log

age author description
Thu, 10 Jun 2010 13:42:00 +0900 Shinji KONO fix default tip
Thu, 10 Jun 2010 12:36:35 +0900 Shinji KONO o2tex fix
Thu, 10 Jun 2010 12:35:48 +0900 Shinji KONO done.
Wed, 02 Jun 2010 14:58:12 +0900 Shinji KONO fix
Tue, 01 Jun 2010 20:35:38 +0900 Shinji KONO add figure
Tue, 01 Jun 2010 20:22:32 +0900 Shinji KONO add pdf
Tue, 01 Jun 2010 20:22:21 +0900 Shinji KONO spell check pdf generated.
Tue, 01 Jun 2010 19:48:29 +0900 Shinji KONO add files
Tue, 01 Jun 2010 19:21:34 +0900 Shinji KONO add figure
Mon, 31 May 2010 03:22:18 +0900 Shinji KONO first try with no figure, no reference.