log OPair.agda @ 425:f7d66c84bc26

age author description
Wed, 05 Aug 2020 19:37:07 +0900 Shinji KONO ...
Sat, 01 Aug 2020 23:37:10 +0900 Shinji KONO remvoe TransFinifte1
Sat, 01 Aug 2020 11:06:29 +0900 Shinji KONO syntax *, &, ⟪ , ⟫
Fri, 31 Jul 2020 17:42:25 +0900 Shinji KONO bijection
Fri, 31 Jul 2020 12:57:59 +0900 Shinji KONO ...
Fri, 31 Jul 2020 12:46:45 +0900 Shinji KONO ...
Fri, 31 Jul 2020 11:21:27 +0900 Shinji KONO ...
Wed, 29 Jul 2020 21:51:00 +0900 Shinji KONO ...
Wed, 29 Jul 2020 12:42:05 +0900 Shinji KONO ...
Mon, 20 Jul 2020 16:28:12 +0900 Shinji KONO ...
Sun, 19 Jul 2020 10:02:43 +0900 Shinji KONO fix Select and Replace
Sun, 19 Jul 2020 03:24:39 +0900 Shinji KONO ...
Sun, 19 Jul 2020 00:26:55 +0900 Shinji KONO ...
Sat, 18 Jul 2020 12:29:38 +0900 Shinji KONO ...
Sat, 18 Jul 2020 10:36:32 +0900 Shinji KONO hω2
Fri, 17 Jul 2020 18:57:40 +0900 Shinji KONO ...
Fri, 17 Jul 2020 16:33:30 +0900 Shinji KONO ...
Wed, 15 Jul 2020 08:42:30 +0900 Shinji KONO ...
Sun, 05 Jul 2020 12:32:09 +0900 Shinji KONO ...
Sat, 09 May 2020 09:38:21 +0900 Shinji KONO seperate choice from LEM
Tue, 31 Dec 2019 11:22:52 +0900 Shinji KONO separate ordered pair and Boolean Algebra