺭⺮⺯⺰⺱⺲⺳⺴⺵⺶⺷⺸⺹⺺⺻⺼⺽⺾⺿⻀⻁⻂⻃⻄⻅⻆⻇⻈⻉⻊⻋⻌⻍⻎⻏⻐⻑⻒⻓⻔⻕⻖⻗⻘⻙⻚⻛⻜⻝⻞⻟⻠';
		$find = '⺐';
		$result = Multibyte::strrpos($string, $find);
		$expected = 16;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '⽅⽆⽇⽈⽉⽊⽋⽌⽍⽎⽏⽐⽑⽒⽓⽔⽕⽖⽗⽘⽙⽚⽛⽜⽝⽞⽟⽠⽡⽢⽣⽤⽥⽦⽧⽨⽩⽪⽫⽬⽭⽮⽯⽰⽱⽲⽳⽴⽵⽶⽷⽸⽹⽺⽻⽼⽽⽾⽿';
		$find = '⽤';
		$result = Multibyte::strrpos($string, $find);
		$expected = 31;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '눡눢눣눤눥눦눧눨눩눪눫눬눭눮눯눰눱눲눳눴눵눶눷눸눹눺눻눼눽눾눿뉀뉁뉂뉃뉄뉅뉆뉇뉈뉉뉊뉋뉌뉍뉎뉏뉐뉑뉒뉓뉔뉕뉖뉗뉘뉙뉚뉛뉜뉝뉞뉟뉠뉡뉢뉣뉤뉥뉦뉧뉨뉩뉪뉫뉬뉭뉮뉯뉰뉱뉲뉳뉴뉵뉶뉷뉸뉹뉺뉻뉼뉽뉾뉿늀늁늂늃늄';
		$find = '눻';
		$result = Multibyte::strrpos($string, $find);
		$expected = 26;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ﹰﹱﹲﹳﹴ﹵ﹶﹷﹸﹹﹺﹻﹼﹽﹾﹿﺀﺁﺂﺃﺄﺅﺆﺇﺈﺉﺊﺋﺌﺍﺎﺏﺐﺑﺒﺓﺔﺕﺖﺗﺘﺙﺚﺛﺜﺝﺞﺟﺠﺡﺢﺣﺤﺥﺦﺧﺨﺩﺪﺫﺬﺭﺮﺯﺰ';
		$find = 'ﺞ';
		$result = Multibyte::strrpos($string, $find);
		$expected = 46;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ﺱﺲﺳﺴﺵﺶﺷﺸﺹﺺﺻﺼﺽﺾﺿﻀﻁﻂﻃﻄﻅﻆﻇﻈﻉﻊﻋﻌﻍﻎﻏﻐﻑﻒﻓﻔﻕﻖﻗﻘﻙﻚﻛﻜﻝﻞﻟﻠﻡﻢﻣﻤﻥﻦﻧﻨﻩﻪﻫﻬﻭﻮﻯﻰﻱﻲﻳﻴﻵﻶﻷﻸﻹﻺﻻﻼ';
		$find = 'ﻞ';
		$result = Multibyte::strrpos($string, $find);
		$expected = 45;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz';
		$find = 'k';
		$result = Multibyte::strrpos($string, $find);
		$expected = 10;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz';
		$find = 'k';
		$result = Multibyte::strrpos($string, $find);
		$expected = 10;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'abcdefghijklmnoppqrstuvwxyz';
		$find = 'pp';
		$result = Multibyte::strrpos($string, $find);
		$expected = 15;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '。「」、・ヲァィゥェォャュョッーアイウエオカキク';
		$find = 'ア';
		$result = Multibyte::strrpos($string, $find);
		$expected = 16;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワン゙';
		$find = 'ハ';
		$result = Multibyte::strrpos($string, $find);
		$expected = 17;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ĥēĺļŏ, Ŵőřļď!';
		$find = 'ő';
		$result = Multibyte::strrpos($string, $find);
		$expected = 8;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ĥēĺļŏ, Ŵőřļď!';
		$find = 'ő';
		$result = Multibyte::strrpos($string, $find);
		$expected = 8;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Hello, World!';
		$find = 'o';
		$result = Multibyte::strrpos($string, $find);
		$expected = 8;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Hello, World!';
		$find = 'o';
		$result = Multibyte::strrpos($string, $find, 5);
		$expected = 8;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'čini';
		$find = 'n';
		$result = Multibyte::strrpos($string, $find);
		$expected = 2;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'čini';
		$find = 'n';
		$result = Multibyte::strrpos($string, $find);
		$expected = 2;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'moći';
		$find = 'ć';
		$result = Multibyte::strrpos($string, $find);
		$expected = 2;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'moći';
		$find = 'ć';
		$result = Multibyte::strrpos($string, $find);
		$expected = 2;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'državni';
		$find = 'ž';
		$result = Multibyte::strrpos($string, $find);
		$expected = 2;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '把百度设为首页';
		$find = '设';
		$result = Multibyte::strrpos($string, $find);
		$expected = 3;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '一二三周永龍';
		$find = '周';
		$result = Multibyte::strrpos($string, $find);
		$expected = 3;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ĥēĺļŏ, Ŵőřļď!';
		$find = 'H';
		$result = Multibyte::strrpos($string, $find);
		$expected = false;
		$this->assertEqual($result, $expected);
	}

/**
 * testUsingMbStrstr method
 *
 * @access public
 * @return void
 */
	function testUsingMbStrstr() {
		$string = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789';
		$find = 'F';
		$result = mb_strstr($string, $find);
		$expected = 'FGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789';
		$find = 'F';
		$result = mb_strstr($string, $find, true);
		$expected = 'ABCDE';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝÞ';
		$find = 'Å';
		$result = mb_strstr($string, $find);
		$expected = 'ÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝÞ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝÞ';
		$find = 'Å';
		$result = mb_strstr($string, $find, true);
		$expected = 'ÀÁÂÃÄ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ĀĂĄĆĈĊČĎĐĒĔĖĘĚĜĞĠĢĤĦĨĪĬĮIJĴĶĹĻĽĿŁŃŅŇŊŌŎŐŒŔŖŘŚŜŞŠŢŤŦŨŪŬŮŰŲŴŶŹŻŽ';
		$find = 'Ċ';
		$result = mb_strstr($string, $find);
		$expected = 'ĊČĎĐĒĔĖĘĚĜĞĠĢĤĦĨĪĬĮIJĴĶĹĻĽĿŁŃŅŇŊŌŎŐŒŔŖŘŚŜŞŠŢŤŦŨŪŬŮŰŲŴŶŹŻŽ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ĀĂĄĆĈĊČĎĐĒĔĖĘĚĜĞĠĢĤĦĨĪĬĮIJĴĶĹĻĽĿŁŃŅŇŊŌŎŐŒŔŖŘŚŜŞŠŢŤŦŨŪŬŮŰŲŴŶŹŻŽ';
		$find = 'Ċ';
		$result = mb_strstr($string, $find, true);
		$expected = 'ĀĂĄĆĈ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '!"#$%&\'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~';
		$find = 'F';
		$result = mb_strstr($string, $find);
		$expected = 'FGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '!"#$%&\'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~';
		$find = 'F';
		$result = mb_strstr($string, $find, true);
		$expected = '!"#$%&\'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDE';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈ';
		$find = 'µ';
		$result = mb_strstr($string, $find);
		$expected = 'µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈ';
		$find = 'µ';
		$result = mb_strstr($string, $find, true);
		$expected = '¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎďĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝĞğĠġĢģĤĥĦħĨĩĪīĬ';
		$find = 'Þ';
		$result = mb_strstr($string, $find);
		$expected = 'Þßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎďĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝĞğĠġĢģĤĥĦħĨĩĪīĬ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎďĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝĞğĠġĢģĤĥĦħĨĩĪīĬ';
		$find = 'Þ';
		$result = mb_strstr($string, $find, true);
		$expected = 'ÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ĭĮįİıIJijĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿŀŁłŃńŅņŇňʼnŊŋŌōŎŏŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŠšŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžſƀƁƂƃƄƅƆƇƈƉƊƋƌƍƎƏƐ';
		$find = 'Ņ';
		$result = mb_strstr($string, $find);
		$expected = 'ŅņŇňʼnŊŋŌōŎŏŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŠšŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžſƀƁƂƃƄƅƆƇƈƉƊƋƌƍƎƏƐ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ĭĮįİıIJijĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿŀŁłŃńŅņŇňʼnŊŋŌōŎŏŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŠšŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžſƀƁƂƃƄƅƆƇƈƉƊƋƌƍƎƏƐ';
		$find = 'Ņ';
		$result = mb_strstr($string, $find, true);
		$expected = 'ĭĮįİıIJijĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿŀŁłŃń';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ƑƒƓƔƕƖƗƘƙƚƛƜƝƞƟƠơƢƣƤƥƦƧƨƩƪƫƬƭƮƯưƱƲƳƴƵƶƷƸƹƺƻƼƽƾƿǀǁǂǃDŽDždžLJLjljNJNjnjǍǎǏǐǑǒǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜǝǞǟǠǡǢǣǤǥǦǧǨǩǪǫǬǭǮǯǰDZDzdzǴ';
		$find = 'Ƹ';
		$result = mb_strstr($string, $find);
		$expected = 'ƸƹƺƻƼƽƾƿǀǁǂǃDŽDždžLJLjljNJNjnjǍǎǏǐǑǒǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜǝǞǟǠǡǢǣǤǥǦǧǨǩǪǫǬǭǮǯǰDZDzdzǴ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$find = 'Ƹ';
		$result = mb_strstr($string, $find, true);
		$expected = 'ƑƒƓƔƕƖƗƘƙƚƛƜƝƞƟƠơƢƣƤƥƦƧƨƩƪƫƬƭƮƯưƱƲƳƴƵƶƷ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'əɚɛɜɝɞɟɠɡɢɣɤɥɦɧɨɩɪɫɬɭɮɯɰɱɲɳɴɵɶɷɸɹɺɻɼɽɾɿʀʁʂʃʄʅʆʇʈʉʊʋʌʍʎʏʐʑʒʓʔʕʖʗʘʙʚʛʜʝʞʟʠʡʢʣʤʥʦʧʨʩʪʫʬʭʮʯʰʱʲʳʴʵʶʷʸʹʺʻʼ';
		$find = 'ʀ';
		$result = mb_strstr($string, $find);
		$expected = 'ʀʁʂʃʄʅʆʇʈʉʊʋʌʍʎʏʐʑʒʓʔʕʖʗʘʙʚʛʜʝʞʟʠʡʢʣʤʥʦʧʨʩʪʫʬʭʮʯʰʱʲʳʴʵʶʷʸʹʺʻʼ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'əɚɛɜɝɞɟɠɡɢɣɤɥɦɧɨɩɪɫɬɭɮɯɰɱɲɳɴɵɶɷɸɹɺɻɼɽɾɿʀʁʂʃʄʅʆʇʈʉʊʋʌʍʎʏʐʑʒʓʔʕʖʗʘʙʚʛʜʝʞʟʠʡʢʣʤʥʦʧʨʩʪʫʬʭʮʯʰʱʲʳʴʵʶʷʸʹʺʻʼ';
		$find = 'ʀ';
		$result = mb_strstr($string, $find, true);
		$expected = 'əɚɛɜɝɞɟɠɡɢɣɤɥɦɧɨɩɪɫɬɭɮɯɰɱɲɳɴɵɶɷɸɹɺɻɼɽɾɿ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ЀЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЍЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛ';
		$find = 'Ї';
		$result = mb_strstr($string, $find);
		$expected = 'ЇЈЉЊЋЌЍЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ЀЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЍЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛ';
		$find = 'Ї';
		$result = mb_strstr($string, $find, true);
		$expected = 'ЀЁЂЃЄЅІ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'МНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыь';
		$find = 'Р';
		$result = mb_strstr($string, $find);
		$expected = 'РСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыь';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'МНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыь';
		$find = 'Р';
		$result = mb_strstr($string, $find, true);
		$expected = 'МНОП';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'فقكلمنهوىيًٌٍَُ';
		$find = 'ن';
		$result = mb_strstr($string, $find);
		$expected = 'نهوىيًٌٍَُ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'فقكلمنهوىيًٌٍَُ';
		$find = 'ن';
		$result = mb_strstr($string, $find, true);
		$expected = 'فقكلم';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '✰✱✲✳✴✵✶✷✸✹✺✻✼✽✾✿❀❁❂❃❄❅❆❇❈❉❊❋❌❍❎❏❐❑❒❓❔❕❖❗❘❙❚❛❜❝❞';
		$find = '✿';
		$result = mb_strstr($string, $find);
		$expected = '✿❀❁❂❃❄❅❆❇❈❉❊❋❌❍❎❏❐❑❒❓❔❕❖❗❘❙❚❛❜❝❞';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '✰✱✲✳✴✵✶✷✸✹✺✻✼✽✾✿❀❁❂❃❄❅❆❇❈❉❊❋❌❍❎❏❐❑❒❓❔❕❖❗❘❙❚❛❜❝❞';
		$find = '✿';
		$result = mb_strstr($string, $find, true);
		$expected = '✰✱✲✳✴✵✶✷✸✹✺✻✼✽✾';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '⺀⺁⺂⺃⺄⺅⺆⺇⺈⺉⺊⺋⺌⺍⺎⺏⺐⺑⺒⺓⺔⺕⺖⺗⺘⺙⺛⺜⺝⺞⺟⺠⺡⺢⺣⺤⺥⺦⺧⺨⺩⺪⺫⺬⺭⺮⺯⺰⺱⺲⺳⺴⺵⺶⺷⺸⺹⺺⺻⺼⺽⺾⺿⻀⻁⻂⻃⻄⻅⻆⻇⻈⻉⻊⻋⻌⻍⻎⻏⻐⻑⻒⻓⻔⻕⻖⻗⻘⻙⻚⻛⻜⻝⻞⻟⻠';
		$find = '⺐';
		$result = mb_strstr($string, $find);
		$expected = '⺐⺑⺒⺓⺔⺕⺖⺗⺘⺙⺛⺜⺝⺞⺟⺠⺡⺢⺣⺤⺥⺦⺧⺨⺩⺪⺫⺬⺭⺮⺯⺰⺱⺲⺳⺴⺵⺶⺷⺸⺹⺺⺻⺼⺽⺾⺿⻀⻁⻂⻃⻄⻅⻆⻇⻈⻉⻊⻋⻌⻍⻎⻏⻐⻑⻒⻓⻔⻕⻖⻗⻘⻙⻚⻛⻜⻝⻞⻟⻠';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '⺀⺁⺂⺃⺄⺅⺆⺇⺈⺉⺊⺋⺌⺍⺎⺏⺐⺑⺒⺓⺔⺕⺖⺗⺘⺙⺛⺜⺝⺞⺟⺠⺡⺢⺣⺤⺥⺦⺧⺨⺩⺪⺫⺬⺭⺮⺯⺰⺱⺲⺳⺴⺵⺶⺷⺸⺹⺺⺻⺼⺽⺾⺿⻀⻁⻂⻃⻄⻅⻆⻇⻈⻉⻊⻋⻌⻍⻎⻏⻐⻑⻒⻓⻔⻕⻖⻗⻘⻙⻚⻛⻜⻝⻞⻟⻠';
		$find = '⺐';
		$result = mb_strstr($string, $find, true);
		$expected = '⺀⺁⺂⺃⺄⺅⺆⺇⺈⺉⺊⺋⺌⺍⺎⺏';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '⽅⽆⽇⽈⽉⽊⽋⽌⽍⽎⽏⽐⽑⽒⽓⽔⽕⽖⽗⽘⽙⽚⽛⽜⽝⽞⽟⽠⽡⽢⽣⽤⽥⽦⽧⽨⽩⽪⽫⽬⽭⽮⽯⽰⽱⽲⽳⽴⽵⽶⽷⽸⽹⽺⽻⽼⽽⽾⽿';
		$find = '⽤';
		$result = mb_strstr($string, $find);
		$expected = '⽤⽥⽦⽧⽨⽩⽪⽫⽬⽭⽮⽯⽰⽱⽲⽳⽴⽵⽶⽷⽸⽹⽺⽻⽼⽽⽾⽿';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '⽅⽆⽇⽈⽉⽊⽋⽌⽍⽎⽏⽐⽑⽒⽓⽔⽕⽖⽗⽘⽙⽚⽛⽜⽝⽞⽟⽠⽡⽢⽣⽤⽥⽦⽧⽨⽩⽪⽫⽬⽭⽮⽯⽰⽱⽲⽳⽴⽵⽶⽷⽸⽹⽺⽻⽼⽽⽾⽿';
		$find = '⽤';
		$result = mb_strstr($string, $find, true);
		$expected = '⽅⽆⽇⽈⽉⽊⽋⽌⽍⽎⽏⽐⽑⽒⽓⽔⽕⽖⽗⽘⽙⽚⽛⽜⽝⽞⽟⽠⽡⽢⽣';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '눡눢눣눤눥눦눧눨눩눪눫눬눭눮눯눰눱눲눳눴눵눶눷눸눹눺눻눼눽눾눿뉀뉁뉂뉃뉄뉅뉆뉇뉈뉉뉊뉋뉌뉍뉎뉏뉐뉑뉒뉓뉔뉕뉖뉗뉘뉙뉚뉛뉜뉝뉞뉟뉠뉡뉢뉣뉤뉥뉦뉧뉨뉩뉪뉫뉬뉭뉮뉯뉰뉱뉲뉳뉴뉵뉶뉷뉸뉹뉺뉻뉼뉽뉾뉿늀늁늂늃늄';
		$find = '눻';
		$result = mb_strstr($string, $find);
		$expected = '눻눼눽눾눿뉀뉁뉂뉃뉄뉅뉆뉇뉈뉉뉊뉋뉌뉍뉎뉏뉐뉑뉒뉓뉔뉕뉖뉗뉘뉙뉚뉛뉜뉝뉞뉟뉠뉡뉢뉣뉤뉥뉦뉧뉨뉩뉪뉫뉬뉭뉮뉯뉰뉱뉲뉳뉴뉵뉶뉷뉸뉹뉺뉻뉼뉽뉾뉿늀늁늂늃늄';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '눡눢눣눤눥눦눧눨눩눪눫눬눭눮눯눰눱눲눳눴눵눶눷눸눹눺눻눼눽눾눿뉀뉁뉂뉃뉄뉅뉆뉇뉈뉉뉊뉋뉌뉍뉎뉏뉐뉑뉒뉓뉔뉕뉖뉗뉘뉙뉚뉛뉜뉝뉞뉟뉠뉡뉢뉣뉤뉥뉦뉧뉨뉩뉪뉫뉬뉭뉮뉯뉰뉱뉲뉳뉴뉵뉶뉷뉸뉹뉺뉻뉼뉽뉾뉿늀늁늂늃늄';
		$find = '눻';
		$result = mb_strstr($string, $find, true);
		$expected = '눡눢눣눤눥눦눧눨눩눪눫눬눭눮눯눰눱눲눳눴눵눶눷눸눹눺';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ﹰﹱﹲﹳﹴ﹵ﹶﹷﹸﹹﹺﹻﹼﹽﹾﹿﺀﺁﺂﺃﺄﺅﺆﺇﺈﺉﺊﺋﺌﺍﺎﺏﺐﺑﺒﺓﺔﺕﺖﺗﺘﺙﺚﺛﺜﺝﺞﺟﺠﺡﺢﺣﺤﺥﺦﺧﺨﺩﺪﺫﺬﺭﺮﺯﺰ';
		$find = 'ﺞ';
		$result = mb_strstr($string, $find);
		$expected = 'ﺞﺟﺠﺡﺢﺣﺤﺥﺦﺧﺨﺩﺪﺫﺬﺭﺮﺯﺰ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ﹰﹱﹲﹳﹴ﹵ﹶﹷﹸﹹﹺﹻﹼﹽﹾﹿﺀﺁﺂﺃﺄﺅﺆﺇﺈﺉﺊﺋﺌﺍﺎﺏﺐﺑﺒﺓﺔﺕﺖﺗﺘﺙﺚﺛﺜﺝﺞﺟﺠﺡﺢﺣﺤﺥﺦﺧﺨﺩﺪﺫﺬﺭﺮﺯﺰ';
		$find = 'ﺞ';
		$result = mb_strstr($string, $find, true);
		$expected = 'ﹰﹱﹲﹳﹴ﹵ﹶﹷﹸﹹﹺﹻﹼﹽﹾﹿﺀﺁﺂﺃﺄﺅﺆﺇﺈﺉﺊﺋﺌﺍﺎﺏﺐﺑﺒﺓﺔﺕﺖﺗﺘﺙﺚﺛﺜﺝ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ﺱﺲﺳﺴﺵﺶﺷﺸﺹﺺﺻﺼﺽﺾﺿﻀﻁﻂﻃﻄﻅﻆﻇﻈﻉﻊﻋﻌﻍﻎﻏﻐﻑﻒﻓﻔﻕﻖﻗﻘﻙﻚﻛﻜﻝﻞﻟﻠﻡﻢﻣﻤﻥﻦﻧﻨﻩﻪﻫﻬﻭﻮﻯﻰﻱﻲﻳﻴﻵﻶﻷﻸﻹﻺﻻﻼ';
		$find = 'ﻞ';
		$result = mb_strstr($string, $find);
		$expected = 'ﻞﻟﻠﻡﻢﻣﻤﻥﻦﻧﻨﻩﻪﻫﻬﻭﻮﻯﻰﻱﻲﻳﻴﻵﻶﻷﻸﻹﻺﻻﻼ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ﺱﺲﺳﺴﺵﺶﺷﺸﺹﺺﺻﺼﺽﺾﺿﻀﻁﻂﻃﻄﻅﻆﻇﻈﻉﻊﻋﻌﻍﻎﻏﻐﻑﻒﻓﻔﻕﻖﻗﻘﻙﻚﻛﻜﻝﻞﻟﻠﻡﻢﻣﻤﻥﻦﻧﻨﻩﻪﻫﻬﻭﻮﻯﻰﻱﻲﻳﻴﻵﻶﻷﻸﻹﻺﻻﻼ';
		$find = 'ﻞ';
		$result = mb_strstr($string, $find, true);
		$expected = 'ﺱﺲﺳﺴﺵﺶﺷﺸﺹﺺﺻﺼﺽﺾﺿﻀﻁﻂﻃﻄﻅﻆﻇﻈﻉﻊﻋﻌﻍﻎﻏﻐﻑﻒﻓﻔﻕﻖﻗﻘﻙﻚﻛﻜﻝ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz';
		$find = 'k';
		$result = mb_strstr($string, $find);
		$expected = 'klmnopqrstuvwxyz';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz';
		$find = 'k';
		$result = mb_strstr($string, $find, true);
		$expected = 'abcdefghij';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz';
		$find = 'K';
		$result = mb_strstr($string, $find);
		$expected = false;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '。「」、・ヲァィゥェォャュョッーアイウエオカキク';
		$find = 'ア';
		$result = mb_strstr($string, $find);
		$expected = 'アイウエオカキク';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '。「」、・ヲァィゥェォャュョッーアイウエオカキク';
		$find = 'ア';
		$result = mb_strstr($string, $find, true);
		$expected = '。「」、・ヲァィゥェォャュョッー';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワン゙';
		$find = 'ハ';
		$result = mb_strstr($string, $find);
		$expected = 'ハヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワン゙';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワン゙';
		$find = 'ハ';
		$result = mb_strstr($string, $find, true);
		$expected = 'ケコサシスセソタチツテトナニヌネノ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ĥēĺļŏ, Ŵőřļď!';
		$find = 'ő';
		$result = mb_strstr($string, $find);
		$expected = 'őřļď!';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ĥēĺļŏ, Ŵőřļď!';
		$find = 'ő';
		$result = mb_strstr($string, $find, true);
		$expected = 'Ĥēĺļŏ, Ŵ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ĥēĺļŏ, Ŵőřļď!';
		$find = 'ĺļ';
		$result = mb_strstr($string, $find, true);
		$expected = 'Ĥē';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Hello, World!';
		$find = 'o';
		$result = mb_strstr($string, $find);
		$expected = 'o, World!';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Hello, World!';
		$find = 'o';
		$result = mb_strstr($string, $find, true);
		$expected = 'Hell';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Hello, World!';
		$find = 'Wo';
		$result = mb_strstr($string, $find);
		$expected = 'World!';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Hello, World!';
		$find = 'Wo';
		$result = mb_strstr($string, $find, true);
		$expected = 'Hello, ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Hello, World!';
		$find = 'll';
		$result = mb_strstr($string, $find);
		$expected = 'llo, World!';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Hello, World!';
		$find = 'll';
		$result = mb_strstr($string, $find, true);
		$expected = 'He';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Hello, World!';
		$find = 'rld';
		$result = mb_strstr($string, $find);
		$expected = 'rld!';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Hello, World!';
		$find = 'rld';
		$result = mb_strstr($string, $find, true);
		$expected = 'Hello, Wo';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'čini';
		$find = 'n';
		$result = mb_strstr($string, $find);
		$expected = 'ni';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'čini';
		$find = 'n';
		$result = mb_strstr($string, $find, true);
		$expected = 'či';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'moći';
		$find = 'ć';
		$result = mb_strstr($string, $find);
		$expected = 'ći';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'moći';
		$find = 'ć';
		$result = mb_strstr($string, $find, true);
		$expected = 'mo';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'državni';
		$find = 'ž';
		$result = mb_strstr($string, $find);
		$expected = 'žavni';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'državni';
		$find = 'ž';
		$result = mb_strstr($string, $find, true);
		$expected = 'dr';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '把百度设为首页';
		$find = '设';
		$result = mb_strstr($string, $find);
		$expected = '设为首页';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '把百度设为首页';
		$find = '设';
		$result = mb_strstr($string, $find, true);
		$expected = '把百度';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '一二三周永龍';
		$find = '周';
		$result = mb_strstr($string, $find);
		$expected = '周永龍';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '一二三周永龍';
		$find = '周';
		$result = mb_strstr($string, $find, true);
		$expected = '一二三';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '一二三周永龍';
		$find = '二周';
		$result = mb_strstr($string, $find);
		$expected = false;
		$this->assertEqual($result, $expected);
	}

/**
 * testMultibyteStrstr method
 *
 * @access public
 * @return void
 */
	function testMultibyteStrstr() {
		$string = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789';
		$find = 'F';
		$result = Multibyte::strstr($string, $find);
		$expected = 'FGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789';
		$find = 'F';
		$result = Multibyte::strstr($string, $find, true);
		$expected = 'ABCDE';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝÞ';
		$find = 'Å';
		$result = Multibyte::strstr($string, $find);
		$expected = 'ÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝÞ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝÞ';
		$find = 'Å';
		$result = Multibyte::strstr($string, $find, true);
		$expected = 'ÀÁÂÃÄ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ĀĂĄĆĈĊČĎĐĒĔĖĘĚĜĞĠĢĤĦĨĪĬĮIJĴĶĹĻĽĿŁŃŅŇŊŌŎŐŒŔŖŘŚŜŞŠŢŤŦŨŪŬŮŰŲŴŶŹŻŽ';
		$find = 'Ċ';
		$result = Multibyte::strstr($string, $find);
		$expected = 'ĊČĎĐĒĔĖĘĚĜĞĠĢĤĦĨĪĬĮIJĴĶĹĻĽĿŁŃŅŇŊŌŎŐŒŔŖŘŚŜŞŠŢŤŦŨŪŬŮŰŲŴŶŹŻŽ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ĀĂĄĆĈĊČĎĐĒĔĖĘĚĜĞĠĢĤĦĨĪĬĮIJĴĶĹĻĽĿŁŃŅŇŊŌŎŐŒŔŖŘŚŜŞŠŢŤŦŨŪŬŮŰŲŴŶŹŻŽ';
		$find = 'Ċ';
		$result = Multibyte::strstr($string, $find, true);
		$expected = 'ĀĂĄĆĈ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '!"#$%&\'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~';
		$find = 'F';
		$result = Multibyte::strstr($string, $find);
		$expected = 'FGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '!"#$%&\'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~';
		$find = 'F';
		$result = Multibyte::strstr($string, $find, true);
		$expected = '!"#$%&\'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDE';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈ';
		$find = 'µ';
		$result = Multibyte::strstr($string, $find);
		$expected = 'µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈ';
		$find = 'µ';
		$result = Multibyte::strstr($string, $find, true);
		$expected = '¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎďĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝĞğĠġĢģĤĥĦħĨĩĪīĬ';
		$find = 'Þ';
		$result = Multibyte::strstr($string, $find);
		$expected = 'Þßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎďĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝĞğĠġĢģĤĥĦħĨĩĪīĬ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎďĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝĞğĠġĢģĤĥĦħĨĩĪīĬ';
		$find = 'Þ';
		$result = Multibyte::strstr($string, $find, true);
		$expected = 'ÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ĭĮįİıIJijĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿŀŁłŃńŅņŇňʼnŊŋŌōŎŏŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŠšŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžſƀƁƂƃƄƅƆƇƈƉƊƋƌƍƎƏƐ';
		$find = 'Ņ';
		$result = Multibyte::strstr($string, $find);
		$expected = 'ŅņŇňʼnŊŋŌōŎŏŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŠšŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžſƀƁƂƃƄƅƆƇƈƉƊƋƌƍƎƏƐ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ĭĮįİıIJijĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿŀŁłŃńŅņŇňʼnŊŋŌōŎŏŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŠšŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžſƀƁƂƃƄƅƆƇƈƉƊƋƌƍƎƏƐ';
		$find = 'Ņ';
		$result = Multibyte::strstr($string, $find, true);
		$expected = 'ĭĮįİıIJijĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿŀŁłŃń';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ƑƒƓƔƕƖƗƘƙƚƛƜƝƞƟƠơƢƣƤƥƦƧƨƩƪƫƬƭƮƯưƱƲƳƴƵƶƷƸƹƺƻƼƽƾƿǀǁǂǃDŽDždžLJLjljNJNjnjǍǎǏǐǑǒǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜǝǞǟǠǡǢǣǤǥǦǧǨǩǪǫǬǭǮǯǰDZDzdzǴ';
		$find = 'Ƹ';
		$result = Multibyte::strstr($string, $find);
		$expected = 'ƸƹƺƻƼƽƾƿǀǁǂǃDŽDždžLJLjljNJNjnjǍǎǏǐǑǒǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜǝǞǟǠǡǢǣǤǥǦǧǨǩǪǫǬǭǮǯǰDZDzdzǴ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$find = 'Ƹ';
		$result = Multibyte::strstr($string, $find, true);
		$expected = 'ƑƒƓƔƕƖƗƘƙƚƛƜƝƞƟƠơƢƣƤƥƦƧƨƩƪƫƬƭƮƯưƱƲƳƴƵƶƷ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'əɚɛɜɝɞɟɠɡɢɣɤɥɦɧɨɩɪɫɬɭɮɯɰɱɲɳɴɵɶɷɸɹɺɻɼɽɾɿʀʁʂʃʄʅʆʇʈʉʊʋʌʍʎʏʐʑʒʓʔʕʖʗʘʙʚʛʜʝʞʟʠʡʢʣʤʥʦʧʨʩʪʫʬʭʮʯʰʱʲʳʴʵʶʷʸʹʺʻʼ';
		$find = 'ʀ';
		$result = Multibyte::strstr($string, $find);
		$expected = 'ʀʁʂʃʄʅʆʇʈʉʊʋʌʍʎʏʐʑʒʓʔʕʖʗʘʙʚʛʜʝʞʟʠʡʢʣʤʥʦʧʨʩʪʫʬʭʮʯʰʱʲʳʴʵʶʷʸʹʺʻʼ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'əɚɛɜɝɞɟɠɡɢɣɤɥɦɧɨɩɪɫɬɭɮɯɰɱɲɳɴɵɶɷɸɹɺɻɼɽɾɿʀʁʂʃʄʅʆʇʈʉʊʋʌʍʎʏʐʑʒʓʔʕʖʗʘʙʚʛʜʝʞʟʠʡʢʣʤʥʦʧʨʩʪʫʬʭʮʯʰʱʲʳʴʵʶʷʸʹʺʻʼ';
		$find = 'ʀ';
		$result = Multibyte::strstr($string, $find, true);
		$expected = 'əɚɛɜɝɞɟɠɡɢɣɤɥɦɧɨɩɪɫɬɭɮɯɰɱɲɳɴɵɶɷɸɹɺɻɼɽɾɿ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ЀЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЍЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛ';
		$find = 'Ї';
		$result = Multibyte::strstr($string, $find);
		$expected = 'ЇЈЉЊЋЌЍЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ЀЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЍЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛ';
		$find = 'Ї';
		$result = Multibyte::strstr($string, $find, true);
		$expected = 'ЀЁЂЃЄЅІ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'МНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыь';
		$find = 'Р';
		$result = Multibyte::strstr($string, $find);
		$expected = 'РСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыь';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'МНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыь';
		$find = 'Р';
		$result = Multibyte::strstr($string, $find, true);
		$expected = 'МНОП';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'فقكلمنهوىيًٌٍَُ';
		$find = 'ن';
		$result = Multibyte::strstr($string, $find);
		$expected = 'نهوىيًٌٍَُ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'فقكلمنهوىيًٌٍَُ';
		$find = 'ن';
		$result = Multibyte::strstr($string, $find, true);
		$expected = 'فقكلم';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '✰✱✲✳✴✵✶✷✸✹✺✻✼✽✾✿❀❁❂❃❄❅❆❇❈❉❊❋❌❍❎❏❐❑❒❓❔❕❖❗❘❙❚❛❜❝❞';
		$find = '✿';
		$result = Multibyte::strstr($string, $find);
		$expected = '✿❀❁❂❃❄❅❆❇❈❉❊❋❌❍❎❏❐❑❒❓❔❕❖❗❘❙❚❛❜❝❞';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '✰✱✲✳✴✵✶✷✸✹✺✻✼✽✾✿❀❁❂❃❄❅❆❇❈❉❊❋❌❍❎❏❐❑❒❓❔❕❖❗❘❙❚❛❜❝❞';
		$find = '✿';
		$result = Multibyte::strstr($string, $find, true);
		$expected = '✰✱✲✳✴✵✶✷✸✹✺✻✼✽✾';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '⺀⺁⺂⺃⺄⺅⺆⺇⺈⺉⺊⺋⺌⺍⺎⺏⺐⺑⺒⺓⺔⺕⺖⺗⺘⺙⺛⺜⺝⺞⺟⺠⺡⺢⺣⺤⺥⺦⺧⺨⺩⺪⺫⺬⺭⺮⺯⺰⺱⺲⺳⺴⺵⺶⺷⺸⺹⺺⺻⺼⺽⺾⺿⻀⻁⻂⻃⻄⻅⻆⻇⻈⻉⻊⻋⻌⻍⻎⻏⻐⻑⻒⻓⻔⻕⻖⻗⻘⻙⻚⻛⻜⻝⻞⻟⻠';
		$find = '⺐';
		$result = Multibyte::strstr($string, $find);
		$expected = '⺐⺑⺒⺓⺔⺕⺖⺗⺘⺙⺛⺜⺝⺞⺟⺠⺡⺢⺣⺤⺥⺦⺧⺨⺩⺪⺫⺬⺭⺮⺯⺰⺱⺲⺳⺴⺵⺶⺷⺸⺹⺺⺻⺼⺽⺾⺿⻀⻁⻂⻃⻄⻅⻆⻇⻈⻉⻊⻋⻌⻍⻎⻏⻐⻑⻒⻓⻔⻕⻖⻗⻘⻙⻚⻛⻜⻝⻞⻟⻠';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '⺀⺁⺂⺃⺄⺅⺆⺇⺈⺉⺊⺋⺌⺍⺎⺏⺐⺑⺒⺓⺔⺕⺖⺗⺘⺙⺛⺜⺝⺞⺟⺠⺡⺢⺣⺤⺥⺦⺧⺨⺩⺪⺫⺬⺭⺮⺯⺰⺱⺲⺳⺴⺵⺶⺷⺸⺹⺺⺻⺼⺽⺾⺿⻀⻁⻂⻃⻄⻅⻆⻇⻈⻉⻊⻋⻌⻍⻎⻏⻐⻑⻒⻓⻔⻕⻖⻗⻘⻙⻚⻛⻜⻝⻞⻟⻠';
		$find = '⺐';
		$result = Multibyte::strstr($string, $find, true);
		$expected = '⺀⺁⺂⺃⺄⺅⺆⺇⺈⺉⺊⺋⺌⺍⺎⺏';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '⽅⽆⽇⽈⽉⽊⽋⽌⽍⽎⽏⽐⽑⽒⽓⽔⽕⽖⽗⽘⽙⽚⽛⽜⽝⽞⽟⽠⽡⽢⽣⽤⽥⽦⽧⽨⽩⽪⽫⽬⽭⽮⽯⽰⽱⽲⽳⽴⽵⽶⽷⽸⽹⽺⽻⽼⽽⽾⽿';
		$find = '⽤';
		$result = Multibyte::strstr($string, $find);
		$expected = '⽤⽥⽦⽧⽨⽩⽪⽫⽬⽭⽮⽯⽰⽱⽲⽳⽴⽵⽶⽷⽸⽹⽺⽻⽼⽽⽾⽿';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '⽅⽆⽇⽈⽉⽊⽋⽌⽍⽎⽏⽐⽑⽒⽓⽔⽕⽖⽗⽘⽙⽚⽛⽜⽝⽞⽟⽠⽡⽢⽣⽤⽥⽦⽧⽨⽩⽪⽫⽬⽭⽮⽯⽰⽱⽲⽳⽴⽵⽶⽷⽸⽹⽺⽻⽼⽽⽾⽿';
		$find = '⽤';
		$result = Multibyte::strstr($string, $find, true);
		$expected = '⽅⽆⽇⽈⽉⽊⽋⽌⽍⽎⽏⽐⽑⽒⽓⽔⽕⽖⽗⽘⽙⽚⽛⽜⽝⽞⽟⽠⽡⽢⽣';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '눡눢눣눤눥눦눧눨눩눪눫눬눭눮눯눰눱눲눳눴눵눶눷눸눹눺눻눼눽눾눿뉀뉁뉂뉃뉄뉅뉆뉇뉈뉉뉊뉋뉌뉍뉎뉏뉐뉑뉒뉓뉔뉕뉖뉗뉘뉙뉚뉛뉜뉝뉞뉟뉠뉡뉢뉣뉤뉥뉦뉧뉨뉩뉪뉫뉬뉭뉮뉯뉰뉱뉲뉳뉴뉵뉶뉷뉸뉹뉺뉻뉼뉽뉾뉿늀늁늂늃늄';
		$find = '눻';
		$result = Multibyte::strstr($string, $find);
		$expected = '눻눼눽눾눿뉀뉁뉂뉃뉄뉅뉆뉇뉈뉉뉊뉋뉌뉍뉎뉏뉐뉑뉒뉓뉔뉕뉖뉗뉘뉙뉚뉛뉜뉝뉞뉟뉠뉡뉢뉣뉤뉥뉦뉧뉨뉩뉪뉫뉬뉭뉮뉯뉰뉱뉲뉳뉴뉵뉶뉷뉸뉹뉺뉻뉼뉽뉾뉿늀늁늂늃늄';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '눡눢눣눤눥눦눧눨눩눪눫눬눭눮눯눰눱눲눳눴눵눶눷눸눹눺눻눼눽눾눿뉀뉁뉂뉃뉄뉅뉆뉇뉈뉉뉊뉋뉌뉍뉎뉏뉐뉑뉒뉓뉔뉕뉖뉗뉘뉙뉚뉛뉜뉝뉞뉟뉠뉡뉢뉣뉤뉥뉦뉧뉨뉩뉪뉫뉬뉭뉮뉯뉰뉱뉲뉳뉴뉵뉶뉷뉸뉹뉺뉻뉼뉽뉾뉿늀늁늂늃늄';
		$find = '눻';
		$result = Multibyte::strstr($string, $find, true);
		$expected = '눡눢눣눤눥눦눧눨눩눪눫눬눭눮눯눰눱눲눳눴눵눶눷눸눹눺';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ﹰﹱﹲﹳﹴ﹵ﹶﹷﹸﹹﹺﹻﹼﹽﹾﹿﺀﺁﺂﺃﺄﺅﺆﺇﺈﺉﺊﺋﺌﺍﺎﺏﺐﺑﺒﺓﺔﺕﺖﺗﺘﺙﺚﺛﺜﺝﺞﺟﺠﺡﺢﺣﺤﺥﺦﺧﺨﺩﺪﺫﺬﺭﺮﺯﺰ';
		$find = 'ﺞ';
		$result = Multibyte::strstr($string, $find);
		$expected = 'ﺞﺟﺠﺡﺢﺣﺤﺥﺦﺧﺨﺩﺪﺫﺬﺭﺮﺯﺰ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ﹰﹱﹲﹳﹴ﹵ﹶﹷﹸﹹﹺﹻﹼﹽﹾﹿﺀﺁﺂﺃﺄﺅﺆﺇﺈﺉﺊﺋﺌﺍﺎﺏﺐﺑﺒﺓﺔﺕﺖﺗﺘﺙﺚﺛﺜﺝﺞﺟﺠﺡﺢﺣﺤﺥﺦﺧﺨﺩﺪﺫﺬﺭﺮﺯﺰ';
		$find = 'ﺞ';
		$result = Multibyte::strstr($string, $find, true);
		$expected = 'ﹰﹱﹲﹳﹴ﹵ﹶﹷﹸﹹﹺﹻﹼﹽﹾﹿﺀﺁﺂﺃﺄﺅﺆﺇﺈﺉﺊﺋﺌﺍﺎﺏﺐﺑﺒﺓﺔﺕﺖﺗﺘﺙﺚﺛﺜﺝ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ﺱﺲﺳﺴﺵﺶﺷﺸﺹﺺﺻﺼﺽﺾﺿﻀﻁﻂﻃﻄﻅﻆﻇﻈﻉﻊﻋﻌﻍﻎﻏﻐﻑﻒﻓﻔﻕﻖﻗﻘﻙﻚﻛﻜﻝﻞﻟﻠﻡﻢﻣﻤﻥﻦﻧﻨﻩﻪﻫﻬﻭﻮﻯﻰﻱﻲﻳﻴﻵﻶﻷﻸﻹﻺﻻﻼ';
		$find = 'ﻞ';
		$result = Multibyte::strstr($string, $find);
		$expected = 'ﻞﻟﻠﻡﻢﻣﻤﻥﻦﻧﻨﻩﻪﻫﻬﻭﻮﻯﻰﻱﻲﻳﻴﻵﻶﻷﻸﻹﻺﻻﻼ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ﺱﺲﺳﺴﺵﺶﺷﺸﺹﺺﺻﺼﺽﺾﺿﻀﻁﻂﻃﻄﻅﻆﻇﻈﻉﻊﻋﻌﻍﻎﻏﻐﻑﻒﻓﻔﻕﻖﻗﻘﻙﻚﻛﻜﻝﻞﻟﻠﻡﻢﻣﻤﻥﻦﻧﻨﻩﻪﻫﻬﻭﻮﻯﻰﻱﻲﻳﻴﻵﻶﻷﻸﻹﻺﻻﻼ';
		$find = 'ﻞ';
		$result = Multibyte::strstr($string, $find, true);
		$expected = 'ﺱﺲﺳﺴﺵﺶﺷﺸﺹﺺﺻﺼﺽﺾﺿﻀﻁﻂﻃﻄﻅﻆﻇﻈﻉﻊﻋﻌﻍﻎﻏﻐﻑﻒﻓﻔﻕﻖﻗﻘﻙﻚﻛﻜﻝ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz';
		$find = 'k';
		$result = Multibyte::strstr($string, $find);
		$expected = 'klmnopqrstuvwxyz';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz';
		$find = 'k';
		$result = Multibyte::strstr($string, $find, true);
		$expected = 'abcdefghij';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz';
		$find = 'K';
		$result = Multibyte::strstr($string, $find);
		$expected = false;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '。「」、・ヲァィゥェォャュョッーアイウエオカキク';
		$find = 'ア';
		$result = Multibyte::strstr($string, $find);
		$expected = 'アイウエオカキク';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '。「」、・ヲァィゥェォャュョッーアイウエオカキク';
		$find = 'ア';
		$result = Multibyte::strstr($string, $find, true);
		$expected = '。「」、・ヲァィゥェォャュョッー';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワン゙';
		$find = 'ハ';
		$result = Multibyte::strstr($string, $find);
		$expected = 'ハヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワン゙';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワン゙';
		$find = 'ハ';
		$result = Multibyte::strstr($string, $find, true);
		$expected = 'ケコサシスセソタチツテトナニヌネノ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ĥēĺļŏ, Ŵőřļď!';
		$find = 'ő';
		$result = Multibyte::strstr($string, $find);
		$expected = 'őřļď!';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ĥēĺļŏ, Ŵőřļď!';
		$find = 'ő';
		$result = Multibyte::strstr($string, $find, true);
		$expected = 'Ĥēĺļŏ, Ŵ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ĥēĺļŏ, Ŵőřļď!';
		$find = 'ĺļ';
		$result = Multibyte::strstr($string, $find, true);
		$expected = 'Ĥē';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Hello, World!';
		$find = 'o';
		$result = Multibyte::strstr($string, $find);
		$expected = 'o, World!';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Hello, World!';
		$find = 'o';
		$result = Multibyte::strstr($string, $find, true);
		$expected = 'Hell';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Hello, World!';
		$find = 'Wo';
		$result = Multibyte::strstr($string, $find);
		$expected = 'World!';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Hello, World!';
		$find = 'Wo';
		$result = Multibyte::strstr($string, $find, true);
		$expected = 'Hello, ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Hello, World!';
		$find = 'll';
		$result = Multibyte::strstr($string, $find);
		$expected = 'llo, World!';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Hello, World!';
		$find = 'll';
		$result = Multibyte::strstr($string, $find, true);
		$expected = 'He';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Hello, World!';
		$find = 'rld';
		$result = Multibyte::strstr($string, $find);
		$expected = 'rld!';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Hello, World!';
		$find = 'rld';
		$result = Multibyte::strstr($string, $find, true);
		$expected = 'Hello, Wo';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'čini';
		$find = 'n';
		$result = Multibyte::strstr($string, $find);
		$expected = 'ni';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'čini';
		$find = 'n';
		$result = Multibyte::strstr($string, $find, true);
		$expected = 'či';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'moći';
		$find = 'ć';
		$result = Multibyte::strstr($string, $find);
		$expected = 'ći';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'moći';
		$find = 'ć';
		$result = Multibyte::strstr($string, $find, true);
		$expected = 'mo';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'državni';
		$find = 'ž';
		$result = Multibyte::strstr($string, $find);
		$expected = 'žavni';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'državni';
		$find = 'ž';
		$result = Multibyte::strstr($string, $find, true);
		$expected = 'dr';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '把百度设为首页';
		$find = '设';
		$result = Multibyte::strstr($string, $find);
		$expected = '设为首页';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '把百度设为首页';
		$find = '设';
		$result = Multibyte::strstr($string, $find, true);
		$expected = '把百度';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '一二三周永龍';
		$find = '周';
		$result = Multibyte::strstr($string, $find);
		$expected = '周永龍';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '一二三周永龍';
		$find = '周';
		$result = Multibyte::strstr($string, $find, true);
		$expected = '一二三';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '一二三周永龍';
		$find = '二周';
		$result = Multibyte::strstr($string, $find);
		$expected = false;
		$this->assertEqual($result, $expected);
	}

/**
 * testUsingMbStrtolower method
 *
 * @access public
 * @return void
 */
	function testUsingMbStrtolower() {
		$string = '!"#$%&\'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ{|}~';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = '!"#$%&\'()*+,-./0123456789:;<=>?@abcdefghijklmnopqrstuvwxyz[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '!"#$%&\'()*+,-./0123456789:;<=>?@';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = '!"#$%&\'()*+,-./0123456789:;<=>?@';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'À';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'à';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Á';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'á';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Â';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'â';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ã';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'ã';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ä';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'ä';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Å';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'å';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Æ';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'æ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ç';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'ç';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'È';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'è';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'É';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'é';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ê';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'ê';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ë';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'ë';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ì';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'ì';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Í';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'í';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Î';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'î';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ï';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'ï';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ð';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'ð';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ñ';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'ñ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ò';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'ò';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ó';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'ó';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ô';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'ô';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Õ';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'õ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ö';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'ö';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ø';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'ø';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ù';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'ù';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ú';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'ú';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Û';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'û';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ü';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'ü';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ý';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'ý';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Þ';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'þ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝÞ';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'àáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõöøùúûüýþ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ā';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'ā';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ă';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'ă';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ą';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'ą';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ć';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'ć';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ĉ';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'ĉ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ċ';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'ċ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Č';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'č';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ď';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'ď';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Đ';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'đ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ē';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'ē';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ĕ';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'ĕ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ė';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'ė';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ę';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'ę';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ě';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'ě';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ĝ';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'ĝ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ğ';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'ğ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ġ';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'ġ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ģ';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'ģ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ĥ';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'ĥ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ħ';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'ħ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ĩ';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'ĩ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ī';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'ī';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ĭ';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'ĭ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Į';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'į';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'IJ';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'ij';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ĵ';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'ĵ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ķ';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'ķ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ĺ';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'ĺ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ļ';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'ļ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ľ';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'ľ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ŀ';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'ŀ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ł';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'ł';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ń';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'ń';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ņ';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'ņ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ň';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'ň';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ŋ';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'ŋ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ō';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'ō';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ŏ';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'ŏ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ő';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'ő';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Œ';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'œ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ŕ';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'ŕ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ŗ';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'ŗ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ř';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'ř';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ś';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'ś';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ŝ';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'ŝ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ş';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'ş';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Š';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'š';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ţ';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'ţ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ť';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'ť';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ŧ';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'ŧ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ũ';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'ũ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ū';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'ū';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ŭ';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'ŭ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ů';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'ů';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ű';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'ű';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ų';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'ų';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ŵ';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'ŵ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ŷ';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'ŷ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ź';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'ź';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ż';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'ż';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ž';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'ž';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ĀĂĄĆĈĊČĎĐĒĔĖĘĚĜĞĠĢĤĦĨĪĬĮIJĴĶĹĻĽĿŁŃŅŇŊŌŎŐŒŔŖŘŚŜŞŠŢŤŦŨŪŬŮŰŲŴŶŹŻŽ';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'āăąćĉċčďđēĕėęěĝğġģĥħĩīĭįijĵķĺļľŀłńņňŋōŏőœŕŗřśŝşšţťŧũūŭůűųŵŷźżž';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ĤĒĹĻŎ, ŴŐŘĻĎ!';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'ĥēĺļŏ, ŵőřļď!';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ĥēĺļŏ, ŵőřļď!';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'ĥēĺļŏ, ŵőřļď!';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ἈΙ';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'ἀι';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ԀԂԄԆԈԊԌԎԐԒ';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'ԁԃԅԇԉԋԍԏԐԒ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ԱԲԳԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽԾԿՀՁՂՃՄՅՆՇՈՉՊՋՌՍՎՏՐՑՒՓՔՕՖև';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'աբգդեզէըթժիլխծկհձղճմյնշոչպջռսվտրցւփքօֆև';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ႠႡႢႣႤႥႦႧႨႩႪႫႬႭႮႯႰႱႲႳႴႵႶႷႸႹႺႻႼႽႾႿჀჁჂჃჄჅ';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'ႠႡႢႣႤႥႦႧႨႩႪႫႬႭႮႯႰႱႲႳႴႵႶႷႸႹႺႻႼႽႾႿჀჁჂჃჄჅ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ḀḂḄḆḈḊḌḎḐḒḔḖḘḚḜḞḠḢḤḦḨḪḬḮḰḲḴḶḸḺḼḾṀṂṄṆṈṊṌṎṐṒṔṖṘṚṜṞṠṢṤṦṨṪṬṮṰṲṴṶṸṺṼṾẀẂẄẆẈẊẌẎẐẒẔẖẗẘẙẚẠẢẤẦẨẪẬẮẰẲẴẶẸẺẼẾỀỂỄỆỈỊỌỎỐỒỔỖỘỚỜỞỠỢỤỦỨỪỬỮỰỲỴỶỸ';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'ḁḃḅḇḉḋḍḏḑḓḕḗḙḛḝḟḡḣḥḧḩḫḭḯḱḳḵḷḹḻḽḿṁṃṅṇṉṋṍṏṑṓṕṗṙṛṝṟṡṣṥṧṩṫṭṯṱṳṵṷṹṻṽṿẁẃẅẇẉẋẍẏẑẓẕẖẗẘẙẚạảấầẩẫậắằẳẵặẹẻẽếềểễệỉịọỏốồổỗộớờởỡợụủứừửữựỳỵỷỹ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ΩKÅ';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'ωkå';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ΩKÅ';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'ωkå';
		$this->assertEqual($result, $expected);

/*
mb_strtolower does not work for these strings.

		$string = 'ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅬⅭⅮⅯↃ';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'ⅰⅱⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⅺⅻⅼⅽⅾⅿↄ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ⒶⒷⒸⒹⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉⓊⓋⓌⓍⓎⓏ';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'ⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ⰀⰁⰂⰃⰄⰅⰆⰇⰈⰉⰊⰋⰌⰍⰎⰏⰐⰑⰒⰓⰔⰕⰖⰗⰘⰙⰚⰛⰜⰝⰞⰟⰠⰡⰢⰣⰤⰥⰦⰧⰨⰩⰪⰫⰬⰭⰮ';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'ⰰⰱⰲⰳⰴⰵⰶⰷⰸⰹⰺⰻⰼⰽⰾⰿⱀⱁⱂⱃⱄⱅⱆⱇⱈⱉⱊⱋⱌⱍⱎⱏⱐⱑⱒⱓⱔⱕⱖⱗⱘⱙⱚⱛⱜⱝⱞ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ⲀⲂⲄⲆⲈⲊⲌⲎⲐⲒⲔⲖⲘⲚⲜⲞⲠⲢⲤⲦⲨⲪⲬⲮⲰⲲⲴⲶⲸⲺⲼⲾⳀⳂⳄⳆⳈⳊⳌⳎⳐⳒⳔⳖⳘⳚⳜⳞⳠⳢ';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'ⲁⲃⲅⲇⲉⲋⲍⲏⲑⲓⲕⲗⲙⲛⲝⲟⲡⲣⲥⲧⲩⲫⲭⲯⲱⲳⲵⲷⲹⲻⲽⲿⳁⳃⳅⳇⳉⳋⳍⳏⳑⳓⳕⳗⳙⳛⳝⳟⳡⳣ';
		$this->assertEqual($result, $expected);
*/
		$string = 'fffiflffifflſtstﬓﬔﬕﬖﬗ';
		$result = mb_strtolower($string);
		$expected = 'fffiflffifflſtstﬓﬔﬕﬖﬗ';
		$this->assertEqual($result, $expected);
	}

/**
 * testMultibyteStrtolower method
 *
 * @access public
 * @return void
 */
	function testMultibyteStrtolower() {
		$string = '!"#$%&\'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ{|}~';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = '!"#$%&\'()*+,-./0123456789:;<=>?@abcdefghijklmnopqrstuvwxyz[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '!"#$%&\'()*+,-./0123456789:;<=>?@';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = '!"#$%&\'()*+,-./0123456789:;<=>?@';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'À';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'à';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Á';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'á';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Â';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'â';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ã';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'ã';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ä';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'ä';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Å';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'å';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Æ';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'æ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ç';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'ç';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'È';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'è';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'É';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'é';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ê';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'ê';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ë';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'ë';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ì';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'ì';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Í';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'í';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Î';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'î';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ï';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'ï';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ð';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'ð';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ñ';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'ñ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ò';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'ò';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ó';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'ó';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ô';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'ô';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Õ';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'õ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ö';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'ö';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ø';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'ø';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ù';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'ù';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ú';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'ú';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Û';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'û';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ü';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'ü';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ý';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'ý';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Þ';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'þ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝÞ';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'àáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõöøùúûüýþ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ā';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'ā';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ă';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'ă';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ą';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'ą';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ć';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'ć';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ĉ';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'ĉ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ċ';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'ċ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Č';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'č';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ď';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'ď';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Đ';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'đ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ē';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'ē';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ĕ';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'ĕ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ė';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'ė';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ę';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'ę';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ě';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'ě';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ĝ';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'ĝ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ğ';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'ğ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ġ';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'ġ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ģ';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'ģ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ĥ';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'ĥ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ħ';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'ħ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ĩ';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'ĩ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ī';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'ī';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ĭ';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'ĭ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Į';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'į';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'IJ';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'ij';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ĵ';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'ĵ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ķ';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'ķ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ĺ';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'ĺ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ļ';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'ļ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ľ';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'ľ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ŀ';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'ŀ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ł';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'ł';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ń';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'ń';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ņ';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'ņ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ň';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'ň';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ŋ';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'ŋ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ō';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'ō';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ŏ';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'ŏ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ő';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'ő';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Œ';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'œ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ŕ';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'ŕ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ŗ';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'ŗ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ř';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'ř';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ś';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'ś';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ŝ';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'ŝ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ş';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'ş';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Š';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'š';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ţ';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'ţ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ť';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'ť';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ŧ';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'ŧ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ũ';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'ũ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ū';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'ū';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ŭ';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'ŭ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ů';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'ů';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ű';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'ű';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ų';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'ų';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ŵ';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'ŵ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ŷ';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'ŷ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ź';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'ź';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ż';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'ż';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ž';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'ž';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ĀĂĄĆĈĊČĎĐĒĔĖĘĚĜĞĠĢĤĦĨĪĬĮIJĴĶĹĻĽĿŁŃŅŇŊŌŎŐŒŔŖŘŚŜŞŠŢŤŦŨŪŬŮŰŲŴŶŹŻŽ';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'āăąćĉċčďđēĕėęěĝğġģĥħĩīĭįijĵķĺļľŀłńņňŋōŏőœŕŗřśŝşšţťŧũūŭůűųŵŷźżž';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ĤĒĹĻŎ, ŴŐŘĻĎ!';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'ĥēĺļŏ, ŵőřļď!';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ĥēĺļŏ, ŵőřļď!';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'ĥēĺļŏ, ŵőřļď!';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ἈΙ';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'ἀι';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ԀԂԄԆԈԊԌԎԐԒ';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'ԁԃԅԇԉԋԍԏԐԒ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ԱԲԳԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽԾԿՀՁՂՃՄՅՆՇՈՉՊՋՌՍՎՏՐՑՒՓՔՕՖև';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'աբգդեզէըթժիլխծկհձղճմյնշոչպջռսվտրցւփքօֆև';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ႠႡႢႣႤႥႦႧႨႩႪႫႬႭႮႯႰႱႲႳႴႵႶႷႸႹႺႻႼႽႾႿჀჁჂჃჄჅ';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'ႠႡႢႣႤႥႦႧႨႩႪႫႬႭႮႯႰႱႲႳႴႵႶႷႸႹႺႻႼႽႾႿჀჁჂჃჄჅ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ḀḂḄḆḈḊḌḎḐḒḔḖḘḚḜḞḠḢḤḦḨḪḬḮḰḲḴḶḸḺḼḾṀṂṄṆṈṊṌṎṐṒṔṖṘṚṜṞṠṢṤṦṨṪṬṮṰṲṴṶṸṺṼṾẀẂẄẆẈẊẌẎẐẒẔẖẗẘẙẚẠẢẤẦẨẪẬẮẰẲẴẶẸẺẼẾỀỂỄỆỈỊỌỎỐỒỔỖỘỚỜỞỠỢỤỦỨỪỬỮỰỲỴỶỸ';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'ḁḃḅḇḉḋḍḏḑḓḕḗḙḛḝḟḡḣḥḧḩḫḭḯḱḳḵḷḹḻḽḿṁṃṅṇṉṋṍṏṑṓṕṗṙṛṝṟṡṣṥṧṩṫṭṯṱṳṵṷṹṻṽṿẁẃẅẇẉẋẍẏẑẓẕẖẗẘẙẚạảấầẩẫậắằẳẵặẹẻẽếềểễệỉịọỏốồổỗộớờởỡợụủứừửữựỳỵỷỹ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ΩKÅℲ';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'ωkåⅎ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ΩKÅ';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'ωkå';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ΩKÅ';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'ωkå';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅬⅭⅮⅯↃ';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'ⅰⅱⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⅺⅻⅼⅽⅾⅿↄ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ⒶⒷⒸⒹⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉⓊⓋⓌⓍⓎⓏ';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'ⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ⰀⰁⰂⰃⰄⰅⰆⰇⰈⰉⰊⰋⰌⰍⰎⰏⰐⰑⰒⰓⰔⰕⰖⰗⰘⰙⰚⰛⰜⰝⰞⰟⰠⰡⰢⰣⰤⰥⰦⰧⰨⰩⰪⰫⰬⰭⰮ';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'ⰰⰱⰲⰳⰴⰵⰶⰷⰸⰹⰺⰻⰼⰽⰾⰿⱀⱁⱂⱃⱄⱅⱆⱇⱈⱉⱊⱋⱌⱍⱎⱏⱐⱑⱒⱓⱔⱕⱖⱗⱘⱙⱚⱛⱜⱝⱞ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ⲀⲂⲄⲆⲈⲊⲌⲎⲐⲒⲔⲖⲘⲚⲜⲞⲠⲢⲤⲦⲨⲪⲬⲮⲰⲲⲴⲶⲸⲺⲼⲾⳀⳂⳄⳆⳈⳊⳌⳎⳐⳒⳔⳖⳘⳚⳜⳞⳠⳢ';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'ⲁⲃⲅⲇⲉⲋⲍⲏⲑⲓⲕⲗⲙⲛⲝⲟⲡⲣⲥⲧⲩⲫⲭⲯⲱⲳⲵⲷⲹⲻⲽⲿⳁⳃⳅⳇⳉⳋⳍⳏⳑⳓⳕⳗⳙⳛⳝⳟⳡⳣ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'fffiflffifflſtstﬓﬔﬕﬖﬗ';
		$result = Multibyte::strtolower($string);
		$expected = 'fffiflffifflſtstﬓﬔﬕﬖﬗ';
		$this->assertEqual($result, $expected);
	}

/**
 * testUsingMbStrtoupper method
 *
 * @access public
 * @return void
 */
	function testUsingMbStrtoupper() {
		$string = '!"#$%&\'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = '!"#$%&\'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ{|}~';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '!"#$%&\'()*+,-./0123456789:;<=>?@';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = '!"#$%&\'()*+,-./0123456789:;<=>?@';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'à';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'À';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'á';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'Á';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'â';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'Â';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ã';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'Ã';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ä';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'Ä';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'å';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'Å';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'æ';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'Æ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ç';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'Ç';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'è';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'È';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'é';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'É';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ê';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'Ê';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ë';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'Ë';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ì';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'Ì';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'í';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'Í';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'î';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'Î';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ï';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'Ï';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ð';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'Ð';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ñ';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'Ñ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ò';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'Ò';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ó';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'Ó';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ô';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'Ô';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'õ';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'Õ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ö';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'Ö';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ø';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'Ø';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ù';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'Ù';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ú';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'Ú';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'û';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'Û';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ü';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'Ü';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ý';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'Ý';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'þ';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'Þ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'àáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõöøùúûüýþ';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝÞ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ā';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'Ā';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ă';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'Ă';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ą';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'Ą';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ć';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'Ć';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ĉ';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'Ĉ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ċ';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'Ċ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'č';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'Č';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ď';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'Ď';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'đ';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'Đ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ē';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'Ē';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ĕ';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'Ĕ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ė';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'Ė';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ę';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'Ę';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ě';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'Ě';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ĝ';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'Ĝ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ğ';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'Ğ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ġ';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'Ġ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ģ';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'Ģ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ĥ';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'Ĥ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ħ';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'Ħ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ĩ';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'Ĩ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ī';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'Ī';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ĭ';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'Ĭ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'į';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'Į';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ij';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'IJ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ĵ';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'Ĵ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ķ';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'Ķ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ĺ';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'Ĺ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ļ';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'Ļ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ľ';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'Ľ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ŀ';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'Ŀ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ł';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'Ł';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ń';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'Ń';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ņ';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'Ņ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ň';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'Ň';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ŋ';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'Ŋ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ō';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'Ō';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ŏ';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'Ŏ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ő';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'Ő';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'œ';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'Œ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ŕ';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'Ŕ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ŗ';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'Ŗ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ř';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'Ř';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ś';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'Ś';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ŝ';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'Ŝ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ş';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'Ş';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'š';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'Š';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ţ';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'Ţ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ť';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'Ť';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ŧ';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'Ŧ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ũ';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'Ũ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ū';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'Ū';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ŭ';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'Ŭ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ů';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'Ů';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ű';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'Ű';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ų';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'Ų';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ŵ';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'Ŵ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ŷ';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'Ŷ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ź';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'Ź';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ż';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'Ż';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ž';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'Ž';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'āăąćĉċčďđēĕėęěĝğġģĥħĩīĭįijĵķĺļľŀłńņňŋōŏőœŕŗřśŝşšţťŧũūŭůűųŵŷźżž';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'ĀĂĄĆĈĊČĎĐĒĔĖĘĚĜĞĠĢĤĦĨĪĬĮIJĴĶĹĻĽĿŁŃŅŇŊŌŎŐŒŔŖŘŚŜŞŠŢŤŦŨŪŬŮŰŲŴŶŹŻŽ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ĥēĺļŏ, Ŵőřļď!';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'ĤĒĹĻŎ, ŴŐŘĻĎ!';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ἀι';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'ἈΙ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ԁԃԅԇԉԋԍԏԐԒ';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'ԀԂԄԆԈԊԌԎԐԒ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'աբգդեզէըթժիլխծկհձղճմյնշոչպջռսվտրցւփքօֆև';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'ԱԲԳԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽԾԿՀՁՂՃՄՅՆՇՈՉՊՋՌՍՎՏՐՑՒՓՔՕՖև';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ႠႡႢႣႤႥႦႧႨႩႪႫႬႭႮႯႰႱႲႳႴႵႶႷႸႹႺႻႼႽႾႿჀჁჂჃჄჅ';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'ႠႡႢႣႤႥႦႧႨႩႪႫႬႭႮႯႰႱႲႳႴႵႶႷႸႹႺႻႼႽႾႿჀჁჂჃჄჅ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ḁḃḅḇḉḋḍḏḑḓḕḗḙḛḝḟḡḣḥḧḩḫḭḯḱḳḵḷḹḻḽḿṁṃṅṇṉṋṍṏṑṓṕṗṙṛṝṟṡṣṥṧṩṫṭṯṱṳṵṷṹṻṽṿẁẃẅẇẉẋẍẏẑẓẕẖẗẘẙẚạảấầẩẫậắằẳẵặẹẻẽếềểễệỉịọỏốồổỗộớờởỡợụủứừửữựỳỵỷỹ';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'ḀḂḄḆḈḊḌḎḐḒḔḖḘḚḜḞḠḢḤḦḨḪḬḮḰḲḴḶḸḺḼḾṀṂṄṆṈṊṌṎṐṒṔṖṘṚṜṞṠṢṤṦṨṪṬṮṰṲṴṶṸṺṼṾẀẂẄẆẈẊẌẎẐẒẔẖẗẘẙẚẠẢẤẦẨẪẬẮẰẲẴẶẸẺẼẾỀỂỄỆỈỊỌỎỐỒỔỖỘỚỜỞỠỢỤỦỨỪỬỮỰỲỴỶỸ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ωkå';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'ΩKÅ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

/*
mb_strtoupper does not work for these strings.

		$string = 'ⅰⅱⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⅺⅻⅼⅽⅾⅿↄ';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅬⅭⅮⅯↃ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'ⒶⒷⒸⒹⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉⓊⓋⓌⓍⓎⓏ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ⰰⰱⰲⰳⰴⰵⰶⰷⰸⰹⰺⰻⰼⰽⰾⰿⱀⱁⱂⱃⱄⱅⱆⱇⱈⱉⱊⱋⱌⱍⱎⱏⱐⱑⱒⱓⱔⱕⱖⱗⱘⱙⱚⱛⱜⱝⱞ';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'ⰀⰁⰂⰃⰄⰅⰆⰇⰈⰉⰊⰋⰌⰍⰎⰏⰐⰑⰒⰓⰔⰕⰖⰗⰘⰙⰚⰛⰜⰝⰞⰟⰠⰡⰢⰣⰤⰥⰦⰧⰨⰩⰪⰫⰬⰭⰮ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ⲁⲃⲅⲇⲉⲋⲍⲏⲑⲓⲕⲗⲙⲛⲝⲟⲡⲣⲥⲧⲩⲫⲭⲯⲱⲳⲵⲷⲹⲻⲽⲿⳁⳃⳅⳇⳉⳋⳍⳏⳑⳓⳕⳗⳙⳛⳝⳟⳡⳣ';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'ⲀⲂⲄⲆⲈⲊⲌⲎⲐⲒⲔⲖⲘⲚⲜⲞⲠⲢⲤⲦⲨⲪⲬⲮⲰⲲⲴⲶⲸⲺⲼⲾⳀⳂⳄⳆⳈⳊⳌⳎⳐⳒⳔⳖⳘⳚⳜⳞⳠⳢ';
		$this->assertEqual($result, $expected);
*/
		$string = 'fffiflffifflſtstﬓﬔﬕﬖﬗ';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'fffiflffifflſtstﬓﬔﬕﬖﬗ';
		$this->assertEqual($result, $expected);
	}

/**
 * testMultibyteStrtoupper method
 *
 * @access public
 * @return void
 */
	function testMultibyteStrtoupper() {
		$string = '!"#$%&\'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = '!"#$%&\'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ{|}~';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '!"#$%&\'()*+,-./0123456789:;<=>?@';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = '!"#$%&\'()*+,-./0123456789:;<=>?@';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'à';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'À';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'á';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'Á';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'â';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'Â';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ã';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'Ã';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ä';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'Ä';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'å';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'Å';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'æ';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'Æ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ç';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'Ç';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'è';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'È';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'é';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'É';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ê';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'Ê';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ë';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'Ë';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ì';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'Ì';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'í';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'Í';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'î';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'Î';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ï';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'Ï';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ð';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'Ð';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ñ';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'Ñ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ò';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'Ò';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ó';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'Ó';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ô';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'Ô';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'õ';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'Õ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ö';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'Ö';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ø';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'Ø';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ù';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'Ù';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ú';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'Ú';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'û';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'Û';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ü';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'Ü';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ý';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'Ý';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'þ';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'Þ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'àáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõöøùúûüýþ';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝÞ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ā';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'Ā';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ă';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'Ă';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ą';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'Ą';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ć';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'Ć';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ĉ';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'Ĉ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ċ';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'Ċ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'č';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'Č';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ď';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'Ď';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'đ';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'Đ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ē';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'Ē';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ĕ';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'Ĕ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ė';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'Ė';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ę';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'Ę';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ě';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'Ě';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ĝ';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'Ĝ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ğ';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'Ğ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ġ';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'Ġ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ģ';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'Ģ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ĥ';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'Ĥ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ħ';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'Ħ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ĩ';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'Ĩ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ī';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'Ī';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ĭ';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'Ĭ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'į';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'Į';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ij';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'IJ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ĵ';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'Ĵ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ķ';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'Ķ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ĺ';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'Ĺ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ļ';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'Ļ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ľ';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'Ľ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ŀ';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'Ŀ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ł';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'Ł';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ń';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'Ń';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ņ';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'Ņ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ň';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'Ň';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ŋ';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'Ŋ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ō';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'Ō';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ŏ';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'Ŏ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ő';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'Ő';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'œ';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'Œ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ŕ';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'Ŕ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ŗ';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'Ŗ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ř';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'Ř';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ś';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'Ś';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ŝ';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'Ŝ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ş';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'Ş';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'š';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'Š';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ţ';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'Ţ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ť';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'Ť';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ŧ';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'Ŧ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ũ';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'Ũ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ū';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'Ū';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ŭ';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'Ŭ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ů';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'Ů';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ű';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'Ű';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ų';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'Ų';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ŵ';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'Ŵ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ŷ';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'Ŷ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ź';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'Ź';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ż';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'Ż';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ž';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'Ž';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'āăąćĉċčďđēĕėęěĝğġģĥħĩīĭįijĵķĺļľŀłńņňŋōŏőœŕŗřśŝşšţťŧũūŭůűųŵŷźżž';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'ĀĂĄĆĈĊČĎĐĒĔĖĘĚĜĞĠĢĤĦĨĪĬĮIJĴĶĹĻĽĿŁŃŅŇŊŌŎŐŒŔŖŘŚŜŞŠŢŤŦŨŪŬŮŰŲŴŶŹŻŽ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ĥēĺļŏ, Ŵőřļď!';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'ĤĒĹĻŎ, ŴŐŘĻĎ!';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ἀι';
		$result = mb_strtoupper($string);
		$expected = 'ἈΙ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ἀι';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'ἈΙ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ԁԃԅԇԉԋԍԏԐԒ';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'ԀԂԄԆԈԊԌԎԐԒ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'աբգդեզէըթժիլխծկհձղճմյնշոչպջռսվտրցւփքօֆև';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'ԱԲԳԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽԾԿՀՁՂՃՄՅՆՇՈՉՊՋՌՍՎՏՐՑՒՓՔՕՖև';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ႠႡႢႣႤႥႦႧႨႩႪႫႬႭႮႯႰႱႲႳႴႵႶႷႸႹႺႻႼႽႾႿჀჁჂჃჄჅ';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'ႠႡႢႣႤႥႦႧႨႩႪႫႬႭႮႯႰႱႲႳႴႵႶႷႸႹႺႻႼႽႾႿჀჁჂჃჄჅ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ḁḃḅḇḉḋḍḏḑḓḕḗḙḛḝḟḡḣḥḧḩḫḭḯḱḳḵḷḹḻḽḿṁṃṅṇṉṋṍṏṑṓṕṗṙṛṝṟṡṣṥṧṩṫṭṯṱṳṵṷṹṻṽṿẁẃẅẇẉẋẍẏẑẓẕẖẗẘẙẚạảấầẩẫậắằẳẵặẹẻẽếềểễệỉịọỏốồổỗộớờởỡợụủứừửữựỳỵỷỹ';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'ḀḂḄḆḈḊḌḎḐḒḔḖḘḚḜḞḠḢḤḦḨḪḬḮḰḲḴḶḸḺḼḾṀṂṄṆṈṊṌṎṐṒṔṖṘṚṜṞṠṢṤṦṨṪṬṮṰṲṴṶṸṺṼṾẀẂẄẆẈẊẌẎẐẒẔẖẗẘẙẚẠẢẤẦẨẪẬẮẰẲẴẶẸẺẼẾỀỂỄỆỈỊỌỎỐỒỔỖỘỚỜỞỠỢỤỦỨỪỬỮỰỲỴỶỸ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ωkåⅎ';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'ΩKÅℲ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ωkå';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'ΩKÅ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ⅰⅱⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⅺⅻⅼⅽⅾⅿↄ';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅬⅭⅮⅯↃ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'ⒶⒷⒸⒹⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉⓊⓋⓌⓍⓎⓏ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ⰰⰱⰲⰳⰴⰵⰶⰷⰸⰹⰺⰻⰼⰽⰾⰿⱀⱁⱂⱃⱄⱅⱆⱇⱈⱉⱊⱋⱌⱍⱎⱏⱐⱑⱒⱓⱔⱕⱖⱗⱘⱙⱚⱛⱜⱝⱞ';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'ⰀⰁⰂⰃⰄⰅⰆⰇⰈⰉⰊⰋⰌⰍⰎⰏⰐⰑⰒⰓⰔⰕⰖⰗⰘⰙⰚⰛⰜⰝⰞⰟⰠⰡⰢⰣⰤⰥⰦⰧⰨⰩⰪⰫⰬⰭⰮ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ⲁⲃⲅⲇⲉⲋⲍⲏⲑⲓⲕⲗⲙⲛⲝⲟⲡⲣⲥⲧⲩⲫⲭⲯⲱⲳⲵⲷⲹⲻⲽⲿⳁⳃⳅⳇⳉⳋⳍⳏⳑⳓⳕⳗⳙⳛⳝⳟⳡⳣ';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'ⲀⲂⲄⲆⲈⲊⲌⲎⲐⲒⲔⲖⲘⲚⲜⲞⲠⲢⲤⲦⲨⲪⲬⲮⲰⲲⲴⲶⲸⲺⲼⲾⳀⳂⳄⳆⳈⳊⳌⳎⳐⳒⳔⳖⳘⳚⳜⳞⳠⳢ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'fffiflffifflſtstﬓﬔﬕﬖﬗ';
		$result = Multibyte::strtoupper($string);
		$expected = 'fffiflffifflſtstﬓﬔﬕﬖﬗ';
		$this->assertEqual($result, $expected);
	}

/**
 * testUsingMbSubstrCount method
 *
 * @access public
 * @return void
 */
	function testUsingMbSubstrCount() {
		$string = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789';
		$find = 'F';
		$result = mb_substr_count($string, $find);
		$expected = 1;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQFRSFTUVWXYZ0F12345F6789';
		$find = 'F';
		$result = mb_substr_count($string, $find);
		$expected = 5;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÅÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÅÕÖØÅÙÚÛÅÜÝÞ';
		$find = 'Å';
		$result = mb_substr_count($string, $find);
		$expected = 5;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ÀÁÙÚÂÃÄÅÆÇÈÙÚÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÅÙÚÛÜÝÞÙÚ';
		$find = 'ÙÚ';
		$result = mb_substr_count($string, $find);
		$expected = 4;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊÅËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÅÖØÅÙÚÅÛÜÅÝÞÅ';
		$find = 'Å';
		$result = mb_substr_count($string, $find);
		$expected = 7;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ĊĀĂĄĆĈĊČĎĐĒĔĖĊĘĚĜĞĠĢĤĦĨĪĬĮĊIJĴĶĹĻĽĿŁŃŅŇŊŌĊŎŐŒŔŖŘŚŜŞŠŢĊŤŦŨŪŬŮŰĊŲŴŶŹŻŽ';
		$find = 'Ċ';
		$result = mb_substr_count($string, $find);
		$expected = 7;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ĀĂĄĆĈĊČĎĐĒĔĖĘĚĜĊĞĠĢĤĦĨĪĬĮIJĴĶĹĻĽĿŁĊŃŅĊŇŊŌŎŐŒŔŖĊŘŚŜŞŠŢŤŦŨŪŬŮŰŲŴŶŹŻŽ';
		$find = 'Ċ';
		$result = mb_substr_count($string, $find);
		$expected = 5;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '!"#$%&\'()*+,-./012F34567F89:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghiFjklmnopqFrstuvwFxyz{|}~';
		$find = 'F';
		$result = mb_substr_count($string, $find);
		$expected = 6;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '¡¢£¤¥µ¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁµÂõÄÅÆǵÈ';
		$find = 'µ';
		$result = mb_substr_count($string, $find);
		$expected = 5;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôÕÖõö÷øùúûüýþÿĀāĂ㥹ĆćĈĉÕÖĊċČčĎďĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝÕÖĞğĠġĢģĤĥĦÕÖħĨĩĪīĬ';
		$find = 'ÕÖ';
		$result = mb_substr_count($string, $find);
		$expected = 5;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ĭĮįİıIJijĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿŀŁłŃńŅņŇňʼnŊŋŌōĵĶķĸĹŎŏŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŠšĵĶķĸĹŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮůŰűŲųĵĶķĸĹŴŵŶŷŸŹźŻżŽžſƀƁƂƃƄƅƆƇƈƉƊƋƌƍƎƏƐ';
		$find = 'ĵĶķĸĹ';
		$result = mb_substr_count($string, $find);
		$expected = 4;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ƑƒƓƔƕƖƸƗƘƙƚƛƜƝƞƟƠơƢƣƤƥƦƧƨƩƪƫƬƭƮƯưƱƲƳƴƵƶƷƸƹƺƻƼƽƾƿǀǁǂǃDŽDždžLJLjljNJƸNjnjǍǎǏǐǑǒǓƸǔǕǖǗǘǙǚƸǛǜǝǞǟǠǡǢǣǤǥǦǧǨǩǪǫǬǭǮǯǰDZDzdzǴ';
		$find = 'Ƹ';
		$result = mb_substr_count($string, $find);
		$expected = 5;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ƑƒƓƔƕƖƗƘƙƚƛƜƝƞƟƹƠơƢƣƤƥƦƧƨƩƹƪƫƬƭƮƯưƱƲƳƴƹƵƶƷƸƹƺƻƼƽƾƿǀǁǂƹǃDŽDždžLJLjljNJNjnjǍǎǏǐǑǒǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜǝǞǟǠǡǢǣǤǥǦǧǨǩǪǫǬǭǮǯǰDZDzdzǴ';
		$find = 'ƹ';
		$result = mb_substr_count($string, $find);
		$expected = 5;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'əɚɛɜɝɞʀɟɠɡɢɣɤɥɦɧɨɩɪɫɬɭɮɯɰɱɲɳɴɵɶɷɸɹɺɻɼɽɾɿʀʁʂʃʄʅʆʀʇʈʉʊʋʌʍʎʏʐʑʒʓʔʕʖʗʘʙʚʛʜʝʞʟʠʡʢʣʤʥʦʧʀʨʩʪʫʬʭʮʯʰʱʲʳʴʵʶʷʸʹʺʀʻʼ';
		$find = 'ʀ';
		$result = mb_substr_count($string, $find);
		$expected = 5;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ЀЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЍЇЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛ';
		$find = 'Ї';
		$result = mb_substr_count($string, $find);
		$expected = 2;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'МНОПРСРТУФХЦЧШЩЪЫЬРЭЮЯабРвгдежзийклРмнопрстуфхцчшщъыь';
		$find = 'Р';
		$result = mb_substr_count($string, $find);
		$expected = 5;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'МНОПРСрТУФХЦЧШЩЪЫрЬЭЮЯабвгдежзийклмнопррстуфхцчшщъыь';
		$find = 'р';
		$result = mb_substr_count($string, $find);
		$expected = 4;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'فنقكلنمنهونىينًٌٍَُ';
		$find = 'ن';
		$result = mb_substr_count($string, $find);
		$expected = 5;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '✰✱✲✳✿✴✵✶✷✸✿✹✺✻✼✽✾✿❀❁❂❃❄❅❆✿❇❈❉❊❋❌❍❎❏❐❑❒❓❔❕❖❗❘❙❚❛❜❝❞';
		$find = '✿';
		$result = mb_substr_count($string, $find);
		$expected = 4;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '⺀⺁⺂⺃⺄⺅⺆⺇⺈⺉⺐⺊⺋⺌⺍⺎⺏⺐⺑⺒⺓⺔⺕⺖⺗⺘⺙⺛⺜⺝⺞⺟⺠⺡⺢⺣⺤⺥⺦⺧⺨⺐⺩⺪⺫⺬⺭⺮⺯⺰⺱⺲⺳⺴⺵⺶⺷⺸⺹⺺⺻⺼⺽⺾⺿⻀⻁⻂⻃⻄⻅⻆⻇⻈⻉⺐⻊⻋⻌⻍⻎⻏⻐⻑⻒⻓⻔⻕⻖⻗⻘⻙⻚⻛⻜⻝⻞⻟⻠';
		$find = '⺐';
		$result = mb_substr_count($string, $find);
		$expected = 4;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '⽅⽆⽇⽈⽉⽊⽋⽌⽍⽎⽏⽐⽑⽒⽓⽔⽕⽖⽤⽗⽘⽙⽚⽛⽜⽝⽞⽟⽠⽡⽢⽣⽤⽥⽦⽧⽨⽩⽪⽫⽬⽭⽮⽯⽰⽱⽲⽳⽴⽵⽤⽶⽷⽸⽹⽺⽻⽼⽽⽾⽿';
		$find = '⽤';
		$result = mb_substr_count($string, $find);
		$expected = 3;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '눡눢눣눤눥눦눺눻눼눧눨눩눪눫눬눭눮눯눰눱눲눳눴눵눶눷눸눹눺눻눼눽눾눿뉀뉁뉂뉃뉄뉅뉆뉇뉈뉉뉊뉋뉌뉍뉎뉏뉐뉑뉒뉓뉔뉕눺눻눼뉖뉗뉘뉙뉚뉛뉜뉝눺눻눼뉞뉟뉠뉡뉢뉣뉤뉥뉦뉧뉨뉩뉪뉫뉬뉭뉮뉯뉰뉱뉲뉳뉴뉵뉶뉷뉸뉹뉺뉻뉼뉽뉾뉿늀늁늂늃늄';
		$find = '눺눻눼';
		$result = mb_substr_count($string, $find);
		$expected = 4;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ﺞﺟﺠﺡﹰﹱﹲﹳﹴ﹵ﹶﹷﹸﹹﹺﹻﹼﹽﹾﹿﺀﺁﺂﺃﺄﺅﺞﺟﺠﺡﺆﺇﺞﺟﺠﺡﺈﺉﺊﺋﺌﺍﺎﺏﺐﺑﺒﺓﺔﺕﺖﺗﺘﺙﺚﺛﺜﺝﺞﺟﺠﺡﺢﺣﺤﺥﺦﺧﺨﺩﺪﺫﺬﺭﺮﺯﺰ';
		$find = 'ﺞﺟﺠﺡ';
		$result = mb_substr_count($string, $find);
		$expected = 4;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ﺱﺲﺳﺴﺵﺶﺷﺸﺹﺺﺻﺼﻞﺽﺾﺿﻀﻁﻂﻃﻄﻅﻆﻇﻈﻉﻊﻋﻌﻍﻎﻏﻐﻑﻒﻓﻔﻞﻕﻖﻗﻘﻙﻚﻛﻜﻝﻞﻟﻠﻡﻢﻣﻤﻥﻦﻧﻨﻩﻪﻫﻬﻭﻮﻯﻰﻱﻲﻳﻴﻵﻶﻷﻞﻸﻹﻺﻞﻻﻼ';
		$find = 'ﻞ';
		$result = mb_substr_count($string, $find);
		$expected = 5;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'abcdkefghijklmnopqrstuvwxkyz';
		$find = 'k';
		$result = mb_substr_count($string, $find);
		$expected = 3;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'abklmcdefghijklmnopqrstuvklmwxyz';
		$find = 'klm';
		$result = mb_substr_count($string, $find);
		$expected = 3;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'abcdppefghijklmnoppqrstuvwxyz';
		$find = 'ppe';
		$result = mb_substr_count($string, $find);
		$expected = 1;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '。「」、・ヲァィゥェォャュョッーアイウエオカキク';
		$find = 'ア';
		$result = mb_substr_count($string, $find);
		$expected = 1;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワン゙';
		$find = 'ハ';
		$result = mb_substr_count($string, $find);
		$expected = 1;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ĥēĺļŏ, Ŵőřļď!';
		$find = 'ő';
		$result = mb_substr_count($string, $find);
		$expected = 1;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ĥēĺļŏ, Ŵőřļď!';
		$find = 'ĺļ';
		$result = mb_substr_count($string, $find);
		$expected = 1;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Hello, World!';
		$find = 'o';
		$result = mb_substr_count($string, $find);
		$expected = 2;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Hello, World!';
		$find = 'rl';
		$result = mb_substr_count($string, $find);
		$expected = 1;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'čini';
		$find = 'n';
		$result = mb_substr_count($string, $find);
		$expected = 1;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ničiničiini';
		$find = 'n';
		$result = mb_substr_count($string, $find);
		$expected = 3;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'moći';
		$find = 'ć';
		$result = mb_substr_count($string, $find);
		$expected = 1;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'moćimoćimoćmćioći';
		$find = 'ći';
		$result = mb_substr_count($string, $find);
		$expected = 4;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'državni';
		$find = 'ž';
		$result = mb_substr_count($string, $find);
		$expected = 1;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '把百度设为首页';
		$find = '设';
		$result = mb_substr_count($string, $find);
		$expected = 1;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '一二三周永龍';
		$find = '周';
		$result = mb_substr_count($string, $find);
		$expected = 1;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ĥēĺļŏ, Ŵőřļď!';
		$find = 'H';
		$result = mb_substr_count($string, $find);
		$expected = false;
		$this->assertEqual($result, $expected);
	}

/**
 * testMultibyteSubstrCount method
 *
 * @access public
 * @return void
 */
	function testMultibyteSubstrCount() {
		$string = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789';
		$find = 'F';
		$result = Multibyte::substrCount($string, $find);
		$expected = 1;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQFRSFTUVWXYZ0F12345F6789';
		$find = 'F';
		$result = Multibyte::substrCount($string, $find);
		$expected = 5;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÅÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÅÕÖØÅÙÚÛÅÜÝÞ';
		$find = 'Å';
		$result = Multibyte::substrCount($string, $find);
		$expected = 5;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ÀÁÙÚÂÃÄÅÆÇÈÙÚÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÅÙÚÛÜÝÞÙÚ';
		$find = 'ÙÚ';
		$result = Multibyte::substrCount($string, $find);
		$expected = 4;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊÅËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÅÖØÅÙÚÅÛÜÅÝÞÅ';
		$find = 'Å';
		$result = Multibyte::substrCount($string, $find);
		$expected = 7;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ĊĀĂĄĆĈĊČĎĐĒĔĖĊĘĚĜĞĠĢĤĦĨĪĬĮĊIJĴĶĹĻĽĿŁŃŅŇŊŌĊŎŐŒŔŖŘŚŜŞŠŢĊŤŦŨŪŬŮŰĊŲŴŶŹŻŽ';
		$find = 'Ċ';
		$result = Multibyte::substrCount($string, $find);
		$expected = 7;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ĀĂĄĆĈĊČĎĐĒĔĖĘĚĜĊĞĠĢĤĦĨĪĬĮIJĴĶĹĻĽĿŁĊŃŅĊŇŊŌŎŐŒŔŖĊŘŚŜŞŠŢŤŦŨŪŬŮŰŲŴŶŹŻŽ';
		$find = 'Ċ';
		$result = Multibyte::substrCount($string, $find);
		$expected = 5;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '!"#$%&\'()*+,-./012F34567F89:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghiFjklmnopqFrstuvwFxyz{|}~';
		$find = 'F';
		$result = Multibyte::substrCount($string, $find);
		$expected = 6;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '¡¢£¤¥µ¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁµÂõÄÅÆǵÈ';
		$find = 'µ';
		$result = Multibyte::substrCount($string, $find);
		$expected = 5;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôÕÖõö÷øùúûüýþÿĀāĂ㥹ĆćĈĉÕÖĊċČčĎďĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝÕÖĞğĠġĢģĤĥĦÕÖħĨĩĪīĬ';
		$find = 'ÕÖ';
		$result = Multibyte::substrCount($string, $find);
		$expected = 5;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ĭĮįİıIJijĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿŀŁłŃńŅņŇňʼnŊŋŌōĵĶķĸĹŎŏŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŠšĵĶķĸĹŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮůŰűŲųĵĶķĸĹŴŵŶŷŸŹźŻżŽžſƀƁƂƃƄƅƆƇƈƉƊƋƌƍƎƏƐ';
		$find = 'ĵĶķĸĹ';
		$result = Multibyte::substrCount($string, $find);
		$expected = 4;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ƑƒƓƔƕƖƸƗƘƙƚƛƜƝƞƟƠơƢƣƤƥƦƧƨƩƪƫƬƭƮƯưƱƲƳƴƵƶƷƸƹƺƻƼƽƾƿǀǁǂǃDŽDždžLJLjljNJƸNjnjǍǎǏǐǑǒǓƸǔǕǖǗǘǙǚƸǛǜǝǞǟǠǡǢǣǤǥǦǧǨǩǪǫǬǭǮǯǰDZDzdzǴ';
		$find = 'Ƹ';
		$result = Multibyte::substrCount($string, $find);
		$expected = 5;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ƑƒƓƔƕƖƗƘƙƚƛƜƝƞƟƹƠơƢƣƤƥƦƧƨƩƹƪƫƬƭƮƯưƱƲƳƴƹƵƶƷƸƹƺƻƼƽƾƿǀǁǂƹǃDŽDždžLJLjljNJNjnjǍǎǏǐǑǒǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜǝǞǟǠǡǢǣǤǥǦǧǨǩǪǫǬǭǮǯǰDZDzdzǴ';
		$find = 'ƹ';
		$result = Multibyte::substrCount($string, $find);
		$expected = 5;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'əɚɛɜɝɞʀɟɠɡɢɣɤɥɦɧɨɩɪɫɬɭɮɯɰɱɲɳɴɵɶɷɸɹɺɻɼɽɾɿʀʁʂʃʄʅʆʀʇʈʉʊʋʌʍʎʏʐʑʒʓʔʕʖʗʘʙʚʛʜʝʞʟʠʡʢʣʤʥʦʧʀʨʩʪʫʬʭʮʯʰʱʲʳʴʵʶʷʸʹʺʀʻʼ';
		$find = 'ʀ';
		$result = Multibyte::substrCount($string, $find);
		$expected = 5;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ЀЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЍЇЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛ';
		$find = 'Ї';
		$result = Multibyte::substrCount($string, $find);
		$expected = 2;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'МНОПРСРТУФХЦЧШЩЪЫЬРЭЮЯабРвгдежзийклРмнопрстуфхцчшщъыь';
		$find = 'Р';
		$result = Multibyte::substrCount($string, $find);
		$expected = 5;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'МНОПРСрТУФХЦЧШЩЪЫрЬЭЮЯабвгдежзийклмнопррстуфхцчшщъыь';
		$find = 'р';
		$result = Multibyte::substrCount($string, $find);
		$expected = 4;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'فنقكلنمنهونىينًٌٍَُ';
		$find = 'ن';
		$result = Multibyte::substrCount($string, $find);
		$expected = 5;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '✰✱✲✳✿✴✵✶✷✸✿✹✺✻✼✽✾✿❀❁❂❃❄❅❆✿❇❈❉❊❋❌❍❎❏❐❑❒❓❔❕❖❗❘❙❚❛❜❝❞';
		$find = '✿';
		$result = Multibyte::substrCount($string, $find);
		$expected = 4;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '⺀⺁⺂⺃⺄⺅⺆⺇⺈⺉⺐⺊⺋⺌⺍⺎⺏⺐⺑⺒⺓⺔⺕⺖⺗⺘⺙⺛⺜⺝⺞⺟⺠⺡⺢⺣⺤⺥⺦⺧⺨⺐⺩⺪⺫⺬⺭⺮⺯⺰⺱⺲⺳⺴⺵⺶⺷⺸⺹⺺⺻⺼⺽⺾⺿⻀⻁⻂⻃⻄⻅⻆⻇⻈⻉⺐⻊⻋⻌⻍⻎⻏⻐⻑⻒⻓⻔⻕⻖⻗⻘⻙⻚⻛⻜⻝⻞⻟⻠';
		$find = '⺐';
		$result = Multibyte::substrCount($string, $find);
		$expected = 4;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '⽅⽆⽇⽈⽉⽊⽋⽌⽍⽎⽏⽐⽑⽒⽓⽔⽕⽖⽤⽗⽘⽙⽚⽛⽜⽝⽞⽟⽠⽡⽢⽣⽤⽥⽦⽧⽨⽩⽪⽫⽬⽭⽮⽯⽰⽱⽲⽳⽴⽵⽤⽶⽷⽸⽹⽺⽻⽼⽽⽾⽿';
		$find = '⽤';
		$result = Multibyte::substrCount($string, $find);
		$expected = 3;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '눡눢눣눤눥눦눺눻눼눧눨눩눪눫눬눭눮눯눰눱눲눳눴눵눶눷눸눹눺눻눼눽눾눿뉀뉁뉂뉃뉄뉅뉆뉇뉈뉉뉊뉋뉌뉍뉎뉏뉐뉑뉒뉓뉔뉕눺눻눼뉖뉗뉘뉙뉚뉛뉜뉝눺눻눼뉞뉟뉠뉡뉢뉣뉤뉥뉦뉧뉨뉩뉪뉫뉬뉭뉮뉯뉰뉱뉲뉳뉴뉵뉶뉷뉸뉹뉺뉻뉼뉽뉾뉿늀늁늂늃늄';
		$find = '눺눻눼';
		$result = Multibyte::substrCount($string, $find);
		$expected = 4;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ﺞﺟﺠﺡﹰﹱﹲﹳﹴ﹵ﹶﹷﹸﹹﹺﹻﹼﹽﹾﹿﺀﺁﺂﺃﺄﺅﺞﺟﺠﺡﺆﺇﺞﺟﺠﺡﺈﺉﺊﺋﺌﺍﺎﺏﺐﺑﺒﺓﺔﺕﺖﺗﺘﺙﺚﺛﺜﺝﺞﺟﺠﺡﺢﺣﺤﺥﺦﺧﺨﺩﺪﺫﺬﺭﺮﺯﺰ';
		$find = 'ﺞﺟﺠﺡ';
		$result = Multibyte::substrCount($string, $find);
		$expected = 4;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ﺱﺲﺳﺴﺵﺶﺷﺸﺹﺺﺻﺼﻞﺽﺾﺿﻀﻁﻂﻃﻄﻅﻆﻇﻈﻉﻊﻋﻌﻍﻎﻏﻐﻑﻒﻓﻔﻞﻕﻖﻗﻘﻙﻚﻛﻜﻝﻞﻟﻠﻡﻢﻣﻤﻥﻦﻧﻨﻩﻪﻫﻬﻭﻮﻯﻰﻱﻲﻳﻴﻵﻶﻷﻞﻸﻹﻺﻞﻻﻼ';
		$find = 'ﻞ';
		$result = Multibyte::substrCount($string, $find);
		$expected = 5;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'abcdkefghijklmnopqrstuvwxkyz';
		$find = 'k';
		$result = Multibyte::substrCount($string, $find);
		$expected = 3;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'abklmcdefghijklmnopqrstuvklmwxyz';
		$find = 'klm';
		$result = Multibyte::substrCount($string, $find);
		$expected = 3;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'abcdppefghijklmnoppqrstuvwxyz';
		$find = 'ppe';
		$result = Multibyte::substrCount($string, $find);
		$expected = 1;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '。「」、・ヲァィゥェォャュョッーアイウエオカキク';
		$find = 'ア';
		$result = Multibyte::substrCount($string, $find);
		$expected = 1;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワン゙';
		$find = 'ハ';
		$result = Multibyte::substrCount($string, $find);
		$expected = 1;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ĥēĺļŏ, Ŵőřļď!';
		$find = 'ő';
		$result = Multibyte::substrCount($string, $find);
		$expected = 1;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ĥēĺļŏ, Ŵőřļď!';
		$find = 'ĺļ';
		$result = Multibyte::substrCount($string, $find);
		$expected = 1;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Hello, World!';
		$find = 'o';
		$result = Multibyte::substrCount($string, $find);
		$expected = 2;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Hello, World!';
		$find = 'rl';
		$result = Multibyte::substrCount($string, $find);
		$expected = 1;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'čini';
		$find = 'n';
		$result = Multibyte::substrCount($string, $find);
		$expected = 1;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ničiničiini';
		$find = 'n';
		$result = Multibyte::substrCount($string, $find);
		$expected = 3;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'moći';
		$find = 'ć';
		$result = Multibyte::substrCount($string, $find);
		$expected = 1;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'moćimoćimoćmćioći';
		$find = 'ći';
		$result = Multibyte::substrCount($string, $find);
		$expected = 4;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'državni';
		$find = 'ž';
		$result = Multibyte::substrCount($string, $find);
		$expected = 1;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '把百度设为首页';
		$find = '设';
		$result = Multibyte::substrCount($string, $find);
		$expected = 1;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '一二三周永龍';
		$find = '周';
		$result = Multibyte::substrCount($string, $find);
		$expected = 1;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ĥēĺļŏ, Ŵőřļď!';
		$find = 'H';
		$result = Multibyte::substrCount($string, $find);
		$expected = false;
		$this->assertEqual($result, $expected);
	}

/**
 * testUsingMbSubstr method
 *
 * @access public
 * @return void
 */
	function testUsingMbSubstr() {
		$string = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789';
		$result = mb_substr($string, 4, 7);
		$expected = 'EFGHIJK';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝÞ';
		$result = mb_substr($string, 4, 7);
		$expected = 'ÄÅÆÇÈÉÊ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ĀĂĄĆĈĊČĎĐĒĔĖĘĚĜĞĠĢĤĦĨĪĬĮIJĴĶĹĻĽĿŁŃŅŇŊŌŎŐŒŔŖŘŚŜŞŠŢŤŦŨŪŬŮŰŲŴŶŹŻŽ';
		$find = 'Ċ';
		$result = mb_substr($string, 4, 7);
		$expected = 'ĈĊČĎĐĒĔ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '!"#$%&\'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~';
		$result = mb_substr($string, 4, 7);
		$expected = '%&\'()*+';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈ';
		$result = mb_substr($string, 4);
		$expected = '¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎďĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝĞğĠġĢģĤĥĦħĨĩĪīĬ';
		$result = mb_substr($string, 4, 7);
		$expected = 'ÍÎÏÐÑÒÓ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ĭĮįİıIJijĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿŀŁłŃńŅņŇňʼnŊŋŌōŎŏŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŠšŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžſƀƁƂƃƄƅƆƇƈƉƊƋƌƍƎƏƐ';
		$result = mb_substr($string, 4, 7);
		$expected = 'ıIJijĴĵĶķ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ƑƒƓƔƕƖƗƘƙƚƛƜƝƞƟƠơƢƣƤƥƦƧƨƩƪƫƬƭƮƯưƱƲƳƴƵƶƷƸƹƺƻƼƽƾƿǀǁǂǃDŽDždžLJLjljNJNjnjǍǎǏǐǑǒǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜǝǞǟǠǡǢǣǤǥǦǧǨǩǪǫǬǭǮǯǰDZDzdzǴ';
		$result = mb_substr($string, 25);
		$expected = 'ƪƫƬƭƮƯưƱƲƳƴƵƶƷƸƹƺƻƼƽƾƿǀǁǂǃDŽDždžLJLjljNJNjnjǍǎǏǐǑǒǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜǝǞǟǠǡǢǣǤǥǦǧǨǩǪǫǬǭǮǯǰDZDzdzǴ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'əɚɛɜɝɞɟɠɡɢɣɤɥɦɧɨɩɪɫɬɭɮɯɰɱɲɳɴɵɶɷɸɹɺɻɼɽɾɿʀʁʂʃʄʅʆʇʈʉʊʋʌʍʎʏʐʑʒʓʔʕʖʗʘʙʚʛʜʝʞʟʠʡʢʣʤʥʦʧʨʩʪʫʬʭʮʯʰʱʲʳʴʵʶʷʸʹʺʻʼ';
		$result = mb_substr($string, 3);
		$expected = 'ɜɝɞɟɠɡɢɣɤɥɦɧɨɩɪɫɬɭɮɯɰɱɲɳɴɵɶɷɸɹɺɻɼɽɾɿʀʁʂʃʄʅʆʇʈʉʊʋʌʍʎʏʐʑʒʓʔʕʖʗʘʙʚʛʜʝʞʟʠʡʢʣʤʥʦʧʨʩʪʫʬʭʮʯʰʱʲʳʴʵʶʷʸʹʺʻʼ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ЀЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЍЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛ';
		$result = mb_substr($string, 3);
		$expected = 'ЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЍЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'МНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыь';
		$result = mb_substr($string, 3, 16);
		$expected = 'ПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'فقكلمنهوىيًٌٍَُ';
		$result = mb_substr($string, 3, 6);
		$expected = 'لمنهوى';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '✰✱✲✳✴✵✶✷✸✹✺✻✼✽✾✿❀❁❂❃❄❅❆❇❈❉❊❋❌❍❎❏❐❑❒❓❔❕❖❗❘❙❚❛❜❝❞';
		$result = mb_substr($string, 6, 14);
		$expected = '✶✷✸✹✺✻✼✽✾✿❀❁❂❃';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '⺀⺁⺂⺃⺄⺅⺆⺇⺈⺉⺊⺋⺌⺍⺎⺏⺐⺑⺒⺓⺔⺕⺖⺗⺘⺙⺛⺜⺝⺞⺟⺠⺡⺢⺣⺤⺥⺦⺧⺨⺩⺪⺫⺬⺭⺮⺯⺰⺱⺲⺳⺴⺵⺶⺷⺸⺹⺺⺻⺼⺽⺾⺿⻀⻁⻂⻃⻄⻅⻆⻇⻈⻉⻊⻋⻌⻍⻎⻏⻐⻑⻒⻓⻔⻕⻖⻗⻘⻙⻚⻛⻜⻝⻞⻟⻠';
		$result = mb_substr($string, 8, 13);
		$expected = '⺈⺉⺊⺋⺌⺍⺎⺏⺐⺑⺒⺓⺔';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '⽅⽆⽇⽈⽉⽊⽋⽌⽍⽎⽏⽐⽑⽒⽓⽔⽕⽖⽗⽘⽙⽚⽛⽜⽝⽞⽟⽠⽡⽢⽣⽤⽥⽦⽧⽨⽩⽪⽫⽬⽭⽮⽯⽰⽱⽲⽳⽴⽵⽶⽷⽸⽹⽺⽻⽼⽽⽾⽿';
		$result = mb_substr($string, 12, 24);
		$expected = '⽑⽒⽓⽔⽕⽖⽗⽘⽙⽚⽛⽜⽝⽞⽟⽠⽡⽢⽣⽤⽥⽦⽧⽨';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '눡눢눣눤눥눦눧눨눩눪눫눬눭눮눯눰눱눲눳눴눵눶눷눸눹눺눻눼눽눾눿뉀뉁뉂뉃뉄뉅뉆뉇뉈뉉뉊뉋뉌뉍뉎뉏뉐뉑뉒뉓뉔뉕뉖뉗뉘뉙뉚뉛뉜뉝뉞뉟뉠뉡뉢뉣뉤뉥뉦뉧뉨뉩뉪뉫뉬뉭뉮뉯뉰뉱뉲뉳뉴뉵뉶뉷뉸뉹뉺뉻뉼뉽뉾뉿늀늁늂늃늄';
		$result = mb_substr($string, 12, 24);
		$expected = '눭눮눯눰눱눲눳눴눵눶눷눸눹눺눻눼눽눾눿뉀뉁뉂뉃뉄';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ﹰﹱﹲﹳﹴ﹵ﹶﹷﹸﹹﹺﹻﹼﹽﹾﹿﺀﺁﺂﺃﺄﺅﺆﺇﺈﺉﺊﺋﺌﺍﺎﺏﺐﺑﺒﺓﺔﺕﺖﺗﺘﺙﺚﺛﺜﺝﺞﺟﺠﺡﺢﺣﺤﺥﺦﺧﺨﺩﺪﺫﺬﺭﺮﺯﺰ';
		$result = mb_substr($string, 12);
		$expected = 'ﹼﹽﹾﹿﺀﺁﺂﺃﺄﺅﺆﺇﺈﺉﺊﺋﺌﺍﺎﺏﺐﺑﺒﺓﺔﺕﺖﺗﺘﺙﺚﺛﺜﺝﺞﺟﺠﺡﺢﺣﺤﺥﺦﺧﺨﺩﺪﺫﺬﺭﺮﺯﺰ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ﺱﺲﺳﺴﺵﺶﺷﺸﺹﺺﺻﺼﺽﺾﺿﻀﻁﻂﻃﻄﻅﻆﻇﻈﻉﻊﻋﻌﻍﻎﻏﻐﻑﻒﻓﻔﻕﻖﻗﻘﻙﻚﻛﻜﻝﻞﻟﻠﻡﻢﻣﻤﻥﻦﻧﻨﻩﻪﻫﻬﻭﻮﻯﻰﻱﻲﻳﻴﻵﻶﻷﻸﻹﻺﻻﻼ';
		$result = mb_substr($string, 24, 12);
		$expected = 'ﻉﻊﻋﻌﻍﻎﻏﻐﻑﻒﻓﻔ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz';
		$result = mb_substr($string, 11, 2);
		$expected = 'lm';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '。「」、・ヲァィゥェォャュョッーアイウエオカキク';
		$result = mb_substr($string, 7, 11);
		$expected = 'ィゥェォャュョッーアイ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワン゙';
		$result = mb_substr($string, 13, 13);
		$expected = 'ニヌネノハヒフヘホマミムメ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ĥēĺļŏ, Ŵőřļď!';
		$result = mb_substr($string, 3, 4);
		$expected = 'ļŏ, ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Hello, World!';
		$result = mb_substr($string, 3, 4);
		$expected = 'lo, ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'čini';
		$result = mb_substr($string, 3);
		$expected = 'i';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'moći';
		$result = mb_substr($string, 1);
		$expected = 'oći';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'državni';
		$result = mb_substr($string, 0, 2);
		$expected = 'dr';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '把百度设为首页';
		$result = mb_substr($string, 3, 3);
		$expected = '设为首';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '一二三周永龍';
		$result = mb_substr($string, 0, 1);
		$expected = '一';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '一二三周永龍';
		$result = mb_substr($string, 6);
		$expected = false;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '一二三周永龍';
		$result = mb_substr($string, 0);
		$expected = '一二三周永龍';
		$this->assertEqual($result, $expected);
	}

/**
 * testMultibyteSubstr method
 *
 * @access public
 * @return void
 */
	function testMultibyteSubstr() {
		$string = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789';
		$result = Multibyte::substr($string, 4, 7);
		$expected = 'EFGHIJK';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝÞ';
		$result = Multibyte::substr($string, 4, 7);
		$expected = 'ÄÅÆÇÈÉÊ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ĀĂĄĆĈĊČĎĐĒĔĖĘĚĜĞĠĢĤĦĨĪĬĮIJĴĶĹĻĽĿŁŃŅŇŊŌŎŐŒŔŖŘŚŜŞŠŢŤŦŨŪŬŮŰŲŴŶŹŻŽ';
		$find = 'Ċ';
		$result = Multibyte::substr($string, 4, 7);
		$expected = 'ĈĊČĎĐĒĔ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '!"#$%&\'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~';
		$result = Multibyte::substr($string, 4, 7);
		$expected = '%&\'()*+';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈ';
		$result = Multibyte::substr($string, 4);
		$expected = '¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎďĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝĞğĠġĢģĤĥĦħĨĩĪīĬ';
		$result = Multibyte::substr($string, 4, 7);
		$expected = 'ÍÎÏÐÑÒÓ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ĭĮįİıIJijĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿŀŁłŃńŅņŇňʼnŊŋŌōŎŏŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŠšŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžſƀƁƂƃƄƅƆƇƈƉƊƋƌƍƎƏƐ';
		$result = Multibyte::substr($string, 4, 7);
		$expected = 'ıIJijĴĵĶķ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ƑƒƓƔƕƖƗƘƙƚƛƜƝƞƟƠơƢƣƤƥƦƧƨƩƪƫƬƭƮƯưƱƲƳƴƵƶƷƸƹƺƻƼƽƾƿǀǁǂǃDŽDždžLJLjljNJNjnjǍǎǏǐǑǒǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜǝǞǟǠǡǢǣǤǥǦǧǨǩǪǫǬǭǮǯǰDZDzdzǴ';
		$result = Multibyte::substr($string, 25);
		$expected = 'ƪƫƬƭƮƯưƱƲƳƴƵƶƷƸƹƺƻƼƽƾƿǀǁǂǃDŽDždžLJLjljNJNjnjǍǎǏǐǑǒǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜǝǞǟǠǡǢǣǤǥǦǧǨǩǪǫǬǭǮǯǰDZDzdzǴ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'əɚɛɜɝɞɟɠɡɢɣɤɥɦɧɨɩɪɫɬɭɮɯɰɱɲɳɴɵɶɷɸɹɺɻɼɽɾɿʀʁʂʃʄʅʆʇʈʉʊʋʌʍʎʏʐʑʒʓʔʕʖʗʘʙʚʛʜʝʞʟʠʡʢʣʤʥʦʧʨʩʪʫʬʭʮʯʰʱʲʳʴʵʶʷʸʹʺʻʼ';
		$result = Multibyte::substr($string, 3);
		$expected = 'ɜɝɞɟɠɡɢɣɤɥɦɧɨɩɪɫɬɭɮɯɰɱɲɳɴɵɶɷɸɹɺɻɼɽɾɿʀʁʂʃʄʅʆʇʈʉʊʋʌʍʎʏʐʑʒʓʔʕʖʗʘʙʚʛʜʝʞʟʠʡʢʣʤʥʦʧʨʩʪʫʬʭʮʯʰʱʲʳʴʵʶʷʸʹʺʻʼ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ЀЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЍЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛ';
		$result = Multibyte::substr($string, 3);
		$expected = 'ЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЍЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'МНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыь';
		$result = Multibyte::substr($string, 3, 16);
		$expected = 'ПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'فقكلمنهوىيًٌٍَُ';
		$result = Multibyte::substr($string, 3, 6);
		$expected = 'لمنهوى';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '✰✱✲✳✴✵✶✷✸✹✺✻✼✽✾✿❀❁❂❃❄❅❆❇❈❉❊❋❌❍❎❏❐❑❒❓❔❕❖❗❘❙❚❛❜❝❞';
		$result = Multibyte::substr($string, 6, 14);
		$expected = '✶✷✸✹✺✻✼✽✾✿❀❁❂❃';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '⺀⺁⺂⺃⺄⺅⺆⺇⺈⺉⺊⺋⺌⺍⺎⺏⺐⺑⺒⺓⺔⺕⺖⺗⺘⺙⺛⺜⺝⺞⺟⺠⺡⺢⺣⺤⺥⺦⺧⺨⺩⺪⺫⺬⺭⺮⺯⺰⺱⺲⺳⺴⺵⺶⺷⺸⺹⺺⺻⺼⺽⺾⺿⻀⻁⻂⻃⻄⻅⻆⻇⻈⻉⻊⻋⻌⻍⻎⻏⻐⻑⻒⻓⻔⻕⻖⻗⻘⻙⻚⻛⻜⻝⻞⻟⻠';
		$result = Multibyte::substr($string, 8, 13);
		$expected = '⺈⺉⺊⺋⺌⺍⺎⺏⺐⺑⺒⺓⺔';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '⽅⽆⽇⽈⽉⽊⽋⽌⽍⽎⽏⽐⽑⽒⽓⽔⽕⽖⽗⽘⽙⽚⽛⽜⽝⽞⽟⽠⽡⽢⽣⽤⽥⽦⽧⽨⽩⽪⽫⽬⽭⽮⽯⽰⽱⽲⽳⽴⽵⽶⽷⽸⽹⽺⽻⽼⽽⽾⽿';
		$result = Multibyte::substr($string, 12, 24);
		$expected = '⽑⽒⽓⽔⽕⽖⽗⽘⽙⽚⽛⽜⽝⽞⽟⽠⽡⽢⽣⽤⽥⽦⽧⽨';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '눡눢눣눤눥눦눧눨눩눪눫눬눭눮눯눰눱눲눳눴눵눶눷눸눹눺눻눼눽눾눿뉀뉁뉂뉃뉄뉅뉆뉇뉈뉉뉊뉋뉌뉍뉎뉏뉐뉑뉒뉓뉔뉕뉖뉗뉘뉙뉚뉛뉜뉝뉞뉟뉠뉡뉢뉣뉤뉥뉦뉧뉨뉩뉪뉫뉬뉭뉮뉯뉰뉱뉲뉳뉴뉵뉶뉷뉸뉹뉺뉻뉼뉽뉾뉿늀늁늂늃늄';
		$result = Multibyte::substr($string, 12, 24);
		$expected = '눭눮눯눰눱눲눳눴눵눶눷눸눹눺눻눼눽눾눿뉀뉁뉂뉃뉄';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ﹰﹱﹲﹳﹴ﹵ﹶﹷﹸﹹﹺﹻﹼﹽﹾﹿﺀﺁﺂﺃﺄﺅﺆﺇﺈﺉﺊﺋﺌﺍﺎﺏﺐﺑﺒﺓﺔﺕﺖﺗﺘﺙﺚﺛﺜﺝﺞﺟﺠﺡﺢﺣﺤﺥﺦﺧﺨﺩﺪﺫﺬﺭﺮﺯﺰ';
		$result = Multibyte::substr($string, 12);
		$expected = 'ﹼﹽﹾﹿﺀﺁﺂﺃﺄﺅﺆﺇﺈﺉﺊﺋﺌﺍﺎﺏﺐﺑﺒﺓﺔﺕﺖﺗﺘﺙﺚﺛﺜﺝﺞﺟﺠﺡﺢﺣﺤﺥﺦﺧﺨﺩﺪﺫﺬﺭﺮﺯﺰ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ﺱﺲﺳﺴﺵﺶﺷﺸﺹﺺﺻﺼﺽﺾﺿﻀﻁﻂﻃﻄﻅﻆﻇﻈﻉﻊﻋﻌﻍﻎﻏﻐﻑﻒﻓﻔﻕﻖﻗﻘﻙﻚﻛﻜﻝﻞﻟﻠﻡﻢﻣﻤﻥﻦﻧﻨﻩﻪﻫﻬﻭﻮﻯﻰﻱﻲﻳﻴﻵﻶﻷﻸﻹﻺﻻﻼ';
		$result = Multibyte::substr($string, 24, 12);
		$expected = 'ﻉﻊﻋﻌﻍﻎﻏﻐﻑﻒﻓﻔ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz';
		$result = Multibyte::substr($string, 11, 2);
		$expected = 'lm';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '。「」、・ヲァィゥェォャュョッーアイウエオカキク';
		$result = Multibyte::substr($string, 7, 11);
		$expected = 'ィゥェォャュョッーアイ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワン゙';
		$result = Multibyte::substr($string, 13, 13);
		$expected = 'ニヌネノハヒフヘホマミムメ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ĥēĺļŏ, Ŵőřļď!';
		$result = Multibyte::substr($string, 3, 4);
		$expected = 'ļŏ, ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Hello, World!';
		$result = Multibyte::substr($string, 3, 4);
		$expected = 'lo, ';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'čini';
		$result = Multibyte::substr($string, 3);
		$expected = 'i';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'moći';
		$result = Multibyte::substr($string, 1);
		$expected = 'oći';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'državni';
		$result = Multibyte::substr($string, 0, 2);
		$expected = 'dr';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '把百度设为首页';
		$result = Multibyte::substr($string, 3, 3);
		$expected = '设为首';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '一二三周永龍';
		$result = Multibyte::substr($string, 0, 1);
		$expected = '一';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '一二三周永龍';
		$result = Multibyte::substr($string, 6);
		$expected = false;
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '一二三周永龍';
		$result = Multibyte::substr($string, 0);
		$expected = '一二三周永龍';
		$this->assertEqual($result, $expected);
	}

/**
 * testMultibyteSubstr method
 *
 * @access public
 * @return void
 */
	function testMultibyteMimeEncode() {
		$string = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789';
		$result = Multibyte::mimeEncode($string);
		$this->assertEqual($result, $string);

		$string = 'ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝÞ';
		$result = Multibyte::mimeEncode($string);
		$expected = '=?UTF-8?B?w4DDgcOCw4PDhMOFw4bDh8OIw4nDisOLw4zDjcOOw4/DkMORw5LDk8OUw5U=?=' . "\r\n" .
					' =?UTF-8?B?w5bDmMOZw5rDm8Ocw53Dng==?=';
		$this->assertEqual($result, $expected);
		$result = Multibyte::mimeEncode($string, null, "\n");
		$expected = '=?UTF-8?B?w4DDgcOCw4PDhMOFw4bDh8OIw4nDisOLw4zDjcOOw4/DkMORw5LDk8OUw5U=?=' . "\n" .
					' =?UTF-8?B?w5bDmMOZw5rDm8Ocw53Dng==?=';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ĀĂĄĆĈĊČĎĐĒĔĖĘĚĜĞĠĢĤĦĨĪĬĮIJĴĶĹĻĽĿŁŃŅŇŊŌŎŐŒŔŖŘŚŜŞŠŢŤŦŨŪŬŮŰŲŴŶŹŻŽ';
		$result = Multibyte::mimeEncode($string);
		$expected = '=?UTF-8?B?xIDEgsSExIbEiMSKxIzEjsSQxJLElMSWxJjEmsScxJ7EoMSixKTEpsSoxKo=?=' . "\r\n" .
					' =?UTF-8?B?xKzErsSyxLTEtsS5xLvEvcS/xYHFg8WFxYfFisWMxY7FkMWSxZTFlsWYxZo=?=' . "\r\n" .
					' =?UTF-8?B?xZzFnsWgxaLFpMWmxajFqsWsxa7FsMWyxbTFtsW5xbvFvQ==?=';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '!"#$%&\'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~';
		$result = Multibyte::mimeEncode($string);
		$expected = '=?UTF-8?B?ISIjJCUmJygpKissLS4vMDEyMzQ1Njc4OTo7PD0+P0BBQkNERUZHSElKS0xN?=' . "\r\n" .
					' =?UTF-8?B?Tk9QUVJTVFVWV1hZWltcXV5fYGFiY2RlZmdoaWprbG1ub3BxcnN0dXZ3eHl6?=' . "\r\n" .
					' =?UTF-8?B?e3x9fg==?=';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈ';
		$result = Multibyte::mimeEncode($string);
		$expected = '=?UTF-8?B?wqHCosKjwqTCpcKmwqfCqMKpwqrCq8Kswq3CrsKvwrDCscKywrPCtMK1wrY=?=' . "\r\n" .
					' =?UTF-8?B?wrfCuMK5wrrCu8K8wr3CvsK/w4DDgcOCw4PDhMOFw4bDh8OI?=';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎďĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝĞğĠġĢģĤĥĦħĨĩĪīĬ';
		$result = Multibyte::mimeEncode($string);
		$expected = '=?UTF-8?B?w4nDisOLw4zDjcOOw4/DkMORw5LDk8OUw5XDlsOXw5jDmcOaw5vDnMOdw54=?=' . "\r\n" .
					' =?UTF-8?B?w5/DoMOhw6LDo8Okw6XDpsOnw6jDqcOqw6vDrMOtw67Dr8Oww7HDssOzw7Q=?=' . "\r\n" .
					' =?UTF-8?B?w7XDtsO3w7jDucO6w7vDvMO9w77Dv8SAxIHEgsSDxITEhcSGxIfEiMSJxIo=?=' . "\r\n" .
					' =?UTF-8?B?xIvEjMSNxI7Ej8SQxJHEksSTxJTElcSWxJfEmMSZxJrEm8ScxJ3EnsSfxKA=?=' . "\r\n" .
					' =?UTF-8?B?xKHEosSjxKTEpcSmxKfEqMSpxKrEq8Ss?=';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ĭĮįİıIJijĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿŀŁłŃńŅņŇňʼnŊŋŌōŎŏŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŠšŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžſƀƁƂƃƄƅƆƇƈƉƊƋƌƍƎƏƐ';
		$result = Multibyte::mimeEncode($string);
		$expected = '=?UTF-8?B?xK3ErsSvxLDEscSyxLPEtMS1xLbEt8S4xLnEusS7xLzEvcS+xL/FgMWBxYI=?=' . "\r\n" .
					' =?UTF-8?B?xYPFhMWFxYbFh8WIxYnFisWLxYzFjcWOxY/FkMWRxZLFk8WUxZXFlsWXxZg=?=' . "\r\n" .
					' =?UTF-8?B?xZnFmsWbxZzFncWexZ/FoMWhxaLFo8WkxaXFpsWnxajFqcWqxavFrMWtxa4=?=' . "\r\n" .
					' =?UTF-8?B?xa/FsMWxxbLFs8W0xbXFtsW3xbjFucW6xbvFvMW9xb7Fv8aAxoHGgsaDxoQ=?=' . "\r\n" .
					' =?UTF-8?B?xoXGhsaHxojGicaKxovGjMaNxo7Gj8aQ?=';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ƑƒƓƔƕƖƗƘƙƚƛƜƝƞƟƠơƢƣƤƥƦƧƨƩƪƫƬƭƮƯưƱƲƳƴƵƶƷƸƹƺƻƼƽƾƿǀǁǂǃDŽDždžLJLjljNJNjnjǍǎǏǐǑǒǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜǝǞǟǠǡǢǣǤǥǦǧǨǩǪǫǬǭǮǯǰDZDzdzǴ';
		$result = Multibyte::mimeEncode($string);
		$expected = '=?UTF-8?B?xpHGksaTxpTGlcaWxpfGmMaZxprGm8acxp3GnsafxqDGocaixqPGpMalxqY=?=' . "\r\n" .
					' =?UTF-8?B?xqfGqMapxqrGq8asxq3GrsavxrDGscayxrPGtMa1xrbGt8a4xrnGusa7xrw=?=' . "\r\n" .
					' =?UTF-8?B?xr3Gvsa/x4DHgceCx4PHhMeFx4bHh8eIx4nHiseLx4zHjceOx4/HkMeRx5I=?=' . "\r\n" .
					' =?UTF-8?B?x5PHlMeVx5bHl8eYx5nHmsebx5zHnceex5/HoMehx6LHo8ekx6XHpsenx6g=?=' . "\r\n" .
					' =?UTF-8?B?x6nHqserx6zHrceux6/HsMexx7LHs8e0?=';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'əɚɛɜɝɞɟɠɡɢɣɤɥɦɧɨɩɪɫɬɭɮɯɰɱɲɳɴɵɶɷɸɹɺɻɼɽɾɿʀʁʂʃʄʅʆʇʈʉʊʋʌʍʎʏʐʑʒʓʔʕʖʗʘʙʚʛʜʝʞʟʠʡʢʣʤʥʦʧʨʩʪʫʬʭʮʯʰʱʲʳʴʵʶʷʸʹʺʻʼ';
		$result = Multibyte::mimeEncode($string);
		$expected = '=?UTF-8?B?yZnJmsmbyZzJncmeyZ/JoMmhyaLJo8mkyaXJpsmnyajJqcmqyavJrMmtya4=?=' . "\r\n" .
					' =?UTF-8?B?ya/JsMmxybLJs8m0ybXJtsm3ybjJucm6ybvJvMm9yb7Jv8qAyoHKgsqDyoQ=?=' . "\r\n" .
					' =?UTF-8?B?yoXKhsqHyojKicqKyovKjMqNyo7Kj8qQypHKksqTypTKlcqWypfKmMqZypo=?=' . "\r\n" .
					' =?UTF-8?B?ypvKnMqdyp7Kn8qgyqHKosqjyqTKpcqmyqfKqMqpyqrKq8qsyq3KrsqvyrA=?=' . "\r\n" .
					' =?UTF-8?B?yrHKssqzyrTKtcq2yrfKuMq5yrrKu8q8?=';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ЀЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЍЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛ';
		$result = Multibyte::mimeEncode($string);
		$expected = '=?UTF-8?B?0IDQgdCC0IPQhNCF0IbQh9CI0InQitCL0IzQjdCO0I/QkNCR0JLQk9CU0JU=?=' . "\r\n" .
					' =?UTF-8?B?0JbQl9CY0JnQmtCb?=';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'МНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыь';
		$result = Multibyte::mimeEncode($string);
		$expected = '=?UTF-8?B?0JzQndCe0J/QoNCh0KLQo9Ck0KXQptCn0KjQqdCq0KvQrNCt0K7Qr9Cw0LE=?=' . "\r\n" .
					' =?UTF-8?B?0LLQs9C00LXQttC30LjQudC60LvQvNC90L7Qv9GA0YHRgtGD0YTRhdGG0Yc=?=' . "\r\n" .
					' =?UTF-8?B?0YjRidGK0YvRjA==?=';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'فقكلمنهوىيًٌٍَُ';
		$result = Multibyte::mimeEncode($string);
		$expected = '=?UTF-8?B?2YHZgtmD2YTZhdmG2YfZiNmJ2YrZi9mM2Y3ZjtmP?=';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '✰✱✲✳✴✵✶✷✸✹✺✻✼✽✾✿❀❁❂❃❄❅❆❇❈❉❊❋❌❍❎❏❐❑❒❓❔❕❖❗❘❙❚❛❜❝❞';
		$result = Multibyte::mimeEncode($string);
		$expected = '=?UTF-8?B?4pyw4pyx4pyy4pyz4py04py14py24py34py44py54py64py74py84py94py+?=' . "\r\n" .
					' =?UTF-8?B?4py/4p2A4p2B4p2C4p2D4p2E4p2F4p2G4p2H4p2I4p2J4p2K4p2L4p2M4p2N?=' . "\r\n" .
					' =?UTF-8?B?4p2O4p2P4p2Q4p2R4p2S4p2T4p2U4p2V4p2W4p2X4p2Y4p2Z4p2a4p2b4p2c?=' . "\r\n" .
					' =?UTF-8?B?4p2d4p2e?=';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '⺀⺁⺂⺃⺄⺅⺆⺇⺈⺉⺊⺋⺌⺍⺎⺏⺐⺑⺒⺓⺔⺕⺖⺗⺘⺙⺛⺜⺝⺞⺟⺠⺡⺢⺣⺤⺥⺦⺧⺨⺩⺪⺫⺬⺭⺮⺯⺰⺱⺲⺳⺴⺵⺶⺷⺸⺹⺺⺻⺼⺽⺾⺿⻀⻁⻂⻃⻄⻅⻆⻇⻈⻉⻊⻋⻌⻍⻎⻏⻐⻑⻒⻓⻔⻕⻖⻗⻘⻙⻚⻛⻜⻝⻞⻟⻠';
		$result = Multibyte::mimeEncode($string);
		$expected = '=?UTF-8?B?4rqA4rqB4rqC4rqD4rqE4rqF4rqG4rqH4rqI4rqJ4rqK4rqL4rqM4rqN4rqO?=' . "\r\n" .
					' =?UTF-8?B?4rqP4rqQ4rqR4rqS4rqT4rqU4rqV4rqW4rqX4rqY4rqZ4rqb4rqc4rqd4rqe?=' . "\r\n" .
					' =?UTF-8?B?4rqf4rqg4rqh4rqi4rqj4rqk4rql4rqm4rqn4rqo4rqp4rqq4rqr4rqs4rqt?=' . "\r\n" .
					' =?UTF-8?B?4rqu4rqv4rqw4rqx4rqy4rqz4rq04rq14rq24rq34rq44rq54rq64rq74rq8?=' . "\r\n" .
					' =?UTF-8?B?4rq94rq+4rq/4ruA4ruB4ruC4ruD4ruE4ruF4ruG4ruH4ruI4ruJ4ruK4ruL?=' . "\r\n" .
					' =?UTF-8?B?4ruM4ruN4ruO4ruP4ruQ4ruR4ruS4ruT4ruU4ruV4ruW4ruX4ruY4ruZ4rua?=' . "\r\n" .
					' =?UTF-8?B?4rub4ruc4rud4rue4ruf4rug?=';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '⽅⽆⽇⽈⽉⽊⽋⽌⽍⽎⽏⽐⽑⽒⽓⽔⽕⽖⽗⽘⽙⽚⽛⽜⽝⽞⽟⽠⽡⽢⽣⽤⽥⽦⽧⽨⽩⽪⽫⽬⽭⽮⽯⽰⽱⽲⽳⽴⽵⽶⽷⽸⽹⽺⽻⽼⽽⽾⽿';
		$result = Multibyte::mimeEncode($string);
		$expected = '=?UTF-8?B?4r2F4r2G4r2H4r2I4r2J4r2K4r2L4r2M4r2N4r2O4r2P4r2Q4r2R4r2S4r2T?=' . "\r\n" .
					' =?UTF-8?B?4r2U4r2V4r2W4r2X4r2Y4r2Z4r2a4r2b4r2c4r2d4r2e4r2f4r2g4r2h4r2i?=' . "\r\n" .
					' =?UTF-8?B?4r2j4r2k4r2l4r2m4r2n4r2o4r2p4r2q4r2r4r2s4r2t4r2u4r2v4r2w4r2x?=' . "\r\n" .
					' =?UTF-8?B?4r2y4r2z4r204r214r224r234r244r254r264r274r284r294r2+4r2/?=';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '눡눢눣눤눥눦눧눨눩눪눫눬눭눮눯눰눱눲눳눴눵눶눷눸눹눺눻눼눽눾눿뉀뉁뉂뉃뉄뉅뉆뉇뉈뉉뉊뉋뉌뉍뉎뉏뉐뉑뉒뉓뉔뉕뉖뉗뉘뉙뉚뉛뉜뉝뉞뉟뉠뉡뉢뉣뉤뉥뉦뉧뉨뉩뉪뉫뉬뉭뉮뉯뉰뉱뉲뉳뉴뉵뉶뉷뉸뉹뉺뉻뉼뉽뉾뉿늀늁늂늃늄';
		$result = Multibyte::mimeEncode($string);
		$expected = '=?UTF-8?B?64ih64ii64ij64ik64il64im64in64io64ip64iq64ir64is64it64iu64iv?=' . "\r\n" .
					' =?UTF-8?B?64iw64ix64iy64iz64i064i164i264i364i464i564i664i764i864i964i+?=' . "\r\n" .
					' =?UTF-8?B?64i/64mA64mB64mC64mD64mE64mF64mG64mH64mI64mJ64mK64mL64mM64mN?=' . "\r\n" .
					' =?UTF-8?B?64mO64mP64mQ64mR64mS64mT64mU64mV64mW64mX64mY64mZ64ma64mb64mc?=' . "\r\n" .
					' =?UTF-8?B?64md64me64mf64mg64mh64mi64mj64mk64ml64mm64mn64mo64mp64mq64mr?=' . "\r\n" .
					' =?UTF-8?B?64ms64mt64mu64mv64mw64mx64my64mz64m064m164m264m364m464m564m6?=' . "\r\n" .
					' =?UTF-8?B?64m764m864m964m+64m/64qA64qB64qC64qD64qE?=';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ﹰﹱﹲﹳﹴ﹵ﹶﹷﹸﹹﹺﹻﹼﹽﹾﹿﺀﺁﺂﺃﺄﺅﺆﺇﺈﺉﺊﺋﺌﺍﺎﺏﺐﺑﺒﺓﺔﺕﺖﺗﺘﺙﺚﺛﺜﺝﺞﺟﺠﺡﺢﺣﺤﺥﺦﺧﺨﺩﺪﺫﺬﺭﺮﺯﺰ';
		$result = Multibyte::mimeEncode($string);
		$expected = '=?UTF-8?B?77mw77mx77my77mz77m077m177m277m377m477m577m677m777m877m977m+?=' . "\r\n" .
					' =?UTF-8?B?77m/77qA77qB77qC77qD77qE77qF77qG77qH77qI77qJ77qK77qL77qM77qN?=' . "\r\n" .
					' =?UTF-8?B?77qO77qP77qQ77qR77qS77qT77qU77qV77qW77qX77qY77qZ77qa77qb77qc?=' . "\r\n" .
					' =?UTF-8?B?77qd77qe77qf77qg77qh77qi77qj77qk77ql77qm77qn77qo77qp77qq77qr?=' . "\r\n" .
					' =?UTF-8?B?77qs77qt77qu77qv77qw?=';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ﺱﺲﺳﺴﺵﺶﺷﺸﺹﺺﺻﺼﺽﺾﺿﻀﻁﻂﻃﻄﻅﻆﻇﻈﻉﻊﻋﻌﻍﻎﻏﻐﻑﻒﻓﻔﻕﻖﻗﻘﻙﻚﻛﻜﻝﻞﻟﻠﻡﻢﻣﻤﻥﻦﻧﻨﻩﻪﻫﻬﻭﻮﻯﻰﻱﻲﻳﻴﻵﻶﻷﻸﻹﻺﻻﻼ';
		$result = Multibyte::mimeEncode($string);
		$expected = '=?UTF-8?B?77qx77qy77qz77q077q177q277q377q477q577q677q777q877q977q+77q/?=' . "\r\n" .
					' =?UTF-8?B?77uA77uB77uC77uD77uE77uF77uG77uH77uI77uJ77uK77uL77uM77uN77uO?=' . "\r\n" .
					' =?UTF-8?B?77uP77uQ77uR77uS77uT77uU77uV77uW77uX77uY77uZ77ua77ub77uc77ud?=' . "\r\n" .
					' =?UTF-8?B?77ue77uf77ug77uh77ui77uj77uk77ul77um77un77uo77up77uq77ur77us?=' . "\r\n" .
					' =?UTF-8?B?77ut77uu77uv77uw77ux77uy77uz77u077u177u277u377u477u577u677u7?=' . "\r\n" .
					' =?UTF-8?B?77u8?=';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz';
		$result = Multibyte::mimeEncode($string);
		$expected = '=?UTF-8?B?772B772C772D772E772F772G772H772I772J772K772L772M772N772O772P?=' . "\r\n" .
					' =?UTF-8?B?772Q772R772S772T772U772V772W772X772Y772Z772a?=';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '。「」、・ヲァィゥェォャュョッーアイウエオカキク';
		$result = Multibyte::mimeEncode($string);
		$expected = '=?UTF-8?B?772h772i772j772k772l772m772n772o772p772q772r772s772t772u772v?=' . "\r\n" .
					' =?UTF-8?B?772w772x772y772z77207721772277237724?=';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'ケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワン゙';
		$result = Multibyte::mimeEncode($string);
		$expected = '=?UTF-8?B?77257726772777287729772+772/776A776B776C776D776E776F776G776H?=' . "\r\n" .
					' =?UTF-8?B?776I776J776K776L776M776N776O776P776Q776R776S776T776U776V776W?=' . "\r\n" .
					' =?UTF-8?B?776X776Y776Z776a776b776c776d776e?=';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Ĥēĺļŏ, Ŵőřļď!';
		$result = Multibyte::mimeEncode($string);
		$expected = '=?UTF-8?B?xKTEk8S6xLzFjywgxbTFkcWZxLzEjyE=?=';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'Hello, World!';
		$result = Multibyte::mimeEncode($string);
		$this->assertEqual($result, $string);

		$string = 'čini';
		$result = Multibyte::mimeEncode($string);
		$expected = '=?UTF-8?B?xI1pbmk=?=';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'moći';
		$result = Multibyte::mimeEncode($string);
		$expected = '=?UTF-8?B?bW/Eh2k=?=';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = 'državni';
		$result = Multibyte::mimeEncode($string);
		$expected = '=?UTF-8?B?ZHLFvmF2bmk=?=';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '把百度设为首页';
		$result = Multibyte::mimeEncode($string);
		$expected = '=?UTF-8?B?5oqK55m+5bqm6K6+5Li66aaW6aG1?=';
		$this->assertEqual($result, $expected);

		$string = '一二三周永龍';
		$result = Multibyte::mimeEncode($string);
		$expected = '=?UTF-8?B?5LiA5LqM5LiJ5ZGo5rC46b6N?=';
		$this->assertEqual($result, $expected);
	}
}