view libcpp/po/fi.po @ 67:f6334be47118

update gcc from gcc-4.6-20100522 to gcc-4.6-20110318
author nobuyasu <dimolto@cr.ie.u-ryukyu.ac.jp>
date Tue, 22 Mar 2011 17:18:12 +0900
parents b7f97abdc517
children 04ced10e8804
line wrap: on
line source

# Finnish messages for cpplib.
# Copyright © 2010 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the gcc package.
# Jorma Karvonen <karvonen.jorma@gmail.com>, 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: cpplib 4.6-b20101218\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://gcc.gnu.org/bugs.html\n"
"POT-Creation-Date: 2010-12-18 16:00+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-12-19 21:07+0200\n"
"Last-Translator: Jorma Karvonen <karvonen.jorma@gmail.com>\n"
"Language-Team: Finnish <translation-team-fi@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#: charset.c:674
#, c-format
msgid "conversion from %s to %s not supported by iconv"
msgstr "iconv ei tue muunnosta kohteesta %s kohteeseen %s"

#: charset.c:677
msgid "iconv_open"
msgstr "iconv_open"

#: charset.c:685
#, c-format
msgid "no iconv implementation, cannot convert from %s to %s"
msgstr "ei iconv-toteutusta, ei voida muuntaa kohteesta %s kohteeseen %s"

#: charset.c:781
#, c-format
msgid "character 0x%lx is not in the basic source character set\n"
msgstr "merkki 0x%lx ei ole peruslähdemerkkien joukossa\n"

#: charset.c:798 charset.c:1444
msgid "converting to execution character set"
msgstr "muunnetaan suoritusmerkkijoukkoon"

#: charset.c:804
#, c-format
msgid "character 0x%lx is not unibyte in execution character set"
msgstr "merkki 0x%lx ei ole yksitavumerkki suoritusmerkkijoukossa"

#  NFKC-muodossa Unicode-merkki ilmaistaan nelinumeroisella heksadesimaaliluvulla
#: charset.c:928
#, c-format
msgid "Character %x might not be NFKC"
msgstr "Merkki %x ei saattaisi olla Unicode-normalisointimerkkijonomuotoa NFKC"

#: charset.c:994
msgid "universal character names are only valid in C++ and C99"
msgstr "yleispätevät merkkinimet ovat kelvollisia vai C++:ssa ja C99:ssä"

#: charset.c:997
#, c-format
msgid "the meaning of '\\%c' is different in traditional C"
msgstr "’\\%c’-merkitys on erilainen perinteisessä C:ssä"

#  UCN tarkoittaa Universal Character Names ja se sallii minkä tahansa kirjaimen käyttämisen C-lähdekielessä, ei vain englanninkielen kirjainten käytön. Merkki voidaan ilmaista joko kenoviivalla, sitä seuraavalla pienellä u-kirjaimella ja nelinumeroisella heksadesimaaliluvulla tai kenoviivaa seuraavalla suurella U-kirjaimella ja kahdeksannumeroisella heksadesimaaliluvulla.
#: charset.c:1006
msgid "In _cpp_valid_ucn but not a UCN"
msgstr "Kohteessa _cpp_valid_ucn mutta ei UCN"

#: charset.c:1031
#, c-format
msgid "incomplete universal character name %.*s"
msgstr "vaillinainen yleispätevä merkkinimi %.*s"

#: charset.c:1046
#, c-format
msgid "%.*s is not a valid universal character"
msgstr "%.*s ei ole kelvollinen yleispätevä merkki"

#: charset.c:1056 lex.c:1040
msgid "'$' in identifier or number"
msgstr "’$’ tunnisteessa tai numerossa"

#: charset.c:1066
#, c-format
msgid "universal character %.*s is not valid in an identifier"
msgstr "yleispätevä merkki %.*s ei ole kelvollinen tunniste"

#: charset.c:1070
#, c-format
msgid "universal character %.*s is not valid at the start of an identifier"
msgstr "yleispätevä merkki %.*s ei ole kelvollien tunnisteen alussa"

#: charset.c:1102 charset.c:1674
msgid "converting UCN to source character set"
msgstr "muunnetaan UCN lähdemerkkijoukoksi"

#: charset.c:1106
msgid "converting UCN to execution character set"
msgstr "muunnetaan UCN suoritusmerkkijoukoksi"

#: charset.c:1178
msgid "the meaning of '\\x' is different in traditional C"
msgstr "merkin ’\\x’ merkitys on erilainen perinteisessä C:ssä"

#: charset.c:1195
msgid "\\x used with no following hex digits"
msgstr "\\x käytetty ilman seuraavia heksadesimaalinumeroita"

#: charset.c:1202
msgid "hex escape sequence out of range"
msgstr "heksadesimaali koodinvaihtosekvenssi lukualueen ulkopuolella"

#: charset.c:1240
msgid "octal escape sequence out of range"
msgstr "oktaaliluku koodinvaihtosekvenssi lukualueen ulkopuolella"

#: charset.c:1306
msgid "the meaning of '\\a' is different in traditional C"
msgstr "merkin ’\\a’ merkitys on erilainen perinteisessä C:ssä"

#: charset.c:1313
#, c-format
msgid "non-ISO-standard escape sequence, '\\%c'"
msgstr "ei-ISO-standardi koodinvaihtosekvenssi ’\\%c’"

#: charset.c:1321
#, c-format
msgid "unknown escape sequence: '\\%c'"
msgstr "tuntematon koodinvaihtosekvenssi ’\\%c’"

#: charset.c:1329
#, c-format
msgid "unknown escape sequence: '\\%s'"
msgstr "tuntematon koodinvaihtosekvenssi ’\\%s’"

#: charset.c:1336
msgid "converting escape sequence to execution character set"
msgstr "muunnetaan koodinvaihtosekvenssi suoritusmerkkijoukoksi"

#: charset.c:1509 charset.c:1573
msgid "character constant too long for its type"
msgstr "merkkivakio on liian pitkä tälle tyypille"

#: charset.c:1512
msgid "multi-character character constant"
msgstr "monimerkkikirjainvakio"

#: charset.c:1612
msgid "empty character constant"
msgstr "tyhjä merkkivakio"

#: charset.c:1721
#, c-format
msgid "failure to convert %s to %s"
msgstr "virhe muuntaa kohde %s kohteeksi %s"

#: directives.c:223 directives.c:249
#, c-format
msgid "extra tokens at end of #%s directive"
msgstr "direktiivin #%s lopussa ylimääräisiä merkkejä"

#: directives.c:355
#, c-format
msgid "#%s is a GCC extension"
msgstr "#%s on GCC-laajennus"

#: directives.c:360
#, c-format
msgid "#%s is a deprecated GCC extension"
msgstr "#%s on vanhentunut GCC-laajennus"

#: directives.c:373
msgid "suggest not using #elif in traditional C"
msgstr "ei suositella #elif-käyttöä perinteisessä C:ssä"

#: directives.c:376
#, c-format
msgid "traditional C ignores #%s with the # indented"
msgstr "perinteinen C ohittaa #%s merkillä # sisennettynä"

#: directives.c:380
#, c-format
msgid "suggest hiding #%s from traditional C with an indented #"
msgstr "suosittelee piilottamaan #%s perinteisestä C:stä sisennetyllä #-merkillä"

#: directives.c:406
msgid "embedding a directive within macro arguments is not portable"
msgstr "direktiivin upottaminen makroargumenttien sisälle ei ole siirrettävä"

#: directives.c:426
msgid "style of line directive is a GCC extension"
msgstr "rividirektiivin tyyli on GCC-laajennus"

#: directives.c:481
#, c-format
msgid "invalid preprocessing directive #%s"
msgstr "virheellinen esikäsittelijädirektiivi #%s"

#: directives.c:549
msgid "\"defined\" cannot be used as a macro name"
msgstr "”defined” ei voida käyttää makronimenä"

#: directives.c:555
#, c-format
msgid "\"%s\" cannot be used as a macro name as it is an operator in C++"
msgstr "”%s” ei voida käyttää makronimenä, koska se on operaattori C++:ssa"

#: directives.c:558
#, c-format
msgid "no macro name given in #%s directive"
msgstr "makronimeä ei ole annettu #%s-direktiivissä"

#: directives.c:561
msgid "macro names must be identifiers"
msgstr "makronimien on oltava tunnisteita"

#: directives.c:610
#, c-format
msgid "undefining \"%s\""
msgstr "määrittelemätön ”%s”"

#: directives.c:665
msgid "missing terminating > character"
msgstr "puuttuva päättymismerkki >"

#: directives.c:724
#, c-format
msgid "#%s expects \"FILENAME\" or <FILENAME>"
msgstr "#%s odottaa ”TIEDOSTONIMI” tai <TIEDOSTONIMI>"

#: directives.c:770
#, c-format
msgid "empty filename in #%s"
msgstr "tyhjä tiedostonimi kohteessa #%s"

#: directives.c:780
msgid "#include nested too deeply"
msgstr "#include sisäkkäinen liian syvälle"

#: directives.c:821
msgid "#include_next in primary source file"
msgstr "#include_next ensisijaisessa lähdetiedostossa"

#: directives.c:847
#, c-format
msgid "invalid flag \"%s\" in line directive"
msgstr "virheellinen lippu ”%s” rividirektiivissä"

#: directives.c:907
msgid "unexpected end of file after #line"
msgstr "tiedoston odottamaton loppu #line-direktiivin jälkeen"

#: directives.c:910
#, c-format
msgid "\"%s\" after #line is not a positive integer"
msgstr "”%s” direktiivin #line jälkeen ei ole positiivinen kokonaisluku"

#: directives.c:916 directives.c:918
msgid "line number out of range"
msgstr "rivinumero lukualueen ulkopuolella"

#: directives.c:931 directives.c:1011
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid filename"
msgstr "”%s” ei ole kelvollinen tiedostonimi"

#: directives.c:971
#, c-format
msgid "\"%s\" after # is not a positive integer"
msgstr "”%s” merkin # jälkeen ei ole positiivinen kokonaisluku"

#: directives.c:1064 directives.c:1066 directives.c:1068
#, c-format
msgid "%s"
msgstr "%s"

#: directives.c:1092
#, c-format
msgid "invalid #%s directive"
msgstr "virheellinen #%s-direktiivi"

#: directives.c:1155
#, c-format
msgid "registering pragmas in namespace \"%s\" with mismatched name expansion"
msgstr "rekisteröidään pragmat nimiavaruudessa ”%s” täsmäämättömällä nimilaajennuksella"

#: directives.c:1164
#, c-format
msgid "registering pragma \"%s\" with name expansion and no namespace"
msgstr "rekisteröidään pragma ”%s” nimilaajennuksella ja ilman nimiavaruutta"

#: directives.c:1182
#, c-format
msgid "registering \"%s\" as both a pragma and a pragma namespace"
msgstr "rekisteröidään ”%s” sekä pragmana ja pragma-nimiavaruutena"

#: directives.c:1185
#, c-format
msgid "#pragma %s %s is already registered"
msgstr "#pragma %s %s on jo rekisteröity"

#: directives.c:1188
#, c-format
msgid "#pragma %s is already registered"
msgstr "#pragma %s on jo rekisteröity"

#: directives.c:1218
msgid "registering pragma with NULL handler"
msgstr "rekisteröidään pragma NULL-käsittelijällä"

#: directives.c:1430
msgid "#pragma once in main file"
msgstr "#pragma once main-tiedostossa"

#: directives.c:1453
msgid "invalid #pragma push_macro directive"
msgstr "virheellinen #pragma push_macro-direktiivi"

#: directives.c:1508
msgid "invalid #pragma pop_macro directive"
msgstr "virheellinen #pragma pop_macro-direktiivi"

#  poison tarkoittaa, että makroa tai direktiiviä ei koskaan määritellä tai käytetä
#: directives.c:1563
msgid "invalid #pragma GCC poison directive"
msgstr "virheelinen #pragma GCC poison-direktiivi"

#  poison tarkoittaa, että makroa tai direktiiviä ei koskaan määritellä tai käytetä
#: directives.c:1572
#, c-format
msgid "poisoning existing macro \"%s\""
msgstr "kielletään olemassaoleva makro ”%s”"

#: directives.c:1591
msgid "#pragma system_header ignored outside include file"
msgstr "#pragma system_header ohitetaan include-tiedoston ulkopuolella"

#: directives.c:1616
#, c-format
msgid "cannot find source file %s"
msgstr "ei voi löytää lähdetiedostoa %s"

#: directives.c:1620
#, c-format
msgid "current file is older than %s"
msgstr "nykyinen tiedosto on vanhempi kuin %s"

#: directives.c:1805
msgid "_Pragma takes a parenthesized string literal"
msgstr "_Pragma ottaa sulkumerkkeillä ympäröidyn merkkijonoliteraalin"

#: directives.c:1916
msgid "#else without #if"
msgstr "#else ilman #if"

#: directives.c:1921
msgid "#else after #else"
msgstr "#else jälkeen #else"

#: directives.c:1923 directives.c:1956
msgid "the conditional began here"
msgstr "ehdollinen alkoi tässä"

#: directives.c:1949
msgid "#elif without #if"
msgstr "#elif ilman #if"

#: directives.c:1954
msgid "#elif after #else"
msgstr "#elif jälkeen #else"

#: directives.c:1992
msgid "#endif without #if"
msgstr "#endif ilman #if"

#: directives.c:2072
msgid "missing '(' after predicate"
msgstr "merkki ’(’ puuttuu predikaatin jälkeen"

#: directives.c:2087
msgid "missing ')' to complete answer"
msgstr "merkki ’)’ puuttuu täydelliseen vastaukseen"

#: directives.c:2107
msgid "predicate's answer is empty"
msgstr "predikaatin vastaus on tyhjä"

#: directives.c:2134
msgid "assertion without predicate"
msgstr "assertion-toiminto ilman predikaattia"

#: directives.c:2137
msgid "predicate must be an identifier"
msgstr "predikaatin on oltava tunniste"

#: directives.c:2223
#, c-format
msgid "\"%s\" re-asserted"
msgstr "”%s” uudelleen assert-toimintoon"

#: directives.c:2514
#, c-format
msgid "unterminated #%s"
msgstr "päättämätön #%s"

#: directives-only.c:222 lex.c:2074 traditional.c:163
msgid "unterminated comment"
msgstr "päättämätön kommentti"

#: errors.c:235
msgid "stdout"
msgstr "vakiotuloste"

#: errors.c:237
#, c-format
msgid "%s: %s"
msgstr "%s: %s"

#: expr.c:282
msgid "too many decimal points in number"
msgstr "liian monta desimaalipistettä numerossa"

#: expr.c:311 expr.c:396
msgid "fixed-point constants are a GCC extension"
msgstr "kiintopistevakiot ovat GCC-laajennus"

#: expr.c:324
#, c-format
msgid "invalid digit \"%c\" in binary constant"
msgstr "virheellinen numero ”%c” binäärivakiossa"

#: expr.c:326
#, c-format
msgid "invalid digit \"%c\" in octal constant"
msgstr "virheellinen numero ”%c” oktaalivakiossa"

#: expr.c:334
msgid "invalid prefix \"0b\" for floating constant"
msgstr "virheellinen etuliite ”0b” liukulukuvakiolle"

#: expr.c:339
msgid "no digits in hexadecimal floating constant"
msgstr "ei lukuja heksadesimaalisessa liukulukuvakiossa"

#: expr.c:343
msgid "use of C99 hexadecimal floating constant"
msgstr "käytä C99 heksadesimaaliliukulukuvakiota"

#: expr.c:352
msgid "exponent has no digits"
msgstr "eksponentilla ei ole numeoita"

#: expr.c:359
msgid "hexadecimal floating constants require an exponent"
msgstr "heksadesimaalinen liukulukuvakio vaatii eksponentin"

#: expr.c:365
#, c-format
msgid "invalid suffix \"%.*s\" on floating constant"
msgstr "virheellinen loppuliite ”%.*s” liukulukuvakiossa"

#: expr.c:375 expr.c:425
#, c-format
msgid "traditional C rejects the \"%.*s\" suffix"
msgstr "perinteinen C hylkää ”%.*s”-loppuliitteen"

#: expr.c:383
msgid "suffix for double constant is a GCC extension"
msgstr "loppuliite double-vakiolle on GCC-laajennus"

#: expr.c:389
#, c-format
msgid "invalid suffix \"%.*s\" with hexadecimal floating constant"
msgstr "virheellinen loppuliite ”%.*s” heksadesimaalisessa liukulukuvakiossa"

#: expr.c:400
msgid "decimal float constants are a GCC extension"
msgstr "desimaaliliukulukuvakiot ovat GCC-laajennus"

#: expr.c:410
#, c-format
msgid "invalid suffix \"%.*s\" on integer constant"
msgstr "virheellinen loppuliite ”%.*s” kokonaislukuvakiossa"

#: expr.c:433
msgid "use of C++0x long long integer constant"
msgstr "käytä ”C++0x long long”-kokonaislukuvakiota"

#: expr.c:434
msgid "use of C99 long long integer constant"
msgstr "käytä ”C99 long long”-kokonaislukuvakiota"

#: expr.c:448
msgid "imaginary constants are a GCC extension"
msgstr "imaginaarivakiot ovat GCC-laajennus"

#: expr.c:451
msgid "binary constants are a GCC extension"
msgstr "binäärivakiot ovat GCC-laajennus"

#: expr.c:544
msgid "integer constant is too large for its type"
msgstr "kokonaislukuvakio on liian iso sen tyypiksi"

#: expr.c:575
msgid "integer constant is so large that it is unsigned"
msgstr "kokonaislukuvakio on niin iso, että se on etumerkitön"

#: expr.c:670
msgid "missing ')' after \"defined\""
msgstr "merkki ’)’ puuttuu ”defined”-merkkijonon jäljestä"

#: expr.c:677
msgid "operator \"defined\" requires an identifier"
msgstr "operaattori ”defined” vaatii tunnisteen"

#: expr.c:685
#, c-format
msgid "(\"%s\" is an alternative token for \"%s\" in C++)"
msgstr "(”%s” on vaihtoehtoinen merkkijono ”%s” C++:ssa)"

#: expr.c:695
msgid "this use of \"defined\" may not be portable"
msgstr "tämä ”defined”-käyttö ei ehkä ole siirrettävä"

#: expr.c:751
msgid "floating constant in preprocessor expression"
msgstr "liukulukuvakio esikäsittelijälausekkeessa"

#: expr.c:757
msgid "imaginary number in preprocessor expression"
msgstr "imaginaariluku esikääntäjälausekkeessa"

#: expr.c:804
#, c-format
msgid "\"%s\" is not defined"
msgstr "”%s” ei ole määritelty"

#: expr.c:816
msgid "assertions are a GCC extension"
msgstr "assertion-toiminnot ovat GCC-laajennus"

#: expr.c:819
msgid "assertions are a deprecated extension"
msgstr "assertion-toiminnot ovat vanhentunut laajennus"

#: expr.c:952 expr.c:981
#, c-format
msgid "missing binary operator before token \"%s\""
msgstr "puuttua binäärioperaattori ennen merkkijonoa ”%s”"

#: expr.c:972
#, c-format
msgid "token \"%s\" is not valid in preprocessor expressions"
msgstr "merkkijono ”%s” ei ole kelvollinen esikäsittelijälausekkeissa"

#: expr.c:989
msgid "missing expression between '(' and ')'"
msgstr "puuttuva lauseke merkkien ’(’ ja ’)’ välillä"

#: expr.c:992
#, c-format
msgid "%s with no expression"
msgstr "%s ilman lauseketta"

#: expr.c:995
#, c-format
msgid "operator '%s' has no right operand"
msgstr "operaattorilla ’%s’ ei ole oikeaa operandia"

#: expr.c:1000
#, c-format
msgid "operator '%s' has no left operand"
msgstr "operaattorilla ’%s’ ei ole vasenta operandia"

#: expr.c:1026
msgid " ':' without preceding '?'"
msgstr " ’:’ ilman edeltävää ’?’"

#: expr.c:1054
#, c-format
msgid "unbalanced stack in %s"
msgstr "tasapainoton pino kohteessa %s"

#: expr.c:1074
#, c-format
msgid "impossible operator '%u'"
msgstr "mahdoton operaattori ’%u’"

#: expr.c:1175
msgid "missing ')' in expression"
msgstr "merkki ’)’ puuttuu lausekkeessa"

#: expr.c:1204
msgid "'?' without following ':'"
msgstr "’?’ ilman seuraavaa ’:’"

#: expr.c:1214
msgid "integer overflow in preprocessor expression"
msgstr "kokonaislukuylivuoto esikääntäjälausekkeessa"

#: expr.c:1219
msgid "missing '(' in expression"
msgstr "merkki ’(’ puuttuu lausekkeessa"

#: expr.c:1251
#, c-format
msgid "the left operand of \"%s\" changes sign when promoted"
msgstr "vasen ”%s”-operandi vaihtaa merkkiä, kun korotettiin"

#: expr.c:1256
#, c-format
msgid "the right operand of \"%s\" changes sign when promoted"
msgstr "oikea ”%s”-operandi vaihtaa merkkiä, kun korotettiin"

#: expr.c:1515
msgid "traditional C rejects the unary plus operator"
msgstr "perinteinen C hylkää unaariplus-operaattorin"

#: expr.c:1598
msgid "comma operator in operand of #if"
msgstr "pilkkuoperaattori #if-operandissa"

#: expr.c:1734
msgid "division by zero in #if"
msgstr "jako nollalla #if-lauseessa"

#: files.c:463
msgid "NULL directory in find_file"
msgstr "NULL-hakemistto kohteessa find_file"

#: files.c:500
msgid "one or more PCH files were found, but they were invalid"
msgstr "yksi tai useampia PCH-tiedostoja löytyi, mutta ne olivat virheellisiä"

#: files.c:503
msgid "use -Winvalid-pch for more information"
msgstr "käytä lisätietoja varten valitsinta -Winvalid-pch"

#: files.c:594
#, c-format
msgid "%s is a block device"
msgstr "%s on lohkolaite"

#: files.c:611
#, c-format
msgid "%s is too large"
msgstr "%s on liian laaja"

#: files.c:646
#, c-format
msgid "%s is shorter than expected"
msgstr "%s on lyhyempi kuin otaksuttiin"

#: files.c:881
#, c-format
msgid "no include path in which to search for %s"
msgstr "ei include-polkua, jossa etsiä kohdetta %s"

#: files.c:1307
msgid "Multiple include guards may be useful for:\n"
msgstr "Useat include-vartijat saattavat olla hyödyllisiä kohteelle:\n"

#: init.c:489
msgid "cppchar_t must be an unsigned type"
msgstr "cppchar_t on oltava etumerkitön tyyppi"

#: init.c:493
#, c-format
msgid "preprocessor arithmetic has maximum precision of %lu bits; target requires %lu bits"
msgstr "esikääntäjäaritmetiikan maksimitarkkuus on %lu bittiä; kohde vaatii %lu bittiä"

#: init.c:500
msgid "CPP arithmetic must be at least as precise as a target int"
msgstr "CPP-aritmetiikan on oltava vähintään yhtä tarkkaa kuin kohteen int-tyypin"

#: init.c:503
msgid "target char is less than 8 bits wide"
msgstr "kohdemerkki on pienempi kuin 8 bittiä leveä"

#: init.c:507
msgid "target wchar_t is narrower than target char"
msgstr "kohteen wchar_t-tyyppi on kapeampi kuin kohteen char-tyyppi"

#: init.c:511
msgid "target int is narrower than target char"
msgstr "kohteen kokonaislukutyyppi on kapeampi kuin kohteen char-tyyppi"

#: init.c:516
msgid "CPP half-integer narrower than CPP character"
msgstr "CPP-puolikokonaisluku on kapeampi kuin CPP-merkki"

#: init.c:520
#, c-format
msgid "CPP on this host cannot handle wide character constants over %lu bits, but the target requires %lu bits"
msgstr "CPP tällä tietokoneella ei voi käsitellä wide-merkkivakioita, jotka ovat yli %lu bittiä, mutta kohde vaatii %lu bittiä"

#: lex.c:834
msgid "backslash and newline separated by space"
msgstr "kenoviiva ja rivinvaihtomerkki eroteltu välilyönnillä"

#: lex.c:839
msgid "backslash-newline at end of file"
msgstr "kenoviiva-rivinvaihto tiedoston lopussa"

#: lex.c:855
#, c-format
msgid "trigraph ??%c converted to %c"
msgstr "trigraph-merkki ??%c muunnettu merkiksi %c"

#: lex.c:863
#, c-format
msgid "trigraph ??%c ignored, use -trigraphs to enable"
msgstr "trigraph-merkki ??%c ohitettiin, käytä valitsinta -trigraphs merkkien käyttöönottamiseksi"

#: lex.c:912
msgid "\"/*\" within comment"
msgstr "”/*” kommentin sisällä"

#: lex.c:970
#, c-format
msgid "%s in preprocessing directive"
msgstr "%s esikäsittelijädirektiivissä"

#: lex.c:979
msgid "null character(s) ignored"
msgstr "null-merkkejä ei oteta huomioon"

#  NFKC-muodossa Unicode-merkki ilmaistaan nelinumeroisella heksadesimaaliluvulla
#: lex.c:1016
#, c-format
msgid "`%.*s' is not in NFKC"
msgstr "”%.*s” ei ole Unicode-normalisointimerkkijonomuodossa NFKC"

#  NFC-muodossa Unicode-merkki ilmaistaan nelinumeroisella heksadesimaaliluvulla
#: lex.c:1019
#, c-format
msgid "`%.*s' is not in NFC"
msgstr "”%.*s” ei ole Unicode-normalisointimerkkijonomuodossa NFC"

#  poison tarkoittaa, että makroa tai direktiiviä ei koskaan määritellä tai käytetä
#: lex.c:1087 lex.c:1164
#, c-format
msgid "attempt to use poisoned \"%s\""
msgstr "yritys käyttää poison-kiellettyä makroa ”%s”"

#: lex.c:1095 lex.c:1172
msgid "__VA_ARGS__ can only appear in the expansion of a C99 variadic macro"
msgstr "__VA_ARGS__ voi vain esiintyä C99 variadic-makrolaajennuksessa"

#: lex.c:1101 lex.c:1178
#, c-format
msgid "identifier \"%s\" is a special operator name in C++"
msgstr "tunniste ”%s” on erikoisoperaattorinimi C++:ssa"

#: lex.c:1323
msgid "raw string delimiter longer than 16 characters"
msgstr "raakamerkkijonoerotin pitempi kuin 16 merkkiä"

#: lex.c:1326
#, c-format
msgid "invalid character '%c' in raw string delimiter"
msgstr "virheellinen merkki ’%c’ raakamerkkijonoerottimessa"

#: lex.c:1447 lex.c:1469
msgid "unterminated raw string"
msgstr "päättämätön raakamerkkijono"

#: lex.c:1484 lex.c:1583
msgid "null character(s) preserved in literal"
msgstr "null-merkit säilytetään literaaleissa"

#: lex.c:1586
#, c-format
msgid "missing terminating %c character"
msgstr "puuttuva päättymismerkki %c"

#: lex.c:2085
msgid "C++ style comments are not allowed in ISO C90"
msgstr "C++-tyyliset kommentit eivät ole sallittuja ISO C90-standardissa"

#: lex.c:2087
msgid "(this will be reported only once per input file)"
msgstr "(tästä ilmoitetaan vain kerran per syötetiedosto)"

#: lex.c:2092
msgid "multi-line comment"
msgstr "monirivinen kommentti"

#: lex.c:2412
#, c-format
msgid "unspellable token %s"
msgstr "tavaamaton merkkijono %s"

#: macro.c:87
#, c-format
msgid "macro \"%s\" is not used"
msgstr "makroa ”%s” ei ole käytetty"

#: macro.c:126 macro.c:321
#, c-format
msgid "invalid built-in macro \"%s\""
msgstr "virheellinen sisäinen makro ”%s”"

#: macro.c:160
msgid "could not determine file timestamp"
msgstr "ei voitu ottaa selvää tiedoston aikaleimasta"

#: macro.c:256
msgid "could not determine date and time"
msgstr "ei voitu ottaa selvää päivämäärästä ja ajasta"

#: macro.c:272
msgid "__COUNTER__ expanded inside directive with -fdirectives-only"
msgstr "__COUNTER__ laajennettu direktiivin sisällä valitsimella -fdirectives-only"

#: macro.c:430
msgid "invalid string literal, ignoring final '\\'"
msgstr "virheellinen merkijonoliteraali, ei oteta huomioon lopun ’\\’ merkkejä"

#: macro.c:490
#, c-format
msgid "pasting \"%s\" and \"%s\" does not give a valid preprocessing token"
msgstr "liittämällä ”%s” ja ”%s” ei anneta kelvollista esikääntäjämerkkijonoa"

#: macro.c:565
msgid "ISO C99 requires rest arguments to be used"
msgstr "ISO C99 vaatii, että loput argumentit käytetään"

#: macro.c:570
#, c-format
msgid "macro \"%s\" requires %u arguments, but only %u given"
msgstr "makro ”%s” vaatii %u argumenttia, mutta vain %u on annettu"

#: macro.c:575
#, c-format
msgid "macro \"%s\" passed %u arguments, but takes just %u"
msgstr "makrolle ”%s” välitetty %u argumenttia, mutta se ottaa vain %u"

#: macro.c:734 traditional.c:681
#, c-format
msgid "unterminated argument list invoking macro \"%s\""
msgstr "päättämätön argumenttiluettelo kutsuttaessa makroa ”%s”"

#: macro.c:866
#, c-format
msgid "function-like macro \"%s\" must be used with arguments in traditional C"
msgstr "funktion kaltaista makroa ”%s” on käytettävä argumenteilla perinteisessä C:ssä "

#: macro.c:1040
#, c-format
msgid "invoking macro %s argument %d: empty macro arguments are undefined in ISO C90 and ISO C++98"
msgstr "kutsutaan makron %s argumenttia %d: tyhjät makroargumentit ovat määrittelemättömiä ISO C90:ssä ja ISO C++98:ssa"

#: macro.c:1507
#, c-format
msgid "duplicate macro parameter \"%s\""
msgstr "kaksoiskappale makroparametri ”%s”"

#: macro.c:1553
#, c-format
msgid "\"%s\" may not appear in macro parameter list"
msgstr "”%s” ei ehkä ilmene makroparametriluettelossa"

#: macro.c:1561
msgid "macro parameters must be comma-separated"
msgstr "makroparametrien on oltava pilkulla eroteltuja"

#: macro.c:1578
msgid "parameter name missing"
msgstr "parametrinimi puuttuu"

#  Variadic-makro on sellainen makro, jonka argumenttien lukumäärä voi vaihdella.
#: macro.c:1596
msgid "anonymous variadic macros were introduced in C99"
msgstr "anonyymit variadic-makrot esiteltiin C99:ssä"

#  Variadic-makro on sellainen makro, joka hyväksyy vaihtelevan määrän argumentteja.
#: macro.c:1601
msgid "ISO C does not permit named variadic macros"
msgstr "ISO C ei salli nimettyjä variadic-makroja"

#: macro.c:1610
msgid "missing ')' in macro parameter list"
msgstr "puuttuu ’)’ makroparametriluettelosta"

#: macro.c:1659
msgid "'##' cannot appear at either end of a macro expansion"
msgstr "’##’ ei voi esiintyä makrolaajennuksen kummassakaan päässä"

#: macro.c:1694
msgid "ISO C99 requires whitespace after the macro name"
msgstr "ISO C99 vaatii tyhjemerkin makronimen jälkeen"

#: macro.c:1718
msgid "missing whitespace after the macro name"
msgstr "puuttuu tyhjemerkki makronimen jälkeen"

#: macro.c:1752
msgid "'#' is not followed by a macro parameter"
msgstr "’#’-merkkiä seuraa makroparametri"

#: macro.c:1910
#, c-format
msgid "\"%s\" redefined"
msgstr "”%s” on määritelty uudelleen"

#: macro.c:1916
msgid "this is the location of the previous definition"
msgstr "tämä on edellisen määrittelyn sijainti"

#: macro.c:1977
#, c-format
msgid "macro argument \"%s\" would be stringified in traditional C"
msgstr "makroargumentti ”%s” muunnettaisiin merkkijonoksi perinteisessä C:ssä"

#: macro.c:2004
#, c-format
msgid "invalid hash type %d in cpp_macro_definition"
msgstr "virheellinen hash-tyyppi %d kohteessa cpp_macro_definition"

#: pch.c:88 pch.c:336 pch.c:348 pch.c:366 pch.c:372 pch.c:381 pch.c:388
msgid "while writing precompiled header"
msgstr "kirjoitettaessa esikäännettyjä otsaketiedostoja"

#  poison tarkoittaa, että makroa tai direktiiviä ei koskaan määritellä tai käytetä
#: pch.c:608
#, c-format
msgid "%s: not used because `%.*s' is poisoned"
msgstr "%s: ei käytetä, koska ”%.*s” on poison-kielletty"

#: pch.c:630
#, c-format
msgid "%s: not used because `%.*s' not defined"
msgstr "%s: ei käytetä, koska ”%.*s” ei ole määritelty"

#: pch.c:642
#, c-format
msgid "%s: not used because `%.*s' defined as `%s' not `%.*s'"
msgstr "%s: ei käytetä, koska ”%.*s” on määritelty nimellä ”%s” ei nimellä ”%.*s”"

#: pch.c:683
#, c-format
msgid "%s: not used because `%s' is defined"
msgstr "%s: ei käytetä, koska ”%s” on määritelty"

#: pch.c:703
#, c-format
msgid "%s: not used because `__COUNTER__' is invalid"
msgstr "%s: ei käytetty, koska ”__COUNTER__” on virheellinen"

#: pch.c:712 pch.c:891
msgid "while reading precompiled header"
msgstr "luettaessa esikäännettyjä otsaketiedostoja"

#: traditional.c:751
#, c-format
msgid "detected recursion whilst expanding macro \"%s\""
msgstr "havaittu rekursio laajennettaessa makroa ”%s”"

#: traditional.c:969
msgid "syntax error in macro parameter list"
msgstr "syntaksivirhe makroparameteriluettelossa"